ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 27(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµους του 1996 έως 2005 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος» και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµοι του 1996 έως του άρθρου 2 2. Το άρθρο 2 νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου: «Κανονιστική Απόφαση σηµαίνει την κανονιστικού περιεχοµένου απόφαση του Συµβουλίου, που εκδίδεται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας». του άρθρου 3 3. Το άρθρο 3 νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή της τελείας και την προσθήκη στο τέλος αυτού µετά τη λέξη «Κανονισµούς» των λέξεων και της τελείας «ή Κανονιστικές Αποφάσεις.». 4. Το άρθρο 5 νόµου τροποποιείται -

2 2 του άρθρου 5 (α) µε τη διαγραφή στο εδάφιο (1) (πέµπτη και έκτη γραµµή) της φράσης «κατά τα οριζόµενα σε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου» (β) µε τη διαγραφή στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) (πέµπτη και έκτη γραµµή) της φράσης «που εκδίδεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής» (γ) µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) (τρίτη γραµµή) της φράσης «που εκδίδεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής». του άρθρου 6 5. Το άρθρο 6 νόµου τροποποιείται - (α) µε τη αντικατάσταση της φράσης «στους δυνάµει αυτού εκδιδόµενους Κανονισµούς» (τρίτη γραµµή) στο εδάφιο (1) µε την φράση «σε Κανονιστική Απόφαση» (β) µε την αντικατάσταση του εδαφίου (2) µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): «(2) Αξίες δύνανται να καταχωρίζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου, ένωσης προσώπων, εµπιστεύµατος (trust), αµοιβαίου κεφαλαίου ή παρεµφερών θεσµών: Νοείται ότι, επιτρέπεται, κατ εξαίρεση, η καταχώρηση αξιών, µε βάση κριτήρια που καθορίζονται µε

3 3 Κανονιστική Απόφαση του Συµβουλίου στο όνοµα - (α) ένωσης προσώπων, εµπιστεύµατος (trust), αµοιβαίου κεφαλαίου ή παρεµφερών θεσµών οι οποίοι, αν και δεν έχουν νοµική προσωπικότητα, λειτουργούν ή χρησιµοποιούνται νόµιµα και είναι αναγνωρισµένοι στην κεφαλαιαγορά (β) εµπιστευµατοδόχου, παραλήπτη, διαχειριστή ή αντιπροσώπου, µε ένδειξη της οποιαδήποτε τέτοιας ιδιότητας.» (γ) µε την πρόσθεση του ακόλουθου νέου εδαφίου (4) αµέσως µετά το εδάφιο (3): «(4)(α) Εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Νόµο, το Χρηµατιστήριο ευθύνεται µόνο για την ορθή καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο των στοιχείων ή πράξεων που υποβάλλονται σ αυτό µε βάση τον παρόντα Νόµο και τους βάσει αυτού εκδιδόµενους Κανονισµούς, Κανονιστικές Αποφάσεις ή αποφάσεις του Συµβουλίου. (β) Ανεξάρτητα και χωρίς επηρεασµό των προνοιών της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το Χρηµατιστήριο δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις Μελών, θεµατοφυλάκων, εµπιστευµατοδόχων, διαχειριστών, παραληπτών, αντιπροσώπων, επενδυτών ή άλλων προσώπων που δύνανται να παρέχουν στοιχεία για καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο ή να διενεργούν πράξεις σε σχέση µε αξίες που καταχωρίζονται σ αυτό.».

4 4 του άρθρου 7 6. Το άρθρο 7 νόµου τροποποιείται - (α) µε τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) (δεύτερη και τρίτη γραµµή) της φράσης «που εκδίδεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής» (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) (δεύτερη και τρίτη γραµµή) της φράσης «Κανονισµούς, που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου» µε τη φράση «Κανονιστική Απόφαση». του άρθρου Το άρθρο 10 νόµου τροποποιείται µε τη αντικατάσταση στο εδάφιο (1) (έβδοµη και όγδοη γραµµή) της φράσης «Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου» µε τη φράση «Κανονιστική Απόφαση». του άρθρου Το άρθρο 11 νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «11.-(1) Κάθε εκδότης, του οποίου οι κινητές αξίες καταχωρίζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, έχει υποχρέωση να παρέχει κάθε αναγκαία συνδροµή ως ήθελε ζητηθεί από το Χρηµατιστήριο, µε σκοπό την ορθή και ακριβή καταχώρηση των αξιών.». του άρθρου Το άρθρο 12 νόµου τροποποιείται µε την διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) και τη διαγραφή της αρίθµησης (1) αυτού. του άρθρου Το άρθρο 13 νόµου τροποποιείται -

5 5 (α) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου» (πρώτη γραµµή) µε τη φράση «Κανονιστική Απόφαση» (β) µε την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «Κανονισµούς» (δεύτερη γραµµή) µε τη φράση «Κανονιστική Απόφαση». του άρθρου Το άρθρο 14 νόµου τροποποιείται - (α) µε τη διαγραφή στο εδάφιο (1) της φράσης «µε την εκκαθάριση χρηµατιστηριακής συναλλαγής» (πρώτη και δεύτερη γραµµή) (β) µε τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) και την προσθήκη της φράσης και της τελείας «κατά τα οριζόµενα µε Κανονιστική Απόφαση.» (γ) µε τη διαγραφή του εδαφίου (2) και την αναρίθµηση του εδαφίου (3) σε εδάφιο (2) (δ) µε τη διαγραφή των εδαφίων (4) και (5). ιαγραφή του άρθρου 14Α. 12. Το άρθρο 14Α νόµου διαγράφεται. του άρθρου Το άρθρο 15 νόµου τροποποιείται - (α) µε τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) και την προσθήκη της φράσης και της τελείας «κατά τα οριζόµενα µε

6 6 Κανονιστική Απόφαση.» (β) µε την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (2) σε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αµέσως µετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: «Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 138 του περί Συµβάσεων Νόµου δεν τυγχάνουν εφαρµογής προκειµένου περί ενεχυρίασης αξιών που είναι καταχωρισµένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο». (γ) µε τη διαγραφή του εδαφίου (3). ιαγραφή του άρθρου 15Α του βασικού 14. Το άρθρο 15Α νόµου διαγράφεται. του άρθρου 17Α 15. Το άρθρο 17Α νόµου τροποποιείται µε τη αντικατάσταση του εδαφίου (1) µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): «(1) Η διόρθωση λαθών ή παραλείψεων στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο αναφορικά µε αξίες που είναι καταχωρισµένες σ αυτό διενεργείται από το Χρηµατιστήριο κατά τα οριζόµενα µε Κανονιστική Απόφαση.» Αντικατάσταση του άρθρου 19Α 16. Το άρθρο 19Α νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο άρθρο 19Α: «19Α. Με Κανονιστική Απόφαση, είναι δυνατό να καθορίζονται προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης υπογραφών σε αιτήσεις, έγγραφα πληρεξουσιότητας ή άλλα έγγραφα που σχετίζονται µε την καταχώριση, µεταβίβαση, ενεχυρίαση ή άλλη

7 7 επιβάρυνση ή πράξη σε σχέση µε αξίες που καταχωρίζονται στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, από πρόσωπα που υπηρετούν σε Μέλος ή θεµατοφύλακα.». του άρθρου 19Β 17. Το άρθρο 19Β νόµου τροποποιείται µε τη αντικατάσταση της φράσης «Οποιοσδήποτε, το όνοµα του οποίου είναι αναγραµµένο στον ειδικό κατάλογο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 19Α, ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 19Α, ή οποιοσδήποτε προβαίνει ενώπιον τέτοιου προσώπου» (πρώτη έως τέταρτη γραµµή) µε την φράση «Οποιοσδήποτε, που είναι εξουσιοδοτηµένος να πιστοποιεί υπογραφές ενεργεί κατά παράβαση Κανονιστικής Απόφασης που εκδίδεται µε βάση το άρθρο 19Α ή οποιοσδήποτε προβαίνει ενώπιον τέτοιου εξουσιοδοτηµένου προσώπου». του άρθρου Το άρθρο 20 νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή του εδαφίου (5) και την αντικατάσταση του µε το ακόλουθο νέο εδάφιο (5): «(5) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη ή άλλη διάταξη που δυνατό να περιέχεται στον παρόντα Νόµο, δυνάµει του οποίου έχει συσταθεί ο εκδότης, τα στοιχεία τα οποία θα αποκαλύπτει η επιθεώρηση ή που θα περιέχει το αντίγραφο του µητρώου καθορίζονται µε Κανονιστική Απόφαση.». Αντικατάσταση του άρθρου Το άρθρο 24 νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο νέο άρθρο 24: «Κανονιστική Απόφαση. 24. Με Κανονιστική Απόφαση καθορίζονται τα ακόλουθα: (α) Οι προϋποθέσεις, ο τύπος, το περιεχόµενο και η διαδικασία των καταχωρίσεων στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών

8 8 (β) ο τύπος και το περιεχόµενο των πάσης φύσεως ανακοινώσεων, που απευθύνονται κατά τον παρόντα Νόµο προς τους εκδότες και αντίστροφα (γ) οι κανόνες που διέπουν την κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση χρηµατιστηριακών συναλλαγών (δ) οι κανόνες που διέπουν το άνοιγµα, λειτουργία και κλείσιµο µερίδων ή λογαριασµών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, αναφορικά µε την καταχώριση αξιών και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σε σχέση µε αυτές (ε) ο τύπος και το περιεχόµενο οποιωνδήποτε κατά το άρθρο 17 χορηγούµενων βεβαιώσεων αναφορικά µε αξίες καταχωρισµένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο 138(Ι) του (Ι) του (στ) τηρουµένων των διατάξεων των περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόµων του 2002 και 2003, το νόµισµα διεκπεραίωσης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και οποιαδήποτε συναφή θέµατα ισοτιµιών νοµισµάτων (ζ) οι κανόνες που διέπουν την απόθεση ή αποδέσµευση αποθετηµένης άϋλης αξίας ή οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετίζεται µε την εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών που γίνονται αναφορικά µε άϋλες αξίες που έχουν

9 9 αποτεθεί σε κεντρικό αποθετήριο ή κεντρικό µητρώο της αλλοδαπής (η) οι προϋποθέσεις και τα όρια κατάρτισης χρηµατιστηριακών συναλλαγών από τα Μέλη (θ) η δηµιουργία και λειτουργία Ταµείου και ο καθορισµός εισφορών σ αυτό από τα Μέλη ή τους θεµατοφύλακες, ή και η παροχή εγγυήσεων ή διασφαλίσεων από τα Μέλη ή και τους θεµατοφύλακες, για την εξασφάλιση της εκκαθάρισης και τελείωσης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών (ι) κάθε τεχνικής φύσεως θέµα.». του άρθρου 24Β 20. Το άρθρο 24Β νόµου τροποποιείται - (α) µε τη διαγραφή της εναρκτήριας φράσης «Παρά τις περί του αντιθέτου διατάξεις του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών, µε απόφαση του Συµβουλίου που εκδίδεται µε τη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής και δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας (πρώτη έως πέµπτη γραµµή) και την αντικατάσταση της µε τη φράση «Με Κανονιστική Απόφαση» (β) µε τη διαγραφή της παραγράφου (γ) και την αντικατάσταση της µε την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): «(γ) οποιοδήποτε άλλο θέµα που αφορά το άνοιγµα και κλείσιµο µερίδων και λογαριασµών στο Κεντρικό

10 10 Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο, το σύστηµα χρηµατικού διακανονισµού ή την καταχώριση ή διενέργεια άλλων πράξεων σε σχέση µε καταχωρισµένες αξίες µε την µεσολάβηση θεµατοφύλακα». του άρθρου Το άρθρο 26 νόµου τροποποιείται µε τη διαγραφή των εδαφίων (4) και (5) και την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): «(4) Οι κατά το άρθρο αυτό εκδιδόµενοι Κανονισµοί δύνανται να καθορίζουν πειθαρχικά αδικήµατα που διαπράττονται από Μέλη ή θεµατοφύλακες, αναφορικά µε πράξεις ή παραλείψεις τους, συναφώς µε την ενέργεια καταχωρίσεων στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών ή την κατάρτιση εκκαθάριση και τελείωση χρηµατιστηριακών συναλλαγών.». Μεταβατικές διατάξεις. 22.-(1) Κανονιστικές Αποφάσεις, εκδιδόµενες δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, δύνανται να προβλέπουν για την αναστολή της εφαρµογής Κανονισµών, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάµει νόµου, µέχρι της κατάργησης τους µε Κανονισµούς που θα εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. (2) Κανονιστικές Αποφάσεις εκδιδόµενες δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου δύνανται να ρυθµίζουν κάθε θέµα, το οποίο εγείρεται λόγω της τροποποίησης των διατάξεων Νόµου ή Κανονισµών, οι οποίοι καταργούνται δυνάµει του εδαφίου (1). (3) Χωρίς περιορισµό της γενικότητας του εδαφίου (2), Κανονιστικές Αποφάσεις εκδιδόµενες δυνάµει του παρόντος Νόµου δύνανται να ρυθµίζουν κάθε θέµα σχετιζόµενο µε -

11 11 (α) πληρεξούσια έγγραφα ή εξουσιοδοτήσεις χορηγηθείσες από κατόχους καταχωρισµένων αξιών προς Μέλη ή άλλα πρόσωπα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο(Ι): (β) διορισµούς εµπιστευµατοδόχων δυνάµει των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, ιαπραγµάτευση και Εκκαθάριση Αϋλων Κινητών Αξιών Κανονισµού του 2001 µέχρι 2005, (γ) αξίες που είναι ενεχυριασµένες ή βεβαρηµένες, (δ) υφιστάµενους λογαριασµούς αποθετηρίου και διαπραγµάτευσης, κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου ή κατά το χρόνο κατάργησης των Κανονισµών δυνάµει του εδαφίου (1). Έναρξη ισχύος. 23.-(1) Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συµβούλιο, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές ηµεροµηνίες για την έναρξη της ισχύος των επί µέρους διατάξεων του παρόντος Νόµου. 13(αα)/ΕΕ/ΕΠ /43/ΣΠΧ

12 12 Νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµους του 1996 έως (Αρ.1) του 2006 («ο Νόµος») ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (α) Αντικείµενο και βασικοί σκοποί του νοµοσχεδίου Βασικός σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Νόµου µε τρόπο που να διευκολύνει την εύρυθµη, ευέλικτη και αποτελεσµατική λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών 1 («ΚΑΚΜΑ») µε τη χρήση σύγχρονων τεχνικών µέσων, αντίστοιχων ή / και ίδιων µ αυτών που ισχύουν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ), βάσει των διεθνών πρακτικών στον τοµέα εκκαθάρισης και χρηµατικού διακανονισµού των χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Με το νοµοσχέδιο επιδιώκεται, µεταξύ άλλων, η διασαφήνιση σε ορισµένα θέµατα της διαδικασίας παράδοσης µητρώων αξιών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») από εκδότες, για ανάληψή τους από το ΚΑΚΜΑ και για το άνοιγµα µερίδων και λογαριασµών, για αγοραπωλησία αξιών στο ΧΑΚ. Επιπρόσθετα, το νοµοσχέδιο προβλέπει για τη ρύθµιση πολλών θεµάτων που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση του ΚΑΚΜΑ µε την έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων από το Συµβούλιο του ΧΑΚ (δηλαδή, αποφάσεις που εκδίδονται µε βάση τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου και δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας), αντί µε την έκδοση Κανονισµών, οι οποίοι υπόκεινται σε έγκριση της Βουλής. Περαιτέρω, µε την τροποποίηση του άρθρου 24 του Νόµου, επιδιώκεται ο καθορισµός, µε Κανονιστική Απόφαση, των ακόλουθων, µεταξύ άλλων, θεµάτων: (α) των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, εκκαθάριση και τελείωση χρηµατιστηριακών συναλλαγών 1 Στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών καταχωρούνται οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου κινητές αξίες

13 13 (β) των κανόνων που διέπουν το άνοιγµα, λειτουργία και κλείσιµο µερίδων ή λογαριασµών στο ΚΑΚΜΑ, αναφορικά µε την καταχώρηση αξιών και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σε σχέση µε αυτές (γ) του νοµίσµατος διεκπεραίωσης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών και οποιωνδήποτε συναφών θεµάτων ισοτιµιών νοµισµάτων Σηµειώνεται ότι σκοπός της πιο πάνω τροποποίησης είναι η µερική χρήση του Ευρώ στα πλαίσια της κοινής πλατφόρµας ΧΑΚ-ΧΑ. Συγκεκριµένα, το Ευρώ µαζί µε τη Κυπριακή Λίρα θα είναι τα νοµίσµατα που θα χρησιµοποιούνται για τις συναλλαγές που θα γίνονται στο ΧΑΚ µε τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρµας. Ειδικότερα, σηµειώνεται ότι τα εταιρικά και δηµόσια χρεόγραφα θα εµπορεύονται σε Κυπριακές Λίρες, ενώ οι µετοχές και άλλες αξίες που προκύπτουν από µετοχές (π.χ. δικαιώµατα) θα εµπορεύονται σε Ευρώ. Στο σηµείο αυτό, αναφέρεται ότι η συνολική χρηµατιστηριακή αξία των χρεογράφων στις 31/12/2005 ήταν ΛΚ 2,8 δις και η συνολική χρηµατιστηριακή αξία των άλλων αξιών ήταν ΛΚ 3,2 δις. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι συναλλαγές στο ΧΑΚ πραγµατοποιούνται µέσω περιορισµένου αριθµού Μελών του (χρηµατιστηριακών εταιρειών), δηλαδή από 16 Μέλη. Οι δε όγκοι των συναλλαγών κυµαίνονται σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε τη συνολική κεφαλαιοποίηση των µετοχών και συγκεκριµένα το 2005 ο δείκτης Εµπορευσιµότητας προς Συνολική Κεφαλαιοποίηση, κυµάνθηκε κατά µέσο όρο στο 4%. Συµπερασµατικά, η χρήση Ευρώ θα περιορίζεται στις συναλλαγές µετοχών και άλλων αξιών που προκύπτουν από µετοχές και µόνο και αφορά στην πράξη συναλλαγές µέσω πολύ περιορισµένου αριθµού µελών του. Από τα πιο πάνω διαφαίνεται η περιορισµένη χρήση του Ευρώ και ως εκ τούτου κατά τη δική µας άποψη δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως µονοµερής υιοθέτηση του Ευρώ. (δ) των κανόνων που διέπουν την απόθεση ή αποδέσµευση αποθετηµένης άϋλης αξίας ή οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετίζεται µε την εκκαθάριση και τελείωση συναλλαγών που γίνονται αναφορικά µε άϋλες αξίες που έχουν αποτεθεί σε κεντρικό αποθετήριο ή κεντρικό µητρώο της αλλοδαπής (ε) τη δηµιουργία και λειτουργία Ταµείου ή Ταµείων και τον καθορισµό εισφορών σ αυτά από τα Μέλη του ΧΑΚ ή τους θεµατοφύλακες, ή και την παροχή εγγυήσεων ή διασφαλίσεων από τα Μέλη του ΧΑΚ ή και τους θεµατοφύλακες, για την εξασφάλιση των επενδυτών ή και της εκκαθάρισης και τελείωσης των χρηµατιστηριακών συναλλαγών.

14 14 Τέλος µε το νοµοσχέδιο διαγράφεται η σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τις Κανονιστικές Αποφάσεις που λαµβάνονται από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου που αφορούν αναγνώριση αποθετηρίων της αλλοδαπής. (β) Στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εθνική νοµοθετική διαδικασία Στις 23 Ιανουαρίου 2006 το νοµοσχέδιο αποστάληκε στη Νοµική Υπηρεσία της ηµοκρατίας για νοµοτεχνική επεξεργασία. (γ) Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας 1. Αγγελική Φράγκου Νοµικός Λειτουργός Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: Ηλεκτρονική διεύθυνση: 2. Αυγή Χρυσοστόµου Ανώτερος Οικονοµικός Λειτουργός Υπουργείο Οικονοµικών Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 17(Ι) του 2013 38(Ι) του 2013 97(Ι) του 2013. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1992 Η Βουλ των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων τίτλος. (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003)

Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003 (115(I)/2003) Συνοπτικός τίτλος 1. O παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Διακίνησης Kεφαλαίων Νόµος του 2003. Ερµηνεία 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 33. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει ούτε τροποποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόµος και η απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 33 Θέµα : ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ'

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' Κ.Δ.Π. 242/2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ' ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΪΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4578 Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012 1601 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4175, 25/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 216(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ 3049/2002 ΦΕΚ: Α 212 20020910 Τίτλος: Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Προοίμιο Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Σχόλια - Σύμφωνα με την παρ. 13α του

Διαβάστε περισσότερα