αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία"

Transcript

1 αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

2 γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη κε ζηνραζηηθόο εθπαηδεπηηθόο»

3 Πεξηερφκελα Η.1. πλνπηηθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλσλ Α Μέξνο Πιαίζην, νξηζκνί θαη δηεζλείο ηάζεηο Πξψην Κεθάιαην (Πιαίζην θαη νξηζκνί) ΗΗ.1. Οξηζκνί: Αλάδεημε λέσλ φξσλ, αλαπφθεπθηεο ζπγρχζεηο θαη πνιπζεκίεο ΗΗ.1.2. Δπηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε: παιαηφηεξνη φξνη ζην λέν πεξηβάιινλ ΗΗ.1.3. Δλήιηθαο θαη Δθπαίδεπζε, σο αξρηθή, ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε: νξηζκφο ησλ απηνλφεησλ (;) ΗΗ.1.4. Γηα βίνπ ή ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε; Δπηθαιχςεηο θαη ζπγρχζεηο ΗΗ.1.5. Σξεηο κνξθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ: έληνλεο ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο ΗΗ.1.5.α. πλερηδφκελε εθπαίδεπζε ΗΗ.1.5.β. Δπαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε ΗΗ.1.5.γ. Κνηλνηηθή εθπαίδεπζε ΗΗ.1.5.δ. Μηα δπλακηθή ππνπεξίπησζε: εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε II.1.6. Αλαθεθαιαίσζε θαη πξψηεο παξαηεξήζεηο Γεχηεξν Κεθάιαην (Γηεζλείο ηάζεηο) ΗΗΗ. Απφ ηελ Δλδνυπεξεζηαθή Δπηκφξθσζε ζηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ: κεηεμέιημε ή ηνκή ζηελ νξγάλσζε ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο; ΗΗΗ.1 Θεκειίσζε θαη ραξαθηήξαο ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ΗΗΗ.2 Οξηζκφο ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ΗΗΗ.3 Κξηηηθή ηνπ κνληέινπ ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο ΗΗΗ.4 Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ θαη επαγγεικαηνπνίεζε ΗΗΗ.5 Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμε Δθπαηδεπηηθνχ ΗΗΗ.6 Δπαγγεικαηίαο ή κεηα- επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο; IIΗ.7. Αλαθεθαιαίσζε θαη πξψηεο παξαηεξήζεηο Β Μέξνο Σν εζληθφ πιαίζην θαη ν αλαζηνραζηηθφο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο Σξίην Κεθάιαην (Δζληθφ πιαίζην) ΗV.1. Ζ δηαξθήο εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα κεηά ην 1974 IV.2. Παιαηφηεξνη θαη λένη ζεζκνί ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο: IV.2. α. Μ.Γ.Γ.Δ.: ν ακεηαθίλεηνο νγθφιηζνο

4 IV.2. β..δ.λ.γ.δ.-.δ.λ.μ.δ.: πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο επηκνξθσηηθνχ δηθηχνπ ΗV.2.γ. Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα: ππφ ηελ πίεζε ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ΗV.2.δ. ΜΟ.ΚΔ..Δ.: αλεθπιήξσηα φλεηξα IV.3. Θεζκνί ζπληνληζκνχ ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο Η.V.4. «Δμνκνίσζε» δαζθάισλ θαη Δηζαγσγηθή Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Η.V.5. Αλαθεθαιαίσζε θαη πξψηεο παξαηεξήζεηο Σέηαξην Κεθάιαην (Ο αλαζηνραζηηθφο επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο) V.1. Σν λέν ηδενινγηθφ πεξηβάιινλ: νβηδηαθέο κεηακνξθψζεηο ηνπ λενθηιειεχζεξνπ ιφγνπ πεξί εθπαίδεπζεο V.2. Αλαζηνραζηηθφο εθπαηδεπηηθφο: έλλνηα θαη ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ V.3.1. Αλάδεημε ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ηεο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο: λέεο πξνηάζεηο γηα κνληέια δηαξθνχο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ V.3.2. Σξία ζεκειηψδε δεηήκαηα θαη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ζηνλ αλαζηνραζκφ V Σα ζεκειηψδε δεηήκαηα V Οη ηερληθέο εθπαίδεπζεο ζηνλ αλαζηνραζκφ V.4. Μηα ειάρηζηε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο αλαζηνραζηηθψλ πξαθηηθψλ ζην ειιεληθφ πεξηβάιινλ V.4.1. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ αλαζηνραζκφ. V.4.2. Δγθηβσηηζκέλν Παξάξηεκα. «Μάζεκα πάλσ ζην κάζεκα θαη ην δάζθαιν»: Ζ απηνγλσζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ V.4.3. Μηα πξνζπάζεηα εθπαίδεπζεο ζηνλ αλαζηνραζκφ. V.5. Αλαθεθαιαίσζε θαη πξψηεο παξαηεξήζεηο Δπηινγηθφ ζεκείσκα Παξαξηήκαηα Βηβιηνγξαθία

5 1. πλνπηηθή παξνπζίαζε πεξηερνκέλσλ Κεληξηθφο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο απνηειεί ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο ηδενινγηθέο αληηιήςεηο ζπγθξόηεζεο θαη πξνζθνξάο ηεο επηκόξθσζεο ή νξζόηεξα ηεο δηαξθνύο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζην επξσπατθφ πεξηβάιινλ θαη, θαη επέθηαζε, ζηελ παηξίδα καο. ηα θείκελα πνπ αθνινπζνχλ, ππνγξακκίδεηαη φηη, είλαη αθξηβψο ην λέν απηφ πεξηβάιινλ πνπ επηβάιιεη θαηλνύξηνπο θαη ζύλζεηνπο νξηζκνύο θαη επηρεηξείηαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φζσλ έρνπλ θαηαζηεί θπξίαξρνη κεηά απφ ζπγθξνχζεηο ηδενινγηθήο θχζεο, πνπ πξνεγήζεθαλ ζην πνιηηηθφ πεδίν. Έηζη, ηνλίδεηαη ην γεγνλφο φηη νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη ηδενινγηθά νπδέηεξνη, αληίζεηα ηζρπξά ηδενινγηθά θνξηηζκέλνη αθνχ πεξηγξάθνπλ πεξηερφκελα, δξαζηεξηφηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη ηειηθά ζεζκνύο, πνπ πινπνηνύλ επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Γηα λα θαηαζηεί θαηαλνεηφ ην πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη νη πνιηηηθέο απηέο αλαιύεηαη θαη ε θπξίαξρε ηάζε νξγάλσζεο θαη πξνζθνξά ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ από πνηθίινπο ζεζκνύο δεκόζηνπ, εκη-δεκόζηνπ ή θαη ηδησηηθνύ ραξαθηήξα (multi providers, «πνιππαξνρείο») θαη πεξηγξάθνληαη αθξνζηγψο, κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, νη ιφγνη πνπ επέβαιιαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο. Καηαβάιιεηαη έηζη πξνζπάζεηα λα δεηρζεί πσο νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίαο, φπσο θαη νη επηξξνέο πνπ αζθνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, παξακέλνπλ ελ κέξεη άγλσζηεο ή θαη εκθαλίδνληαη σο αθαηαλφεηεο ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, επεηδή αθξηβψο απνηεινύλ δηαδηθαζίεο ηζρπξνύ πνιηηηθνύ ραξαθηήξα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πνιπζεκία ησλ νξηζκώλ θαη νη ζπλεπαγόκελεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν ζεκεξηλφο εθπαηδεπηηθφο ζηελ θαηαλόεζε ησλ πεξηερνκέλσλ απηψλ, φπσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ησλ λέσλ ζεζκώλ παξνρήο επηκνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αληαλαθινύλ ηε κεηαβαηηθή θάζε πνπ βξίζθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ππνζύζηεκα, ππφ ζπλζήθεο θαηίζρπζεο ηεο λενθηιειεύζεξεο ηδενινγίαο, πνπ θπξηάξρεζαλ αξρηθά ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο θαη ζηαδηαθά ζ απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε δηεζλέο επίπεδν. Γη απηφ ην ιφγν γίλεηαη ζπζηεκαηηθά ιφγνο γηα ηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ κνληέινπ ηεο Δλδνυπεξεζηαθήο Δπηκφξθσζεο (INSET) απ απηφ ηεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ (TPD). Έηζη, δηακέζνπ ηεο παξνπζίαζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ πξνεγνπκέλσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζθεξόκελσλ θαη ππαξρφλησλ δνκώλ επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Ειιάδα, επηρεηξείηαη λα πξνζεγγηζηεί θξηηηθά ην λέν πεξηβάιινλ θαη κεξηθώο ην κνληέιν πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα, ην νπνίν θαη θαζνξίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηα πεξηερφκελα ηεο φπνηαο επηκφξθσζεο παξέρεηαη ζηνλ ηφπν καο, ελψ παξάιιεια πεξηγξάθνληαη αθξνζηγψο θάπνηεο εθηθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Άξα, ε παξνχζα εξγαζίαο επηρεηξεί λα ππνδείμεη απφ πξφζεζε θαη δνκή φηη θάζε επηκέξνπο ζεώξεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σο αλαζηνραζηηθνύ επαγγεικαηία πξνϋπνζέηεη κηα ειάρηζηε θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ όξσλ πινπνίεζεο ηεο δηαξθνύο εθπαίδεπζήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν εζληθό πιαίζην. Έρνληαο θαηά λνπ ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε θαηαβάιιεηαη, ηέινο, πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί όρη κόλν ζεσξεηηθά αιιά θαη πξαθηηθά ν δξόκνο πνπ είλαη δπλαηό λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία, φρη ελφο ζηνραζηηθνχ επαγγεικαηία

6 εθπαηδεπηηθνχ, γηαηί είλαη απηνλφεην φηη φινη νη δάζθαινη ζηνράδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο, φπσο παξαηεξεί ν Zeichner, αιιά ελόο αλαζηνραζηηθνύ θξηηηθνύ Δαζθάινπ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε παξνπζηάδνληαη αθξνζηγώο θάπνηα βήκαηα πινπνίεζεο ηνπ ηδαληθνύ απηνύ- πνπ δίλεη ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα ζηε ξεηνξηθή γηα ηε Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζε- ζην ηόπν καο θαη εκκέζσο απνηππώλεηαη εκπξεζηνληζηηθά ε θσλή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο πξάμεο πνπ αλαδεηά παξόκνηεο κνξθέο επηκόξθσζεο, σο απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπ ζέηεη θαζεκεξηλά ε δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή πξάμε.

7 Πξψην Κεθάιαην (Πιαίζην θαη νξηζκνί) ΗΗ.1. Οξηζκνί: Αλάδεημε λέσλ φξσλ, αλαπφθεπθηεο ζπγρχζεηο θαη πνιπζεκίεο Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πην ζπρλά παξαηεξείηαη ε ρξήζε θάπνησλ λέσλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ή πην εηδηθά απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη φξνη απηνί πξνθχπηνπλ σο κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο (ηδηαίηεξα: Ζ.Π.Α., Αγγιία, Γαιιία θαη Γεξκαλία) θαη δηαδίδνληαη ηαρχηαηα ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή θαη δεκνζηνγξαθηθή γιψζζα, φζν θαη ζηελ θαζαξά επηζηεκνληθή. Ζ ρξήζε ηνπο ηείλεη λα επηθαιχςεη άιινπο παιαηφηεξνπο φξνπο, φπσο είλαη νη πιένλ δηαδεδνκέλνη φξνη ηεο επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο, θαη πνιιέο θνξέο, αληί λα ζπκβάιιεη ζηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ζεζκψλ, ηδαληθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηεο ζπγρχζεηο θαη επηηείλεη ηηο πνιπζεκίεο 1. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζπζθνηίδεη ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπκππθλψλεη ε ρξήζε ηνπ ελφο ή άιινπ νξηζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ απηή πηνζεηείηαη απφ ηα νκηινχληα ππνθείκελα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πεξηγξάςνπλ θνηλσληθά θαηλφκελα θαη θαη επέθηαζε πνιηηηθέο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπλδένληαη κε ην εμφρσο πνιηηηθφ θαηλφκελν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδηαίηεξα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο είλαη απηνλφεην φηη ππνρξεψλνπλ φπνηνλ αζρνιείηαη κε ηελ Δθπαίδεπζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απηή ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ην πεξηερφκελν ησλ λέσλ φξσλ, επεηδή αθξηβψο απηνί πεξηγξάθνπλ λέεο δηαδηθαζίεο θαη θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαξθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπεηδή, νη εθπαηδεπηηθνί, πέξα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζηνπο ζεζκνχο, σο δηαλννχκελνη, έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκβάιινπλ ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ πνπ πεξηγξάθνπλ αθξηβψο φςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζε θάζε επνρή, αξά θαη ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα επηρεηξεζεί αξρηθά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ φξσλ ηεο επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο. ΗΗ.1.2. Δπηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε: παιαηφηεξνη φξνη ζην λέν πεξηβάιινλ Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εληνπίζεη κε αζθάιεηα ην αθξηβέο, εχρξεζην θαη έγθπξν πεξηερφκελν ηνπ φξνπ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, είλαη απηνλφεην φηη ζα θαηαθχγεη αξρηθά ζηελ πιένλ δηαδεδνκέλε, επζχλνπηε θαη έγθπξε πεγή αληίζηνηρσλ νξηζκψλ πνπ δηαζέηνπκε ζηελ Διιάδα θαη ζρεηίδεηαη ηηο επηζηήκεο ηεο Αγσγήο: ηελ Παηδαγσγηθή Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα - Λεμηθφ 2. κσο εθεί, ζην αληίζηνηρν ιήκκα, ζα δηαπηζηψζεη φηη παξαπέκπεηαη ζε ζπγγελείο έλλνηεο, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο (π.ρ. ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε) ή ζε ζπγγελείο φξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη αληηζεηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά κ απηή (π.ρ. κεηεθπαίδεπζε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ή βαζηθή θαηάξηηζε - επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ). Αιιά αθφκε θαη ζηα ιήκκαηα απηά 1 Ο ηζρπξηζκφο απηφο πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ επαθή κε ηνλ θαζεκεξηλφ ηχπν, ηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία θαη ηέινο θπξίσο απφ ηελ επαθή ηνπ γξάθνληνο κε ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο. 2 Παηδαγσγηθή Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα Λεμηθφ, Διιεληθά Γξάκκαηα Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ ελληάηνκν έξγν. Γηεπζπληήο ζχληαμεο ηνπ ήηαλ ν Κ. Υάξεο θαη ζηε ζπληαθηηθή ηνπ επηηξνπή ζπκκεηείρε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ επηθαλέζηεξσλ επηζηεκφλσλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ ησλ ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ ηεο επνρήο.

8 κάηαηα ζα αλαδεηήζεη έλα ζαθή νξηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο, θαζψο ε έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί δηακέζνπ ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζεζκψλ παξνρήο ηεο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπο (.Δ.ΛΜ.Δ. -.Δ.Λ.Γ.Δ., Π.Α.Σ.Δ.., Π.Δ.Κ. θ.α.) θαη φρη κε έλα ζαθή θαη ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ. Παξφκνηα ηχρε ζα έρεη θαη ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο: κεηεθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ 3. Σν γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ειιεληθή ηδηνηππία. Αληίζεηα είλαη ζχλεζεο ζηηο κέξεο καο, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα βαζηθέο έλλνηεο - φξνπο, λα απνθεχγεηαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο, επεηδή επηθξαηεί κεγάιε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο ηνπο πεξηερφκελν. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή δελ απνηειεί παξάιεηςε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ αιιά θαηλφκελν ηεο επνρήο 4. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε κπνξεί λα επηβεβαησζεί κε αζθάιεηα, γηαηί ζηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ (1967), ηφζν ν φξνο επηκφξθσζε φζν θη απηφο ηεο κεηεθπαίδεπζεο ησλ δαζθάισλ, παξαηίζεληαη απηνηειψο θη έηζη ε κεξηθή, έζησ, κεηεγγξαθή ηνπο ζην λεψηεξν ζα ήηαλ απηνλφεηε, αλ ην πεξηερφκελφ ηνπο ηθαλνπνηνχζε ηνπο ζπληάθηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιήκκαηνο 5. Πνηνο είλαη, ινηπφλ, ν ιφγνο κηαο ηφζν βαζηθήο έιιεηςεο; Απφ ην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ κηα είλαη θπξίαξρε. Ο φξνο επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη πιένλ απηνλφεηνο φπσο ήηαλ παιαηφηεξα. Υξεζηκνπνηείηαη αθφκε ζηνλ θαζεκεξηλφ ιφγν νιηζηηθά θαη πεξηγξαθηθά, ρσξίο φκσο απζηεξά πξνζδηνξηζκέλν πεξηερφκελν. Μάιηζηα, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 90, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην πεξηερφκελφ ηνπ απαηηείηαη κηα εθηεηακέλε αλάιπζε, δηαδηθαζία ηδηαίηεξα επηζθαιήο, εθηεηακέλε, ρξνλνβφξα θαη ηειηθά κάιινλ αλψθειε 6. Κη απηφ 3 Καη ηα δχν ιήκκαηα παξαπέκπνπλ ζε απηφ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζηελ Διιάδα ην νπνίν αλαθέξεηαη θαη πάιη ζηνπο ζεζκνχο παξνρήο επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο. 4 Ο Jarvis (Jarvis P., πλερηδφκελε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, Μεηαίρκην 2004, 57) ζεκεηψλεη ηε ζχγρπζε θαη αιιεινεπηθάιπςε ησλ δηαθφξσλ φξσλ πνπ παξαηεξήζεθε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ελειίθνπο θαη αθηεξψλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπγγξάκκαηφο ηνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζε ρξήζε φξσλ. 5 ηε Μεγάιε Παηδαγσγηθή Δγθπθινπαίδεηα, Διιεληθά Γξάκκαηα Herder, 1967, 644, δηαβάδνπκε: «Η επηκφξθσζε δηδαζθάισλ έγθεηηαη ινηπφλ θαη νπζίαλ εηο ην φηη ν δηδάζθαινο παξαθνινπζεί ηα ζπκβάληα εηο ηαο αλσηέξσ αλαθεξνκέλαο πεξηνράο [πξνππνζέζεηο θαη ζπλζήθαη, ππφ ηαο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ην έξγνλ ηεο αγσγήο θαη κνξθψζεσο, εμαηξέζεη ηνπ (απφ ρξηζηηαληθήο απφςεσο) ακεηαθηλήησο ππνθεηκέλνπ ζθνπνχ ηεο αγσγήο αη πνιηηηζηηθαί, πνιηηηθαί θαη θνηλσληθαί(ζπλζήθεο), ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζέζηο ηεο λενιαίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνο ηνχηνηο ηα κνξθσηηθά ηδεψδε θαη ε δη απηψλ εθινγή, έθηαζηο θαη αμηνιφγεζηο ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ»] κειεηά θαη θαζηζηά ηαχηα δηα ηνλ εαπηφ ηνπ γφληκα ελ ησλ κέηξσ, ελ ησ νπνίσ άπηνληαη ηνπ έξγνπ ηνπ». Ο νξηζκφο απηφο, ζαθέζηαηα ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνο (ζεσξείηαη ακεηαθίλεηνο ν ρξηζηηαληθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο αγσγήο) παξαθάκπηεη ηα ζέκαηα, ηεο νξγάλσζεο πξνζθνξάο, ρξνληθήο έθηαζεο θαη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηερνκέλσλ πξνγξάκκαηνο θαη πεξηνξίδεηαη ζην ζέκα ηεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζε ηνκείο ελδηαθεξφλησλ πνπ άπηνληαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηνλ φξν κεηεθπαίδεπζηο δεκνδηδαζθάισλ ην ελ ιφγσ ιήκκα (φ.π., ) ηαπηίδεη ηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο κ απηή ηεο κεηεθπαίδεπζεο θαη αλαθέξεηαη εθηεηακέλα ζηελ αλάγθε θαη ηνπο φξνπο παξνρήο ηεο, θαζψο θαη ζηελ ηζηνξία ησλ ζεζκψλ κεηεθπαίδεπζεο επηκφξθσζεο ζηελ Διιάδα. 6 Μηα ηέηνηα κνξθή αλάιπζεο επηρεηξείηαη ζην: Υαηδεπαλαγηψηνπ Π., Ζ επηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ: δεηήκαηα Οξγάλσζεο, ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο, Σππσζήησ Γ. Γαδξάλνο 2001, 27. Απηή θαηαιήγεη ζην φηη ε «επηκφξθσζε πεξηθιείεη εθείλεο ηεο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο, ζεζκνζεηεκέλεο ή κε, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζπκπιήξσζε θαη αλαλέσζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ αθελφο λα βειηηψλεη ηηο ζρεηηθέο κε ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο θαη αθεηέξνπ λα εμειίζζεηαη ν ίδηνο σο άηνκν». Ο νξηζκφο απηφο φκσο (πνπ ζηεξίδεηαη ζην CERI project ηνπ Ο.Ο..Α.) αληιείηαη απφ θείκελα πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ, φηαλ κνξθέο κάζεζεο πνπ απνθηψληαη θαηά ηελ εκπεηξηθή άζθεζε ησλ επαγγεικάησλ (πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο εκπεηξία κάζεζεο) αιιά θαη απφ ηελ πξνζσπηθή κειέηε θαη εληάζζνληαη ζηελ άηππε

9 γηαηί ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο ηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί πιένλ θαη ζην θαζεκεξηλφ κε επηζηεκνληθφ ιεμηιφγην (θπξίσο δεκνζηνγξαθηθφ) απφ άιινπο πιένλ απνδεθηνχο ηφζν απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, φζν θαη απφ ηνλ θαζεκεξηλφ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν. Απ απηνχο, ν πιένλ πξνζθηιήο θαίλεηαη φηη είλαη απηφο ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 7, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλδέεηαη κε απηφλ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ή ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, φξνη πνπ επηθάζνληαη ηαρχηαηα ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα θαη παξνπζηάδνπλ, ηφζν πεξηγξαθηθά φζν θαη ηδενινγηθά, ηζρπξή αμία. Παξάιιεια, φκσο, επηηείλνπλ ηε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηα ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνηείλνπλ. Βέβαηα, ζηα ιεμηθά γεληθήο ρξήζεο δίλνληαη νη νξηζκνί ηεο επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο 8 κε θνηλφ παξνλνκαζηή ηελ πξνζθνξά θαη ησλ δχν κεηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο επαγγεικαηηψλ. ηνπο νξηζκνχο απηνχο θαίλεηαη λα ιαλζάλεη γηα κε ηνλ πξψην (επηκφξθσζε) κηα επξχηεξε ρξήζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην γεληθφηεξν ζθνπφ (δειαδή ηε βειηίσζε, άξα θαη επηθαηξνπνίεζε επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ), ελψ γηα ην δεχηεξν (κεηεθπαίδεπζε) έλαο πην εηδηθφο ραξαθηήξαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζε βάζνο θαη πιένλ εμεηδηθεπκέλε θαηάθηεζε επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ έξρνληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε είηε ζην γεληθφηεξν εχξνο ηεο είηε ζε έλα απφ ηα ηδηαίηεξα αληηθείκελά ηεο. ηνπο νξηζκνχο απηνχο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δχν απηψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπρλφηεηα επαλάιεςήο ηνπο, αιιά θαη ζηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπο. Λνγηθά θαη κφλν ζπλεπάγεηαη φηη γηα ηελ επηκφξθσζε ν απαηηνχκελνο θάζε θνξά ρξφλνο είλαη απφ ηε κηα ζεκαληηθά κηθξφηεξνο, σο πνζφηεηα, θαη απφ ηελ άιιε φηη απηή, σο δξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη ζε ζπρλφηεξα θαη ηαθηά δηαζηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε κεηεθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, δε δηεπθξηλίδεηαη αλ επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ζπλνδεχνληαη απφ ηίηινπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηνλ επηκνξθσκέλν θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, φπνπ απηφο αλήθεη, είηε σο πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή αλέιημε εθπαίδεπζε, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο. Οη κνξθέο απηέο φκσο ζήκεξα, φρη κφλν ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαη εληάζζνληαη ζε επηκνξθσηηθά κνληέια, φπσο απηφ ηεο «έξεπλαο δξάζεο», πνπ αλαπηχρζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο αληίδξαζε ζηα ππάξρνληα επηκνξθσηηθά κνληέια, αιιά κπνξεί αθφκα θαη λα «πηζηνπνηεζνχλ», δειαδή λα αλαγλσξηζηνχλ επίζεκα απφ ην θξάηνο, αιιά θαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζεζκνχο, σο απνθηεκέλεο ηθαλφηεηεο (π.ρ. ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο «πηζηνπνίεζεο» ζηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο Ζ/Τ ζην Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», ρσξίο λα απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε ε αξρηθή θνίηεζε ζηελ α θάζε, δειαδή ζηα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ρξήζεο). 7 Ο Jarvis (φ.π., 58) δηαθνξνπνηεί ηελ επηκφξθσζε απφ ηελ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζεκεηψλνληαο φηη ε πξψηε «ππνδειψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπνπδψλ», ελψ ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε φρη. Δπηπιένλ, ε επηκφξθσζε είλαη «πξν επαγγεικαηηθή ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ή αθαδεκατθή εθπαίδεπζε, ελψ ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε δελ είλαη ελλνηνινγηθά απαξαίηεηα πξνζαλαηνιηζκέλε ζε θάπνηα αμηνιφγεζε ή πηζηνπνίεζε». 8 Δπηκφξθσζε: «επηπιένλ κφξθσζε θαη ηδίσο εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεηαη ζε θάπνηνλ, ηδίσο εξγαδφκελν, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, (πξβ. κεηεθπαίδεπζε): ρνιή Δπηκνξθψζεσο Λεηηνπξγνχλ Πξσηνβάζκηαο /Μέζεο Δθπαίδεπζεο». Μεηεθπαίδεπζε: «εθπαίδεπζε ζπλήζσο εηδηθή, πνπ αθνινπζεί ρξνληθά ηελ θαλνληθή θαη ηε ζπκπιεξψλεη (πξβ. Δπηκφξθσζε) Δπηζηξάηεπζε εθέδξσλ αμησκαηηθψλ γηα ~ ζηα λέα φπια». Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, Αξηζηνηέιεην Π. Θ., Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ [Ίδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε]. Γηα κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ησλ νξηζκψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην λενειιεληθά ιεμηθά: Καξαγηάλλεο Γ., ηάγηα Π., Σζηξίθνπ Μ., «Ζ ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ απνζαθήληζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ», χγρξνλε Δθπαίδεπζε, η. 141,

10 ηνπ εξγαδφκελνπ, είηε σο δείθηεο ειέγρνπ ηνπ επηπέδνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ρψξν. κσο, παξά ηε δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ ησλ δχν απηψλ φξσλ ζηηο κέξεο καο αιιά θαη ησλ ηάζεσλ ππνθαηάζηαζήο ηνπ απφ άιινπο ίζσο πεξηζζφηεξν «κνληέξλνπο» ή δφθηκνπο, απηνί ζπλαληψληαη ζπρλφηαηα ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα. ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε κάιηζηα ππνιαλζάλνπλ ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο έλλνηεο ηφζν ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, φζν θαη απηέο ηνπ ηξφπνπ ζπκκεηνρήο, ησλ πεξηερνκέλσλ, θαζψο θαη ηνπ θχξνπο ησλ παξερφκελσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ηίηισλ κεηά ηε θνίηεζε ζε παξφκνηνπο ζεζκνχο εθπαίδεπζεο. Σνχην ζπκβαίλεη, γηαηί κέρξη θαη ζήκεξα ε ρξήζε ηνπο εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζνχλ λα ζπλαληψληαη κε ηνλ ίδην γεληθφ θαη κε αθξηβψο πξνζδηνξηζκέλν ηξφπν ηφζν ζηνλ επίζεκν ιφγν πεξί εθπαίδεπζεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ απηφο απνηππψλεηαη ζηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία 9, φζν θαη ζην ιφγν ησλ πςειφβαζκσλ ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 10 αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο 11. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ θαη θπξίσο ηε δηαηήξεζε ζε ρξήζε ησλ φξσλ απηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη κε θαλνληζηηθή πξφζεζε ζα νξίζνπκε ηελ επηκόξθσζε ησλ δαζθάισλ σο: κνξθέο ηππηθήο ή κε, αιιά θαη άηππεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπνπδψλ, παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ δηάθνξνπο θνξείο ή πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο θαζεκεξηλήο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο ηνπο θαη νδεγεί ζε ηίηινπο επαγγεικαηηθά αμηνπνηήζηκνπο απφ ηνπο ίδηνπο θαη αλαγλσξίζηκνπο σο πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θαη επέθηαζε σο δείθηεο πνηφηεηαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πξνζθέξεηαη ζ απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ακέζσο κεηά ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη θπξίσο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ζε ηαθηά ή κε αιιά ζε θάζε 9 Ζ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία δίλεη βέβαηα ηνλ ηφλν γηα ηε ρξήζε ησλ ελλνηψλ απηψλ. Έηζη, ηα Π.Γ. 250 (ΦΔΚ138/ ), «Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνρξεσηηθήο Δπηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ», θαζψο θαη ην Π.Γ. 45 (ΦΔΚ46/ ), «Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ» ζπζρεηίδνπλ άξξεηα ηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο κε βξαρεία νιηγφσξα ππνρξεσηηθά ή κε, πεξηνδηθά ή εηδηθά πξνγξάκκαηα. Αληίζεηα, ην άξζξν 5 ηνπ Ν (ΦΔΚ 156Α'/ ), ζπλδέεη, φπσο θαη παιαηφηεξα, ηελ έλλνηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο κε ηα Γηδαζθαιεία Γ.Δ. θαη θαη επέθηαζε κε δηαδηθαζίεο επηινγήο θαηά ηελ εηζαγσγή θαη καθξνρξφληαο (δίρξνλεο) απνκάθξπλζεο απφ ηα δηδαθηηθά θαζήθνληα. 10 Δλδεηθηηθφ είλαη άξζξν πνπ ππέβαιαλ κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο νη θ.θ.: Μαπξνεηδήο Γ., σο Αληηπξφεδξνο ηνπ Π.Η. θαη Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Π.Δ. απηνχ θαη Σχπαο Γ., σο Μφληκνο Πάξεδξνο ηνπ Π.Η., «Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: Σερληθή θαη κεζνδνινγία επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ (ζε ζρέζε κε ην Νφκν 1566/85)», Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, η. 5, Ννέκβξηνο 2001, Δθεί θαη πάιη νη έλλνηεο επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηνχληαη νιηζηηθά θαη παξαπιεξσκαηηθά, παξαπέκπνληαο ζηνπο ζεζκνχο πξνζθνξάο ηνπο (ΠΔΚ, Μ.Γ.Γ.Δ.). ην θείκελν απηφ ζηελ έλλνηα ηεο επηκφξθσζεο εληάζζεηαη θαη ην πξφγξακκα «εμνκνίσζεο» ησλ πηπρηνχρσλ ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ κε ηνπο θαηφρνπο πηπρίσλ Π.Σ. (Π.Γ. 130/90), ελψ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Σκήκαηνο Δπηκφξθσζεο ηνπ Π.Η. «ζπκπεξαίλεηαη φηη: Απφ ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην απνπζηάδνπλ νη ζχγρξνλνη ηξφπνη επηκφξθσζεο φπσο: ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε απηνεπηκφξθσζε, δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε». Ζ παξαηήξεζε απηή επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη νη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη ν φξνο επηκφξθσζε είλαη επξχηεξνο θαη εκπεξηέρεη ηνπο ινηπνχο σο επηκέξνπο κνξθέο ηνπ. 11 Κάπνηα ελδεηθηηθά αιιά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: α) Μπαγάθεο Γ. (επηκέιεηα), Δπηκφξθσζε θαη Καηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, Μεηαίρκην, 2005 θαη β) Νηθνιαθάθε Μ., «Γηεξεχλεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ», Δπηζεψξεζε Δθπαηδεπηηθψλ Θεκάησλ, η. 8, επηέκβξηνο 2003, 5-19.

11 πεξίπησζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ επαγγεικαηηθψλ - επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο. Αλάινγα κε ηνλ νξηζκφ ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είκαζηε ηψξα ζε ζέζε λα νξίζνπκε ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο: κνξθέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπνπδψλ, παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη νδεγεί ζε ηζρπξνχο ηίηινπο επαγγεικαηηθά αμηνπνηήζηκνπο απφ ηνπο ίδηνπο θαη αλαγλσξίζηκνπο σο πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη θαη επέθηαζε σο δείθηεο πνηφηεηαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πξνζθέξεηαη κεηά ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ζπλήζσο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ζε κε ηαθηά αιιά εθηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνξά είηε ζηε ελ γέλεη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ είηε ζηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθήο εμεηδίθεπζεο. Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο γίλεηαη θαλεξφ φηη, ηφζν ε επηκφξθσζε φζν θαη ε κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπιιακβάλνληαη σο δηαδηθαζίεο θαη πινπνηνχληαη σο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο δηακέζνπ επηζηεκνινγηθψλ, ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά αθεηεξίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαηξέπνληαη ηφζν ζε θξαηηθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο φζν θαη ζε παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δηαδηθαζίεο ακθφηεξεο πνπ ελζσκαηψλνπλ πνιηηηθνχο, ηδενινγηθνχο θαη ηζηνξηθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Οη πξνζδηνξηζκνί απηνί είλαη απηνλφεην φηη επεξεάδνπλ ηφζν ηα πεξηερφκελα θαη ηνπο ηξφπνπο νξγάλσζεο ησλ ίδησλ ησλ ζεζκψλ παξνρήο επηκφξθσζεο θαη κεηεθπαίδεπζεο, φζν θαη ηηο πξνσζνχκελεο κέζα απφ ηνπο ζεζκνχο απηνχο, σο ηδενινγηθά θπξίαξρεο, επηζηεκνινγηθέο αληίιεςεο ηεο έλλνηαο ηεο Γλψζεο (σο επηζηεκνληθή αιιά θαη πξαθηηθή γλψζε) θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζην ζχλνιφ ηνπ. Έηζη, ε επηκφξθσζε θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο ζπλέρεηα ηεο αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχνληαη θαη νθείινπλ λα θαηαλνεζνχλ αληίζηνηρα σο δηαθπβεχκαηα κε έληνλα πνιηηηθά, επηζηεκνινγηθά θαη ηειηθά ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 12. ηνπο δχν παξαπάλσ νξηζκνχο θαη ζηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ είλαη αλακελφκελν φηη ιαλζάλνπλ ηφζν νη επηζηεκνινγηθέο φζν θαη ηδενινγηθνπνιηηηθέο ζέζεηο ηνπ νξίδνληνο (φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε ζε θάζε νξηζκφ), αιιά εκπεξηέρνληαη θαη φξνη πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ. Χο πξνο ηηο επηζηεκνινγηθέο θαη ηδενινγηθνπνιηηηθέο ζέζεηο ηεο, ε παξνχζα πξνζέγγηζε εκπλέεηαη θαη αληιεί απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο 13. Οη ζπλεηδεηέο ηδενινγηθνπνιηηηθέο ηεο πξνζέζεηο ζπλδένληαη κε αηηήκαηα ρεηξαθέηεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξφζεζε πνπ 12 Γηα ην απηνλφεην ν B. Spodek ζεκεηψλεη: «..φιε ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα ηδενινγία. Κάζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδενινγία ηνπ εθπαηδεπηή ή ηνπ ηδξχκαηνο εθπαίδεπζεο, αθφκα θη φηαλ ε ζρέζε δελ είλαη εκθαλήο. Γελ ππάξρεη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, φπσο δελ ππάξρεη εθπαίδεπζε παηδηψλ, πνπ λα κε ζηεξίδεηαη ζε θάπνην ηδενινγηθφ ππφβαζξν». ην: Υαηδεπαλαγηψηνπ Π., φ.π., 38. Γηα ηε ζρέζε επηκφξθσζεο κεηεθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο σο νπκαληζηηθή ηδέα: Καλαθνπζάθε Δ., «Ζ κεηαλεφηεξε φςε ηεο επηκφξθσζεο θαη ε νπκαληζηηθή ηδέα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο», Δθπαηδεπηηθή Κνηλφηεηα, 73, Γηα κηα πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο Κξηηηθήο Παηδαγσγηθήο: Μαπξνγηψξγνο Γ., «Η επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη κνξθέο θαη ην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην», χγρξνλε Δθπαίδεπζε, η. 10, (1982), Δθεί θαη έλαο επαξθήο νξηζκφο ηεο επηκφξθσζεο γηα ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 80, δειαδή πνιχ πξηλ ηελ επηβνιή κνληέισλ πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ ζρεηηθά άγλσζηα θαη θπξίσο φρη θπξίαξρα.

12 δελ ζρεηίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ άπνςε ηεο «αλάδεημήο» ηνπ ζε κεξηθψο απηφλνκν επηζηήκνλα θαη επαγγεικαηία 14. Αλάκεζά ζηνπο φξνπο πνπ ρξήδνπλ άκεζα πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεσλ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ησλ δχν απηψλ βαζηθψλ φξσλ είλαη απηνί ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη απηφο ηνπ ελήιηθα. Οη νξηζκνί απηνί νξηνζεηνχληαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην. ΗΗ.1.3. Δλήιηθαο θαη Δθπαίδεπζε, σο αξρηθή, ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε: νξηζκφο ησλ απηνλφεησλ (;) Πξηλ κεξηθέο δεθαεηίεο ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο νξηδφηαλ απνθιεηζηηθά σο καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ ιάκβαλε ρψξα νξγαλσκέλα εληφο θξαηηθψλ, θνηλνηηθψλ ή ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη αθνξνχζε απνθιεηζηηθά αλήιηθα άηνκα 15. Οη δχν έλλνηεο (εθπαίδεπζε αλήιηθνο) ζπλδένληαλ κε ηε γεληθή παξαδνρή φηη ην αλζξψπηλν νλ δηαλχεη κηα καθξά πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ελήιηθε δσή θαη πσο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε πξνεηνηκαζία απηή είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί απνθιεηζηηθά ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ζεζκνχο, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο ζπγθξνηνχλ έλα ζχζηεκα (εθπαηδεπηηθφ), εληφο ηνπ νπνίνπ ν αλήιηθφο καζεηήο έξρεηαη ζε επαθή κε ζρεδηαζκέλε κνξθήο καζεζηαθή δηεξγαζία 16. Γηλφηαλ επηπιένλ απνδεθηφ φηη ε φιε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα απνηειεί κεκνλσκέλν γεγνλφο, αιιά ζπλδέεηαη κε έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν παξφκνησλ γεγνλφησλ θαη έρεη αλζξσπηζηηθά πεξηερφκελα 17. Γειαδή, ε εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη ζ αλζξψπνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα νδεγείπέξα απ ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ελήιηθε δσή γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ- ζηε δπλαηφηεηα ζθαηξηθήο θαηαλφεζεο ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο 14 Ζ παξνχζα πξνζέγγηζε δελ αζπάδεηαη ηε ζέζε ηεο αλάδεημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηακέζνπ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, απφ εκη-επαγγεικαηία ζε «απηφλνκν» επηζηήκνλα ή κε ηνπο φξνπο ηνπ A. Etzioni «ηδεαηνχ ηχπνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ επαγγεικαηία» (Μαηζαγγνχξαο Ζ., «Δπαγγεικαηηζκφο επαγγεικαηηθή αλάπηπμε», ζην Δπηκφξθσζε θαη Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ, Μεηαίρκην 2005, 73 θαη Υαηδεπαλαγηψηνπ Π., φ.π., 30 ). Ζ ζρεηηθή άξλεζε είλαη απνηέιεζκα ηεο παξαηήξεζεο φηη ε ζέζε ηνπ Etzioni εθθηλεί απφ κηα ζρεκαηηθή θαηάηαμε ησλ επαγγεικάησλ ζε έλα ζπλερέο, φπνπ ζην έλα άθξν ηνπνζεηνχληαη νη απφιπηα εμαξηεκέλνη ππάιιεινη θαη ζην άιιν νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κε πςειφ θνηλσληθφ θχξνο (γηαηξνί, δηθεγφξνη), ζρήκα πνπ ζπζθνηίδεη ηελ νπζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. κσο, φπσο δηαπηζηψλεηαη κε γπκλφ νθζαικφ, ζηηο κέξεο καο ε αλάπηπμε ηνπ ζχγρξνλνπ θαπηηαιηζκνχ «πξνιεηαξηνπνηεί» ηαρχηαηα αθφκε θαη ηα «αλαγλσξηζκέλα» επαγγέικαηα πςεινχ θχξνπο (θαηά ηνλ P. Elliot), δηακέζνπ λέσλ κνξθψλ νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο θαη θαη επέθηαζε ηεο εξγαζίαο. Έηζη, αθφκα θαη νη «απηφλνκνη» δηαλννχκελνη επαγγεικαηίεο (γηαηξνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί, θ.ά) κεηαηξέπνληαη ζε απφιπηα εμαξηεκέλνπο εξγαδφκελνπο, γεγνλφο πνπ εηδνπνηεί γηα ηε κάιινλ θάζεηε θαη ηαμηθή νξγάλσζε ησλ επαγγεικάησλ, παξά ηελ νξηδφληηα θαη ζρεκαηηθή πνπ πεξηγξάθνπλ νη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο. 15 Με πνηθίιεο λνκηθέο ξπζκίζεηο αθφκα θαη νη θνηηεηέο Παλεπηζηεκίσλ εθιακβάλνληαλ είηε σο ππνθείκελα πνπ «δελ είραλ νινθιεξσζεί», άξα βξίζθνληαλ αθφκα θάησ απφ ηε κεξηθή λνκηθή πξνζηαζία ησλ γνλέσλ ηνπο (θνξνινγηθφ ζχζηεκα) είηε άηνκα πνπ δηέλπαλ ην ηέινο κηαο πνξείαο πξνο ηελ θαηάζηαζε ηεο ελειηθίσζεο (δηθαίσκα γνλέσλ λα ιακβάλνπλ επίζεκα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο). Δίλαη εμάιινπ γλσζηφ φηη ν θαζαξά λνκηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αλήιηθεο θαηάζηαζεο δηαθνξνπνηείηαη ηζηνξηθά ηφζν σο πξνο ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ έλαξμεο ηεο ελειηθηφηεηαο (παιαηφηεξα 21, αξγφηεξα 18 εηψλ ή θαη 16), φζν θαη ηεο έλλνηαο ηεο ελειηθηφηεηαο ζε ζρέζε κε γεγνλφηα ηεο θνηλσληθήο δσήο (ζεμνπαιηθή απηνδηάζεζε, ην δηθαίσκα ζε γάκν, ηηκσξία παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, εθινγηθφ δηθαίσκα). 16 Με παξφκνην ηξφπν νξίδεηαη ε έλλνηα θαη ζηε Παηδαγσγηθή Φπρνινγηθή Δγθπθινπαίδεηα Λεμηθφ (Μ.Π.Δ.-Λ.): Ξσρέιιεο Π., «Δθπαίδεπζε», Μ.Π.Δ.-Λ, φ.π., Γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξψηεο απηήο πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηνχκε παξαηεξήζεηο ηνπ θηινζφθνπ Peters, πνπ παξαζέηεη θαη ν Jarvis (φ.π., 47-48). Αλαιπηηθφηεξα γηα ην ίδην ζέκα: Peters Ρ., Ethnics and education, Allen and Unwin, London, 1966.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 -

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» - 1 - ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΝΟΦΖ... 3 ΔΝΟΣΖΣΑ 1: TITΛΟ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ... 28 ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΑΝΑΛΤΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ - ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ... 69 ΔΝΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθπαίδεπζε σο πνιηηηθή θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ ελήιηθσλ θξαηνπκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΥΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ: ΜΕΛΕΣΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΣΗ: ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΑΡΥΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΟΡΙΑ Επιζηημονικώς Τπεύθσνη Έργοσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ

Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ. Επιβλζπων: ΣΑΤΡΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ & ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νζες Σεχνολογίες Ειςθγθτισ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα