ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΘΔΜΑ:ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΥΩΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ: Κ. ΚΑΜΔΝΗΓΟΤ ΔΗΡΖΝΖ ΔΡΔΤΝΖΣΖ: Κ. ΚΟΡΟΒΔΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 1

2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΔΗΑΓΩΓΖ ζει.4 1.1) Δηζαγσγή ζει.4 1.2) Σν εξεπλεηηθό πξόβιεκα ζει.4 1.3) θνπόο ηεο έξεπλαο ζει.5 1.4) Σόπνο θαη ρξόλνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε ζει.6 1.5) Πξόζθνξα ηεο έξεπλαο ζει.6 1.6) Πεξηγξαθή Πεξηερνκέλνπ Κεθαιαίσλ ζει.6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ζει.8 2.1) Δηζαγσγή ζει.8 2.2) Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Αγνξάο Απηνθηλήησλ ζει.8 2.3)Ζ Αγνξά Απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα ζει.9 2.4) ύλζεζε θαη Δμέιημε ηόινπ Απηνθηλήησλ ζει )Μεξίδηα Αγνξάο Απηνθηλήησλ αλά Καηεγνξία ζει )Δμαγνξέο Καη πγρσλεύζεηο ζει ) Αληηπξνζσπείεο- Καηαζθεπαζηέο Απηνθηλήησλ ζει ) Δηζαγσγέο Απηνθηλήησλ Υώξεο Πξνέιεπζεο ζει ) Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε Δηαηξεηώλ ηνπ Κιάδνπ ζει ) Δπίινγνο θεθαιαίνπ ζει.21 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ζει ) Δηζαγσγή ζει ) Οη Δπηδξάζεηο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο ζηηο θαηαλ/ηηθέο ζηάζεηο ζει ) Δκπνξηθό ζήκα ζηελ αγνξά απηνθηλήηνπ ζει ) Δπηπιένλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά απηνθίλεηνπ ζει ) Δπηδξάζεηο ηεο Υώξαο Πξνέιεπζεο ζηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ζει ) Δπηδξάζεηο ηεο Υώξαο πξνέιεπζεο θαη ε δηαδηθαζία ηεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο ζει ) Δπίινγνο Κεθαιαίνπ ζει.26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ζει ) Δηζαγσγή ζει ) Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε ζει )Δπίινγνο Κεθαιαίνπ ζει.38 2

3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ζει ) Δηζαγσγή ζει ) Γεηγκαηνιεςία ζει ) Μέζνδνο πιινγήο ηνηρείσλ ζει ) Σν Δξσηεκαηνιόγην Σεο Έξεπλαο ζει ) ηαηηζηηθή Αλάιπζε Σσλ Γεδνκέλσλ Σεο Έξεπλαο ζει )Πεξηνξηζκνί Σεο Έξεπλαο ζει )Πεξίιεςε ζει.43 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ζει ) Δηζαγσγή ζει ) Γεκνγξαθηθό πξνθίι ησλ Δξσηεζέλησλ ζηελ Έξεπλα ζει ) Υαξαθηεξηζηηθά πνπ Αθνξνύλ ηελ Αγνξά Απηνθηλήηνπ θαη ηηο Πξνηηκήζεηο ησλ Καηαλαισηώλ ζει ) ηάζεηο ησλ Καηαλαισηώλ ζε δνζείζεο δειώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Υώξα Πξνέιεπζεο ζει ) Παξάγνληεο πνπ εξκελεύνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηώλ όηαλ νδεγνύλ έλα απηνθίλεην από κηαο πςεινύ επηπέδνπ ρώξα πξνέιεπζεο ζει ) ηάζεηο ησλ θαηαλαισηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ εζλνθεληξηζκό ζει ) Απνηειέζκαηα ειέγρνπ ππνζέζεσλ ζει ) πκπεξάζκαηα ζει.82 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ζει.85 ζει.92 3

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΔΗΑΓΩΓΖ 1.1) Δηζαγσγή ην θεθαιαίν απηφ παξνπζηάδνληαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα ηεο έξεπλαο, ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο, ν ηφπνο θαη ρξφλνο δηεμαγσγήο ηεο. Δπίζεο, αλαθέξεη ηελ πξνζθνξά ηεο έξεπλαο θαη ηηο πηζαλφλ παξαγφκελεο σθέιεηεο. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηεο δηαηξηβήο. 1.2) Σν Δξεπλεηηθό Πξόβιεκα Μηα απφ ηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή είλαη ε αγνξά θαηλνχξγηνπ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ. χκθσλα κε ηελ ICAP (2007), απφ ηνπο πην θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη ε ηηκή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπηζηία, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη ηελ «εηθφλα» πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θάζε κάξθα ( ICAP, 2007). Δπίζεο, πέξαλ ηνπ φηη έλα απηνθίλεην εμππεξεηεί ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ, θαιχπηνληαο ηνπ πξαθηηθέο αλάγθεο, πνιιέο θνξέο ηνπ ραξίδεη θαη ηε πξνζδνθψκελε πξνζσπηθή θαηαμίσζε (status symbol). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξνψζεζε ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά, γηα λα ζηεθζεί κε επηηπρία πξέπεη λα πξνβάιεη εθηφο απφ ηε πξαθηηθή ηνπ αμία, θαη άιιεο νπηηθέο ηνπ. Πνιιέο θνξέο, κε ην απηνθίλεην, πνιινί θαηαλαισηέο επηζπκνχλ λα επηδεηρηνχλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο, κέζσ ηνπ θχξνπο πνπ ηνπο πξνζδίδεη ε ηδηνθηεζία ηνπο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ηνπ πνπ ηνπs απνδίδεηαη αμία γνήηξνπ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ σο ηξφπνο έθθξαζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ θαηαλαισηή πξνο ηνπο άιινπο. ( Oberender et al., 2003). χκθσλα κε ηνπο Sirgy et al., (1991 in Piron, 2000), ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο κε ηνπο νπνίνπο εθηηκάηαη φηη ε ρψξα πξνέιεπζεο επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ εθηίκεζε ησλ πξντφλησλ φπσο ην γλσζηηθφ επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ, ην νπνίν κπνξεί λα πεξηθιείεη πξνζσπηθή πξνηίκεζε, εθθξαζκέλε σο κηα επηζπκία λα ελαξκνλίδεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπο κε ηελ εηθφλα ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα επεξεάδνληαη απφ εμηδαλίθεπζε κηαο ρψξαο απφ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ( Ericsson et al, 1984, Johansson et al., 1985 in Piron, 2000), ην φλνκα ηεο νπνίαο ηνπο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα πνπ κεηαθέξνληαη θαη ζην πξντφλ. Ζ ρψξα πξνέιεπζεο, ηπραίλεη πνιιέο θνξέο λα ιεηηνπξγεί θαη αξλεηηθά, δειαδή λα 4

5 επεξεάδνληαη νη θαηαλαισηέο απφ ην φλνκα ηεο ρψξαο απφ ηε πξψηε ζηηγκή ( γηα παξάδεηγκα, Πξνθαηάιεςε), δίρσο λα εζηηάδνληαη κε ακεξνιεςία ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο ρψξαο απηήο ( Wright, 1975 in Piron, 2000). χκθσλα θαη κε ηνλ Reierson (1967 in Piron, 2000), ζηε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ρψξα πξνέιεπζεο πξνβάιιεη εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, πεξηζζφηεξν απφ ραξαθηεξηζηηθά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ. Δπίζεο, ην ζέκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο είλαη κηα λχμε θξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν γηα έλα πξντφλ πνπ ππάξρεη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. H έξεπλα απηή φκσο έγηλε γηα λα δηεξεπλήζεη αλ θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ απηνθηλήησλ επηδξά ην ίδην ζεκαληηθά φζν κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζε ηη βαζκφ ζηελ αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ θνπόο Σεο Έξεπλαο Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ δηαζέζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θπξίσο θαηά ηε δηαδηθαζία αγνξάο απηνθηλήηνπ, θαζψο επίζεο εάλ ε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ απηνθηλήηνπ επηδξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζε ηη βαζκφ, θαζψο θαη πνηεο κεηαβιεηέο κεηξνχλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Δπηπιένλ, βαζηθή επηδίσμε απνηειεί ν εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ηνπο θαηά ηελ επηινγή ηνπο ζηα απηνθίλεηα. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο απηήο είλαη: 1) Να δηεξεπλήζεη ηε κάξθα πνπ θαηέρνπλ νη θαηαλαισηέο, ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπο, θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο ν ηχπνο ηνπ ακαμψκαηνο, ν θπβηζκφο, ε ηππνδχλακε θαη ηέινο, ε ρψξα πξνέιεπζεο. 2) Να βξεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ εξκελεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ νδεγνχλ έλα αθξηβφ απηνθίλεην απφ κηαο πςεινχ επηπέδνπ ρψξα πξνέιεπζεο. 3) Να εληνπηζηεί θαηά πφζν εζλνθεληξηζηέο ή φρη είλαη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο απέλαληη ζηα Διιεληθά πξντφληα. 4) Να κειεηεζεί πσο επηδξνχλ ηα δηάθνξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαλαισηψλ ( εηζφδεκα, επάγγεικα, εθπαίδεπζε, θχιν, ειηθία, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, πεξηνρή δηακνλήο) ζηηο ζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο έλαληη ησλ απηνθηλήησλ. 5) Να πξνζδηνξηζηεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο πνηαο ρψξαο ηα απηνθίλεηα ζεσξνχλ θαιχηεξα, λα βξεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ ζηελ επηινγή ηνπο, νη 5

6 παξάγνληεο πνπ ηνπο θάλεη λα εθηηκνχλ θαη λα ραξαθηεξίδνπλ σο θαιή ηε ρψξα πξνέιεπζεο. Σέινο, λα εληνπηζζνχλ θαη νη παξάγνληεο πνπ ηνπο απνηξέπνπλ ζην λα αγνξάζνπλ έλα απηνθίλεην απφ κηα ρψξα πξνέιεπζεο. 1.4) Σόπνο Καη Υξόλνο Πνπ Πξαγκαηνπνηήζεθε Ζ Μειέηε Ζ έξεπλα εζηηάδεηαη ζε δείγκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην λνκφ Καβάιαο. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζε πξσηνγελή ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη πνζνηηθή έξεπλα, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ννέκβξε ηνπ 2008 έσο θαη ην Μάξηε ηνπ Απηή έγηλε κε εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπληάρζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο θαηαλαισηέο έγηλε κε ηξεηο ηξφπνπο. α) κε πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, β) ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ θαηαλαισηέο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ εξεπλεηή γηα ηπρφλ απνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο θαη γ) κέξνο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπκπιήξσζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ εξεπλεηή (Απηνδηαρεηξηδφκελα εξσηεκαηνιφγηα). 1.5) Πξνζθνξά Σεο Έξεπλαο Ζ κειέηε ησλ δηαζέζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ απηνθηλήηνπ ζην λνκφ Καβάιαο, ζα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ην πνηεο εηαηξίεο απηνθηλήησλ είλαη πξψηεο ζε πξνηίκεζε, ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εζηηάδνληαη νη ππνςήθηνη αγνξαζηέο θαη γηα πνην ιφγν, θαζψο θαη ηη ζεκαληηθφ ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ. Δπίζεο, ην θαηά πφζν ππνζηεξίδνπλ ή φρη νη Έιιελεο ηα εγρψξηα πξντφληα, ζα παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην κέιινλ ηεο αγνξάο Πεξηγξαθή Πεξηερνκέλνπ Κεθαιαίσλ Ζ Γνκή ηεο εξγαζίαο θαηά θεθάιαηα έρεη σο εμήο: Σν θεθάιαην 1 αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα, ην ζθνπφ θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, δίλεη θαη ηε δνκή ηεο εξγαζίαο. Σν θεθάιαην 2 αλαθέξεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα, ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ θαηέρνπλ νη αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ ζηε 6

7 ρψξα καο, εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ κεγάισλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ ηνπο θαζψο θαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε θάζε εηαηξία ηνπ θιάδνπ απηνχ Σν θεθάιαην 3 πεξηιακβάλεη ηελ ζεσξία ηεο έξεπλαο ε ζεσξία επηθεληξψλεηαη ζηηο επηδξάζεηο πνπ αζθεί ε ρψξα πξνέιεπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο, ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ, ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο αγνξαζηηθήο απφθαζεο.. Σν θεθάιαην 4 πεξηιακβάλεη ηελ εηδηθή βηβιηνγξαθία. Αλαθέξεηαη ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη αθνξνχλ θπξίσο ηελ επίδξαζε ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο αγνξέο θαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαηαλαισηψλ, αλαθέξνληαη ηα ζηεξεφηππα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, ε δηαρείξηζε ησλ επηινγψλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Πην αλαιπηηθά, πεξηγξάθνληαη αλαιχζεηο θαη απνηειέζκαηα απφ δηάθνξεο πεξηπηψζεηο κειέηεο Σν θεθάιαην 5 πεξηγξάθεη ηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία απφ ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα θαη ηνλ εξεπλεηή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πνζνηηθή έξεπλα. Δπίζεο, αλαθέξεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Σν θεθάιαην 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, δίλεη ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε θαη εξκελεχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο γηα θάζε κηα απφ ηηο ππνζέζεηο. Σέινο, δίλεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηήλ. 7

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 2.1) Δηζαγσγή ην θεθάιαην απηφ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα, ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ θαηέρνπλ νη αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ ζηε ρψξα καο, εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κεηαμχ κεγάισλ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ ηνπο θαζψο θαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηεί ε θάζε εηαηξία ηνπ θιάδνπ απηνχ. Πνιιά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη, είλαη απφ κειέηεο ηεο ICAP. 2.2) Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηεο Αγνξάο Απηνθηλήησλ. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 70 θαη 80 ην απηνθίλεην ζηε ρψξα καο ραξαθηεξηδφηαλ σο είδνο πνιπηειείαο, απνηεινχζε δε κηα ζεκαληηθή πεγή θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Οη πάξα πνιιέο θνξνινγηθέο απμήζεηο πνπ ζπλδεφηαλ κε ην απηνθίλεην, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αγνξάο θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ θαη ηε γήξαλζε ηνπ ζηφινπ ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ, κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη φζνλ αθνξά ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ. χκθσλα κε ηελ ICAP (2007), γηα ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν, ε ζπλαιιαγκαηηθή δηαξξνή γηα φιν θαη κεγαιχηεξεο εηζαγσγέο αληαιιαθηηθψλ, είρε θηάζεη ζε πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ αμία εηζαγσγψλ γηα θαηλνχξγηα απηνθίλεηα. εηζαγσγψλ γηα θαηλνχξγηα απηνθίλεηα. Δπηπιένλ, ε αγνξά θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ επεξεάζηεθε αξλεηηθά θαη απφ ηελ απαγφξεπζε πσιήζεσλ κε ρξεκαηνδφηεζε, κε απνηέιεζκα πνιινί αγνξαζηέο λα αλαγθάδνληαη λα ππνγξάθνπλ παξάλνκα γξακκάηηα κε πάξα πνιχ πςεινχο ηφθνπο. Άιιν αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, είλαη νη κεγάιεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ απηνθηλήησλ, εμαηηίαο ηεο ππνηίκεζεο ηεο δξαρκήο. Ζ Διιάδα απνηεινχζε αγνξά «2εο θαηεγνξίαο» γηα ηα εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ, αξθεηά απφ ηα νπνία εμήγαγαλ ζηε ρψξα καο «εηδηθέο εθδφζεηο» θάπνησλ κνληέισλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, επξφθεηην γηα απηνθίλεηα κε θηλεηήξεο ρακειφηεξνπ θπβηζκνχ απ απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί, γεγνλφο πνπ ζπρλά θαζηζηνχζε ηα νρήκαηα απηά επηθίλδπλα ζε ζέκαηα ελεξγεηηθήο αζθάιεηαο. Παξάιιεια, πνιινί θαηαλαισηέο θαηέθεπγαλ ζε δηάθνξεο κεζφδνπο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ελφο απηνθηλήηνπ. 8

9 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε αγνξά ηνπ επαγγεικαηηθνχ απηνθηλήηνπ, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ρακειφηεξε θνξνινγία. Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ε αγνξά ησλ «ηξνπέησλ», ηα νπνία ήηαλ κέξε θαη εμαξηήκαηα (θηλεηήξαο, αλάξηεζε, θξέλα, αθφκε θαη κηζά ή «νιφθιεξα» απηνθίλεηα) πνπ ζπλήζσο πξνέξρνληαλ απφ ηξαθαξηζκέλα νρήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εηζάγνληαλ ζηε ρψξα καο γηα επαλαηνπνζεηεζνχλ ζε άιια απηνθίλεηα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ηειεπηαίσλ θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο ηππνδχλακεο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 90, δφζεθαλ θάπνηα θίλεηξα ζεηηθά γηα ηνπο θαηαλαισηέο φζνλ αθνξά ηελ απφθηεζε ησλ λέσλ θαηαιπηηθψλ απηνθηλήησλ, κε απνηέιεζκα ε αγνξά ησλ θαηλνχξγησλ επηβαηηθψλ λα μεπεξάζεη ηηο κνλάδεο γηα ην Ζ ζεκαληηθφηεξε αχμεζε φκσο ήξζε ην 1992 κε ην κέηξν ηεο απφζπξζεο, φηαλ ε αγνξά ησλ επηβαηηθψλ άγγημε ηηο απηνθίλεηα. Ζ αγνξά ηεο ρψξαο, είρε ζηγά ζηγά μεθηλήζεη λα σξηκάδεη θαη πνιιέο αληηπξνζσπείεο άξρηζαλ λα αλαβαζκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ δίθηπα ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ, κε θάζεηεο κνλάδεο (έθζεζε, ζπλεξγείν, αληαιιαθηηθά) ην επίπεδν ησλ νπνίσλ (ρψξνη, ππεξεζίεο, εμππεξέηεζε) παξέπεκπε ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απφ ην 1999 νη πσιήζεηο θαηλνχξγησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θπκαίλνληαη εηεζίσο ζε πεξηζζφηεξα απφ νρήκαηα (Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ, 2006). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απηή ε αχμεζε, νθείιεηαη θαη απφ ηελ εθαξκνγή πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θηάλνπλ θαη ηε κεδεληθή πξνθαηαβνιή θαη ηελ άηνθε απνπιεξσκή ζε δηάζηεκα αξθεηψλ εηψλ(icap, 2007, ζει.1). 2.3)Ζ Aγνξά Απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα χκθσλα κε έξεπλα ηεο STAT BANK (2008), πεξίπνπ 318 ρηιηάδεο επηβαηηθά απηνθίλεηα -λέα θαη εηζαγφκελα κεηαρεηξηζκέλα- πξσηνθπθινθφξεζαλ ζηνπο ειιεληθνχο δξφκνπο ην 2007, ελψ ην πξψην δίκελν ηνπ 2008 ηαμηλνκήζεθαλ επηπιένλ λέα επηβαηηθά. Δπίζεο, ν ζπλνιηθφο ζηφινο ησλ επηβαηηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηνπο ειιεληθνχο δξφκνπο απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 4,8 εθαηνκκχξηα απηνθίλεηα. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη απφ ην 2000 έσο ην ηέινο ηνπ 2007 ν ζηφινο ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα δηεπξχλζεθε πεξίπνπ θαηά 60%, πνζνζηφ αχμεζεο πνπ είλαη ην κεγαιχηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά αχμεζεο ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Παξάιιεια φκσο, ππάξρεη θαη έλα αξλεηηθφ ξεθφξ, αθνχ πάλσ απφ ην 20% ησλ επηβαηηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο είλαη 9

10 ηαμηλνκεκέλα πξηλ απφ ην Δίλαη δειαδή ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο. Σν πνζνζηφ ησλ ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο απηνθηλήησλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο είλαη πεξίπνπ 10%, ελψ ζε θάπνηεο ρψξεο είλαη θαη 5%. Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζρέζεσλ νρεκάησλ ιφγσ κε απνπιεξσκήο ησλ δφζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο είλαη έλα αθφκε επηπιένλ αλεζπρεηηθφ θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά απηνθηλήησλ. Σν 2007, ν αξηζκφο ησλ θαηαζρέζεσλ εκθαλίδεη αχμεζε 20% ζε ζρέζε κε ην χκθσλα κε εθηηκήζεηο εθπξνζψπσλ ηεο αγνξάο, νιφθιεξν ην 2007 νη ηξάπεδεο ππνινγίδεηαη φηη εμέδσζαλ πεξίπνπ 50 ρηιηάδεο αηηήζεηο θαηάζρεζεο, ελψ ηειηθψο νη θαηαζρέζεηο εθηηκάηαη φηη θπκάλζεθαλ πεξίπνπ ζηηο 20 ρηιηάδεο. Απηέο αθνξνχλ θάζε είδνπο επηβαηηθά απηνθίλεηα - απφ κηθξνχ θπβηζκνχ σο θαη ππεξπνιπηειή νρήκαηα αμίαο πνιιψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ επξψ. Ζ δηαρείξηζε θαη εκπνξία ησλ θαηαζρεκέλσλ απηνθηλήησλ εληζρχεη ηελ παξνπζία ελφο άμηνπ ιφγνπ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ ΔΑΑ (χλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ, 2008), παξνπζηάδεηαη ε εγρψξηα αγνξά νρεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζηελ Διιάδα: Δπηβαηηθά απηνθίλεηα. Ζ αγνξά ησλ θαηλνχξγησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαηέγξαςε ην 2007 αχμεζε θαηά 4,5% ζε ζχγθξηζε κε ην 2006 θαη αλέξρεηαη ζε απηνθίλεηα. Ζ αγνξά ησλ εηζαγφκελσλ κεηαρεηξηζκέλσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαηέγξαςε αχμεζε θαηά 2,4% έλαληη ηνπ 2006, θηάλνληαο ηηο κνλάδεο. Διαθξά θνξηεγά (κηθηνύ βάξνπο έσο 3,5 ηόλνπο). Ζ αγνξά θαηλνχξγησλ ειαθξψλ θνξηεγψλ αλήιζε ην 2007 ζηηο κνλάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κηθξή αχμεζε θαηά 1,1% ζε ζρέζε κε ην Ζ αγνξά ησλ εηζαγφκελσλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαθξψλ θνξηεγψλ θαηέγξαςε κνλάδεο, αξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη κείσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο (-3,2%). Βαξέα θνξηεγά (κηθηνύ βάξνπο πάλσ από 3,5 ηόλνπο). Ζ αγνξά ησλ θαηλνχξγησλ βαξέσλ θνξηεγψλ έθηαζε ηηο κνλάδεο ην 2007, αξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη αχμεζε ηεο αγνξάο θαηά 10,4% ζπγθξηηηθά πξνο ην Ζ αγνξά ησλ εηζαγφκελσλ κεηαρεηξηζκέλσλ θνξηεγψλ άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ έθηαζε ηηο κνλάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε θαηά 1,8% σο πξνο ην

11 Λεσθνξεία. Ζ αγνξά λέσλ ιεσθνξείσλ θαηέγξαςε 627 κνλάδεο, απνηέιεζκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 32,3% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. H αγνξά ησλ εηζαγφκελσλ κεηαρεηξηζκέλσλ ιεσθνξείσλ έθηαζε θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν ηηο 560 κνλάδεο, θαηαγξάθνληαο κείσζε θαηά 3,3% έλαληη ηνπ Μνηνζηθιέηεο (άλσ ησλ 50 cc). Ζ αγνξά ησλ θαηλνχξγησλ κνηνζηθιεηψλ έθηαζε ην 2007 ηηο κνλάδεο, απνηέιεζκα πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο θαηά 13,5% ζπγθξηηηθά πξνο ην Οη εηζαγσγέο κεηαρεηξηζκέλσλ κνηνζηθιεηψλ έθηαζαλ ηηο κνλάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 10,1% ζε ζρέζε κε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά (http://trans.kathimerini.gr). To 2006 ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα θάιπςαλ ην 91,0% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ θαη αθνινχζεζαλ ηα θνξηεγά κέρξη 3,5 ηφλνπο κε κεξίδην 8,1%. Σα επηβαηηθά απηνθίλεηα παξνπζίαζαλ κείσζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο ην 2006 ζε ζρέζε κε ην 2005 θαηά 0,8%, ελψ αληίζεηα ηα θνξηεγά κέρξη 3,5 ηφλνπο εκθάληζαλ αχμεζε θαηά 3,0%. Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ, φιεο εθηφο απφ ηελ θαηεγνξία θαηλνχξγηα «Λεσθνξεία» παξνπζίαζαλ αχμεζε ην 2006 ζε ζχγθξηζε κε ην 2005 κε ηε κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε λα πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηεγνξία θαηλνχξγηα «Φνξηεγά πάλσ απφ 8 tn» (20,2%).(ΗCAP, 2006) Γηάγξακκα Νν: 2.1 Πεγή: (ICAP, 2007) 2.4) ύλζεζε θαη Δμέιημε ηόινπ Απηνθηλήησλ χκθσλα κε ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ(2007), αλαθέξνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο Π1 θαη Π2 ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ ζηφινπ ησλ θπθινθνξνχλησλ: 11

12 Πίλαθαο 2.1: Απηνθίλεηα πνπ θπθινθνξήζαλ ζηελ Διιάδα απφ ην Πεγή:(ICAP, 2007) Ο πίλαθαο 2.1 παξνπζηάδεη ηε ζχλζεζε ηνπ ζηφινπ ησλ θπθινθνξνχλησλ απηνθηλήησλ ζηε ρψξα καο ζην ηέινο θάζε έηνπο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ν ζπλνιηθφο ζηφινο ησλ απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο, απμήζεθε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 5,8%. πγθεθξηκέλα, ην 2006 αλήιζε ζε ρηι. απηνθίλεηα απφ ρηι. απηνθίλεηα ην Σα ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθά απηνθίλεηα θάιπςαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ, ζε πνζνζηφ πνπ θπκάλζεθε απφ 69% έσο 78%. Αθνινπζνχλ ηα ηδησηηθήο ρξήζεο θνξηεγά κε κεξίδην πνπ παξνπζηάδεη θζίλνπζα πνξεία ην δηάζηεκα δηακνξθψζεθε δε κεηαμχ ηνπ 27,6% θαη 20,4% ζην ζχλνιν ησλ θπθινθνξνχλησλ απηνθηλήησλ (ICAP, 2007, ζει.10). Πίλαθαο 2.2: Κπθινθνξνχληα Απηνθίλεηα ηαμηλνκεκέλα θαηά θαηεγνξία Πεγή:(ICAP, 2007) 12

13 ν πίλαθαο 2.2, παξνπζηάδεη ην ζηφιν ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ ζηε ρψξα καο θαηά θαηεγνξία, ζην ηέινο ηνπ 2005 θαη ηνπ 2006, ζχκθσλα κε ην χλδεζκν Δηζαγσγέσλ Αληηπξνζψπσλ Απηνθηλήησλ (ΔΑΑ). Απφ ηνλ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα θάιπςαλ ην 81,1% θαη ην 81,4% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ απηνθηλήησλ ηα έηε 2005 θαη 2006 αληίζηνηρα. Απφ ην ζχλνιν ησλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηνπ 2006, πνζνζηφ 21,7% αθνξά ζπκβαηηθά νρήκαηα θαη ην ππφινηπν αθνξά απηνθίλεηα πνπ θαηαλαιψλνπλ ακφιπβδε βελδίλε. Παξάγνληεο ηεο αγνξάο απηνθηλήηνπ ηνλίδνπλ φηη πνιιά απφ ηα ζπκβαηηθά επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνιν ηνπ ζηφινπ, είλαη αθηλεηνπνηεκέλα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (ΗCAP, 2007,ζει.11). 2.5)Μεξίδηα Αγνξάο Απηνθηλήησλ αλά Καηεγνξία ην θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη ηα κεξίδηα πνπ θαηέιαβαλ επί κέξνπο εκπνξηθά ζήκαηα (κάξθεο) αλά θαηεγνξία απηνθηλήησλ ην 2007, κε βάζε ηηο ηαμηλνκήζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. Ζ Toyota Hellas παξακέλεη ν αδηακθηζβήηεηνο εγέηεο ηεο αγνξάο θαη ε δεκνθηιέζηεξε κάξθα απηνθηλήηνπ, παξακέλνληαο ε πξψηε ζε ηαμηλνκήζεηο θαη ε ηζρπξφηεξε, βάζεη ηδίξνπ, εηαηξεία απηνθηλήησλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Σν 2007 θαηφξζσζε λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο ζε 9,9% απφ 9,5% ην ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε Opel. Με αχμεζε ηαμηλνκήζεσλ 28,5% θαηφξζσζε ην 2007 λα ειέγμεη ην 8,3% ηεο εγρψξηαο αγνξάο λέσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ απφ 6,8% πνπ είρε ην Έπεηηα, ε Volkswagen ζπλέρηζε ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, απμάλνληαο ηηο πσιήζεηο θαηά 3,8% ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2006 θαη θηάλνληαο ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά ζην 7,9%. ηελ ηέηαξηε ζέζε ησλ ηαμηλνκήζεσλ παξέκεηλε (θαηά ην 2007) ε Ford, ε νπνία σζηφζν εκθάληζε θάκςε ησλ πσιήζεψλ ηεο (απφ 7,6% ην 2006 ε εηαηξεία ειέγρεη ην 6,8% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο λέσλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ). Μείσζε ησλ ηαμηλνκήζεσλ θαηά 12,3% εκθάληζε θαηά ην 2007 ε Hyundai, πνπ βξηζθφηαλ ζε θάζε «αλακνλήο» ελ φςεη ηεο παξνπζίαζεο λέσλ κνληέισλ, πνπ ηζρπξνπνίεζαλ ήδε ηε ζέζε ηεο απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Αξγά αιιά ζηαζεξά αλεβαίλεη ε Suzuki. Απφ 4,7% ην 2006 αλέβεθε ζην 5,3% ην ηελ έβδνκε θαιχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε Citroen, πνπ εκθάληζε ζεκαληηθή αχμεζε πσιήζεσλ 15,7% ην 2007 αλεβάδνληαο ην κεξίδην αγνξάο ηεο απφ 4,5% ζε 13

14 5%. Μείσζε πσιήζεσλ παξνπζίαζε ε φγδνε Peugeot, ε νπνία έπεζε ζην 4,5% ηεο αγνξάο, ελψ ην 2006 ήιεγρε ην 5%. Ζ Fiat μαλαβξίζθεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο: κέζα απφ κηα αχμεζε ηαμηλνκήζεσλ 14,2% ε Fiat πνπ βξηζθφηαλ εθηφο ηεο πξψηεο δεθάδαο ην 2006, αλέβεθε ζηελ έλαηε ζέζε, κεξίδην αγνξάο 4,2%. ηαζεξή ζε πσιήζεηο, αιιά κε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ απφ 4,2% ζε 3,9% ε Nissan, έπεζε απφ ηελ έλαηε ζηε δέθαηε ζέζε, ιφγσ ηεο αληίζηνηρεο αλφδνπ ηεο Fiat. Σέινο, κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο θαηά ην 2007 εκθάληζαλ πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο πσιήζεσλ ήηαλ θαη νη Maserati, Lotus, Lexus, Chrysler, Jaguar, Land Rover, Ssangyong, Chevrolet, Honda, Daihatsu, Mini, Porsche. ηα θνξηεγά έσο 3,5 ηφλνπο, ε Nissan απέζπαζε κεξίδην 24,8% επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ γηα ην 2006 (5.886 απηνθίλεηα). Αθνινχζεζε ε Ford κε πνζνζηφ 18,8% (4.469 απηνθίλεηα), ε Toyota κε 11,8% (2.792 απηνθίλεηα) θαη ε Mitsubishi κε πνζνζηφ 7,4% (1.752 απηνθίλεηα). ηελ θαηεγνξία θνξηεγά απφ 3,5 έσο 8 ηφλνπο, ε Mercedes απέζπαζε κεξίδην 39,2% επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ κε 242 απηνθίλεηα. Αθνινχζεζε ε Iveco θαη ε Mitsubishi κε 18,9% (117 απηνθίλεηα) ε θάζε κία θαη ε Nissan κε πνζνζηφ 16,2% (100 απηνθίλεηα). ηα θνξηεγά πάλσ απφ 8 ηφλνπο, ε Mercedes απέζπαζε κεξίδην 49,3% κε 763 απηνθίλεηα. Αθνινχζεζε ε Man κε πνζνζηφ 15,4% (239 απηνθίλεηα) θαη ε Volvo κε 10,5% (162 απηνθίλεηα). Σέινο ζηελ θαηεγνξία ιεσθνξεία, ε Mercedes απέζπαζε κεξίδην 25,3% επί ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ (112 απηνθίλεηα) θαη αθνινχζεζε ε Volvo θαη ε Neoplan κε πνζνζηφ 15,6% (74 ιεσθνξεία) έθαζηε. (ICAP, 2007, ζει.58). 2.6)Δμαγνξέο Καη πγρσλεύζεηο Κχκα εμαγνξψλ ζαξψλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηελ παγθφζκηα απηνθηλεηνβηνκεραλία, θαζψο νη κεγάιεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο απηνθηλήησλ εμνπιίδνληαη γηα λα αληηκεησπίζνπλ κία ηδηαηηέξα αληαγσληζηηθή δηεζλή αγνξά, ε νπνία ζέηεη πιένλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο ζηνπο "κνλαρηθνχο θαβαιάξεδεο". Ζ ζπκθσλία γηα ηελ απφθηεζε απφ ηελ DaimlerChrysler πνζνζηνχ κεηνςεθίαο ζηε Mitsubishi Motors Corp ήηαλ ε πιένλ πξφζθαηε θίλεζε. Δίραλ πξνεγεζεί αληίζηνηρεο θηλήζεηο ηεο General Motors Corp. κε ηε Fiat, ηε Subaru θαη ηε Saab, ηεο Ford Motor Co. κε ηε Mazda θαη ηε Volvo, ηεο Renault κε ηε Nissan. Διάρηζηνη πηα 14

15 θαηαζθεπαζηέο -κεηαμχ απηψλ ε Honda θαη ε BMW- κηινχλ γηα ηελ αξεηή ηεο αλεμαξηεζίαο (http://www.in.gr/auto/news/article.asp?lngentityid=113). Μεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ επηθαινχληαη νη κεγάινη θαηαζθεπαζηέο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηέηνησλ ζπκθσληψλ, δεζπφδνπζα ζέζε θαηέρνπλ ε πεξηθνπή θφζηνπο, ε επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο (ε Αζία θαη ε Λαηηληθή Ακεξηθή απνηεινχλ ηνπο λένπο ζηφρνπο) θαη ε πιενλάδνπζα δπλακηθφηεηα παξαγσγήο. Ζ ακεξηθαληθή θαη ε επξσπατθή αγνξά απηνθηλήηνπ ππφζρνληαη ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηελ επφκελε πεληαεηία θαη γηα ην ιφγν απηφ νη θνινζζνί ηεο παγθφζκηαο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο έρνπλ ζηξέςεη ηα βιέκκαηά ηνπο ζηελ αζηαηηθή ήπεηξν. Οη αζηαηηθέο αγνξέο ππφζρνληαη πςειέο πσιήζεηο θαη ρακειφ θαηαζθεπαζηηθφ θφζηνο. Λφγσ ηνπ φηη είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο θαη ηφζν θαιά πξνζηαηεπκέλεο -κε θφξνπο θαη λέα κε δαζκνινγηθά εκπφδηα- ν κφλνο ηξφπνο λα δηεηζδχζεη ζε απηέο κία εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη κέζσ κηαο ζπκθσλίαο κε θάπνηνλ εγρψξην -ή ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο- θαηαζθεπαζηή. "Σν λέν αλαπηπμηαθφ θχκα (σο πξνο ηηο πσιήζεηο απηνθηλήησλ) ζα εκθαληζηεί ζηηο αζηαηηθέο ρψξεο", ππνζηεξίδεη ν Krounto, (2000), αλαιπηήο ζηε J.D.Power- LMC(Automotive Forecasting Services). "Ζ πεξηνρή δπλαζηεχεηαη πξνο ην παξφλ απφ ηνπο Ηάπσλεο θαηαζθεπαζηέο θαη πνιιέο απφ απηέο ηηο αγνξέο ηεινχλ ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Έλαο ηξφπνο λα απνθηήζεη θαλείο κεξίδην ηεο αγνξάο ζρεηηθά ζχληνκα θαη ρσξίο ππέξνγθε επέλδπζε είλαη κέζσ ζπκκαρηψλ". Ζ J.D.Power-LMC (Automotive Forecasting Services) πξνέβιεπε γηα ην 2005, αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ζηελ Αζία -εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξηεγψλ - ζε 15 εθαη. νρήκαηα απφ 9 εθαη. ζήκεξα. Σν κεξίδην ηεο αχμεζεο απηήο πνπ αλαινγεί ζηελ Ηαπσλία ήηαλ κηθξφ: νη πσιήζεηο απμήζεθαλ ζε 7 εθαη. απφ 6 εθαη. ην Καηά ηνλ Maxton(2000), νη πξννπηηθέο ησλ αζηαηηθψλ αγνξψλ απηψλ θαζ εαπηψλ δελ είλαη θαη ηφζν ειπηδνθφξεο φζν θαίλνληαη εθ πξψηεο φςεσο. Μαδί ηνπ ζπκθσλεί θαη ν Krounto, (2000) ηεο J.D.Power-LMC: "Σα πεξηζψξηα θέξδνπο ζα είλαη κηθξά. Σα κηθξά απηνθίλεηα δελ έρνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο πνπ έρνπλ ηα κεγάια. Τπάξρεη φκσο ρακειφ θφζηνο, ηα εξγαηηθά ρέξηα είλαη θζελά θαη κπνξείο λα εμάγεηο ζε πινπζηφηεξεο αγνξέο". Ο Αrvin Tsotai, αλαιπηήο ζηε Standard & Poor DRI( Δηαηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζην θιάδν ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο πνπ αλαιακβάλεη κειέηεο γηα ηηο δηάθνξεο Δηαηξίεο), δηεπθξηλίδεη: "Μπνξεί λα κελ έρεηο κεγάια θέξδε απφ ηηο αζηαηηθέο πσιήζεηο. Μία παξνπζία εθεί ζνπ δίλεη φκσο ηε θζελφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 15

16 πεγή παξαγσγήο (κηθξψλ απηνθηλήησλ). Μπνξείο κεηά λα πνπιήζεηο πξντφληα ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη λα θάλεηο θάπνηα ιεθηά". ε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε λνηηνθνξεάηηθε απηνθηλεηνβηνκεραλία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνινζζψλ ηεο Γχζεο -κε ηηο πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί γηα ηελ ππεξρξεσκέλε Daewoo Motors θαη ηηο ζπδεηήζεηο κεηαμχ Samsung Motors θαη Renault- κφλνλ νη ηαπσληθέο εηαηξείεο Toyota Motor Corp θαη Honda Motor Co επηκέλνπλ ζηελ νδφ ηεο αλεμαξηεζίαο. Αλ θαη ην κεξίδην ζηελ αγνξά ηεο Αζίαο ηνπ ηαπσληθνχ γίγαληα Toyota Motor Corp. αλήιζε ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν ζε πνζνζηφ 23,4%, δηεζλείο αλαιπηέο εθηηκνχλ φηη ε δηεπξπκέλε ζπκκαρία GM/(θνξηεγά) Isuzu/Suzuki/Fuji ζα απνδεηρζεί ηζρπξφο αληίπαινο θαη ζα ακθηζβεηήζεη ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ηαπσληθήο εηαηξείαο. Αλεζπρίεο είραλ εθθξαζηεί επίζεο θαη γηα ηε δπλαηφηεηα επηβίσζεο ηνπ δεχηεξνπ κεγάινπ Ηάπσλα θαηαζθεπαζηή, ηεο Honda Motor Co, κε παξαγσγή 2,42 εθαη. νρεκάησλ ην Ζ ζπζζσξεπκέλε πείξα ππνζηεξίδεη φηη νη θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ πξέπεη λα παξάγνπλ εηεζίσο πεξηζζφηεξα απφ 4 εθαη. νρήκαηα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην δπζζεψξεην θφζηνο ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε Honda απνξξίπηεη απηφλ ην ζπιινγηζκφ ππνζηεξίδνληαο φηη ε παξαγσγή θαιψλ, θεξδνθφξσλ απηνθηλήησλ είλαη απηφ πνπ κεηξά. Με ζεκαληηθέο πσιήζεηο ζηηο ΖΠΑ ηνπ sedan Accord θαη ηνπ minivan Odyssey θαη κε κία πξφζθαηε ζπκθσλία κε ηε GM γηα πξνκήζεηα θηλεηήξσλ, ε Honda δελ αλακέλεηαη λα κπεη ζε πεξηπέηεηεο ζηα επφκελα ρξφληα. (http://www.in.gr/auto/news/article.asp?lngentityid=113) Όπνην θαη αλ είλαη πάλησο ην κέιινλ ηεο Honda, ε ηαπσληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία απέρεη απφ ηηο εκέξεο δφμεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, φηαλ άξρηζε λα πεξηνξίδεη ην κεξίδην ησλ "Σξηψλ Μεγάισλ" ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά, ππξνδνηψληαο εληάζεηο κεηαμχ Οπάζηλγθηνλ-Σφθην. ήκεξα, ε παξνπζία μέλσλ αλαδχεηαη κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο. χκθσλα κε ην Αζελατθφ θέληξν εηδήζεσλ, αλαθέξνληαη παξαθάησ νη πκκαρίεο ζηελ παγθφζκηα απηνθηλεηνβηνκεραλία θαζψο θαη νη ηδηνθηεζηαθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο κεγάιεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο απηνθηλήησλ: General Motors Corp. (ΖΠΑ) - Παξαγσγή 8,5 εθαη. νρεκάησλ ην Διέγρεη ην 100% ηεο Saab Automobiles AB -Διέγρεη ην 20% ηεο Fiat Auto SpA 16

17 -Διέγρεη ην 20% ηεο Fuji Heavy Industries Ltd. (Subaru) -Διέγρεη ην 49% ηεο Isuzu Motors Co. -Διέγρεη ην 9,9% ηεο Suzuki MOtors Co. ηφρνη: Daewoo, Land Rover Ford Motor Co. (ΖΠΑ) - Παξαγσγή 7,4 εθαη. νρεκάησλ ην Διέγρεη ην 100% ησλ Volvo Auto, Jaguar, Aston Martin -Διέγρεη ην 33,4% ηεο Mazda ηφρνη: Land Rover, Daewoo DaimlerChrysler AG (Γεξκαλία) - Παξαγσγή 5,5 εθαη. νρεκάησλ ην Διέγρεη ην 100% ηεο MCC Smart -Διέγρεη ην 34% ηεο Mitsubishi Motors Co. Toyota Motor Co. (Ηαπσλία) - Παξαγσγή 5,5 εθαη. νρεκάησλ ην πκκεηνρή ζηηο Hino θαη Daihatsu Renault SA (Γαιιία) - Παξαγσγή 4,7 εθαη. νρεκάησλ ην Διέγρεη ην 36,8% ηεο Nissan Motor Co. -πκκεηνρή ζηελ Dacia ηφρνη: Samsung Motors Volkswagen AG (Γεξκαλία) - Παξαγσγή 5,1 εθαη. νρεκάησλ ην Διέγρεη ην 100% ησλ Lamborghini, Bugatti, Rolls Royce/Bentley -Διέγρεη ην 99% ηεο Audi -Διέγρεη ην 34% ηεο Scania Fiat SpA (Ηηαιία) -Διέγρεη ην 100% ησλ Maserati θαη Ferrari -Διέγρεη ην 80% ησλ Fiat Auto, Alfa Romeo θαη Lancia -Διέγρεη ην 5% ηεο General Motors Corp. Hyundai Motors (Νόηηα Κνξέα) -Διέγρεη ην 51% ηεο Kia Motor Co. Mitsubishi Motor Co. (Ηαπσλία) -Διέγρεη ην 13% ηεο Hyundai Motors BMW AG (Γεξκαλία) -Πνχιεζε ην 100% ησλ Rover θαη Land Rover -Σν 2003 απνθηά απφ ηε Volkswagen ην φλνκα Rolls Royce (http://www.in.gr/auto/news/article.asp?lngentityid=113) 17

18 2.7) Αληηπξνζσπείεο- Καηαζθεπαζηέο Aπηνθηλήησλ Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη επίζεκεο αληηπξνζσπείεο ησλ απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο δηαθέξνπλ πνιχ σο πξνο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηελ έθηαζε ησλ δηθηχσλ πσιήζεσλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξα απφ έλα εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ηα ζπγθεθξηκέλα εξγνζηάζηα αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν. Παξάδεηγκα, ε Ford Motor Διιάο Α.Δ.Β.Δ. αληηπξνζσπεχεη θαη ηα απηνθίλεηα Volvo, ε εηαηξεία παξαγσγήο ησλ νπνίσλ αλήθεη ζηνλ φκηιν Ford. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο εηζάγνπλ θαη ηα νκψλπκα αληαιιαθηηθά ησλ νρεκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. Πνιιέο απφ ηηο αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ ζηελ Διιάδα, αλήθνπλ ζε νκίινπο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ κε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηδησηηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ απηνθηλήηνπ (εηαηξείεο ελνηθίαζεο θαη καθξνρξφληαο κίζζσζεο απηνθηλήησλ, παξαγσγήο ακαμσκάησλ, ρξεκαηνδνηήζεηο γηα αγνξά απηνθηλήησλ θιπ.). Άιιεο απνηεινχλ ζπγαηξηθέο ησλ αληί-ζηνίρσλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαηεξνχλ εμνπζηνδνηεκέλα παλειιαδηθά δίθηπα θάζεησλ κνλάδσλ εμππεξέηεζεο (πψιεζε, αληαιιαθηηθά, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή), ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε ηνπηθήο αγνξάο θαη ελαξκνληζκέλα κε ηα ζχγρξνλα επξσπατθά πξφηππα. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη επελδχζεηο ζε ππνδνκέο θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ.(ηcap, 2007, ζει.87) 1)ALFA ROMEO, 2)ASTON MARTIN, 3)ΑUDI, 4) BMW HELLAS, 5) CADILLAC, 6)CATERHAM, 7) CHEVROLET, 8) CHRYSLER, 9) CITROEN, 10) DAEWOO,11) DAIHATSU, 12)FERRARI,13) FIAT, 14) FORD, 15) HONDA, 16)HYUNDAI, 17) ISUZU, 18) JAGUAR, 19)JEEP, 20) KIA, 21) LADA, 22) LAMBORGHINI, 23) LAND ROVER, 24) LEXUS, 25) LOTUS 26) MAZDA, 27) MERCEDES, 28) MG, 29) MITSUBISHI, 30) NISSAN, 31) PEUGEOT, 32) PORSCHE, 33) RENAULT, 34) ROLLS ROYCE, 35) ROVER, 36) SAAB, 37) SEAT, 38) SKODA, 39)SMART 40)SUBARU, 41)SUZUKI, 42) TOYOTA, 43)VOLKSWAGEN, 44)VOLVO,45)BENTLEY. (http://www.angelfire.com/ab3/giannno/auto/car_industries.htm). 18

19 2.8) Δηζαγσγέο Απηνθηλήησλ Υώξεο Πξνέιεπζεο. ε αμία ησλ εηζαγσγψλ απηνθηλήησλ παξνπζίαζε δηαθπκάλζεηο ηελ πεξίνδν πγθεθξηκέλα, ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ε ζπλνιηθή αμία εηζαγσγψλ απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 5,3%. Σν 2006, ε αμία εηζαγσγψλ δηακνξθψζεθε ζε εθαη., εκθαλίδνληαο αχμεζε 5,1% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Αληίζεηα ηελ πεξίνδν 2005/04 ζεκεηψζεθε κείσζε 7,8% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Καζ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα θάιπςαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηζαγσγψλ. πγθεθξηκέλα, ην 2006 ε αμία ησλ εηζαγσγψλ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θάιπςε ην 81,9% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 2005 αλήιζε επίζεο ζε 81,9%. Αθνινχζεζαλ θαηά ην 2006 ηα απηνθίλεηα γηα κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε πνζνζηφ 14,3%. Οη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο ζε αμία ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν πξνήιζαλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο θάιπςαλ ην 67,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ Δηδηθφηεξα, ε Γεξκαλία θάιπςε ην 40,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ 2006 θαη ην 60% ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απφ ηελ Δ.Δ. Απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο, ε Σνπξθία θάιπςε ζρεδφλ ην 100% ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ην ίδην έηνο θαη ην 32,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ. χκθσλα κε ηελ ICAP (2007), νη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο ζε αμία ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν πξνήιζαλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο θάιπςαλ ην 76,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ Δηδηθφηεξα, ε Γεξκαλία θάιπςε ην 29,8% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ 2006 θαη ην 38,9% ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απφ ηελ Δ.Δ. Όζνλ αθνξά ηηο ηξίηεο ρψξεο, ε Ηαπσλία θάιπςε ην 50,7% ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο ην ίδην έηνο θαη ην 11,9% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ. Όζνλ αθνξά ηελ αμία εηζαγσγψλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο ηελ πεξίνδν , πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο ζε αμία ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν πξνήιζαλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο θάιπςαλ ην 65,7% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ Δηδηθφηεξα, ε Γεξκαλία θάιπςε ην 29,0% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ 2006 ελψ ηδηαίηεξα πςειή αμία εηζαγσγψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο πξνθχπηεη απφ ηελ Σατιάλδε. Δπίζεο, ε αμία εηζαγσγψλ απηνθηλήησλ εηδηθψλ ρξήζεσλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο ηελ πεξίνδν , δείρλεη φηη νη πεξηζζφηεξεο εηζαγσγέο ζε αμία πξνήιζαλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. νη νπνίεο θάιπςαλ ην 93,8% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ. Δηδηθφηεξα, ε Γεξκαλία θάιπςε ην 49,6% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηνπ

20 θαη ην 52,9% ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απφ ηελ Δ.Δ. Αθνινχζεζε ε Ηηαιία κε αληίζηνηρα πνζνζηά 26,1% θαη 27,8%. Ζ Διβεηία θάιπςε ην 44,2% ηεο αμίαο εηζαγσγψλ απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο ην ίδην έηνο θαη ην 2,8% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ, ICAP (2007, ζει.60). Γηάγξακκα 2.2: Αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο άμηαο εηζαγσγψλ απη/ησλ απφ ην Πεγή:(ICAP, 2007) 2.9) Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε Δηαηξεηώλ ηνπ Κιάδνπ ην ζεκείν απηφ, θαιφ ζα είλαη λα αλαθεξζνχλ θαη νη δαπάλεο ησλ αληηπξνζσπεηψλ απηνθίλεησλ ζηε ρψξα καο πάλσ ζηε δηαθήκηζε ζχκθσλα πάληα κε ηε θιαδηθή κειέηε ηεο ΗCAP (Αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ, 2007).Σα «Δπηβαηηθά απηνθίλεηα» θαη «Δπηβαηηθά γεληθά» θάιπςαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο πεληαεηίαο ζε φια ηα κέζα. πγθεθξηκέλα, νη θαηεγνξίεο απηέο θάιπςαλ ην 80,1% ηεο δηαθήκηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεφξαζεο, ην 81,2% ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ, ην 74,4% ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ησλ εθεκεξίδσλ θαη ην 68,3% ηεο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ ξαδηνθψλνπ. Δηδηθφηεξα, παξαηεξνχληαη ηα εμήο ((ICAP, 2007, ζει.16): Δπηβαηηθά απηνθίλεηα: ην 2006, ε Opel θάιπςε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (7,2%) θαη αθνινχζεζε ε Ford κε πνζνζηφ 6,6%. 20

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Αθαναςία πηλιοπούλου ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο

Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθφ Σκήκα MBA TQM Πξνκειέηε θνπηκφηεηαο Ίδξπζεο Δηαηξείαο Κηλεηήο Σειεθσλίαο Διπλωματική Εργαςία του Γεωργίου Ζευγολάτη Αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Οηθνλνκνηερληθή κειέηε κεηαηξνπήο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΣΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΠΑΡΙΙ ΔΙΑΓΧΓΗ : ΓΙΔΘΝΗ ΤΓΚΤΡΙΑ / ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο ζε ηέηνην βαζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Διιεληθέο Δπηρεηξήζεο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία Τπνβιεζείζα ζηελ Καζεγήηξηα Γξηηζάθε Υάηδσ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΖ ΑΠΌ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ CONSUMER PROTECTION FROM BANKS ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΑΜΑΡΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών Μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ: Μπαθεξηδήο Δπζηάζηνο Σπιμελήρ επιηποπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009

ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ & ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΟ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΕΣΟΤ 2009 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέζεων ύδενϋ Νικόλαορ Χπιζηοδοςλίδηρ, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α Level 2, 219-223Castlereagh

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΘΑ - ΔΘΑΦΗΜΘΗ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ Η ΔΘΕΘΔΤΗ ΣΗ ΜΠΤΡΑ MYTHOS RED ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα