Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων"

Transcript

1 Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών Πληροφορικής υτ. Κρήτης Χανιά, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εκπαίδευση των µαθητών των ΤΕΕ πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη γνωστικών και µετα-γνωστικών δεξιοτήτων ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής επαγγελµατική τους ένταξη. Η διαθεµατική προσέγγιση, και ειδικότερα η εµπλοκή των µαθητών σε διαθεµατικές συνεργατικές δραστηριότητες, δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να συγκροτήσει ένα διεπιστηµονικό σύνολο γνώσεων, να αποκτήσει εµπειρία στην αντιµετώπιση αυθεντικών προβληµάτων και να έρθει σε επαφή µε το «εργασιακό γίγνεσθαι». Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα πλαίσιο υιοθέτησης της διαθεµατικής προσέγγισης στα ΤΕΕ και περιγράφεται µια βιωµατική εµπειρία τους τοµείς της Πληροφορικής και των Αυτοκινήτων. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ ΙΑ: ΤΕΕ, Τοµέας Πληροφορικής, Τοµέας Αυτοκινήτων, ιαθεµατική προσέγγιση, ιεπιστηµονικότητα, Συνεργατικές ραστηριότητες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις αρχές του 21 ου αιώνα, οι µαθητές των ΤΕΕ καλούνται να ζήσουν σε µια ιδιαίτερα απαιτητική κοινωνία που χαρακτηρίζεται ως εποχή των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η επαγγελµατική τους εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ώστε να προετοιµάζεται και να διασφαλίζεται για τον αυριανό πολίτη η αυτοτελής επαγγελµατική ένταξη, σε συνθήκες ευελιξίας και εργασιακής εξασφάλισης. Στον Τοµέα Πληροφορικής των ΤΕΕ, όπως περιγράφεται στα Προγράµµατα Σπουδών των επιµέρους µαθηµάτων (Υπ.Ε.Π.Θ. Π.Ι., 2000), οι µαθητές πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, σε τεχνικές ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρµογών ώστε να µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησής τους. Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται η εµπλοκή των µαθητών σε δραστηριότητες που να σχετίζονται µε ποικίλα καθηµερινά προβλήµατα που απαιτούν πολύπλευρη ανάλυση και επεξεργασία καθώς και η συνεργασία µε άλλους τοµείς. Το διδακτικό µοντέλο που ακολουθείται, το οποίο βασίζεται στην αυτοτελή διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων σε συνδυασµό µε τη διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται δεν επιτρέπει την «οριζόντια» ανάπτυξη θεµάτων, δεν εξασφαλίζει την επεξεργασία θεµάτων από πολλές οπτικές γωνίες και δε δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να εµπλακούν σε αυθεντικά προβλήµατα/ δραστηριότητες και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που είναι χρήσιµες για την πραγµατική ζωή.

2 124 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η ιαθεµατική προσέγγιση για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειµένου της Πληροφορικής στα ΤΕΕ και η εµπλοκή των µαθητών σε δραστηριότητες-έργα που απαιτούν τη συνεργασία διαφόρων τοµέων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πλαίσιο υιοθέτησης της ιαθεµατικής προσέγγισης στα ΤΕΕ. Περιγράφεται αναλυτικά µία συγκεκριµένη πρόταση διδασκαλίας που υλοποιήθηκε στους τοµείς της Πληροφορικής και των Αυτοκινήτων καθώς και τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της στη µαθησιακή διαδικασία. Η παρουσίαση ολοκληρώνεται µε αναφορά στην αξιοποίηση των αποτελεσµάτων, στους τρόπους ανάδειξης της διεπιστηµονικότητας στα ΤΕΕ και στα µελλοντικά σχέδια. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΕ Στο πλαίσιο των διαφόρων µαθηµάτων στα ΤΕΕ, κρίνεται απαραίτητο µεταξύ άλλων, οι µαθητές να αναπτύξουν δηµιουργικότητα, πνεύµα οµαδικότητας και συνεργασίας, να εξοικειωθούν σε οµαδικές µεθόδους εργασίας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συµµετέχουν σε µεθόδους και διαδικασίες υλοποίησης εφαρµογών σε πραγµατικές συνθήκες, να συνδέσουν τις γνώσεις τους µε το εργασιακό τους περιβάλλον, να αναπτύξουν συνεργασίες µε διαφορετικούς τοµείς ειδικοτήτων, αλλά και µε παραγωγικές οµάδες, να καλλιεργήσουν στάσεις ζωής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται η δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού πλαισίου που δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να πειραµατίζονται µε διάφορα αντικείµενα, να συνεργάζονται και να αποκτούν εµπειρίες. Μέσα από τις διδακτικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων πρέπει να δίνονται οι κατάλληλες προεκτάσεις, προσεγγίσεις και συσχετίσεις των γνωστικών αντικειµένων µε πεδία διαφόρων επιστηµών, µε τις τέχνες, την τεχνολογία και τον πολιτισµό και να διαµορφώνονται αξίες και στάσεις ζωής. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ιαθεµατική προσέγγιση, δίνει τη δυνατότητα στο µαθητή να συγκροτήσει ένα διεπιστηµονικό σύνολο γνώσεων, να αναπτύξει γνωστικές ικανότητες/δεξιότητες όπως αναλυτική και κριτική σκέψη, και να αποκτήσει προσωπική άποψη για διαφορετικά θέµατα που µπορούν και σχετίζονται µε το περιβάλλον του και την καθηµερινή του ζωή (Υπ.Ε.Π.Θ. Π.Ι., 2001). Η ιαθεµατική προσέγγιση διευκολύνει την «οριζόντια» ανάπτυξη θεµάτων και τη διασύνδεση των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων, συνδέει τη γνώση µε το «περιβάλλον» και τα ενδιαφέροντα του µαθητή και συµβάλλει στο να γίνει η µαθησιακή διαδικασία περισσότερο ενδιαφέρουσα, αποτελεσµατική, και βιωµατική. Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, (Υπ.Ε.Π.Θ. Π.Ι., 2001) βασικοί άξονες/έννοιες για την οριζόντια διασύνδεση των γνωστικών αντικειµένων µπορεί να είναι οι ακόλουθοι: Αλληλεπίδραση (π.χ. συνεργασία, συλλογικότητα) ιάσταση (π.χ. χώρος, χρόνος) Επικοινωνία (π.χ. κώδικας, πληροφορία) Μεταβολή (π.χ. εξέλιξη, ανάπτυξη) Μονάδα Σύνολο (π.χ. άτοµο, µόριο, κοινωνία, κοινότητα) Οµοιότητα ιαφορά (π.χ. ισότητα, διαφορά) Πολιτισµός (π.χ. παράδοση, τέχνη) Σύστηµα (π.χ. δοµή, οργάνωση, νόµος, ισορροπία) Οι άξονες αυτοί (χωρίς να αποκλείονται άλλοι) µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για τη διαθεµατική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων. Η σύνθεση και ο συνδυασµός τέτοιων αξόνων µε την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών, ενισχύει τη διαθεµατική προσέγγιση (Υπ.Ε.Π.Θ. Π.Ι., 2001). Για παράδειγµα, στο πλαίσιο των φυσικών επιστηµών και για την κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση των µαθητών σε

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 125 περιβαλλοντικά θέµατα, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ο άξονας Σύστηµα για τη διδασκαλία του συγκεκριµένου θέµατος. Η έννοια του συστήµατος σχετίζεται µε την ολιστική θεώρηση της πραγµατικότητας, η οποία γίνεται αντιληπτή ως σύνολο επιµέρους συστηµάτων τα οποία αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Βάσει αυτού του πλαισίου, το φυσικό περιβάλλον µπορεί να αναλυθεί ως ένα υπερσύστηµα που απαρτίζεται από πολλά επιµέρους συστήµατα που διαθέτουν διάφορους ρυθµιστικούς µηχανισµούς για τη λειτουργία τους και την αποτροπή ανισορροπιών. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές στη σταδιακή κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος και µπορεί να ενισχύσει την περιβαλλοντική τους ευαισθησία και να οξύνει την ικανότητά τους να αντιλαµβάνονται τις συνέπειες που έχουν οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στον πλανήτη. Οι διδακτικές προσεγγίσεις που µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων, περιλαµβάνουν τη συµµετοχή των µαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες καθώς και την ενεργητική προσέγγιση της γνώσης. Οι συνεργατικές δραστηριότητες ευνοούν την κοινωνική αλληλεπίδραση η οποία µπορεί να συµβάλει στη µάθηση και να ενισχύσει το µαθησιακό αποτέλεσµα (Βοσνιάδου, 2001). Οι µαθητές µέσα από τη συνεργασία, ενεργοποιούνται, αισθάνονται µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ικανοποίηση, µαθαίνουν να διερευνούν εναλλακτικές λύσεις και να επιλύουν προβλήµατα που ενδεχοµένως από µόνοι τους δε θα µπορούσαν, αναπτύσσουν µηχανισµούς παρακολούθησης/ ελέγχου της διαδικασίας και της προόδου της εργασίας, µαθαίνουν να εξηγούν τις ενέργειες τους και αναπτύσσουν δεξιότητες αυτο-αξιολόγησης και επικοινωνίας (Ben-Ari, 2001), (Κανάκης, 1987), (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 2002). Ιδιαίτερα στα ΤΕΕ, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των διαφόρων τοµέων και να στηρίξουν τη δηµιουργία κοινών χώρων εργασίας στους οποίους θα µπορούν να ασχολούνται οι µαθητές, να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, να ανταλλάσσουν ιδέες και επιχειρήµατα και να αξιοποιούν τους χώρους αυτούς στην εκπόνηση εργασιών. Για τη σύνδεση των γνώσεων µε το εργασιακό περιβάλλον κρίνεται σηµαντικό οι δραστηριότητες να διαπραγµατεύονται αυθεντικά προβλήµατα, δηλ. προβλήµατα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων παρόµοιων µε αυτών που απαιτούνται στον πραγµατικό κόσµο ή προβλήµατα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον για τους µαθητές και µπορεί να σχετίζονται µε τις εµπειρίες τους (Jonassen, 1999). Όταν οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε θέµατα και εµπλέκονται σε δραστηριότητες που τους κινούν το ενδιαφέρον και κρίνονται χρήσιµες γι αυτούς, τότε συµµετέχουν ενεργά και αποδίδουν αποτελεσµατικά (Βοσνιάδου, 2001). Επιπλέον, οι δραστηριότητες µπορεί να έχουν τη µορφή έργων (project-based) που αντλούν θέµατα από τον πραγµατικό κόσµο, εµπλέκουν ποικίλους τοµείς (διαθεµατικότητα) και έχουν µακρά διάρκεια (Πολίτης, Καραµάνης, & Κόµης, 1999), (Duit, 1995). Η εµπλοκή των µαθητών σε δραστηριότητες της µορφής έργου, τους βοηθούν να οικοδοµήσουν τη γνώση, να αλληλεπιδράσουν και να αποκτήσουν εµπειρίες. Αυτού του τύπου οι δραστηριότητες απαιτούν οργάνωση, µελετηµένο σχεδιασµό (π.χ. θέµα, καταγραφή απαιτήσεων, συγκρότηση οµάδων) και παρακολούθηση από τον εκπαιδευτικό ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά µαθησιακά αποτελέσµατα (Πολίτης κ.α, 1999). ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΜΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αντικείµενο - ιαδικασία Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους , εφαρµόσαµε τη διαθεµατική προσέγγιση στο πλαίσιο διδασκαλίας µαθηµάτων του τοµέα Πληροφορικής και του τοµέα Αυτοκινήτων των ΤΕΕ. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο του προγράµµατος «αίδαλος» πραγµατοποιήσαµε ένα πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο εντάξαµε στην εκπαιδευτική διαδικασία µε σκοπό οι

4 126 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών µαθητές να µάθουν µέσα από τη συµµετοχή τους σε διαθεµατικές συνεργατικές δραστηριότητες και να αναδειχθεί η διεπιστηµονικότητα στα ΤΕΕ. Στο πλαίσιο των µαθηµάτων «Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρµογών» και «Εφαρµογές Πολυµέσων» του τοµέα Πληροφορικής και των µαθηµάτων «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης» και «Συστήµατα Αυτοκινήτου» του τοµέα Αυτοκινήτων, οργανώσαµε µία διαθεµατική συνεργατική δραστηριότητα υπό τη µορφή έργου µε θέµα «Αυτοκίνητο στα Σκουπίδια Ανακύκλωση Αυτοκινήτου». Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε για τους εξής λόγους: (i) ενδείκνυται για την εκπόνηση δραστηριοτήτων στα εργαστήρια, (ii) αποτελεί ενδιαφέρον θέµα για τους µαθητές, και (iii) διευκολύνει την προσέγγιση της µαθησιακής διαδικασίας µέσα από την αλληλεπίδραση µαθητών και εκπαιδευτικών, µαθητών και περιβάλλοντος, µαθητών και καθηµερινότητας, µαθητών και εργασιακού/κοινωνικού χώρου. Αντικείµενο της δραστηριότητας είναι οι µαθητές του τοµέα της Πληροφορικής να δηµιουργήσουν µία εφαρµογή πολυµέσων µε θέµα την ανακύκλωση του αυτοκινήτου και οι µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων να ανακατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο (µοντάρισµα του αυτοκινήτου και επισκευή του κινητήρα) που βρέθηκε σε κάποιο «νεκροταφείο» αυτοκινήτων (Εικόνα 1). Η διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας προγραµµατίστηκε σε ένα σχολικό τετράµηνο. Οι µαθητές εργαζόταν κυρίως κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών µαθηµάτων στο σχολείο. Οι µαθητές κάθε τοµέα (25 µαθητές του τοµέα Πληροφορικής και 15 µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων, της 1 ης τάξης του Β κύκλου) εργάστηκαν ισότιµα για την παραγωγή του τελικού προϊόντος. Το τελικό προϊόν περιελάµβανε και µία συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και των µέσων που αξιοποιήθηκαν στη δηµιουργία του προϊόντος. Εκτός του τελικού παραδοτέου που αφορά στο τελικό προϊόν, καθορίστηκαν και επιπλέον ενδιάµεσα παραδοτέα. Για παράδειγµα για τους µαθητές του τοµέα Πληροφορικής καθορίστηκαν τα εξής παραδοτέα (i) το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στην εφαρµογή, (ii) η ψηφιοποίηση του υλικού, και (iii) η σχεδίαση της εφαρµογής. Η επικοινωνία των µαθητών των δύο τοµέων αρχικά πραγµατοποιήθηκε σε συναντήσεις που καθορίστηκαν παρουσία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντίστοιχα µαθήµατα, µε σκοπό να συζητηθούν θέµατα που αφορούν στο αντικείµενο της δραστηριότητας, να αποφασιστεί ο τρόπος εκπόνησης της δραστηριότητας και να καθοριστούν τα περιεχόµενα της εφαρµογής πολυµέσων. Συγκεκριµένα, οι µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων κατέληξαν και καθόρισαν τη διαδικασία ανακατασκευής του αυτοκινήτου ενώ οι µαθητές του τοµέα Πληροφορικής αποφάσισαν τις βασικές ενότητες της εφαρµογής πολυµέσων. Συγκεκριµένα, αποφασίστηκε να δοθεί αρχικά η περιβαλλοντική διάσταση του θέµατος, η οποία θα είχε ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα (εντοπισµό του προβλήµατος, ο ρόλος της πολιτείας κ.α.). Στη συνέχεια, να γίνει παρουσίαση της διαδικασίας της ανακατασκευής του αυτοκινήτου. Τέλος, η εφαρµογή θα δίνει τη δυνατότητα απαντήσεων σε ένα σύνολο ερωτήσεων (υπό τη µορφή quiz) εκπαιδευτικού περιεχόµενου µε θέµα την ανακύκλωση. Για την υλοποίηση της εφαρµογής κρίθηκε ως καταλληλότερη η γλώσσα HTML. Επίσης, οι µαθητές αντάλλαξαν σηµαντικό αριθµό επισκέψεων στα αντίστοιχα εργαστήρια για την ανταλλαγή πληροφοριών και υλικού καθώς και για ενηµέρωση στην εξέλιξη των εργασιών. Για παράδειγµα, οι µαθητές του τοµέα Πληροφορικής παρακολουθούσαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα την πορεία ανακατασκευής του αυτοκινήτου, φωτογράφιζαν τα διάφορα στάδια και έµαθαν αναλυτικά τη σχετική διαδικασία από τους µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων οι οποίοι περιέγραψαν τη διαδικασία ανακατασκευής του αυτοκινήτου στους µαθητές του τοµέα Πληροφορικής. Οι µαθητές του τοµέα Πληροφορικής στα πλαίσια των µαθηµάτων «Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρµογών» και «Εφαρµογές Πολυµέσων» διδασκόταν και µάθαιναν τα απαιτούµενα για την ανάπτυξη της εφαρµογής. Ο διδάσκων παρακολουθούσε την πορεία εξέλιξης των εργασιών και συνεισέφερε σε διάφορες φάσεις καθοδηγώντας κατάλληλα τους µαθητές και επισηµαίνοντας διάφορα σηµεία που αφορούσαν κυρίως στο περιβάλλον διεπαφής της εφαρµογής.

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 127 Οι µαθητές των δύο τοµέων µετά την ολοκλήρωση των τελικών παραδοτέων, παρουσίασαν το προϊόν που δηµιούργησαν στην ολοµέλεια των µαθητών παρουσία και των εκπαιδευτικών. Επίσης, απάντησαν σε ένα σχετικό ερωτηµατολόγιο που ζητούσε από τους µαθητές να καταγράψουν τι απόψεις τους και να σχολιάσουν τη δραστηριότητα, τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την εκπόνησή της καθώς και τη διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε. Αποτελέσµατα στη µαθησιακή διαδικασία Όπως προαναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια εκπόνησης της δραστηριότητας, οι µαθητές των δύο τοµέων ήρθαν σε επαφή και επικοινωνία πολλές φορές. Υπήρξε αλληλεπίδραση και συνεργασία σε σηµαντικό βαθµό. Από την πορεία της εξέλιξης των εργασιών αλλά και από τα σχόλια των ίδιων των µαθητών, δηµιουργήθηκε θετικό κλίµα και η συνεργασία αποδείχθηκε αποδοτική και αποτελεσµατική. Πρέπει να αναφερθεί ότι αν και σύµφωνα µε το πλαίσιο της δραστηριότητας δεν είχαν ανατεθεί συγκεκριµένοι ρόλοι στους µαθητές, παρόλα αυτά παρατηρήθηκε ότι κάποιοι µαθητές είχαν αναπτύξει οργανωτικό ρόλο που βοήθησε σηµαντικά την εξέλιξη των εργασιών (π.χ. οργάνωση επισκέψεων και συζήτηση µε τους µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων). Επίσης, οι µαθητές επέδειξαν προτίµηση σε ορισµένες εργασίες και ασχολήθηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό µε αυτές συγκριτικά µε τις υπόλοιπες. Για παράδειγµα, ορισµένοι µαθητές ασχολήθηκαν περισσότερο µε τη συλλογή και τη ψηφιοποίηση του υλικού παρά µε την ανάπτυξη της εφαρµογής. Εικόνα 1: Το αυτοκίνητο στην αρχική του µορφή από το «νεκροταφείο» αυτοκινήτων Εικόνα 2: Το αυτοκίνητο µετά την ανακατασκευή του Εικόνα 3: Η εισαγωγική σελίδα της εφαρµογής πολυµέσων που δηµιουργήθηκε

6 128 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών Εικόνα 4: Οι βασικές επιλογές της εφαρµογής Οι µαθητές επέδειξαν συνέπεια και υπευθυνότητα καθ όλη τη διάρκεια του έργου και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το προϊόν µε βάση τον αρχικό προγραµµατισµό. Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται το αυτοκίνητο µετά την ανακατασκευή και στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η αρχική οθόνη της εφαρµογής πολυµέσων που αναπτύχθηκε. Οι επιλογές της εφαρµογής (Εικόνα 4) αποτελούν τις ενότητες που αρχικά είχαν καθοριστεί και περιλαµβάνουν: «Λίγα λόγια για την Ανακύκλωση»: παρουσιάζονται χαρακτηριστικά της ανακύκλωσης και ο ρόλος της για την προστασία του περιβάλλοντος. «Ανακύκλωση Αυτοκινήτου»: περιγράφονται τα βήµατα της διαδικασίας ανακατασκευής του αυτοκινήτου εµπλουτισµένα µε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. «Το Αυτοκίνητο στα σκουπίδια»: παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό πεταµένων και κατεστραµµένων αυτοκινήτων. «Πόσο καλά γνωρίζετε την ανακύκλωση»: η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τις ερωτήσεις για την κατανόηση της ανακύκλωσης και του ρόλου της στην καθηµερινή πραγµατικότητα. Από τη συνοπτική περιγραφή του τελικού προϊόντος που παρέδωσε η οµάδα των µαθητών των αντίστοιχων τοµέων καθώς και από την τελική παρουσίαση των δύο προϊόντων από τους µαθητές, έγινε φανερό ότι οι µαθητές απέκτησαν γνώσεις και ανέπτυξαν δεξιότητες που αφορούν στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείµενα (δηλαδή οι µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων στα Συστήµατα Αυτοκινήτων και οι µαθητές του τοµέα Πληροφορικής στην Ανάπτυξη Εφαρµογών Πολυµέσων). Επίσης, το πλαίσιο της δραστηριότητας συνεισέφερε θετικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών, στη σύνθεση, στην καταγραφή και αξιολόγηση διαφόρων διαδικασιών, στην παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, στην επικοινωνία και στη συνεργασία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο οι µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων όσο και οι µαθητές του τοµέα Πληροφορικής έθεσαν οι ίδιοι κριτήρια αξιολόγησης της δουλειάς τους (π.χ. περιεχόµενο, καλαισθησία, σαφήνεια) και κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας έδρασαν ως αξιολογητές του συµπληρωµατικού τοµέα. Παράλληλα µε τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν και να συσχετίζουν τη γνώση σε µια ποικιλία καταστάσεων, οι µαθητές και των δύο τοµέων µέσα από τη διαδικασία αυτή, προβληµατίστηκαν και οδηγήθηκαν στην ανάγκη να προσδιορίσουν νέες διαστάσεις εφαρµογής της γνώσης που σχετίζονται άµεσα µε το εργασιακό και το κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι µαθητές ενεπλάκησαν στο «εργασιακό γίγνεσθαι» αναλαµβάνοντας συγκεκριµένα καθήκοντα που έπρεπε να φέρουν σε πέρας σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, ευαισθητοποιήθηκαν σε περιβαλλοντικά θέµατα και απέκτησαν βιώµατα και εµπειρίες που ως αξίες µπορούν να µεταφερθούν σε άλλους τοµείς της καθηµερινότητας ή στους µελλοντικούς εργασιακούς τους χώρους.

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 129 Αξίζει να αναφερθούν σχόλια των µαθητών όπως αυτά καταγράφηκαν στις απαντήσεις τους στο ερωτηµατολόγιο: «Το θέµα της ανακύκλωσης ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μάθαµε πολλά πράγµατα µέσα από τη διαδικασία της ανακατασκευής του αυτοκινήτου», «Η συνεργασία µε µαθητές ενός άλλου τοµέα είχε πολύ ενδιαφέρον. Ανταλλάξαµε απόψεις και µάθαµε ο ένας τοµέας πράγµατα για τον άλλο τοµέα», «Ενεργοποιηθήκαµε µέσα από αυτή τη διαδικασία», «Η όλη διαδικασία βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του αντικείµενου και µας έδωσε τη δυνατότητα να µαθαίνουµε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου», «Αν και η δραστηριότητα είχε ενδιαφέρον, απαιτούσε χρόνο και πολλή δουλειά από εµάς. Ίσως βοηθούσε να γίνει καταµερισµός εργασιών», «Μάθαµε να οργανώνουµε τη δουλειά µας και να συνεργαζόµαστε µε άλλους». Συνοπτικά, η εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης στα ΤΕΕ και η εµπλοκή των µαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες-έργου είχε τα ακόλουθα οφέλη: Ανάπτυξη πνεύµατος οµαδικότητας και συνεργασίας Καλλιέργεια γνωστικών και µετα-γνωστικών δεξιοτήτων Ανάδειξη καλλιτεχνικών και άλλων κλίσεων των µαθητών Ενεργοποίηση των µαθητών που επεδείκνυαν παθητική στάση Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα Ικανοποίηση των µαθητών Αξιοποίηση των αποτελεσµάτων Για τον τοµέα της Πληροφορικής η εφαρµογή πολυµέσων που αναπτύχθηκε, όπως και κάθε τέτοιου είδους εφαρµογή/δηµιουργία, αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο διαφόρων µαθηµάτων. Συγκεκριµένα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί τµηµατικά σε επιµέρους εργαστηριακές ασκήσεις, για την παρουσίαση της επεξεργασίας των πολυµεσικών στοιχείων ή ως σχέδιο-πρότυπο για την ανάλυση και την υλοποίηση εφαρµογής πολυµέσων, κ.λπ. Όσον αφορά στον τοµέα των Αυτοκινήτων, το αυτοκίνητο που ανακατασκευάστηκε αποτελεί εργαστηριακό εξοπλισµό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για σκοπούς επίδειξης όσο και για την πρακτική εξάσκηση των µαθητών σε πραγµατικές συνθήκες. Επιπλέον, οι µηχανολόγοι καθηγητές µπορούν στο πλαίσιο αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους, να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή πολυµέσων που αναπτύχθηκε επικουρικά στα µαθήµατά τους. Συγκεκριµένα, ο τοµέας των Αυτοκινήτων από την αρχή του σχολικού έτους χρησιµοποίησε το ανακατασκευασµένο αυτοκίνητο σε διάφορα µαθήµατα για πρακτική άσκηση. Παράλληλα η εφαρµογή πολυµέσων που αναπτύχθηκε παρουσιάστηκε στους µαθητές του τοµέα Αυτοκινήτων, αλλά δεν αξιοποιήθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω κυρίως της αδυναµίας των εκπαιδευτικών να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά στον τοµέα της Πληροφορικής, η εφαρµογή πολυµέσων αποτέλεσε βασικό εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση µαθηµάτων του τοµέα. Συγκεκριµένα: Στο µάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων», το συγκεκριµένο υλικό χρησιµοποιήθηκε στη διδασκαλία για την περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών µιας εφαρµογής πολυµέσων, στη διαδικασία της ανάλυσης και της σχεδίασης µιας εφαρµογής πολυµέσων, καθώς και στην εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων (π.χ. χρησιµοποίηση του υπάρχοντος ψηφιοποιηµένου υλικού για περαιτέρω επεξεργασία). Στο µάθηµα «Σχεδίαση και Υλοποίηση Εφαρµογών», η εφαρµογή χρησιµοποιήθηκε ως παράδειγµα για τον προσδιορισµό και την ανάλυση των απαιτήσεων µιας εφαρµογής πολυµέσων, καθώς και για τον καθορισµό κριτηρίων αξιολόγησης εφαρµογών πολυµέσων αλλά και χαρακτηριστικών όπως η διεπαφή, οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης, κ.ά. Στο µάθηµα «Προγραµµατιστικά Εργαλεία για το ιαδίκτυο», το υλικό αξιοποιήθηκε για τη διδασκαλία βασικών εννοιών στη χρήση της γλώσσας HTML, όπως δηµιουργία πινάκων,

8 130 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών εισαγωγή γραφικών, δηµιουργία µενού επιλογών κ.ά ενώ παράλληλα χρησιµοποιήθηκε στη σχεδίαση και εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό και η αξιοποίησή του σε διάφορα µαθήµατα δηµιούργησε την επιθυµία στους µαθητές του σχολικού έτους , να δηµιουργήσουν και οι ίδιοι µια ανάλογη εφαρµογή. Σε συνεργασία µε τον τοµέα Αισθητικής-Κοµµωτικής καθορίσαµε µία συνεργατική δραστηριότητα µε αντικείµενο τη δηµιουργία ενός Τουριστικού και Πολιτιστικού οδηγού για την Κρήτη και συγκεκριµένα για το νοµό Χανίων. Η εργασία εκπονήθηκε τους δύο τελευταίους µήνες του 2 ου τετραµήνου. Οι µαθητές του τοµέα Αισθητικής-Κοµµωτικής ασχολήθηκαν κυρίως µε τη συλλογή του υλικού και συµµετείχαν στο σχεδιασµό της εφαρµογής ενώ οι µαθητές του τοµέα Πληροφορικής ασχολήθηκαν κυρίως µε τη ψηφιοποίηση του υλικού και την ανάπτυξη της εφαρµογής. Και σε αυτή την περίπτωση τα σχόλια των µαθητών ήταν θετικά και εξέφρασαν τον ενθουσιασµό τους και την ικανοποίησή τους για το πλαίσιο της διαδικασίας και τη συνεργασία µε τους µαθητές του άλλου τοµέα. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟ- ΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΕΕ Οι εργαστηριακές κατασκευές που µπορούν να αναπτυχθούν σε όλους τους τοµείς των ΤΕΕ µε σκοπό την ενεργοποίηση των µαθητών, την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας και της εφευρετικότητας των µαθητών καθώς και την καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων, αποτελούν υλικό που µπορεί να αξιοποιηθεί στη δηµιουργία εφαρµογών πολυµέσων ή ιστοσελίδων, κ.α. από τον τοµέα της Πληροφορικής στο πλαίσιο διαθεµατικών δραστηριοτήτων. Η δηµιουργία τέτοιων εφαρµογών δηµιουργεί προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας µεταξύ των τοµέων και των ειδικοτήτων, ενώ παράλληλα παράγεται υλικό που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε τοµέα να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. στο πλαίσιο σχεδίων µαθηµάτων και πρακτικών ασκήσεων µπορεί να χρησιµοποιείται το υλικό που αναπτύσσεται). Η Πληροφορική µπορεί να συµβάλλει στην ανάδειξη της διεπιστηµονικότητας στα ΤΕΕ δίνοντας τη δυνατότητα σε µαθητές/καθηγητές των διαφόρων τοµέων να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες και στους όρους της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες χειρισµού σε ένα σύστηµα υπολογιστών και στα βασικά εργαλεία τους. Επιπλέον, η αξιοποίηση των ΤΠΕ µπορεί να βοηθήσει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών από διάφορες πηγές (παγκόσµιος ιστός, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες κ.ά.), µε απώτερο σκοπό την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. δηµιουργία εργασιών), καθώς και στη σύνδεση του «διεπιστηµονικού» σχολείου των ΤΕΕ µε το κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Βασικά πλεονεκτήµατα της αξιοποίησης της Πληροφορικής στο πλαίσιο διαθεµατικών δραστηριοτήτων στα ΤΕΕ αποτελούν: Η ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας µεταξύ των διαφόρων τοµέων και ειδικοτήτων Η ανάπτυξη πνεύµατος οµαδικότητας και συνεργασίας Η απόκτηση εµπειριών και η ενασχόληση µε διάφορα θέµατα σε πραγµατικές συνθήκες Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Η δηµιουργία υλικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία Η ανάπτυξη καλλιτεχνικών και άλλων κλίσεων Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για αποτελεσµατική και ποιοτική υλοποίηση των εργασιών που εκπονούνται Η καλλιέργεια αξιών και η ευαισθητοποίηση σε ποικίλα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κ.α. θέµατα Η ηθική ικανοποίηση των µαθητών

9 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 131 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ένα πλαίσιο υιοθέτησης της διαθεµατικής προσέγγισης για τη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων στα ΤΕΕ. Η εφαρµογή της προσέγγισης αυτής µέσα από την εκπόνηση µιας διαθεµατικής συνεργατικής δραστηριότητας υπό τη µορφή έργου στους τοµείς της Πληροφορικής και των Αυτοκινήτων, έδειξε ότι (i) οι µαθητές µαθαίνουν αποτελεσµατικότερα, καλλιεργούν γνωστικές και µετα-γνωστικές δεξιότητες καθώς και ικανότητες στη συνεργασία και έρχονται σε επαφή µε το «εργασιακό γίγνεσθαι», και (ii) η Πληροφορική µπορεί να συµβάλλει στην ανάδειξη της διεπιστηµονικότητας στα ΤΕΕ. Στα άµεσα σχέδια µας, περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή διαθεµατικών δραστηριοτήτων σε τοµείς των ΤΕΕ, στο πλαίσιο των οποίων οι µαθητές θα συνεργάζονται µε βάση συγκεκριµένα µοντέλα (ανάθεση ρόλων και αρµοδιοτήτων). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Υπ.Ε.Π.Θ. Π.Ι. (2000), Το Προφίλ του Αποφοίτου, Ιανουάριος 2000 Υπ.Ε.Π.Θ. Π.Ι. (2001), ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών, Βοσνιάδου, Σ. (2001), Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Μετάφραση του Αγγλικού «How children learn», Educational Practices Series, n 7, Ben-Ari, M. (2001), Constructivism in Computer Science Education, Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 20(1), Κανάκης, Ι. (1987), Η οργάνωση της διδασκαλίας- µάθησης µε οµάδες εργασίας (θεωρητική θεµελίωση και πρακτική εφαρµογή). Αθήνα. Κουτσελίνη, Μ. & Θεοφιλίδης, Χ. (2002), ιερεύνηση και συνεργασία: για µια αποτελεσµατική διδασκαλία. Αθήνα: Γρηγόρης. Jonassen, D. (1999), Designing Constructivist Learning Environments. In Charles M. Reigeluth (Eds.), Instructional-design Theories and Models, A New paradigm of Instructional Theory, Volume II, Lawrence Erlbaum Associates, pp Πολίτης, Π., Καραµάνης, Μ. & Κόµης, Β. (2001). Συνθετικές Εργασίες: Μοντέλο ιδασκαλίας και Μάθησης στην Περίπτωση Μαθηµάτων Πληροφορικής. Πρακτικά 1 ου Συνεδρίου «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη Εκπαιδευτικό Λογισµικό και ιαδίκτυο», Σύρος Μαΐου 2001, σελ Duit, R. (1995). The constructivist view: A fashionable and fruitful paradigm for science education research and practice. In. L.P. Steffe & J. Gale (Eds), Constructivism in education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

10 132 4 ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισία Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 405 ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παναγιώτης Πολίτης Δρ. Διδακτικής Πληροφορικής, Καθηγητής ΠΕ19 Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

ποδράσηη Το Βυζαντινό Κάστρο Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 9ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης Το Βυζαντινό Κάστρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς ηµήτρης Καλογήρου Θωµαή Καρακίτσου Βασιλική Μακρή Κατερίνα Χριστόπουλος Νίκος Σχολείο Αθήνας Σχολείο Χανίων Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση Αναδόµησης µε άξονα την Ερευνητική ιαθεµατική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης»

πρόταση Αναδόµησης µε άξονα την Ερευνητική ιαθεµατική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης» «Η εισαγωγή της µεθόδου Project στη Μέση Γενική Εκπαίδευση: Μια πρόταση Αναδόµησης µε άξονα την Ερευνητική ιαθεµατική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης» Επιλεκτικά προτεινόµενες εφαρµογές Λιάνα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΣΕΠ) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός (ΣΕΠ) στοχεύει να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τιείναιη ΕιδικήΘεματικήΔραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.)

Τιείναιη ΕιδικήΘεματικήΔραστηριότητα (Ε.Θ.Δ.) Ειδική Θεµατική ραστηριότητα στο Τεχνολογικό Επαγγελµατικό Λύκειο: Ήλθε γιανα µείνει; Πηνελόπη Μαλλιάρα & Άννα Σαριδάκη Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013 Ημερίδα: Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια & Β/θμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ Αγγέλαινα Σοφία, Μίχα Γεωργία 1 ο ΤΕΕ Άργους sangelaina@sch.gr, miha_georgia@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 128 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ Παπαστάμος Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής Γυμνάσιο Πλατανιά vpapastamos@hotmail.com Σαμαράς Κων/νος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Φωλίνας. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική Εφαρμογή του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος Τοπική Ιστορία

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική Εφαρμογή του διδακτικού αντικειμένου/μαθήματος Τοπική Ιστορία ΦΕΚ τ.β 2685 ΑΔΑ: 457Ξ9-Ν5Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα