ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου Θέρµης, Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: ρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου Θέρµης, Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: ρ. Απόστολος Παπαγιαννάκης Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Ιωάννης Τόσκας Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Περίληψη: Από τον Απρίλιο του 2005, το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) υλοποιούν ένα πρόγραµµα ελέγχου της ποιότητας των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, διαµορφώνοντας παράλληλα ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης των επιβατικών υπηρεσιών στο µέλλον. Το άρθρο περιλαµβάνει την παρουσίαση ορισµένων από τις βασικότερες εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα όπως η εκπόνηση έρευνας χρηστών δηµοσίων συγκοινωνιών για την ιεράρχηση των παραµέτρων ποιότητας ως προς τη σηµαντικότητά τους και το βαθµό ικανοποίησής τους από το επιβατικό κοινό και η διαµόρφωση µιας πλήρους µεθοδολογίας δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσµατικότητας. Λέξεις - Κλειδιά: είκτες ποιότητας, Λειτουργικοί δείκτες, ηµόσιες Αστικές Συγκοινωνίες, Ποιότητα συγκοινωνιακών υπηρεσιών

2 274 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η ανάγκη θέσπισης ενός συστήµατος ελέγχου ποιότητας των αστικών µεταφορών Το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) βρίσκεται προ των πυλών µιας γενικότερης ανασυγκρότησης των αστικών µεταφορών. Η σύσταση του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) µε στόχο τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, οι διαρκείς παρεµβάσεις που ήδη υλοποιούνται στον ΟΑΣΘ σε διαφορετικά επίπεδα, όπως τεχνολογικό (Τηλεµατική), υποδοµών (νέα λεωφορεία) και λειτουργικό (νέες λεωφορειακές γραµµές), καθώς και η µελλοντική υλοποίηση του Μετρό και της υποθαλάσσιας αρτηρίας θα διαµορφώσουν ένα σύγχρονο, ελκυστικό και πολυτροπικό σύστηµα δηµοσίων συγκοινωνιών. Το ΣΑΣΘ κατέχει έναν εποπτικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία των επιβατικών µεταφορών του ΠΣΘ και η συµβολή του στη δηµιουργία του προαναφερθέντος συγκοινωνιακού τοπίου είναι καθοριστική. Στα πλαίσια αυτά και υλοποιώντας τον θεσµικό του ρόλο, το ΣΑΣΘ πρέπει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού συστήµατος διαχρονικής παρακολούθησης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών στο ΠΣΘ. Η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος µπορεί να συµβάλει στην αποτίµηση της τρέχουσας απόδοσης των εµπλεκόµενων φορέων, στην επιτάχυνση της διαδικασίας αλλαγών και ανασχεδιασµού, καθώς και στην αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση των φορέων στις απαιτήσεις ποιότητας των πολιτών. Ειδικότερα, η θέσπιση και διαχρονική παρακολούθηση δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών θα επιτρέψει: την αξιολόγηση της απόδοσης των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, τη λήψη άµεσων µέτρων βελτίωσης των υπηρεσιών, τη διαχρονική παρακολούθηση της εξέλιξης της ποιότητας των υπηρεσιών, την καλύτερη γνώση των αναγκών και προτεραιοτήτων του επιβατικού κοινού, την αποτελεσµατικότερη επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων, και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα Αντικείµενο εργασιών Από τον Απρίλιο του 2005, το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) υλοποιούν ένα πρόγραµµα ελέγχου της ποιότητας των συγκοινωνιακών υπηρεσιών του ΠΣΘ, διαµορφώνοντας παράλληλα ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης των επιβατικών υπηρεσιών στο µέλλον. Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός εµπεριστατωµένου και ολοκληρωµένου Συστήµατος εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας, το οποίο θα αποτελέσει για τους ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ ένα στρατηγικό εργαλείο συνεχούς παρακολούθησης, αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόµενων επιβατικών υπηρεσιών. Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα περιλαµβάνουν αρχικά την αποτίµηση των υφιστάµενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών µέσω της ποσοτικοποίησης δεικτών ποιότητας και λειτουργικών δεικτών όπως η πληρότητα των οχηµάτων, η ακρίβεια τήρησης του χρονοπρογραµµατισµού, η αξιοπιστία των δροµολογίων, η καθαριότητα, η αποδοτικότητα των λεωφορειολωρίδων, ο µέσος χρόνος αναµονής των επιβατών στις αφετηρίες και τις στάσεις, η αποδοτικότητα του συστήµατος διάθεσης και ακύρωσης εισιτηρίων κ.ά. Η αξιολόγηση των δεικτών έδωσε ήδη χρήσιµα στοιχεία στους ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ για την αποδοτικότητα των υφιστάµενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

3 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 275 Επίσης έχει ολοκληρωθεί η έρευνα χρηστών δηµοσίων συγκοινωνιών για την ιεράρχηση των παραµέτρων ποιότητας ως προς τη σηµαντικότητα και το βαθµό ικανοποίησης του επιβατικού κοινού. Η έρευνα επιβατών προσέφερε µια συγκεντρωτική εικόνα της ικανοποίησης των επιβατών για τις υφιστάµενες συγκοινωνιακές υπηρεσίες στο ΠΣΘ και κατ επέκταση των πρωτοβουλιών που θα πρέπει να πάρουν οι τοπικοί φορείς για τη βελτίωσή τους. Το ΙΜΕΤ έχει αναπτύξει, σε συνεργασία µε το ΣΑΣΘ, ένα Ολοκληρωµένο Σύστηµα εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας ( ΕΑ) για την παρακολούθηση και αποτίµηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των ΟΑΣΘ και ΣΑΣΘ, το οποίο παρέχεται µε τη µορφή ενός πλήρους εγχειριδίου προδιαγραφών και ενός λογισµικού υπολογισµού των δεικτών. Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε µια ολοκληρωµένη Μεθοδολογία, η οποία έχει βασιστεί σε διεθνώς καθιερωµένα πρότυπα και τεχνικές, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και ακεραιότητα των αποτελεσµάτων. 2. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΣΘ 2.1. Αντικείµενο και προφίλ έρευνας Η έρευνα ικανοποίησης / δυσαρέσκειας πελατών CS/D (Customer Satisfaction/ Dissatisfaction) είχε σαν στόχο την αναγνώριση των αναγκών και προτεραιοτήτων του επιβατικού κοινού στο ΠΣΘ, καθώς και την καταγραφή της ικανοποίησης των χρηστών για τις υφιστάµενες συγκοινωνιακές υπηρεσίες. Όπως και κάθε τυπική έρευνα ικανοποίησης των πελατών µε τη χρήση ποιοτικών κριτηρίων, οι ερωτώµενοι δήλωσαν τη γενική άποψη τους για το υπό µελέτη σύστηµα και στη συνέχεια βαθµολόγησαν κάθε προσφερόµενη υπηρεσία ξεχωριστά. Εκτός όµως από την αξιολόγηση της προσφερόµενης ποιότητας έγινε και εκτίµηση της προσδοκώµενης ποιότητας, δηλαδή ουσιαστικά µια απόδοση της σηµαντικότητας κάθε ποιοτικού παράγοντα σε σχέση µε τη συνολική ποιότητα λειτουργίας του συστήµατος. Χρησιµοποιώντας διεθνώς καθιερωµένα στατιστικά πρότυπα (TRB Report 37), καθορίστηκε ένα δείγµα 400 επιβατών, το οποίο αναφέρεται σε ποσοστό εµπιστοσύνης 95% και µε τυπική απόκλιση 5%. Τα 400 ερωτηµατολόγια υλοποιήθηκαν στις έξι αφετηρίες του ΟΑΣΘ όπου υλοποιείται ο µεγαλύτερος όγκος του προγραµµατισµένου συγκοινωνιακού έργου και σε τέσσερις στάσεις µέγιστης φόρτισης γραµµών Αποτελέσµατα έρευνας Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της έρευνας αποτέλεσε η ιεράρχηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Αστικών Συγκοινωνιών σύµφωνα µε τη σηµαντικότητά τους, ως προς τους επιβάτες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά Αστικών Συγκοινωνιών ταξινοµήθηκαν σε δέκα κατηγορίες και ζητήθηκε από τους επιβάτες να τις ταξινοµήσουν από το 1 έως το 10, όπου 1: η λιγότερο σηµαντική και 10: η πιο σηµαντική. Τα ίδια αποτελέσµατα απεικονίζονται γραφικά στο επόµενο σχήµα.

4 276 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Βαθµολογία Συχνότητα δροµολογίων 8,3 Κατηγορία ποιοτικών χαρακτηριστικών Ακρίβεια στην τήρηση των δροµολογίων Τιµές εισιτηρίων και καρτών Ασφάλεια Καθαριότητα και άνεση κατά τη µετακίνηση Απόσταση µετακίνησης από και προς τη στάση/σταθµό Συµπεριφορά προσωπικού (οδηγοί, σταθµάρχες, εκδότες εισιτηρίων, ελεγκτές) ιαθεσιµότητα και χρήση εισιτηρίων/ καρτών 4,0 4,8 5,3 6,0 6,2 6,6 7,3 Πληροφόρηση (στις στάσεις / σταθµούς, µέσα στο όχηµα/ βαγόνι, µε έντυπα, µέσω ίντερνετ ή τηλεφωνικά) Συνδυασµένη χρήση µέσων µεταφοράς (ΜΜΜ, ΙΧ) 3,2 3,4 Σχήµα 1: Ιεράρχηση κατηγοριών ποιοτικών χαρακτηριστικών από τους επιβάτες ως προς τη σηµαντικότητα Το πλέον σηµαντικό συµπέρασµα από τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται στο παραπάνω σχήµα είναι ότι και οι δύο κατηγορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών µε την υψηλότερη βαθµολογία αφορούν στους χρόνους δροµολογίων. Ειδικότερα, η συχνότητα των δροµολογίων και η ακρίβεια στην τήρηση των δροµολογίων κατέχουν εξέχουσα θέση στις προτιµήσεις των επιβατών. Οι τιµές των εισιτηρίων και καρτών θεωρούνται επίσης σηµαντικός κατά τους επιβάτες παράγοντας, ενώ ένα παραδοσιακά κρίσιµο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η ασφάλεια, βρίσκεται στην τέταρτη θέση σηµαντικότητας. Στις τελευταίες θέσεις συναντάται η πληροφόρηση, ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει ότι η πληροφόρηση δεν είναι σηµαντική για τους επιβάτες, αλλά συγκριτικά µε τις υπόλοιπες κατηγορίες ποιοτικών χαρακτηριστικών βρίσκεται χαµηλότερα στις προτιµήσεις τους. Σε επόµενο στάδιο της έρευνας διερευνήθηκαν εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία φαίνεται να αποδίδουν σχετικά καλά και οι επιβάτες να παρουσιάζονται επαρκώς ικανοποιηµένοι. Αυτά είναι, κατά σειρά ικανοποίησης, τα εξής: Ποικιλία σε τύπους εισιτηρίων και καρτών. Ωράριο λειτουργίας των ΜΜΜ. Σύστηµα πώλησης εισιτηρίων και καρτών. Επάρκεια στην κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης από γραµµές Αστικών Συγκοινωνιών. Απόσταση µετακίνησης µεταξύ δύο σηµείων µετεπιβίβασης. Στον αντίποδα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τα οποία οι επιβάτες δεν παρουσιάζονται ικανοποιηµένοι είναι τα εξής: Ευκολία πρόσβασης στα ΜΜΜ για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Συνθήκες µεταφοράς µέσα στο όχηµα, όσον αφορά την πληρότητα, τον αριθµό των καθισµάτων, τις χειρολαβές, τη θερµοκρασία και τον εξαερισµό. Πληροφόρηση εντός των οχηµάτων.

5 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 277 Η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Καθαριότητα οχηµάτων. Οι επιβάτες αξιολόγησαν επίσης το σύστηµα ΑΣ του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης στο σύνολό του. Η γενική εικόνα αναδεικνύει το σύστηµα ΑΣ του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τους επιβάτες, µέτριο Πολύ ικανοποιητικό Ικανοποιητικό Μέτριο Καθόλου ικανοποιητικό Σχήµα 2: Ικανοποίηση επιβατών για τις επιβατικές υπηρεσίες στο ΠΣΘ Τέλος, συνδυάζοντας τις βαθµολογίες σηµαντικότητας και ικανοποίησης και εφαρµόζοντας την µέθοδο Quadrant Analysis διερευνήθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία χρήζουν άµεσης προσοχής και βελτίωσης. Αυτά είναι, κατά σειρά σηµαντικότητας, τα εξής: Συνθήκες µεταφοράς µέσα στο όχηµα Ευκολία πρόσβασης στα ΜΜΜ για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα Καθαριότητα οχηµάτων Συνθήκες αναµονής στις στάσεις/ σταθµούς Λήψη µέτρων για τη µείωση των ρύπων στην ατµόσφαιρα Το σηµαντικό συµπέρασµα που εξήχθηκε από την έρευνα των επιβατών είναι ότι οι επιβάτες εστιάζουν τις άµεσες βελτιώσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο ΠΣΘ σε αµιγώς ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πέρα από τα παραπάνω «άµεσα προς βελτίωση» ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα παρακάτω έχουν εκτιµηθεί από τους επιβάτες ως σηµαντικά και για τα οποία η ικανοποίηση ως προς την απόδοσή τους είναι από µέτρια έως ικανοποιητική: Συχνότητα των δροµολογίων. Ακρίβεια των δροµολογίων. Ωράριο λειτουργίας των ΜΜΜ. Επάρκεια στην κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης. Τιµές των εισιτηρίων και καρτών. Συµπεριφορά προσωπικού. Ύπαρξη λεωφορειολωρίδων για την ταχύτητα των ΜΜΜ. Απόσταση/χρόνος µετακίνησης έως τις στάσεις / σταθµούς. Ασφάλεια κατά την παραµονή στις στάσεις / σταθµούς. Συµπεριφορά των οδηγών όσον αφορά τον τρόπο οδήγησης.

6 278 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Χρόνος αναµονής στο σηµείο ή στα σηµεία µετεπιβίβασης. Η διαµόρφωση του Ολοκληρωµένου Συστήµατος εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας ( ΕΑ), βασίστηκε στην υλοποίηση µιας σειράς δράσεων όπως: µετρήσεις και έρευνες για την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης, έρευνα των επιβατών που περιγράφηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, και εκτενής ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και πρακτικής. Οι µετρήσεις και έρευνες για την αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις φάσεις, µε την εφαρµογή ποικίλλων µεθόδων συλλογής στοιχείων ανάλογα µε τα µεθοδολογικά χαρακτηριστικά των δεικτών. Σε σχέση µε την επιλογή του δείγµατος για το λειτουργικό αντικείµενο της έρευνας, τα παρακάτω αξίζει να σηµειωθούν: A. B. 3. ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1. Οι δείκτες του συστήµατος Η έρευνα περιελάµβανε το σύνολο των δροµολογίων όλων των λεωφορειακών γραµµών που αναχωρούν από τις βασικές αφετηρίες του ΟΑΣΘ (ΙΚΕΑ, ΝΣΣ, ΚΤΕΛ, Σταυρούπολη, Πλ. Ελευθερίας, Πλ. Αριστοτέλους). Κατά τη διάρκεια µιας εργάσιµης ηµέρας (από ώρα 5:00 έως 24:00) ελέγχθηκαν 50 λεωφορειακές γραµµές και το σύνολο των δροµολογίων που αναχωρούν από τις συγκεκριµένες αφετηρίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, στο δίκτυο του ΟΑΣΘ λειτουργούν 69 λεωφορειακές γραµµές και εκτελούνται καθηµερινά περίπου δροµολόγια. Κατά συνέπεια, το δείγµα που επιλέχθηκε για τους δείκτες Αξιοπιστία δροµολογίων και Ακρίβεια αναχώρησης στις αφετηρίες αντιστοιχεί στο 70% των γραµµών και στο 78% των δροµολογίων του ΟΑΣΘ. Η έρευνα περιελάµβανε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 25 γραµµών που επιλέχθηκαν µε τα εξής κριτήρια: 1. Γεωγραφική κάλυψη (εξυπηρετούν σχεδόν το σύνολο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος). 2. Τύπος γραµµής (κορµού, αστικές και περιαστικές). 3. Επιβατική κίνηση (αντιστοιχούν περίπου στο 65% της συνολικής µηνιαίας επιβατικής κίνησης του ΟΑΣΘ). Το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ΕΑ αποτελείται συνολικά από τριάντα (30) δείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τα πλήρη ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήµατος αστικών µεταφορών και των παρεχόµενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής: Επιβατική κίνηση Ποσοστό εκτέλεσης δροµολογίων στις αφετηρίες Ακρίβεια αναχώρησης οχηµάτων από τις αφετηρίες (Επίπεδα Εξυπηρέτησης) Μέσος χρόνος αναµονής των επιβατών στις αφετηρίες Μέσος χρόνος αναµονής των επιβατών στις στάσεις Απόκλιση των παρατηρηθεισών προγραµµατισµένων συχνοτήτων Ακρίβεια διάρκειας διαδροµής δροµολογίων Μέση ταχύτητα γραµµής Μέση ταχύτητα λεωφορείων κατά µήκος των λεωφορειολωρίδων Αριθµός παραβιάσεων στις λεωφορειολωρίδες Πληρότητα οχηµάτων

7 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες Χρόνος αναµονής για την προµήθεια εισιτηρίου Χρόνος αναµονής για την έκδοση κάρτας απεριορίστων διαδροµών ιαθεσιµότητα εισιτηρίων στα σηµεία πώλησης Κατάσταση ακυρωτικών µηχανηµάτων Κατάσταση µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων Καθαριότητα Συνθήκες µεταφοράς µέσα στο όχηµα Συνθήκες αναµονής στις στάσεις/ σταθµούς Ευκολία πρόσβασης στα ΜΜΜ για ΑΜΕΑ Λήψη µέτρων για τη µείωση των ρύπων στην ατµόσφαιρα Συµπεριφορά προσωπικού Συνθήκες ασφάλειας (στάσεις και σταθµούς) Υπάρχουσα πληροφόρηση Τιµολογιακή πολιτική (ποικιλία και τιµές) Συχνότητα δροµολογίων (έρευνα επιβατών) Ακρίβεια δροµολογίων (έρευνα επιβατών) Επάρκεια στη κάλυψη της περιοχής εξυπηρέτησης Συγχρονισµός δροµολογίων (χρόνος αναµονής στα σηµεία µετεπιβίβασης) Συνολική αξιολόγηση επιβατών 3.2. Μεθοδολογικά στοιχεία Για την υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ΕΑ, αναπτύχθηκε µια πλήρης µεθοδολογία, η οποία περιλαµβάνει για κάθε δείκτη την αναλυτική περιγραφή του, τη µαθηµατική διατύπωση υπολογισµού του, τη µέθοδο συλλογής των πρωτογενών δεδοµένων, το δείγµα και άλλα στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω η µαθηµατική διατύπωση του δείκτη 3: «Ακρίβεια αναχώρησης οχηµάτων από τις αφετηρίες (Επίπεδα Εξυπηρέτησης)». Ο δείκτης αφορά στην αποδοτικότητα του χρονοπρογραµµατισού του ΟΑΣΘ στις αφετηρίες. Με τη χρήση στατιστικών µεγεθών ταξινοµούνται οι γραµµές σε έξι συνολικά Επίπεδα Εξυπηρέτησης (Level of Service, LOS), πάντα αναφορικά µε το χρονοπρογραµµατισµό. Ειδικότερα, υπολογίζεται για µια γραµµή ο συντελεστής διακύµανσης (coefficient of variation, c vh ) των παρατηρηθέντων headways και µε βάση την τιµή του συντελεστή ταξινοµείται η γραµµή αυτή σε ένα από τα Επίπεδα Εξυπηρέτησης ως εξής: Για κάθε γραµµή υπολογίζεται αρχικά ο αριθµητικός µέσος όρος των προγραµµατισµένων headways: h π : Μέση τιµή των προγραµµατισµένων headways της γραµµής h π = 1 n n i= 1 Όπου, h π = το προγραµµατισµένο headway i της γραµµής i i h (1) π n = το σύνολο των προγραµµατισµένων headways της γραµµής Στη συνέχεια υπολογίζεται η τυπική απόκλιση των διαφορών µεταξύ των προγραµµατισµένων και των αντίστοιχων παρατηρηθέντων headways της γραµµής : s : η τυπική απόκλιση των αποκλίσεων των headways της γραµµής s = 1 n n 1 i= 1 i i 2 ( hε hπ ) (2)

8 280 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Όπου, h π = το προγραµµατισµένο headway i της γραµµής i i h ε = το παρατηρηθέν headway i της γραµµής n = το σύνολο των headways της γραµµής Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός του συντελεστή διακύµανσης (coefficient of variation, c vh ) των αποκλίσεων των προγραµµατισµένων και των παρατηρηθέντων headways: c : ο συντελεστής διακύµανσης των headways της γραµµής vh c vh = s h π (3) Τέλος, µε βάση την τιµή του (Level of Service, LOS). c vh, η γραµµή ταξινοµείται σε ένα Επίπεδο Εξυπηρέτησης Η δείκτης 3 εκφράζει το επίπεδο της παρεχόµενης εξυπηρέτησης όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραµµατισµένων αναχωρήσεων των λεωφορείων από τις αφετηρίες. Ο δείκτης 3 κατατάσσει τις 69 λεωφορειακές γραµµές του ΟΑΣΘ σε 6 επίπεδα εξυπηρέτησης (A, B, C, D, E, F) όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα, το οποίο προέκυψε από την έρευνα που έλαβε χώρα στα πλαίσια του έργου για την αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης: 3 Ποσοστιαία κατανοµή γραµµών ΟΑΣΘ ανά επίπεδο εξυπηρέτησης ,3 47, , ,7 32,1 21, ,3 9,6 5,7 3,8 3,8 Μάιος Ιούνιος Οκτώβριος Α Β C D Ε F Σχήµα 3: Ποσοστιαία κατανοµή των γραµµών στα Επίπεδα Εξυπηρέτησης σε σχέση µε την ακρίβεια αναχώρησης των οχηµάτων στις αφετηρίες Στο παραπάνω διάγραµµα είναι εµφανής η βελτίωση στο επίπεδο εξυπηρέτησης κατά το µήνα Οκτώβριο σε σχέση µε τους µήνες Μάιο και Ιούνιο. Η ολοκλήρωση και εφαρµογή του συστήµατος τηλεµατικής για την παρακολούθηση του στόλου οχηµάτων του ΟΑΣΘ (Σεπτέµβιος 2005) απέφερε θετικές επιπτώσεις στο σχεδιασµό, στο προγραµµατισµό και τον έλεγχο του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

9 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 281 Τέσσερις µέθοδοι συλλογής στοιχείων θα εφαρµοστούν στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ΕΑ ανάλογα µε το είδος των στοιχείων αυτών: Ερωτηµατολόγια επιβατών: µέσω ερωτηµατολογίων θα συλλεχθούν οι απαντήσεις των επιβατών σχετικά µε την ικανοποίησή τους για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Έρευνα Mystery Shopping: ερευνητές της οµάδας µελέτης θα διερευνήσουν συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών, στη βάση συγκεκριµένων προδιαγραφών που θα τους δοθούν. Μετρήσεις στο πεδίο: παρατηρητές θα χρησιµοποιήσουν ειδικά έντυπα για την καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των οχηµάτων. Η καταγραφή αυτή θα πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένα σηµεία του δικτύου (π.χ. αφετηρίες, στάσεις κ.ά.). Στοιχεία ΟΑΣΘ/Τηλεµατική: υφιστάµενα στοιχεία που τηρούν οι ΣΑΣΘ και ΟΑΣΘ θα αξιοποιηθούν για τον υπολογισµό συγκεκριµένων ποιοτικών δεικτών (π.χ. συµβάντα, κάλυψη δικτύου κ.ά.). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται επίσης και τα δεδοµένα του συστήµατος τηλεµατικής του ΟΑΣΘ. 4. ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Το ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης της ποιότητας που αναπτύσσεται από το ΣΑΣΘ και το ΙΜΕΤ, οφείλει να είναι: αξιόπιστο και αντικειµενικό ως προς την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών για το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων στις.σ. Θεσσαλονίκης, προσαρµοσµένο στις σηµερινές συνθήκες και ευέλικτο στην ένταξη νέων δεικτών και πηγών δεδοµένων για την ποσοτικοποίηση των δεικτών, και αποδοτικό για την κατάληξη τεκµηριωµένων συµπερασµάτων, µε τελικό στόχο την ιεράρχηση δράσεων για τη συνεχή βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη. Η χρήση των στοιχείων του συστήµατος τηλεµατικής θα επιτρέψει την επίτευξη της µέγιστης δυνατής ακρίβειας, αξιοπιστίας και αντικειµενικότητας όσον αφορά στην αξιολόγηση του παρεχόµενου συγκοινωνιακού έργου στο δίκτυο των λεωφορειακών γραµµών του ΟΑΣΘ. Το λογισµικό υπολογισµού των δεικτών εξυπηρέτησης και αποτελεσµατικότητας θα έχει την δυνατότητα «ανάγνωσης» δεδοµένων που προέρχονται από σύστηµα τηλεµατικής του ΟΑΣΘ. Μια τέτοια λειτουργικότητα θα επιτρέψει στο ΣΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ. να συνεργάζονται αποτελεσµατικά για τη ποσοτικοποίηση δεικτών ποιότητας, και να κάνουν χρήση των αποτελεσµάτων της επεξεργασίας µε συµβατό και κοινά αποδεκτό τρόπο. Οι δείκτες θα ποσοτικοποιούνται «αυτόµατα» και θα διασφαλιστεί ο απρόσκοπτη αξιολόγηση των λεωφορειακών γραµµών σε εξαµηνιαία ή ετήσια βάση. Το ΣΑΣΘ και ο ΟΑΣΘ θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν και να προτείνουν, σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της διαρκούς αξιολόγησης, διορθωτικές ενέργειες άµεσου και µεσοπρόθεσµου επιχειρησιακού χαρακτήρα, για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών αποτελούν την επόµενη επιχειρησιακή φάση στην κοινή προσπάθεια του ΣΑΣΘ και του ΟΑΣΘ για καλύτερες δηµόσιες συγκοινωνίες. Ενδεικτικά, η αξιοποίηση του ολοκληρωµένου συστήµατος δεικτών διακρίνεται σε δύο επιχειρησιακές φάσεις: Α. ιορθωτικές ενέργειες άµεσου χαρακτήρα Άµεσες παρεµβάσεις επιχειρησιακού χαρακτήρα για την βελτίωση της παρεχόµενης υπηρεσίας σε όσες γραµµές το επίπεδο εξυπηρέτησης υπολείπεται σηµαντικά ενός ελαχίστου αποδεκτού ορίου που θα προσδιορισθεί από την ανάλυση των µετρήσεων.

10 282 3 o Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Οι παρεµβάσεις αυτές αφορούν κυρίως σε: Επεκτάσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάµενων λεωφορειακών γραµµών. Τροποποιήσεις διαδροµών. Τροποποιήσεις σε δροµολόγια και συχνότητες. Τεκµηρίωση και διαστασιολόγηση των αναγκών σε οχήµατα. Οι παρεµβάσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα που σχετίζονται κυρίως µε: Έλλειψη οχηµάτων και συντονισµού στον χρονοπρογραµµατισµό. Αντιµετώπιση προβληµάτων κυκλοφοριακής συµφόρησης. Κάλυψης της ζήτησης και εξυπηρέτησης πόλων γένεσης µετακινήσεων. B. ιορθωτικές ενέργειες µεσοπρόθεσµου χαρακτήρα Συνολικός επανασχεδιασµός των γραµµών µε στόχο την βελτίωση των επιδόσεων του δικτύου. Η βελτίωση θα επιτευχθεί µε δράσεις όπως οι παρακάτω: Τροποποίηση ή δηµιουργία γραµµών που να καλύπτουν την παρατηρηµένη ζήτηση σε µετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή. Βελτίωση της παραγωγικότητας ή οικονοµικής απόδοσης του δικτύου µε ορθολογική αξιοποίηση, διαχείριση και καταµερισµό των οχηµάτων. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης µε βελτιστοποίηση του χρονοπρογραµµατισµού δροµολογίων. Καθορισµός κατώτερων επιπέδων ποιότητας παρεχόµενης εξυπηρέτησης και πιστοποίηση της καλής λειτουργίας του δικτύου σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όλες οι παραπάνω ενέργειες κινούνται στην κατεύθυνση ικανοποίησης του βασικού στόχου µιας διαδικασίας αξιολόγησης της ποιότητας που είναι η αναγνώριση των αναγκών των επιβατών-πελατών του συστήµατος δηµοσίων συγκοινωνιών και η µετάφραση τους σε οργανωτικούς, λειτουργικούς και πραγµατοποιήσιµους στόχους από τους υπεύθυνους φορείς αστικών συγκοινωνιών. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ικανοποίηση του επιβάτη και γενικότερα κερδίζεται η εµπιστοσύνη της κοινής γνώµης προς τα µαζικά µέσα µεταφοράς. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ European Committee for Standardization (CEN) (2002). Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13816: Transportation Logistics and Services Public passenger transport Service quality definition, targeting and measurement. Βρυξέλλες Consortium of the EU Proect PORTAL (2003). Benchmarking and Quality Management in Public Transport. Βρυξέλλες Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) (2005). Παραδοτέο Π2 Έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ελέγχου Ποιότητας των Παρεχόµενων Επιβατικών Υπηρεσιών ηµοσίων Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης»: Εγχειρίδιο Εφαρµογής των εικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσµατικότητας (.Ε.Α.). Θεσσαλονίκη Transportation Research Board (Transit Cooperative Research Program) (2004). Report 100: Transit Capacity and Quality of Service Manual (2 nd Edition). USA Transportation Research Board (Transit Cooperative Research Program) (2003). Report 88: A Guidebook for Developing a Transit Performance-Measurement System. USA Transportation Research Board (Transit Cooperative Research Program) (1998). Report 37: A Handbook: Integrating Market Research into Transit Management. USA

11 Αξιολόγηση ποιότητας και τιμολόγηση στις αστικές συγκοινωνίες 283 AN INTEGRATED QUALITY CONTROL SYSTEM FOR THE PUBLIC TRANSPORT SERVICES IN THESSALONIKI Dr. Yannis Tyrinopoulos Hellenic Institute of Transport 6 th km. Charilaou-Thermi rd., Thermi, Thessaloniki Tel.: Fax: Dr. Georgia Aifadopoulou Hellenic Institute of Transport 6 th km. Charilaou-Thermi rd., Thermi, Thessaloniki Tel.: Fax: Dr. Apostolos Papayannakis Thessaloniki Transport Authority 65, Georgikis Sholis Ave., Pilea, Thessaloniki Tel.: Fax: Yannis Toskas Thessaloniki Transport Authority 65, Georgikis Sholis Ave., Pilea, Thessaloniki Tel.: Fax: Summary: Since April 2005, the Thessaloniki Transport Authority (THETA) and the Hellenic Institute of Transport (HIT) implement a quality control programme for the public transportation services in the Thessaloniki greater area, formulating also an integrated public transportation monitoring system to be applied in the future. The paper contains the results of the main activities carried out so far, such as the customer satisfaction/dissatisfaction survey for the prioritization and assessment of the quality factors in terms of importance and satisfaction given by the passengers, and the development of a complete Methodology of the service and effectiveness indicators to be applied. Keywords: Quality indicators, Operational indicators, Public Transport, Quality of transportation services

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η καταγραφή της άποψης του επιβατικού κοινού για την ποιότητα των µετακινήσεων στη Θεσσαλονίκη η σύγκριση µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14

e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 e-ticketing: Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις Συγκοινωνίες Αθηνών 1/14 Περιεχόμενα Ο ρόλος του ΟΑΣΑ Βασική Λειτουργικότητα και κύρια χαρακτηριστικά ΑΣΣΚ Σκοπιμότητα του Έργου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο

στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Ευφυέστερες Δημόσιες Συγκοινωνίες στην Αθήνα Ηλεκτρονικό Εισιτήριο Οργάνωση των Δημόσιων Συγκοινωνιών στην Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας Οδικές

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ Οκτώβριος 2006 ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Το Μετρό είναι ένα έργο που χαρακτηρίζεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ»

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ «Η ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑ ΕΙΚΟΝΑ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΡΑ» Ιανουάριος Άξονες Διερεύνησης. Χρήση Μέσων Μεταφοράς. Μετεπιβίβαση. Βαθμός Ικανοποίησης από οργάνωση ΜΜΜ 4.

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας

Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Ευφυέστερες δημόσιες συγκοινωνίες: το ηλεκτρονικό εισιτήριο της Αθήνας Γρηγόρης Δημητριάδης, Μαρία Μαυρουδή - Συγκοινωνίες Αθηνών Ημερίδα ΣΑΣΘ, Θεσσαλονίκη, 17 Μαρ 2015 στην Αθήνα κινούνται 3,8 εκατ. άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές

Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Εφαρµογές Συστηµάτων Τηλεµατικής στις ηµόσιες Μεταφορές Ντόρα Τόδη ιπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Υπεύθ.. Ανάπτυξης Εργασιών Β.Ελλάδος Λ. Μεσογείων 123 & Κριµαίας 1 115 26 Αθήνα Τηλ: 2106923100, Fax: 2106923120

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki

Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki MPRA Munich Personal RePEc Archive Real-time traffic estimation and forecast for advanced traveler information services in Thessaloniki Evangelos Mitsakis and Josep Maria Salanova Grau and Georgia Aifadopoulou

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα:

ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: «Εφαρμογές ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα: Η μετάβαση από την υλοποίηση συστημάτων στην δημιουργία υπηρεσιών για τον πολίτη» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΖΑΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ vmizaras@infotrip.gr Συστήματα ευφυών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC Ημερίδα EPTA Στρατηγικές Σχεδιασμού Κινητικότητας: κοινές δράσεις φορέων για τη βελτίωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΑΓΔΑ ΠΙΤΣΙΑΒΑ-ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός

17-18 Οκτωβρίου 2013. Απολογισµός 6 ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα «Ενέργεια Περιβάλλον Οικονοµία» 17-18 Οκτωβρίου 2013 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλαδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη 54643 Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας

W.P.1 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Τεύχος αποτελεσμάτων έρευνας 5. 4. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 4 Σκοπός του Ερωτηµατολογίου 4 Ο σκοπός του ερωτηµατολογίου αυτού είναι η καταγραφή των δεξιοτήτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιλεγµένου δείγµατος διανοµέων, προκειµένου µετά από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2009 ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Μήκος χλμ. Σταθμοί Κόστος εκ. Γραμμή 1 Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ 9,6 9,6 13 13 1.052 1.052 & Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ

Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης! Πάρε μέρος - Ωφελήσου! Καθ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ Το έργο SmartMove για την προώθηση της χρήσης των δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές & περι- αστικές περιοχές και η Ελληνική «Καμπάνια Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας» Κάτι συμβαίνει στο Λαγκαδά της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2

Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες. συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Καταμερισμός στο δίκτυο (δημόσιες συγκοινωνίες) με το πρόγραμμα ΕΜΜΕ/2 Στοιχεία εισαγωγής κεντροειδή, κόμβοι τμήματα στροφές μεταφορικά μέσα οχήματα δημόσιων συγκοινωνιών συγκοινωνιακές γραμμές (γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα:

Τραµ). Κυβέρνησης στο Φύλλο 1181 (Α Α: 7ΝΙΦ465ΦΘΘ-ΖΤ1). Ειδικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Βαθμός Προτ/τας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 39834/3060

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics. Γ. Α. Εσπερίδα ACTIS: Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές και Ανάπτυξη 29/6/2015 Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ: Θέσεις και δράσεις στις οδικές Μεταφορές και τα Logistics Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικών Εµπειρογνωµόνων και Συνεργατών του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) καθώς και για κάλυψη άμεσων αναγκών του Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΥΔΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ GIOIA

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0 Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή: Τουριστικές Εταιρίες GIFT 2.0 Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες Κοινής Γνώμης σε Τοπικό Επίπεδο: Μελέτη Περίπτωσης

Έρευνες Κοινής Γνώμης σε Τοπικό Επίπεδο: Μελέτη Περίπτωσης Έρευνες Κοινής Γνώμης σε Τοπικό Επίπεδο: Μελέτη Περίπτωσης Ιωάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης john@polsci.auth.gr, chadji@polsci.auth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού»

Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Εξαμηνιαίες Εργασίες στο μάθημα «Τεχνολογία Λογισμικού» Α. Στόχος Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι να μελετηθούν, εφαρμοστούν και αφομοιωθούν πληρέστερα τα θέματα της τεχνολογίας λογισμικού (ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές

Διαχείριση Κινητικότητας. Στόχοι & Προοπτικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑ Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Διαχείριση Κινητικότητας Στόχοι & Προοπτικές Εισηγητής: Πάνος Χριστόπουλος, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος MSc. Ξενοδοχείο HOLIDAY IN - Αθήνα, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα