κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο»."

Transcript

1 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2007, έρεη ζεζπίζεη, ζχκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο, πνιηηηθή εθηέιεζεο εληνιψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο γηα ηηο εληνιέο ησλ πειαηψλ ηεο (εθεμήο «Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ»), πνπ απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο πειάηεο ηεο. Η Τξάπεδα κε ην παξφλ παξαζέηεη ηα θπξηφηεξα κέηξα ηα νπνία ιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεη ην βέιηηζην δπλαηφ απνηέιεζκα θαη ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ πνπ αθνινπζεί. Η Τξάπεδα εθαξκφδεη ηελ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ιήςεο, δηαβίβαζεο θαη εθηέιεζεο εληνιψλ αιιά θαη ζην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ αλαθνξηθά κε ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ: Εηζεγκέλεο κεηνρέο Οκφινγα Μεξίδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ Δνκεκέλα Πξντφληα Παξάγσγα (εηζεγκέλα ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο). Η Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε δηαβίβαζεο εληνιψλ ζε ηξίηνπο πξνο εθηέιεζε. Η Τξάπεδα δελ ππνρξενχηαη λα αθνινπζεί ηελ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ ηεο Σε πεξίπησζε εληνιψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, φπσο ελδεηθηηθά δάλεηα, αθίλεηε πεξηνπζία ή εκπνξεχκαηα ζηελ θπζηθή ηνπο κνξθή. Σε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαιιαγψλ θαη κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ηνπ πειάηε, ε Τξάπεδα εθηειεί ηελ εληνιή ηνπ ζχκθσλα κ απηέο ηηο νδεγίεο. Ελδέρεηαη ηπρφλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο απφ ηνλ πειάηε λα κελ επηηξέςνπλ ζηελ Τξάπεδα λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ. Σε πεξίπησζε πνπ ε νδεγία ηνπ πειάηε αθνξά κφλν έλα κέξνο ηεο εληνιήο, ε Τξάπεδα ζπλερίδεη λα εθαξκφδεη ηελ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ ζην κέξνο ηεο εληνιήο πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε νδεγία. Οη εληνιέο πνπ αθνξνχλ ζε πξντφληα, δνκεκέλα ή κε, ή πξντφληα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο δελ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξηζνχλ γηα ην ζθνπφ ηεο επίηεπμεο ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο, κε παξφκνηεο ζπλαιιαγέο ιφγσ ηεο κνλαδηθφηεηάο ηνπο. 2. Παπάγονηερ και Κπιηήπια Εκηέλεζηρ Η Τξάπεδα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν, ψζηε λα επηηπγράλεη, θαηά ηελ εθηέιεζε εληνιψλ, ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηνλ πειάηε, ζηαζκίδνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (α) ζε ζπλάξηεζε κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν (β). (α) Παπάγονηερ Εκηέλεζηρ Η Τξάπεδα θαηά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηφπνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ιακβάλεη ππφςε, θαηά πεξίπησζε, ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: ηελ ηηκή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ην θφζηνο εθηέιεζεο ζπλαιιαγήο (ηέιε ηφπνπ εθηέιεζεο, ηέιε εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ, ινηπέο ακνηβέο ζε ηξίηνπο), ηελ ηαρχηεηα εθηέιεζεο ζπλαιιαγήο, ηελ

2 πηζαλφηεηα εθηέιεζεο εληνιήο θαη δηαθαλνληζκνχ, ηνλ φγθν ηεο εληνιήο, ηελ θχζε ηεο εληνιήο, ηηο νδεγίεο ηνπ πειάηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο. Η Τξάπεδα, θαηά ηελ θξίζε ηεο, κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο θαη άιινπο παξάγνληεο (ελδεηθηηθά ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θιπ.). (β) Κπιηήπια Εκηέλεζηρ Η Τξάπεδα, θαηά ηελ εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεη ηε ζρεηηθή βαξχηεηα ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαγξάθνπ (α) ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα αθφινπζα θξηηήξηα: ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπ σο ηδηψηε ή επαγγεικαηία πειάηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εληνιήο ηνπ πειάηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο εληνιήο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ηφπσλ εθηέιεζεο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζηαιεί πξνο εθηέιεζε κηα εληνιή. Σε πεξίπησζε εθηέιεζεο εληνιήο γηα ινγαξηαζκφ ηδηψηε πειάηε, ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη: α) ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ θαη ηηο ρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φια ηα έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ πειάηε θαη ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειψλ ηνπ ηφπνπ εθηέιεζεο, ησλ ηειψλ εθθαζάξηζεο θαη δηαθαλνληζκνχ θαη φισλ ησλ ινηπψλ ακνηβψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηξίηνπο νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο απηήο, β) ηεο ηαρχηεηαο εθηέιεζεο θαη γ)ηεο νξζφηεηαο ηεο εθηέιεζεο. Η Τξάπεδα κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε νκαδνπνίεζε εληνιψλ πειαηψλ εάλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ε νκαδνπνίεζε ησλ εληνιψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ δελ ελδέρεηαη λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ πειάηε β) ν πειάηεο έρεη ελεκεξσζεί φηη πξφθεηηαη λα νκαδνπνηεζνχλ νη εληνιέο ηνπ θαη φηη ελδέρεηαη ε νκαδνπνίεζε λα απνβεί εηο βάξνο ηνπ ζε ζρέζε κε κία ζπγθεθξηκέλε εληνιή ηνπ γ) ε Τξάπεδα εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηνλ επηκεξηζκφ εληνιψλ πειαηψλ ηεο Εκηέλεζη Ενηολών για πποϊόνηα πος διαππαγμαηεύονηαι εκηόρ οπγανωμένηρ αγοπάρ (εξωσπημαηιζηηπιακά) Η Τξάπεδα εθηειεί εληνιέο ζε Οκφινγα Δεκνζίνπ (Government Bonds), Δηεζλείο Οξγαληζκνχο (Supranationals), Εηαηξηθά Οκφινγα (Corporate Bonds) θαη Οκφινγα Αλαδπφκελσλ Αγνξψλ (Emerging Market Bonds), ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο. Τα πξναλαθεξφκελα νκφινγα κπνξεί λα είλαη θπκαηλνκέλνπ επηηνθίνπ (Floating Rate), ζηαζεξνχ επηηνθίνπ (Fixed Rate), κεδεληθνχ επηηνθίνπ (Zero Coupon), κεηαηξέςηκα (Convertible) ή δνκεκέλα (Structured). Επηπιένλ εθηειεί εληνιέο γηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (Futures) θαη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (Options), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο (Forwards), ζπκβάζεηο αληαιιαγήο (Swaps) θαη άιιεο ζπκβάζεηο παξαγψγσλ κέζσλ ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο. Γηα ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ε Τξάπεδα θαη ν πειάηεο πξνβαίλνπλ ζε ζπκθσλία ζπγθεθξηκέλεο ζηαζεξήο ηηκήο. Ωο εθ ηνχηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ππνρξέσζε ηεο Τξάπεδαο γηα βέιηηζηε εθηέιεζε ζεσξείηαη φηη εθπιεξψλεηαη φηαλ δίλεη ηηκέο πνπ είλαη θνληά ζηα επίπεδα ηηκψλ ηεο αγνξάο. Σηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο εληνιψλ ζηαζεξήο ηηκήο, δελ ππάξρνπλ επηπιένλ επηβαξχλζεηο γηα ηνλ πειάηε γηα ηελ εθηέιεζε ζπλαιιαγήο ζην ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, εθηφο εάλ ηέηνηεο επηβαξχλζεηο έρνπλ ζπκθσλεζεί εθ ησλ

3 πξνηέξσλ κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηεο Τξάπεδαο. Γηα ζπλαιιαγέο εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο ή πνιπκεξνχο κεραληζκνχ δηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΔ) είλαη απαξαίηεηε ε πξνεγνχκελε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε. 3. Σόποι Εκηέλεζηρ Ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ηφπσλ εθηέιεζεο ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ε Τξάπεδα πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί ζπζηεκαηηθά λα επηηπγράλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπ πειάηε ηεο αλάινγα κε θάζε θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α. Η Τξάπεδα δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηνλ θαηάινγν ησλ ηφπσλ εθηέιεζεο φηαλ θξίλεη φηη απηφ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επίηεπμεο ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο γηα ηνλ πειάηε. Σηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο ηφπνη εθηέιεζεο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθηειεζηεί κηα εληνιή ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν, ε Τξάπεδα ζα αμηνινγήζεη θαη ζα ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα ζε θάζε έλαλ απφ απηνχο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη γηα ηνλ πειάηε ην βέιηηζην απνηέιεζκα. Σηελ αμηνιφγεζε απηή, ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνκήζεηεο θαη ην θφζηνο ηεο Τξάπεδαο θαζψο θαη νη ρξεψζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηνλ πειάηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ηφπνπο πνπ έρνπλ επηιεγεί. Η Τξάπεδα δηακνξθψλεη ηηο ρξεψζεηο ηεο θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ κεηαμχ ησλ ηφπσλ εθηέιεζεο. Εηδηθφηεξα, γηα θηλεηέο αμίεο εηζεγκέλεο ζην Χ.Α. θαη Δηαπξαγκαηεχζηκα Ακνηβαία Κεθάιαηα (Δ.Α.Κ.), ε Τξάπεδα εθηειεί ηηο ζπλαιιαγέο, εληειιφκελε ηελ Eurobank EFG Χξεκαηηζηεξηαθή («ΑΧΕ») λα θαηαρσξίζεη ε ΑΧΕ, σο κέινο Χ.Α, ηηο ζπλαιιαγέο επί κεηνρψλ θαη Δ.Α.Κ. ζην Χ.Α. επ νλφκαηη ηνπ πειάηε. Η πξνκήζεηα ηεο Τξάπεδαο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ επί κεηνρψλ θαη Δ.Α.Κ. ζην Χ.Α. εηζπξάηηεηαη απφ ηελ ΑΧΕ, ε νπνία ηελ απνδίδεη ζηελ Τξάπεδα. Ο πειάηεο ελεκεξψλεηαη εθάζηνηε πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ γηα ην χςνο ηεο πξνκήζεηαο, ησλ θφξσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηξίησλ (ι.ρ. δηθαηψκαηα ΕΧΑΕ) κε ηα νπνία ζα επηβαξπλζεί. Η Τξάπεδα έρεη ηελ πιήξε επζχλε έλαληη ησλ πειαηψλ ηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ ηνπο. Ελ πξνθεηκέλσ, ε Τξάπεδα ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ε ΑΧΕ δηεθπεξαηψλεη απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ε Τξάπεδα θαζνξίδεη κεζφδνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ΑΧΕ. 4. Λήτη και διαβίβαζη ενηολών ζε ηπίηοςρ Η Τξάπεδα κπνξεί λα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο πειαηψλ ηεο είηε ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ Eurobank είηε ζε νπνηαδήπνηε ηξίηε εηαηξεία κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη, γηα εθηέιεζε απηψλ. Η Τξάπεδα παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηξίηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε εληνιψλ πειαηψλ ηεο. Η Τξάπεδα ζεσξείηαη φηη εμππεξεηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ιάβεη πξφζζεηα κέηξα, εθφζνλ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ηνπ πειάηε, φηαλ δίλεη ή δηαβηβάδεη εληνιέο γηα εθηέιεζε ζε ηξίην. Γηα εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα, ε Τξάπεδα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ζηελ EFG Eurobank Χξεκαηηζηεξηαθή, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εθηειεί ηελ εληνιή ηνπ πειάηε εάλ είλαη κέινο ηνπ αληίζηνηρνπ Χξεκαηηζηεξίνπ ή δηαβηβάδεη ηελ εληνιή πξνο εθηέιεζε κέζσ ηξίηνπ πνπ είλαη κέινο ηνπ αληίζηνηρνπ Χξεκαηηζηεξίνπ. Η Τξάπεδα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο δηάζεζεο θαη εμαγνξάο γηα κεξίδηα Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ Α/Κ Δηαρείξηζεο Δηαζεζίκσλ, Οκνινγηαθά Α/Κ, Μεηνρηθά Α/Κ, Μηθηά Α/Κ, Α/Κ Εζσηεξηθνχ, Α/Κ Εμσηεξηθνχ/ Δηεζλή, Α/Κ Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Funds of funds), θαζψο θαη Α/Κ Αληηζηάζκηζεο Κηλδχλνπ (Hedge Funds), A/K Εκπνξεπκάησλ, πνπ

4 δηαπξαγκαηεχνληαη εθηφο νξγαλσκέλεο αγνξάο, ζηελ αληίζηνηρε εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ (ΑΕΔΑΚ). Η εθηέιεζε γίλεηαη ζηελ εκεξήζηα ηηκή απνηίκεζεο Τ ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη απφ ηελ δηαρεηξίζηξηα εηαηξεία θαη είλαη δηαζέζηκε ζην θνηλφ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα (Τ+1). Η Τξάπεδα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ κε ηελ δηαβίβαζε ηεο εληνιήο δηάζεζεο ή εμαγνξάο κεξηδίσλ ηνπ πειάηε ζηελ αληίζηνηρε ΑΕΔΑΚ. Όηαλ ιακβάλνληαη εληνιέο αλαθνξηθά κε hedge funds ή venture capital funds ε Τξάπεδα πξνβαίλεη ζηελ εθηέιεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη επελδπηηθνί νξγαληζκνί πνπ ηα δηαρεηξίδνληαη. Η απνηίκεζε είλαη δηαζέζηκε εθφζνλ παξέρεηαη ζηελ Τξάπεδα ε ελ ιφγσ πιεξνθνξία απφ ηνπο επελδπηηθνχο νξγαληζκνχο. Γηα δηαπξαγκαηεχζηκα ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ Ακνηβαία Κεθάιαηα (Exchange-Traded Funds ή ETFs), ε Τξάπεδα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ζηελ EFG Eurobank Χξεκαηηζηεξηαθή, ε νπνία δηαβηβάδεη ηελ εληνιή ζηνλ ηφπν δηαπξαγκάηεπζεο κέζσ ηξίηνπ πνπ είλαη κέινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νξγαλσκέλεο αγνξάο. Γηα πάζεο θχζεσο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη εθθαζάξηζεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο ηεο αιινδαπήο, ηδίσο γηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (options), δηθαηψκαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures) θ.α., ε Τξάπεδα δηαβηβάδεη ηηο εληνιέο ησλ πειαηψλ ηεο ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο δχλαηαη λα θαηαξηίδεη θαη λα εθθαζαξίδεη, απεπζείαο ή κέζσ ηξίηνπ, ζπλαιιαγέο επί αιινδαπψλ παξαγψγσλ. Εληνιέο πειαηψλ πνπ αθνξνχλ παξάγσγα ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ Αγνξά Παξαγψγσλ ηνπ Χξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ(Χ.Α.) (futures, options), δηαβηβάδνληαη ζηελ EFG Eurobank Χξεκαηηζηεξηαθή πξνο εθηέιεζε. 5. Παπακολούθηζη / Επανεξέηαζη Η Τξάπεδα ειέγρεη ζε ηαθηηθή βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πνιηηηθήο Εθηέιεζεο Εληνιψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη θαη φπνπ θξίλεη ζθφπηκν δηνξζψλεη ηπρφλ αδπλακίεο. Επηπιένλ επαλεμεηάδεη θάζε ρξφλν ηελ Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη θαη ηηο ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδεη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιψλ θάζε θνξά πνπ επέξρεηαη νπζηψδεο κεηαβνιή, ε νπνία επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Τξάπεδαο λα ζπλερίζεη λα επηηπγράλεη ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα γηα ηνπο πειάηεο ηεο.«f1» 6. ςναίνεζη Η Πνιηηηθή Εθηέιεζεο Εληνιψλ ζεσξείηαη φηη γίλεηαη απνδεθηή απφ ηνλ πειάηε κε ηελ δηαβίβαζε εληνιψλ ζηελ Τξάπεδα κεηά ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2007.

5 Παπάπηημα A: Τφπνη Εθηέιεζεο Εληνιψλ Σόποι Διαππαγμάηεςζηρ Παπαγώγυν Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ Χ.Α. Chicago Board Of Trade - CBOT Chicago Mercantile Exchange - CME Euronext Liffe European Derivatives Market - EUREX New York Board Of Trade - NYBOT New York Mercantille Exchange - NYMEX Σόποι Διαππαγμάηεςζηρ Μεηοσών Χξεκαηηζηήξην Αμηψλ Χ.Α. Χξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ - ΧΑΚ New York Stock Exchange - NYSE NASDAQ American Stock Exchange - AMEX Madrid Stock Exchange (Bolsa de Madrid) Bulgarian Stock Exchange - BSE Milan Stock Exchange (Borsa Italiana) Frankfurt Stock Exchange Vienna Stock Exchange - WBAG dic Stock Exchange - OMX Exchanges (Copenhagen Stockholm Helsinki) SWX Swiss Exchange & Virt-x London Stock Exchange - LSE London Stock Exchange (Alternative Investment Market) - AIM Euronext (Amsterdam - Brussels - Lisbon - Paris) Belgrade Stock Exchange - BELEX Toronto Stock Exchange - TSX Irish Stock Exchange Luxembourg Stock Exchange Oslo Stock Exchange (Oslo Bors) Budapest Stock Exchange - BSE Warsaw Stock Exchange - WSE Prague Stock Exchange - PSE Istanbul Stock Exchange - ISE Tokyo Stock Exchange - TSE Australian Securities Exchange - ASX Hong Kong Stock Exchange - HKEX Singapore Exchange - SGX

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα