Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON». με ΑΦΜ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης της 30 ης Απριλίου 2014 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 η Απριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ORACON Διατροφική & Αισθητική Παρέμβαση Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON» επί της οδού Μακένζυ Κίνγκ αριθμός 12 του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι εταίροι αυτής (ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή που κοινοποιήθηκε στα μέλη την 31/03/2014), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘEMΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: 1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διαχειριστή και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από έως Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή 5. Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό. 6. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2014 και έγκριση της αμοιβής τους. 7. Διάφορες ανακοινώσεις λοιπά θέματα. Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΙΝΑΚΑΣ TΩN ΔIKAIOYMENΩN ΣYMMETOXHΣ & ΨΗΦΟΥ ΣTHN ΤΑΚΤΙΚΗ ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TΩN ΕΤΑΙΡΩΝ THΣ Ι.Κ.Ε. ME THN EΠΩNYMIA «ORACON Ι.Κ.Ε.» της 30 ης Απριλίου

2 Ονοματεπώνυμο Αριθμός Μεριδίων & Ψήφων Μπιτλόγλου Σοφία του Γεωργίου Σουλτάνος Σπύρος του Αριστείδη Παντελιάδου Ανδρομάχη του Παναγιώτη Καρρά Ελένη του Αθανασίου Μπάκα Σοφία του Ιωάννη Χασαπίδου Μαρία του Νικολάου Πάγκαλος Γεώργιος του Ιωάννη 900 Σύνολο Δηλαδή, στη Συνέλευση παρευρέθησαν όλοι οι εταίροι της εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν το 100% των εταιρικών μεριδίων της και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, νομίμως συγκαλείται και συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση των Εταίρων. Η κα Μπιτλόγλου Σοφία, εταίρος και διαχειριστής o οποίος προεδρεύει προσωρινώς της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε ως γραμματέα την εταίρο κ.καρρά Ελένη, και κάλεσε τους κ.κ. εταίρους να εκλέξουν οριστικό Προεδρείο. H Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε ως οριστικούς, Πρόεδρο και γραμματέα, τους ανωτέρω, επιπλέον δε ανέθεσε στον γραμματέα και χρέη ψηφολέκτου. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος προεδρείου και εισήλθε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Θέμα 1ο: Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2013 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διαχειριστή και των Ελεγκτών. Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κα Σοφία Μπιτλόγλου, υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από έως (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων), με την επ' αυτών έκθεση των Ελεγκτών όπως δημοσιεύθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας την Στη συνέχεια διαβάζει η ιδία την Έκθεση Διαχειρίσεως επί των πεπραγμένων, η οποία έχει ως εξής: Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 96 του Ν.4072/2012) και το Καταστατικό της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα πεπραγμένα της Διαχειρίσεως μας, για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου

3 Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε στις , η εταιρεία πέτυχε κύκλο εργασιών ύψους ,98 αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση σε ποσοστό 65,32%. Το ίδιο διάστημα τα αποτελέσματα της εταιρείας υπήρξαν κερδοφόρα και τα κέρδη της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 6.169,15. Τη χρήση που έληξε στις 31/12/2013 η εταιρεία έκανε σημαντικές προσπάθειες για την είσοδο της στην αγορά με ένα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εικόνα της οικονομικής πορείας της Επιχείρησης προκύπτει από τους παρακάτω αριθμοδείκτες, οι οποίοι παρουσιάζουν τη σε ποσοστιαίες μονάδες, τα σημαντικότερα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας. Βασικοί Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Εξέλιξης Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών 65,32-35,74 2 Εξέλιξη Κερδών μετά από φόρους & αμοιβές ΔΣ 68,47 822,81 3 Εξέλιξη απασχολούμενων κεφαλαίων -55,68 84,50 4 Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων -76,89 195,67 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios) 1 Γενική (Κυκλοφοριακή) Ρευστότητα 2,69 5,51 2 Πραγματική Ρευστότητα (ACID TEST RADIO) 0,51 3,55 3 Άμεση Ρευστότητα ή Ταμειακή Ρευστότητα 0,27 0,98 Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 1 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Απαιτήσεων 26,9 67,65 2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προμηθευτών 133,49 232,21 3 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 473, ,97 Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης 1 Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης 0,00 0,00 2 Βαθμός Δανειακής Κάλυψης 0,00 0,00 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitable Ratios) 1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit margin) 32,70 62,72 2 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin) 8,05 4,19 Περιθώριο Καθαρών Κερδών προ τόκων & 3 Αποσβέσεων 9,03 8,23 3

4 4 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on the Worth) 18,76 1,37 Οι παραπάνω δείκτες εμφανίζουν τις σχέσεις των περισσότερων οικονομικών μεγεθών της εταιρείας. Από τους δείκτες αυτούς προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα για τους δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των που η βελτίωση τους θα αποτελέσει βασικό στόχο του διοικητικού συμβουλίου τη νέα χρήση. Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Από τα οικονομικά στοιχεία του Α τριμήνου του 2014, προκύπτει η σταθεροποίηση της Οικονομικής Κατάστασης της Εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει σημαντική βελτίωση των εσόδων στην τρέχουσα χρήση. Γ. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Η εταιρεία πραγματοποίησε έξοδα ερευνών και αναπτύξεων τη χρήση που έληξε ύψους 802,57 που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης. Δ. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ Η Εταιρία δεν έχει στην κατοχή της χρεόγραφα την Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Η εταιρεία δεν είχε καταθέσεις σε συνάλλαγμα την 31/12/2013 ΣΤ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητα της. Ζ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ Εάν εξαιρέσουμε την οικονομική χρήση που βιώνει η χώρα μας και βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν υπάρχουν άλλα γνωστά γεγονότα, ούτε αναμένονται τέτοια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημίες στην Εταιρία στο άμεσο μέλλον. Οι όποιες ζημίες έχουν να κάνουν με τη συνεχή προσπάθεια της εταιρείας να τοποθετηθεί στην αγορά και το διοικητικό συμβούλιο προγραμματίζει με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα δύο έτη η εταιρεία να πραγματοποιήσει κέρδη. Η εταιρεία έχει ανέλεγκτη φορολογικά τις διαχειριστικές χρήσης που ξεκινούν από τις 1/1/2010 έως σήμερα. Από μελλοντικό έλεγχο δεν προβλέπεται να προκύψουν 4

5 σημαντικές οφειλές μια και η εταιρεία έχει την κατάλληλη λογιστική οργάνωση για να παρακολουθεί οικονομικά και φορολογικά τις συναλλαγές της. Η. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. Θ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Στα σχέδια της εταιρείας για τη νέα διαχειριστική χρήση περιλαμβάνονται η περαιτέρω ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της με νέα, καθώς και η ενίσχυση της λειτουργίας των πωλήσεων προκειμένου να επιτύχει το στόχο της αύξησης του κύκλου εργασιών της. Η παρούσα έκθεση αποφασίζεται να τεθεί στην διάθεση των ελεγκτών της εταιρείας. Τέλος η Διαχειρίστρια θέτει την παρούσα έκθεση μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας στην διάθεση των εταίρων της εταιρείας και ζητά από αυτούς στην τακτική γενική συνέλευση της 30 Απριλίου του 2014 να εγκρίνουν ή όχι με την προβλεπόμενη απαρτία και πλειοψηφία την διαχείριση της εταιρείας για το διαχειριστικό έτος που έληξε και τις οικονομικές καταστάσεις αυτής. Η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από έως , χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση. Θέμα 2ο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 Mετά από εισήγηση της Προέδρου, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη διάθεση των ετησίων κερδών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88) Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως 6.169,16 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων ,07 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 Η διάθεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) γίνεται ως εξής: 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 2. Τακτικό αποθεματικό 0,00 3. Πρώτο μέρισμα 0,00 5

6 4. Πρόσθετο Μέρισμα 0,00 5. Υπόλοιπο Διαφορών Φορολογικού Ελέγχου 0,00 6. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ,91 Θέμα 3ο : Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από έως Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου εταίρου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή, τους λογιστές και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από έως Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή Επειδή υπάρχει καθολική γενική συνέλευση όπου εκπροσωπείται το σύνολο των εταίρων και των δικαιωμάτων ψήφου, η γενική συνέλευση νόμιμα και ομόφωνα εγκρίνει όλες τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στους διαχειριστές της εταιρείας με ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή με άλλο τρόπο για την περίοδο από έως καθώς και από την 1/1/2014 μέχρι σήμερα. Προ-εγκρίνει επίσης όλες τις αμοιβές που θα καταβληθούν μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι του ποσού των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 ) το μήνα για τον καθένα και μέχρις ανακλήσεως της παρούσας αποφάσεως Θέμα 5ο: Έγκριση διανομής κερδών στο προσωπικό. Ο πρόεδρος της συνέλευσης πρότεινε τη διανομή μέρους των κερδών της εταιρείας στο προσωπικό. Οι εταίροι μετά από συζήτηση αποφάσισαν ομόφωνα να αναβάλουν την απόφαση για το μέλλον μια και τα πολλά προβλήματα ρευστότητας και οι αυξημένες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν το επιτρέπουν στο παρόν χρονικό διάστημα. Θέμα 6ο: Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2014 και έγκριση της αμοιβής τους. Σύμφωνα με το ν.3604/2007 ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ( ) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42 α του ν2190. Ως εκ τούτου η εταιρεία έχει δικαίωμα να μην ορίσει ελεγκτές για τη χρήση Θέμα 7o: Διάφορες ανακοινώσεις λοιπά θέματα. Δεν υπήρξε ανάγκη κάποιας ιδιαιτέρας ανακοινώσεως. 6

7 Μετά από αυτά και καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί. Aκολουθούν υπογραφές Η ΠPOEΔPOΣ της Γ.Σ. Σοφία Μπιτλόγλου Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Γ.Σ. Ελένη Καρρά Οι Εταίροι: Εταίρος Μπιτλόγλου Σοφία Σουλτάνος Σπύρος Παντελιάδου Ανδρομάχη Καρρά Ελένη Μπάκα Σοφία Χασαπίδου Μαρία Πάγκαλος Γεώργιος Υπογραφή Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το «Ενιαίο Βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων (Γ.Σ.) και αποφάσεων της διαχείρισης» της εταιρείας με την επωνυμία «ORACON Ι.Κ.Ε.». Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου H Διαχειριστής Μπιτλόγλου Σοφία 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»

«ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» «ΕΠΙΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 7939/01ΔΤ/Β/86/153 ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΗΦΙΣΟΥ 150 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 152

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2013 (1/1-31/12/2013) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Έδρα : Αδριανή Δράμας Τ.Κ. 661 00 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 9 ην πρωινή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ. χρήσεως. έως

ΕΤΗΣΙΑ. χρήσεως. έως Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα