ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY SYSTEMS Α.Ε.»... 1 ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Wedding Mall Ανώνυμος Εταιρεία Διαχεί ρισης Λιστών Εκδηλώσεων» και δ.τ. «Wedding Mall A.E.»... 2 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BΙLL STEVENS (ΜΠΙΛ ΣΤΙΒΕΝΣ) Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας κ Κα τασκευής Ειδών Ενδύσεως» με δ.τ. «BΙLL STEVENS A.E.»... 3 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕ.Π.ΑΛ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 4 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ»... 5 Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 6 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MINCHEMED ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» με δ.τ. «MINCHEMED S.A.»... 7 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EXAGON ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EXAGON AE»... 8 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡ ΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.»... 9 νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡ ΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ Α.Ε.» Ανακοινώσεις επωνυμία «LIBRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ» και δ.τ. «LIBRO A.E.» επωνυμία «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «V + Ο Α.Ε.» επωνυμία «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «V + Ο Α.Ε.» επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» και δ.τ. «Ρ and CENTER AE» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΤΕΚ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΤΕΚ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΤΕΚ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΤΕΚ ΑΕ» επω νυμία «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και δ.τ. «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΕ»... 18

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟ ΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EASY SYSTEMS Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕ ΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EASY SYSTEMS A.E.» καθώς και το καταστατικό της, όπως καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ. 5755/ πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Θ. Βασιλάκη, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η παραπάνω Α.Ε. πήρε αριθμό Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/08/536. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «EASY SYSTEMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙ ΣΜΙΚΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EASY SYSTEMS A.E.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Βριλησ σίων Αττικής. Σκοπός: Α. Σκοπός της εταιρείας θα είναι, για επίτευξη εμπο ρικού κέρδους: Η παροχή υπηρεσιών στην ανάπτυξη και υποστήριξη προϊόντων λογισμικού, πληροφοριακών συστημάτων και τηλεματικής, η εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και περιφερειακών εξαρτημάτων αυτών, η εμπορία αναλωσίμων υλικών, η εμπορία και η κατασκευή δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εμπορία ειδών μηχανογράφησης και εξοπλισμού γραφείου, καθώς και κάθε συναφής εργασία με τα παραπάνω, όπως: Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληρο φορικής, υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) πληροφορικής, παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού, υπηρεσίες ανάπτυξης πα κέτων λογισμικού, υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων και εργαλείων λογισμικού, υπηρεσίες ανάπτυξης λογι σμικού εφαρμογών, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής, υπηρεσίες παροχής συμβου λών και άλλων προμηθειών λογισμικού, υπηρεσίες πα ροχής συμβουλών για συστήματα και τεχνικά θέματα, υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού επί παραγγελία, πα ραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγε λίας, υπηρεσίες ανάπτυξης και προγραμματισμού συ στημάτων, υπηρεσίες συντήρησης συστημάτων, άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικές με υπολογιστές, υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού, υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού, υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρω σης συστήματος λογισμικού, επεξεργασία δεδομένων, υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων ηλεκτρονικού υπολογιστή, υπηρεσίες επεξεργασίας με ηλεκτρονι κό υπολογιστή, υπηρεσίες επεξεργασίας και πινακο ποίησης δεδομένων, υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κ.λπ.), υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής σε σύστημα επεξεργασίας δεδομένων σε τρίτους, υπηρεσίες εισα γωγής δεδομένων, άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης κασετών και δισκετών, υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων, υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων, δραστηριότητες σχετικές με τράπεζες δεδομένων, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, υπηρεσί ες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων, συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου, λογιστικών μηχα νών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες εγκα τάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων, άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική, άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με ηλεκτρονικούς υπολογι στές, υπηρεσίες εγκατάστασης υπολογιστών και άλλου εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών, τηλεπικοινω νίες, υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων, υπηρεσίες δορυφορικών συστημάτων τηλεπικοινωνι ών, υπηρεσίες εξειδικευμένων επιχειρηματικών δικτύων, υπηρεσίες δικτύων δεδομένων, υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφοριών, κατασκευή, δημιουργία, σχεδιασμός, προώθηση, διαφήμιση, κατοχύρωση, διαχεί ριση και υποστήριξη Ιστοσελίδων, Βάσεων Δεδομένων καθώς και κάθε φύσεως διαδικτυακής (World Wide Web Internet) εφαρμογής, προγραμμάτων και υπηρεσιών, υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δίκτυα επικοι νωνίας (INTERNET), άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες διασύνδεσης, ολοκληρωμένες υπηρεσίες τη λεπικοινωνιών, υπηρεσίες τηλεειδοποίησης, υπηρεσίες τηλεσυνεδριάσεων, άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Β. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις, καθώς και: α. Να εκμισθώνει όλες τις άνω υπηρεσίες και εξο πλισμούς. β. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με πα ρόμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. γ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. δ. Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε σαρά ντα (40) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία κατα χώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ογδόντα χιλιάδες ευρώ ( ,00), καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: Το Μετοχικό Κεφάλαιο διαι ρείται σε χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50,00) ευρώ η κάθε μία.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου έτους δύο χιλιάδες εννέα (2009). Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: Το ΔΣ αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, με τριετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκλη θεί μέσα στο α εξάμηνο του έτους 2010, αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Αναστάσιο Ιωακείμ του Ευαγγέλου και της Πολυξέ νης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικο Βριλλησίων Αττικής, οδός Μπακογιάννη αρ. 44, με Α.Δ.Τ. Ρ /1994 του Τ.Α. Χαλανδρίου και ΑΦΜ (ΔΟΥ Χαλανδρίου), Έλληνα υπήκοο, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας 2. Αριστείδη Μεταξωτό του Εμμανουήλ και της Καλ λιόπης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Λουκή Ακρίτα αρ. 42, με Α.Δ.Τ. ΑΕ /2007 του Τ.Α. Φιλο θέης και ΑΦΜ (ΔΟΥ Ψυχικού), Έλληνα υπήκοο, Αντιπρόεδρο. 3. Θεόδωρο Παναγιωτόπουλο του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγαλιανού αρ. 9 11, με A.Δ.Τ. Π /1992 του ΚΖ Τμ. Ασφ. Αθηνών και ΑΦΜ (ΔΟΥ ΙΘ Αθηνών), Έλληνα υπήκοο, Μέλος. 4. Κωνσταντίνο Βάρσο του Γεωργίου και της Βασιλι κής, φοροτεχνικό, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο, το έτος 1956, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Ευτέρπης αρ. 32, με Α.Δ.Τ Π /1991 του Α.Τ Χολαργού και ΑΦΜ (ΔΟΥ Χολαργού), Έλληνα υπήκοο, Μέλος. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αναστάσιο Ιωακείμ και στον Αντιπρόεδρο Αριστείδη Μεταξωτό ανα τίθεται η άσκηση όλων των αναφερομένων στο άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων. Αυτοί, δια μόνης της υπογραφής των, που θα θέτουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος, θα διοικούν και θα διαχειρίζονται όλα τα εταιρικά πράγματα και υποθέσεις και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία στις σχέσεις της και στις συναλλαγές της προς τρίτους. Κατ εξαίρεση, για την εκπλήρωση ή ανάληψη υποχρέωσης της Εταιρείας προς τρίτους, η οποία έχει οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, απαιτείται η υπογραφή και των δύο. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: α) Γεώργιος Πελέκης του Σαράντη, πτυχιούχος Πανε πιστημίου Πατρών, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρί ου Ελλάδος με αριθμό Μητρώου β) Αντώνιος Παπαδογεώργος του Μιχαήλ, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέλος του Οικονομικού Επιμε λητηρίου Ελλάδος με αριθμό Μητρώου α) Κανέλλος Ρηγόπουλος του Αριστείδη, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέλος του Οικονομικού Επιμε λητηρίου Ελλάδος, με αριθμό Μητρώου β) Θεόδωρος Σύρρος του Χρήστου, πτυχιούχος Πανε πιστημίου Αθηνών, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρί ου Ελλάδος με αριθμό Μητρώου Αγία Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2008 (2) ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Wedding Mall Ανώνυμος Εταιρεία Διαχεί ρισης Λιστών Εκδηλώσεων» και δ.τ. «Wedding Mall A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η σύσταση της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «Wedding Mall Ανώνυ μος Εταιρεία Διαχείρισης Λιστών Εκδηλώσεων» με δ.τ. «Wedding Mall A.E.» καθώς και το καταστατικό της, όπως καταρτίσθηκε με την υπ αριθμ / πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ, με βάση τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η παραπάνω Ανώνυμη Εταιρεία πήρε αριθ μό Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/08/543. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «Wedding Mall Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρι σης Λιστών Εκδηλώσεων» και δ.τ. «Wedding Mall A.E.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΜΑ ΡΟΥΣΙΟΥ. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: (α) Ανάπτυξη, χρήση και εκμετάλλευση πληροφορι ακού/τηλεπικοινωνιακού συστήματος που υλοποιεί δι αδικτυακή/τηλεφωνική εφαρμογή για την ηλεκτρονική διαχείριση λιστών γάμου και λιστών δώρων γενικότερα, χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο καταστημάτων. Οι χρήστες του συστήματος αυτού θα έχουν στη διάθεσή τους, έναντι αμοιβής προς την εταιρεία, ένα ευρύ φάσμα ηλε κτρονικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους δωρητές, συλλογή και διάθεση δώ ρων, και παρακολούθηση της λίστας δώρων τους. (β) Ανάπτυξη ή/και μελέτη εφαρμογών λογισμικού, βάσεων δεδομένων και γενικότερα πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό το ηλεκτρονικό εμπόριο. (γ) Ανάπτυξη ή/και μελέτη εφαρμογών λογισμικού, βά σεων δεδομένων και γενικότερα πληροφοριακών συστη μάτων, καθώς και εκπαίδευση πάνω σε αυτά, με τελικό αποδέκτη εταιρείες, οργανισμούς ή ιδιώτες. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 30 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ, καταβλητέο σε μετρητά. Μετοχές Είδος Μετοχών: κοινές δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού: Το ΔΣ αποτελείται από 3 έως 9 μέλη, με πενταετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει την το αποτελούν οι παρακάτω: 1. Δαμιανός Χατζηαντωνίου του Αντωνίου και της Πα ναγιώτας, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το έτος 1969, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πεντέλης 88, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Βριλησσίων, με αριθμό φορολογικού Μητρώου , Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Απόστολος Ιωάννης Αποστολάκης του Δημητρίου και της Στυλιανής, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλυος αριθμ. 15, κάτοχος του υπ αριθμ. AB / δελτίου ταυ τότητος του Τμήματος Ασφαλείας Χαλανδρίου με αριθμό φορολογικού Μητρώου , Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Βίλμα Τόδρη του Νίκο και της Μελπομένης, σύμβου λος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στο Βλόρε Αλβανίας, το έτος 1986, κάτοικος Κερατσινίου οδός Μαρίας Κιουρή αρ , κάτοχος του υπ αριθμ. Α / ειδικού δελτίου ταυτότητος ομογενούς, που εκδόθηκε από το Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιώς στις και λήγει στις με αριθμό φορολογικού Μητρώου , Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Την εταιρεία εκπροσωπεί η Διευθύνουσα Σύμβουλος Βίλμα Τόδρη του Νίκο και της Μελπομένης δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή της την εταιρεία. Αγία Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2008 (3) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BΙLL STEVENS (ΜΠΙΛ ΣΤΙΒΕΝΣ) Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας κ Κατασκευής Ειδών Ενδύσεως» με δ.τ. «BΙLL STEVENS A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «BILL STEVENS (ΜΠΙΛ ΣΤΙ ΒΕΝΣ) Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας κ Κατασκευής Ειδών Ενδύσεως, δ.τ. «BILL STEVENS A.E.» και αριθμό Μητρώου 45837/01/Β/00/225, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και εμπορία ειδών ενδύσεως, υπόδησης και κάθε συναφής εργασία. Προς υλοποίηση του σκοπού της η εταιρεία δύνα ται: α) Να μετέχει σε παντός εταιρικού τύπου εταιρείες που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς, εδρεύουσες στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. (β) Να συμβάλλεται και να κοινοπρακτεί με οποιο δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και να αντιπροσωπεύει και πρακτορεύει οίκους εσωτερικού και εξωτερικού συναφείς προς το ανωτέρω αντικείμενο. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕ.Π.ΑΛ ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕ.Π.ΑΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 2518/01/Β/86/2517 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά και την έκδοση νέων ονο μαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 16,00 και έτσι ανέρ χεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 16,00 η κάθε μία. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 (5) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 58370/01/Β/05/124, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ, με το οποίο αποφασίσθηκε η τρο ποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με απόφαση της ΕΓΣ αποφασίσθηκε η αύξη ση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ευρώ και η έκδοση μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ και με τιμή διάθεσης 55, εκάστη. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης ύψους ευρώ άγεται σε ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008 (6) Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚ ΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕ ΧΝΩΝ ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»» και αριθμό Μητρώου 5432/01/ Β/86/5430 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 6, 9 11, 13 15, 18 20, 24, 26 28, 31 34, 36, 40 και 41 του καταστατικού για την προσαρμογή τους και την εναρμόνισή τους στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το ν. 3604/2007 και ισχύει. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008 (7) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MINCHEMED ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» με δ.τ. «MINCHEMED S.A.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MINCHEMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΚΕ ΤΙΝΓΚ» με δ.τ. «MINCHEMED S.A.» και αριθμό Μητρώου 15244/01/Β/87/224, που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθη κε η αύξηση του ΜΚ της εταιρείας κατά ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υπαρχουσών μετοχών από 5 ευρώ σε 6 ευρώ, και η έκδοση 4000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 6 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ και διαιρείται σε μετοχές ονομα στικής αξίας 6 ευρώ η κάθε μία. Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008 (8) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EXAGON ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EXAGON AE». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EXAGON ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑ ΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EXAGON AE» και αριθμό Μητρώου 35488/01ΑΤ/Β/96/352(1998), που εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, με το οποίο απο φασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του καταστατικού της. Άρθρο 1 παρ. 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφω σης.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αγία Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008 (9) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡ ΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα ταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62638/01ΑΤ/Β/07/093 που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥ ΣΙΟΥ Αττικής, Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακο Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ( ) με καταβολή με τρητών, καταβλητέων σε τέσσερις δόσεις των δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (18.500,00 ) η κάθε μία. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέχρι την και οι επόμε νες μέχρι την , και Έτσι το Με τοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες ( ) και διαιρείται σε διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ( ) μετοχές ονομαστικής αξί ας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ η κάθε μία. Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης του Με τοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Αγία Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008 (10) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡ ΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙΓΛΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΙΡΟΒΙ ΓΛΙ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 62644/01ΑΤ/Β/07/098, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του κα ταστατικού της. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ονομαστικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορί ζεται στο ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών (0,50) του ευρώ η κάθε μία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής: 3. Με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) με καταβολή μετρητών, κατα βλητέων σε τέσσερις δόσεις των πέντε χιλιάδων (5.000,00) η κάθε μία. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα μέχρι την και οι επόμενες μέχρι την , και Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) και διαιρείται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες ( ) μετοχές, ονομαστικής αξίας πε νήντα λεπτών (0,50) του ευρώ η κάθε μία. Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Αγία Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (11) επωνυμία «LIBRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ» και δ.τ. «LIBRO A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LIBRO ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ» με δ.τ. «LIBRO A.E.» και αριθμό Μητρώου 63654/01/Β/07/425 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση GSDS_XRISI. 2) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελε γκτές πρώτης εταιρικής χρήσης οι εξής:

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 α) ΚΟΤΟΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης β) ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης α) ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. β) ΣΩΚΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 (12) επωνυμία «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «V + Ο Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «V +Ο Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 46140/01/Β/00/320 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων με το οποίο έγινε αντικατάσταση των ελεγκτών που ορίσθηκαν από τη Γ.Σ και ορίσθηκαν νέοι ορκωτοί ελεγκτές για τη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΓΑΛΑΝΗΣ Διονύσιος, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Διαμαντής (ΟΡΚΩΤΟΣ), με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 (13) επωνυμία «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «V + Ο Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙ ΕΝΤ Ο Διαφημιστική Συμβουλευτική Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «V +Ο Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 46140/01/Β/00/320 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΓΑΛΑΝΗΣ Διονύσιος, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Διαμαντής (ΟΡΚΩΤΟΣ), με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2008 (14) επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩ ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» και δ.τ. «Ρ and CENTER AE». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΔΩ ΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «Ρ and CENTER AE» και αριθμό Μητρώου 32997/01/Β/95/130 που εδρεύει στο Δήμο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: α) ΚΟΦΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης β) ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης α) ΚΟΦΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού. β) ΚΟΦΙΝΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2008 (15) επω νυμία «ΔΟΤΕΚ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΤΕΚ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΤΕΚ ΑΕ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΤΕΚ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 16754/01/Β/88/131 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικός: ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008 (16) επω νυμία «ΔΟΤΕΚ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΙΑ» και δ.τ. «ΔΟΤΕΚ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΤΕΚ ΑΕ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΤΕΚ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 16754/01/Β/88/131 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: α) ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού. β) ΣΟΥΝΔΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού. α) ΓΡΙΒΡΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. β) ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, με αριθμό μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008 * * (17) επω νυμία «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και δ.τ. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 34006/01/ Β/95/430 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση ) Η έκθεση ελεγκτών για τη χρήση 2007 όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των με τόχων της Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2008 (18) Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ ΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και δ.τ. «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΕ». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» με δ.τ. «ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 54266/01/Β/03/229 που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ: σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: α) ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού β) ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού α) ΝΤΖΟΥΦΡΑ ΜΑΡΙΑ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού. β) ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9904 28 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4711 29 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10255 24 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα