ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ.44/12 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,38 ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 1.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α.Τ.: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες για την δημιουργία υπόγειων κλπ χώρων με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 3 Α.Τ.: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 3 Α.Τ.: Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 3 Α.Τ.: Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 3 Α.Τ.: Διάνοιξη οπών, φωλέων ή ανοίγματα σε πλινθοδομή για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,002 και έως 1,52 ΣΥΝΟΛΟ: 5,00 Α.Τ.: Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων ΣΥΝΟΛΟ: 30,00 ΟΜΑΔΑ 1.2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Α.Τ.: Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (3,00x3,00x0,15)+8(0,30x0,18x3,00)+(2,40x3,00x0,15)= 3,73 ΣΥΝΟΛΟ:3,73x2= 7,46 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 10, Α.Τ.: Α.Τ.: Α.Τ.: Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,003 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για τη μόνωση δωμάτων ΣΥΝΟΛΟ: 2502 x 0,15= 37,5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 40,00 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (3,00x3,00)+4(3,00x0,15)+8(0,18x3,00)+(2,40x3,00)+16(0,30x0,18)= 23,27 ΣΥΝΟΛΟ:23,27x2= 46,54 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 50, Α.Τ.: Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s ΣΥΝΟΛΟ: 23,27Χ20Kgr/2= 465,4

2 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 500,00 kg Α.Τ.: Δομικά πλέγματα S500s ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 kg ΟΜΑΔΑ 1.3: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Α.Τ Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30c ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 Α.Τ Α.Τ Α.Τ Επιστρώσεις δαπέδου με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 20x20c Επιστρώσεις δαπέδου με κεραμικά πλακίδια GROUP 4 διαστάσεων 30x30c ΣΥΝΟΛΟ: 6,00x1,7= 10,20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 12,00 Είσοδος:(3,10x3,20)+(3,30x3,20)+1/2(1,90x2,00)+1/2(0,70x0,70)= 22,63 Αίθουσα σεμιναρίων: 66,78 Γραφείο: 21,00 Χώρος διαλείματος: 52,40 (66,78+21,00+52,40)*1,10= 154,20 ΣΥΝΟΛΟ: 176,83 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 180,00 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20c (6,00x2,20)+3(3,40x2,20)+6(1,70x2,20)-9(0,80x2,20)=42,24 ΣΥΝΟΛΟ: 42,24 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 45,00 Α.Τ Α.Τ Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια WC: (1,70-0,80)+(1,70-2x0,80)= 1,00 Είσοδος: (4,50+3,20+2,20+3,30+1,30+1,90+1,00+2,20)-(1,50+0,90)= 17,20 Αίθουσα σεμιναρίων: 2(7,95+8,40)-1,50= 31,20 Γραφείο: 2(3,50+6,00)-1,00= 18,00 Διάδρομος: (2,30+5,40+6,10+3,85+10,80+2,20+3,30+4,70)(1,50x2)+0,80+1,00)= 33,85 ΣΥΝΟΛΟ: 101,25 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 105,00 Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3c, και πλάτους 11-30c Εξώπορτα: (4,80x0,30)=1,44 ΣΥΝΟΛΟ: 1,44 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 2,00 Α.Τ Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3c, σε αναλογία έως 5 άχια ανά τετραγωνικό μέτρο Πλατύσκαλο εισόδου: (3,00x6,00)=18,00 Α.Τ Α.Τ Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3/2 c (βατήρων/μετώπων) (8,00x4,00)=32,00 ΣΥΝΟΛΟ: 32,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 35,00 Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 c (8,00x2,00)=16,00

3 ΣΥΝΟΛΟ: 16,00 Α.Τ Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο Είσοδος:(3,00+6,00+3,00)-2,00=10,00 μμ Α.Τ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24c ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων πάχους ½ πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) ΣΥΝΟΛΟ: 7,00 ΟΜΑΔΑ 1.4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Α.Τ Α.Τ Α.Τ Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13c 2(1,50x2,20)+(1,00x2,20)+5(0,80x2,20)+(2,00x2,20)=22,002 ΣΥΝΟΛΟ: 22,00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 25,00 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη (3,00x5,00)=152 ΣΥΝΟΛΟ: 15,00 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 kgr Α.Τ Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος ΣΥΝΟΛΟ: 2500,00 kgr ΟΜΑΔΑ 1.5: ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Α.Τ Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφάνειας σε ποσοστό έως 5% (8,40x7,95)+(6,00x1,70)+(6,00x3,50)+52,41 =150,39+ είσοδος 22,63 =173,022 ΣΥΝΟΛΟ: 173,02 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 200,00 Α.Τ Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με πλαστικό χρώμα με σπατουλάρισμα γυψοσανίδας 5(8,50x3,45)+6(1,70x1,25)+(1,70x3,45)+(2,60x3.45)+3(3,40x1,25)+ (6,00x1,25)- (1,5x2,20)= 189,44 [2(3,50+3,30x2,20+1,90+2,00)+(4,50x2,00)+(3,50x2)+(6,00x3)]x3,45+ [(0,80x2,20)+2(0,90x2,20)+4(2,00x2,20)]-41,62=200,15 200,15 (2,30x3,45)-(1,50x2,20)= 4,64 ΣΥΝΟΛΟ: 394,23 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 400,00 Α.Τ Α.Τ Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής πολυβινυλικής βάσεως Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής πολυβινυλικής βάσεως (7,95x3,45)+(3,50x3,45)+(3,85x3,45)+(10,80x3,45)+(3,20x3,45)- [(6,20x1,20)+(5,20x1,20)+(7,20x1,20)]=78,77 ΣΥΝΟΛΟ: 78,77 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 85,00

4 Α.Τ Α.Τ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυλικών ή ακρυλικών ρητινών βάσεως νερού ή διαλύτου (8χ0,9)χ2= 14,40 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 15,00 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 Αίθουσα σεμιναρίων: (8,40x3,45)+(2,30x3,45)-(1,50x2,20)= 33,62 Γραφείο: (3,50+6,00+2,60)x3,45-(1,00x2,20)= 39,55 WC: 2(0,90x3,45)+(1,70x3,45)=12,08-ανοίγματα [3(0,80x2,20)]= 6,80 2(0,90x3,45)-2*(0,80x2,20)= 2,69 Διάδρομος - είσοδος: (8,40+3,50+3,30+2,20)x3,45-(1,50x2,20)= 56,73 (4,50x3,45)= 15,53 154,92 ΣΥΝΟΛΟ: 154,92x2= 309,84 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 310,00 Α.Τ Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 WC: (6,00+3,40)x3,45= 32,43 (3,40x3,45)= 11,73 44,16 ΣΥΝΟΛΟ: 44,16x2= 88,32 ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΠΟΙΗΣΗ: 90,00 Α.Τ Θερμό ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα ΣΥΝΟΛΟ: 200,00 Α.Τ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα ΣΥΝΟΛΟ: 250,00 Α.Τ Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΣΥΝΟΛΟ: 250,00 Α.Τ Θερμική απομόνωση ορόφων και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης ΣΥΝΟΛΟ: 250,00 Α.Τ Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος 10Μ3 μπετόν χ 1κgr/3= kg ΟΜΑΔΑ 1.6: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ) ΥΔΡΕΥΣΗ Α.Τ Α.Τ Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R(80), με μαυρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πιεσης PN20at/ ονομ.διαμέτρου DN 15 (Φ20x2.80) ΣΥΝΟΛΟ: 6,00 Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R(80), με μαυρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονομ. πιεσης PN20at/ ονομ.διαμέτρου DN 20 (Φ25x3.50) ΣΥΝΟΛΟ: 24,00 μμ μμ Α.Τ Σπιράλ σύνδεσης με ενσωματωμένο ρακόρ μπαταρίας μήκους 20c Α.Τ Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ1/2ins

5 Α.Τ Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιομένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2ins ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Α.Τ Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ50 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6at διαμέτρου Φ 32 Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6at διαμέτρου Φ 40 ΣΥΝΟΛΟ: 6,00 Α.Τ Α.Τ Α.Τ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6at διαμέτρου Φ 50 ΣΥΝΟΛΟ: 6,00 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6at διαμέτρου Φ 100 ΣΥΝΟΛΟ: 15,00 Λεκάνη αποχωτητηρίου από προσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του Α.Τ Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40x50c Α.Τ Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ Α.Τ Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π. πλήρης ΣΥΝΟΛΟ: 1,00 Α.Τ Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων με 4 λυχνίες 14W Α.Τ Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής με λαμπτήρα 100W ΣΥΝΟΛΟ: 3,00 Α.Τ Φωτιστικό σώμα απλίκα με λαμπτήρα καθρέπτου 120W Α.Τ Φωτιστικό ασφαλείας 18W 'εξόδου' Α.Τ Πλαστικός σωλήνα (σπιράλ) από U-PVC βαρέως τύπου διαμέτρου Φ16 ΣΥΝΟΛΟ: 100,00 Α.Τ Πλαστικός σωλήνα (σπιράλ) από U-PVC βαρέως τύπου διαμέτρου Φ32 ΣΥΝΟΛΟ: 75,00

6 Α.Τ Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκμαν -Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3X1,52 ΣΥΝΟΛΟ: 80,00 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3X2,52 ΣΥΝΟΛΟ: 40,00 Α.Τ Καλώδιο τύπου ΝΥY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολίκο Διατομής:5X42 ΣΥΝΟΛΟ: 80,00 Α.Τ Α.Τ Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10Α τάσεως 250V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Α.Τ Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16Α ΣΥΝΟΛΟ: 7,00 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ Α.Τ Κανάλι διατομής από PVC διαστάσεων 40X16 ΣΥΝΟΛΟ: 40,00 Α.Τ Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 8 ζευγών ΣΥΝΟΛΟ: 60,00 Α.Τ Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών ΘΕΡΜΗ /2012 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠAΡΘΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ 4 Ο ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Οι σωλήνες TERRALIFE PVC χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41και 51,

Διαβάστε περισσότερα

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες GAP MASTER Η Gap Master είναι ακρυλική ελαστική σιλικόνη ειδική για ενώσεις ξύλινων επιφανειών, σοβατεπί κτλ. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β, ΣΗΜΕΙΟ 6 (04/03/2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα. Οροφές ακουστικού σχεδιασμού. Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge. Διάτρητες

Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα. Οροφές ακουστικού σχεδιασμού. Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge. Διάτρητες Σύστημα VoglFuge Τεχνικές πληροφορίες VoglFuge Διάτρητες γυψοσανίδες με εκ κατασκευής ιδιότητα καθαρισμού του αέρα Οροφές χωρίς σπατουλάρισμα Τέλειες οροφές ακουστικού σχεδιασμού με το σύστημα VoglFuge

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 27.01.2015 Τίτλος: «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΑΣΚ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πωλητηρίου ΤΑΠ σε υφιστάμενο κτήριο στον Αρχαιολογικό Χώρο Φιλίππων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σε κτήριο που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα