Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο"

Transcript

1 Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Μ. Παπαστεργίου, Χ. Σολοµωνίδου (*), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος, Θεµατική Ενότητα: ιδακτική της Πληροφορικής Επίπεδο Εκπαίδευσης: Γυµνάσιο Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική Πειραµατική έρευνα Περίληψη: Το ιαδίκτυο αποτελεί ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείµενο για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, για το οποίο οι µαθητές/ριες θα πρέπει να οικοδοµήσουν γνώσεις και δεξιότητες. Σύµφωνα µε σύγχρονες αντιλήψεις στη διδακτική µεθοδολογία και τις αρχές της εποικοδοµητικής µάθησης, οι αρχικές ιδέες και αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών θα πρέπει να διερευνώνται και να αξιοποιούνται στη διδασκαλία ώστε να προωθούν την οικοδόµηση της γνώσης. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των αναπαραστάσεων µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο, και ειδικότερα σε σχέση µε: το ιαδίκτυο ως σύνολο, την κατανεµηµένη αποθήκευση της πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικής αρχής στο ιαδίκτυο, την αναζήτηση πληροφορίας στο ιαδίκτυο, τη σύνδεση µε το ιαδίκτυο και τις κυριότερες υπηρεσίες του (WWW, ), καθώς και τη δοµή του ιαδικτύου. ιερευνήθηκαν επίσης οι χρήσεις του ιαδικτύου από τους/ις µαθητές/ριες εντός και εκτός σχολείου. Τριακόσιοι σαράντα µαθητές/ριες ετών συµπλήρωσαν ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο και συµµετείχαν σε ένα σχεδιαστικό έργο. Από την επεξεργασία των δεδοµένων προέκυψε ότι αρκετοί/ές µαθητές/ριες σχηµατίζουν λανθασµένες ή συγκεχυµένες αναπαραστάσεις για το ιαδίκτυο, τη δοµή και τις λειτουργίες του. ιαπιστώθηκε επίσης ότι οι αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών για το ιαδίκτυο εξελίσσονται από απλοϊκές χρηστικές αναπαραστάσεις προς πιο επεξεργασµένες δοµικές αναπαραστάσεις. (*) πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Κλειδιά: διδακτική της Πληροφορικής, αναπαραστάσεις, δίκτυα υπολογιστών, ιαδίκτυο, δευτεροβάθµια εκπαίδευση High school pupils representations of the Internet M. Papastergiou, Informatics Teacher, University of Thessaly C. Solomonidou (*), Associate Professor, Department of Primary Education, University of Thessaly, Argonauton & Filellinon, Volos, Greece, {mpapas, Conference Theme: Didactics of Informatics Educational Level: Lower Secondary Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: The Internet is a relatively new subject of the informatics curriculum for which secondary school pupils should construct knowledge and skills. According to contemporary views on teaching methodology and the principles of constructivist learning, pupils initial ideas and representations should be investigated and utilized in teaching to promote the construction of knowledge. The purpose of the present study was to investigate secondary school pupils representations of the Internet, and more specifically of: the Internet as a whole, the distributed storage of information and the lack of central control on the Internet, the information search on the Internet, the connection to the Internet and its main services (WWW, E- mail), as well as the structure of the Internet. Also, the uses pupils make of the Internet inside and outside school were investigated. Three hundred and forty pupils aged completed a written questionnaire and participated in a drawing task. The analysis of the data showed that several pupils form incorrect or confused representations of the Internet, its structure and its functions. It was also revealed that pupils representations of the Internet evolve from simplistic utilitarian representations to more elaborate and structural ones. (*) contact person Keywords: Didactics of Informatics, representations, computer networks, Internet, secondary education Εισαγωγή Καθώς η χρήση του ιαδικτύου εξαπλώνεται µε εκθετικούς ρυθµούς, µετασχηµατίζονται µε ριζικό τρόπο οι παραδοσιακές διαδικασίες σε πολλούς τοµείς, µεταξύ των οποίων η εργασία και η µάθηση (Cebrian, 1998). Συνεπακόλουθα, η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης του ιαδικτύου αποτελεί πλέον έναν από τους βασικούς στόχους του πληροφορικού αλφαβητισµού στο σχολείο σε πολλές αναπτυγµένες χώρες (International Technology Education Association, 1996, Learning in the Information Society, 1996). Στην Ελλάδα, ο πληροφορικός αλφαβητισµός για την πλειοψηφία των µαθητών/ριών ξεκινά στο Γυµνάσιο µε το µάθηµα της Πληροφορικής, ένα µονόωρο µάθηµα το οποίο διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου. Στο πλαίσιο του µαθήµατος, τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή µε το ιαδίκτυο σε σχολικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000), στην Α τάξη πλοηγούνται σε 625

2 επιλεγµένους δικτυακούς τόπους του Παγκόσµιου Ιστού, ενώ στη Β τάξη εισάγονται σε βασικές έννοιες (δίκτυο, είδη δικτύων, ιαδίκτυο, σύνδεση, υπηρεσίες) και χρησιµοποιούν υπηρεσίες του ιαδικτύου (Παγκόσµιο Ιστό, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Στόχος της διδασκαλίας είναι τα παιδιά να κατανοήσουν βασικές έννοιες της δικτυακής τεχνολογίας και να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν το ιαδίκτυο ως εργαλείο σε διάφορες εργασίες. Η µελέτη των αναπαραστάσεων που σχηµατίζουν οι µαθητές/ριες γύρω από τα περιεχόµενα της εκπαίδευσης κατέχει σηµαντική θέση στη σύγχρονη ιδακτική Μεθοδολογία. Σύµφωνα µε την εποικοδοµητική προσέγγιση για τη µάθηση, πραγµατική µάθηση επιτυγχάνεται όταν η νέα γνώση αλληλεπιδρά και µετασχηµατίζει τις αρχικές προσωπικές ιδέες του παιδιού µέσα από τις εµπειρίες και τους πειραµατισµούς του (Piaget, 1952), αλλά και µέσα από την αλληλεπίδρασή του µε το κοινωνικό περιβάλλον (Vygotsky, 1962). Εποµένως, για τον/ην εκπαιδευτικό είναι πολύ σηµαντικό να µελετήσει τις αρχικές αυτές αναπαραστάσεις, προκειµένου να τις λάβει υπόψη στη σχεδίαση κατάλληλων διδασκαλιών, οι οποίες θα στοχεύουν στην εξέλιξη των αναπαραστάσεων αυτών προς αντιλήψεις επιστηµονικά αποδεκτές (Astolfi & Develay, 1989). Ειδικότερα όσον αφορά στη διαδικασία εκµάθησης της χρήσης ενός υπολογιστικού συστήµατος, οι άνθρωποι σχηµατίζουν νοητικά µοντέλα, δηλαδή προσωπικές ιδέες γύρω από το σύστηµα και τον τρόπο λειτουργίας του, στην προσπάθειά τους να το κατανοήσουν και να το χρησιµοποιήσουν αποτελεσµατικά, ενώ παράλληλα ατελή ή λανθασµένα νοητικά µοντέλα µπορεί να παρεµποδίσουν την αποτελεσµατική χρήση του συστήµατος (Norman, 1983). Εφαρµόζοντας τις παραπάνω θεωρίες στην περίπτωση του ιαδικτύου, προκύπτει ότι θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας το ότι τα παιδιά έρχονται στο µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο έχοντας ήδη σχηµατίσει ορισµένες αναπαραστάσεις για το ιαδίκτυο, µέσα από την προσωπική τους εµπειρία από τη χρήση στο σπίτι ή σε άλλους χώρους (π.χ. Internet Café), αλλά και µέσα από την εµπειρία τους µε άλλες τεχνολογίες (π.χ. κινητά τηλέφωνα), καθώς και την αλληλεπίδρασή τους µε συνοµηλίκους τους. Ένα ζήτηµα που τίθεται εποµένως για τον/ην εκπαιδευτικό της Πληροφορικής είναι η διερεύνηση των αρχικών αυτών αναπαραστάσεων, µε στόχο τον εντοπισµό τυχόν λανθασµένων αντιλήψεων και δυσκολιών των παιδιών, προκειµένου να σχεδιαστούν και να πραγµατοποιηθούν αποτελεσµατικές διδασκαλίες. Αν και οι αναπαραστάσεις που σχηµατίζουν ενήλικες σε σχέση µε το ιαδίκτυο έχουν µελετηθεί από ορισµένους ερευνητές (Thatcher & Greyling, 1998, Bruce, 1999, Levin, Stuve & Jacobson, 1999, Sheeran, Sasse, Rimmer & Wakeman, 2000), οι αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικότερα αυτών του Γυµνασίου (ηλικίες 12 έως 15) έχουν ελάχιστα µελετηθεί. Συγκεκριµένα, ο Rimmer (2000) µελέτησε τις αναπαραστάσεις παιδιών ηµοτικού και διαπίστωσε ότι ταυτίζουν το ιαδίκτυο µε ένα µεµονωµένο υπολογιστή, ενώ καθώς αποκτούν µεγαλύτερη εµπειρία χρήσης του σχηµατίζουν πληρέστερες αναπαραστάσεις (π.χ. σύνδεση µεταξύ υπολογιστών). Στην Ελλάδα, έρευνα που έγινε σε µαθητές/ριες Γ Γυµνασίου και Α, Β, Γ Λυκείου (Κολλάρα, Κανελλόπουλος & Σπηλιωτοπούλου, 2000) στόχευε στη διερεύνηση των νοητικών τους µοντέλων γύρω από τα δίκτυα υπολογιστών µε βάση τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και έδειξε ότι τα µοντέλα αυτά εξελίσσονται από αναπαραστάσεις απλών συνδέσεων µεταξύ υπολογιστών σε πιο εµπλουτισµένες µε διάφορα στοιχεία συνδέσεις (π.χ. κόµβοι, εξυπηρετητές). Τέλος, στο πλαίσιο γενικότερης έρευνας των αναπαραστάσεων παιδιών ηµοτικού για τις νέες τεχνολογίες (Κόλλιας, Μαργετουσάκη, Κόµης & Γουµενάκης, 2000), αναφέρθηκε ότι αν και τα παιδιά είναι ενήµερα γύρω από τις χρήσεις του ιαδικτύου, έκαναν λίγες περιγραφές ή αναφορές κάποιου δικτύου υπολογιστών. Η έρευνα Στόχος Η έρευνα στόχευε στην ανίχνευση των αναπαραστάσεων που σχηµατίζουν µαθητές/ριες Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο. Επιµέρους ερευνητικοί στόχοι ήταν η διερεύνηση των αναπαραστάσεων των µαθητών/ριών σε σχέση µε: α) το ιαδίκτυο ως συνολική οντότητα, β) την κατανεµηµένη αποθήκευση της πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικής αρχής στο ιαδίκτυο, γ) την αναζήτηση πληροφορίας στο ιαδίκτυο, δ) τη σύνδεση µε το ιαδίκτυο και δύο από τις βασικές υπηρεσίες του (τον Παγκόσµιο Ιστό και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και ε) τη δοµή του ιαδικτύου. Παράλληλα, διερευνήθηκαν και οι χρήσεις του ιαδικτύου από τους µαθητές/ριες στο σχολείο και εκτός σχολείου. είγµα Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 340 µαθητές/ριες 11 Γυµνασίων του νοµού Τρικάλων (6 σχολείων της πόλης και 5 σχολείων κωµοπόλεων/χωριών). Τα παιδιά ανήκαν σε 22 τµήµατα όπως είχαν διαχωριστεί για το µάθηµα της Πληροφορικής από τις διευθύνσεις των σχολείων. Οι ηλικίες τους ήταν 12 έως 16 έτη (µέσος όρος ηλικίας 14 έτη). Από τα 340 παιδιά, 170 ήταν αγόρια και 170 κορίτσια, 168 της Β τάξης και 172 της Γ, 206 από σχολεία της πόλης και 134 από σχολεία κωµοπόλεων/χωριών. Όσον αφορά στον εργαστηριακό εξοπλισµό, σε 7 Γυµνάσια υπήρχε εργαστήριο µε 7-8 προσωπικούς υπολογιστές (PCs) Pentium II-III µε Λειτουργικό Σύστηµα (ΛΣ) MS Windows95/98 και σύνδεση ISDN 64 Kbps µε το ιαδίκτυο µέσω του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου (ΠΣ ). Πρόσβαση στο ιαδίκτυο είχαν όλα τα PCs, ενώ σε ένα σχολείο µόνον ένα. Σε 4 Γυµνάσια υπήρχε εργαστήριο µε 7 PCs 386 µε ΛΣ MS Windows3.1 και server PC 486. Σε 2 από αυτά, υπήρχε από 1 PC Pentium II-III µε ΛΣ MS Windows95/98 µε σύνδεση ISDN 64 Kbps µε το ιαδίκτυο µέσω ΠΣ. 626

3 Όσον αφορά στη διδαχθείσα ύλη, στη Β τάξη, σε 6 σχολεία τα παιδιά δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου µε το ιαδίκτυο, σε 4 είχαν πλοηγηθεί για 1-2 ώρες σε δικτυακούς τόπους µαζί µε τον/ην εκπαιδευτικό που τους έδειξε πώς γίνεται η πλοήγηση και η αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό, ενώ σε 1 σχολείο είχαν χρησιµοποιήσει το ιαδίκτυο µόνον ελεύθερα στο εργαστήριο. Στη Γ τάξη, σε 4 σχολεία δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου µε το ιαδίκτυο, σε 5 είχαν διδαχθεί για 2-3 ώρες σχετική ύλη (είδη δικτύων, τοπολογίες, σύνδεση µε το ιαδίκτυο) και είχαν πλοηγηθεί σε δικτυακούς τόπους µαζί µε τον/ην εκπαιδευτικό που τους έδειξε πώς γίνεται η πλοήγηση και η αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και η αποστολή/λήψη µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ενώ σε 2 σχολεία είχαν χρησιµοποιήσει το ιαδίκτυο µόνον ελεύθερα στο εργαστήριο. Στα σχολεία όπου όλοι οι υπολογιστές είχαν πρόσβαση στο ιαδίκτυο, τα παιδιά είχαν χρησιµοποιήσει το ιαδίκτυο και ελεύθερα στο εργαστήριο. Μέθοδος ιαδικασία Για τους σκοπούς της έρευνας κατασκευάστηκε από τις ερευνήτριες ένα γραπτό ερωτηµατολόγιο αποτελούµενο από 28 ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις και από ένα σχεδιαστικό έργο. Για την κατασκευή του ερωτηµατολογίου λήφθηκε υπόψη το ότι έπρεπε να µπορεί να απαντηθεί ακόµη και από παιδιά που δεν είχαν χρησιµοποιήσει ποτέ το ιαδίκτυο ή δεν είχαν διδαχθεί σχετική ύλη στο σχολείο. Επίσης, οι ερωτήσεις και το σχεδιαστικό έργο διατυπώθηκαν σε απλή, µη τεχνική γλώσσα, ώστε να γίνουν κατανοητές από τα παιδιά. Για την κατασκευή τριών από τις ερωτήσεις καθώς και του σχεδιαστικού έργου λήφθηκαν ιδέες από προηγούµενες έρευνες (Komis, 1993, Thatcher & Greyling, 1998, Bruce, 1999, Levin et al., 1999). Οι ερωτήσεις και το σχεδιαστικό έργο οµαδοποιήθηκαν ως προς τους επιµέρους ερευνητικούς στόχους στις ακόλουθες θεµατικές οµάδες. Οµάδα 1: χρήσεις του ιαδικτύου στο σχολείο, Οµάδα 2: χρήσεις του ιαδικτύου εκτός σχολείου, Οµάδα 3: αναπαραστάσεις σε σχέση µε το ιαδίκτυο ως σύνολο, Οµάδα 4: αναπαραστάσεις σε σχέση µε την κατανεµηµένη αποθήκευση της πληροφορίας και την έλλειψη κεντρικής αρχής στο ιαδίκτυο, Οµάδα 5: αναπαραστάσεις σε σχέση µε την αναζήτηση πληροφορίας στο ιαδίκτυο, Οµάδα 6: αναπαραστάσεις σε σχέση µε τη σύνδεση µε το ιαδίκτυο και δύο διαδεδοµένες υπηρεσίες του (WWW, ), Οµάδα 7: αναπαραστάσεις σε σχέση µε τη δοµή του ιαδικτύου. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από τα παιδιά ανώνυµα, µέσα στην αίθουσα του σχολείου, στη διάρκεια µιας σχολικής ώρας, χωρίς την παρουσία των καθηγητών/ριών της Πληροφορικής, στο διάστηµα Οκτώβριος Νοέµβριος ιευκρινίστηκε προς τα παιδιά ότι δεν πρόκειται για έλεγχο των γνώσεών τους, αλλά για µια έρευνα των προσωπικών τους αντιλήψεων και εµπειριών σε σχέση µε το ιαδίκτυο. Αποτελέσµατα Χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο στο σχολείο ή και εκτός σχολείου; Τα 134 από τα 340 παιδιά του δείγµατος είχαν διδαχθεί ύλη σχετική µε το ιαδίκτυο στο µάθηµα της Πληροφορικής και 124 παιδιά το είχαν χρησιµοποιήσει στο σχολικό εργαστήριο. Από τα 124 αυτά παιδιά, 72 δήλωσαν ότι χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο στο σχολικό εργαστήριο συνήθως για δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν προσωπικά, χωρίς να ακολουθούν οδηγίες του/ης εκπαιδευτικού, ενώ 52 για δραστηριότητες του µαθήµατος. Εκατόν τριάντα πέντε παιδιά χρησιµοποιούν υπολογιστή στο σπίτι και 74 από αυτά διαθέτουν και σύνδεση µε το ιαδίκτυο, την οποία χρησιµοποιούν µερικές φορές την εβδοµάδα ή συχνότερα. Περίπου τα µισά από τα παιδιά του δείγµατος (166 παιδιά) χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο σε Internet Café, µερικές φορές το µήνα, χωρίς να έχουν σύνδεση στο σπίτι τους. Συνολικά, 240 από τα παιδιά του δείγµατος χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο εκτός σχολείου (στο σπίτι, σε Internet Café ή αλλού). Ποιες είναι οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις τους για το ιαδίκτυο; Για τα περισσότερα από τα παιδιά (174 παιδιά) το ιαδίκτυο είναι κυρίως πηγή πληροφοριών, για 101 παιδιά κυρίως µέσο διασκέδασης και για 65 παιδιά κυρίως µέσο επικοινωνίας. Σε ανοικτή ερώτηση σχετικά µε το τι πιστεύουν ότι είναι το ιαδίκτυο, απάντησαν 311 παιδιά. Από τα παιδιά αυτά, 202 αναφέρθηκαν σε κάποια βασική λειτουργία του ιαδικτύου. Συγκεκριµένα, τα περισσότερα από αυτά αναφέρθηκαν στις λειτουργίες του ως πηγής πληροφοριών, µέσου επικοινωνίας και µέσου διασκέδασης (δίνοντας απαντήσεις όπως «είναι πηγή πληροφοριών», «είναι τρόπος επικοινωνίας»), ενώ λιγότερα αναφέρθηκαν στις λειτουργίες του ως µέσου µάθησης και εργαλείου δουλειάς. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται το τι µπορεί να κάνει ο χρήστης µέσω του ιαδικτύου. Αντιθέτως, µόνον 109 από τα 311 παιδιά προσδιόρισαν στις απαντήσεις τους µε σαφήνεια το τι είναι το ιαδίκτυο. Από τα παιδιά αυτά, 68 ανέφεραν ορθά ότι είναι «δίκτυο» ή «διαδίκτυο», ενώ τα υπόλοιπα έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν εσφαλµένες αντιλήψεις, όπως ότι είναι «πρόγραµµα» (28 παιδιά) ή «µηχάνηµα» (13 παιδιά). Σε ερώτηση σχετικά µε το αν το ιαδίκτυο αποτελεί για τα παιδιά κυρίως µέσο διασκέδασης για τον ελεύθερο χρόνο ή εργαλείο δουλειάς για τα µαθήµατα, 300 παιδιά απάντησαν ότι είναι κυρίως ένα µέσο διασκέδασης για τον ελεύθερο χρόνο τους, ενώ 40 παιδιά ότι είναι κυρίως ένα εργαλείο που µπορεί να τα βοηθήσει στα µαθήµατα. Τέλος, οι δικτυακοί τόποι που κυριαρχούν στα ενδιαφέροντα πάνω από 50% των παιδιών σχετίζονται κυρίως µε τη διασκέδαση και είναι τόποι ηθοποιών ή τραγουδιστών (αναφέρθηκαν από 180 παιδιά) και τόποι τηλεοπτικών καναλιών και εκποµπών (αναφέρθηκαν από 175 παιδιά) (το κάθε παιδί έκανε περισσότερες από 1 αναφορές). Αντιλαµβάνονται το ιαδίκτυο ως συγκεντρωτικό ή ως κατανεµηµένο σύστηµα; 627

4 Τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (189 παιδιά) πιστεύουν εσφαλµένα ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο ιαδίκτυο είναι συγκεντρωµένες σε ένα µεγάλο και ισχυρό κεντρικό υπολογιστή ο οποίος, σύµφωνα µε ορισµένα από τα παιδιά, βρίσκεται κάπου στην Αµερική. Τα υπόλοιπα παιδιά αντιλαµβάνονται ορθά ότι οι πληροφορίες δεν είναι αποθηκευµένες σε ένα µοναδικό κεντρικό υπολογιστή. Τα περισσότερα από αυτά αντιλαµβάνονται ότι η ποσότητα των πληροφοριών του ιαδικτύου είναι τεράστια, και εποµένως η αποθήκευση είναι αδύνατο να γίνεται σε ένα µόνον υπολογιστή, καθώς επίσης και ότι η όλη λειτουργία ενός τόσο µεγάλου δικτύου όπως το ιαδίκτυο δεν µπορεί να βασίζεται στη διαθεσιµότητα ενός µόνον υπολογιστή, και εποµένως οι πληροφορίες είναι αποθηκευµένες σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές. Ωστόσο, 25 παιδιά πιστεύουν λανθασµένα ότι όλες οι πληροφορίες είναι αποθηκευµένες τοπικά, στον υπολογιστή του κάθε χρήστη. Επίσης, τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (214 παιδιά) πιστεύουν εσφαλµένα ότι υπάρχει κάποιο άτοµο, το οποίο έχει τη γενική ευθύνη για τη λειτουργία του ιαδικτύου σε παγκόσµιο επίπεδο. Από τα λεγόµενά τους προκύπτει ότι πιστεύουν πως το άτοµο αυτό ανακάλυψε, κατέχει και διευθύνει το ιαδίκτυο, αποκαθιστά τις βλάβες που εµφανίζονται και ελέγχει όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο ιαδίκτυο. Τα υπόλοιπα παιδιά θεωρούν ορθά ότι αυτό είναι αδύνατο διότι το ιαδίκτυο είναι τεράστιο και εκτείνεται σε όλον τον κόσµο, και εποµένως το άτοµο αυτό θα ήταν επιφορτισµένο µε τεράστιο όγκο δουλειάς. Επίσης, θα συγκέντρωνε τον πλήρη έλεγχο όλων των πληροφοριών του ιαδικτύου, πράγµα που σύµφωνα µε την άποψή τους δεν είναι καλό. Αντιθέτως, πιστεύουν ότι η ευθύνη της λειτουργίας του ιαδικτύου επιµερίζεται σε πολλούς ανθρώπους ή οργανισµούς στον κόσµο (αναφέρθηκαν π.χ. οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών ιαδικτύου). Τι αναπαραστάσεις σχηµατίζουν για την αναζήτηση πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό; Τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (187 παιδιά) δήλωσαν ότι, κατά τη γνώµη τους, το να εντοπίσει κανείς πληροφορίες γύρω από κάποιο θέµα στο ιαδίκτυο είναι εύκολο. Όµως, σε σχετική ερώτηση που τους τέθηκε (τους ζητήθηκε να περιγράψουν τι θα έκαναν προκειµένου να εντοπίσουν στο ιαδίκτυο ιστοσελίδες µε πληροφορίες σχετικά µε την ορειβασία στην περιοχή τους), 25 παιδιά δεν απάντησαν καθόλου, ενώ 188 παιδιά δήλωσαν ότι θα ζητούσαν βοήθεια από κάποιο άλλο άτοµο ή έδωσαν αόριστες απαντήσεις που φανερώνουν απλοϊκές και ανεπαρκείς αναπαραστάσεις (όπως π.χ. ότι ο χρήστης εντοπίζει αυτόµατα τις ζητούµενες πληροφορίες, πατώντας κάποιο πλήκτρο). Σαράντα επτά παιδιά έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν ότι πιστεύουν εσφαλµένα πως υπάρχει συνολική ιεραρχική οργάνωση της πληροφορίας στον Παγκόσµιο Ιστό, ανά θέµα ή κυρίως ανά γεωγραφική περιοχή, µε µόνο µία ιστοσελίδα να αντιστοιχεί στο κάθε θέµα ή στην κάθε περιοχή. Σαράντα ένα παιδιά απάντησαν ότι θα δοκίµαζαν στην τύχη διάφορες διευθύνσεις, τα συστατικά των οποίων σχετίζονται µε το θέµα, ελπίζοντας να βρουν κάτι σχετικό στις αντίστοιχες ιστοσελίδες. Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά αναφέρθηκαν ωστόσο σε διευθύνσεις οι οποίες διαπιστώθηκε ότι είναι ανύπαρκτες (π.χ. « Τέλος, µόνον 39 παιδιά απάντησαν ότι θα χρησιµοποιούσαν κάποια µηχανή αναζήτησης (π.χ. «Google», «ψαχτήρι του in.gr»), και τα περισσότερα από αυτά περιέγραψαν και τα βήµατα που θα ακολουθούσαν. Τι πιστεύουν ότι συµβαίνει όταν συνδέεται κανείς µε το ιαδίκτυο και χρησιµοποιεί τον Παγκόσµιο Ιστό και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο; Σε ερώτηση σχετική µε το κόστος χρήσης του ιαδικτύου µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης, απάντησαν 338 παιδιά. Αρκετά από αυτά (146 παιδιά) πιστεύουν εσφαλµένα ότι για όση ώρα ο χρήστης συνδέεται µε το ιαδίκτυο µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης χρεώνεται το κόστος υπεραστικής κλήσης. Όπως φανερώνουν τα λεγόµενά τους, πιστεύουν ότι ο υπολογιστής του χρήστη καλεί µέσω του τηλεφωνικού δικτύου τους διάφορους αποµακρυσµένους υπολογιστές του ιαδικτύου µε τους οποίους ανταλλάσσει δεδοµένα (δόθηκαν απαντήσεις όπως «πληρώνουµε υπεραστικό διότι επικοινωνούµε µε άλλα άτοµα στο εξωτερικό»). Αντιθέτως, τα περισσότερα από τα παιδιά (192 παιδιά) πιστεύουν ορθά ότι ο χρήστης χρεώνεται το κόστος τοπικής κλήσης ή φθηνότερα, διότι σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους η χρήση του ιαδικτύου κοστίζει φθηνά ώστε να γίνει προσιτή σε πιο πολλούς ανθρώπους ή διότι η επικοινωνία µέσω του ιαδικτύου µε άτοµα που βρίσκονται σε άλλες πόλεις ή στο εξωτερικό κοστίζει φθηνότερα από ότι η αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία. Ορισµένα από τα παιδιά αυτά (5 παιδιά) έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν πιο εξελιγµένες αντιλήψεις, όπως ότι η κλήση γίνεται προς τον πλησιέστερο κόµβο του δικτύου δεδοµένων της εταιρίας παροχής υπηρεσιών ιαδικτύου. Σχετικά µε την υπηρεσία του Παγκόσµιου Ιστού, η πλειοψηφία των παιδιών (265 παιδιά) πιστεύει εσφαλµένα ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στον Παγκόσµιο Ιστό και το ιαδίκτυο. Οι απαντήσεις των παιδιών σε ερώτηση σχετικά µε το τι είναι και τι δουλειά κάνει ένας εξυπηρετητής (server) φανέρωσαν ότι στη σκέψη τους υπάρχει σύγχυση γύρω από την έννοια αυτή. Τα περισσότερα παιδιά (234 παιδιά) σχηµατίζουν διάφορες ασαφείς ή λανθασµένες αναπαραστάσεις (όπως ότι είναι άνθρωπος ή εξάρτηµα στον υπολογιστή του χρήστη ή κάτι που βοηθά το χρήστη στην ανεύρεση πληροφοριών στο ιαδίκτυο), ενώ 77 παιδιά δεν απάντησαν καθόλου. Μόνον 29 παιδιά έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν αναπαραστάσεις που προσεγγίζουν την επιστηµονική έννοια του εξυπηρετητή. Τα περισσότερα από αυτά αναφέρθηκαν στους εξυπηρετητές του Παγκόσµιου Ιστού και τη λειτουργία που επιτελούν (δόθηκαν απαντήσεις όπως π.χ. «είναι ένας κεντρικός υπολογιστής ο οποίος αποστέλλει τις σελίδες στον υπολογιστή µας»). Σε ερώτηση σχετικά µε το από πού προέρχονται οι ιστοσελίδες που βλέπει στην οθόνη του υπολογιστή του ο χρήστης του Παγκόσµιου Ιστού, απάντησαν 308 παιδιά. Προέκυψε ότι αρκετά από αυτά (138 παιδιά) σχηµατίζουν διάφορες αόριστες ή εσφαλµένες αναπαραστάσεις (θεωρούν π.χ. ότι οι ιστοσελίδες δεν µεταφέρονται από κάπου αλλού, αλλά ότι είναι µόνιµα αποθηκευµένες στον υπολογιστή του χρήστη), ενώ 123 παιδιά θεωρούν εσφαλµένα ότι είναι αποθηκευµένες στο µοναδικό κεντρικό 628

5 υπολογιστή του ιαδικτύου. Μόνον 47 παιδιά έδωσαν απαντήσεις που φανερώνουν πως αντιλαµβάνονται ότι οι ιστοσελίδες προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές στον κόσµο και ορισµένα από αυτά ανέφεραν και τον όρο «server». Σχετικά µε την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε ερώτηση σχετική µε το χρόνο µεταφοράς των µηνυµάτων, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από τα παιδιά του δείγµατος (193 παιδιά) εκτιµούν ορθά ότι ο χρόνος αυτός είναι µικρός και ότι δεν διαφοροποιείται πολύ ανάλογα µε τη γεωγραφική απόσταση µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη, αν και τα υπόλοιπα παιδιά πιστεύουν το αντίθετο (απάντησαν π.χ. ότι χρειάζονται ηµέρες ή µήνες προκειµένου να µεταφερθεί ένα µήνυµα στην Αµερική ενώ χρειάζονται δευτερόλεπτα ή λεπτά προκειµένου να µεταφερθεί σε µια γειτονική πόλη). Σε ερώτηση σχετική µε το κόστος που έχει για τον αποστολέα η αποστολή ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τα περισσότερα παιδιά (190 παιδιά) απάντησαν ότι είναι ανάλογο της γεωγραφικής απόστασης αποστολέα-παραλήπτη (εσφαλµένη αναπαράσταση η οποία ανιχνεύτηκε και στην περίπτωση της χρήσης του ιαδικτύου µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης). Τέλος, η πλειοψηφία των παιδιών (207 παιδιά) αντιλαµβάνεται ορθά ότι η επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ασύγχρονη. Ωστόσο, από τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα θεωρούν ότι στην περίπτωση που ο παραλήπτης ενός µηνύµατος έχει τον υπολογιστή του σβηστό, το µήνυµα θα αποθηκευτεί στο σβηστό υπολογιστή, ενώ λίγα παιδιά (12 παιδιά) αντιλαµβάνονται ότι θα αποθηκευτεί σε κάποιον άλλο υπολογιστή, τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του παραλήπτη. Τι αναπαραστάσεις σχηµατίζουν για τη δοµή του ιαδικτύου; Από τις απαντήσεις των παιδιών σε ερώτηση σχετικά µε τα δοµικά συστατικά του ιαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι τα δοµικά συστατικά που κυριαρχούν στη σκέψη τους είναι οι ιστοσελίδες του Παγκόσµιου Ιστού. Συγκεκριµένα, στην ερώτηση που τους τέθηκε (τους ζητήθηκε να γράψουν από τι πιστεύουν ότι αποτελείται το ιαδίκτυο), απάντησαν 298 παιδιά. Από αυτά, 204 παιδιά αναφέρθηκαν στις ιστοσελίδες ή τους δικτυακούς τόπους του Παγκόσµιου Ιστού, 47 παιδιά αναφέρθηκαν σε διάφορα υλικά µέρη (όπως «καλώδια» και «κυκλώµατα»), 11 σε δίκτυα, 7 σε συνδεδεµένους υπολογιστές, 13 σε υπολογιστές, 12 στο µοναδικό κεντρικό υπολογιστή, 11 στον υπολογιστή του χρήστη, 12 στο µόντεµ και τέλος, 5 στην τηλεφωνική γραµµή του χρήστη (το κάθε παιδί έκανε περισσότερες από 1 αναφορές). Στο σχεδιαστικό έργο ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν το ιαδίκτυο όπως το φαντάζονται και να προσθέσουν στο σχέδιό τους µια επεξήγηση του τι σχεδίασαν. Τριακόσια δέκα από τα παιδιά έκαναν σχέδια που είχαν σχέση µε το θέµα που τους ζητήθηκε. Η ανάλυση των σχεδίων και των επεξηγήσεων µας επέτρεψε να κατηγοριοποιήσουµε τις απεικονίσεις του ιαδικτύου στις ακόλουθες κατηγορίες. (Για τα σχέδια και τις επεξηγήσεις τους, βλ. Παράρτηµα). Κατηγορία 1 η (23 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται ως µη ψηφιακή οντότητα (π.χ. δένδρο ή θάλασσα µε πληροφορίες, άνθρωπος που δίνει πληροφορίες). Πρόκειται για απλοϊκές απεικονίσεις του ιαδικτύου. Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν ότι τα παιδιά βλέπουν το ιαδίκτυο από τη σκοπιά του χρήστη, σχηµατίζουν δηλαδή χρηστικές αναπαραστάσεις (βλ. Σχέδιο 1). Κατηγορία 2 η (115 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται ως ένας µεµονωµένος υπολογιστής, ο υπολογιστής του χρήστη. Σε πολλά από τα σχέδια, στην οθόνη του υπολογιστή απεικονίζεται και κάποια ιστοσελίδα. Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν χρηστικές αναπαραστάσεις. Τα παιδιά επικεντρώνουν στο τι µπορεί να κάνει ο χρήστης µέσω του ιαδικτύου και ιδιαίτερα στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού στο οποίο έχει πρόσβαση µέσω του υπολογιστή του (βλ. Σχέδιο 2). Κατηγορία 3η (54 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται ως µια ιστοσελίδα ή ένα πλαίσιο που περιέχει λέξεις οι οποίες σχετίζονται µε υπηρεσίες του ιαδικτύου (π.χ. «chatroom», « »), αν και δεν απεικονίζεται πουθενά υπολογιστής. Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν και πάλι χρηστικές αναπαραστάσεις. Τα παιδιά επικεντρώνουν και πάλι στο περιεχόµενο του Παγκόσµιου Ιστού, καθώς και στις δυνατότητες για πληροφόρηση, διασκέδαση και επικοινωνία οι οποίες προσφέρονται προς το χρήστη του ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 3). Κατηγορία 4η (31 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται ως κάτι το οποίο υπάρχει και πέρα από τον τοπικό υπολογιστή του χρήστη, χωρίς ωστόσο να απεικονίζεται πουθενά σύνδεση µεταξύ υπολογιστών. Το ιαδίκτυο απεικονίζεται είτε ως ένας µεγάλος µεµονωµένος υπολογιστής (από τις επεξηγήσεις προκύπτει ότι δεν πρόκειται για τον υπολογιστή του χρήστη) είτε ως µια υδρόγειος σφαίρα η οποία συνοδεύεται από επεξηγήσεις όπως «Το Internet υπάρχει παντού», «Το Internet είναι γύρω από όλον τον κόσµο». Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις φανερώνουν ότι τα παιδιά σχηµατίζονται νοερές εικόνες του ιαδικτύου που ξεπερνούν τα όρια του τοπικού υπολογιστή, χωρίς ωστόσο να είναι σαφείς ή επιστηµονικά ορθές (βλ. Σχέδιο 4). Κατηγορία 5η (32 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται από δύο συνδεδεµένους υπολογιστές. Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις φανερώνουν ότι τα παιδιά αντιλαµβάνονται την ύπαρξη επικοινωνίας µεταξύ υπολογιστών, η οποία προϋποθέτει τη φυσική διασύνδεση των υπολογιστών µεταξύ τους (στα σχέδιά τους απεικονίζουν διάφορα µέσα διασύνδεσης, όπως τηλεφωνικές γραµµές και καλώδια, δορυφόροι και µικροκύµατα). Στη σκέψη τους σχηµατίζεται η νοερή εικόνα ενός µικρού δικτύου υπολογιστών, αποτελούµενου από δύο υπολογιστές χρηστών που επικοινωνούν απευθείας µεταξύ τους. Τα παιδιά αρχίζουν να σχηµατίζουν δοµικές αναπαραστάσεις του ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 5). 629

6 Κατηγορία 6η (30 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται ως ένα δίκτυο αποτελούµενο από ένα µεγάλο κεντρικό υπολογιστή και άλλους µικρότερους υπολογιστές συνδεδεµένους µε τον κεντρικό σε διάφορες τοπολογίες (αστέρα, δίαυλο, δακτύλιο). Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν ότι στη σκέψη των παιδιών σχηµατίζεται η νοερή εικόνα ενός µεγαλύτερου δικτύου υπολογιστών, αν και υπάρχει η εσφαλµένη αναπαράσταση του µοναδικού κεντρικού υπολογιστή. Τα παιδιά σχηµατίζουν και πάλι δοµικές αναπαραστάσεις του ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 6). Κατηγορία 7η (18 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται ως ένα δίκτυο αποτελούµενο από πολλούς ισότιµους υπολογιστές συνδεδεµένους µεταξύ τους σε διάφορες τοπολογίες (αστέρα, δίαυλο, δακτύλιο, σύνδεση κάθε υπολογιστή µε όλους τους υπόλοιπους). Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν και πάλι ότι στη σκέψη των παιδιών σχηµατίζεται η νοερή εικόνα ενός µεγαλύτερου δικτύου υπολογιστών, αν και αποδίδουν σε όλους τους υπολογιστές τον ίδιο ρόλο. Τα παιδιά σχηµατίζουν και πάλι δοµικές αναπαραστάσεις του ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 7). Κατηγορία 8η (7 παιδιά). Το ιαδίκτυο απεικονίζεται όχι ως ένα ενιαίο επίπεδο δίκτυο, αλλά ως δίκτυο µε τµηµατική και ιεραρχική δοµή αποτελούµενο από συνδεδεµένους κόµβους ή εξυπηρετητές (αναφέρονται ως «κόµβοι» ή «servers»), πάνω στους οποίους συνδέονται άλλοι µικρότεροι υπολογιστές. Τα παιδιά αντιλαµβάνονται την ύπαρξη πολλών διαφορετικών κεντρικών υπολογιστών, καθώς και το ότι το ιαδίκτυο αποτελείται από συνδεδεµένα επιµέρους δίκτυα. Τα σχέδια και οι επεξηγήσεις τους φανερώνουν πιο εξελιγµένες δοµικές αναπαραστάσεις για το ιαδίκτυο, οι οποίες προσεγγίζουν την επιστηµονική έννοια του ιαδικτύου (βλ. Σχέδιο 8). Από την ανάλυση των σχεδίων προκύπτει ότι τα περισσότερα παιδιά σχηµατίζουν χρηστικές εικονικές αναπαραστάσεις για το ιαδίκτυο. Αναδεικνύεται επίσης µια τάση εξέλιξης των νοερών εικόνων των παιδιών από χρηστικές αναπαραστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τον χρήστη, τον υπολογιστή του χρήστη και τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς το χρήστη προς λιγότερο ή περισσότερο σύνθετες δοµικές αναπαραστάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν συνδεδεµένους υπολογιστές ή συνδεδεµένα δίκτυα υπολογιστών. Προκύπτει επίσης ότι η σκέψη των παιδιών εξελίσσεται από το αρχικό στάδιο της αντίληψης του ενός τοπικού υπολογιστή του χρήστη, στο ενδιάµεσο στάδιο της αντίληψης του ενός αποµακρυσµένου κεντρικού υπολογιστή ή των δύο υπολογιστών που επικοινωνούν, προς το τελικό στάδιο της αντίληψης των πολλών διαφορετικών (κεντρικών ή µη) υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. αποκλειστικά χρηστικές αναπαραστάσεις τοπικός υπολογιστής του χρήστη µοναδικός κεντρικός υπολογιστής αρχή δοµικών αναπαραστάσεων δοµικές αναπαραστάσεις πολλοί διαφορετικοί υπολογιστές (κεντρικοί και µη) ιάγραµµα 1: Η εξέλιξη των αναπαραστάσεων των µαθητών/ριών όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχεδίων Συζήτηση Συµπεράσµατα Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι περισσότεροι/ες µαθητές/ριες δεν είχαν διδαχθεί ύλη σχετική µε το ιαδίκτυο στο µάθηµα της Πληροφορικής και δεν είχαν χρησιµοποιήσει το ιαδίκτυο στο σχολικό εργαστήριο. Για τους/ις µαθητές/ριες, η κύρια πηγή γνώσεων σχετικών µε το ιαδίκτυο και δεξιοτήτων χρήσης των υπηρεσιών του είναι το εξωσχολικό περιβάλλον. Όπως έχει επισηµανθεί και σε άλλες σχετικές έρευνες σε µαθητές/ριες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (NSBF, 2000, Sutherland, Facer, Furlong & Furlong, 2000, Mumtaz, 2001), οι µαθητές/ριες χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο σε υψηλότερο ποσοστό εκτός σχολείου από ότι µέσα στο σχολείο, διαµορφώνοντας έτσι αντιλήψεις και συνήθειες χρήσης έξω από τα όρια της επίσηµης σχολικής εκπαίδευσης. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε επίσης ότι για την πλειοψηφία των µαθητών/ριών, το ιαδίκτυο αποτελεί κυρίως µέσο διασκέδασης για τον ελεύθερο χρόνο τους, παρά εργαλείο δουλειάς που θα µπορούσε να τους βοηθήσει στα µαθήµατα, ενώ οι δικτυακοί τόποι που κυριαρχούν στα ενδιαφέροντά τους σχετίζονται επίσης µε τη διασκέδαση και κυρίως µε το ψυχαγωγικό περιεχόµενο που προβάλλεται από την τηλεόραση. Οι µαθητές/ριες σχηµατίζουν εποµένως για το ιαδίκτυο την αναπαράσταση του µέσου διασκέδασης - αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης, ενδεχοµένως εξαιτίας του ότι δεν το έχουν χρησιµοποιήσει ακόµη αρκετά στο σχολείο, στο πλαίσιο διδακτικών δραστηριοτήτων. Η θεώρηση του ιαδικτύου ως αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης και η συνεπακόλουθη έλξη που ασκεί σε άτοµα νεαρής ηλικίας έχει επισηµανθεί και από τον Cebrian (1998). Τα παραπάνω συµφωνούν επίσης µε ανάλογα πορίσµατα προηγούµενης έρευνας των αναπαραστάσεων παιδιών ηλικίας 9 έως 13 ετών για τον υπολογιστή (Komis, 1993), όπου διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά αρχικά σχηµατίζουν για τον υπολογιστή την αναπαράσταση του µέσου διασκέδασης, ενώ καθώς τον χρησιµοποιούν περισσότερο στο σχολείο τροποποιούν την αναπαράσταση αυτή προς εκείνη του εργαλείου δουλειάς. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι µαθητές/ριες σχηµατίζουν χρηστικές παρά δοµικές αναπαραστάσεις για το ιαδίκτυο, οι οποίες θα µπορούσαν να τους χρησιµεύσουν ως επεξηγηµατικό σύστηµα για το τι είναι στην πραγµατικότητα το ιαδίκτυο και το τι συµβαίνει κατά τη χρήση των υπηρεσιών του. Εντοπίζουν µόνον τις εφαρµογές και τις υπηρεσίες του ιαδικτύου που προσφέρονται προς το χρήστη και 630

7 δεν αντιλαµβάνονται την έννοια της δικτύωσης µεταξύ υπολογιστών, η οποία υποστηρίζει και καθιστά εφικτή τη λειτουργία των υπηρεσιών και των εφαρµογών αυτών. Η αδυναµία αντίληψης της ύπαρξης επικοινωνίας µεταξύ υπολογιστών, σε συνδυασµό µε την αδυναµία αντίληψης του ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο ιαδίκτυο προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές στον κόσµο, µπορεί να οδηγήσει σε αδυναµία κατανόησης και ερµηνείας συµβάντων που προκύπτουν κατά τη χρήση (π.χ. αποµακρυσµένοι υπολογιστές εκτός λειτουργίας, καθυστερήσεις στη µεταφορά δεδοµένων, διακοπές της σύνδεσης, κλπ.), και κατ επέκταση µπορεί να παρεµποδίσει την παραγωγική και αποτελεσµατική χρήση του ιαδικτύου (Sheeran et al., 2000). Ο σχηµατισµός ανεπαρκών αναπαραστάσεων σε σχέση µε τη δοµή του ιαδικτύου και η αδυναµία αντίληψής του ως κατανεµηµένου-δικτυωµένου συστήµατος έχει επισηµανθεί σε άλλες σχετικές έρευνες σε ενήλικες (Thatcher & Greyling, 1998, Sheeran et al., 2000), αλλά και σε µαθητές/ριες της δευτεροβάθµιας (Κολλάρα κ.ά., 2000) και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Rimmer, 2000). Οι αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών σε σχέση µε το ιαδίκτυο, καθώς και η εξέλιξή των αναπαραστάσεων αυτών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασµό διδακτικών δραστηριοτήτων για το µάθηµα της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, οι οποίες θα στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να µετασχηµατίσουν τις ατελείς ή λανθασµένες αναπαραστάσεις τους και να οικοδοµήσουν ένα απλό και προσαρµοσµένο στην ηλικία τους νοητικό µοντέλο για το ιαδίκτυο, το οποίο θα πρέπει να είναι επιστηµονικά ορθό, λειτουργικό και ικανό να υποστηρίξει την παραγωγική και αποτελεσµατική χρήση του ιαδικτύου. Η οικοδόµηση από µέρους τους ενός τέτοιου µοντέλου είναι απαραίτητη, καθώς τίθεται για τα παιδιά το ζήτηµα της κατανόησης και αξιοποίησης µιας τεχνολογίας που διαπερνά µε πολλαπλούς τρόπους την καθηµερινή ζωή. Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Πληροφορικής στο Γυµνάσιο, θα πρέπει εποµένως να αναπτυχθούν διδακτικά σενάρια, τα οποία να αφορούν στην αξιοποίηση του ιαδικτύου, εστιάζοντας παράλληλα στην οικοδόµηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών µε το ιαδίκτυο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του/ης εκπαιδευτικού της Πληροφορικής και να περιοριστεί η µη δοµηµένη χρήση του ιαδικτύου στο σχολικό εργαστήριο. Επίσης, δεδοµένου ότι τα θέµατα που καλύπτουν τα µαθήµατα Πληροφορικής συχνά δηµιουργούν προβλήµατα κατανόησης στους/ις µαθητές/ριες διότι εξετάζονται έννοιες και αντικείµενα που οι µαθητές/ριες δεν µπορούν να παρατηρήσουν ή να πειραµατιστούν άµεσα µαζί τους (Γρηγοριάδου & Κανίδης, 2002), όπως π.χ. στην προκειµένη περίπτωση οι έννοια του δικτύου, προτείνεται η σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού εποικοδοµητικού τύπου, µε βάση τις αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών, όπως αναδείχθηκαν από την έρευνα. Τέλος, µπορούν επίσης να σχεδιαστούν σενάρια χρήσης των υπηρεσιών του ιαδικτύου, τα οποία να φέρνουν τους/ις µαθητές/ριες αντιµέτωπους µε προβληµατικές καταστάσεις και µηνύµατα λάθους, ώστε να υποχρεωθούν να αναδοµήσουν απλοϊκές ή λανθασµένες αναπαραστάσεις τους. Αναφορές Astolfi, J.P., & Develay, M. (1989). La didactique des sciences. Paris: PUF. Bruce, H. (1999). Perceptions of the Internet: what people think when they search the Internet for information. Internet Research, 9 (3), Cebrian, J.L. (1998). La red. Madrid: Santillana (Ελληνική έκδοση: Θεµπριάν, Χ. Λ. (2000). Το ίκτυο. Αθήνα: Στάχυ). International Technology Education Association. (1996). Technology for all Americans: a rationale and structure for the study of technology. Reston, VA: International Technology Education Association. Komis, V. (1993). Les nouvelles technologies de l information et de la communication dans le processus d apprentissage et application par l étude de leurs représentations chez des élèves de 9 à 12 ans. Doctoral Thesis, University Paris 7. Learning in the Information Society (1996). Action Plan for a European education initiative ( ). URL: Levin, J., Stuve, M., & Jacobson, M. (1999). Teachers conceptions of the Internet and the World Wide Web: a Representational Toolkit as a model of expertise. Journal of Educational Computing Research, 21(1), Mumtaz, S. (2001). Children s enjoyment and perception of computer use in the home and the school. Computers & Education, 36, Norman, A.D. (1983). Some Observations on Mental Models. In D. Gentner & A.L. Stevens (Eds.), Mental Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. NSBF (2000). Research and Guidelines for children s use of the Internet, National School Board Foundation. URL: Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. London: Routledge & Kegan Paul. Rimmer, J. (2000). Primary School children s conceptions of the Internet A longitudinal study before and after use. URL: Sheeran, L., Sasse, M., Rimmer, J., & Wakeman, I. (2000). Back to Basics: Is a better understanding of the Internet a precursor for effective use of the Web? In CD-ROM Proceedings of the 1 st Nordic Conference on Computer-Human Interaction NORDICHI 2000, Stockholm, October Sutherland, R., Facer, K., Furlong, R., & Furlong, J. (2000). A new environment for education? The computer in the home. Computers & Education, 34(2000),

8 Thatcher, A., Greyling, M. (1998). Mental models of the Internet. International Journal of Industrial Ergonomics, 22(1998), Vygotsky, L. (1962). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press. Γρηγοριάδου, Μ., & Κανίδης, Ε. (2002). Η διδασκαλία της οργάνωσης και της λειτουργίας της µνήµης των υπολογιστών στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στο Πρακτικά 5 ης ιηµερίδας Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων Η/Υ & Πληροφορικής «Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση», Αθήνα, Μάρτιος 2002, Κολλάρα, Μ., Κανελλόπουλος,., & Σπηλιωτοπούλου, Β. (2000). Νοητικά µοντέλα µαθητών και δίκτυα υπολογιστών: Η περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στο CD-ROM Πρακτικών 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, Οκτώβριος Κόλλιας, Α., Μαργετουσάκη, Α., Κόµης, Β., & Γουµενάκης, Γ. (2000). Αναπαραστάσεις µαθητών του δηµοτικού για τις νέες τεχνολογίες όπως αναδύονται από τη χρήση εννοιολογικών χαρτών και κειµένων. Στο Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, Οκτώβριος 2000, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2000). Συµπληρωµατικές οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων στο Γυµνάσιο, σχολικό έτος

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σχέδιο 1: «Το Internet είναι ένα πολύκλαδο δένδρο που κάθε κλαδί του εξυπηρετεί κάθε ανάγκη πληροφόρησης των ανθρώπων» Σχέδιο 2: «Ζωγράφισα έναν υπολογιστή µε το µόντεµ που σε βοηθάει να συνδεθείς, µε το ποντίκι που σε βοηθάει να κινηθείς, µε το πληκτρολόγιο που σε βοηθάει να µπεις στις σελίδες και έναν εκτυπωτή που σε βοηθάει να βγάλεις έξω τις πληροφορίες σου» Σχέδιο 3: «Μπαίνουµε στο chatroom για συνοµιλία. Γράφουµε για αλληλογραφία. Καλλιτέχνες για να δούµε κάποιον που θέλουµε να επικοινωνήσουµε µαζί του. Μπαίνουµε σε διεύθυνση για να γράψουµε κάποια µελωδία για το κινητό» Σχέδιο 4: «Είναι ένας µεγάλος υπολογιστής που υπάρχουν µέσα πολλά πράγµατα, πληροφορίες και ένας άνθρωπος τον χειρίζεται και στέλνει στους υπολογιστές τα διάφορα προγράµµατα» Σχέδιο 5: «Είναι η µεταφορά των µηνυµάτων από τον ένα υπολογιστή στον άλλον» 633

10 Σχέδιο 6: «Πιστεύω πως υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής που έχει όλες τις πληροφορίες και από τον οποίον παίρνουν οι άλλοι υπολογιστές τις σελίδες» Σχέδιο 7: «Είναι υπολογιστές που συνδέονται όλοι µαζί και φτιάχνουν το Internet» Σχέδιο 8: «Οι κεντρικοί υπολογιστές στέλνουν πληροφορίες τις οποίες έχουν αποθηκευµένες προς τους άλλους µικρότερους υπολογιστές» 634

ιερεύνηση των Αναπαραστάσεων που Σχηµατίζουν Μαθητές/ριες Γυµνασίου σε Σχέση µε το ιαδίκτυο και των Παραγόντων που Επιδρούν στη ιαµόρφωσή τους

ιερεύνηση των Αναπαραστάσεων που Σχηµατίζουν Μαθητές/ριες Γυµνασίου σε Σχέση µε το ιαδίκτυο και των Παραγόντων που Επιδρούν στη ιαµόρφωσή τους ιερεύνηση των Αναπαραστάσεων που Σχηµατίζουν Μαθητές/ριες Γυµνασίου σε Σχέση µε το ιαδίκτυο και των Παραγόντων που Επιδρούν στη ιαµόρφωσή τους Μ. Παπαστεργίου 1, Χ. Σολοµωνίδου 2, 1: Εκπαιδευτικός ΠΕ19,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις µαθητών/ριών για το ιαδίκτυο, προτάσεις για µια εποικοδοµητική διδασκαλία

Αναπαραστάσεις µαθητών/ριών για το ιαδίκτυο, προτάσεις για µια εποικοδοµητική διδασκαλία 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 55 Αναπαραστάσεις µαθητών/ριών για το ιαδίκτυο, προτάσεις για µια εποικοδοµητική διδασκαλία Χριστίνα Σολοµωνίδου ΠΤ Ε Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο

Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο Συνήθεις εφαρμογές και αναπαραστάσεις μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο Περίληψη Χρύσανθος Σωκράτους, Κωνσταντίνος Μπίκος chrisanthossocratous@hotmail.com, bikos@edlit.auth.gr Παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό,

Α ΤΑΞΗ. 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή. Θα παρουσιαστεί µε τρόπο απλό και κατανοητό, 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Γνωρίζω τον υπολογιστή 1. εδοµένα, Πληροφορίες και Υπολογιστές 2. Πώς φτάσαµε στους σηµερινούς υπολογιστές 3. Το υλικό ενός υπολογιστικού συστήµατος 4. Το λογισµικό ενός υπολογιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης.

Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 145 Τεχνικά και εργονοµικά χαρακτηριστικά των σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής. Μία µελέτη περίπτωσης. Αθανάσιος Τζιµογιάννης 1 & Ευάγγελος Θεοδώρου 2 1 ιδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου

Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου Αξιοποιώντας τον Εννοιολογικό Χάρτη ως Εργαλείο ιδασκαλίας και Αξιολόγησης στο Μάθηµα Πληροφορικής Γυµνασίου Ε. Γουλή, Α. Γόγουλου, Κ. Παπανικολάου και Μ. Γρηγοριάδου, Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των αναπαραστάσεων µαθητών του Ενιαίου Λυκείου για τη ροή δεδοµένων και το ρόλο των βασικών µονάδων του υπολογιστή

Μελέτη των αναπαραστάσεων µαθητών του Ενιαίου Λυκείου για τη ροή δεδοµένων και το ρόλο των βασικών µονάδων του υπολογιστή 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» 73 Μελέτη των αναπαραστάσεων µαθητών του Ενιαίου Λυκείου για τη ροή δεδοµένων και το ρόλο των βασικών µονάδων του υπολογιστή Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικοί Στόχοι Παιδαγωγικές Στρατηγικές ρ. Κωνσταντίνα Βασιλοπούλου Περιεχόµενα ιδακτικό Μοντέλο Ανάλυση Αναγκών Μαθητή E-learning ιδασκαλία υποστηριζόµενη από υπολογιστές µέσω χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης

Διαδραστικός πίνακας. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Διαδραστικός πίνακας Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Ο διαδραστικός πίνακας έχει εισβάλει στην διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και πολλά εκπαιδευτικά κέντρα το έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, MICROSOFT CHAT v2.0

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, MICROSOFT CHAT v2.0 MICROSOFT CHAT v2.0 A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Microsoft Chat είναι το µόνο πρόγραµµα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Πασιαλή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ» Νικόλαος Μπαλκίζας Ιωάννα Κοσμίδου 1.

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 415 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ Μεταφετζής Γιώργος Δάσκαλος, 1ο ΔΣ Βόλου gmetafetz@in.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ WEB-BASED APPLETS ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Μ. Τσακίρη *, Δ. Ευαγγελινός **, Ε. Χατζηκρανιώτης ** (*) 2 ο Τ.Ε.Ε. Ευόσμου, Θεσσαλονίκη, mtsakiri@auth.gr (**)

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών»

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών» Φάση «3» Τίτλος Φάσης: «Ανάλυση Σχεδιασμού Δικτύου Ελεύθερη Προσομοίωση» Χρόνος Υλοποίησης: 30 Λεπτά Φύλλο Εργασίας 1 Σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια

Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Τηλε-εργασία Τηλε-εργασία εργασία - Έννοια Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή αξιοποιείται στη παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια εργασιακών δραστηριοτήτων από απόσταση Η τηλε-εργασία πραγματοποιείται : Είτε από το

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα