Πίνακας Περιεχομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων Περιεχόμενα Κεφαλαίου 1 Ε ισ α γω γή Επικοινω νιακές ανά γκ ες Από Κ εντρικές σε Κ ατανεμημένες Λ ειτουργικές Δ ο μ έ ς Κ ατανεμημένη Ε πεξεργασία και το Π αράδειγμα Π ελάτη - Εξυπηρετητή Η ανάγκη για σύνδεση στα επίπεδα L A N /M A N /W A N Α ύξηση της κίνησης μεταξύ τω ν τοπικών δικτύω ν Η αρχή του επιταχυνόμενου εύρους ζώ νης Η ιστορία τω ν τηλεπικοινωνιακών δικτύω ν Τηλεφω νικά δ ίκ τυ α Δ ίκτυα Υ πολογιστώ ν Ά λλες τεχνολογίες δικτύω σης Η εξέλιξη του Διαδικτύου (Internet) Α νάγκη για ένα διαμοιραζόμενο μέσο Διάφοροι τρόποι διασύνδεσης Δίκτυα π ολυμ έσ ω ν Υ πηρεσίες δικτύων ευρείας ζώ νη ς Έ να παράδειγμα: Μ ετάδοση Φωνής Μέσω Δικτύων Π α κ έτω ν...36 Περιεχόμενα Κεφαλαίου 2 Δίκτυα Μ εταγωγής Π α κ έτω ν Ε ισ αγω γή Βασική λειτουργία Μ έθοδοι μεταγωγής πακέτου Δ ρομολόγηση Α ρχές λειτουργίας πρω τοκόλλω ν Η αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου T C P/IP T C P U D P IP και IP v Μ εταφορά πακέτων δεδομένων στο TCP/IP Εφαρμογές T C P /IP Πρότυπα στο In tern et Η αρχιτεκτονική Π ρωτοκόλλων του O SI Δ ιαδικτύω σ η Π αράδειγμα διαδικτύω σης Έ λεγχος σ υμφ όρησης Τ α αποτελέσματα της συμφόρησης Ιδεατή απόδοση Π ρακτική συμπεριφορά... 67

2 iv Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Πρωτόκολλα 2. I 3 Έ λεγχος σ υμφόρησης Πίεση προς τα π ίσ ω Π ακέτα π ν ιγ μ ο ύ Υ πονοούμενη Σηματοδοσία Συμφόρησης (Im plicit Congestion C on tro l) Ρητή Σηματοδοσία Συμφόρησης (Explicit Congestion Signaling) Παράμετροι Διαχείρισης Κίνησης Δ ικ α ιο σ ύ νη Ποιότητα Υ πηρεσ ία ς Κ ρατήσεις (R eservations) Περιεχόμενα Κεφαλαίου 3 Δίκτυα Frame R e la y Π ροβλήματα παραδοσιακών δικτύων μεταγωγής πακέτου Τα δίκτυα Frame Relay Σύνδεση με το Frame R elay Α ρχιτεκτονική του Fram e R e la y Μ εταφορά δεδομένω ν Διευθέτηση Διεύθυνσης Σ υνδέσ εις Δεσμευμένος Ρυθμός Π ληροφορίας Έ λεγχος Σ υμφόρησης Δεδομένα πολλαπλής εκπομπής Διαχείριση δικτύων Frame R elay Τοπολογίες δικτύων Frame R elay Έ λεγχος κλήσης στο Frame Relay RFC 1490: Διασύνδεση πολλαπλών πρωτοκόλλων πάνω από Frame R e la y Προκλήσεις στο σχεδίασμά δικτύων Frame R elay Διαλειτουργικότητα Frame Relay και S N A Περιεχόμενα Κεφαλαίου 4 Τα Πρωτόκολλα Δικτύου στη στοίβα TCP/IP Ε ισαγω γή Αυτοδύναμο Πακέτο IP (IP D atagram ) Η μορφή του αυτοδύναμου πακέτου IP v Τμηματοποίηση Επιλογές δρομολόγησης στο αυτοδύναμο πακέτο I P Χ ρονοσφραγίδα διαδικτύου (Internet Time S tam p) Διευθυνσιοδότηση στο IP v 4... I l l Η μορφή της διεύθυνσης στο IP v Ειδικές διευθύνεις IP v Υποδίκτυα IPv Τύποι διαχωρισμού σε υποδίκτυα Έ να παράδειγμα στατικού τύπου διαχωρισμού σε υ π ο δίκ τυ α Έ να παράδειγμα μεταβλητού τύπου διαχωρισμού σε υποδίκ τυα Intranets (Ιδιωτικές Διευθύνσεις IP ) Το πρόβλημα της εξάντλησης των διαθέσιμων διευθύνσ εω ν...119

3 Πίνακας Περιεχομένων ν 4.6 Το πρωτόκολλο IP v Η επικεφαλίδα του IP v Επικεφαλίδες Ε πέκτασης Διευθυνσιοδότηση IPv Δρομολόγηση I P Άμεση δρομολόγηση Έ μμεση δρομολόγηση Π ίνακας δρομολόγησης IP Αλγόριθμος δρομολόγησης I P Πρωτόκολλο Μ ηνυμάτων Ελέγχου Διαδικτύου (Internet Control M essage Protocol (IC M P)) Μ ηνύματα Πρωτοκόλλου Ελέγχου Διαδικτύου ICM P (Internet Control M essage P rotocol) Εφαρμογές IC M P To πρωτόκολλο δρομολόγησης B G P To πρωτόκολλο δρομολόγησης R IP To πρωτόκολλο δρομολόγησης O SPF Ο αλγόριθμος δρομολόγησης S P F Η δομή του πακέτου O S P F To πρωτόκολλο δρομολόγησης IS-IS Ποιότητα Υ πηρεσιών (Q o S ) Ο λοκληρωμένες Υ πηρεσίες Κ ατηγορίες υπηρεσ ιώ ν Υπηρεσία Ελεγχόμενου Φ ορτίου Εγγυημένη Υ πηρεσία Το μέλλον των Ολοκληρίομένων Υ πηρεσιώ ν Διαφοροποιημένες Υ πηρεσίες Αρχιτεκτονική Διαφοροποιημένων Υ πηρεσιώ ν Η συμπεριφορά ανά κόμβο (Per-Hop B ehavior) Περιοχές Διαφοροποιημένων Υ πηρεσιώ ν Οι κόμβοι συνόρων του D iffserv Εσωτερικά συστατικά D S Π εριοχές πηγής (Source Dom ains) Υ πηρεσίες Α ναλογίες πελατών και παρόχων υ π η ρ εσ ιώ ν SLR και TCS Ταξινόμηση Υ πηρεσιώ ν Το πεδίο μιας υπηρεσ ία ς Δυναμικά και Στατικά S L S Το πρωτόκολλο Ανάλυσης Διευθύνσεων (Address Resolution P ro to col)... i Λ επτομερής αναφορά για το A R P Π αραγωγή πακέτων A R P Διαδικασία λήψης ενός πακέτου A R P ARP και υ π ο δίκ τυα Π ληρεξούσιο ARP ή διάφανη δρομολόγηση σε υποδίκτυα (Proxy ARP or Transparent S ubnetting) Τι είναι το proxy A R P To Πρωτόκολλο Αντίστροφης Ανάλυσης Διευθύνσεων (Inverse Address Resolution Protocol) Η μορφοποίηση του πακέτου Inverse-A R P

4 vi Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Πρωτόκολλα Περιεχόμενα Κεφαλαίου 5 Το πρωτόκολλο μεταφοράς T C P Ε ισ α γω γή To TCP (Transport Control Protocol) Η διαδικασία σύνδεσης μεταξύ οντοτήτων στο T C P Εγκατάσταση μιας σ ύ νδεσ η ς Έ λεγχος ροής στο T C P Πολιτικές Υ λοποίησης Το φαινόμενο της συμφόρησης στο πρωτόκολλο T C P Τεχνικές ελέγχου συμφόρη σης αποστολέα Αργή εκκίνηση, Δυναμική Μεταβολή Παραθύρου κατά τη διάρκεια συμφόρησης, Γρήγορη Επανεκπομπή Γρήγορη Ανάνηψη (Fast Recovery) Επιλεκτική Επιβεβαίωση ( SACK ) TCP N ew R e n o TCP V egas Τεχνικές ελέγχου συμφόρησης που λειτουργούν στους δρομολογητές Τυχαίος πρόωρος εντοπισμός Περιεχόμενα Κεφαλαίου 6 Δίκτυα A T M Ε ισ αγω γή Ο Α σύγχρονος Τρόπος Μ εταφοράς Τα πολλά «πρόσωπα» του A T M To ATM ω ς διεπ α φ ή To A TM ως πρω τόκολλο To ATM ω ς τεχνολογία To ATM ως οικονομική, ολοκληρωμένη πρόσβαση To ATM ως Κλιμακωτή Δ ομή To ATM ως Υπηρεσία απ άκρη σ ά κ ρη Ο ι συσκευές A T M Διεπαφές UNI και Ν Ν Ι Κελιά A T M Μορφή Επικεφαλίδας Έ λεγχος σφαλμάτων επικεφαλίδας Εικονικά Κ ανάλια (Virtual Channels) και Εικονικά Μ ονοπάτια (Virtual Paths) Χ αρακτηριστικά των VP και V C Το μοντέλο αναφοράς A T M Το επίπεδο χρ ή σ τη Το φυσικό επίπεδο Επίπεδο A T M Επίπεδο προσαρμογής (A L L ) Επίπεδο ελέγχου Σηματοδοσία AAL (SA A L) Επίπεδο διαχείρισ ης...281

5 Πίνακας Περιεχομένων vii 6.9 Έ λεγχος κίνησης και συμφ όρησης Έ λεγχος Ρ οής Π οιότητα υπηρεσιών (Q os ) Π αράμετροι κίνησης Κ ατηγορίες υπηρεσιώ ν Έ λεγχος κ ίνη σ η ς Έ λεγχος κίνησης A B R Τ ο Ρ Ν Ν Ϊ Περιεχόμενα Κεφ αλαίου 7 Διασύνδεση τοπικών δικτύων με το A T M Ε ισαγω γή Τι είναι η εξομοίωση του L A N Τύποι των τρόπων διασυνδεσιμότητας στο LA N E Συστατικά υλικού και λογισ μικού σε ένα εξομοιωμένο L A N Συστατικά της Εξομοίωσης L A N Τρόποι σύνδεσης και ελέγχου στο LA N E Διαδικασίες στην Εξομοίωση L A N Κίνηση πολλαπλής εκπομπής Υ πηρεσίες πολλαπλής εκπομπής Αποστολή πακέτων Πολλαπλής και Ευρείας εκ πομπής Τύποι Πακέτων στην Εξομοίωση LAN και στην Ε νθυλάκω σ η Ενθυλάκωση LLC για δρομολογη μένα πρω τό κ ο λλα Εφαρμογές του L A N E Σύγκριση Εικονικού LAN και Εξομοιωμένου LA N Συμπεράσματα Περιεχόμενα Κεφαλαίου 8 Το πρωτόκολλο M P L S Ε ισαγω γή Προβλήματα του παραδοσιακού IP M P L S Η λύση M P L S Λ ειτουργία του L S R Προώθηση στο M P L S Ανταλλαγή των ετικετών και δημιουργία της L IB Έ ναρξη δημιουργίας L S P Α νταλλαγή των ετικετώ ν Κόμβοι άκρης και π υ ρ ή να Κ ατακερματισμός Έ λεγχος εξόδου και τοπικός έλεγχος Κωδικοποίηση στοίβας ετικετών Σήραγγες M PLS Ρητή Δρομολόγηση - Μ ηχανική κίνησης Δρομολόγηση με βάση περιορισμούς

6 v iii Σύγχρονα Τηλεπικοινωνιακό και Δικτυακά Πρωτόκολλα 8.8 Π οιότητα υπηρεσιών στο M P L S MPLS και Διαφοροποιημένες Υπηρεσίες (D iff-serv) E -L S P L -L S P Ο λοκληρωμένες υπηρεσίες και M P L S Περιεχόμενα Κεφαλαίου 9 Α ρχές Λ ειτουργίας Μ εταγω γέω ν Ε ισαγω γή Αρχιτεκτονικές μεταγω γέω ν Βασικές αρχές ψηφιακών μεταγωγέων Έ να Μ οντέλο Επίδοσης Μ εταγω γέα Αναδρομική Κατασκευή Χωρικών Μ εταγωγέων Χ ρονικοί μ εταγω γείς Γενική περιγραφή μεταγωγέα Clos Γενική αναδρομική κατασκευή μεταγω γέω ν Μ εταγωγέας Benes Μ εταγωγείς αντιγραφής Γρήγοροι μεταγωγείς πακέτο υ Μ εταγωγείς κατανεμημένου ενταμιευτή Μ εταγωγείς διαμοιραζόμενου ενταμιευτή Μ εταγωγείς ενταμιευτών εξόδου Μ εταγωγείς ενταμιευτών εισόδου Κατηγορίες μεταγω γέω ν Μ εταγωγείς Κορμού ή Πυρήνα Μ εταγωγείς άκρης παρόχου Μ εταγωγείς Κορμού Επιχείρησης Μ εταγωγείς Κορμού Τοπικού Δικτύου Ε ργασίας Άλλα συστήματα διασύνδεσης με δυνατότητα A T M Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά των μεταγωγέων A T M Περιεχόμενα Παραρτήματος A SONET /S D H A. 1 Ε ισαγω γή A.2 Στόχοι και σχεδίαση S O N E T Α.3 Δομή SO N E T A.4 Ρυθμοί και μορφοποίηση SO N ET Α.5 Τα στρώματα του S O N E T Α.6 Επιβάρυνση SONET Α.6.1 Επιβάρυνση τομέα Α.6.2 Επιβάρυνση γραμμής Α.6.3 Επιβάρυνση μονοπατιού S T S Α.7 Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH: Synchronous Digital H ierarchy) A.7.1 Συνήθεις ρυθμοί του S D H A.7.2 Διεπαφή και δομή πλαισίου στο. S D H...395

7 Πίνακας Περιεχομένων ίχ Π εριεχόμενα Παραρτήματος Β To D S L Β. 1 Ε ισαγίογή Β.2 Φιλοσοφία, Ο ρολογία και Λειτουργία του D SL Β.3 Τεχνικές Διαμόρφωσης Σήματος Β.4 Α σύμμετρη Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (A D SL) Β.5 Ψ ηφιακή Γραμμή Συνδρομητή Υψηλού Ρυθμού Μ ετάδοσης (HDSL: High bit rate Digital Subscriber L in e) B.6 Συμμετρική Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (SDSL: Sym m etrical Digital Subscriber Line) B.7 Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή πολύ Υψηλού Ρυθμού Δεδομένω ν (VDSL: Very high-bit-rate Digital Subscriber L in e) B. 8 Σύγκριση VDSL - A D S L B.9 Ψ ηφιακή Γραμμή Συνδρομητή Προσαρμοσμένη στο Ρυθμό (RADSL: Rate Adaptive D igital Subscriber L in e ) B.10 Απολογισμός των Τεχνολογιών D S L Β. 11 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του xd SL Β.11.1 Πηνία φόρτισης Β.11.2 Εξασθένηση σ ή μ α τος Β Παρεμβολές NEXT και F E X T Β Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Β.12 Υ πηρεσίες και εφαρμογές μέσω xd SL Β Πρόσβαση στο Διαδίκτυο με υψηλή τα χύτη τα Β Υ πηρεσίες Π ολυμέσων Β Διαδικτυακές πύλες και D S L Β. 13 Ανταγοονιστικές Τ εχνολογίες Β.13.1 Το σύστημα Καλωδιακής Τηλεόρασης Β Α σύρματες τεχνολογίες Α ρ κ τ ικ ό λ ε ξ α Β ιβ λ ιο γρ α φ ία,435

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής Υποστήριξη Εφαρμογών Διαδικτύου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επόπτης Καθηγητής: Κούκος Παντελής 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή.. 1 2. Τεχνολογικό υπόβαθρο.3 2.1 Υπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Μάθημα 3ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ IP ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΑΤΜ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πρόλογος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου από τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους

Επίπεδο Δικτύου : είναι υπεύθυνο για την δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στον τελικό τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Με την χρήση της μεταγωγής κυκλώματος, κάθε ροή δεδομένων λαμβάνει συγκεκριμένο εύρος ζώνης το οποίο εξομοιώνει ένα δεσμευμένο φυσικό κύκλωμα ανάμεσα στον αποστολέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Εισαγωγικά Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) Κατηγορίες Δικτύων Τοπικά Δίκτυα Μέσα σε ένα κτήριο Σε διαφορετικούς ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Κύρια σημεία και πλεονεκτήματα των VPNs... 7 1.3. Σεχνολογίες VPN... 9 1.4. Τπηρεσίες VPN... 10 1.4.1 Σα στρώματα του προτύπου OSI... 10 1.4.2 Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό»

ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΤΧΠ Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΑ «Το σύνθετο είναι απλό» Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς Μάθημα: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν

Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Τι είναι το ιαδίκτυο: στοιχεία που το συνθέτουν Κεφάλαιο 1 ίκτυα Υπολογιστών και το ιαδίκτυο Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down

Διαβάστε περισσότερα

Mobile IP (IETF RFC 2002)

Mobile IP (IETF RFC 2002) Mobile IP (IETF RFC 2002) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρονικής Επιβλέπων Καθηγητής: Ηρ.Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 2009 Μία είναι η απόδειξη του "μπορώ": το "κάνω". Τμήμα Ηλεκτρονικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ SIP USER AGENT ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ INTEL IXP 425

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 1 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασική βιβλιογραφία: «Επικοινωνίες Υπολογιστών & Δεδομένων», William Stallings,

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα