ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4718 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ /ΝΣΗΣ Κ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4718 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ /ΝΣΗΣ Κ."

Transcript

1 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4718 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ /ΝΣΗΣ Κ. Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,29 ΠΛEΟΝ ΦΠΑ 24% ( ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (CPV) : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜOΥ ΚΤΙΡIΩΝ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ Ταχυδροµική ιεύθυνση ιεύθυνση Γραφείων Τηλεφωνικό κέντρο Fax website ΑΘΗΝΑ Αιόλου ΕΛΤΑ 4718 ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για υπηρεσίες καθαρισµού κτιρίων των ΕΛΤΑ της ιεύθυνσης Κ..Α

2 Περιεχόµενα 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» / ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελίδα 2

3 6.6 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥ Σελίδα 3

4 1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα Επωνυµία Ταχυδροµική διεύθυνση ΑΠΕΛΛΟΥ 1 Πόλη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ) ΑΘΗΝΑ Ταχυδροµικός Κωδικός Χώρα Κωδικός ΝUTS Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Αρµόδιος για πληροφορίες Γενική ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) ιεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) ΣΑΚΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Είδος Αναθέτοντος φορέα Ο Αναθέτων Φορέας είναι Ταχυδροµείο και ανήκει στον ηµόσιο Τοµέα ( ηµόσια επιχείρηση). Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι οι Ταχυδροµικές Υπηρεσίες. Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. Στοιχεία Επικοινωνίας α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 1.2 Στοιχεία ιαδικασίας-χρηµατοδότηση Είδος διαδικασίας Ο ιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του ν. 4412/16 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. Χρηµατοδότηση της σύµβασης Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Η συνολική δαπάνη, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑ «καθαρισµός κτιρίων» της ιεύθυνσης Κ..Α, του προϋπολογισµού εκµετάλλευσης ΕΛΤΑ έτους Σελίδα 4

5 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισµού των χώρων των κτιρίων των Υπηρεσιακών Λειτουργιών ΕΛΤΑ της ιεύθυνσης Κ..Α, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και των τεχνικών απαιτήσεων. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : «Υπηρεσίες Καθαρισµού κτιρίων». Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% ( προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,29 ΦΠΑ ,71 ) Η χρονική διάρκεια της σύµβασης που θα καταρτιστεί είναι για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία που θα καθορίζεται στη σύµβαση. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Τεχνικές Απαιτήσεις) της διακήρυξης. Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της τιµής. 1.4 Θεσµικό πλαίσιο Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: του ν. 4412/2016 (Α' 147) ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», του ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων», του ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ιαύγεια" και άλλες διατάξεις, του ν. 2121/1993 (Α εξ.) «Πνευµατική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» της µε αρ (Β 1781/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» του π.δ. 28/2015 (Α 39) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία, του ν. 3548/2007 (Α 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, του ν. 2859/2000(Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθεµένης Αξίας», της µε αρ /215 (Β' 1924/ ) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.), Σελίδα 5

6 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. - του Ν.3863/ (ΦΕΚ 115Α ), άρθρο 68, παρ.1, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν 4144/2013. Την 1.2.2/212/639/ Απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου των ΕΛΤΑ για την συγκρότηση Επιτροπών προµηθειών έτους Προθεσµία υποβολής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών έως και την ηµέρα Παρασκευή και ώρα 23:59. Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ιαδικτυακής πύλης την ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 1.6 ηµοσιότητα Α. ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ.: Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στο Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα των ΕΛΤΑ: Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τα ΕΛΤΑ. 1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του Προσαρτήµατος Β' του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν. γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. Σελίδα 6

7 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2.1 Γενικές Πληροφορίες Έγγραφα της σύµβασης Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης Σύµβασης/σεων είναι : Η προκήρυξη της Σύµβασης Η παρούσα ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η Τεχνική Περιγραφή απαιτήσεων (Παράρτηµα Ι) Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ). Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ιαδικτυακής πύλης Παροχή ιευκρινίσεων Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο διαδικτυακό τόπο του ιαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής πύλης Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. β) Όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών Γλώσσα Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σελίδα 7

8 Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης , που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της , που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. Κάθε µορφής επικοινωνία µε τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και µεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα Εγγυήσεις Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) τον αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορώντου ιαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 2.2 ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής ικαίωµα συµµετοχής 1. ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: Σελίδα 8

9 α) κράτος-µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον Εγγύηση συµµετοχής Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2.903,23 ). Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 302 του Ν.4412/ Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης Λόγοι αποκλεισµού Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της , σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Σελίδα 9

10 στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της , σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α 48), δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της , σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της , σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α 166), στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της , σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α 215). Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση Στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε αµετάκλητη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και β) όταν ο αναθέτων φορέας µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Σελίδα 10

11 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους, ή γ) ο Αναθέτων Φορέας γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/ 1632/2011 (Β 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο , θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: (α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας, (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, (ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 280 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε Σελίδα 11

12 αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρµογή του άρθρου της παρούσας, (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, (θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. (ι) Ειδικά για τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/ και φύλαξης ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 306 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους , γ) και µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/ Οικονοµικός Φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί µε κοινή υπουργική Απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/16 η ποινή του αποκλεισµού. Σελίδα 12

13 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: α) Να υποβάλλουν Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ηλώσεων), ή κατά το διάστηµα λειτουργίας της αν αυτό είναι µικρότερο των 3 ετών, βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. β) Να υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών που αφορά στην παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια καθενός των τριών (3) προηγούµενων ελεγµένων οικονοµικών ετών ή του διαστήµατος λειτουργίας εάν αυτό είναι µικρότερο των τριών (3) ετών. γ) Να έχουν προηγούµενη εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών η οποία θα αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα και τις βεβαιώσεις των εργοδοτών τους. Από αυτά πρέπει να προκύπτει (σωρευτικά σε περίπτωση σύµπραξης / Κοινοπραξίας) ότι έχει κατά τα τελευταία τρία χρόνια ( ) συνολικό κύκλο εργασιών, από την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων, ποσό κατ ελάχιστον του διπλάσιου του προϋπολογισµού Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, κάθε οικονοµικός φορέας (αθροιστικά σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας) οφείλει να διαθέτει ικανοποιητική τεχνική ικανότητα, δηλαδή γνώση και εµπειρία, σχετική µε το ζητούµενο αντικείµενο. Η τεχνική ικανότητα θα προκύπτει από συναφείς υπηρεσίες µε τις ζητούµενες, που έχουν παρασχεθεί την τελευταία τριετία, καθώς και από την οργάνωση, τον εξοπλισµό και το προσωπικό των συµµετεχόντων στο σχήµα του ιαγωνιζόµενου και θα αποδεικνύεται από τα υποβληθέντα έγγραφα και τις βεβαιώσεις των εργοδοτών τους, όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Απαιτήσεις του ιαγωνισµού Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να συµµορφώνονται µε: ISO: 9001:2000 στον τοµέα της καθαριότητας το οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο Οργανισµό πιστοποίησης. Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσεως των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο εάν Σελίδα 13

14 οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση άλλων φορέων Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, και της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ) (Β/3698/ ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα IΙ το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥ καταρτίζεται από τους αναθέτοντες φορείς βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ ΗΣΥ ( ) και ( ). Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης (ΤΕΥ ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ήλωσης ( ΤΕΥ ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης Αποδεικτικά µέσα Α. Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στη παραγράφου Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο αναθέτων φορέας που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, αρκεί να επισηµαίνουν τον α/α συστήµατος διαγωνισµού που έχουν κατατεθεί. Σελίδα 14

15 Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου και περίπτωση Β οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) για την παράγραφο απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, β) για τις παραγράφους και περίπτωση β πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση. Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Εσόδων. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και και στην περίπτωση β της παραγράφου , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και και στην περίπτωση β της παραγράφου Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. δ) για την παράγραφο υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 73 του ν. 4412/2016. Σελίδα 15

16 B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αµυντικού Υλικού Η εγγραφή στα µητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού. Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα αναγραφόµενα στην εν λόγω παράγραφο δικαιολογητικά. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου θα υποβληθεί δήλωση και στοιχεία παρουσίασης της εµπειρίας του από συναφείς µε τις ζητούµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε την τεχνική προδιαγραφή της παρούσας ως ακολούθως: Συναφείς υπηρεσίες ήλωση, σχετικά µε τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών από συναφείς υπηρεσίες µε αυτές της παρούσας προκήρυξης κατά την τελευταία τριετία, συνοδευόµενη από κατάλογο των παρασχεθεισών συναφών υπηρεσιών, τόσο για τις εν ενεργεία όσο και για τις περαιωµένες συµβάσεις. Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες των παραπάνω πινάκων και καταστάσεων από τους φορείς ανάθεσης, ως παρακάτω : Εάν πρόκειται για ηµόσιες Αναθέτουσες Αρχές ( ηµόσιο, Οργανισµοί κ.λ.π.), ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται πιστοποιητικά, που έχουν εκδοθεί από αυτές τις Αρχές. Εάν πρόκειται για Ιδιωτικούς Φορείς, συστατικές επιστολές από τους φορείς αυτούς, ή δήλωση του παρέχοντος υπηρεσία συνοδευόµενη από επικυρωµένα αντίγραφα των σχετικών συµβάσεων. Τα παραπάνω έγγραφα θα αναφέρουν απαραιτήτως το µέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στο οποίο παρεσχέθη η υπηρεσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται, ώστε να βεβαιώνεται η απαιτούµενη, κατά το παρόν άρθρο εµπειρία. Θα αναφέρουν επίσης τον τόπο και το χρονικό διάστηµα παροχής της υπηρεσίας, τον χρόνο περαίωσης, την τελική δαπάνη, χωρίς τον Φ.Π.Α., την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των υπηρεσιών, τυχόν αλλαγές του συµβατικού αντικειµένου καθώς και ότι έχει παρασχεθεί από τον Συµµετέχοντα, η συγκεκριµένη υπηρεσία, επί της οποίας ζητείται εµπειρία (και όχι ποσοστό αυτής σε κάποια συνεργασία µε άλλους). Σελίδα 16

17 Αν το ύψος της δαπάνης είναι εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει να απεικονίζεται και σε ευρώ, µε βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας ισοτιµία, η οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται. Προσωπικό ήλωση σχετικά µε τη δύναµη του προσωπικού του ιαγωνιζόµενου κατά το χρόνο του διαγωνισµού, που θα αποδεικνύεται από : (α) Αντίγραφο Κατάστασης προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί κατά τον χρόνο του διαγωνισµού, στην οποία απαραιτήτως πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα και το ωράριο. Σε περίπτωση που οι πίνακες είναι συνολικοί για το απασχολούµενο προσωπικό θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη επισήµανση σε αυτούς για την ικανοποίηση των πιο πάνω. (β) Σε περίπτωση συµβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών και απασχολούµενων µε δελτία παροχής υπηρεσιών, θα προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του ιαγωνιζόµενου, στην οποία θα περιγράφεται η ειδικότητα, το αντικείµενο απασχόλησης καθώς και η αποκλειστική παροχή υπηρεσιών προς τον ιαγωνιζόµενο. Οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να προσκοµίσουν στοιχεία, όπως τα ανωτέρω από τους αντίστοιχους φορείς της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. Οργάνωση και εξοπλισµός (α) Περιγραφή της υφιστάµενης οργάνωσης και της διαθέσιµης υποδοµής του ιαγωνιζόµενου (ή κάθε συµµετέχοντα, σε περίπτωση που ο ιαγωνιζόµενος είναι Σύµπραξη / Κοινοπραξία). (β) ήλωση σχετικά µε τον πάσης φύσεως τεχνικό εξοπλισµό, που θα διαθέσει ο ιαγωνιζόµενος για την υλοποίηση της σύµβασης. Η δήλωση θα συνοδεύεται από κατάσταση µε αναφορά στα µηχανήµατα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισµό, περιλαµβανοµένης της υποδοµής σε υπολογιστές, λογισµικό και κάθε άλλο στοιχείο, που µπορεί να συµβάλει στη διαµόρφωση εικόνας για τη δυνατότητα άρτιας και εµπρόθεσµης εκτέλεσης της σύµβασης. Επίσης τα υλικά καθαρισµού θα πρέπει να είναι κατάλληλα και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα προϊόντα καθαρισµού να είναι εγκεκριµένα από το Γενικό Χηµείο του Κράτους. Τα απολυµαντικά προϊόντα να είναι εγκεκριµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Τα απορρυπαντικά και απολυµαντικά προϊόντα δεν πρέπει να αναδύουν δυσάρεστες οσµές, να µην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών και να µην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και µακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό του κτιρίου. Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου καθαρισµού (καθαριστές) στη συσκευασία και µε τη σύνθεση διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους. Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο. Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, Σελίδα 17

18 αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση.σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στον αναθέτοντα φορέα πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχτεί στις ικανότητες άλλων φορέων σύµφωνα µε την παράγραφο για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους προσκοµίζει, ιδίως σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή). 2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών Γενικοί όροι υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της ιακήρυξης, για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες. εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα γίνεται κατά το χρονικό διάστηµα από έως και και ώρα 23:59. Σελίδα 18

19 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ /215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ)». Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α /215 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/ ) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ ΗΣ- ιαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 258 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ ΗΣ, ο αναθέτων φορέας θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή του Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: (α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. (β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά. Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 257 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf) Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή Σελίδα 19

20 προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών,, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στον αναθέτοντα φορέα (Αιόλου 100, 2 ος όροφος, γραφείο 202), σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά» Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: α) Tο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ..), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιµη µορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα. ΙΙ.), β) εγγύηση συµµετοχής, σύµφωνα µε τo άρθρο 302 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους και της παρούσας διακήρυξης. γ) παραστατικό εκπροσώπησης εάν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.. για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα µε το κεφάλαιο Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων του Παραρτήµατος Ι της ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης. Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιµή), όπως ορίζεται κατωτέρω : - συνολική τιµή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών καθαρισµού. - Οι τιµές θα δίνονται σε ΕΥΡΩ προ ΦΠΑ. Να αναφέρεται το ποσοστό του ΦΠΑ. Σελίδα 20

21 -Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. -Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται -Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από τον αναθέτοντα φορέα στη παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης. Οι συµµετέχουσες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης (εργολάβοι), επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεούνται να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο. β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο, όταν πρόκειται για καθαρισµό χώρων. Τα ανωτέρω στοιχεία, επί ποινή αποκλεισµού, εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους. Πρέπει επίσης να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενoι Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα διακοσίων δέκα (210) ηµερών από την επόµενη της καταληκτικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν ο αναθέτων φορέας κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. Σελίδα 21

22 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών Ο αναθέτων φορέας µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών), (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσης διακήρυξης, γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. στ) η οποία δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ιακήρυξη και την Τεχνική Περιγραφή Απαιτήσεων του Παραρτήµατος Ι. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και την τεχνική περιγραφή απαιτήσεων της σύµβασης. Σελίδα 22

23 3. ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο του Αναθέτοντος Φορέα (Επιτροπή ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά», την ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας. Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικλοτερα προβλεπόµενα στο άρθρο της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. Ο αναθέτων φορέας µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/ Αξιολόγηση προσφορών Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ο αναθέτων φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. Ειδικότερα : α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», µόνο στον αναθέτοντα φορέα, προκειµένου ο τελευταίος να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών. γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών. δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και Σελίδα 23

24 την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στον αναθέτοντα φορέα προς έγκριση. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, ο αναθέτων φορέας απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. Στη συνέχεια εκδίδεται από τον αναθέτοντα φορέα µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων («ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτού στους προσφέροντες µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ ΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονοµικό φορέα µε την χαµηλότερη προ ΦΠΑ τιµή, (για το σύνολο των κτιρίων), εκ των οικονοµικών φορέων των οποίων οι προσφορές έχουνκριθεί αποδεκτές σύµφωνα µε τους όρους της ιακήρυξης και των Τεχνικών Απαιτήσεων. 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ικαιολογητικά Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Ο αναθέτων φορέας µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Απορρίπτεται η Προσφορά «προσωρινού αναδόχου», καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως Σελίδα 24

25 επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα (λόγοι αποκλεισµού) και έως (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης του αναθέτοντος φορέα για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Τ.Ε.Υ.., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγύηση συµµετοχής του. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτοντα φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης Σύµβασης σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού θέτοντας του προθεσµίαπου δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του αναθέτοντος φορέα η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σελίδα 25

26 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ικαστική Προστασία Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη του αναθέτοντα φορέα η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ /215 Υ.Α.. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, ο αναθέτοντας φορέας ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια. Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ ΗΣ: κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών του αναθέτοντος φορέα και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετόντων φορεών. Σελίδα 26

27 Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 3.5 Ματαίωση ιαδικασίας Ο αναθέτων φορέας µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. Σελίδα 27

28 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1 Εγγυήσεις Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ για 30 ηµέρες µετά τη λήξη της σύµβασης. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας και η νοµοθεσία περί καθαρισµού κτιρίων. 4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΧIV του Προσαρτήµατος B του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. Ειδικά στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου. 4.4 Υπεργολαβία Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Σελίδα 28

29 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον αναθέτοντα φορέα το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου της παρούσας, εφόσον το (α) τµήµα (τα) της σύµβασης, το (α) οποίο (α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 του ν. 4412/ Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 4.6 ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης Ο αναθέτων φορέας µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης. β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης. γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. Σελίδα 29

30 5. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Τρόπος πληρωµής Η πληρωµή του αναδόχου που αφορά το συµβατικό τίµηµα κάθε µήνα θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : Το µηνιαίο τίµηµα για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, θα καταβάλλεται δεδουλευµένο, εντός τριάντα ηµερών (30) από το τέλος κάθε συµβατικού µήνα µε βάση: α) το τιµολόγιο που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος. β) των δικαιολογητικών που απαιτούνται (ασφαλιστική ενηµερότητα, φορολογική ενηµερότητα, και αντίγραφο της υποβληθείσας προς την Επιθεώρηση Εργασίας κατάστασης του προσωπικού που απασχολεί ο ανάδοχος ή τυχόν υπεργολάβοι του ) και τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.5 του ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν έλεγχο και πληρωµή. γ)αποδεικτικό πληρωµής εισφορών ΙΚΑ για την χρονική περίοδο που αναφέρεται το σχετικό τιµολόγιο καθώς και αναλυτική περιοδική δήλωση (Α.Π..) τριµήνου και δ) τη βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσιακής Λειτουργίας, για την καλή και κανονική εκτέλεση των εργασιών του καθαρισµού. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει στα ΕΛΤΑ, κατά τη λήψη του µηνιαίου τιµήµατος, υπεύθυνη δήλωση, ότι τηρήθηκαν απ αυτόν όλες οι υπό την κείµενη - εργατική-και ασφαλιστική νοµοθεσία καθώς και από τη νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου έναντι του προσωπικού του, για τη χρονική περίοδο την οποία θα καλύπτει η έκδοση του τιµολογίου του. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέσει την εκτέλεση του έργου ή µέρος του έργου σε υπεργολάβο η ως άνω δήλωση καταλαµβάνει και το προσωπικό του υπεργολάβου. Ο παρέχων υπηρεσίες θα αποστέλλει το τιµολόγιο στις αρµόδιες Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ, που θα ορισθούν στην σύµβαση και οι οποίες θα είναι υπεύθυνες να παρακολουθούν την καλή εκτέλεση της σύµβασης. ιευκρινίζεται ότι τα ΕΛΤΑ, σε καµία άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, καταβολή υποχρεούνται, εκτός από αυτή του τιµήµατος, το οποίο αναγράφεται στην σύµβαση. Η καταβολή του τιµήµατος που θα συµφωνηθεί απαλλάσσει τα ΕΛΤΑ από κάθε άλλη υποχρέωση και θα αποδεικνύεται µε τα εξοφληµένα τιµολόγια του παρέχοντα υπηρεσίες. Στο τίµηµα θα περιλαµβάνεται η αµοιβή του παρέχοντα υπηρεσίες, η αγορά των υλικών και εργαλείων καθαρισµού, η νόµιµη µισθοδοσία και τα κάθε είδους επιδόµατα του απασχολούµενου απ αυτόν προσωπικού, οι οφειλόµενες από το νόµο εισφορές σε κάθε είδους κύρια και επικουρικά ασφαλιστικά Ταµεία, οι οποιοιδήποτε φόροι και κρατήσεις που υπάρχουν ή θα επιβληθούν στο µέλλον καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που θα καθορίζονται µε τη σύµβαση. Ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία αξίωση κατά των ΕΛΤΑ για την αναπροσαρµογή του τιµήµατος που θα συµφωνηθεί για οποιαδήποτε αιτία. Στην περίπτωση Κοινοπραξίας θα πρέπει να αναφέρονται ρητά τα µέλη της τα οποία θα τιµολογούν, αν υπάρχει ξεχωριστή τιµολόγηση και να προβλέπεται το ποσό που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της που τιµολογεί. Η πληρωµή του τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: Σελίδα 30

31 α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από τον αναθέτοντα φορέα στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του αναθέτοντος φορέα, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντα φορέα, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 5.3 ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων της παραγράφου 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του αναθέτοντος φορέα που εκτελεί-διοικεί Σελίδα 31

32 τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Σελίδα 32

33 6. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6.1 Ειδικοί όροι Στον παρέχοντα υπηρεσίες και προκειµένου αυτός να εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τη σύµβαση, η Υπηρεσιακή Λειτουργία των ΕΛΤΑ που θα στεγάζεται στο κτίριο του οποίου τον καθαρισµό των χώρων του θα αναλάβει ο παρέχων υπηρεσίες, θα παρέχει τις αναγκαίες για το σκοπό αυτό διευκολύνσεις όπως π.χ. απελευθέρωση των χώρων που θα καθαριστούν από τις ταχυδροµικές αποστολές που βρίσκονται σ αυτούς ή από άλλα ταχυδροµικά αντικείµενα που εµποδίζουν την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβει ο παρέχων υπηρεσίες. Ο παρέχων υπηρεσίες κατά την κατάρτιση της σύµβασης, θα εγγυηθεί την επιµελή εκτέλεση όλων των εργασιών που θα ανατεθούν σ αυτόν αφού προσλάβει για το σκοπό αυτό το κατάλληλο προσωπικό, θα συνοµολογήσει δε ότι έχει στη διάθεσή του τα απαιτούµενα για το σκοπό αυτό οικονοµικά µέσα, και θα εγγυηθεί την ακρίβεια του προϋπολογισµού των σχετικών δαπανών. Ο παρέχων υπηρεσίες οφείλει να εφοδιάζει το προσωπικό που απασχολεί µε αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασµα αυτής. Το προσωπικό που θα έχει ή θα προσλαµβάνει ο παρέχων υπηρεσίες καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης για τις εργασίες καθαρισµού, καµία απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση δεν θα έχει έναντι των ΕΛΤΑ και αποκλειστικός εργοδότης του θα είναι ο παρέχων υπηρεσίες. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση τους όπως απαιτεί παρά του παρέχοντος υπηρεσίες, την άµεση αντικατάσταση κάθε προσώπου ακατάλληλου για την εκτέλεση της εργασίας ή για λόγους τάξεως και ηθικής ευπρέπειας. Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα από προσωπικό, µηχανικά µέσα, εργαλεία, συσκευές του παρέχοντος υπηρεσίες. Μόνο ο παρέχων υπηρεσίες θα ευθύνεται αποκλειστικά και κανείς άλλος για την έγκαιρη και κανονική καταβολή των νοµίµων αποδοχών και επιδοµάτων του προσωπικού του, καθώς και των εισφορών στα οικεία Κύρια και Επικουρικά Ταµεία, στα οποία θα υποχρεούται αυτός να ασφαλίσει το προσωπικό του κατά του κινδύνου ατυχηµάτων, ευθυνόµενος ακόµα για την πιστή εφαρµογή της ισχύουσας εργατικής και εκείνης περί υγείας και ασφάλειας του προσωπικού που θα χρησιµοποιείται απ αυτόν καθώς και της υπ αριθµ 11/2008 απόφασης διαιτησίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας. Σε περίπτωση που χρησιµοποιεί υπεργολάβο για την εκτέλεση µέρους ή του συνόλου του έργου, ο ανάδοχος υπέχει τις ως άνω υποχρεώσεις αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µε τον υπεργολάβο έναντι των εργαζοµένων. Να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας (και Γιατρού Εργασίας εφόσον απαιτείται). Πριν την ανάληψη κάθε εργασίας πρέπει να γνωρίσει στην Εταιρεία των εγκαταστάσεων τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφάλειας (και Γιατρού Εργασίας) που απασχολεί. Να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων δικαιοδοσία των και που έχουν υπό την επίβλεψή των την οργάνωση και την τήρηση όλων των µέτρων ασφάλειας που απαιτούνται στις εργασίες που εκτελούν. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο παρέχων υπηρεσίες να προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή την ασφάλεια άλλων εργαζοµένων που δεν έχουν υπό τη δικαιοδοσία των. Ο παρέχων υπηρεσίες και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των εργαζοµένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Τα ΕΛΤΑ έχουν δικαίωµα να διενεργούν τακτικούς ελέγχους τόσο στα µηχανήµατα, συσκευές όσο και στις εκτελούµενες εργασίες, προκειµένου να διαπιστώσει την, από µέρους του παρέχοντος υπηρεσίες, τήρηση των προβλεποµένων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας και που περιγράφει ο παρέχων υπηρεσίες ή το εξωτερικό συνεργείο στην εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου. Ο παρέχων υπηρεσίες θα ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε ζηµία ή βλάβη η οποία ήθελε επισυµβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού σε πράγµατα, εγκαταστάσεις, έπιπλα και µηχανές και οποιασδήποτε φύσεως και είδους συσκευές, τοίχους, δάπεδα και γενικά σε κάθε εξάρτηµα ή παράρτηµα των κτιρίων, που ανήκει, είτε στα ΕΛΤΑ, είτε στους ιδιοκτήτες των κτιρίων είτε στους Σελίδα 33

34 υπαλλήλους των ΕΛΤΑ, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Τα υλικά που θα χρησιµοποιεί ο παρέχων υπηρεσίες θα εγκρίνονται έγγραφα από τα ΕΛΤΑ για να µην προκαλούνται ζηµιές, φθορές, αλλοιώσεις κλπ στις εγκαταστάσεις. Επίσης, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία υποχρεούται εφόσον χρησιµοποιήσει χηµικά ο παρέχων υπηρεσίες, να συνοδεύονται υποχρεωτικά από χηµική κάρτα ασφαλείας υλικού (MSDS) για καθένα από αυτά. Ο παρέχων υπηρεσίες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχηµα ή τραυµατισµό του προσωπικού των ΕΛΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, που ήθελε συµβεί κατά την εκτέλεση του έργου της σύµβασης, η οποία θα συναφθεί, είτε τυχαία, είτε από υπαιτιότητα αυτού ή του προσωπικού που χρησιµοποιεί αυτός για την εκτέλεση του έργου. Να προσκοµίσει στο τµήµα Υγιεινής και Ασφάλειας των ΕΛΤΑ την εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου για τις εργασίες που εκτελεί. Η εκτίµηση αφορά στην καταγραφή των πάσης φύσεως κινδύνων που ενδέχεται να εκτεθούν οι εργαζόµενοι, από τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί να εκτελέσουν, καθώς και τα µέτρα ασφαλείας που λαµβάνονται για την πρόληψη αυτών των κινδύνων. Να εξασφαλίσει ότι τα άτοµα τα οποία θα αναλάβουν την εκτέλεση της εργασίας έχουν γνώση της φύσης και της έκτασης των κινδύνων οι οποίοι είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις όπως και στην περίπτωση πρόκλησης κάποιου συµβάντος από µέρους τους, ότι θα τηρήσουν τις επιβαλλόµενες διαδικασίες προφύλαξης. Ο παρέχων υπηρεσίες θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχηµα, τραυµατισµό ή βλάβη αυτού ή του προσωπικού που χρησιµοποιεί αυτός, καθώς και για ζηµίες και βλάβες πραγµάτων αυτών, που θα συµβούν κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισµού, είτε τυχαία, είτε από υπαιτιότητα του παρέχοντα υπηρεσίες ή του προσωπικού που χρησιµοποιεί αυτός για την εκτέλεση του έργου. Ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται στη συνέχεια σε πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των παραπάνω ζηµιών, ώστε τα ΕΛΤΑ να µην υποβάλλονται σε καµία όχληση από οποιονδήποτε, παρότι δεν ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για πράξεις και ενέργειες του παρέχοντα υπηρεσίες και του προσωπικού του. Σε περίπτωση έγερσης αγωγής οποιουδήποτε τρίτου κατά των ΕΛΤΑ που θα επιδιώκει αποζηµίωση και η οποία θα έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε το εκτελούµενο έργο του παρέχοντα υπηρεσίες θα υποχρεούται αυτός (ο παρέχων υπηρεσίες), αµέσως όταν προσεπικληθεί από τα ΕΛΤΑ, να προσέλθει και ν αναλάβει τον δικαστικό αγώνα συµµετέχοντας στη δίκη µε σκοπό την ανάληψη του δικαστικού αγώνα σε κάθε περίπτωση και την υποστήριξη των ΕΛΤΑ καθώς επίσης, θα υποχρεούται να καταβάλει στα ΕΛΤΑ ότι αυτός θα υποχρεωθεί να καταβάλει προς τον ενάγοντα τρίτο για κεφάλαιο τόκους και έξοδα. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης προσωρινά εκτελεστής, ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται να καταβάλει αµέσως στα ΕΛΤΑ το ποσό που θα ζητηθεί για πληρωµή του ποσού που θα καταψηφισθεί από αυτή. Σε όλες τις περιπτώσεις η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει και τις ευθύνες αυτές του παρέχοντα υπηρεσίες. Σε περίπτωση συνέχισης συναφούς δίκης και πέραν της προσωρινά εκτελεστής απόφασης θα παρακρατείται αυτή (εγγύηση) µέχρι τελεσίδικης και αµετάκλητης περάτωσης του δικαστικού αγώνα και εξόφλησης. Αν τα ΕΛΤΑ κρίνουν ανεπαρκή την εγγύηση για την κάλυψη των παραπάνω ευθυνών, ο παρέχων υπηρεσίες θα υποχρεούται, όταν προσκληθεί να προσκοµίσει αµέσως πρόσθετη εγγυητική επιστολή Τράπεζας που να καλύπτει τις ευθύνες του αυτές. Ο παρέχων υπηρεσίες θα βαρύνεται µε την καταβολή οποιωνδήποτε φόρων, τελών, εισφορών, κρατήσεων κλπ που θα επιβάλλονται µε την ευκαιρία της εκτέλεσης από αυτόν του έργου που θα συµφωνηθεί µε τη σύµβαση. Ο παρέχων υπηρεσίες δεν θα µπορεί να υποκατασταθεί από άλλον, καθ οιοδήποτε τρόπο, στη σύµβαση που θα υπογραφεί, χωρίς προηγούµενη ειδική έγγραφη συναίνεση των ΕΛΤΑ. Σελίδα 34

35 Τα ΕΛΤΑ δύνανται να ζητούν στοιχεία και έγγραφα που προβλέπονται στην παρούσα και για τον/τους Υπεργολάβο/ους, προκειµένου να προβαίνουν σε σχετικό έλεγχο αυτών όσον αφορά τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας. Η συνεργασία µε εγκεκριµένους από τα ΕΛΤΑ εξωτερικούς συνεργάτες ή συνεργεία δεν απαλλάσσει σε καµία περίπτωση τον Ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση Με τον Ν.3863/ (ΦΕΚ 115Α ), άρθρο 68, παρ.1, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του Ν 4144/2013, όταν το ηµόσιο, τα Ν.Π... και οι Ο.Τ.Α., οι φορείς και οι οργανισµοί του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισµό για παροχή Υπηρεσιών καθαρισµού ή φύλαξης, οφείλουν να ζητούν από τις συµµετέχουσες εταιρίες- εκτός των άλλων- τα εξής : α. Τον αριθµό των εργαζοµένων. β. Τις ηµέρες και ώρες εργασίας. γ. Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. δ. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως αποδοχές αυτών των εργαζοµένων. ε. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ. Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού (εργολάβοι) πρέπει µε ποινή αποκλεισµού, να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο, στην οικονοµική προσφοράς τους, τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Επίσης στο φάκελο των αποδεικτικών µέσων του προσωρινού αναδόχου θα υπάρχει θα υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ή ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του ενώπιον συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής σοβαρότητας». Ο αναθέτων φορέας δικαιούται να αποκλείσει από τη σύναψη σύµβασης υποψήφιο ανάδοχο ο οποίος έχει υποπέσει σε παραβάσεις της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/ Ασφαλιστική κάλυψη Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλιστεί σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του, για θέµατα Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, για σωµατικές βλάβες και παρεπόµενες ζηµιές που προκαλούνται από υπαιτιότητα της, ή των υπαλλήλων της σε τρίτα πρόσωπα και για υλικές ζηµίες και παρεπόµενες ζηµίες που προκαλούνται από υπαιτιότητα της εταιρίας, ή των υπαλλήλων της σε περιουσία των ΕΛΤΑ και τρίτων. Το εν γένει προσωπικό του ανεξαρτήτως σχέση εργασίας, καθώς και η περιουσία των ΕΛΤΑ θεωρούνται τρίτοι και καλύπτονται από την ως άνω ασφάλιση. 6.3 Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ειδική ενδυµασία µε τη φίρµα της εταιρίας τυπωµένη επί της ενδυµασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην κάθε Υπηρεσιακή Λειτουργία των ΕΛΤΑ κατάσταση του προσωπικού που θα ασχολείται µε πλήρη στοιχεία και ότι άλλο του ζητηθεί. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναθέσει σε ένα (1) άτοµο κάθε βάρδιας, καθήκοντα επόπτη- συντονιστή, ο οποίος θα επιβλέπει για την εύρυθµη λειτουργία του καθαρισµού του κτιρίου. Η ώρα έναρξης της εργασίας καθαρισµού θα καθορίζεται µετά από συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο της κάθε Υπηρεσιακής Λειτουργίας των ΕΛΤΑ. Σελίδα 35

36 6.4 Μεταβολή του αντικειµένου Σε περίπτωση εγκατάλειψης κάποιου κτιρίου από τα ΕΛΤΑ, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, αυτόµατα θα αφαιρείται από τη σύµβαση το κτίριο αυτό, χωρίς να έχει το δικαίωµα ο παρέχων υπηρεσίες να προβάλλει καµία αξίωση κατά των ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση που τα ΕΛΤΑ εγκαταλείψουν ορισµένο χώρο από τα κτίρια που αναφέρονται στη σύµβαση, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, η σύµβαση δεν θα λύεται για το κτίριο αυτό, πλην όµως θα µειώνεται ανάλογα µε τα µ2 το µηνιαίο τίµηµα. Τα ΕΛΤΑ πάντως προ της εγκαταλείψεως του χώρου αυτού, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον παρέχοντα υπηρεσίες δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες ενωρίτερα. Σε περίπτωση που τα ΕΛΤΑ ενοικιάσουν πρόσθετο χώρο, σε οποιοδήποτε από τα κτίρια που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται, αφού ειδοποιηθεί εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ενωρίτερα, να προβαίνει στον καθαρισµό του πρόσθετου αυτού χώρου, για δε το πρόσθετο αυτό έργο του θα προσαυξάνεται ανάλογα µε τα µ2 το µηνιαίο τίµηµα. Σε περίπτωση ενοικίασης πρόσθετου χώρου, πέραν των κτιρίων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, ο παρέχων υπηρεσίες υποχρεούται, αφού ειδοποιηθεί εγγράφως πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ενωρίτερα, να προβαίνει στον καθαρισµό του πρόσθετου αυτού χώρου, το δε µηνιαίο τίµηµα ανά µ2 θα είναι ίδιο µε αυτό του πλησιέστερου κτιρίου των που αναφέρονται στην σύµβαση. 6.5 Παρακολούθηση της σύµβασης Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την ιεύθυνση Κ..Α. 6.6 ιάρκεια Σύµβασης Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία που θα καθοριστεί στην Σύµβαση. 6.7 Εκχώρηση της σύµβασης ικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την Σύµβαση, δεν δύνανται να εκχωρούνται, ενεχυριάζονται, µεταβιβάζονται από έκαστο των συµβαλλοµένων µερών καθ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του ετέρου των συµβαλλοµένων. Για εκχώρηση χρηµατικής απαίτησης σε Τραπεζικό Ίδρυµα δεν απαιτείται ή έγγραφη συµφωνία των ΕΛΤΑ. 6.8 Καθήκον εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας Ο Ανάδοχος κατά την διάρκεια της σύµβασης και µετά τη λήξη αυτής εγγυάται να τηρεί εµπιστευτικά και απόρρητα όλα τα στοιχεία που του παρέχονται από τα ΕΛΤΑ, που αφορούν οποιοδήποτε τµήµα ή διαδικασία της επιχείρησης, καθώς και τα αποτελέσµατα και επιµέρους στοιχεία του έργου που θα αναλάβει. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση των ΕΛΤΑ να προβεί στα εξής: Να χρησιµοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλο από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Σελίδα 36

37 Το όλο έργο της παρούσης Σύµβασης και τα οποιαδήποτε πορίσµατα χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τέτοια διαχειρίζονται από τα εµπλεκόµενα µέρη. Επισυνάπτονται: Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παράρτηµα I.- Τεχνικές Απαιτήσεις/Πίνακες Κτιρίων Παράρτηµα II.- ΤΕΥ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Σελίδα 37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Σελίδα 38

39

40

41

42

43

44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα i και τη διαδικασία ανάθεσης Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) - Ονοµασία: [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε] - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ ΗΣ : [ ] - Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΑΙΟΛΟΥ 100 ΑΘΗΝΑ] - Αρµόδιος για πληροφορίες: [Σάκκου Αγγελική] - Τηλέφωνο: [ ] - Ηλ. ταχυδροµείο: - ιεύθυνση στο ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [ Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης - Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): [«Καθαρισµός κτιρίων» [(CPV) : ] - Κωδικός στο ΚΗΜ ΗΣ: [ ] - Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες.] - Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): [Η 4718 ιακήρυξη] ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Σελίδα 39

45 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα Απάντηση: Στοιχεία αναγνώρισης: Πλήρης Επωνυµία: [ ] Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): [ ] Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει Ταχυδροµική διεύθυνση: [ ] Αρµόδιος ή αρµόδιοι ii : [ ] Τηλέφωνο: [ ] Ηλ. ταχυδροµείο: [ ] ιεύθυνση στο ιαδίκτυο (διεύθυνση [ ] δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση iii ; Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής); Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο iv : δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; α) [ ] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[ ][ ][ ][ ] γ) [ ] δ) [] Ναι [] Όχι Σελίδα 40

46 Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Τρόπος συµµετοχής: Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλους v ; ε) [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] Απάντηση: [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού α) [ ] φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα ): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [ ] φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της γ) [ ] συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. Τµήµατα Απάντηση: Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ] των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. Σελίδα 41

47 Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα Ταχυδρομική διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό ): Απάντηση: [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Σελίδα 42

48 Στήριξη: Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vi Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; Απάντηση: []Ναι []Όχι Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. Σελίδα 43

49 Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας (Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) Υπεργολαβική ανάθεση : Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; Απάντηση: []Ναι []Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: [ ] Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). Σελίδα 44

50 Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες vii Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση viii 2. δωροδοκία ix,x 3. απάτη xi 4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες xii 5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiii 6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων xiv. Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου xv το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Εάν ναι, αναφέρετε xvii : α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ] γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ][ ] xvi α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [ ] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [ ] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): Σελίδα 45

51 Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») xix ; Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν xx : [ ] [ ][ ][ ][ ] xviii [] Ναι [] Όχι Σελίδα 46

52 Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση: ασφάλισης: 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης xxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; xxii Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [] Ναι [] Όχι ΦΟΡΟΙ α)[ ] β)[ ] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[ ] -[ ] γ.2)[ ] δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [ ] ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ α)[ ] β)[ ] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[ ] -[ ] γ.2)[ ] δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [ ] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii [ ][ ][ ] Σελίδα 47

53 Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου xxiv ; Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις xxv : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις xxvi Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα xxvii ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Απάντηση: [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [...] [] Ναι [] Όχι -[...] -[...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι [...] Σελίδα 48

54 Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης xxix ; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxx κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [... ] [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [ ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [... ] [] Ναι [] Όχι [...] Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: Σελίδα 49

55 [ ] Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; [] Ναι [] Όχι Σελίδα 50

56 Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Απάντηση [] Ναι [] Όχι Α: Καταλληλότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. Καταλληλότητα 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής xxxi ; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του Απάντηση [ ] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: [ ] [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] Σελίδα 51

57 Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxii : Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: και/ή, 2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής xxxiii : Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες xxxiv που ορίζονται στη σχετική Απάντηση: έτος: [ ] κύκλος εργασιών:[ ][ ]νόμισμα έτος: [ ] κύκλος εργασιών:[ ][ ]νόμισμα έτος: [ ] κύκλος εργασιών:[ ][ ]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [ ],[ ][ ]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] έτος: [ ] κύκλος εργασιών: [ ][ ] νόμισμα έτος: [ ] κύκλος εργασιών: [ ][ ] νόμισμα έτος: [ ] κύκλος εργασιών: [ ][ ] νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [ ],[ ][ ] νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [... ] (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίαςαναλογία μεταξύ x και y xxxv -και η αντίστοιχη Σελίδα 52

58 διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: αξία) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [ ][ ]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] Σελίδα 53

59 Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxvi, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς xxxvii, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς xxxviii : 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες xxxix, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και Απάντηση: Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [ ] Έργα: [ ] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): [...] Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες [...] [ ] [ ] [... ] Σελίδα 54

60 ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων xl όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του: 7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας xli το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να [] Ναι [] Όχι α)[... ] β) [ ] [ ] Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: [...], [...] [...], [...] [...], [...] Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: [...], [...] [...], [...] [...], [...] [ ] [... ] [] Ναι [] Όχι Σελίδα 55

61 συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι [...] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] Σελίδα 56

62 Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Απάντηση: [] Ναι [] Όχι [ ] [ ] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] [] Ναι [] Όχι [ ] [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] Σελίδα 57

63 Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: Περιορισμός του αριθμού Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxlii, αναφέρετε για το καθένα: Απάντηση: [.] [] Ναι [] Όχι xliii (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [ ][ ][ ] xliv Σελίδα 58

64 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xlv, εκτός εάν : α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xlvi. β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [ ] Σελίδα 59

65

66

67

68

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 108/01.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Προσκαλείστε να υποβάλλετε σε σφραγισμένο φάκελο ή ηλεκτρονικά τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016. α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Π 202 / 07-03-2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Toν υπ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A 118 / 24.5.2011] νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4718 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ /ΝΣΗΣ Κ.

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4718 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ /ΝΣΗΣ Κ. Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4718 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ /ΝΣΗΣ Κ. Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 145.161,29 ΠΛEΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4818

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4818 Κεντρική /νση Προµηθειών ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4818 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4218

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4218 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4218 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΠΕΡ/ΚΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ & ΤΑΧ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4118 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4118 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4118 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΤΑ ΠΕΡ/ΚΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΚΤΥΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 302.419,36 ΠΛEΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών:

8. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών: μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιμετρήσεις. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7719 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7719 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ. Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7719 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ιακήρυξη : ΣΣΜ - 740030 Ηµεροµηνία : 11.10.2017 Αντικείµενο : 1. Στερεοσκόπιο 2. Aναλυτικός ζυγός ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 60.000,00 ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5119

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5119 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5119 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑMETAKΟΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑMETAKΟΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑMETAKΟΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 377.419,36 ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5919

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5919 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5919 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4819

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4819 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4819 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4519 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4519 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4519 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΛΟΓΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 377.419,36 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0819

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0819 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0819 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0719

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0719 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 0719 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9019

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9019 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ FAX ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ CPV: 30192110-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕ Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης κα την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Π169/21.02.2017 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017-18 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9419

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9419 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9419 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FIREWALL/ IPS) CPV: 31710000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2319 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.710,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,55 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (61.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ CPV: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,55 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (61.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10519 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ (PREPAID RE) CPV:30199230-1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.193,55 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διεύθυν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Διακήρυξη : ΔΣΣΜ /74079 Ημερομηνία: 28/11/2017 Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 401703 Ημερομηνία : 03-08-2017 Αντικείμενο : ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7318 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΕ), ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕ & ΤΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7318 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΕ), ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕ & ΤΑ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7318 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΕ), ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΤΑ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΙΕ & ΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41743 για την υπηρεσία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 : ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΤΕΥΧΟΣ 3 : ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΥΧΟΣ 5 : ΤΕΥΧΟΣ 6 : ΤΕΥΧΟΣ 7 : ΤΕΥΧΟΣ 8 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9619 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ PRESTOBOX

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9619 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ PRESTOBOX Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9619 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ PRESTOBOX CPV: 44617100-9 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 76.612,90 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (95.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3618 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3618 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3618 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΥΡΙ ΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 383.870,96 ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) )

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ) Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ΤΑΣΟΣ ΓΑΚΙΔΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΕΔΕΘ 1 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Επισυνάπτονται τα ακόλουθα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 28442 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5918

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5918 Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5918 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΜΕ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : ΔΥAE

Διακήρυξη : ΔΥAE Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία Διακήρυξη : ΔΥAE1200047216 Αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 70 τεμ. ΣΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ 30 τεμ. ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧ Φ 30 ΜΜ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41727 Υλοποίηση έργου συστήματος διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών, το οποίο μαζί με το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα καλύψει τις απαιτήσεις του ν. 4412/2016 για την ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αργοστόλι, 4 Ιουλίου 2018 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 59477/14132 Τµήµα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 1 τη διαδικασία ανάθεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο 25 11-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 27825 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail : tripolitaki@rethymno.gr Τηλ: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ Επισυνάπτεται τεχνική έκθεση µελέτη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ Επισυνάπτεται τεχνική έκθεση µελέτη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε 31 10-2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρωτ. 25472 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες : Μαρία Σπυριδάκη E-mail: spiridaki@rethymno.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 68

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 68 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15149 / 2-4-2019 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Κεντρική Υπηρεσία /νση Προµηθειών ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ ΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1618 ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου.

Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/ για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου. ΑΡ./ΗΜ.:ΔΕΑ/22712/09.07.2019 Πληροφορίες : E. Τζοΐτη Τηλέφωνο : 210-5192547 E-mail: e.tzoiti@admie.gr Περίληψη: Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408915 για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3463/2006 και του 3852/2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βριλήσσια 9-04-2019 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Α.Π.: 608 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» Δ/νση: Λ. Πεντέλης 62 15235 Βριλήσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Διαχείρισης Προμηθειών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διακήρυξη : ΔΔΠΕΑ 408803 Ημερομηνία: 8.5.2018 Αντικείμενο : Όργανα μέτρησης και συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Βέροια 25/05/2018 Αρ. Πρωτ. 14637 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Θέμα: Επικαιροποίηση του καταλόγου Προμηθευτών της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΥ- ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Αναθέτουσα Αρχή ΛΙΤΟΧΩΡΟ : 28-12-2018 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 21253 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 846 ΗΜΟΣ ΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1037/2018 Αρ. πρωτ.: 7494/15-05-2019 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ»-(ΤΜΗΜΑ 2- ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 23.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27534 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡ 01.19

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡ 01.19 Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Τεχνικών Έργων & Ακινήτων ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡ 01.19 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, Α.Π. : 705. Προς: REMACO A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης

Ερµούπολη, Α.Π. : 705. Προς: REMACO A.E. Σύµβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών (μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016)

Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών (μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016) Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών (μετά την ισχύ του Ν. 4412/2016) Κανόνες Απόδειξης Κριτήριων Ποιοτικής Επιλογής Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 Εισηγητής: Γεώργιος Περδικάκης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Εϖωνυµία ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταχυδροµική διεύθυνση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Εϖωνυµία ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ταχυδροµική διεύθυνση ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 52.500,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13% ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:20600/13-4-2018 Α Α:6A5ΖΩ65-Γ7Η 18PROC002940949 2018-04-13

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΣΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 Τ.Κ. 19200 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Α.Φ.Μ. 800832090 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 142400307000 Τηλ: 210-5537206

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Ρεθύµνης αποφάσισε την αποκατάσταση του καταστρώµατος της οδού Αρκαδίου που σε πολλά σηµεία έχει υποχωρήσει, έχει υποστεί βυθ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ήµος Ρεθύµνης αποφάσισε την αποκατάσταση του καταστρώµατος της οδού Αρκαδίου που σε πολλά σηµεία έχει υποχωρήσει, έχει υποστεί βυθ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 02.03.2017 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 4704 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310 40004

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πρωτοκόλλου: 9208 / Διακήρυξη για την Προμήθεια kg Ψυκτικού Μέσου R134a (Freon) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου: 9208 / Διακήρυξη για την Προμήθεια kg Ψυκτικού Μέσου R134a (Freon) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός πρωτοκόλλου: 9208 /13.02.2019 Διακήρυξη για την Προμήθεια 10.000 kg Ψυκτικού Μέσου R134a (Freon) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αρ. Διακήρυξης: 02/2018 Περιεχόμενα 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πρωτοκόλλου: 9208 / Διακήρυξη για την Προμήθεια kg Ψυκτικού Μέσου R134a (Freon) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου: 9208 / Διακήρυξη για την Προμήθεια kg Ψυκτικού Μέσου R134a (Freon) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός πρωτοκόλλου: 9208 /13.02.2019 Διακήρυξη για την Προμήθεια 10.000 kg Ψυκτικού Μέσου R134a (Freon) για την κάλυψη των αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αρ. Διακήρυξης: 02/2018 Περιεχόμενα 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σελίδα 2

Περιεχόµενα. Σελίδα 2 ιακήρυξη για Σύµβαση Προµήθειας Καυσίµων για το ήµο Σερβίων Βελβεντού και τα Νοµικά του Πρόσωπα Α.Π.: 5933 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2018 Περιεχόµενα ΙΑΚΉΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΉΜΟ ΣΕΡΒΊΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για τη διαδικασία της συγκρότησης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. για την ανάθεση των υπηρεσιών. συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας των

Διακήρυξη. συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. για την ανάθεση των υπηρεσιών. συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας των Αριθμός πρωτοκόλλου: 39690/02-08-2019 Διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας των προϊόντων και εφαρμογών του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. για την ανάθεση των υπηρεσιών. ρυμούλκησης μεταφοράς οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Διακήρυξη. συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. για την ανάθεση των υπηρεσιών. ρυμούλκησης μεταφοράς οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός πρωτοκόλλου: 39697/02-08-2019 Διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ρυμούλκησης μεταφοράς οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Συνολικός προϋπολογισμός: 60.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.13934/ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13221/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.13934/ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13221/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ.13934/07.06.2018 ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13221/01.06.2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός πρωτοκόλλου:10818/ Διακήρυξη για την προμήθεια αντιψυκτικού υγρού κινητήρων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Αριθμός πρωτοκόλλου:10818/ Διακήρυξη για την προμήθεια αντιψυκτικού υγρού κινητήρων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός πρωτοκόλλου:10818/21.02.2019 Διακήρυξη για την προμήθεια αντιψυκτικού υγρού κινητήρων λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αρ. Διακήρυξης: 05/2018 Περιεχόμενα 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ... 4 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/ ) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους ενδιαφερόμενους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο, 24.11.2016 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ. : 27643 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Σ Τριπολιτάκη e-mail:tripolitaki@rethymno.gr τηλ.: 28310 40008 fax : 28310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T..Υ.Δ.) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. για την ανάθεση των υπηρεσιών. συντήρησης των ανελκυστήρων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Διακήρυξη. συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. για την ανάθεση των υπηρεσιών. συντήρησης των ανελκυστήρων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αριθμός πρωτοκόλλου: 39693/02-08-2019 Διακήρυξη συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των ανελκυστήρων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Συνολικού προϋπολογισμού: 54.000,00

Διαβάστε περισσότερα

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΑΙΧΜΕΣ BUSINESS SUITE» ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 620/15/2019 CPV : 72263000-6

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: «ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΩΤΡΟ 275/70 R 22.5»,

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: «ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΩΤΡΟ 275/70 R 22.5», Αριθμός πρωτοκόλλου: 33927/27.06.2019 Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας του είδους: «ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΣΩΤΡΟ 275/70 R 22.5», ποσότητας τριακοσίων (300) τεμαχίων, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ : ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 621/24/2019 CPV : 50000000-5, 5070000-2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 175.000,00 μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 408715 Ημερομηνία:07.08.2017 Αντικείμενο : - Συγκρότημα Πυκνωτών Αντιστάθμισης

Διαβάστε περισσότερα