ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007"

Transcript

1 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης i

2 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η παρούσα, συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει: α) τις δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή δ) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση έως ε) τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης έως Βεβαιώνεται ότι η παρούσα της χρήσεως από έως είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE στις 17 Μαρτίου 2009, έχει δημοσιευθεί στον τύπο και δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, στη Διεύθυνση όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 1. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 1 2. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 2 3. Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσεως Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/ iii

4 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.: 1. Ιωάννης Καματάκης του Νικολάου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 2. Παρασκευή Ζαχαριάδου του Δημητρίου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 3. Παναγιώτης Χριστοδουλίδης του Θαλή, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γιάννη Αγγέλου αριθμός 18, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την ως άνω ιδιότητά μας, ορισθέντες ειδικά προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: α) οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., για τη χρήση από έως , οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της χρήσεως της Εταιρίας και β) η συνημμένη ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. καθώς και την περιγραφή των σημαντικότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η εταιρία. Πυλαία Θεσσαλονίκης 17 Μαρτίου 2009 Οι βεβαιούντες, Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΔΤ ΑΒ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΑΔΤ ΑΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΔΤ Χ

5 2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920, όσο και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται πληροφορίες της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ», χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση 2008 ( ), σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης. Γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η εταιρία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την επόμενη οικονομική χρήση συναλλαγές της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. και παρατίθενται οι σημαντικές Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ έως Εξέλιξη εργασιών Παρά την κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην παγκόσμια οικονομία, η μεγάλη άνοδος των οικονομικών μεγεθών κατά τη χρήση του 2008 επιβεβαιώνει ότι η MLS έχει εισέλθει σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης, η οποία τροφοδοτείται από την υψηλή τεχνογνωσία της εταιρίας σε τεχνολογίες αιχμής, την ηγετική θέση της στην πλοήγηση και το εκπαιδευτικό λογισμικό, το ισχυρό δίκτυο πωλήσεων και την υγιή χρηματοοικονομική της διάρθρωση. Μάλιστα, ο ρυθμός ανόδου του κύκλου εργασιών κατά 75,88% το 2008 που ανήλθε σε ,24 έναντι ,26 το του 2007, έρχεται σε συνέχεια της αύξησης κατά 94% που σημείωσε ο κύκλος εργασιών της εταιρίας κατά τη χρήση του Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 35,82% και έφτασαν στα ,02 έναντι ,91 το

6 Η εταιρία υλοποίησε την επενδυτική της πολιτική με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων της και την διεύρυνση των προϊόντων με την παραγωγή νέων. Παράλληλα συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου, το οποίο έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων κατά το έτος 2008 έφτασε ,62, οι κυριότερες από αυτές αναλύονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων 6.01 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία και 6.02 Άυλα περιουσιακά στοιχεία, της παρούσας έκθεσης. Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρίας για το έτος 2008 ήταν πολύ χαμηλότερη σε σύγκριση με το 2007 και αυτό οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση από την εταιρία επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις ενισχύσεις που παρέχονται από το νόμο 3299/2004. Η πορεία της μετοχής το 2008, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, ήταν ικανοποιητική, αφού υποχώρησε μόνο κατά 12,5% σε σύγκριση με την υποχώρηση του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (-65,07%). Η τιμή της μετοχής της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ήταν στις 31/12/2008 0,98 και στις 02/01/2008 1,12. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή ποσού 0,05 ανά μετοχή, ως επιστροφή κεφαλαίου. 3

7 Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η εταιρία προέβηκε κατά την τρέχουσα χρήση στην αγορά ίδιων μετοχών συνολικής αξίας ,71 που είναι και ο συνολικός αριθμός ίδιων μετοχών που κατείχε η εταιρία στο τέλος της τρέχουσας χρήσης στις Το παραπάνω ποσό κόστους αγοράς ίδιων μετοχών, μείωσε τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας. Στόχοι και προοπτικές Η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει ότι η δυναμική αναπτυξιακή της πορείας θα συνεχιστεί και για τη χρήσης του 2009, καθώς μεταξύ άλλων αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εισαγωγής του εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου και να ενισχυθεί περαιτέρω η ηγετική θέση της MLS στην ραγδαίως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά πλοήγησης. Στο προσεχές διάστημα αναμένεται να λανσαριστούν στην αγορά νέες καινοτομικές εφαρμογές που θα καταστήσουν την πλοήγηση ακόμη πιο φιλική για τον τελικό καταναλωτή, διευρύνοντας έτσι σημαντικά και την αγορά της πλοήγησης, ενώ εντός του έτους αναμένεται και η ανακοίνωση νέων συμπληρωματικών εφαρμογών που θα συνδέσουν την πλοήγηση με συμπληρωματικούς έως σήμερα τεχνολογικούς τομείς Οι εταιρία είναι προετοιμασμένη να αξιοποιήσει ευνοϊκές επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαφαίνονται στην αγορά, για το 2009, διατηρώντας πάντα σαν οδηγό την πελατοκεντρική της προσέγγιση που τη χαρακτηρίζει. Οι κυριότερες κινήσεις που θα βοηθήσουν περαιτέρω την εταιρία να ενισχύσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της αγοράς, είναι τα παρακάτω: - O εμπλουτισμός των προϊόντων με καινοτόμα προϊόντα, τοποθετώντας έτσι την ελληνική αγορά πλοήγησης ως μίας εκ των πλέον καινοτομικών. - Η διατήρηση αποθέματος ικανού να ανταποκριθεί και στις δυσκολότερες απαιτήσεις της αγοράς. - Η εγκατάσταση των πλέον σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, διαχείρισης αποθηκών και πελατειακών σχέσεων, που σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα θα θέσουν νέα στάνταρ στα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών. - Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις πρόσθετες εμπειρίες του και τη διαρκή του εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέων εξειδικευμένων στελεχών. - Η δημιουργία νέων σύγχρονων κέντρων διακίνησης εμπορευμάτων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που θα καταστήσουν ορθολογικότερη τη διαχείριση των αποθεμάτων, 4

8 συντελώντας ταυτόχρονα στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι είναι εφικτός ο στόχος αύξησης του κύκλου εργασιών και στη χρήση του 2009, καθώς και η βελτίωση της σχέσης λειτουργικού κόστους / κύκλου εργασιών. Χρηματοοικονομικοί δείκτες Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης του 2008, παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας. Α. Δείκτες εξέλιξης Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την αύξηση των πωλήσεων στην τρέχουσα χρήση ( ), έναντι της προηγούμενης χρήσης Β. Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά φόρων σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων σαν ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων. 5

9 Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα μικτά κέρδη της χρήσης ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών. Γ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των στοιχείων άμεσης ρευστότητας επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων. Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της οικονομικής μονάδας. Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων. Οι συγκεκριμένοι δείκτες απεικονίζουν το ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με τη ρευστοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων. Τα διαθέσιμα της εταιρίας ανέρχονται στις στο ποσό των ,54, ενώ το αντίστοιχο ποσό στις ήταν ,39. 6

10 Εργασιακά θέματα Το προσωπικό της εταιρίας στις ανέρχονταν σε 40 εργαζόμενους έναντι 17 εργαζόμενους στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Οι σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που να αφορούν εργασιακά θέματα. Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού της εταιρίας για τη χρήση έως ανήλθαν σε ,10 ενώ στην προηγούμενη χρήση ανήλθαν σε ,42. ΙΙ. ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στην τρέχουσα χρήση δεν καταρτίστηκαν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, επειδή η θυγατρική εταιρία "ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Α.Ε", η οποία ήταν και η μοναδική εταιρία που περιλαμβάνονταν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης, στις 20 Δεκεμβρίου 2007 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εκκαθάρισής της και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης περιλήφθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου Συνεπώς τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας MLS Πληροφορική ΑΕ είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης έως της εταιρίας δεν διαφέρουν από αυτά του Ομίλου για το ίδιο διάστημα. Στις 20 Δεκεμβρίου 2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω θυγατρικής εταιρίας, το αποτέλεσμα της οποίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (ζημία) ευρώ, επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 ( ). III. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7

11 Εναρξης Ειδικής Διαπραγμάτευσης Η εταιρία στις 27/6/2008 ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 26/6/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Χ.Α., κατά την συνεδρίαση της 30/6/2008 θα αρχίσει η Ειδική Διαπραγμάτευση επί των κοινών εισηγμένων στο ΧΑ μετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστήριου Αθηνών με Ειδικό Διαπραγματευτή το μέλος του Χ.Α., "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ". Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους: 1. Η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρία θα καταβάλλει αμοιβή στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 2. Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους. 3. Προς διευκόλυνση του έργου της Ειδικής Διαπραγμάτευσης, εν όψει των ενδεχόμενων κινδύνων που αναλαμβάνει ο Ειδικός Διαπραγματευτής, η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχει συνάψει σύμβαση με τον κ. Καματάκη Ιωάννη, μέτοχο της Εταιρίας, δυνάμει της οποίας προβλέπεται η υποχρέωση του μετόχου να συνάπτει συμβάσεις επαναγοράς μετοχών (repurchase agreements) στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2008 είναι οι παρακάτω: 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση του 2007, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, για την εταιρική χρήση του Ενέκρινε τον διορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση

12 4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη ύψους 0,03063 ανά μετοχή. Το μέρισμα προσαυξήθηκε με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατείχε η εταιρία ήτοι κατά 0,00037 ευρώ ανά μετοχή και συνεπώς το συνολικό ποσό μερίσματος ανήλθε σε 0,031 ευρώ ανά μετοχή. Εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 25 η Ιουλίου Εγκρίθηκε ως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος η 5 η Αυγούστου Ενέκρινε τις συμβάσεις και αμοιβές μελών του Δ.Σ για τη χρήση του 2007 και προ ενέκρινε αμοιβές μελών Δ.Σ για τη χρήση του Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκούν κατ' επάγγελμα πράξεις υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 7. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας με ανώτατη τιμή αγοράς 5ευρώ και κατώτατη 0,5ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την Τακτική Γ.Σ. 8. Eνέκρινε την τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Ν.3604/2007. Συμφωνία με τον ΟΤΕ για πλοήγηση στα κινητά τηλέφωνα Ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του νέου, καινοτομικού προϊόντος για πλοήγηση σε κινητά MLS Destinator Mobile Phone Edition η MLS Πληροφορική έκλεισε τον Δεκέμβριο του 2008 και την πρώτη, σημαντική συμφωνία συνεργασίας με τον ΟΤΕ για τη διανομή προϊόντων της μέσω του δικτύου καταστημάτων OTEshop. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο ΟΤΕ θα συμπεριλαμβάνει σε κινητά τηλέφωνα με ενσωματωμένο δέκτη GPS το MLS Destinator Mobile Phone Edition, με το οποίο το κινητό μετατρέπεται αυτόματα και σε πλοηγό. Το κορυφαίο σύστημα πλοήγησης MLS Destinator θα διατίθεται μέσω του δικτύου καταστημάτων OTEshop αγοράζοντας κινητά τηλέφωνα με GPS (και σύνδεση Cosmote), όπως τα δημοφιλή Nokia και Samsung. Tο MLS Destinator Mobile Phone Edition προσφέρει τη δυνατότητα πλοήγησης χωρίς κόστος συνδρομής ή σύνδεσης με το Internet και επιπλέον περιλαμβάνει τα πλέον ενημερωμένα, πολύ υψηλής ποιότητας γεωγραφικά δεδομένα καλύπτοντας το 95% του οδικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και το 80% του οδικού δικτύου της Κύπρου. 9

13 Η υλοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να προσδώσει στην MLS σημαντικά οφέλη και να οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής της πορείας. Στην MLS Πληροφορική το πρώτο βραβείο Επιχειρηματικής Καινοτομίας 2008 Μια ακόμη σημαντική διάκριση έλαβε η εταιρία MLS Πληροφορική ΑΕ κατακτώντας το πρώτο βραβείο επιχειρηματικής καινοτομίας 2008 στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2008 Γεώργιος Ουζούνης». Η βράβευση της εταιρίας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής της MLS για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων τεχνολογίας φιλικών προς τον άνθρωπο μέσω των συνεχών επενδύσεών της σε έρευνα και ανάπτυξη και της υψηλής τεχνογνωσίας. που διαθέτει. Εξάλλου, για τις τεχνολογικές πρωτιές της η MLS τιμήθηκε το 1998, πρώτη και μόνη Ελληνική εταιρία έως σήμερα, με το Χρυσό Πανευρωπαϊκό Βραβείο Τεχνολογίας (European Information Technology Grand Prize), το οποίο συνοδεύτηκε με χρηματικό έπαθλο Ευρώ. Η απονομή των βραβείων «ΧΡΗΜΑ 2008-Γεώργιος Ουζούνης» πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental κατά τη διάρκεια του 3 ου Διεθνούς Επιχειρηματικού Συνεδρίου South-East Europe Investment Conference Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MLS, κ.γιάννης Καματάκης. Η διοργάνωση των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης» στοχεύει στη βράβευση των καλύτερων εισηγμένων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Κύπρου. Για την ανάδειξη της MLS ως κορυφαίας καινοτόμου εταιρίας στο ΧΑ ψήφισαν το ευρύ επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας και της ηλεκτρονικής επενδυτικής εφημερίδας ΧΡΗΜΑ Week, καθώς και διευθυντικά στελέχη εισηγμένων στο ΧΑ εταιριών, ΑΕΔΑΚ, ΑΧΕ και ΕΠΕΥ, που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα της Alco. Νέο προϊόν πλοήγησης για κινητά τηλέφωνα H MLS Πληροφορική ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2008 την κυκλοφορία του MLS Destinator Mobile Phone Edition για όλα τα κινητά τηλέφωνα με ενσωματωμένο δέκτη GPS. Τα δημοφιλή και ευρέως διαδεδομένα κινητά της αγοράς μετατρέπονται αυτόματα, χωρίς κανένα κόστος συνδρομής ή σύνδεσης με το Internet, σε πλοηγούς με MLS Destinator. Πιο αναλυτικά, ο χρήστης απλά τοποθετεί την SD κάρτα με το MLS Destinator στο κινητό του τηλέφωνο και το κινητό του είναι αμέσως έτοιμο να τον καθοδηγήσει με φωνητικές οδηγίες στροφή προς στροφή 10

14 στον προορισμό του. Κατά την ανάπτυξη του MLS Destinator Mobile Phone Edition η εταιρία έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη φιλικότητα προς το χρήστη. Ως αποτέλεσμα, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από κάθε κάτοχο κινητού τηλεφώνου. Στα πλεονεκτήματα του MLS Destinator Mobile Phone Edition περιλαμβάνονται ακόμη η τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής, η πλοήγηση προς τη διεύθυνση μιας καταχωρημένης επαφής του κινητού τηλεφώνου ή και τη διεύθυνση που λαμβάνει ο χρήστης μέσω SMS κα. Επιπλέον, το MLS Destinator Mobile Phone Edition περιλαμβάνει τα πλέον ενημερωμένα πολύ υψηλής ποιότητας γεωγραφικά δεδομένα και καλύπτει το 95% του οδικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα και το 80% του οδικού δικτύου της Κύπρου. Το εν λόγω προϊόν δύναται να συμβάλλει στην περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων κινητών τηλεφώνων με ενσωματωμένο δέκτη GPS στην ελληνική αγορά. Με το νέο αυτό προϊόν η MLS η εταιρία leader στην ελληνική αγορά πλοήγησης, βρίσκεται ακόμη μια φορά στην κορυφή της τεχνολογικής πρωτοπορίας, ενώ εισέρχεται πιο δυναμικά, όπως είχε προαναγγείλει, στην πολλά υποσχόμενη αγορά της κινητής τηλεφωνίας με πλοήγηση. Η εταιρία προσβλέπει στην ενσωμάτωση της εφαρμογής σε πολλές χιλιάδες κινητά τηλέφωνα με GPS διευρύνοντας περαιτέρω την πελατειακή της βάση σε Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, εξετάζεται η κυκλοφορία του προϊόντος σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές. Προβλεπόμενη εξέλιξη της πορείας της εταιρίας Η διοίκηση της εταιρίας προβλέπει ότι η δυναμική αναπτυξιακή της πορείας θα συνεχιστεί και για τη χρήση 2009, καθώς μεταξύ άλλων αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εισαγωγής του εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, να ενισχυθεί περαιτέρω η ηγετική θέση της MLS στην ραγδαίως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά πλοήγησης αλλά και να γίνουν οι πρώτες κινήσεις για την δραστηριοποίηση της εταιρίας στις προηγμένες αγορές πλοήγησης της Δυτικής Ευρώπης. Στο προσεχές διάστημα η εταιρία θα ανακοινώσει νέα καινοτόμα προϊόντα που αναπτύσσει εδώ και καιρό τα οποία θα δημιουργήσουν μεγάλη αίσθηση στην αγορά, θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες και τις προοπτικές της. Επίσης, η εταιρεία αναμένει σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλα τα σχολεία της Ελλάδος αλλά και της Κύπρου και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο). Εξάλλου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για γενικευμένη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης ανάλογες ενέργειες προβλέπεται να κλιμακωθούν στο προσεχές μέλλον, ξεκινώντας από την προμήθεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για όλα τα μαθήματα σε όλα τα σχολεία και σε όλες 11

15 τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και καταλήγοντας στη διανομή εκπαιδευτικού λογισμικού σε όλους τους μαθητές. Δραστηριότητες στην έρευνα και ανάπτυξη Στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο εντάχθηκε στον Aναπτυξιακό Nόμο 3299/2004, η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. προχωράει στην κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού περί τα τμ σε ιδιόκτητο οικόπεδο τμ, που κατέχει στην υπό ανέγερση Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Στο νέο κτίριο, το οποίο θα διαθέτει σύγχρονες υποδομές υψηλής ποιότητας θα μετεγκατασταθούν όλες οι λειτουργίες της έδρας της επιχείρησης. Παράλληλα, στον τομέα της πλοήγησης η εταιρία θα επεκταθεί σε νέες τεχνολογικές πλατφόρμες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στη ραγδαίως αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά πλοήγησης, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών δεδομένων για τις αγορές του εξωτερικού. Επιπλέον, η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. προχωρά στην ανάπτυξη πολυγλωσσικής εφαρμογής φωνητικής πληκτρολόγησης εγγράφων, η οποία θα αποτελέσει το όχημα ανάπτυξης των εξαγωγών στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, ενώ δρομολογεί τη δημιουργία υπηρεσίας Αυτόματης Μετάφρασης κειμένων μέσω Διαδικτύου αξιοποιώντας την τεχνολογία SYSTRAN. Σημαντική θέση στο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρίας κατέχει και ο τομέας της εκπαίδευσης, όπου προωθείται η ανάπτυξη νέων προηγμένων πολυμεσικών εφαρμογών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά. IV. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Από τις δραστηριότητες της εταιρίας δημιουργούνται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, όπως οι κίνδυνοι των συναλλαγματικών ισοτιμιών, μεταβολές των επιτοκίων, πιστωτικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι ρευστότητας. Η πολιτική της εταιρίας έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από χρηματοοικονομικούς παράγοντες που πιθανόν θα προκύψουν για την εταιρία. Η εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα κυρίως, προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων, πληρωτέους λογαριασμούς, μερίσματα πληρωτέα, καταθέσεις σε τράπεζες, επενδύσεις σε χρεόγραφα. α) Πιστωτικός κίνδυνος 12

16 Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Εφαρμόζεται σύστημα Credit Control για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου αυτού και την αξιολόγηση και κατάταξη των πελατών ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Τα πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται με βάση τα παραπάνω κριτήρια εσωτερικών αξιολογήσεων και είναι σύμφωνα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση της εταιρίας. Τα πιστωτικά όρια παρακολουθούνται σε τακτά διαστήματα και επανακαθορίζονται. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως απεικονίζεται παρακάτω: Στο τέλος της χρήσης, κρίθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος να μην καλύπτεται από ασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Στα πλαίσια της διασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου που θα υπήρχε στα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη η εταιρία κατανέμει βάσει ορίων τις καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες με στόχο την μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο εκ του λόγου αυτού. Επίσης η εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. β) Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με παρακολούθηση των εισπράξεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι ανάγκες ρευστότητας για διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους επαναπροσδιορίζονται σε μηνιαία βάση. Η εταιρία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Σε περιόδους πιθανής μη επάρκειας της ρευστότητας η εταιρία έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού δανεισμού από εγκεκριμένα όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες. 13

17 Να σημειωθεί ότι η εταιρία διέθετε στις ,54 μετρητά και αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες πιστώσεις από τράπεζες για την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οι υποχρεώσεις της εταιρίας στις και στις είναι οι εξής: Επειδή οι υποχρεώσεις είναι ληξιπρόθεσμες σε ένα έως έξι μήνες, η εταιρία μπορεί να τις καλύψει είτε μέσω των εισπράξεων από τις εμπορικές απαιτήσεις είτε χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων τα οποία διατηρεί στις τράπεζες. γ) Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α υλών Η εταιρία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών των Α υλών. Η διαχείριση του κινδύνου αφορά κυρίως τις εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού. Η διαχείριση του κινδύνου αφορά κυρίως την εισαγωγή hardware από χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος των διακυμάνσεων των τιμών είναι μικρός λόγω των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρία με τις προμηθεύτριες εταιρίες του εξωτερικού αλλά και της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των υλικών αυτής της κατηγορίας. δ) Κίνδυνος επιτοκίου Η εταιρία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό, το χρηματοοικονομικό κόστος που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αφορά κόστος πρακτορείας εμπορικών απαιτήσεων, κόστος εγγυητικών επιστολών και κόστος L/C. Ως εκ τούτου αμελητέα επιβάρυνση θα είχε μία αύξηση των επιτοκίων στα αποτελέσματα της εταιρίας Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στην καθαρή θέση της Εταιρίας σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές: 14

18 ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρία λόγω της προμήθειας βασικών Α υλών από τρίτες χώρες εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών δολαρίου. Η εταιρία δεν έχει δανεισμό σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος εκ του λόγου αυτού. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και στην καθαρή θέση σε πιθανές μεταβολές των τιμών συναλλάγματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα στις , αφού δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από το μέσο όρο του έτους: στ) Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι Η διοίκηση της εταιρίας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς. V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ως συνδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, για το διάστημα από έως καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 15

19 Η συνδεδεμένη εταιρία κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι η LASERLOCK Α.Ε., με έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης και στο μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε μία, συμμετέχει η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 4% και ο Ιωάννης Καματάκης με ποσοστό 30%. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της LASERLOCK Α.Ε. μετέχουν: ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Καματάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Κωνσταντούλας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Παρασκευή Ζαχαριάδου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση συστημάτων ασφαλείας (κλείδωμα) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε CD ή σε αποθηκευτικό μέσο άλλης μορφής. Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα, έξοδα) από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με την παραπάνω εταιρία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των ,70 ευρώ αφορά προκαταβολή για την ανάπτυξη από την LASERLOCK Α.Ε. για λογαριασμό της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συστήματος προστασίας εφαρμογών σε περιβάλλον SYMBIAN. Το ποσό των ,78 ευρώ αφορά υπηρεσίες κλειδώματος τίτλων προϊόντων της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Οι όροι συναλλαγών με την εταιρία αυτή είναι σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ συνδεμένων μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με την πλήρη γνώση των συνθηκών αγοράς. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα έως αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας προς την εταιρία ενώ οι αμοιβές των μελών της διοίκησης αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες, οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Οι απαιτήσεις αφορούν χορηγηθείσες προς αυτούς προκαταβολές. 16

20 VI. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας & ανάπτυξης - παραγωγής & εμπορίας προϊόντων πληροφορικής. Το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας αφορά αποκλειστικά στην χονδρική πώληση. Από τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλύπτονται οι πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα. VII. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικούς συνεργάτες. Με τον τρόπο αυτόν η εταιρεία έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα για τα είδη που παράγει ή εμπορεύεται, εμπλουτίζοντας συνεχώς την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόντων της. Η εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής δεν την προμηθεύει με προϊόντα ή υλικά σε αξιοσημείωτο ποσοστό. Η πελατειακή βάση της Εταιρείας αφορά ένα μεγάλο εύρος, κυρίως μεγάλων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία στοχεύει στην ικανοποίηση μεγαλύτερου πλήθους πελατών μέσα από τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη ποικιλία των προϊόντων που διαθέτει, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών τους και την αύξηση της εμπιστοσύνης τους προς αυτήν, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές. Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εμπορικές τους πιστώσεις, η εταιρεία έχουν συνάψει σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και με τον τρόπο αυτό ελέγχει την φερεγγυότητα του μεγαλύτερου μέρους των πελατών της με μεγάλη ταχύτητα και ασφάλεια. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος για την εταιρεία, από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της. Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της εταιρείας, δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών της. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω συνεργασίας η εταιρία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό, η συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιορίζεται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης. Δεν υφίσταται καμία εμπράγματη ή μη εξασφάλιση προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο η υπογραφή της ίδιας της εταιρείας. 17

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30276/06/Β/93/12 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113772252000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΝ ΙΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ ης ττηςς 30 η ς Σεεπττεεµβρίίου 2012 από 1 ΙΙαννουαρίίου 2012 έέωςς 30 Σεεπττεεµβρίίου 2012 Σύύµµφωνναα µµεε τταα ιεεθθννήή Πρρόόττυυππαα Χρρηηµµααττοοοοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ δ. τ. «VIDAVO A.E.» ETHΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2009 (ποσά σε Ευρώ) Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. 7/372/15.02.2006 απόφασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ποσά σε χιλ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ετήσια Οικονομική Εκθεση περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2012 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.»

«Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» «Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Α. Ε.» ΑΡ. Μ. Α.Ε.: 3044/04/Β/86/36(04) ΕΔΡΑ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΥΚΗΣ 134 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.: 145 68 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014) «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04- Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013/2014 (01.07.2013 30.06.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα