ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»... 1 «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙ ΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ»... 3 επωνυμία «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣ ΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥ ΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»... 5 επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»... 7 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΤΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΙΟΤΑΡΙ Α.Ε.»... 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΛΛΗΣ Ανώνυμος Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία»... 9 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜIΟ MODA ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛ ΛΟΝΤΙΚΗ» και δ.τ. «ΜΙΟ MODA A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GRAPHICS GARAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡ ΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «THE GRAPHICS GARAGE» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GRAPHICS GARAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡ ΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «THE GRAPHICS GARAGE» επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ Α.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» τρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ νης με επωνυμία «ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» τρώο της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε» και δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε.» Διορθώσεις Σφαλμάτων Ανακοίνωση διόρθωσης σφάλματος στην ανακοίνωση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING OICE»... 17

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 2131/06/Β/86/19): 1) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενο ποιημένες) η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση ) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία για τον έλεγχο της χρήσης ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑ ΜΠΑΜΗΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα: Δημήτριος Κουτσός Κουτσόπουλος του Νικολάου, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός ελεγκτή: Ανδρέας Μπαρλίκας του Χρήστου, με ΑΜΣΟΕΛ 13991, σύμφωνα με την από επιστολή της ελεγκτικής εταιρείας. ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ (2) «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ..) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/57) σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: α) Η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθά ριση και β) Ο διορισμός ως εκκαθαριστή του Δημητρέλου Ανδρέα του Χαραλάμπους και της Μαρίας, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας, αρ. 62, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΙ / Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, για να διενεργήσει όλες τις απαιτούμενες κατά τον Νόμο ενέργειες και πράξεις, ενώπιον (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) όλων των αρμόδιων Αρχών, Δικαστηρί ων, Υπηρεσιών, Τραπεζών, Δημοσίου κ.λπ., προκειμένου να περαιώσει την διαδικασία και το έργο της εκκαθά ρισης της εταιρείας, όπως και κατά τον τρόπο που ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν. Ο Διευθυντής ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ (3) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ». ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας τα κατωτέ ρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και αριθμό ΓΕΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 8412/06/Β/86/21): 1) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση ) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίστηκαν: Ανδρέας Μπαρλίκας του Χρήστου, με Α.Μ.ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Τηλέμαχος Γεωργόπουλος του Χαραλάμπους, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 19271, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.». Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013 Ε. ΜΑΝΙΚΑΣ (4) «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥ ΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ ΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην Αρ.MAE 16439/06/B/88/24):

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 1) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενο ποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμ βουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση ) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίστηκε ως ελεγκτική εταιρεία η «BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.» και συγκεκριμένα: Τακτική ελεγκτής: Χρυσούλα Τσακαλογιάννη του Γεωργίου, με Α.Μ.ΣΟΕΛ Αναπληρωματικός ελεγκτής: Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννου, με Α.Μ.ΣΟΕΛ ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ (5) «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 3954/06/Β/86/13). 1) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρι σης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση ) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία για τον έλεγχο της χρήσης ορίστηκε η ελεγκτική εται ρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» και συγκεκριμένα: Νικόλαος Βουνισέας του Επαμεινώνδα, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Μιχαήλ Κόκκινος του Ανδρέα, με ΑΜΣΟΕΛ 12701, σύμ φωνα με την από επιστολή της εταιρείας. ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ (6) «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/57): 1) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχεί ρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιη τικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01/07/ ) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της Α Επαναλη πτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και συγκεκριμένα: Σκότης Νομικός του Νικολάου, ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός ελεγκτής: Κωνσταντίνος Δαμουλιάκας του Λεωνίδα, ΑΜ.ΣΟΕΛ Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013 ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ (7) «ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙ ΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑ ΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/07/2): 1) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης οι ετήσιες ατομικές οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση ) Την με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» και από τα μέλη αυτής ορίστηκαν: Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα, με ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου, με ΑΜΣΟΕΛ Ν. ΚΟΤΗΣ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (8) επωνυμία «ΚΙΟΤΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΙΟΤΑΡΙ Α.Ε.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΙΟΤΑΡΙ ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΙΟΤΑΡΙ Α.Ε.» και αριθ μό Μητρώου 46217/01/Β/00/347 που εδρεύει στο Δήμο Γαλατσίου (Φιλοθέης 10 12) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κωνσταντίνο Μήτση του Σταύρου, έτος γέννησης 1936, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 2, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Ι / του ΚΘ Π.Α. Αθηνών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ιωάννη Λυδάκη του Γεωργίου, έτος γεννήσεως 1961, κάτοικος Ρόδου, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΙ /2011 που εξεδόθη από την Υ.Α. Ρόδου Δωδεκανήσσου, Αντιπρό εδρος. 3. Στέλλα Χατζηνικήτα του Αθανασίου, έτος γέννησης 1960, κάτοικος Αθήνα Αττικής, οδός Επταλόφου αρ. 17, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΙ που εξεδόθη από το ΤΑ Αμαρουσίου, Μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού στον Πρόεδρο και Διευθύ νοντα Σύμβουλο αυτού Κωνσταντίνο Μήτση όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές διαγράφονται από το καταστατικό και τον Κ.Ν. 2190/1920, και ορίζει ότι η εται ρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (9) επωνυμία «ΡΑΛΛΗΣ Ανώνυμος Τουριστική και Ξενο δοχειακή Εταιρεία». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΛΛΗΣ Ανώνυμος Τουρι στική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία» και αριθμό Μητρώ ου 1985/01/Β/86/1984 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Σπετσών 83) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ευφροσύνη Ιωαννίδου του Αθανασίου και της Βασι λικής, με Α.Δ.Τ. ΑΚ και ΑΦΜ κάτοικος Κηφισιάς οδός Στρειτ 8 και Χρυσαλλιδου 45, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Βασιλική Ράλλη του Σπυρίδωνα και της Ελένης με Α.Δ.Τ. Φ και ΑΦΜ κάτοικος Γλυφάδας οδός Αγ. Γερασίμου 10, Μέλος. 3. Νικόλαος Ράλλης του Σπυρίδωνα και της Ελένης με Α.Δ.Τ. ΑΚ και ΑΦΜ κάτοικος Γλυφάδας οδός Αγ. Γερασίμου 10, Μέλος. 4. Αναστάσιος Γιανναράς του Νικολάου και της Βασι λικής, με Α.Δ.Τ. Σ και ΑΦΜ κάτοικος Αθηνών οδός Υμηττού 63 και Φορμίωνος 47, Μέλος. 5. Σπυρίδων Γιανναράς του Νικολάου και της Βασιλι κής με Α.Δ.Τ. Κ και ΑΦΜ , μέλος Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή της η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ευφροσύνη Ιωαννιδου. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (10) επωνυμία «ΜIΟ MODA ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗ ΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και δ.τ. «ΜΙΟ MODA A.E.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΜIΟ MODA ΕΜΠΟΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΔΩΝ ΕΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» και δ.τ. «ΜΙΟ MODA A.E.» και αριθμό Μητρώου 48995/01/Β/01/316 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: α) ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΓΚΟΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΘΕΟΦ. του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 (11) επωνυμία «GRAPHICS GARAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΘΟ ΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «THE GRAPHICS GARAGE». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GRAPHICS GARAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «THE GRAPHICS GARAGE» και αριθμό Μητρώου /01/Β/01/216(2009) που εδρεύ ει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τά ξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού β) ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθ μό Μητρώου και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (12) επωνυμία «GRAPHICS GARAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΘΟ ΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «THE GRAPHICS GARAGE». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GRAPHICS GARAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και δ.τ. «THE GRAPHICS GARAGE» και αριθμό Μητρώου 48340/01 /Β/01/216(2009) που εδρεύ ει στο Δήμο Αθηναίων: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: Τακτικοί: α) ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τά ξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ, με αριθ μό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τά ξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αθήνα, 26 Ιουνίου 2013 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (13) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 71026, το από 29/04/2013 πρακτικό της Δ.Σ. της Ανώνυ μης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι: Πιστοποιείται η καταβολή αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν των ,00 ευρώ, όπως αποφασίστηκε με την τακτική Γενική Συνέλευ ση των μετόχων της εταιρείας. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Αριθμ. Πρωτ. 3467/ ). Χαλκίδα, 6 Ιουνίου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α. Η Αρμόδια υπάλληλος ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (14) της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα τικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης η με αριθμό 8.719/ πράξη του Συμβολαιογρά φου Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΠΟΛΗ ΓΑΛΑΝΤΟΜΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡ ΓΙΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αριθμό ΓΕΜΗ , σύμφωνα με την οποία: Ο Παναγιώτης Καρβούνης του Γεωργίου και της Ελένης, Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ελευ σίνας (Ελευσίνας Μεγάρων), μηχανικός αυτοκινήτων, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 17/2/1982 και κατοικεί στην Πετρούπολη, οδός Κωστή Παλαμά αριθ μός 106, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ αριθμ. ΑΕ που εκδόθηκε την 24/4/2007 από το Τ.Α. Πετρούπολης ως μοναδικός εταίρος της άνω εταιρείας, με έδρα το Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, δηλώνει ότι: Α) Συμπληρώνει το άρθρο 1 του καταστατικού και προσθέτει διακριτικό τίτλο ο οποίος θα είναι «GREEN RECYCLING», το οποίο τροποποιούμενο θα έχει ως εξής: Άρθρο 1 Συνιστάται Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡ ΒΟΥΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «GREEN RECYCLING». Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυ μία αυτής θα αποδίδεται και με λατινικούς χαρακτήρες. Β) Συμπληρώνει το άρθρο τρία (3) του καταστατικού, το οποίο αφορά στον σκοπό της άνω εταιρείας και προσθέτει τις εξής δραστηριότητες: Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap) και Ανακύκλωση αυτοκινήτων, το οποίο τροποποιούμενο θα έχει ως εξής: Σκοπός της εταιρείας είναι: Εισαγωγή και εμπορία αυ τοκινήτων παντός τύπου, ανταλλακτικών και ειδών που αφορούν το αυτοκίνητο και παντός συναφούς είδους. Συντήρηση και επισκευές αυτοκινήτων. Βαφές αυτοκινή των. Χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων (scrap). Ανακύκλωση αυτοκινήτων. Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α. Να εξαγοράζει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε επι χείρηση που υφίσταται ή θα συσταθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και επιδιώκει τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς και έχει οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς ευόδωση των σκοπών της, γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ημεδαπή ή αλλοδαπή και Γ) Κωδικοποιεί το καταστατικό της άνω εταιρείας σε ένα ενιαίο κείμενο ώστε αυτό να είναι σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ το κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας. Πειραιάς, 4 Ιουλίου 2013 Με εντολή Προέδρου Η Προϊσταμένη κ.α.α. Η Υπάλληλος ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ (15) της τροποποίησης του καταστατικού της Μονοπρό σωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυ μία «ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορι κό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 69195, η υπ αριθμ / τροποποίηση κα ταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η οποία συστάθηκε με το υπ αριθμ / συμβόλαιο του Συμβολαιογρά φου Σωτήρη Νικολάου Καμινιάρη το οποίο έχει κατα χωρισθεί και δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του ΦΕΚ υπ αριθμ. πρωτ. 9436/2012 και έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ: , από την οποία προκύπτει ότι: Α] Ο Κωνσταντίνος Αντωνίου Σουλιώτης μεταβιβάζει τα τριάντα (30) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, στην Στυλιανή Σπυρίδωνος Βαβουλιώτη και έτσι μετά την πώληση αυτή, ο Παναγιώτης Ευαγγέλου Χατήρας με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΣΕΛΕΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με εξήντα (60) εταιρικά μερίδια και η Στυλιανή Σπυρίδωνα Βαβουλιώτη με τριάντα (30) εταιρικά μερίδια, αποτελούν τους μο ναδικούς πλέον εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Χαλκιδέων (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 14) και Β] Κωδικοποιούν το καταστατικό. Χαλκίδα, 10 Ιουνίου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κ.α.α. Η αρμόδια υπάλληλος ΑΝΝΑ ΛΙΟΝΤΑ (16) τρώο της λύσης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε» και δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επι μελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης με κωδικό αριθμό καταχώρισης Κ.Α.Κ , το υπ αριθμ. 6745/ συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αργοστολίου ΑΓΛΑΪ ΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΚΑΤΟΥ σύμφωνα με το οποίο τροπο ποιήθηκε το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε» και δ.τ. «ΦΑΣΜΑ Ε.Π.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ με την οποία: λύεται η εταιρεία Αργοστόλι, 8 Ιουλίου 2013 Με εντολή Προέδρου Η Διευθύντρια ΜΠΕΛΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (17) Στο ΦΕΚ 2042/ (τ. Α.Ε. Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ) που δημοσιεύθηκε η σύσταση της Μονοπρόσωπης Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ALPHA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ACCOUNTING OICE» η οποία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ , διορθώνεται ο αριθμός συμβολαίου: από το λανθασμένο «8.598/ », στο ορθό «8.594/ » της συμβολαιογράφου Θεσ σαλονίκης Αικατερίνης Αναστασιάδου. Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2013 Υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2886 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7369 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα