ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 27 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 05 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Σαββή Εµµανουήλ, 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ 3. Περδίκη Ιωάννη, 4. Κορωναίο Ιωάννη, 5. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 6. Ζαννετίδη Φιλήµονα, (οι κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Μαχραµάς Μιχαήλ & Στάγκας Στέργος προσήλθαν εν τω µέσω της εξέτασης του 2 ου Θέµατος της Ηµερήσιας ιατάξεως της παρούσας συνεδρίασης), ΑΠΟΝΤA τον κ. Κινδυλίδη Μιχαήλ (αδικαιολόγητος), παρόντων επίσης των νοµικών συµβούλων : κ.κ. Στάγκα Εµµανουήλ και Φραράκη Θεοδώρου, του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Κουκιαϊνη έσποινας δηµοτικής υπαλλήλου της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου, του κ. Μπακίρη Φώτη υπαλλήλου της /νσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανηµάτων και της κας Τρουλλάκου Μαρίας υπαλλήλου της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, αµέσως µετά, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του προς τα µέλη της Επιτροπής, επεσήµανε την ύπαρξη ενός (1) κατεπείγοντος θέµατος για τα οποίο η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή του ως θέµα, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετική απόφαση. Ο Πρόεδρος υπογράµµισε επίσης, ότι την ανάγκη για να συζητηθεί το θέµα αυτό µε τη µορφή του κατεπείγοντος επέβαλλαν, λόγοι κατακύρωσης του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού για την «Ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ήµου Ρόδου», 1

2 (µε την απόφαση αρ. 243/2011 ακυρώθηκε η προγενέστερη διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισµού αφού διαπιστώθηκε πληµµελής δηµοσίευση της προκήρυξής του) που άπτεται άµεσα µε την καθηµερινή απρόσκοπτη λειτουργία του ήµου, της ασφαλούς κίνησης των οχηµάτων και των επιβαινόντων σε αυτά. Η Επιτροπή οµόφωνα ενέκρινε την ένταξη του σχετικού θέµατος στην παρούσα συνεδρίαση, ως κατεπείγον και δέχθηκε να συζητηθεί και να ληφθεί, επιπροσθέτως απόφαση, πριν από την έναρξη της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ: (προ ηµερησίας διατάξεως) : Απόφ. Αρ. 258/2011 (Α..Α: 4ΑΧΖΩ1Ρ-Κ Β) (κατεπείγον µε την συνδροµή του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010) Κατακύρωση αποτελέσµατος δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού για την «Ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ήµου Ρόδου, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ (K.A. 6252, 6253), έτους (Εισήγηση Τµήµατος Προµηθειών /νσης Εσόδων & Περιουσίας αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Εσόδων & Περιουσίας µε αρ. πρωτ. 2/ , δια της οποίας κοινοποιείται το πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του ιαγωνισµού, ως κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεξαγωγή δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ήµου (κωδ.6252,6253) έτους 2011» Στη Ρόδο στις 02 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα το πρωί, στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού η οποία ορίστηκε µε την αρ. 144/2011 Απόφαση της ΟΕ και που απαρτίζεται από τους: 1. Μυλωνά ηµήτρη(πρόεδρος), υπάλληλος Τµήµατος Προµηθειών 2. Σταυρούλη Γιώργο, ΤΕ, υπάλληλος της Ε Αρχαγγέλου 3. Λαό Γιάννη, ΠΕ, υπάλληλος της Ε Καµείρου προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των προσφορών των συµµετεχόντων του ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή για την «ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ήµου Ρόδου(κωδ.6252,6253)», ενδεικτικού προϋπολογισµού ευρώ, ο οποίος προκηρύχθηκε µε την απόφαση ηµάρχου 1459/2011 και δόθηκε για δηµοσίευση στον τύπο και ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στις 17/08/2011 µε την περίληψη του διαγωνισµού 2/107110/2011. Είχε προηγηθεί η κατάρτιση των όρων και η έγκριση της µελέτης του διαγωνισµού µε 2

3 την απόφαση 144/2011 που τροποποιήθηκε µε την όµοια 166/2011 και την 243/2011 της ΟΕ. Στο διαγωνισµό, που σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διακήρυξης είχε σαν λήξη επίδοσης των προσφορών την 09η πρωινή, συµµετείχε και κατέθεσε προσφορά εγκαίρως η κάτωθι εταιρεία : INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 1ο ΣΤΑ ΙΟ Μόλις έφθασε η προβλεπόµενη ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών(09η πρωινή), η επιτροπή διαγωνισµού άνοιξε το φάκελο της προσφοράς του συµµετέχοντα για να ελέγξει το δικαιολογητικά συµµετοχής. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ήταν: 1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 5% 2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου(3) από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το/α πιστοποιητικό/ά αυτό/ά πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο µέσα σε ένα 6µηνο πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο συµµετέχων µπορεί να προσκοµίσει στην επιτροπή ένα ενιαίο πιστοποιητικό για τα ανωτέρω ή ξεχωριστό πιστοποιητικό για την κάθε περίπτωση. 4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 6. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν.1599/86 µε θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από διοικητική ή δικαστική αρχή, όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν πρόκειται για 3

4 εταιρεία(ε.ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.) απαιτείται εξουσιοδότηση από το νόµιµο εκπρόσωπό της στον καταθέτοντα την προσφορά, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής από δικαστική ή διοικητική αρχή. 7. Αν για κάποιο λόγο σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 8. Κατάσταση φορέων του ηµοσίου, ΝΠ ή ΟΤΑ όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες εργασίες. Η επιτροπή άνοιξε το φάκελο προσφοράς του συµµετέχοντα και διαπίστωσε ότι είχε τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής τα οποία είναι σύµφωνα µε τη διακήρυξη και επαρκή. Με βάση όλα τα ανωτέρω, η επιτροπή του διαγωνισµού προτείνει να γίνουν δεκτά όλα τα δικαιολογητικά και να περάσει στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού. 2ο ΣΤΑ ΙΟ Το επόµενο στάδιο του διαγωνισµού ήταν το άνοιγµα της τεχνικής προσφοράς του παραπάνω συµµετέχοντα, το οποίο έγινε την ίδια ηµέρα. Όλα τα είδη της µελέτης του διαγωνισµού για τα οποία συµµετείχε ο διαγωνιζόµενος, βάση των τεχνικών χαρακτηριστικών που κατέθεσε, καλύπτουν κατελάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη µελέτη του διαγωνισµού και ως εκ τούτου η επιτροπή προτείνει ο διαγωνιζόµενος να προκριθεί στο επόµενο στάδιο. 3ο ΣΤΑ ΙΟ Μετά προχώρησε εν πλήρη απαρτία στην αποσφράγιση των Οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. Η επιτροπή µετά από το άνοιγµα και τον έλεγχο των οικονοµικών προσφορών για την ασφάλεια όλων των οχηµάτων του ήµου Ρόδου διαπίστωσε τα παρακάτω Η προσφορά για την ασφάλεια όλων των οχηµάτων του ήµου Ρόδου που δόθηκε από το διαγωνιζόµενο ήταν η κάτωθι : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΗΜΟTIΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΙΩΝ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ηµερ. λήξης ασφάλισης Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 ΡΚΙ 107 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 63,78 2 RKN 343 MOTO PIAGGIO /12/11 76,31 3 POA 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 4

5 Υ ΡΟΦΟΡΑ IVECO /12/11 238,93 5 POA 1127 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 6 POA 1129 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 7 POA 1128 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 258,35 8 ΡΟΑ 4722 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 301,46 9 ΤΒΝ 9096 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 10 ΤΒΝ 9097 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 11 Ρ 72 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE /12/11 95,70 12 ΚΗΙ 3964 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT /12/11 171,38 13 KHI 3967 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT /12/11 211,41 14 ΚΗΥ 1109 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 15 KHY 1110 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 16 KHY 1111 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLVO /12/11 258,11 17 ΚΗΥ 1112 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 18 KHY 1113 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 19 KHY 1202 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI /12/11 171,38 20 ΚΗΥ 1206 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 18/ /12/11 228,90 21 KHY 1258 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO /12/11 162,65 22 KHY 1259 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO /12/11 193,42 23 KHY 1261 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO /12/11 162,65 24 KHY 1262 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN /12/11 287,78 25 KHY 1263 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN /12/11 241,98 26 KHY 1265 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 252,58 27 KHY 1266 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 23/ /12/11 300,38 28 ΚΗΥ 1303 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 283,28 29 ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HUNDAI 07/999 29/12/11 131,35 ATOS 30 ME 6605 KIN. ΕΡΓΑΛ. JOHNSTON /12/11 108,47 31 ΜΕ 9828 ΕΣΚΑΦΕΑΣ CASE /12/11 95,70 32 ΤΒΝ 9098 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 33 ΤΒΝ 9346 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 5 29/12/11 32,48 34 ΤΒΝ 9902 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 35 TM 6368 MOTO VESPA 50 cc 2 29/12/11 28,78 36 TM 6413 MOTO VESPA 50 cc 2 29/12/11 28,78 37 TOM 4210 MOTO PIAGGIO 50 cc 7 29/12/11 36,17 38 TOM 4211 MOTO PIAGGIO 50 cc 7 29/12/11 36,17 39 TOM 4212 MOTO PIAGGIO 50 cc 7 29/12/11 36,17 40 Ρ 98/71130 ΜΕ/ΠΤΥ SICAS /12/11 84,47 41 Ρ ΜΕ/ΠΡΟΩΘΗ BOMAG /12/11 114,67 86/ ΜΕ/ΦΟΡΤΩΤ CASE /12/11 136, ΜΕ/ΦΟΡΤΩΤ CASE /12/11 136, ME/KIN. ΕΡΓ. IVECO /12/11 108,47 45 ΡΟΝ 243 ΜΟΤΟ cc 4 29/12/11 46,29 46 ΚΗΙ 3964 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MULTIPLA FIAT /12/11 238,58 5

6 47 ΡΚΑ 566 ΜΟΤΟ YAMAHA 102 cc 3 29/12/11 43,79 48 ΡKB 482 ΜΟΤΟ SUZUKI 81 cc 3 29/12/11 43,79 49 ΡΚΥ 505 MOTO PIAGGIO /12/11 76,31 50 ΡΚΥ 506 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 76,31 51 ΡΚΥ 507 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 76,31 52 ΡΟΑ 4309 ΚΙΝ. ΕΡΓΑΛ. MITSUBISHI /12/11 228,90 53 ΡΟΑ 7930 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 54 ΡΟΑ 7931 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 55 ΡΟΑ 7932 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 487,84 56 ΡΟΑ 7933 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 487,84 57 ΡΟΑ 7934 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 58 ΡΟΑ 7935 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 59 ΡΟΑ 7936 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 362,76 60 ΡΟΑ 7937 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 61 ΡΟΑ 7938 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 62 ΡΟΒ 1109 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 76,31 63 ΡΟΒ 3560 ΦΟΡΤΗΓΟ LAND ROVER /12/11 238,93 64 ΡΟΒ 3730 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 65 ΡΟΒ 3742 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 66 ΡΟΒ 4467 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 67 ΡΟΒ 4468 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 68 ΡΟΒ 4469 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 35/ /12/11 253,94 69 ΡΟΒ 5735 ΦΟΡΤΗΓΟ LAND ROVER /12/11 238,93 70 Ρ 48 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT /12/11 108,47 71 Ρ 52 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE /12/11 86,69 72 Ρ 69 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT /12/11 108,47 73 ΚΗΥ 1115 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 74 ΚΗΥ 1116 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 75 ΚΗΥ 1178 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SCODA 9 HP 2 29/12/11 161,36 76 ΚΗΥ 1180 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SCODA 9 / /12/11 182,10 77 ΚΗΥ 1181 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT 8 HP 4 29/12/11 162,65 78 ΚΗΥ 1200 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI 11 HP 2 29/12/11 171,38 79 ΚΗΥ 1201 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI 11 HP 2 29/12/11 171,38 80 ΚΗΥ 1298 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 HP 8 29/12/11 225,23 81 ΜΟΡ 310 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 82 ΤΟΜ 4208 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 83 ΤΟΜ 4209 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 84 TOM 4213 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 85 ΤΟΜ 4214 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 86 ΤΟΜ 6374 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 87 ΤΟΜ 8033 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 88 ΤΟΜ 8034 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 89 ΤΟΜ 8035 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 90 ΤΟΜ 8036 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 91 ΤΟΜ 8037 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 6

7 92 ΤΟΜ 8038 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 93 ΤΟΜ 8039 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 94 ΤΟΜ 8040 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 95 ΤΟΜ 8041 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 96 ΤΟΜ 8042 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 97 ΤΟΜ 8043 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 98 ΡΚΒ 726 ΜΟΤΟ HONDA 647 cc 2 29/12/11 111,32 TRANSALP 99 ΡΟΝ 244 ΜΟΤΟ KAWASAKI 125 cc 2 29/12/11 43, ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 106 HP 2 29/12/11 108,47 ΑΣΠΡΟ 101 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ NEW HOLLAND 50 HP 2 29/12/11 43, ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ LOMBARDINI 45 HP 2 29/12/11 43,79 ΚΟΚΚΙΝΟ 103 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN /12/11 108, JAF X ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ CASE 90 HP 2 29/12/11 108, KΗΗ 4702 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 1327cc 67.5 ΗP 29/12/11 161, KΗΗ 4703 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI SWIFT 1327cc 67.5 ΗP 29/12/11 161, KHY 1260 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 2 29/12/11 153, ΡΥΒ 0561 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 218cc 2 29/12/11 90,43 7 HP 109 ΡΥΒ 0560 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 218cc 2 29/12/11 90,43 7 HP 110 ΡΥΒ 0562 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 218cc 2 29/12/11 90,43 7 HP 111 ΡΥΒ 0559 ΤΡΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 218cc 2 29/12/11 90,43 7 HP 112 ΡΥΕ 502 ΤΡΙΚΥΚΛΟ KWAN YANG 200cc 2 29/12/11 90,43 7 HP 113 ΚΗΥ 1217 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN 7/998 29/12/11 131,35 MICRA 114 ΚΗΥ 1343 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOLBO 9/ /12/11 161,36 ΣΥΝΟΛΟ ,42 2. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ ΩΝ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα 1 KHY 1071 ΑΠΟΡΡΙΜΜA MERCEDES 1922 Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 66 03/06/10 384,36 7

8 2 ΚΗΥ 1232 ΑΠΟΡΡΙΜΜA MERCEDES 38 08/05/11 323, ΚΗΥ 1176 ΑΠΟΡΡΙΜΜA MERCEDES 57 03/06/10 384, Κ/38 4 ΚΗΥ 1186 ΑΠΟΡΡΙΜΜA MERCEDES 36 03/06/10 323, ΚΗΥ 1248 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 30/09/11 267,54 4Χ4 6 ΚΗΥ 1280 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA NIVA ΚΗΥ 1223 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 13 ΘΕΣΕΩΝ FORD TRANSBUS D 12/ 19/09/10 202, /06/10 886,58 8 ΚΗΥ 1132 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 57 03/06/10 384, ΚΗΥ 1247 ΦΟΡΤΗΓΟ MAGIRUS 27 30/09/11 279,24 MP190E30W 10 ΚΥ 5006 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MAN SS ,30 51 ΘΕΣΕΩΝ 11 POP 1965 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 20 06/03/11 291, SPRINTER 12 ΚΥ 4345 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 23 08/05/11 304,62 EURO 13 ΡΟΗ 6218 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ FIAT 6/899 21/03/11 145,13 SEICENTO 14 ΚΗΥ 1144 ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU KAO 14 06/11 224, ΚΗΙ 9141 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 9 29/12/11 256,78 16 ΚΗΗ 3413 ΚΛΕΙΣΤΟ FIAT BCMF 16/ /12/11 194,57 ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΗΗ 3428 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ MAN TGM 42/ /07/11 349, ΚΗΗ 3429 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ MAN TGM 42/ /07/11 349, ΚΗΗ 3427 AΠΟΡΡΙΜΜΑ MITSUBISHI FE74 18/ /07/11 291,87 20 ΚΗΥ 1210 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 MITSUBISHI L /05/11 291,87 21 KHY 1077 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ FORD - 03/06/11 269,54 22 ΡΟΑ 5498 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN - 27/05/11 291,87 23 ΡΟΑ 8686 ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU 27/05/11 269,54 24 ΚΗΗ 3420 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO LR 9/ /12/11 256,78 25 ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 80 08/12/10 115,22 308D 26 ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ MAZDA 78 03/06/11 138,28 8

9 UN8D32 27 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ DULEVO 2004V-200 QUATTRO 28 ΜΕ ΤΥΠΟΥ JCB CASE 580SK 4X4 29 ΜΕ GRADER KOMATSU GD521A-1E 30 ME ΤΥΠΟΥ JCB ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ KOMATSU WB93-R /9/11 111, /12/11 115, /05/11 138, /09/11 126,75 31 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ CASE /09/11 101,32 32 ME TYΠΟΥ JCB JCB 75 27/05/11 122,00 33 ΡΟ TΡΑΚΤΕΡ JHON DEERE 36 06/05/11 52, (007) 34 ΖΖΟ 4295 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ Α /6/11 256,78 ΜERCEDES 35 KHY 1315 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HUNDAI 06/02/12 118,16 36 KY 7801 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 03/06/11 349,28 37 ΡΟΗ 6218 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 6 21/9/11 133,05 CEINCENTO 38 ME ME MASDA 18 30/9/11 83,77 ΣΥΝΟΛΟ ,01 3. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 ΚΗΥ 1209 ΠΟΥΛΜΑΚΙ FORD 17 01/10/11 812,69 TRANSIT 2 ΚΗΥ 1177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ STEYR 46 01/10/11 349,28 3 KHY 1058 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 36 01/10/11 323,77 4 ΚΗΥ 1159 ΒΥΤΙΟ IVECO 36 01/10/11 323,77 5 ΚΗΥ 1075 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20 01/10/11 267,54 6 ΚΗΥ 1267 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 01/09/11 291,87 7 ΚΗΥ 1268 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 01/09/11 291,87 8 ΚΗΥ 1286 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 28/04/11 291,87 9 ΚΗΥ 1287 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 28/04/11 291,87 10 ΚΗΥ 1288 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 33 01/10/11 323,77 11 ΚΗΥ 1296 ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΑΝ 41 20/12/11 659,41 12 ΚΗΥ 1325 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ MITSUBISHI 17 18/06/11 291,87 13 ΚΗΥ 1347 ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU 18 25/08/11 291,87 14 ΚΗΥ 1348 ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU 18 25/08/11 291,87 15 ΚΗΥ 1349 ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU 18 25/08/11 291,87 16 ΚΗΙ 3978 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ DIMLER 25 20/04/11 304,62 9

10 CHRYSLER 17 KHI 3977 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 18 20/04/11 291,87 18 KHI 3976 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 18 20/04/11 291,87 19 ΚΗΗ 3415 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 7/ 01/10/11 141, cc 20 ΚΗΗ 3419 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 9/1242cc 19/11/11 142,35 21 ΚΗΙ 9145 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO - 29/12/11 163,48 22 ΡΟΕ 5291 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT 10 19/06/10 196,17 23 ΡΟΜ 9642 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN 9/1240cc 13/3/11 189,80 24 ΜΕ ΕΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 97 1/9/11 138,28 25 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ DULEVO 62 11/10/11 111,84 26 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN /7/11 138,28 27 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ NEW ,28 HOLLAND ΣΥΝΟΛΟ 7643,84 4. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος 1 ΚΗΥ 1271 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 4Χ4 2 ΚΗΥ 1272 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 4Χ4 3 ΚΗΥ 1339 ΠΥΡΟΣΒΑΣΤΙ 4Χ4 µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου MITSUBISHI L /11/11 218,91 MITSUBISHI 17 25/11/11 218,91 L200 MITSUBISHI 17 20/04/11 291,87 4 ΚΗΙ 3966 ΟΧΗΜΑ 4Χ4 MITSUBISHI 17 27/01/12 149,79 PAJERO 5 ΡΟΑ 6720 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 13/8/11 323,77 6 ΡΟΒ 4029 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20 13/8/11 291,87 CANDER 7 ΡΟΑ 6402 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20 13/8/11 291,87 CANDER 8 ΚΗΗ 3445 ΦΟΡΤΗΓΟ IVΕCO 18 28/9/11 267,54 9 ΚΗΗ 3446 ΦΟΡΤΗΓΟ IVΕCO 18 28/9/11 267,54 10 ΚΗΥ 1242 ΦΟΡΤΗΓΟ IVΕCO 57 30/10/11 320,30 11 ΚΗΥ 1302 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO 44 23/10/11 872,75 12 ΡOB 4621 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L /8/11 269,54 13 ΡOB 4622 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHI L /8/11 269,54 14 ΡΟΒ Χ4 LAND ROVER 16 13/8/11 256,78 15 ΚΗΙ 3965 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ OPEL ASTRA 10 10/4/11 189,80 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ 10

11 16 ΚΗΥ 1101 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ SCANIA ,28 17 KHY 1241 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES ,77 18 KHY 1323 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ VOLVO 33 14/5/11 323,77 19 ΡOA 6719 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES ,77 20 ΚΗΥ 1102 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ SCANIA ,28 21 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ DULEVO /11/11 103, ΕΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 85 25/11/11 103,72 ΤΣΑΠΑ 23 - ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ CASE 70 25/11/11 91, ΤΡΑΚΤΕΡ HOCO ,21 25 ΚΗΥ 1131 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN L /8/11 435,39 26 ΡΚΜ 793 MHXANH ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ SUZUKI DL650cc 4/4/11 141,95 27 ΤΟΜ 5585 ΜΗΧΑΝΑΚΙ ZONGSHEN 50cc 22/9/11 33,62 ZS50 28 ΤΥ 4917 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA 50cc 19/8/11 36,68 MT50 29 ΡΚΕ 168 ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA 125cc - 55,82 30 ΡΚΕ 119 ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA 125cc - 55,82 31 ΤΡ 9549 ΜΗΧΑΝΑΚΙ SUZUKI 50cc - 36,68 TS50 32 ΤΒΝ 9505 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA 50cc - 36,68 33 TΒΝ 9508 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA 50cc - 36,68 34 ΤΒΝ 9507 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA 50cc - 36,68 35 ΡΚΜ 793 ΜΗΧΑΝΑΚΙ SUZUKI 8/ ,95 ΣΥΝΟΛΟ 7.579,76 5. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος 1 ΜΕ ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2 ME ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3 ME ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ µάρκα JCB 3CX 4X4 FIAT-HITACHI FB110/2 ΝΕW HOLLAND LS170 4 ME ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU GD521A-1E 5 ME ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ MAZDA B2500D 6 ME AYTOΚΙΝΟΥΜ ΣΑΡΩΘΡΟ KARCHER ICC1D Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 85 07/10/11 149, /10/11 149, /10/11 119, /10/11 149, /10/11 92, /10/11 98,56 7 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ PIAGGIO 66 07/10/11 131,58 11

12 8 ΜΕ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗ ΡΙΟ 1722 PORTER MERCEDES 52 20/10/11 119,21 9 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILLAR /10/11 135, H 10 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ JHON DEERE 26-58, ΚΗΥ 1284 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LADA NIVA 12/1690cc 07/10/11 218,44 4X4 12 ΚΗΥ 1338 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOBLO 11/1596cc 07/10/11 218,44 13 ΡΟΚ 7191 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 11/1596cc 07/10/11 218,44 MULTIPLA 14 ΡON 6387 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ RENAULT 14/1998cc 26/7/11 279,58 TRAFFIC 15 ΚΗΥ 1062 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 18 07/10/11 314, E 16 ΚΗΥ 1224 ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 17/2499cc 07/10/11 314,75 B2600 4X4 17 ΚΗΥ 1283 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 23/3908cc 07/10/11 328,52 CANTER 18 KHY 1335 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT DOBLO 13/1910cc 07/10/11 290,66 19 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 76/12675cc 19/10/11 426, K 20 ΚΗΥ 1061 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 36 07/10/11 349, ΚΗΗ 4722 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ NISSAN 27/4462cc 20/10/11 298,66 22 KHI 9143 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ PIAGGIO 9/1296cc 29/12/11 153,86 PORTER 23 ΚΗΥ 1230 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ IVECO 30 35/5859cc 07/10/ ,68 ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 5.680,83 6. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΡΟ ΟΥ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 KHY 1199 AΠΟΡΡΙΜΜΑ NISSAN 36/13000cc 22/4/11 323,77 2 ΚΗΗ 3438 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO 35/5880cc 5/09/11 323,77 3 ΚΗΥ 1275 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17/1749cc 13/7/11 291,87 4 ΚΗΥ 1308 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 16/2630cc 29/4/11 291,87 5 ΚΗΗ 4707 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA 72/15607cc 15/9/11 352,32 6 ΚΗΥ 1307 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT 11/1910cc 8/8/11 269,54 7 ΚΗΥ 1329 ΚΛΟΥΒΑ VW 13/2535cc 30/8/11 269,54 8 ΚΗΥ 1337 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙ MITSUBISHI 17/2477cc 6/5/11 291,87 9 SALLDVAV8EA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LAND ROVER 23/4000cc 24/7/11 263,16 12

13 10 ΜE ΤΣΑΠΑ KOMATSU 97 20/10/11 115,22 11 ME ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ KOMATSU /10/11 115,22 12 KY 2728 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ SHM /5/11 435,39 13 ΡΚΤ 0985 ΓΟΥΡΟΥΝΑ HER CHEE 249cc 07/08/11 435,39 ΜΗΧΑΝΗ 14 ΚΗΥ 1141 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 34/14000cc 6/11/11 269,81 15 ΚΗΗ 3439 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 38/6374cc 11/11/10 323,77 16 ΚΥ 6223 ΦΟΡΤΗΓΟ STAYER 58/9454cc 03/11/10 384,36 17 ΚΗΥ 1313 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN 19/2664cc 12/12/10 192,58 TERRANO 18 ΚΗΙ 3969 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ PEUGEOT 13/1905cc 6/11/10 198,02 19 ΚΥ 2730 ΤΣΑΠΑ JCB 76 8/2/11 253,99 20 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB /11/10 115,22 21 ΚΗΥ 9144 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ PIAGGIO 9/1550cc 29/12/11 130,78 22 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ NEW 40-52,63 HOLLAND ΣΥΝΟΛΟ 5.700,09 7. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 ΚΗΗ 3435 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 240/6871 6/8/11 512,23 2 ΚΗΗ 3441 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 280/ /8/11 512,23 3 ΚΗΗ 3440 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 280/ /8/11 512,23 4 ΚΗΗ 4700 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FORD 80/1388 6/8/11 309,60 5 ΚΗΥ 1257 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 1590cc 22/3/11 238,29 6 ΚΗΥ 1147 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 57 ΦΟΡ. 4/4/11 452,19 ΙΠ 7 ΚΗΥ 1099 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20 ΦΟΡ. 12/10/11 314,75 ΙΠ 8 ΚΗΥ 1070 ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU 14 ΦΟΡ. 22/3/11 317,10 ΙΠ 9 ΚΗΥ 1097 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 66 ΦΟΡ. 6/8/11 452,19 ΙΠ 10 ΚΗΥ 1314 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 ΦΟΡ. 23/3/11 238,29 ΙΠ 11 ΚΗΗ 3408 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 48/ /12/11 273,94 12 ΚΗΗ 3407 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 48/ /12/11 273,94 13 ΚΗΙ 9142 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ PIAGGIO 9 ΦΟΡ. ΙΠ 29/12/11 153,86 14 ΚΗΥ 1235 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES - 512,23 15 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ MUSTANG 80/3300 7/4/11 162,68 16 ΜΕ ΚΑ ΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ IVECO 252/ /11/09 162,68 17 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ EGHOLM 21 22/12/08 114,26 18 KHY 1182 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ NISSAN /3/11 512,23 19 ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 130/ /7/11 162,68 13

14 20 ME ΣΑΡΩΘΡΟ RAVO ,68 21 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB ,68 22 ΚΗΥ 1184 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN - 512,23 ΣΥΝΟΛΟ 7.025,19 8. ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 ΡΚΒ 726 ΜΟΤΟ HONDA 16/6/11 167,00 2 ΚΗΥ 1179 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 9 29/6/11 223,29 3 KHY 1208 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT 18 29/6/11 343,38 4 ΚΗΥ 1211 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ RENAULT 59 29/06/11 452,19 5 ΚΗΥ 1213 ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 59 29/06/11 452,19 6 ΚΗΥ 1215 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ NISSAN 36 29/06/11 380,91 7 ΚΗΥ 1270 Υ ΡΟΦΟΡΟ RENAULT 59 29/06/11 452,19 8 ΡΟΜ 1095 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑ PIAGGIO ,78 ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 9 ΜΥΖ 2396 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ MITSUBISHI 50 16/04/ ,92 10 MYZ 2397 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤ MITSUBISHI 50 27/04/ ,92 11 ME ΠΛΥΣΤΙΚΟ PIAGGIO - 18/8/11 100,74 12 ΚΗΗ 3416 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 72 09/06/11 452,19 13 ΚΗΗ 3417 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 72 09/06/11 452,19 14 ΚΗΗ 3418 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES 72 09/06/11 452, ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ MERCEDES 72 09/06/11 452,19 16 ΡΟΤ 1349 ΟΧΗΜΑ ΜΕ MITSUBISHI - 10/6/11 343,38 ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 17 ΡΟΤ 1976 TIPPER BZ E4 PIAGGIO - 28/8/11 230,78 18 ΡΟΤ 1977 PORTER TOP PIAGGIO - 28/8/11 230,78 DEC-E5 19 ΡΟΗ 9153 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 88 07/10/11 469,57 20 ΡΟΖ 5034 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 59 21/6/11 452,19 21 ΡΟΤ 8187 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES - 21/6/11 317, ΜΒ 22 ΡΟΤ 8188 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES - 22/6/11 317, ΜΒ 23 ΡΟΤ 9259 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ MERCEDES 72 1/ ,19 ΣΥΝΟΛΟ 8.246,36 9. ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος 1 ΚΗΥ 1291 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ L200 µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου MITSUBISHI /10/10 399,13 14

15 2 KHY 1292 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /10/10 399,13 L200 3 KHY 1293 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /10/10 399,13 L200 4 KHY 1231 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 1999cc 11/10/10 296,78 5 ΚΗΥ 1294 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SS 50Q/50L - 11/10/10 906,68 6 ΡΟΑ 7713 ΑΠΟΡΡΙΜΜ MERCEDES 36 11/10/10 296, KHY 1203 BYΤΙΟΦΟΡΟ VOLVO / /10/10 296,78 8 ΚΗΗ 3449 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES /10/10 812, CDI 9 ΚΗΗ 3447 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN /10/10 399,13 10 ΚΗΗ 3448 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN /10/10 399,13 11 ΚΗΗ Χ4 MITSUBISHI /10/10 241,22 OUTLANDER 12 KHY 1256 ΑΠΟΡΡΙΜΜ VOLVO 33 11/10/10 296,78 13 ΚΗΗ 4713 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ LANCIA DELTA 11 11/10/10 185,67 14 ΜΕ ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ KOMATSU /10/10 126,75 GD 521A-1E 15 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1845C 52 11/10/10 101,32 16 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ INTERNATIONAL 530C - 11/10/10 126,75 17 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ 18 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ CASE 580SK JCB KOMATSU WB 93R /10/10 101, /10/10 126,75 19 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN /10/10 126,75 CABSTAR ΣΥΝΟΛΟ 6038, ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝ ΙΩΝ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 ΚΗΥ 1054 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 20 25/5/11 291,87 2 ΚΗΥ 1076 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 16 25/5/11 291,87 3 ΚΗΥ 1185 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 36 25/5/11 323,77 4 ΚΗΥ 1254 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 23/5/11 291,87 5 ΚΗΥ 1269 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 23/5/11 291,87 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤ. 6 ΚΗΥ 1277 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT 18 23/5/11 886,58 7 ΚΗΥ 1282 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ VOLVO 33 23/5/11 323,77 8 ΚΗΥ 1285 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ FIAT 35 23/5/11 323,77 9 ΚΗΥ 1297 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HUNDAI 11/ /5/11 202,55 10 KHY 1340 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ 27 23/5/11 886,58 11 ΚΗΥ 1341 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 23/5/11 291,87 15

16 12 ΚΗΥ 1342 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 17 23/5/11 291,87 13 ΥΑΟ 9126 ΚΛΟΥΒΑ MITSUBISHI 10/ /5/11 196,17 14 ΜΕ ΕΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 97 23/5/11 138,28 15 ΤΟΜ 5340 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 50 cc 23/5/11 36,68 16 ΤΟΜ 5341 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 50 cc 23/5/11 36,68 17 ΚΗΗ 3406 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ KUTSENITS 25/ /5/11 942,00 HORNESTEIN 18 ΚΗΗ 4710 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 9/ /6/11 196,17 ΚΛΟΥΒΑΚΙ 19 ΚΗΗ 4711 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 9/ /6/11 196,17 ΚΛΟΥΒΑΚΙ 20 ΚΗΥ 1128 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ MERCEDES ,77 21 ΚΗΥ 1250 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΜΑΝ ,28 22 ΚΗΗ 3442 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN ,87 23 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ NEW HOLLAND ,00 24 KHI 3981 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 7/ /12/11 130,78 25 ΚΗΗ 3409 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO 7/ /12/11 130,78 ΣΥΝΟΛΟ 7.788, ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ληξη ασφαλίστρου Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 ΚΗΗ 3412 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 349,28 2 ΚΗΗ 3436 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 196,17 3 ΚΗΗ 3443 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 323,77 4 ΚΗΗ 4709 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 5 ΚΗΙ 3975 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 6 ΚΗΥ 1053 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 323,77 7 ΚΗΥ 1065 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 435,39 8 ΚΗΥ 1103 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ /9/11 384,36 9 ΚΗΥ 1166 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 323,77 10 ΚΗΥ 1174 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 11 ΚΗΥ 1207 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 12 ΚΗΥ 1212 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 384,36 13 ΚΗΥ 1214 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 323,77 14 ΚΗΥ 1216 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 384,36 15 ΚΗΥ 1236 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 384,36 16 ΚΗΥ 1237 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 17 ΚΗΥ 1238 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 18 ΚΗΥ 1241 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ /9/11 323,77 19 ΚΗΥ 1244 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 269,54 20 ΚΗΥ 1245 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 21 ΚΗΥ 1274 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 22 ΚΗΥ 1295 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ /9/11 202,55 16

17 23 ΚΗΥ 1299 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 24 ΚΗΥ 1300 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ /9/11 349,28 25 ΚΗΥ 1301 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 26 ΚΗΥ 1305 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 27 ΚΗΥ 1306 ΦΟΡΤΗΓΟ /9/11 291,87 28 ΚΗΥ 1312 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ /9/11 189,80 29 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 30 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 31 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 32 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 33 ΜΕ ΜΕ /9/11 91,39 34 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 35 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 36 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 37 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 38 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 39 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ /9/11 138,28 40 ΜΕ ΜΕ /9/11 110,53 41 ΜΕ ΜΕ /9/11 138,28 42 ΡΚΒ 772 ΜΟΤΟ - 124cc 12/9/11 55,82 43 ΡΟΗ 8376 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ /9/11 237,64 44 ΤΒΝ 515 ΜΗΧΑΝΑΚΙ - 50cc 12/9/11 36,68 45 ΤΒΝ 9272 ΜΗΧΑΝΑΚΙ - 50cc 12/9/11 36,68 46 ΤΒΝ 9273 ΜΗΧΑΝΑΚΙ - 50cc 12/9/11 36,68 47 ΤΒΝ 9274 ΜΗΧΑΝΑΚΙ - 50cc 12/9/11 36,68 48 ΤΟΜ 737 ΜΗΧΑΝΑΚΙ - 50cc 12/9/11 36,68 49 KMT0D114 A ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ ΕΡΠΥΣΤΙΟΦΟΡΟΣ KOMATSU /9/11 138,28 50 ΡOM 2984 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES 24 02/4/12 380,37 51 ΡΟΡ 2149 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN 10 9//3/12 94,90 52 ΡΟΖ 2893 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΛΒΟ 27 26/2/12 523,65 53 ΖΚΚ 6522 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT 9/ /12/12 142,35 PUNTO ΣΥΝΟΛΟ ,15 Με βάση τα ανωτέρω, η εταιρεία INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ κατακυρώνεται να ασφαλίσει όλα τα οχήµατα του ήµου Ρόδου µε συνολικό ποσό προσφοράς ,19 καθώς ήταν η µοναδική προσφορά και κάλυπτε τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί. Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η επιτροπή του διαγωνισµού ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Να γίνει δεκτό το ως ανωτέρω πρακτικό» 17

18 Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, (οι κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Μαχραµάς Μιχαήλ & Στάγκας Στέργος απουσίαζαν από την συζήτηση και τη λήψη απόφασης του παρόντος. Προσήλθαν εν τω µέσω της εξέτασης του 2 ου Θέµατος της Ηµερήσιας ιατάξεως της παρούσας συνεδρίασης) εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού για την «Ασφάλιση όλων των οχηµάτων του ήµου Ρόδου» έτους 2011, που κοινοποιείται δια της εισήγησης του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Εσόδων & Περιουσίας µε αρ. πρωτ. 2/ , και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού στην εταιρεία INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µε συνολικό ποσό προσφοράς ,19 (K.A. 6252, 6253), καθώς ήταν η µοναδική προσφορά και κάλυπτε τις τεχνικές προδιαγραφές που είχαν τεθεί για τα οχήµατα, όπως αυτά αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες κατωτέρω: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΗΜΟTIΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΙΩΝ α/α Αριθµός κυκλοφορίας Κατηγορία οχήµατος µάρκα Ίπποι/ κυβικά Bonus malus Ηµερ. λήξης ασφάλισης Τελική τιµή ασφαλίστρου 1 ΡΚΙ 107 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 63,78 2 RKN 343 MOTO PIAGGIO /12/11 76,31 3 POA 1125 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228, Υ ΡΟΦΟΡΑ IVECO /12/11 238,93 5 POA 1127 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 6 POA 1129 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 7 POA 1128 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 258,35 8 ΡΟΑ 4722 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 301,46 9 ΤΒΝ 9096 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 10 ΤΒΝ 9097 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 11 Ρ 72 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE /12/11 95,70 12 ΚΗΙ 3964 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT /12/11 171,38 13 KHI 3967 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT /12/11 211,41 14 ΚΗΥ 1109 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 15 KHY 1110 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 16 KHY 1111 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLVO /12/11 258,11 18

19 17 ΚΗΥ 1112 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 18 KHY 1113 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 19 KHY 1202 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI /12/11 171,38 20 ΚΗΥ 1206 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 18/ /12/11 228,90 21 KHY 1258 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO /12/11 162,65 22 KHY 1259 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO /12/11 193,42 23 KHY 1261 ΦΟΡΤΗΓΟ PIAGGIO /12/11 162,65 24 KHY 1262 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN /12/11 287,78 25 KHY 1263 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN /12/11 241,98 26 KHY 1265 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 252,58 27 KHY 1266 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 23/ /12/11 300,38 28 ΚΗΥ 1303 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 283,28 29 ΚΗΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HUNDAI 07/999 29/12/11 131,35 ATOS 30 ME 6605 KIN. ΕΡΓΑΛ. JOHNSTON /12/11 108,47 31 ΜΕ 9828 ΕΣΚΑΦΕΑΣ CASE /12/11 95,70 32 ΤΒΝ 9098 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 33 ΤΒΝ 9346 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 5 29/12/11 32,48 34 ΤΒΝ 9902 ΜΟΤΟ HONDA 50 cc 2 29/12/11 28,78 35 TM 6368 MOTO VESPA 50 cc 2 29/12/11 28,78 36 TM 6413 MOTO VESPA 50 cc 2 29/12/11 28,78 37 TOM 4210 MOTO PIAGGIO 50 cc 7 29/12/11 36,17 38 TOM 4211 MOTO PIAGGIO 50 cc 7 29/12/11 36,17 39 TOM 4212 MOTO PIAGGIO 50 cc 7 29/12/11 36,17 40 Ρ 98/71130 ΜΕ/ΠΤΥ SICAS /12/11 84,47 41 Ρ ΜΕ/ΠΡΟΩΘΗ BOMAG /12/11 114,67 86/ ΜΕ/ΦΟΡΤΩΤ CASE /12/11 136, ΜΕ/ΦΟΡΤΩΤ CASE /12/11 136, ME/KIN. ΕΡΓ. IVECO /12/11 108,47 45 ΡΟΝ 243 ΜΟΤΟ cc 4 29/12/11 46,29 46 ΚΗΙ 3964 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MULTIPLA /12/11 238,58 FIAT 47 ΡΚΑ 566 ΜΟΤΟ YAMAHA 102 cc 3 29/12/11 43,79 48 ΡKB 482 ΜΟΤΟ SUZUKI 81 cc 3 29/12/11 43,79 49 ΡΚΥ 505 MOTO PIAGGIO /12/11 76,31 50 ΡΚΥ 506 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 76,31 51 ΡΚΥ 507 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 76,31 52 ΡΟΑ 4309 ΚΙΝ. ΕΡΓΑΛ. MITSUBISHI /12/11 228,90 53 ΡΟΑ 7930 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 54 ΡΟΑ 7931 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 55 ΡΟΑ 7932 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 487,84 56 ΡΟΑ 7933 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 487,84 57 ΡΟΑ 7934 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 58 ΡΟΑ 7935 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 59 ΡΟΑ 7936 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 362,76 19

20 60 ΡΟΑ 7937 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 61 ΡΟΑ 7938 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES /12/11 253,94 62 ΡΟΒ 1109 ΜΟΤΟ PIAGGIO /12/11 76,31 63 ΡΟΒ 3560 ΦΟΡΤΗΓΟ LAND ROVER /12/11 238,93 64 ΡΟΒ 3730 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 65 ΡΟΒ 3742 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 211,41 66 ΡΟΒ 4467 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 67 ΡΟΒ 4468 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI /12/11 228,90 68 ΡΟΒ 4469 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI 35/ /12/11 253,94 69 ΡΟΒ 5735 ΦΟΡΤΗΓΟ LAND ROVER /12/11 238,93 70 Ρ 48 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT /12/11 108,47 71 Ρ 52 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE /12/11 86,69 72 Ρ 69 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT /12/11 108,47 73 ΚΗΥ 1115 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 74 ΚΗΥ 1116 ΦΟΡΤΗΓΟ SCANIA /12/11 391,35 75 ΚΗΥ 1178 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SCODA 9 HP 2 29/12/11 161,36 76 ΚΗΥ 1180 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SCODA 9 / /12/11 182,10 77 ΚΗΥ 1181 ΦΟΡΤΗΓΟ FIAT 8 HP 4 29/12/11 162,65 78 ΚΗΥ 1200 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI 11 HP 2 29/12/11 171,38 79 ΚΗΥ 1201 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHI 11 HP 2 29/12/11 171,38 80 ΚΗΥ 1298 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI 11 HP 8 29/12/11 225,23 81 ΜΟΡ 310 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 82 ΤΟΜ 4208 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 83 ΤΟΜ 4209 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 84 TOM 4213 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 85 ΤΟΜ 4214 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 86 ΤΟΜ 6374 ΜΟΤΟ PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 87 ΤΟΜ 8033 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 88 ΤΟΜ 8034 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 89 ΤΟΜ 8035 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 90 ΤΟΜ 8036 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 91 ΤΟΜ 8037 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 92 ΤΟΜ 8038 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 93 ΤΟΜ 8039 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 94 ΤΟΜ 8040 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 95 ΤΟΜ 8041 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 96 ΤΟΜ 8042 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 97 ΤΟΜ 8043 MOTO PIAGGIO 50 cc 2 29/12/11 28,78 98 ΡΚΒ 726 ΜΟΤΟ HONDA 647 cc 2 29/12/11 111,32 TRANSALP 99 ΡΟΝ 244 ΜΟΤΟ KAWASAKI 125 cc 2 29/12/11 43, ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 106 HP 2 29/12/11 108,47 ΑΣΠΡΟ 101 ΑΜ ΤΡΑΚΤΕΡ NEW HOLLAND 50 HP 2 29/12/11 43,79 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 12/8/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4353 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 47.959,48 Περιεχόµενα: 1. ιακήρυξη ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 229/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454

T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού. Φαξ : 22310-67454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4559 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ T αχ. Δ/ νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13

Αρ. ιακήρυξης: 94/Π /13 Αρ. Πρωτ.: ΓΠ οικ./1116/22-3-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ν.Π...) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε ΡΑ : ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 58 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ /νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ : 15PROC002610655

Α ΑΜ : 15PROC002610655 Α ΑΜ : 15PROC002610655 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 30/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 226/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 17-01-2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:2675/952 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα