Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη"

Transcript

1 86 Κλινική εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας. Θεωρία και πράξη Ντρίτσου Βάγια, Αντύπα Έλλη, Χάσου Ελευθερία, Μαδεµλή Αθηνά, Ρέντα Φωτεινή, Κανακούδης Φώτης ABSTRACT Algorithms of paediatric anaesthesia in clinical practice. Theory and implementation Ntritsou V, Antypa E, Hasou E, Mademli A, Renta F, Kanakoudis F Aiming the investigation of potential differences in accuracy of the algorithms of pediatric anesthesia in everyday practice, 338 children where studied, from newborns to 14 years old, who underwent scheduled or emergency operations in a 3 months period,. They were divided according to their age into 4 groups (38 newborns and infants, 43 children from 1 to 3 years old, 90 children from 3 to 6 years old, 167 children >6 years old). Someone of the authors was recording the demographic data (gender, age, weight, height) and other parameters before anesthesia (SAP, HR, Haematocrit, fasting period) and was estimated the proposed ETT size with 1=(age/4)+4 and 2=(18+age)/4 algorithms and the ETT insertion length (from the barrier of the teeth) with M1=(age/2)+12 and M2=(internal diameter ETT)*3 algorithms. In the grand total of children significant differences were found between the predicted and the measured values of weight (p<0,001), SAP and HR (p<0,001), preoperative fasting period (p<0,001), internal diameter of the ETT with 1 (p<0,001) and 2 (p<0,001) and the ETT insertion length with M2 (p<0,001). Conclusively the children in the present study were found overweighted, with highest than the predicted SAP and HR. The preoperative fasting period was longer than the recommended. The 1 algorithm underestimates the internal diameter of the ETT really needed, while the 2 overestimates it. The ETT insertion length is estimated accurately by the M1, while it is overestimated with the M2. Η παιδοχειρουργική αναισθησία έχει ιδιαιτερότητες, εξαιτίας των διαφορών που υπάρχουν στα παιδιά σε σχέση µε τους ενήλικες, σε ότι αφορά τα ανατοµικά, φυσιολογικά, φαρµακολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά, καθώς και το είδος των χειρουργικών επεµβάσεων. Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων αυτών απαιτείται ανάλογος αναισθησιολογικός εξοπλισµός. Κατά τα άλλα στην παιδοχειρουργική αναισθησία ισχύουν οι βασικές αρχές της αναισθησιολογίας που εφαρµόζονται και στους ενήλικες[1-3]. Αναισθησιολογικό Τµήµα, Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Υπάρχουν αλγόριθµοι για να υπολογισθούν το ιδανικό βάρος σώµατος, η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα, το κατάλληλο µέγεθος του ενδοτραχειακού σωλήνα και το µήκος προώθησης αυτού για κάθε ηλικιακή οµάδα των παιδιών. Οι αλγόριθµοι αυτοί παραµένουν σχεδόν οι ίδιοι από το 1957[4]. Πέρα από εκείνους τους αναισθησιολόγους που έχουν µεγάλη εµπειρία στη χορήγηση αναισθησίας στα παιδιά, οι υπόλοιποι είναι δύσκολο να εκτιµήσουν τις παραπάνω παραµέτρους στην κλινική πράξη, γι αυτό οι αλγόριθµοι αποτελούν σπουδαίο εργαλείο τόσο για τον µέσο µη εξειδικευµένο αναισθησιολόγο όσο και για τους ειδικευό-

2 87 µενους, που βρίσκονται στο στάδιο της εξοικείωσης µε την παιδοχειρουργική αναισθησία. Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι η διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων, που εµφανίζονται κατά την εφαρµογή των αλγορίθµων παιδοχειρουργικής αναισθησίας στην καθηµερινή κλινική πράξη. Υλικό-Μέθοδος Μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια τριµήνου συνολικά 338 παιδιά, ηλικίας από νεογνά έως 14 ετών, κατηγορίας Ι κατά ASA, που υποβλήθηκαν σε προγραµµατισµένη ή επείγουσα παιδοχειρουργική επέµβαση. Στη µελέτη δεν περιλήφθηκαν παιδιά, που χρειάστηκαν επείγουσα διασωλήνωση εξαιτίας αναπνευστικού προβλή- µατος (Croup, επιγλωττίτιδα, τραυµατισµός) και παιδιά µε γνωστές ανωµαλίες στην τραχεία. Ανάλογα µε την ηλικία έγινε διαχωρισµός σε 4 κατηγορίες: 38 νεογνά και βρέφη, 43 παιδιά 1-3 ετών, 90 νήπια 3-6 ετών και 167 παιδιά >6 ετών. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε για προνάρκωση Μιδαζολάµη 0,5 mg/kg peros περίπου 30 min πριν την επέµβαση. Κατά την άφιξη στη χειρουργική αίθουσα τοποθετήθηκε περιφερικός φλεβικός καθετήρας, ηλεκτροκαρδιοσκόπιο, σφυγµικό οξυγονόµετρο και µανό- µετρο για αναίµακτη µέτρηση της αρτηριακής πίεσης. Η εισαγωγή στην αναισθησία και η διασωλήνωση της τραχείας έγινε µε φεντανύλη 2 µg/kg, προποφόλη 3 mg/kg και ροκουρόνιο 0,6 mg/kg. Η διατήρηση της αναισθησίας έγινε µε σεβοφλουράνιο και µείγµα Ν 2 Ο/Ο 2 µε FiO 2 0,4. Ανάλογα µε τις ανάγκες, που εκτιµήθηκαν µε κλινικά κριτήρια, χορηγήθηκαν επαναληπτικές δόσεις ροκουρόνιου 0,2 mg/kg. Κάποιος από τους συγγραφείς κατέγραφε πριν από την αναισθησία τα δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, βάρος, ύψος) και άλλα δεδοµένα, όπως Συστολική Αρτηριακή Πίεση (ΣΑΠ), Καρδιακή Συχνότητα (ΚΣ), αιµατοκρίτη, ώρες νηστείας. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζονταν οι δοσολογίες των φαρµάκων, το προτεινόµενο µέγεθος ενδοτραχειακού σωλήνα (ΕΤΣ) καθώς και το µήκος προώθησης αυτού. Για το Νo ΕΤΣ χρησιµοποιήθηκαν οι αλγόριθµοι 1=(ηλικία/4)+4 και 2=(18+ηλικία)/4, που κυκλοφορούν ευρέως µεταξύ των αναισθησιολόγων. Στα νεογνά και έως 3 µηνών το προτεινόµενο µέγεθος ΕΤΣ ήταν Νo 3,0 mm και στα βρέφη 3-9 µηνών το Νo 3,5 mm[3,5-7]. Πάντα υπήρχαν έτοιµοι προς χρήση ένας ΕΤΣ αµέσως µικρότερης διαµέτρου και ένας αµέσως µεγαλύτερης από τον προτεινόµενο. Το µήκος προώθησης του ενδοτραχειακού σωλήνα (από το φραγµό των οδόντων) υπολογιζόταν µε τους αλγόριθµους Μ1=(ηλικία/2)+12 και Μ2=(εσω- Πίνακας 1: Βάρος σώµατος (ΒΣ), Συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ), Καρδιακή συχνότητα (ΚΣ), Ώρες νηστείας και Αιµατοκρίτης (Hct) συνολικά και κατά ηλικιακές οµάδες. Οι τιµές εκφράζονται σε µέση τιµή και σταθερή απόκλιση (mean±sd). Βάρος (Kg) ΣΑΠ (mmhg) ΚΣ (Αριθµός /min) Νηστεία (h) Νεογνά-βρέφη ετών ετών 90 >6 ετών 167 ΣΥΝΟΛΟ 338 Προβλεπόµενη - 12,4±1,4 17,8±1,9 27,9±4,4 22,6±7,0 Μετρηθείσα 6,9±2,7 13,2±2,3 + 20,3±4,8 $ 38±13,3 $ 26,6±15,4 $ Προβλεπόµενη 85±7 93±3 100±2 110±4 102±9 Μετρηθείσα 90±12 97± ±12 $ 114±15 # 107±16 $ Προβλεπόµενη 120±7 107±2 99±5 88±6 97±12 Μετρηθείσα 152±19 $ 128±21 $ 117±15 $ 102±17 $ 115±23 $ Προβλεπόµενη 2,6±0,5 3±0 3±0 3±0 3,0±0,2 Μετρηθείσα 6,5±4,4 $ 9,3±2,4 $ 10,5±2,7 $ 10,5±3,5 9,9±3,5 $ Hct Προβλεπόµενη 38,6±6,7 38±0 38±0 38±0 38,1±2,1 (%) Μετρηθείσα 35,9 ±4,8 37,2 ±3,1 37,1±2,9 # 38,4±3,4 37,6±3,5 (* = p<0,05, # = p<0,01, $ = p<0,001)

3 88 τερική διάµετρος ΕΤΣ)*3[3-5]. Το σωστό µέγεθος και µήκος προώθησης του ενδοτραχειακού σωλήνα επιβεβαιωνόταν από την εύκολη δίοδό του µέσα στο λάρυγγα, τη διαφυγή αέρα σε πίεση 10-25cm H 2 O και µε την ακρόαση[3]. Οι ποσοτικές µεταβλητές των δηµογραφικών δεδοµένων και των υπολοίπων µετρήσεων εκφράζονται σαν µέση τιµή και σταθερή απόκλιση (mean±sd). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα GraphPad Prism v4.03. Η σύγκριση των προβλεπό- µενων τιµών µε τις µετρηθείσες έγινε µε το t- test κατά ζεύγη (επίπεδο σηµαντικότητας p<0,05). Αποτελέσµατα Από τα 338 παιδιά κανένα δεν εξαιρέθηκε εξαιτίας παραβίασης του πρωτοκόλλου. Στο σύνολο των παιδιών βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ προβλεπόµενων και µετρηθέντων τιµών στο βάρος σώµατος, τόσο στο γενικό σύνολο (p<0,001) όσο και ανά ηλικιακή κατηγορία (1-3ετών p<0,005, 3-6ετών p<0,001, >6ετών p<0,001). Τα παιδιά είχαν µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο για την ηλικία τους βάρος σώµατος (Πίνακας 1). Υψηλότερες από τις προβλεπόµενες βρέθηκαν επίσης οι τιµές των µετρήσεων για τη συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ p<0,001) και την καρδιακή συχνότητα (ΚΣ p<0,001). Επίσης µεγαλύτερη (p<0,001) ήταν και η διάρκεια της προεγχειρητικής νηστείας (10,2±3,6 ώρες έναντι 2,9±0,2 για το γενικό σύνολο). Οι τιµές του αιµατοκρίτη ήταν µέσα στα όρια των σχετικών πινάκων ανάλογα µε την ηλικία (Πίνακας 1). Ο αλγόριθµος για την εσωτερική διάµετρο του ενδοτραχειακού σωλήνα 1 υποεκτιµά την εσωτερική διάµετρο του ενδοτραχειακού σωλήνα διασωλήνωσης του ασθενή (p<0,001), µε προβλεπόµενο µέγεθος 5,6±1,1 cm αντί του χρησιµοποιηθέντος 5,9±0,9 cm. Αντίθετα ο αλγόριθµος 2 υπερεκτιµά την εσωτερική διά- µετρο (p<0,001) µε προβλεπόµενο µέγεθος ενδοτραχειακού σωλήνα 6,1±1,3 cm αντί του χρησιµοποιηθέντος 5,90±,9 cm (Πίνακας 2). Ο αλγόριθµος Μ1 για το µήκος προώθησης του ενδοτραχειακού σωλήνα µπορεί να θεωρηθεί ακριβής, εφόσον δεν βρέθηκε να διαφέρουν το προβλεπόµενο µήκος προώθησης (15,0±2,5 cm) από το µετρούµενο (15,1±2,6 cm). Ο αλγόριθµος Μ2 υπερεκτιµά την ίδια παράµετρο (p<0,001), προβλέποντας µεγαλύτερο µήκος προώθησης (17,3±3,2) cm από το µετρούµενο (15,1±2,6 cm) (Πίνακας 2). Συζήτηση Τα παιδιά στη παρούσα µελέτη βρέθηκαν συνολικά υπέρβαρα, εύρηµα που συµβαδίζει και µε τα παγκόσµια δεδοµένα. Σύµφωνα µε Πίνακας 2: Τιµές εσωτερικής διαµέτρου και µήκους προώθησης ενδοτραχειακού σωλήνα σύµφωνα µε τους αλγορίθµους ( 1, 2, Μ1, Μ2) και σύµφωνα µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν, στο σύνολο των παιδιών και κατά ηλικιακές οµάδες. Οι τιµές εκφράζονται σε µέση τιµή και σταθερή απόκλιση (mean±sd). Νο ΕΤΣ 1 (mm) No ΕΤΣ 2 (mm) Μήκος ΕΤΣ Μ1 (cm) Νεογνά-βρέφη ετών ετών 90 >6 ετών 167 ΣΥΝΟΛΟ 338 Προβλεπόµενη 3,4±0,2 4,5±0,2 5,2±0,2 6,5±0,6 5,6±1,1 Μετρηθείσα 4,1±0,5 $ 5,1±0,5 $ 6,0±0,4 $ 6,4±0,4 + 5,9±0,9 $ Προβλεπόµενη 3,4±0,2 5,0±0,2 5,7±0,2 7,0±0,6 6,0±1,2 Μετρηθείσα 4,1±0,5 $ 5,1±0,5 6,0±0,4 $ 6,4±0,4 $ 5,9±0,9 $ Προβλεπόµενη 9,9±0,3 13,1±0,3 14,4±0,5 17,0±1,1 15,0±2,5 Μετρηθείσα 10,5±1,3 + 13,0±1,1 14,8±1,3 $ 16,9±1,7 15,1±2,6 Μήκος ΕΤΣ Προβλεπόµενη 9,9±0,3 15,3± 1,4 17,9±1,2 19,2±1,3 17,3±3,2 Μ2 (cm) Μετρηθείσα 10,5±1,3 + 13,0±1,1 $ 14,8±1,3 $ 16,9±1,7 $ 15,1±2,6 $ (* = p<0,05, # = p<0,01, $ = p<0,001)

4 89 τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας τουλάχιστον παιδιά του αστικού πληθυσµού κάτω των 5 ετών ήταν υπέρβαρα το 2005 και ανήκουν όχι µόνο στις αναπτυγµένες αλλά και στις αναπτυσσόµενες χώρες[8]. Οι γιατροί που α- σχολούνται µε παιδιά αντιµετωπίζουν καθηµερινά αυξηµένο ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών. Οι Nafiu και συν αναφέρουν, ότι σε σύνολο 6017 παιδιών που προσήλθαν να χειρουργηθούν την περίοδο , το 31,5% ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα[9]. Αν και υπάρχουν πολλές δηµοσιεύσεις για την αναισθησιολογική αντιµετώπιση των παχύσαρκων ενηλίκων, πολύ λίγα αναφέρονται στην αντίστοιχη αντιµετώπιση των παιδιών. Πάντως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι τα παχύσαρκα παιδιά, αν και συνήθως εµφανίζουν λιγότερα προβλήµατα σε σχέση µε τους ενήλικες, έχουν µεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκών διεγχειρητικά ή µετεγχειρητικά συγκρινόµενα µε τα παιδιά µε φυσιολογικό βάρος[10]. Η Συστολική Αρτηριακή Πίεση και η Καρδιακή Συχνότητα βρέθηκαν υψηλότερες των προβλεπόµενων για την αντίστοιχη ηλικία. Αυτό µπορεί να έχει σχέση µε το γεγονός ότι τα παιδιά του δείγµατος ήταν και υπέρβαρα. Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν σχεδόν τρεις φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να εµφανίσουν υψηλή αρτηριακή πίεση σε σχέση µε τα φυσιολογικά και ο κίνδυνος αυξάνει παράλληλα µε την αύξηση του είκτη Μάζας Σώµατος (BMI)[10-12]. Πάντως η διακύµανση της αρτηριακής πίε-σης στα παιδιά και στους εφήβους εξαρτάται από διάφορους κληρονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, πολλοί από τους οποίους δεν είναι εξακριβωµένοι. Τα µεγαλόσωµα παιδιά εµφανίζουν υψηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση από τα µικρόσωµα της ίδιας ηλικίας. Γι αυτό όταν µετράµε την αρτηριακή πίεση σ ένα παιδί θα πρέπει να συνεκτιµούµε την ηλικία, το βάρος και το ύψος του[12]. Σηµαντικό ρόλο στη σωστή µέτρηση της αρτηριακής πίεσης παίζει και η τοποθέτηση του κατάλληλου µεγέθους περιχειρίδας. Γι αυτό έχει προταθεί οι περιχειρίδες να έχουν παγκοσµίως διαφορετικό χρώµα για κάθε µέγεθος και να είναι σταθερές οι διαστάσεις του αεροθαλάµου για κάθε µέγεθος[12,13]. Οι ώρες της προεγχειρητικής νηστείας ήταν περισσότερες από αυτές που συνιστούσαν οι εκάστοτε αναισθησιολόγοι σύµφωνα µε τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, τόσο στα προγραµµατισµένα όσο και στα επείγοντα περιστατικά[14]. Βεβαίως σχετικά µε τις ώρες προεγχειρητικής νηστείας που απαιτούνται, σηµαντικό ρόλο παίζει ο προγραµµατισµός από την εκάστοτε κλινική της σειράς των επεµβάσεων και η µέριµνα του αναισθησιολόγου ή του προσωπικού της κλινικής για τη σωστή ενηµέρωση των γονέων. Αλλά και οι γονείς από τη µεριά τους πολλές φορές δεν είναι πρόθυµοι να ξυπνήσουν τα παιδιά τους το βράδυ για να τους δώσουν υγρά, σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται προεγχειρητικά. Συχνά τα παιδιά προσέρχονται στο χειρουργείο ανήσυχα λόγω της στέρησης υγρών, αλλά και µε πιθανή υπογκαιµία ή/και υπογλυκαιµία κατά την εισαγωγή της αναισθησίας, ενώ οι γονείς αισθάνονται ευχαριστηµένοι, επειδή θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι ξεκούραστα για να αντιµετωπίσουν την επέµβαση[15,16]. Η ενδεχόµενη ανησυχία των παιδιών αποφεύχθηκε µε τη χορήγηση προνάρκωσης (Μιδαζολάµη 0,5 mg/kg per os) περίπου 30 min πριν από τον αποχωρισµό από τους γονείς. Η µιδαζολάµη προτιµήθηκε σαν φάρµακο επειδή δεν προκαλεί ιδιαίτερη αιµοδυναµική επιβάρυνση σε σχέση µε τη χρήση άλλων φαρµακευτικών ουσιών που συστήνονται για προνάρκωση[17]. Παρόλα αυτά, ενώ στα παιδιά η χορήγηση προνάρκωσης ήταν αποτελεσµατική, η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή συχνότητα ήταν αυξηµένες. Η αυξη- µένη ΣΑΠ µπορεί να αποδοθεί στη σωµατική διάπλαση των παιδιών (υπέρβαρα), ενώ η αυξη- µένη ΚΣ στην υπογκαιµία εξαιτίας της πολύωρης προεγχειρητικής νηστείας, αν και είναι ένα πεδίο που θα πρέπει να ερευνηθεί καλύτερα στο µέλλον. Είναι επιθυµητό από τον καθένα που ασχολείται µε την παιδοχειρουργική αναισθησία να διασωληνώνει την τραχεία µε τον κατάλληλο ενδοτραχειακό σωλήνα και µε τους λιγότερους χειρισµούς για να αποφύγει διάφορες επιπλοκές διεγχειρητικά και κυρίως κατά την αποδιασωλήνωση και αφύπνιση[18]. Έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθµοι για τον υπολογισµό του κατάλληλου µεγέθους ενδοτραχειακού σωλήνα και µήκους προώθησης αυτού µε σκοπό να

5 90 µειωθεί ο κίνδυνος βαροτραύµατος, υπολειπό- µενου αερισµού και εισρόφησης[19]. Πριν την εφαρµογή κάποιου αλγόριθµου θα πρέπει να συνεκτιµηθούν και οι ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Για παράδειγµα η πρόβλεψη του σωστού µεγέθους και µήκους προώθησης του ενδοτραχειακού σωλήνα εξαρτάται από τη φυσιολογική διαφορά των διαστάσεων του λάρυγγα σε κάθε παιδί, τις συγγενείς ανωµαλίες που µπορεί να υπάρχουν, πιθανές παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται µε το λάρυγγα και την τραχεία, το βαθµό της χάλασης του λάρυγγα, την εµπειρία και την κρίση του αναισθησιολόγου και τέλος τον εξοπλισµό που θα χρησιµοποιήσει[19]. Οι περισσότεροι αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται αυτούσιοι ακόµη από τους αναισθησιολόγους που χορηγούν παιδοχειρουργική αναισθησία, αν και έχουν δηµοσιευτεί εδώ και πολλές δεκαετίες[4]. Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη είναι οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι στην καθηµερινή πράξη. Οι Cole και συν προτείνουν από το 1957, ότι σε κάθε περίπτωση ενδοτραχειακής διασωλήνωσης σε παιδί είναι σκόπιµο να έχουµε έτοιµους τρεις ενδοτραχειακούς σωλήνες, ένα µε το νούµερο που υπολογίσαµε από τον αλγόριθµο, ένα µικρότερο και ένα µεγαλύτερο. Η αξία της χρήσης του αλγόριθµου έγκειται στο γεγονός ότι πρώτον ξέρουµε ποιους τρεις τραχειοσωλήνες θα ετοιµάσουµε και δεύτερον ότι συνήθως είναι τα σωστά νούµερα[4]. Ο υπολογισµός του κατάλληλου µεγέθους ενδοτραχειακού σωλήνα µε τη σύγκριση του µικρού δακτύλου του χεριού του ασθενή µε τον ενδοτραχειακό σωλήνα συνήθως υποεκτιµά την πρόβλεψη, διότι ο ασθενής θα χρειαστεί ενδοτραχειακό σωλήνα κατά 1 ή 2 mm µεγαλύτερο. Είναι χρήσιµος κλινικά µόνο σε περιπτώσεις επείγοντος περιστατικού, που δε γνωρίζουµε ηλικία, βάρος, ύψος του ασθενή και δεν έχουµε χρόνο για υπολογισµούς[7]. Αναφέρονται και αλγόριθµοι που χρησιµοποιούν το ύψος του ασθενή για τον υπολογισµό του µεγέθους του ενδοτραχειακού σωλήνα [Ύψος(cm)/20], οι οποίοι προβλέπουν µε ακρίβεια το κατάλληλο µέγεθος του ενδοτραχειακού σωλήνα, είναι πιο εύχρηστοι σε σύγκριση µ αυτούς που χρησιµοποιούν άλλα σωµατο-µετρικά δεδοµένα (βάρος, µικρό δάκτυλο, ρώ-θωνες ρινός), προβλέπουν µε παρόµοια ακρί-βεια µε τον 1 και µπορούν να χρησιµο-ποιηθούν σε περιπτώσεις που δε γνωρίζουµε άλλα στοιχεία για τον ασθενή[19,20]. Συνοψίζοντας η χρήση αλγορίθµων στην παιδοχειρουργική αναισθησία είναι χρήσιµη γι αυτούς που χορηγούν καθηµερινά αναισθησία σε παιδιά, αλλά ιδιαίτερα για τους αναισθησιολόγους που θα χρειαστεί να χορηγήσουν αναισθησία (επειγόντως ή µη) αρκετό χρονικό διάστηµα µετά την εκπαίδευσή τους. Βέβαια θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι οι αλγόριθµοι είναι επικουρικά εργαλεία στην αντιµετώπιση του ασθενή, που καθοδηγούν αλλά δε δίνουν πάντα λύσεις και έτσι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε συνεκτίµηση καταστάσεων και λοιπών παραµέτρων των ασθενών. Βιβλιογραφία 1. Mancuso TJ. Pediatric Anesthesia. In. Berry AJ, Knos GB. Anesthesiology. Edited by Mitchel CW, Baltimore, Williams & Wilkins, 1995; pp Cote CJ. Pediatric Anesthesia. In. Miller RD. Anesthesia. Philadelphia, Churchill- Livingstone, 2000; pp Morgan GE, Michail MS.Αναισθησία στην παιδοχειρουργική. Σε. Morgan GE, Michail MS. Κλινική Αναισθησιολογία. Εκδόσεις Παριζιάνος, Αθήνα, 2002; Σελ Cole F: Pediatric formulas for the anaesthesiologist. Am J Dis Child 1957; 94: Βεντούρη Μ, Ζαµπούρη Α, Πετροπούλου Π, Κωνσταντινίδου Α. Αναισθησία στις παιδοχειρουργικές επεµβάσεις. Σε. Μπαλαµούτσου Ν. Στοιχεία Περιεγχειρητικής Ιατρικής. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002; Σελ Gronert BJ, Motoyama EK. Induction of Anesthesia and Endotracheal Intubation. In. Motoyama EK, Davis PJ. Smith s

6 91 Anesthesia for Infants and Children. Mosby, Missuri,1996; pp King BR, Baker MD, Braitman LE, Seidl- Friedman J, Schreiner MS: Endotrachial tube selection in children: A comparison of four methods. Ann Emerg Med 1993; 22: World Health Organization. Obesity and Overweight. Fact Sheet no 311, September Nafiu OO, Ndao-Brumlay KS, Bamgbade OA, Morris M, Kasa-Vubu JZ. Prevelance of Overweight and Obesity in a U.S. Pediatric Surgical Population. Journal of the National Medical Association, 2007; 99: Smith HL, Meldrum DJ, Brennan LJ. Childhood obesity: a challenge for the anaesthetist? Paedriatr Anaesthes 2002; Sarof J, Daniels S.Obesity hypertension size in children: a problem of epidemiologic proportions. Hypertension 2002; 40: American Academy of Pediatrics. Report of the second task force on blood pressure control in children. Pediatrics 1987; 79: Arafat M, Mattoo TK. Measurement of Blood Pressure in children: Recommendations and Perceptions on Cuff Selection. Pediatrics 1999; 104:E Warner MA, Caplan RA, Epstein BS, Gibbs CP, Keller CG, Leak JA, Maltby R, Nickinovich DG, Schreiner MS, Weinlander CM. Practice Guidelines for Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration: Application to Healthy Patients Undergoing Elective Procedures: A Report by the American Society of Anaesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting. Anesthesiology 1999; 90: Ferrari LR, Rooney FM, Rockoff MA. Fasting Practices in Pediatrics. Anesthesiology 1999; 90: Friesen RH, Wurl JL, Friesen RM. Duration of preoperative Fast Correlates with Arterial Blood Pressure Response to Halothane in Infants. Anesth Analg 2002; 95: Audenaert SM, Wagner Y, Montgomery CL, Lock RL. Cardiorespiratory Effects of Premedication for Children. Anesth Analg 1995; 80: Praveen Kumar N, Prabhat Kumar S, Manikandan S, Ramesh Chandra R. Oversized Endotracheal Tube in Pediatric Anasthesia Practice: Its Objective Detection. Anesth Analg 2003; 97: Keep PJ, Manford ML. Endotracheal tube sizes for children. Anaesthesia 1974; 29: Sanders JC. Simple height-based method of choosing the correct tracheal tube size in children. BR J Anaesth 2002; 88: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ντρίτσου Βάγια: Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τµήµα ΓΝΘ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ιεύθυνση: Μελεάγρου 7 - Χαριλάου, Θεσσαλονίκη τηλ , Λέξεις κλειδιά: Αναισθησία, Παιδιά, Αεραγωγός, ιασωλήνωση (ενδοτραχειακή), Τεχνικός εξοπλισµός

Acta Anaesthesiologica Hellenica

Acta Anaesthesiologica Hellenica Tόμος 44, Tεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 ISSN 0376-9399 1999 Όργανο της Eλληνικής Aναισθησιολογικής Eταιρείας Eιδικό Tεύχος Special Issue Περιλήψεις Eργασιών 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Aναισθησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων

Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης των Τραχειοβρογχικών Εκκρίσεων xxxxxxxx ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(3): 332 341 NOSILEFTIKI 2009, 48(3): 332 341 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α O R I G I N A L PA P E R Σύγκριση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας δύο Μεθόδων Αναρρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Στέλλα Σταμπουλή 1,2, Βασίλειος Κώτσης 2, Χριστίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΑΜΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚ Ο Σ, ΓΚΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς 23 Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς Χατζηιωακειµίδης 1 Χαράλαµπος MD, Βερονίκη 1 Φωτεινή MD PhD, Πουρζιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών.

Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Το σκάνδαλο που υποσκάπτει τον μητρικό θηλασμό και αυξάνει την παιδική παχυσαρκία: 6 κλινικές περιπτώσεις για τις καμπύλες αύξησης παιδιών. Τα μικρά παιδιά στην Ελλάδα μετρώνται με βλαπτικό τρόπο Η τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2

Th. Nika, 1 S. Stabouli S, 2 K. Kollios, 1 V. Kotsis, 3 F. Papachristou 2 Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):11 15 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):11 15 Υπέρταση σε παιδιά και εφήβους Επιδημιολογικά δεδομένα και κλινική σημασία Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα

Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Interscientific Health Care (2009) Vol 1, Issue 2, 61-66 Άγχος και κατάθλιψη σε οµάδα ηλικιωµένων ατόµων στην κοινότητα Ρούπα Ζ., 1 Τάτσιου Ι., 2 Τσικληταρά Ά., 3 Κουλούρη Α., 4 Νίκας Μ., 5 Μπισκίνη Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής

Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Επίπεδο θεωρητικών γνώσεων ειδικευμένων καρδιολόγων και αναισθησιολόγων στην Βασική και Εξειδικευμένη Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2

Ανασκόπηση. Π. Γιαννουλάκη 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 2. Περίληψη. Εισαγωγή. Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής, ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 2 : 85-96, 2013 Ανασκόπηση Aντλίες συνεχούς υποδόριας χορήγησης ινσουλίνης: η επίδραση της χρήσης του οδηγού δόσης ινσουλίνης στον μεταβολικό έλεγχο ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 Π. Γιαννουλάκη 1

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα