ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών, περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται έστω και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο Τιμολόγιο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές, στα λοιπά συμβατικά τεύχη και Σχέδια, αλλά είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου και τέλεια λειτουργία του, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην διακήρυξη του έργου. Ειδικότερα στις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται:1. Οι πάσης φύσης δαπάνες για το προσωπικό που συμβάλλει στην εκτέλεση του έργου ήτοι μισθοί, ημερομίσθια, δαπάνες κίνησης, θέρμανσης, ιατρικής περίθαλψης, έκτακτες αμοιβές, (π.χ. αργίες για τις οποίες καταβάλλεται ημερομίσθιο), οι διάφορες επιβαρύνσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και Ταμείων, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα και ημερομίσθια άδειας, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως στα οικεία άρθρα της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται και στο άρθρο 23 του ΠΔ 609/85. Τέλος κάθε νόμιμη υποχρέωση και γενικά επιβάρυνση που αφορά στην εκτέλεση των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται οι δαπάνες ασφάλισης στο ΙΚΑ όλου του εργατοτεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα εργοτάξια του έργου, ανεξάρτητα αν δεν υπάγεται όλο το έργο στις περί ΙΚΑ διατάξεις ως και οι δαπάνες ασφάλισης του εργολάβου και του προσωπικού του για αποζημίωση τρίτων λόγω ατυχημάτων.2. Οι δαπάνες προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς τους επί τόπου των έργων και μέχρι της θέσης χρησιμοποίησης τους, μετά της δαπάνης ενσωμάτωσής τους στα έργα, κατεργασίας, φθοράς και τυχόν απομείωσης, της αποθήκευσης και διαφύλαξής τους καθώς και όλων των υλικών που δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Τιμολόγιο, είναι όμως απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων.3. Οι πάσης φύσης δαπάνες προμήθειας ή μίσθωσης, λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών των πάσης φύσης εργαλείων και μηχανημάτων των απαιτουμένων για την εκτέλεση των έργων, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών μεταφοράς, προσέγγισης, μετατοπίσεων και απομακρύνσεων των μηχανημάτων αυτών, καθώς και των δαπανών από φθορά ή απομείωση εργαλείων και εφοδίων γενικά. 4. Οι δαπάνες ικριωμάτων και πάσης φύσης λοιπών βοηθητικών κατασκευών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 5. Οι δαπάνες εκτέλεσης των εργασιών διά χειρών εργατοτεχνιτών γενικώς η μέρους αυτών σε όσες περιπτώσεις η εκτέλεσή τους με μηχανήματα ή είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για εκτέλεση εργασίας. 6. Οι πρόσθετες δαπάνες που θα απαιτηθούν λόγω δυσχερειών που προκύπτουν από την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, λόγω του μικρού κατά θέσεις πλάτους των δρόμων, για λήψη πρόσθετων Σελίδα 1 από 57

2 μέτρων ασφάλειας και τοποθέτηση πρόσθετων ειδικών προειδοποιητικών και προστατευτικών περφραγμάτων, όπου είναι απαραίτητα, για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και των διερχομένων πολιτών και τέλος κάθε δαπάνη που απαιτείται για την αποτροπή κάθε είδους ατυχήματος.7. Οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών, όπου αυτές απαιτούνται, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, και των Τεχνικών Προδιαγραφών και όπου η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου τις κρίνει απαραίτητες. 8. Οι πάσης φύσης δαπάνες για την εκτέλεση των τοπογραφικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου, πλην εκείνων για τις οποίες αναγράφεται ρητά στο τεύχος των προδιαγραφών ότι καταβάλλεται αποζημίωση. Επίσης οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για την λήψη, με κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, στοιχείων, σύνταξη οριζοντιογραφιών, μηκοτομών, διατομών, αποτυπώσεων, κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπά, για την σύνταξη των επιμετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών και των συνοδευόντων αυτά σχέδια.9. Κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά, είναι όμως απαραίτητη για την πλήρη επιμελημένη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών σύμφωνα με το παρόν και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τους κανόνες της τέχνης και τις γενικές αρχές της, για άρτια και επιμελημένη εκτέλεση του έργου.10. Οι δαπάνες ενοικίασης και διαμόρφωσης απαιτούμενων χώρων για την χρησιμοποίησή τους για αποθήκευση και παραλαβή αδρανών υλικών και ασφαλτομιγμάτων και για παρασκευή των πάσης φύσης σκυροδεμάτων. Στους πιο πάνω χώρους θα πρέπει να γίνει με δαπάνες του αναδόχου κατάλληλη διαμόρφωση και στη συνέχεια διάστρωση και συμπύκνωση αργού υλικού ή κατάλληλου αμμοχάλικου κλπ. Δεν επιμετρούνται ούτε πιστοποιούνται οι τυχόν πρόσθετες δαπάνες μεταφοράς αργών και λοιπών υλικών, λόγω προσωρινής απόθεσής τους στο εργοτάξιο ή σε άλλες κατάλληλες θέσεις αποθήκευσης. 11. Οι δαπάνες δημοσιεύσεων των Διακηρύξεων Δημοπρασιών, σύνταξης Συμφωνητικών, καθώς και οι δαπάνες των ενδεικτικών πινακίδων του έργου που θα κατασκευασθούν από τον ανάδοχο και θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις έπειτα από υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 12. Οι πάσης φύσης φόροι, τέλη, εισφορές, κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που εφαρμόζονται στα έργα Δημοσίου βάσει του οικείου άρθρου της Συγγραφής Υποχρεώσεων και ισχύουν κατά την ημέρα της Δημοπρασίας. 13. Οι δαπάνες για την λήψη των επιβαλλομένων εκτάκτων μέτρων ασφάλειας και προστασίας των εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) όπως επίσης των υφιστάμενων δικτύων αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ. Στις τιμές του Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται : α. Τα πάσης φύσης γενικά έξοδα και το όφελος του εργολάβου (Γ.Ε. και Ο.Ε.) που καθορίζονται σε ποσοστό 18% (επί τοις εκατό). Αυτά θα περιλαμβάνονται στις οικείες πιστοποιήσεις και λογαριασμούς, προστιθέμενα στο άθροισμα δαπανών. β. Ο Φ.Π.Α. 23%, ο οποίος υπολογίζεται επί της δαπάνης των εργασιών συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% και ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη. Σελίδα 2 από 57

3 Β. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Άρθρο 1 ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 4) Χαλκοσωλήνας, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(1m) 1.1 ονομ. διαμέτρου Φ15mm ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (6,41 ) 1.2 ονομ. διαμέτρου Φ18mm ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,80 ) 1.3 ονομ. διαμέτρου Φ22mm ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (10,27 ) 1.4 ονομ. διαμέτρου Φ28mm ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (12,47 ) 1.5 ονομ. διαμέτρου Φ35mm ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (16,21 ) 1.6 ονομ. διαμέτρου Φ42mm ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (20,68 ) 1.7 ονομ. διαμέτρου Φ54mm ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (26,09 ) 1.8 ονομ. διαμέτρου Φ64mm ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (40,29 ) Σελίδα 3 από 57

4 ΑΡΘΡΟ 2 ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Ενδοδαπέδιος πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από VPE Φ18mm, μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας HDPE Φ28mm, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.(1m) ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (5,68 ) ΑΡΘΡΟ 3ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 40) Θερμική μόνωση σωλήνων, πάχους 9mm, εξωτ. διαμέτρου μέχρι Φ1" με εύκαμπτο σωληνωτό μονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο, κλειστής κυψελοειδούς δομής, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης. (1m) ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (7,48 ) ΑΡΘΡΟ 4ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Συλλέκτης ή διανομέας, χάλκινος, διαμέτρου Φ64mm, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια, πλήρως εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (102,85 ) ΑΡΘΡΟ 5ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Διακόπτης, ορειxάλκινος, επιχρωμιωμένος, βαρέως τύπου, με μοxλό xειρισμού (κλείσιμο με Ό της στροφής), τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 5.1 γωνιακός, ονομ. διαμέτρου Φ½ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (12,32 ) Σελίδα 4 από 57

5 5.2 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ½ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (12,32 ) 5.3 ευθύς, ονομ. διαμέτρου ΦΎ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (12,62 ) 5.4 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ1 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (15,43 ) 5.5 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ1Ό ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (17,34 ) 5.6 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ1½ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (20,22 ) 5.7 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ2 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (25,09 ) 5.8 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ2½ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (36,71 ) 5.9 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ3 ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (43,19 ) 5.10 ευθύς, ονομ. διαμέτρου Φ4 ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (67,06 ) Σελίδα 5 από 57

6 ΑΡΘΡΟ 6ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειxάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. 6.1 ονομ. διαμέτρου Φ½ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (16,90 ) 6.2 ονομ. διαμέτρου Φ1Ό ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (30,72 ) 6.3 ονομ. διαμέτρου Φ1½ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (39,12 ) 6.4 ονομ. διαμέτρου Φ2 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (46,46 ) 6.5 ονομ. διαμέτρου Φ4 ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (164,14 ) Σελίδα 6 από 57

7 ΑΡΘΡΟ 7ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Βαλβίδα ασφαλείας, ονομ. διαμέτρου Φ½, ορειχάλκινη, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (25,65 ) ΑΡΘΡΟ 8ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού, με διάταξη αποχέτευσης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (29,87 ) ΑΡΘΡΟ 9ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Πλωτήρας πλήρωσης δεξαμενής νερού, ανοξείδωτος, διαμέτρου ΦΎ, κοxλιωτός, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ (45,10 ) ΑΡΘΡΟ 10ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Φίλτρο νερού, ορειxάλκινο, κοxλιωτό, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών ονομ. διαμέτρου Φ½ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (16,21 ) Σελίδα 7 από 57

8 10.2 ονομ. διαμέτρου Φ2 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (51,55 ) ΑΡΘΡΟ 11ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Μετρητής νερού, ονομ. διαμέτρου Φ1Ό, ορειxάλκινο, κοxλιωτό, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (65,42 ) ΑΡΘΡΟ 12ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Αντικραδασμικός σύνδεσμος, ονομ. διαμέτρου Φ2, τοποθετημένος σε σωλήνωση νερού, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (51,41 ) ΑΡΘΡΟ 13ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Διακόπτης ροής, τοποθετημένος σε σωλήνωση νερού, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (87,31 ) ΑΡΘΡΟ 14ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Μανόμετρο, περιοχής ενδείξεων 0 έως 10bar, με κάθε μικροϋλικό και εργασία για εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (14,51 ) Σελίδα 8 από 57

9 ΑΡΘΡΟ 15ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Υδροστάτης επαφής, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (47,61 ) ΑΡΘΡΟ 16ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Θερμόμετρο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (34,36 ) ΑΡΘΡΟ 17ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24) Παρασκευαστήρας ζεστού νερού χρήσης, τριπλής ενέργειας, χωρητικότητας 500Lt, ισχύος 6kW, κάθετης τοποθέτησης, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, με θερμομόνωση και εξωτερική επένδυση θερμομόνωσης, με εναλλάκτη ηλιακών, εναλλάκτη λέβητα, ηλεκτρικό στοιχείο και ανόδιο, με αναμονές εισόδου κρύου νερού, εξόδου ζεστού νερού, εισόδου/εξόδου εναλλάκτη από/προς ηλιακά, εισόδου/εξόδου εναλλάκτη από/προς λέβητα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (2.147,20 ) ΑΡΘΡΟ 18ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22) Κυκλοφορητής, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών ηλιακών, παροχής 0,25m³/h και μανομετρικού 2mΣΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (225,88 ) Σελίδα 9 από 57

10 18.2 ανακυκλοφορίας, παροχής 0,10m³/h και μανομετρικού 1mΣΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (209,68 ) 18.3 θέρμανσης, παροχής 5,75m³/h και μανομετρικού 5,50mΣΥ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (649,36 ) 18.4 παρασκευαστήρα, παροχής 1,35m³/h και μανομετρικού 2,30mΣΥ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (317,68 ) ΑΡΘΡΟ 19ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22) Κλειστό δοχείο διαστολής με μεμβράνη, πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία χωρητικότητας 12L, 3bar ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (59,06 ) 19.2 χωρητικότητας 250L, 3bar ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (622,76 ) ΑΡΘΡΟ 20ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 24) Ηλιακός συλλέκτης, εμβαδού 2m², με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (477,20 ) Σελίδα 10 από 57

11 ΑΡΘΡΟ 21ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Κρουνός με ρακόρ, καθαριότητας άρδευσης, ονομ. διαμέτρου Φ½, για την σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (8,95 ) ΑΡΘΡΟ 22ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13) Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (61,07 ) ΑΡΘΡΟ 23ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13) Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού ντουσιέρας ή μπανιέρας με κινητό καταιονητήρα, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (76,52 ) ΑΡΘΡΟ 24ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 13) Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νεροχύτη, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (86,82 ) ΑΡΘΡΟ 25ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΑΤΟΕ 3213) Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, επίχριση των εσωτερικών Σελίδα 11 από 57

12 τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 30x30cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (90,00 ) 25.2 επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (140,00 ) 25.3 επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 50x50cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ (175,00 ) ΑΡΘΡΟ 26ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22) Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες παροχής 8,5m³/h και μανομετρικού 40mΣΥ, γαλβανισμένο πιεστικό δοχείο 200L και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, σε ενιαία βάση, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (4.232,00 ) ΑΡΘΡΟ 27ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων των ρακόρ), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου με λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1m) 27.1 Ονομ. διαμέτρου Φ1 Σελίδα 12 από 57

13 ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (19,19 ) 27.2 Ονομ. διαμέτρου Φ1Ό ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (22,33 ) 27.3 Ονομ. διαμέτρου Φ1½ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (25,23 ) 27.4 Ονομ. διαμέτρου Φ2 ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (29,35 ) 27.5 Ονομ. διαμέτρου Φ2½ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (35,44 ) 27.6 Ονομ. διαμέτρου Φ3 ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (48,15 ) 27.7 Ονομ. διαμέτρου Φ4 ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (63,78 ) ΑΡΘΡΟ 28ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστικός υπόγειος σωλήνας ύδρευσης από PE 100 3ης γενιάς, πίεσης λειτουργίας 10bar, ονομ. διαμέτρου Φ75mm, δηλαδή σωλήνας από PE 100 3ης γενιάς και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1m) ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (7,87 ) Σελίδα 13 από 57

14 ΑΡΘΡΟ 29ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστικός σωλήνας δικτύων πίεσης, από PVC, πίεσης λειτουργίας 10bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1m) 29.1 ονομ. διαμέτρου Φ50mm ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ (13,00 ) 29.2 ονομ. διαμέτρου Φ100mm ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (23,73 ) 29.3 ονομ. διαμέτρου Φ125mm ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (26,49 ) 29.4 ονομ. διαμέτρου Φ140mm ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (30,52 ) ΑΡΘΡΟ 30ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PVC, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. (1m) 30.1 ονομ. διαμέτρου Φ40mm ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (13,45 ) 30.2 ονομ. διαμέτρου Φ50mm Σελίδα 14 από 57

15 ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (14,16 ) 30.3 ονομ. διαμέτρου Φ75mm ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (19,34 ) 30.4 ονομ. διαμέτρου Φ100mm ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (24,25 ) 30.5 ονομ. διαμέτρου Φ125mm ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (26,92 ) ΑΡΘΡΟ 31ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστικός υπόγειος σωλήνας αποχέτευσης από PVC, με το ανάλογο χαντάκι, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, γιά τον εγκιβωτισμό του σωλήνα σε άμμο, την τοποθέτηση της πλαστικής ταινίας σήμανσης, την πλήρωση του χαντακιού με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και την αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. (1m) 31.1 ονομ. διαμέτρου Φ100mm ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (15,23 ) 31.2 ονομ. διαμέτρου Φ125mm ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (17,38 ) Σελίδα 15 από 57

16 ΑΡΘΡΟ 32ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών ονομ. διαμέτρου Φ50mm ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (7,83 ) 32.2 ονομ. διαμέτρου Φ100mm ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (19,14 ) 32.3 ονομ. διαμέτρου Φ125mm ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (19,66 ) ΑΡΘΡΟ 33ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστικό καπέλο εξαερισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, oνομ. διαμέτρου Ψ100mm, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ (4,52 ) ΑΡΘΡΟ 34ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστικό σιφώνι δαπέδου από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με έξοδο ονομ. διαμέτρου Ψ50mm, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (37,64 ) Σελίδα 16 από 57

17 ΑΡΘΡΟ 35ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Πλαστικός μηχανοσίφωνας από PVC, ονομ. διαμέτρου Φ125mm, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (77,05 ) ΑΡΘΡΟ 36ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5) Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκα), διαμέτρου Φ100mm, από αλουμίνιο, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (23,69 ) ΑΡΘΡΟ 37ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8) Απορροή ομβρίων δώματος, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (67,36 ) ΑΡΘΡΟ 38ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 1) Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα, επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. Σελίδα 17 από 57

18 38.1 απορροής δαπέδου, εσωτερικών διαστάσεων 20x20cm, με σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (70,00 ) 38.2 επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (140,00 ) 38.3 Λιποσυλλέκτης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm και εσωτερικού ύψους 40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης C250 ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ (140,00 ) ΑΡΘΡΟ 39ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14) Λεκάνη αποχωρητηρίου, από πορσελάνη, κρεμαστή, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από πορσελάνη, με τις ανάλογες βάσεις και με πλαστικό κάλυμμα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (309,90 ) ΑΡΘΡΟ 40ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14) Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων, από πορσελάνη, κρεμαστή, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από πορσελάνη, με τις ανάλογες βάσεις και με πλαστικό κάλυμμα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (225,85 ) ΑΡΘΡΟ 41ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14) Νιπτήρας πορσελάνης, επίτοιχος, κρεμαστός ή επικαθήμενος επί πάγκου, με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 50x42mm, με τα υλικά και Σελίδα 18 από 57

19 μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (228,04 ) ΑΡΘΡΟ 42ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14) Νιπτήρας νηπίων, πορσελάνης, επίτοιχος, κρεμαστός ή επικαθήμενος επί πάγκου, με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (196,79 ) ΑΡΘΡΟ 43ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14) Ντουζιέρα από πορσελάνη, με βαλβίδα και μεταλλικό επιχρωμιωμένο σιφώνι, διαστάσεων 70x70mm περίπου, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (170,75 ) ΑΡΘΡΟ 44ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (27,29 ) ΑΡΘΡΟ 45ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. Σελίδα 19 από 57

20 ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (81,89 ) ΑΡΘΡΟ 46ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Σαπωνοσπογγοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, μπανιέρας ή ντουζιέρας, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (73,49 ) ΑΡΘΡΟ 47ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (27,29 ) ΑΡΘΡΟ 48ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Άγκιστρα, μεταλλικά ανοξείδωτα, διπλά, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (22,04 ) ΑΡΘΡΟ 49ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Πετσετοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (34,64 ) Σελίδα 20 από 57

21 ΑΡΘΡΟ 50ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 14) Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (43,04 ) ΑΡΘΡΟ 51ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Καθρέπτης νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (22,04 ) ΑΡΘΡΟ 52ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 17) Νεροχύτης πάγκου ανοξείδωτος, με βαλβίδα και σιφώνι, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών μονός ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (178,60 ) 52.2 διπλός ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ (239,54 ) ΑΡΘΡΟ 53ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21) Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων με δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες, με πτερωτή με κοπτήρες, παροχής 5m³/h και μανομετρικού 5mΣΥ, μέσα σε φρεάτιο συγκέντρωσης διαστάσεων 100x80x150cm, συμπεριλαμβανομένου του φρεατίου, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. Σελίδα 21 από 57

22 ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (5.233,80 ) ΑΡΘΡΟ 54ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19) Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης, φορητός, 6Kg, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (42,68 ) ΑΡΘΡΟ 55ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19) Αυτοδιεγειρόμενος πυροσβεστήρας οροφής, ξηρής σκόνης, φορητός, 12Kg, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (71,58 ) ΑΡΘΡΟ 56ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19) Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής μαγειρείου, αποτελούμενο από μία (1) φιάλη ξηρής σκόνης 12kg, τρία (3) ακροφύσια sprinkler, σωλήνωση αυτόματης τροφοδοσίας ακροφυσίων sprinkler από χαλκοσωλήνα Ψ18mm ανάλογου μήκους εφοδιασμένη με δικλείδα, τρία (3) απλά ακροφύσια και σωλήνωση χειροκίνητης κατάσβεσης από χαλκοσωλήνα Ψ18mm ανάλογου μήκους εφοδιασμένη με δικλείδα., δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών. ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (844,40 ) ΑΡΘΡΟ 57ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 20) Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm, μήκους 15m, με ακροφύσιο, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών. Σελίδα 22 από 57

23 ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (139,60 ) ΑΡΘΡΟ 58ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Καταιονητήρες sprinkler, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών. ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ (6,25 ) ΑΡΘΡΟ 59ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 11) Βαλβίδα ελέγχου αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης, διαμέτρου Φ2½", δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΚΑΤΟΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ (104,33 ) ΑΡΘΡΟ 60ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 12) Δίδυμο στόμιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών. ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (325,78 ) ΑΡΘΡΟ 61ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5) Συλλέκτης διανομής πιεστικού πυρόσβεσης χαλύβδινος, θερμογαλβανισμένος, διαμέτρου Φ4", σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια, πλήρως εγκατεστημένος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία. ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (95,06 ) Σελίδα 23 από 57

24 ΑΡΘΡΟ 62ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 22) Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, αποτελούμενο από ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα παροχής 22-30m³/h σε μανομετρικό 45-30mΣΥ, βοηθητικό ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα (jockey) παροχής 4,5m³/h σε μανομετρικό 55mΣΥ, πετρελαιοκίνητο αντλητικό συγκρότημα παροχής 22-30m³/h σε μανομετρικό 45-30mΣΥ, με πιεστικό δοχείο 100Lt και ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, σε ενιαία βάση, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών. ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (6.787,30 ) ΑΡΘΡΟ 63ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59) Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, λαμπτήρων φθορισμού 1x8W, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία. ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ (64,01 ) ΑΡΘΡΟ 64ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62) Πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόχων, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.. ΛΕΠΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ (2.494,40 ) ΑΡΘΡΟ 65ο (Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 62) Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού, δηλαδή εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για την παράδοσή του σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Σελίδα 24 από 57

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ H/M EΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου Προϋπολογισµός: 2.200.000,00 Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, Έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 Ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας- Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ Έργο ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΧΑΡΑ 1- ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ" ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ TEXNIKΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης

Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Τιμολόγιο Μελέτης ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα