ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 64 Πληροφορίες: Ιωάννης Υψηλός Τηλέφωνο: Fax: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, Αρ. Πρωτ: (666) Προς: Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: Συγκεντρωτική πράξη ένταξης (αρ. 1) I) φυσικών και νομικών προσώπων στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (πρώην ΑΔΑ: 9ΙΡΜ7ΛΛ-ΨΗ7) II) φυσικών και νομικών προσώπων στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» (πρώην ΑΔΑ: ΩΤΨΒ7ΛΛ-ΘΒΖ)) III) συλλογικών σχημάτων στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (πρώην ΑΔΑ: ΩΣ7Ζ7ΛΛ-4ΥΙ) και IV) συλλογικών σχημάτων στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» (πρώην ΑΔΑ: Ψ0ΜΓ7ΛΛ-ΦΦΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στο πλαίσιο της υπ. αριθμ / Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης. Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως κάθε φορά ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α / ) όπως τροποποιήθηκε με την αρ / (ΦΕΚ 4302/Β / ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 265/Α, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις». 4. To Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ ) και ειδικότερα το M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17) όπως κάθε φορά ισχύει. 5. Την C (2015) 9170/ Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας όπως κάθε φορά ισχύει. 1

2 6. Την με αρ. πρωτ. 1065/ ΥΑ, ΦΕΚ 1273/Β, με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » όπως ισχύει κάθε φορά. 7. Την με αρ. πρωτ. 2545/ , ΦΕΚ 3447/Β, Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ ) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» όπως ισχύει κάθε φορά. 8. Την με αρ. πρωτ / YA, ΦΕΚ 4302/Β, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας όπως κάθε φορά ισχύει. 9. Την με αρ. πρωτ / ΥΑ, ΦΕΚ 4543/Β, με θέμα, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ , Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει κάθε φορά 10. Την αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.2482/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 708/Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 11. Την αρ. οικ (8148)/ (ΦΕΚ 3745/Β / ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων Με εντολή Περιφερειάρχη. 12. Τις αιτήσεις στήριξης και τους φακέλους υποψηφιότητας για ένταξη στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ή/και στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ , όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2017 (ΥΑ 13849/ , ΦΕΚ 4543/Β). 13. Τους πίνακες δικαιούχων όπως αυτοί προέκυψαν από τα πορίσματα των διοικητικών ελέγχων των αρμόδιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών επί των αιτήσεων στήριξης, και όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος των αρ (178)/ και (177)/ Αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας για τα Φυσικά & Νομικά Πρόσωπα και τα Συλλογικά Σχήματα αντίστοιχα. 14. Τις αιτήσεις μη συμμετοχής στο υπομέτρο 4.1 όπως αυτές διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με τα με αριθ (5295)/ και (7022)/ έγγραφα των ΔΑΟΑ Θεσσαλονίκης και ΔΑΟΚ Ημαθίας αντίστοιχα. 2

3 15. Την αρ (634)/ σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας. 16. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους ,44 σε βάρος της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑ) 082/1 του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, (ΠΔΕ). Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Άρθρο 1 Ένταξη πράξεων 1. Την ένταξη στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» ή/και στη Δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ των πράξεων που κρίθηκαν παραδεκτές σύμφωνα με την ΥΑ 13158/2017, ΦΕΚ 4302/Β/2017, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής ΥΑ). Οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και το «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» που έχουν συντάξει οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές του άρθρου 20 και οι Επιτροπές Ενστάσεων του άρθρου 23 (εφεξής γνωμοδοτικές επιτροπές) της ΥΑ, είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής ΠΣΚΕ) και περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 2. Η δημόσια δαπάνη των πράξεων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κατανέμεται, ανά δράση και κατηγορία δικαιούχων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ανέρχεται συνολικά σε ,44. Δράση Φυσικά και νομικά πρόσωπα Συλλογικά σχήματα , , , ,82 Άρθρο 2 Αναλυτική ενημέρωση του δικαιούχου για το πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 1. Το έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής απεικονίζεται συνοπτικά στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και αναλυτικά στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» (εφεξής «πορίσματα γνωμοδοτικών επιτροπών»). Τα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών βρίσκονται αναρτημένα στην καρτέλα του δικαιούχου στο www. ependyseis. gr 2. Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέρθει στο www. ependyseis. gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, να ανατρέξει στην αίτησή του και στα πορίσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών προκειμένου να ενημερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή για τις: 2.1. Επιλέξιμες δαπάνες και την ένταση ενίσχυσης Περικοπές στην επιλέξιμη δαπάνη εγκεκριμένων επενδύσεων Τυχόν απορρίψεις επενδύσεων. 3

4 2.4. Τους ειδικούς όρους που ενδεχομένως έχουν τεθεί και πρέπει να πληρούνται κατά την υλοποίηση και πιστοποίηση των επενδύσεων ή κατά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης. Άρθρο 3 Υποχρεώσεις του δικαιούχου Ο δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποτελείται από την ΥΑ 13158/2017, ΦΕΚ 4302/Β/2017 και από την ΥΑ 13849/ , ΦΕΚ 4543/Β/2017, (εφεξής «πρόσκληση») όπως αυτές τροποποιούμενες κάθε φορά ισχύουν. Επικουρικά και χωρίς να αναιρείται η υποχρέωση γνώσης και τήρησης του θεσμικού πλαισίου αναφέρονται τα εξής: 1. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να μην απολέσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ενώ τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να διατηρήσουν ως κύρια δραστηριότητα την γεωργοκτηνοτροφική ή την άσκηση της μελισσοκομίας εφόσον είναι δικαιούχοι της Δράσης Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν να διατηρήσουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που αυτά υπάγονται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου. 3. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επενδύσεων προσδιορίζονται στα άρθρα 8, 9, 10 και 14 της ΥΑ. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έχει οριστεί η ημερομηνία οριστικής υποβολής του πρώτου σταδίου της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, με εξαίρεση τις γενικές δαπάνες οι οποίες είναι επιλέξιμες αν έχουν πραγματοποιηθεί έως και 24 μήνες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία. 4. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την απόδειξη της νόμιμης κατοχής των ακινήτων, στα οποία εγκαθίστανται επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 11 της ΥΑ. 5. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση παγίων και εξοπλισμού από νέες επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 12 της ΥΑ. 6. Οι προϋποθέσεις ως προς το εύλογο κόστος των επενδύσεων, ορίζονται στο άρθρο 13 της ΥΑ. 7. Η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής καθώς και υποβολής αιτήματος ένταξης σε χρηματοδοτικά εργαλεία ορίζονται στο άρθρο 16 της ΥΑ. 8. Η προθεσμία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής ορίζεται στο άρθρο 26 της ΥΑ και η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου με την υποβολή τελικού αιτήματος πληρωμής ορίζεται στο άρθρο 11 της πρόσκλησης. 9. Η υποχρέωση κατά το πρώτο αίτημα πληρωμής ανάρτησης πινακίδας στον χώρο πραγματοποίησης των εργασιών και παραμονής της μέχρι την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ορίζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 7 της ΥΑ. 10. Ο μέγιστος αριθμός των αιτημάτων πληρωμής, τα όρια στο αιτούμενο ποσό τους ως προς το συνολικά επιλέξιμο ποσό και ο τρόπος υποβολής τους, ορίζονται στο άρθρο 26 της ΥΑ. 11. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά υποβολής αιτήματος πληρωμής ορίζονται στο παράρτημα 11 και στα άρθρα 26 και 30 της ΥΑ. 12. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται με οποιαδήποτε παρέκκλιση ή/και μεταβολή από τα εγκεκριμένα: 4

5 1. Στην παρούσα ένταξη πράξης, 2. Στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και 3. Στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης», ο δικαιούχος οφείλει να ακολουθήσει τα οριζόμενα στα άρθρα 25 και 26της ΥΑ. Για την αποδοχή της παρέκκλισης εξετάζεται η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης και επιλεξιμότητας επενδύσεων στη δράση ή/και στη δράση Ειδικότερα εξετάζονται: i. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης και η ελαχίστη απαιτουμένη βαθμολογία (πάνω από τη βαθμολογία του πρώτου επιλαχόντα) όπως ορίζονται στα άρθρα 6 και 18 της ΥΑ αντίστοιχα. ii. iii. iv. Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων όπως ορίζεται στα άρθρα 8, 9, 10 και 14 της ΥΑ και το εύλογο κόστος αυτών όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της ΥΑ. Η απόδειξη της νόμιμης κατοχής των ακινήτων, στα οποία εγκαθίστανται επενδύσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ΥΑ. Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση υφιστάμενου γεωργικού κτιρίου ή κατασκευής ή μηχανήματος ή εξοπλισμού ή φυτείας από νέες επενδύσεις, ορίζονται στο άρθρο 12 της ΥΑ. 13. Η υποβολή προσφυγής στις περιπτώσεις επιβολής μειώσεων ή κυρώσεων επί αιτήματος πληρωμής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2690/ Η υπαγωγή στις διατάξεις περί ανώτερης βίας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 37 της ΥΑ. 15. Οι γενικές υποχρεώσεις των δικαιούχων ορίζονται στο άρθρο 35 της ΥΑ ενώ οι επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων, προϋποθέσεων και υποχρεώσεων ορίζονται στα άρθρα 36 και 38 της ΥΑ. Άρθρο 4 Παρακολούθηση υλοποίησης Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει την γενικότερη ευθύνη και εποπτεία της οργάνωσης, εφαρμογής και παρακολούθησης του υπομέτρου 4.1. Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επενδυτικού σχεδίου κάθε δικαιούχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ΥΑ. Με την παρούσα αντικαθίστανται οι ΑΔΑ: 9ΙΡΜ7ΛΛ-ΨΗ7, ΩΤΨΒ7ΛΛ-ΘΒΖ, ΩΣ7Ζ7ΛΛ-4ΥΙ, Ψ0ΜΓ7ΛΛ- ΦΦΑ. Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του ΥΠΑΑΤ και του ΠΑΑ και να αναρτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην έδρα της ΔΑΟΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και στις έδρες των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΚΜ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΟΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες προς ενέργεια 1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) ΠΑΑ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 3. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 ΤΟΥ ΠΑΑ (Συνημμένος στην με αρ (666)/ απόφαση μας ) 1 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 89,90 2 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιντικής , ,48 87,45 3 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,58 87,39 4 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,06 87,26 5 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,30 87,20 6 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 87,12 7 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,00 86,63 8 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,87 86,45 9 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,81 86,10 10 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,05 85,96 11 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,54 85,90 12 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,80 85,90 13 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,40 85,87 7

8 14 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,14 85,67 15 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,25 85,55 16 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,23 85,08 17 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,80 84,94 18 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,50 84,90 19 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,80 84,90 20 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,86 84,90 21 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,99 84,87 22 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Παιονίας , ,41 84,80 23 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,54 84,75 24 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,79 84,65 25 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιντικής , ,90 84,59 26 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 84,52 27 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,87 84,50 28 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 84,48 29 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,50 84,45 30 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,72 84,43 31 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 84,40 32 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,60 84,40 33 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 84,40 8

9 34 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,79 84,39 35 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,15 84,12 36 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,97 84,05 37 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,40 83,92 38 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 83,76 39 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,00 83,70 40 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,20 83,70 41 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,30 83,68 42 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,25 83,66 43 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 83,63 44 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,48 83,44 45 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 83,40 46 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,62 83,39 47 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,50 83,35 48 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,62 83,33 49 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,41 83,32 50 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιντικής , ,13 83,30 51 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,20 83,23 52 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,44 83,19 53 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 82,88 9

10 54 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 82,88 55 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,95 82,85 56 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,35 82,83 57 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,65 82,64 58 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,94 82,40 59 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,39 82,40 60 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,92 82,40 61 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,96 82,40 62 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,10 82,40 63 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,40 82,40 64 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,60 82,40 65 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,55 82,40 66 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κιλκίς , ,00 82,40 67 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,40 82,40 68 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 82,40 69 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,16 82,40 70 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,40 82,40 71 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 82,40 72 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,50 82,40 73 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,90 82,40 10

11 74 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Θέρμης , ,75 82,40 75 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,52 82,40 76 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βόλβης , ,21 82,40 77 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Δίου - Ολύμπου , ,85 82,38 78 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,39 82,36 79 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,52 82,32 80 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,80 82,31 81 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,10 82,31 82 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,00 82,27 83 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιντικής , ,45 82,25 84 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,28 82,20 85 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,80 82,20 86 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,12 82,20 87 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,51 82,20 88 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,28 82,20 89 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,35 82,20 90 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,42 82,20 91 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,24 82,19 92 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,45 82,19 93 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 82,15 11

12 94 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,86 82,09 95 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,50 81,95 96 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιντικής , ,75 81,94 97 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 81,92 98 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,42 81,91 99 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,15 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,01 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,59 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,90 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,57 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βισαλτίας , ,20 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,20 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,45 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Δέλτα , ,42 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,80 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,50 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,60 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Παιονίας , ,72 81,20 12

13 114 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,61 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκηδόνος , ,64 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,40 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,98 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εμμανουήλ Παππά , ,59 81, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Δίου - Ολύμπου , ,00 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,18 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,96 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,93 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,18 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,82 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,60 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,94 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κατερίνης , ,18 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδά , ,80 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,00 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,32 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,93 80,65 13

14 134 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Ζίχνης , ,20 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,90 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,72 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βισαλτίας , ,17 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,40 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,63 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,75 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Παιονίας , ,00 80, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Δέλτα , ,59 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,17 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βισαλτίας , ,12 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,06 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αμφίπολης , ,80 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,03 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,30 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,01 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,25 79,90 14

15 154 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,72 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,78 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,20 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,98 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,17 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,10 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,80 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,79 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,60 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,80 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,42 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,40 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,24 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,31 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,16 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κατερίνης , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,30 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,78 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,28 79,68 15

16 174 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,80 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,50 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,19 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,21 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,20 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,68 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,29 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,10 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,40 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιθωνίας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,48 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,39 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,08 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,47 79,40 16

17 194 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,03 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιθωνίας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,70 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Θερμαϊκού , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδά , ,20 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,30 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,64 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,65 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,20 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Παιονίας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,00 79,21 17

18 214 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,20 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,60 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,33 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,92 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,50 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,04 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,75 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,28 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,40 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,92 79, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,36 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,80 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Δίου - Ολύμπου , ,85 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,50 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,34 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,78 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,44 78,69 18

19 234 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,00 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,50 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,80 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,60 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,28 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,06 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,00 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,02 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,31 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,90 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,97 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,75 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιντικής , ,84 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,60 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,96 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,40 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εμμανουήλ Παππά , ,44 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 78,14 19

20 254 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 78, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,99 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,40 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,18 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιθωνίας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αμφίπολης , ,62 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,61 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,00 77,65 20

21 274 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,14 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδά , ,50 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,61 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδά , ,17 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,40 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,90 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,17 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,20 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,60 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,54 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,58 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,20 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,57 77,40 21

22 294 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,43 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,13 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,90 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη , ,68 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,19 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,53 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,75 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,50 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,69 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,88 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,97 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,50 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,89 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Παιονίας , ,80 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,08 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,82 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αμφίπολης , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,60 77,20 22

23 314 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,28 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βόλβης , ,60 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,99 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,20 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,06 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,36 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,40 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,40 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Παιονίας , ,82 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,65 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κατερίνης , ,32 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Ζίχνης , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,64 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,89 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών , ,69 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,50 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδά , ,80 77,15 23

24 334 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,50 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,60 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Θέρμης , ,75 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών , ,62 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σιντικής , ,00 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Δέλτα , ,59 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,20 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη , ,45 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,10 77, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,70 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,59 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,58 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πυλαίας-Χορτιάτη , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,60 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 76,90 24

25 354 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,50 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,75 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,40 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,02 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Λαγκαδά , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,73 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,85 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 76,76 25

26 374 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,64 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,88 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κιλκίς , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,63 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,50 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,69 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,89 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,80 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,18 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,50 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,34 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,50 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Θερμαϊκού , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,40 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,12 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πύδνας - Κολινδρού , ,51 76,40 26

27 394 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλεξάνδρειας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πύδνας - Κολινδρού , ,41 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,72 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,00 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,20 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,74 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,90 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,33 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,56 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,60 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,67 76, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,50 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλη , ,12 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,99 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,32 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,43 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Βέροιας , ,45 75,90 27

28 414 ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,46 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,73 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,44 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,35 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πέλλας , ,30 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,20 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,16 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κατερίνης , ,75 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,52 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,80 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Σκύδρας , ,65 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,00 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Εδεσσας , ,29 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Αλμωπίας , ,11 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,24 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Πολυγύρου , ,00 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νάουσας , ,16 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Κασσάνδρας , ,60 75, ΣΒΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας Νέας Προποντίδας , ,87 75,70 28

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής, 65 Ταχ. Κώδικας : 57001 Πληροφορίες: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 27/03/2019 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. 358/61346 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 14/05/2019 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. : 891/106638 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 20-06-2019 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. : 1205/148636 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 1-3-2019 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54 56, 10441 (ΑΘΗΝΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 14/06/2019 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. 1182/143614 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3979 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: AΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κωδ. ΟΠΣΑΑ: AΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 09-04-2019 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. 408/74175 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 13-4-2018 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 24-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 3498/2017,ΦΕΚ-1277/Β/

Αριθμ. 3498/2017,ΦΕΚ-1277/Β/ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β /2016) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

: /1/

: /1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Αθήνα, 26 /11/2018. Αρ. Πρωτ.: 3679/163484

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Αθήνα, 26 /11/2018. Αρ. Πρωτ.: 3679/163484 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Περί της έγκρισης, διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση και καταβολής 1 ης μερικής δόσης

ΘΕΜΑ : Περί της έγκρισης, διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση και καταβολής 1 ης μερικής δόσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛ.ΒΙ.Ζ.) Α.Ε.» στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛ.ΒΙ.Ζ.) Α.Ε.» στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 123Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα Αθήνα 5-7 - 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Αθήνα, 19-7-2018 Μονάδα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα Αθήνα 4-10 - 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα 30-5 - 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 2789/ Ταχ. Διεύθυνση

ΑΔΑ: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 2789/ Ταχ. Διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α »

ΘΕΜΑ: «Λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2009 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α.Π.: 5818 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη,09/10/2017 Ταχ. Διεύθ. : 1 ο χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Βελή, Πλατεία Ρήγα Φεραίου Λάρισα, 41222 Πληροφορίες: Ευθύμιος Κοντζικλίδης Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

Αθήνα ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΦ-7Μ9 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓΦ-7Μ9 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30.5.13 Α.Π.: Οικ. ΦΚ Α21.3/7027/523 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6965915,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα 7-6 - 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11.03.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 2277 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /12/ Εγκύκλιος οδηγιών γι

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /12/ Εγκύκλιος οδηγιών γι Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος οδηγιών για τη διαδικασία πληρωμής επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Μέτρου 1.2.1. "Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" του Π.Α.Α. 2007-2013. 1. Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-7-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:1193/107134 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληροφορίες: Μαρίνα Μπαστάκη Τηλέφωνο : 2813404519 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αθήνα, 28-03-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΧΡΗΣΗ 2016 (01/01/ /12/2016).

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΧΡΗΣΗ 2016 (01/01/ /12/2016). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Αρ. Πρωτ.: 17266/14-12-2017 ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Συνεδρίασης : 5 η /2017 ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρ. Απόφασης : 9 (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ0-9ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΟ0-9ΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Το άρθρο 162 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Πυλαία Θεσσαλονίκη Ταχ.Κώδικας : 570 01 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΥΘ04653ΠΓ-Ο4Σ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2721/88467 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/9/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.:11316 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Λ. Αθηνών 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 9ΛΞΙ7Λ7-6ΤΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ : 9ΛΞΙ7Λ7-6ΤΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 9ΛΞΙ7Λ7-6ΤΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα Αθήνα 29-7 - 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

: /01/

: /01/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Περιφερειάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληροφορίες: Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 5128 ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ.

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 5128 ΠΡΟΣ : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΠΡΟΣ : Αθήνα 20-7

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα

Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα Αθήνα 25-11 - 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016

Αθήνα, 18/10/2016. Αρ. Πρωτ.: 2559 ΦΕΚ: 3526/Β/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πινάκας Διανομής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πινάκας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Λ. Γεωργικής Σχολής 65 Ταχ. Κώδικας :57001 Πληροφορίες: Χριστίνα Εδιππίδη Τηλέφωνο :2313 321 723 Fax :2313

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS gssstfibs" 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra

INFORMATICS gssstfibs 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra (Λ INFORMATICS gssstfibs" ΑΔΑ: 798Μ4653ΠΓ-Π80 1 AfaeJMUY EET Location.- Attwra ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Χαραμή ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ΤΚ , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ Fax :

Πληροφορίες: Μ. Χαραμή ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 106 ΤΚ , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ Fax : ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ: ΩΚ3Π4653ΠΓ-Σ4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 08-07 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2466/78816 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις όσον αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις και του ΠΑΑ

Διευκρινίσεις όσον αφορά την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις και του ΠΑΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ Μονάδα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Τοποθεσία υλοποίησης : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ

ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Τοποθεσία υλοποίησης : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 07/11/2017 Α.Π.: 2822 Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΔΑ:6ΟΥΛ4653ΠΓ-5Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2720/88459 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα

Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2 Τ.Κ Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΠΡΟΣ : Αθήνα 28-7

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2882/132872/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2882/132872/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/7/2010 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α.Π.: 5970 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ (ΦΕΚ 1126/Β/2010) ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡOTIKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡOTIKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡOTIKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 8/ 2/ 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΠΟΡΩΝ & ΚΤΗΝ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ Αρ. πρωτ: 180/26111 ΤΜΗΜΑΤΑ: Δ3 & Δ2 Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 8803/741 Αθήνα, 19-07-2011 Α.Π.: Οικ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 3940/ Ταχ. Διεύθυνση

ΑΔΑ: Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 3940/ Ταχ. Διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση: Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για Πίνακας περιεχομένων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ης ή/και 3ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 1. Νομικό Πλαίσιο 2. Εισαγωγή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-2-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1460 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9.14 : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ µονο ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αριθμός φακέλου

9.14 : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ µονο ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αριθμός φακέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015

Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.9.2015 Αθήνα, 28/09/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης: «Ανάδειξη περιοχής Ιστορικού Καμπαναριού Νεάπολης

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης: «Ανάδειξη περιοχής Ιστορικού Καμπαναριού Νεάπολης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΜΟΝΑΔΑ Β3 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα