Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια."

Transcript

1 Παράδειγµα γραπτής εξέτασης για την εισαγωγή στην 1 η τάξη Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια. 23 Μαρτίου 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ / -ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μην συμπληρώσετε τίποτα στο κάτω μέρος της σελίδας. Προορίζεται για χρήση από το προσωπικό του Ανατόλια που θα διορθώσει το γραπτό σας. ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 1

2 PART 1: LISTENING COMPREHENSION (10 POINTS) Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν ακούσετε το διάλογο, και θα ακούσετε κάθε σύντομο διάλογο δύο φορές. Η ερώτηση είναι τυπωμένη και στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Θα επιλέξετε μια από τις τρεις εικόνες/επιλογές αυτή που νομίζετε ότι απαντάει καλύτερα στην ερώτηση για το διάλογο. Σημειώστε την απάντησή σας μέσα στο βιβλιαράκι του τεστ σας. Example Jill: I m going to the supermarket, museum and library today. Susan: But the shops are closed today. Question: Which place won t be open? a) b) c) Η σωστή απάντηση είναι a) 1. Question: Where is Helen going? a) b) c) 2. Question: Which sign does Bob mean? a) b) c) 2

3 3. Question: The student should use? a) b) c) 4. Question: What shape is the table the waiter is talking about? a) b) c) 5. Question: How did Peter get to school? a) b) c) 3

4 PART 2: READING COMPREHENSION (20 POINTS) Carefully read the three pieces and choose the best answers to each of the questions. Bedtime Stories Helen has two younger sisters named Maria and Anna. Maria is six years old, and Anna is two years older. Helen, who is five years older than Anna, reads to both of her younger sisters at bedtime. Sometimes, it s hard for Helen to choose a book to read because Maria s favorite book is The Cat in the Hat by Dr. Suess, and Anna does not like that book anymore. She thinks it is for babies. When Helen has time, she reads a different book to each of her sisters, but sometimes she has too much homework, so she can t. Helen does her best to make reading fun for both of her sisters, so she makes them take turns choosing which book she will read. 1. How much older is Helen than Maria? a) six years b) seven years c) eleven years d) eight years 2. Why can Helen sometimes read different books to her sisters? a) Because she doesn t have too much homework. b) Because Helen likes to read a lot. c) Because Helen s mother asks her to. d) Because Anna s favorite book is Harry Potter. 3. Which of the following is true? a) Helen and Maria like the same books. b) Anna thinks some books are too young for her. c) Helen reads different books every night. d) Maria cannot read. 4

5 Peter Goes to Camp Last summer, Peter went on an airplane for the first time. He was going to summer camp in the United States. It was the first time that Peter had gone somewhere without his parents and his brothers Mike and Rob. Peter was excited to be going to camp. He knew there was a big lake there for swimming and sailing, and he would be meeting new friends and speaking English. Peter was happy on the day that his parents took him to the airport. He said goodbye to his puppy, Ralph, before he left the house, and then his parents drove him to the airport. When Peter and his family arrived at the airport, they waved goodbye, and Peter flew away. 1. What was the dog s name? a) Mike b) Peter c) Ralph d) Rob 2. Why did the boy leave home? a) To go on an airplane. b) To go to another country. c) To go to camp. d) To get away from his brothers. 3. Which of the following is not mentioned in the study? a) Peter missed his dog. b) Peter would meet new people. c) Peter would be speaking English. d) The camp had a big lake for swimming. 5

6 Susan s New Puppy One day Susan s mother took her to a pet store. There were many puppies there. Susan looked at all the puppies and played with three of them. Two of the puppies were yellow, and one was tiny and white. Susan liked one of the yellow puppies best because it played with her, running after a red ball and wagging its tail. When the puppy got tired, it climbed on Susan s lap and fell asleep. Susan asked her mother if she could keep the puppy, and her mother said yes. Susan was excited to have a new puppy, and she promised her mother that she would take good care of it. Susan promised to feed her puppy, to brush it, and to walk it every day. Now Susan walks her dog to the park, to the beach, and to the store. Susan is so happy to have a puppy. 1. Why did Susan like the puppy best? a) Because it was cute. b) Because it was yellow c) Because it was playful d) Because her mother liked it. 2. Why did Susan s mother let Susan have a puppy? a) Because she likes yellow dogs. b) Because she thinks Susan is a good girl. c) Because Susan would take care of it. d) Because the dog played with the red ball. 3. What did the puppy not do? a) It ran after a red ball. b) It fell asleep. c) It barked. d) It wagged its tail. 4. Where does Susan walk her puppy? a) At school b) In her house c) In the country d) To the park 6

7 PART 3: MULTIPLE CHOICE KNOWLEDGE OF ENGLISH (30 POINTS) 1. you have a cat a) Does b) Do c) Are d) Have 2. Helen: What time do you eat dinner? John: a) At nine and fifteen. b) At nine and a quarter. c) At nine fifteen. d) At nine and fifteen minutes. 3. These shoes are my mother s. They are. a) his b) hers c) theirs d) ours 4. We at home, if it rains. a) would stay b) will stay c) were staying d) stayed 5. The bell rang, while the teacher on the board. a) was written b) writes c) was writing d) would write 6. That s ice cream I ve ever had. a) the better b) the best c) best d) good 7. She doesn t know how many. a) brothers do I have b) brothers I am having c) brothers have I d) brothers I have 8. She has both a dog a cat. a) or b) also c) and d) with 9. Maria was walking the street. a) at b) over c) across d) next 7

8 10. There s noise in this room. a) too much b) very much c) too many d) a lot 11. I my mother that I was tired. a) told b) said c) shouted d) sayed 12. Peter ate his dinner and bed. a) going to b) lies to c) went to d) goes in 13. go shopping. a) Come b) Let s c) Will we d) Now we 14. Marcos always his homework. a) does b) is doing c) done d) do 15. Schools are closed Wednesday, March 25 th. a) on b) at c) in d) for 8

9 PART : 4 LANGUAGE AND LOGIC (20 POINTS) 1. Finger is to hand as toe is to. a) shoe b) foot c) knee d) sock 2. If April is next month, what month is four months ago? a) August b) October c) July d) November 3. If I is 1, 5 is V, and X is ten, what number is XXVI? a) 22 b) 26 c) 60 d) Which of these words does not rhyme? a) does b) was c) toes d) because 5. This season has the longest day of the year. a) fall b) spring c) summer d) autumn 6. Given the alphabet: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Which is the next letter in this series? MPNQO_ a) S b) R c) N d) P 7. Which word is the odd one out (does not match with the others)? a) panther b) tiger c) wolf d) lion 8. An anagram is a word whose letters are mixed up: Examples: ERD = RED NREGE = GREEN So which of these is not a fruit? a) ANABAN b) ELYOWL c) APELP d) REPA 9. Which are the next two letters in this series? CXFU a) HR b) JQ c) HP d) IR 10. Which animal is furry and catches birds and mice? a) chicken b) horse c) bear d) cat 9

10 PART 5: WRITTEN EXPRESSION (20 POINTS) The picture to the left shows a family at a picnic, which many families do in the spring. The picture is to help you think REMEMBER TO WRITE IN ENGLISH. 10 about the topic, but you should not write about the picture itself. Instead, write a story about going on a picnic with your own family. Describe the place you went to, the family members you were with, the food (of course), and what you did. This may be a true story or one that you make up.

11 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Το αποτέλεσµα της πρόσθεσης είναι: α) β) γ) δ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) 2. Το αποτέλεσµα του πολλαπλασιασµού είναι: (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) α) β) γ) δ) 3. Το αποτέλεσµα της αριθµητικής παράστασης είναι: (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) α) β) γ) δ) 4. Το εµβαδόν ενός τετραγώνου µε πλευρά µέτρα είναι ίσο µε: (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) α) τ.µ. β) τ.µ. γ) τ.µ. δ) τ.µ. 5. Ποιο από τα παρακάτω κλάσµατα είναι µεγαλύτερο από το ; (ΜΟΝΑΔΕΣ 5) α) β) γ) δ) 6. Να βάλετε σε κάθε παρένθεση το Σ (σωστό) ή το Λ (λάθος). Στον κενό χώρο δίπλα σε κάθε ερώτηση να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α) ( ) 11

12 β) Η περίµετρος ενός ορθογωνίου µε µήκος µέτρα και πλάτος µέτρα είναι µέτρα. ( ) γ) Ένα τρίγωνο δεν µπορεί να έχει δύο ορθές γωνίες. ( ) δ) Δύο αριθµοί λέγονται αντίστροφοι όταν έχουν άθροισµα. ( ) ε) Ο αριθµός είναι πρώτος. ( ) (ΜΟΝΑΔΕΣ 25) 7. Ένας ηλεκτρολόγος για να εγκαταστήσει µια κεραία τηλεόρασης χρησιµοποίησε τα του καλωδίου που είχε αγοράσει και περίσσεψαν χρησιµοποίησε για την κεραία. µέτρα. Να βρείτε πόσα µέτρα (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 12

13 8. Δύο φίλοι παίζουν ένα παιχνίδι µε κάρτες. Ο Κώστας ξεκινά το παιχνίδι µε κάρτες και ο Γιάννης µε. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο Κώστας, έχει κερδίσει τα των καρτών που είχε ο Γιάννης και έχει χάσει το αυτών που είχε ο ίδιος. Πόσες κάρτες έχει ο κάθε ένας από τους δύο φίλους στο τέλος του παιχνιδιού; (ΜΟΝΑΔΕΣ 15) 9. Ένα τρακτέρ ζυγίζει τόνους και η πλατφόρµα που σέρνει ζυγίζει τόνους. Ένας αγρότης φόρτωσε στην πλατφόρµα σακιά λίπασµα που το καθένα ζυγίζει κιλά. Θέλει να περάσει από τη γέφυρα του χωριού του, που αντέχει βάρος µέχρι τόνους. Μπορεί να περάσει από τη γέφυρα; (ΜΟΝΑΔΕΣ 20) 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις που το ακολουθούν. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Καύσωνας Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία και τους χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός. Παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη. Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία, ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφύγετε το βάδισμα για πολλή ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο. Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από υλικό που διευκολύνει τον αερισμό του σώματος και την εξάτμιση του ιδρώτα. Φορέστε καπέλο ή άλλο κάλυμμα από φυσικό υλικό, που να επιτρέπει καλό αερισμό του κεφαλιού. Επίσης, συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών, που προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου. Προτιμήστε τα ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά και περιορίστε τα λιπαρά. Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων). Συνιστώνται πολλά χλιαρά ντους κατά την διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε ποια δοσολογία, επειδή μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος. Αποφύγετε τα πολύωρα ταξίδια με διάφορα μέσα συγκοινωνίας, όσο η θερμοκρασία είναι υψηλή. (διασκευή) 14

15 Επιλέξτε τη σωστή απάντηση (20 μονάδες) 1. Αποφύγετε την ηλιοθεραπεία σημαίνει: α. αποφύγετε τη συστηματική χρήση αντηλιακής κρέμας! β. αποφύγετε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο! γ. αποφύγετε τη διαρκή παραμονή σε σκιερό μέρος! δ. αποφύγετε τη χρήση αντηλιακής ομπρέλας και καπέλου! 2. Ένας χώρος όπου επικρατεί συνωστισμός είναι ένας χώρος όπου: α. δεν λειτουργεί το κλιματιστικό! β. υπάρχουν υπερβολικά πολλοί άνθρωποι! γ. γίνεται πολλή φασαρία! δ. επικρατεί ζέστη! 3. Αποφύγετε τη βαριά σωματική εργασία σημαίνει: α. αποφύγετε να σηκώσετε οποιοδήποτε βάρος! β. αποφύγετε να εργαστείτε! γ. αποφύγετε να κουραστείτε! δ. αποφύγετε να βαρύνετε! 4. Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα σημαίνει α. μη φορέσετε επίσημα ρούχα! β. ντυθείτε με ρούχα κατάλληλα για την περίσταση! γ. επιλέξτε ρούχα καθαρά! δ. φορέστε μπλουζάκια μοντέρνα! 5. Φορέστε καπέλο ή άλλο κάλυμμα από φυσικό υλικό, α. για να προστατευτείτε από τον ήλιο! β. για να μην ιδρώνετε! γ. για να περπατάτε γρήγορα! δ. για να μην κουραστείτε! 6. Γιατί συστήνεται η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ; α. επειδή ξεκουράζουν τα μάτια! β. επειδή επιτρέπουν καλύτερη όραση! γ. επειδή προστατεύουν τα μάτια από την έντονη ακτινοβολία! δ. επειδή προσφέρουν στυλ! 7. Συνιστώνται πολλά χλιαρά ντους σε: α. όσους πάσχουν από κάποιο κρύωμα! β. όσους παίρνουν φάρμακα! γ. όσους έπαθαν ηλίαση! δ. όλους τους πολίτες! 15

16 8. όσοι παίρνουν φάρμακα, πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό τους, α. για να αποφύγουν τον καύσωνα! β. για να μην τα ξοδεύουν! γ. για να μάθουν τη σωστή δοσολογία! δ. για να τα προμηθευτούν εγκαίρως! 9. Κύριο χαρακτηριστικό του καύσωνα είναι: α. η υψηλή θερμοκρασία! β. η έλλειψη βροχόπτωσης! γ. η ξηρασία! δ. η πολύωρη ηλιοφάνεια! 10. Γενικές οδηγίες προφύλαξης είναι αυτές α. που αφορούν όλους τους ανθρώπους! β. που διατυπώνονται πολύ γενικόλογα! γ. που αναφέρονται σε λίγες ειδικές περιπτώσεις! δ. που ισχύουν μικρό διάστημα! Παραγωγή κειμένου (20 μονάδες) Σε μία παράγραφο 100 περίπου λέξεων γράψε τι έπαθε κάποιος που δεν ακολούθησε τις οδηγίες. 16

17 Σημειώστε ποιο από τα τέσσερα δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα και γιατί. Οι λόγοι που δεν ταιριάζει μπορεί να έχουν σχέση είτε με τη Γραμματική είτε με τον τρόπο που παράγεται μια λέξη (παραγωγή) είτε με τη συντακτική θέση της λέξης/της φράσης είτε με τη σημασία της. (54 μονάδες) 1. α. αποφύγατε! β. απορρίψατε! γ. απορείτε! δ. αποκαλύψατε! Δεν ταιριάζει, γιατί Ενώ τα άλλα 2. α. βαρύ καθήκον! β. βαριά εργασία! γ. βαρύ έργο! δ. βαριά βαλίτσα! Ενώ τα άλλα 3. α. να επιτρέπει! β. να αποβάλει! γ. να ακούει! δ. να μιλάει! Ενώ τα άλλα 4. α. πολύ ωραία! β. πολλή ώρα! γ. πολλοί άνθρωποι! δ. πολύ νερό! Ενώ τα άλλα 5. α. ανοιχτόχρωμα! β. κακόμοιρα! γ. ελαφρύτερα! δ. βαθυστόχαστα! Ενώ τα άλλα. 17

18 6. α. δυσκολεύει! β. εμποδίζει! γ. απαγορεύει! δ. διευκολύνει! Ενώ τα άλλα 7. α. παράκληση! β. εξάτμιση! γ. βάπτιση! δ. γέμιση! Ενώ τα άλλα. 8. α. λίγα! β. ελάχιστα! γ. άφθονα! δ. περιορισμένα! Ενώ τα άλλα 9. α. άπνοια! β. απεργία! γ. αποχή! δ. αποστολή! Ενώ τα άλλα. 10. α. όσα! β. όποια! γ. ποια! δ. οποία! Ενώ τα άλλα 11. α. κάλυμμα! β. ράμμα! γ. σκάμμα! δ. ρήμα! Ενώ τα άλλα. 18

19 12. α. ακουμπήστε! β. υπογραμμίστε! γ. βοηθήστε! δ. προτιμήστε! Ενώ τα άλλα. 13. α. κάτω! β. έξω! γ. μακριά! δ. μέχρι! Ενώ τα άλλα 14. α. συγγένεια! β. διάρκεια! γ. αμέλεια! δ. ομόνοια! Ενώ τα άλλα. 15. α. απόφυγε! β. απόκρυψε! γ. απότρεψε! δ. απέστειλε! Ενώ τα άλλα. 16. α. να αυξάνουν! β. να δηλώνουν! γ. να μείνουν! δ. να προστατεύουν! Ενώ τα άλλα. 17. α. τα γυαλιά που προστατεύουν τα μάτια! β. τα γυαλιά σου πού είναι;! γ. τα φάρμακα που ξέχασες! δ. τον ήλιο που είναι επικίνδυνος! Δεν ταιριάζει η υπογραμμισμένη πρόταση, γιατί Ενώ οι άλλες προτάσεις 19

20 18. α. να συμβουλεύονται τον ιατρό! β. να είναι έτοιμοι! γ. να αποφεύγουν τον ήλιο! δ. να πίνουν νερό! Δεν ταιριάζει η υπογραμμισμένη λέξη γιατί Ενώ οι άλλες Ερωτήσεις Γενικών γνώσεων. Σημειώστε ποια από τις τρεις απαντήσεις είναι η σωστή. (6 μονάδες) 1. Ο Λευκός Πύργος ήταν κάποτε: Φυλακή! Πύλη! Κάστρο! 2. Ο Όμηρος έγραψε Το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα! Την Οδύσσεια! Τους Αθλίους! 3. Η Βεργίνα βρίσκεται Στη Θράκη! Στην Ήπειρο! Στη Μακεδονία! 4. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε Το 1912! Το 1821! Το 1940! 5. Η οικολογία μελετάει Το περιβάλλον! Τα οικόσιτα ζώα! Την οικονομική κατάσταση της οικογένειας! 6. Ποιο από τα παρακάτω δεν διδάσκεται σε μια σχολή καλών τεχνών : Ζωγραφική! Γλυπτική! Μαγειρική! ΤΕΛΟΣ 20

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2

Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Editorial Team Jean Vinten Vicky Nash Sofia Simeonidou Foteini Bakarou Maria Ioannou ISBN 978-9963-9998-5-9 978-9963-9998-4-2 Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 e-mail: sales@supercourse.gr

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους

University of Cambridge ESOL Examinations. Key English Test. Πληροφορίες για υποψηφίους University of Cambridge ESOL Examinations Key English Test Πληροφορίες για υποψηφίους Γιατί να συμμετέχετε στην εξέταση Key English Test (KET); Έχετε τις βασικές γνώσεις της αγγλικής γλώσσας; Κατανοείτε

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4

Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Editorial Team Jean Vinten Sarah Yu Foteini Bakarou Sofia Simeonidou Helen Tsismetzis Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-17-1 978-9963-710-16-4 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2

QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 QUIRKY COMICS Animated stories and games for learners of languages Greek Teachers notes 2007 NSW Department of Education and Training 2 LEVEL 1 Μαγική θεραπεία Language structures verb forms πονάω/πονάς/πονάει

Διαβάστε περισσότερα

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2

Contents. LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1. Remember 2 Contents 2 LESSONS GRAMMAR pp. Remember 1 Remember 2 Grammalysis A2 Countable & uncountable nouns How much/many, many, much, some, any, a lot of, plenty Subject & Object pronouns Possessive adjectives

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Aγγλικά Α-Γ Γυμνασίου» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Education & Religious Affairs, Culture & Sports English Language Certification LEVEL A1 & A2 on

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2013 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 Anglia Elementary Grammatical Points Name: Date: 10 June 2014 GRAMMAR POINT EXPLANATION EXAMPLE Personal Pronouns

Διαβάστε περισσότερα

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3

Grammalysis B1. Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Grammalysis B1 Editorial Team Vicky Nash Peter Pappas Tania Mitra Jean Vinten Stella Stevens Sarah Yu ISBN 978-960-6895-45-6 978-960-6895-46-3 Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες -

Διαβάστε περισσότερα

English Language Certification

English Language Certification ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministry of Culture, Education & Religious Affairs English Language Certification LEVEL A (A1 & A2) MODULE 1 READING COMPREHENSION

Διαβάστε περισσότερα

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ -

Απαρεµφατική Σύνταξη GERUND ΓΕΡΟΥΝ ΙΟ - Λύσεις Ασκήσεων του «Η Γραµµατική των Αγγλόφωνων Εξετάσεων στα Γρήγορα!» Λύσεις στις Ασκήσεις 13 ου κεφαλαίου Ενεστώτας Απλός & ιαρκείας 1. Που εργάζεσαι; Where are you working? 2. Κοιµάται ακόµη. He is

Διαβάστε περισσότερα

Present perfect simple

Present perfect simple 3a Present perfect simple Big Bob: What have you done all day? You haven t tidied up, or swept the floors! Big Bob: Believe me... I don t want to know! Hey... you ve cleaned the fridge! What did you Little

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario

Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: 1977-08-01 Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου

Αγαπητοί γονείς. Βεατρίκη Κάντζολα-Σαμπατάκου Αγαπητοί γονείς Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές της Δ Δημοτικού να κατανοήσουν τις ασκήσεις που περιέχει το Βιβλίο Μαθητή και το Τετράδιο Εργασιών των Αγγλικών της τάξης τους και να

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Μέχρι τώρα οι γραπτές δοκιµασίες είχαν συνδεθεί µε την κατανόηση κειµένων και µε τη µέθοδο της γραµµατικής, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας της Αγγλικής

Διαβάστε περισσότερα

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S

M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-25.11.2007 MINISTRY OF CULTURE 48th THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL M A S T E R C L A S S I N T E R N E T B L O G S M A S T E R

Διαβάστε περισσότερα

Search the story. Cosmic words

Search the story. Cosmic words 3a A party for the Professor 3.1 police constable (n) αστυφύλακας The police constable saw the thief and ran after him. 3.2 lost (adj) χαμένος, -η, -ο My sister finally found my lost car keys. lose (v)

Διαβάστε περισσότερα

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1

It s your choice! video club, foreign languages institute, library, restaurant, garage. 72 / Activity Book UNIT 3 - Differentiated Activities Lesson 1 activity BOOK It s your choice! Write a sentence using the following words. You can use your dictionary for help or you can use the sentences in Activity A (p. 18) as examples (**). video club, foreign

Διαβάστε περισσότερα

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου!

Feel at home! LESSON 3 UNIT. Σαν στο σπίτι σου! LESSON 3 ΜΑΘΗΜΑ Feel at home! Σαν στο σπίτι σου! UNIT Λεξιλόγιο ΣΕΛ. 18-19.304 what does he want to know? τι θέλει να ξέρει, να μάθει;.305 I m coming to Greece next month έρχομαι / θα έρθω στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

to be: past simple, There was / There were, time expressions

to be: past simple, There was / There were, time expressions 6a to be: past simple, There was / There were, time expressions Where were you this morning? You weren t at home. I was at the zoo! Learn it! Read and complete. Affirmative I was here. You were there.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος των ξένων γλωσσών Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012

Τεύχος εκπαιδευτικού 2 ο τριήμερο επιμόρφωσης Φεβρουάριος- Μάρτιος 2012 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» Πιλοτική εφαρμογή του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ- ΞΓ) Τεύχος εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X

Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X Edition 27, December 2011 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Dear parents and students, Αγαπητοί γονείς και μαθητές, welcome to another holiday issue of our

Διαβάστε περισσότερα

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS

SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS 1 SAMPLE TEST FOR GRADE A ELEMENTARY JUNIOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS PART A : Reading comprehension Read the following texts and answer the questions below (10 points) Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και

Διαβάστε περισσότερα