Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 200/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 6 η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 20:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση της Πρόεδρου, που δόθηκε στο ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 36. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΚΑΠΠΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΛΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Κατά την προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθε ο κ. Π. Λαµπρόπουλος. Αποχωρήσεις: Κατά την προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Σ. Καραµολέγκος, Α. Καζάνη και Π. Αναστασιάδης. 1

2 Μεταβολές: 1. Πριν τη συζήτηση του 1 ου θέµατος η Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ηµερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεµάτων ως κατεπείγοντα: 1. Συγκρότηση επιτροπής νέων εγγραφών νηπίων 2. Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και 3. Αίτηµα εξωδικαστικού συµβιβασµού διαφοράς µε το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κουρτέση. Το ηµοτικό Συµβούλιο κατά πλειοψηφία εγκρίνει την ένταξη των ανωτέρω θεµάτων, τα οποία και θα αποτελέσουν το 23 ο, 24 ο και 25 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αντίστοιχα. Για την ένταξη του 1 ου και 2 ου θέµατος η κ. Κ. Καρατζά ψήφισε λευκό και για την ένταξη του 3 ου θέµατος µειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά, Γ. Θωµάς, Θ. Βαρδουλάκης και Α. Νταβίας. 2. Μετά από πρόταση της Προέδρου το 22 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκε. Κληθέντες παρίστανται ο ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος και η Γενική Γραµµατέας του ήµου κ. Στυλιανή Μιχαλοπούλου. Η Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και επί του 1 ου Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήµαρχο ιοικητικών Οικονοµικών κ. Ε, Χριστούλη, η οποία είπε ότι: Με το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο µας διαβιβάστηκε για έγκριση η υπ αριθµ. 621/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στην Κατάρτιση σχεδίου 7ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε Με την υπ αριθµ. 10/2013 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ. 2107/1854/ εγκριτική διαταγή της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίναµε τον Προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ήµου µας. Με τις υπ αριθµ. 41/2014, 42/2014, 121/14, 138/2014, 151/2014 & 175/2014 αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου έχουµε προβεί στην 1 η, 2 η, 3 η, 4 η, 5 η & 6 η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αντίστοιχα και η διοίκηση του ήµου προτείνει να αναµορφώσουµε εκ νέου τον Προϋπολογισµό. Επίσης θα πρέπει να προβούµε στην µετονοµασία δύο κωδικών ήτοι: 1. O Κ.Α υπό την ονοµασία «Τέλη διελεύσεως χρήσεως υπεδάφους» της Οµάδας Εσόδων ΙΒ µετονοµάζεται σε «Τέλη δικαιωµάτων διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης» και 2. Ο Κ.Α υπό την ονοµασία «Επιχορήγηση Κοινωφελή Επιχείρηση ήµου Χαλανδρίου» της Οµάδας Εξόδων ΙΙΒ µετονοµάζεται σε «Εκκαθαριστικές οφειλές ΕΠΑΧ». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη η υπ αριθµ. 621/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η εισήγηση ιοικητικών Οικονοµικών καθώς και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία εγκρίνει την 7 η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε όπως καταρτίστηκε µε την υπ αριθµ. 621/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς επίσης και την µετονοµασία των Κ.Α και Κ.Α , ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α Ι: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Κρατήσεις υπέρ ήµου (απεργίες, ασθένειες ,00 κλπ) Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ ,00 2

3 Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες (χρήση ,00 εγγεγρ.µελών) Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 1.000,00 ηλεκτροφωτισµού Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 1.000, ικαιώµατα παραχώρησης οικογενειακών 1.000,00 οστεοφυλακίων (ΠΟΕ) ικαιώµατα από διαθέσεις τάφων τριετούς 1.000,00 ταφής (ΠΟΕ) ικαιώµατα από ανανέωση χρόνου ταφής 1.000,00 (ΠΟΕ) Λοιπά έσοδα δηµοτικού νεκροταφείου (ΠΟΕ) 1.000, Λοιπά Τακτικά έσοδα 1.000, Μισθώµατα από ακίνητα (Π.Ο.Ε.) 1.000, Έσοδα από Κληροδότηµα Σεβ.Καλλισπέρη , Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το πρόγραµµα ,00 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟ ΦΟΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ) Έσοδα από ανακύκλωση αυτοκινήτων 1.000,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ,26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργείται νέος ΚΑΕ για την είσπραξη υπέρ ήµου εσόδων που θα προέλθουν από πιθανές περικοπές αποδοχών των εργαζοµένων λόγω συµµετοχής τους σε απεργίες ή λόγω απουσιών που οφείλονται σε ασθένειες Σε αντιλογισµό του ανωτέρω εσόδου, στο σκέλος των εξόδων έχει δηµιουργηθεί αντίστοιχος κωδικός εξόδου (ΚΑΕ ) για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. (α/α 1). 2) ηµιουργούνται νέοι ΚΑΕ για την είσπραξη εσόδων από αθλητικές δραστηριότητες, εκ των οποίων ο πρώτος αφορά σε έσοδα που θα προέλθουν από παραχωρήσεις αθλητικών χώρων και ο δεύτερος από συνδροµές εγγεγρ. µελών, µε σκοπό την καταχώρηση και την παρακολούθηση των εσόδων στους νέους Κ.Α., που θα προέλθουν εφεξής από τις ανωτέρω κατηγορίες, µε ταυτόχρονη απενεργοποίηση των Κ.Α , , , , και (α/α23). 3) ηµιουργούνται νέοι ΚΑΕ στην υποκατηγορία 211 «Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά» της κατηγορίας 2 «έσοδα παραλθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) που αφορούν σε έσοδα προερχόµενα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, δικαιωµάτων από διάφορα τέλη νεκροταφείου, εσόδων ακίνητης περιουσίας κ.λ.π. (α/α411). Η δηµιουργία της κατηγορίας αυτής των εσόδων κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να επιτυγχάνεται µε ορθό τρόπο η λογιστική απεικόνιση των εσόδων δεδοµένου ότι εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό. Οι εγγραφές των προϋπολ. εσόδων είναι ενδεικτικές προκειµένου να εγγραφούν οι νέοι Κ.Α. 4) ηµιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδα από το Κληροδότηµα Σεβ. Καλησπέρη, διότι εκ παραδροµής δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό (α/α 12). 5) ηµιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραµµα «Τηλεµατική ιαχείριση Απορριµµατοφόρων ήµου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες ήµου Χαλανδρίου», έξοδο (Κ.Α ) σύµφωνα µε την υπ αρίθµ.2993/ Απόφαση ένταξης του Υπ. Εσωτερικών (Α Α:Ω83ΒΝ 7Π)(α/α13). 6) ηµιουργείται νέος ΚΑΕ που αφορά έσοδα από ανακύκλωση αυτοκινήτων, διότι εκ παραδροµής δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισµό (α/α 14). 3

4 Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Έσοδα από αποκοµιδή απορριµµάτων 1.000, ,00 (κλαδιά, καθαρισµός οικοπέδων κλπ) Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 4.300, ,00 (20% υπέρ ήµου) Τέλη δικαιωµάτων διέλευσης και τέλη , ,00 χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης Εισφ.Ν.1337/83 λόγω επέκτασης , ,00 σχεδίου πόλεως (ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ) Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το , ,00 Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) Επισκευή και συντήρηση σχολικών , ,00 κτιρίων (άρθρο13 Ν.2880/2001) Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ , ,04 για τη µελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Χαλανδρίου Πρόστιµα για παραβάσεων της 350,00 350,00 νοµοθεσίας περί υπαίθριας διαφήµισης άρθρο 6 & 8 Ν.2946/ Πρόστιµα λόγω αυθαίρετης χρήσης , ,00 κοιν.χώρων (άρθρο26 παρ.5 Ν.1828/ Πρόστιµο λόγω εκπρόθεσµης ή 4.650, ,00 ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του ΤΑΠ (άρθρο 24 παρ.12 Ν.2130/1993) Λοιπά έκτακτα έσοδα , , Έσοδα από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων Έκτακτα έσοδα από πρόστιµα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων (22% ΕΥ ΑΠ) Επιχ/ση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την Ολοκλήρωση Πολεοδοµικής Μελέτης και Πράξης Εφαρµογής των περιοχών Πεύκο ΠολίτηΖώνης.ΠλακεντίαςΈθνους του.χαλανδρίου Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ.ΕΣΟ ΩΝ 5.072, , , , , , , , , , ,33 4

5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύονται οι ΚΑΕ των εσόδων διότι οι επιτευχθείσες εισπράξεις είναι µεγαλύτερες από τις Προϋπολογισθείσες και οι νέες προβλέψεις έχουν υπολογιστεί κατ αναλογία των εισπραχθέντων ποσών κατά το χρονικό διάστηµα ΙανουάριουΑύγουστου 2014 και αφορούν εκτίµηση εισπράξεων έως και το εκέµβριο (α/α16 και 814). Όσον αφορά την εγγραφή στον Κ.Α που αφορά Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για τη µελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ήµου Χαλανδρίου(Α Α:ΒΛΛ946Ψ844Υ0 ), είναι απαραίτητη διότι δεν είχε εγγραφεί στον αρχικό προϋπολογισµό το αντίστοιχο ποσό (α/α7). 2) Ενισχύεται ο ΚΑΕ των εσόδων σύµφωνα µε την Απόφαση 67.3/2014 του Πράσινου Ταµείου (Α Α:ΒΙΦΙ46Ψ844ΦΤ7) όπου αυξήθηκε το ποσό της επιχορήγησης από το Πράσινο Ταµείο για την ολοκλήρωση Πολεοδοµικής Μελέτης των περιοχών ουκίσης Πλακεντίας Πεύκο Πολίτη και Έθνος του ήµου Χαλανδρίου, αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου (α/α15). 3) Ενισχύεται ο ΚΑΕ εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς µε αντίστοιχη εγγραφή στον Κ.Α εξόδου για λόγους λογιστικής τάξης.(α/α16) Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εσόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για πρόγραµµα 4.110, ,80 ΤΟΠΕΚΟ αλλάζω την πόλη µου Έσοδα από την παραχώρηση της 2.000, ,00 χρήσης του κολυµβητηρίου από αθλητικούς συλλόγους Έσοδα από την χρήση εγγεγραµµένων , ,00 µελών του προγράµµατος του κολυµβητηρίου Έσοδα από την χρήση εγγεγραµµένων 4.000, ,00 µελών του προγράµµατος Αθλητισµός και Γυναίκα Έσοδα από την χρήση εγγεγραµµένων 4.000, ,00 µελών του προγράµµατος Αντισφαίρισης Έσοδα από συµµετοχή παιδιών σε ,00 0,00 αθλητικές δραστηριότητες Έσοδα από προγράµµατα σχολών 120,00 0,00 στίβου και λοιπών αθληµάτων Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο , ,91 Ν.2130/93) Τέλη καθαριότητας από διαφορές 1.000, ,35 τετραγωνικών µέτρων ικαιώµατα ενταφιασµού (µείωση και ,00 0,00 κατάργηση του ΚΑΕ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ & ,29 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΣΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνεται ο ΚΑΕ για το Πρόγραµµα του ΤΟΠΕΚΟ µε τίτλο «αλλάζω την πόλη µου», διότι το ποσό της επιχορήγησης µειώθηκε σύµφωνα µε το µε αρ.πρωτ /4.818 µε ηµεροµηνία έγγραφο του Υπ.Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης & Πρόνοιας, λόγω ολοκλήρωσης του προγράµµατος (α/α1). 2) Μειώνονται οι ΚΑΕ εσόδων Κ.Α , , , , και µε την αιτιολογία που ήδη έχει αναλυθεί σε προηγούµενη ενότητα (α/α27). 3) Μειώνεται ο ΚΑΕ διότι οι επιτευχθείσες εισπράξεις είναι µικρότερες από τις Προϋπολογισθείσες και οι νέες προβλέψεις έχουν υπολογιστεί κατ αναλογία των εισπραχθέντων ποσών κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουάριου Αύγουστου 2014 και αφορούν εκτίµηση εισπράξεων έως και το εκέµβριο 2014 (α/α8). 5

6 4) Μειώνεται ο ΚΑΕ «Τέλη καθαριότητας από διαφορές τετραγωνικών µέτρων» διότι δηµιουργήθηκε ισόποσος Κ.Α , προκειµένου να διατηρηθεί η ισοσκέλιση της υπηρεσίας καθαριότητας λόγω του ανταποδοτικού της χαρακτήρα (α/α9). ) Μείωση και κατάργηση Εσόδου 1) Μειώνεται και απενεργοποιείται ο ΚΑΕ «ικαιώµατα ενταφιασµού» διότι έχει καταργηθεί µε την 59948/ Απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής διότι ο ήµος είχε δύο ΚΑΕ και ταφής και κηδείας που αφορούν το ίδιο πράγµα, εκ παραδροµής δεν καταργήθηκε έως τώρα στον Προϋπολογισµό του Ο.Ε.2014 (Α Α: ΒΛ1ΦΟΡ1Κ2Β )(α/α10) ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Α+ΒΓ) = ,30 ΕΞΟ Α ΙΙ: Α) Εγγραφή νέων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και 300,00 για εξαιρέσιµες Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ ηµοσίου 250, Εισφορές υπέρ ΟΠΑ 350, Προµήθεια υποστηρικτικού αθλητικού ,00 υλικού για τα ηµοτικά αθλητικά προγράµµατα Αποδόσεις υπέρ ήµου από ΕΑΠ ,00 (απεργίες, ασθένειες κλπ) Προµήθεια βενζινοκινητήρα και λοιπών 2.000,00 εξαρτηµάτων για τη λειτουργία του µηχανήµατος ρίψης άλατος Προµήθεια µικρών φαρµακείων και 2.000,00 υγειονοµικού υλικού οχηµάτων και µηχανηµάτων Προµήθεια δικύκλων για τη µετακίνηση ,00 των κλητήρων Προµήθεια κρανών για την προστασία 1.000,00 των κλητήρων Προµήθεια εξοπλισµού τοπικού δικτύου ,00 και διαδικτύου Προµήθεια συστηµάτων πληροφόρησης, ,00 εξυπηρετητών και µηχανογραφικού κέντρου Συντήρηση εφαρµογής Ηλεκτρονικής 1.000,00 Αρχειοθέτησης Ιατρικών Ιστορικών του ΣΚΕΠΙ Προαιρετική Επιχορήγηση σχολικών ,00 επιτροπών από τον ήµο Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ ηµοσίου 250, Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑ 350, ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ,00 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΕΣΠΑ) Απόδοση εισπράξεων από το ,81 Κληροδότηµα Κεφαλληνού. 6

7 Απόδοση εισπράξεων από το Κληροδότηµα Σεβ.Καλλισπέρη. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΞΟ ΩΝ , ,07 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) ηµιουργία ΚΑΕ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που προέρχονται από µετατάξεις σύµφωνα µε την εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα (α/α13). 2) ηµιουργία ΚΑΕ για προµήθεια υποστηρικτικού αθλητικού υλικού λόγω µη πρόβλεψης στον αρχικό προϋπολογισµό (α/α5). 3) ηµιουργία ΚΑΕ για απόδοση κρατήσεων από απεργίες ή ασθένειες µέσω ΕΑΠ στα πλαίσια καταβολής της µισθοδοσίας και παράλληλα έχει δηµιουργηθεί ο αντίστοιχος ΚΑΕ στο σκέλος των εσόδων (α/α5). 4) ηµιουργία ΚΑΕ για την προµήθεια βενζινοκινητήρα ρίψης άλατος λόγω κλοπής (α/α6). 5) ηµιουργία ΚΑΕ για την προµήθεια φαρµακείων για τα αυτοκίνητα και µηχανήµατα της υπηρεσίας (α/α7). 6) ηµιουργία ΚΑΕ για την προµήθεια δικύκλων και κρανών για τους κλητήρες (α/α89). 7) ηµιουργία ΚΑΕ για την προµήθεια εφαρµογών, δικτύων κ.α. για οργάνωση όλων των υπηρεσιών του ήµου(α/α1012). 8) ηµιουργία ΚΑΕ για την προαιρετική επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών από τον ήµο (α/α13). 9) ηµιουργία ΚΑΕ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σύµφωνα µε το αρθ.3 Ν.4147/2013 σε άµισθους ΑντιδηµάρχουςΑποδοχές οργανικής θέσης (α/α1415). 10) ηµιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο από το ΕΣΠΑ για το Πρόγραµµα «Τηλεµατική ιαχείριση Απορριµµατοφόρων ήµου και Υπηρεσιών προς τους Πολίτες ήµου Χαλανδρίου» και έσοδο (Κ.Α ) σύµφωνα µε την υπ αρίθµ.2993/482014(α Α:Ω83ΒΝ 7Π) Απόφαση ένταξης του Υπ. Εσωτερικών, υπηρεσία 20 (α/α16). 11) ηµιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο από το κληροδότηµα Κεφαλληνού διότι εκ παραδροµής δεν εµφανίσθηκε στον Προϋπολογισµό του Υπάρχει αντίστοιχος τραπεζικός λογαριασµός, το ποσό τηρείται ήδη στο χρηµατικό υπόλοιπο(α/α17). 12) ηµιουργία ΚΑΕ που αφορά έξοδο από το κληροδότηµα Σεβ.Καλλισπέρη για ν αντιµετωπίσει σχετικές δαπάνες σε αντιλογισµό του εσόδου που έχει εγγραφεί στον κωδικό εσόδου Κ.Α (α/α18) Β) Ενίσχυση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ απάνες επιµόρφωσης 3.000, ,00 προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Ενιαίο Τέλος Ακίνητης 2.000, ,00 Περιουσίας (ΕΤΑΚ) ράση δηµοσιότητας 389, ,80 προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ Αλλάζω την πόλη µου ( ιοργάνωση ηµερίδων ΕΣΠΑ) Παροχή υπηρεσία σύνδεσης 900, ,00 σχολείων µε φυσικό αέριο Εκτυπώσεις, εκδόσεις, , ,00 βιβλιοδετήσεις Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 6, ,47 µεταφορικών µέσων (καύσιµα) Προµήθεια βενζίνης για κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου 2.933, ,42 7

8 Προµήθεια καυσίµων ιδιόκτητων 1.710, ,10 µεταφ.µέσων (καύσιµα) Συνδροµή για το Εθνικό 1.000, ,00 ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών ΠόλεωνΠροαγωγής Υγείας Εισφορά υπέρ ενιαίου , ,96 Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Τακτικές αποδοχές , , Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 2.500, Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 700, , Τακτικές αποδοχές 4.700, , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 800, , Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 700, , Τακτικές αποδοχές , , Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ Ε 4.700, , Τακτικές αποδοχές 4.100, , Τακτικές αποδοχές , , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 4.500, , Τακτικές αποδοχές 4.500, , Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 1.300, , ικαστικά έξοδα και εκτέλεση , ,00 δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων (πτώχευση, κατάσχεση, εκκαθάριση σχολ. Κληρ.,αποζ.Εργολ. κλπ) Εκκαθαριστικές οφειλές ΕΠΑΧ , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , Αµοιβές νοµικών και , ,00 συµβολαιογράφων Προµήθεια καυσίµων (φυσικό , ,00 αέριο) για την κίνηση απορριµµατοφόρων Προµήθεια πλυστικού 5.000, ,00 µηχανήµατος απάνες για προµήθεια & ΦΠΑ , ,00 ΕΗ Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος , ,86 για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού , ,00 εξοπλισµού προς αντικατάσταση παλαιότερου Προµήθεια τηλεφωνικού 5.000, ,00 κέντρου για τη /νση Περιβάλλοντος Συµβόλαιο συντήρησης , ,00 Μηχανογραφικού Κέντρου Κινητή τηλεφωνία 3.500, , ηµοσίευση Προκηρύξεων 5.000, , Εισφορές υπέρ ΤΕΑ ΚΥ 400, , Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ ΤΣΜΕ Ε 1.300, ,00 8

9 Καταβολή αντιµισθίας 6.800, ,00 ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας, Αντιδηµάρχων, Προέδρου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο173 ΚΚ) και συµπαραστάτη ηµότη & επιχείρησης Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 300, , Αµοιβή µε σύµβαση έργου 1.250, ,00 προσωπικό για τη φύλαξη αθλητικού κέντρου Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 700, ,00 αυτοκινήτων Εισφορά υπέρ ΕΗΟΑΕ , ,00 (απόδοση ΙΚΑ) ΧΑΡΤ. ΟΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ,33 ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω έλλειψης επαρκούς πίστωσης (α/α 1) 2) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω έλλειψης επαρκούς πίστωσης για την απόδοση του νέου φόρου ακινήτων ΕΜΦΙΑ (α/α2) 3) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω έλλειψης πίστωσης και ταυτόχρονα µηδενίζονται οι ΚΑΕ και λόγω αλλαγής ποσού του Προγράµµατος ΤΟΠ ΕΚΟ(α/α3) 4) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω έλλειψης επαρκούς πιστώσεως (α/α49). 5) Ενισχύεται ο κωδικός σύµφωνα µε την αριθµ.138/2014 Απόφαση του Ε..Σ.Ν.Α. (Α Α: ΒΙΦΙΟΠΟ52Υ7) λόγω αύξησης της ετήσιας εισφοράς του ήµου(α/α10). 6) Ενισχύονται οι κωδικοί για την µισθοδοτική κάλυψη των υπαλλήλων από µετατάξεις (εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα)(α/α 1123). 7) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω έλλειψης επαρκούς πίστωσης σύµφωνα µε την 642/2011 τελεσίδικη Απόφαση του ιοικ. Εφετείου Αθηνών(α/α24). 8) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω έλλειψης επαρκούς πίστωσης (α/α2527). 9) Ενισχύονται οι κωδικοί για την προµήθεια πλυστικού µηχανήµατος, φυσικού αερίου για την υπηρεσία 20 λόγω έλλειψης πίστωσης(α/α2831). 10) Ενισχύεται ο κωδικός για να αντικατασταθεί ο υπάρχων πεπαλαιωµένος εξοπλισµός (α/α32). 11) Ενισχύεται ο κωδικός για την προµήθεια τηλεφωνικού κέντρου στην /νση Περιβάλλοντος, υπηρεσία 20(α/α33). 12) Ενισχύεται ο κωδικός για τη συντήρηση όλων των servers(α/α34). 13) Ενισχύεται ο κωδικός για την παροχή κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν.3274/2004 (α/α35). 14) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω έλλειψης επαρκούς πιστώσεως (α/α36). 15) Ενισχύονται οι κωδικοί για κάλυψη εργοδοτικών εισφορών κ.α. ειδικών συνεργατών, Αντιδηµάρχων και Γεν. Γραµµατέα (α/α3739). 16) Ενισχύονται οι κωδικοί λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων(α/α4042). 17) Ενισχύεται ο κωδικός λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων αυξήθηκε αντίστοιχα και ο Κ.Α κωδικός εσόδων(α/α43). Γ) Μείωση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ράσεις δηµοσιότητας 3.000,00 0,00 προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ Αλλάζω την πόλη µου (µετάδοση µηνυµάτων µέσω ΜΜΕ ΕΣΠΑ) 9

10 Λοιπές απάνες Προγράµµατος 1.500,00 0,00 ΤΟΠΕΚΟ Αλλάζω την πόλη µου (ΕΣΠΑ) Αγορά ακινήτου για τις ανάγκες , ,09 του ήµου Αµοιβή στους παρέχοντες ,00 0,00 υπηρεσία µηχανοργάνωσης µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή στους παρέχοντες ,00 0,00 υπηρεσία αποθηκάριουυπευθύνου µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή στους παρέχοντες 6.000,00 0,00 υπηρεσία για την οργάνωσηεκτέλεση συναυλιών & µουσικών εκδηλ. σε διάφορους χώρους του ήµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου Αµοιβή στους παρέχοντες ,00 0,00 υπηρεσία ιατρικής περίθαλψης µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία Αµοιβή στο προσωπικό µε ,00 0,00 σύµβαση έργου του ΚΕΠ Αντικατάσταση φωτιστικών 500,00 500,00 σωµάτων στα κτίρια του ήµου (κτίριο ιοίκησης και κτίριο Τεχν.Υπηρεσίας) για εξοικονόµηση ενέργειας (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων) Προµήθεια ηλεκτρικών 8.000, ,00 λαµπτήρων προβολέων αθλητικών χώρων Προµήθεια ηλεκτρολογικού 4.000, ,00 υλικού Προµήθεια ειδών , ,00 σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων Προµήθεια ηλεκτρολογικού , ,00 εξοπλισµού (συντήρηση και επισκευή δηµοτικού φωτισµού πάρκων, παιδικών χαρών, πεζοδροµίων κλπ) Προµήθεια ειδών 1.700, ,00 σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων (εορτών κλπ) Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡ. ΕΞΟ ΩΝ ,96 10

11 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Μειώνονται οι εγγραφές στους ΚΑΕ του προγράµµατος ΤΟΠΕΚΟ σύµφωνα µε την υπ αρίθµ /4.818 απόφασης Υπ. Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης & Πρόνοιας (α/α12). 2) Μειώνεται η εγγραφή λόγω µη δυνατότητας επίτευξης της αγοράς έως το τέλος του τρέχοντος Ο.Ε. (α/α3). 3) Μειώνονται οι εγγραφές στους αντίστοιχους ΚΑΕ διότι η προϋπολογισµένη πίστωση εκτιµήθηκε σε µεγαλύτερο ύψος από το απαιτούµενο (α/α412). 4) Μειώνονται οι εγγραφές στους αντίστοιχους ΚΑΕ λόγω µη υλοποίησης των δαπανών και στα ισοσκέλισης της υπηρεσίας 20 λόγω του ανταποδοτικού της χαρακτήρα(α/α1314). 5) Μειώνεται η εγγραφή στον αντίστοιχο κωδικός λόγω µη υλοποίησης της προµήθειας στο αρχικά εκτιµηθέν ποσόν (α/α15). ) Κατάργηση εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Απόδοση σε σχολικές 0,00 0,00 επιτροπές από το κληροδότηµα Κεφαλληνού ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 1) Καταργείται ο κωδικός διότι δηµιουργήθηκε νέος Κ.Α (α/α1) Ε) Αλλαγή περιγραφής εγγεγραµµένων Κ.Α. εξόδων: 1) Ο Κ.Α υπό την ονοµασία «Σχεδιαστικό πρόγραµµα Autocad» προϋπολογισµού ,00 µετονοµάζεται σε «Σχεδιαστικό πρόγραµµα» προϋπολογισµού ,00. 2) Ο Κ.Α υπό την ονοµασία «Παροχή υπηρεσία σύνδεσης σχολείων µε φυσικό αέριο» προϋπολογισµού ,00 µετονοµάζεται σε «Προµήθεια εγκατάσταση συστήµατος θέρµανσης σχολείων µε φυσικό αέριο» προϋπολογισµού ,00. ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (Α+ΒΓ)= ,44 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΟ ΟΤΙΚΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΕΞΟ Α , , , , , , ,00 ΕΞΟ Α , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 12

13 Ανακεφαλαιώνοντας η 7 η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού Οικ. έτους 2014 έχει ως εξής: ΕΣΟ Α Αύξηση εσόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,26 Αύξησης εσόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,33 Μείωση εσόδων ,29 Σύνολο αύξησης εσόδων ,30 ΕΞΟ Α Αύξηση εξόδων από δηµιουργία Κ.Α.Ε ,07 Αύξηση εξόδων από ενίσχυση Κ.Α.Ε ,33 Μείωση εξόδων ,96 Σύνολο αύξησης εξόδων ,44 Αρχικό Αποθεµατικό ,93 Αποθεµατικό µετά την µεταφορά πιστώσεων ,93 Πλέον ποσό αύξησης εσόδων ,30 Μείον ποσό αύξησης εξόδων ,44 Τελικό Αποθεµατικό ,79 Κατόπιν αυτών το αποθεµατικό διαµορφώνεται στο ποσό των ,79. Το ποσό του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του ήµου. Από τις ανωτέρω αυξοµειώσεις της ΟΜΑ ΑΣ εσόδων Ι δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου στην εν λόγω οµάδα εσόδων καθώς έχουµε δυνατότητα λόγω κατάργησης των Ν.Π. να εγγράψουµε ποσά έως ,00 σύµφωνα µε το µε αρ.πρωτ.12081/ Έγγραφό µας. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Ε. Ανδρεόπουλος, Κ. Καρατζά, Γ. Θωµάς, Θ. Βαρδουλάκης και Α. Νταβίας. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 200/2014. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 07/10/2014 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α., ΚΑΠΠΟΣ., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ., ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ Ι., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., ΘΩΜΑΣ Γ., ΒΑΡ ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α. 13

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων 5.121.003. παρελθ.ετών 617.955,89 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 2537/09-03-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 4/2015 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 112/2013. Αρ. Πρωτοκόλλου: 8520/18-6-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα