ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ ΜΕΘΟΔΟΣ WIBAU - SL

3 ΚΟΙΝΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗ ΞΗΡΗ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ ΑΝΑΜΙΞΗ ΥΓΡΗ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΑ

4 ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Το τµήµα τροφοδοτήσεως αποτελείται από 3-5 µεταλλικές αποθήκες χωρητικότητας 1,5 έως 3 m 3 για τις διάφορες διαβαθµίσεις των αδρανών υλικών. Ητροφοδότησηγίνεταιµε ελαστικοφόρο φορτωτή. Κάθε αποθήκη φέρει στην κάτω πλευρά της θυρίδα εκροής µε έναδοσοµετρικό στοιχείο, του οποίου σκοπός είναι να τροφοδοτεί τα υλικά ογκοµετρικά στις σωστές αναλογίες στο συγκρότηµα παραγωγής. Τα δοσοµετρικά στοιχεία διαβιβάζουν τα αδρανή υλικά στο συλλεκτήριο οριζόντιο µεταφορικό ιµάντα, ο οποίος µέσω ενός δεύτερου κεκλιµένου µεταφορικού ιµάντα και δονητικού τροφοδότη τα µεταφέρει στο στρεφόµενο ξηραντήριο.

5 ΞΗΡΑΝΣΗ Η ξήρανση των αδρανών υλικών είναι η πλέον κρίσιµη εργασία, γιατί από αυτήν εξαρτάται η ποιότητα του ασφαλτοµίγµατος και η οικονοµική λειτουργία του συστήµατος. Το ξηραντήριο αποτελείται από ένα στρεφόµενο τύµπανο που έχει µήκος µέχρι 10 m και διάµετρο µέχρι 2,4 m. Η παραγωγική ικανότητα του ξηραντηρίου επηρεάζεται ιδιαίτερα από το περιεχόµενο υγρασίας των τροφοδοτούµενων στο συγκρότηµα υλικών, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί µέχρι ποσοστό µικρότερο του 0,5%. Για την καύση χρησιµοποιείται κοινό ή βαρύ πετρέλαιο (µαζούτ). Η προθέρµανση είναι ακόµη απαραίτητη για το διαχωρισµό του καυσίµου σε λεπτότατα σταγονίδια στον καυστήρα, ο οποίος είναι προϋπόθεση για καλή και οικονοµική καύση. Η προώθηση του υλικού προς την έξοδο του τύµπανου, αντίθετα προς τη φορά κινήσεως της φλόγας, προκαλείται µε τηµικρή κλίση του τύµπανου ως προς το οριζόντιο επίπεδο, περίπου 1 ο έως 5 ο, ή µε ταπτερύγια, τα οποία φέρει εσωτερικώς το τύµπανο σε διάταξη εσωτερικού µεταφορικού κοχλία. Τα πτερύγια, εκτός από την οµαλή προώθηση, προκαλούν συγχρόνως µία εγκάρσια αναµόχλευση του υλικού σε λεπτές στρώσεις, ηοποίασυµβάλει στην καλύτερη εκµετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων.

6 ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ Αποτελείται από 2 στάδια,της υγρής και ξερής αποκονίωσης. Η αποκονίωση έχει δύο στόχους: Πρώτον να συγκρατεί το χρήσιµο γιατοασφαλτόµιγµα λεπτοφυές υλικό, και εύτερον εύτερον ναπροστατεύειτοπεριβάλλοναπότηεκποµπή σκόνης. Το συγκρατούµενο από τους αποκονιωτές λεπτοφυές υλικό, το οποίο ονοµάζεται ίδιον φίλερ, µεταφέρεται µε µεταφορικό κοχλία και αναβατόριο, στην αποθήκη φίλερ για να χρησιµοποιηθεί ως υλικό πληρώσεως του ασφαλτοµίγµατος. Οεµπλουτισµός του µίγµατος µε τολεπτόαυτό υλικό έχει σκοπό την πλήρωση των κενών χώρων. Η συγκράτηση του λεπτοφυούς υλικού, το οποίο παρασύρεται προς την έξοδο µαζί µε τα καυσαέρια αποτελεί το ίδιο σοβαρή εργασία όπως η ξήρανση και η ανάµιξη. Στην περίπτωση που η αποκονίωση δεν λειτουργεί κανονικά παρουσιάζονται κάποια ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.

7 ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ Μειονεκτήµατα: Ρύπανση της ατµόσφαιρας σε τέτοιο βαθµό, ώστε να είναι απαγορευτική η λειτουργία ακόµη και µικρών συγκροτηµάτων κοντά σε οικισµούς Το περισυλλεγµένο από τα καυσαέρια λεπτό υλικό (ίδιο φίλερ κατηγορίας < 0,2 mm) χρησιµοποιείται για τη βελτίωση του παραγόµενου ασφαλτοµίγµατος. Αν το υλικό αυτό δεν επαρκεί πρέπει να συµπληρωθεί µε φερτό φίλερ, το οποίο αυξάνει το κόστος παραγωγής. ιαταράσσεται η ροή του αέρα µέσα στο ξηραντήριο, εποµένως µειώνεται ο βαθµός καύσεως και αυξάνει η κατανάλωση καυσίµου. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, που παρουσιάζεται από την έλλειψη φίλερ, γίνεται χρήση ειδικών µύλων αλέσεως, Ένας από αυτούς είναι και ο ΟΝΗΤΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΕΩΣ.

8 ΟΝΗΤΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ ΑΛΕΣΕΩΣ Ο δονητικός µύλος αλέσεως αποτελείται από δύο έως τρία δονούµενα τύµπανα, τα οποία φέρουν ως σώµατα αλέσεως επιµήκεις χαλύβδινες ράβδους. Με τη δόνηση κονιοποιείται το τροφοδοτούµενο υλικό, µεγέθους µέχρι 4 mm. Το παραγόµενο υλικό έχει µέγιστο κόκκο 0,2 mm. Η παραγωγική ικανότητα είναι 4 kp/h.

9 ΞΗΡΗ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ Το ρεύµα καυσαερίων και σκόνης µεταφέρεται από τον ανεµιστήρα κυκλοφορίας του ξηραντηρίου σε ένα κωνικό δοχείο (κυκλώνα). Η είσοδος του µίγµατος γίνεται κατά την εφαπτόµενη, έτσι ώστε το υλικό να φυγοκεντρίζεται, µε αποτέλεσµα οι κόκκοι της σκόνης µε τη µεγαλύτερη µάζα, εποµένως και αδράνεια, να τρίβονται στα τοιχώµατα του δοχείου, να χάνουν την ταχύτητά τους και τελικά να καταπίπτουν στην κάτω πλευρά του κυκλώνα. Από τη θέση αυτή το λεπτό λιθάλευρο µεταφέρεται µε οριζόντιο µεταφορικό κοχλία και κατακόρυφο αναβατόριο στην αποθήκη του ιδίου φίλερ.. Ο αέρας µε τα καυσαέρια, την υγρασία και τους υπολειπόµενους λεπτότερους κόκκους φεύγει από τον αγωγό, ο οποίος βρίσκεται στο ανώτερο άκρο του κυκλώνα προς τον επόµενο κυκλώνα, µικρότερης διαµέτρου, για τη συγκράτηση των κόκκων, οι οποίοι δεν κρατήθηκαν στον πρώτο κυκλώνα (πρώτη βαθµίδα).

10 ΞΗΡΗ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ Ηδιάµετρος και ο αριθµός των κυκλώνων επηρεάζει τη λειτουργία της εγκαταστάσεως. Η µικρή διάµετρος, διευκολύνει, λόγω της αυξηµένης φυγόκεντρου δυνάµεως, την κατάπτωση και των πολύ µικρών κόκκων. Εποµένως δίνει µεγαλύτερο βαθµόαποκονιώσεως. Το µειονέκτηµα της µικρής διαµέτρου είναι η µικρή παροχή, γι αυτό τοποθετούνται περισσότεροι κυκλώνες σε παράλληλη διάταξη.ένα άλλο µειονέκτηµα της µικρής διαµέτρου είναι η επικόλληση του υλικού στα εσωτερικά τοιχώµατα, όταν η υγρασία του υλικού είναι µεγαλύτερη του 1%. Για την επιτυχία υψηλού βαθµού αποκονιώσεως το σύστηµα αποτελείται από περισσότερους κυκλώνες, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι παράλληλα (αύξηση παροχής) και στη σειρά (αύξηση βαθµού αποκονιώσεως).

11 ΥΓΡΗ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ Για τη βελτίωση του βαθµού αποκονιώσεως στις τιµές των διεθνών προδιαγραφών 98 έως 99,9% τοποθετείται µετά τον φυγοκεντρικό αποκονιωτή, ως δεύτερη βαθµίδα, σύστηµα υγρής αποκονιώσεως.

12 ΥΓΡΗ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ Στο σύστηµα αυτόοικόκκοιτουυλικούδιαβρέχονταιµε νερόµέσα σε ένα στροβιλοθάλαµο. Στη συνέχεια το ρευστό µίγµα διαβιβάζεται σε ένα κωνικό δοχείο µε ανοδικήροήνερού, στο οποίογίνεταιοπρώτοςδιαχωρισµός του υλικού σε µικρούς και µεγάλους κόκκους σύµφωνα µε τους νόµους της υδραυλικής. Οι µεγαλύτεροι κόκκοι µε µεγαλύτερο βάρος καταπίπτουν προς το κάτω άκρο εξόδου, ενώ οι µικρότεροικόκκοιπαρασύρονταιαπότοανοδικόρεύµα νερού και οδηγούνται στο επόµενο δοχείο για να συνεχιστεί ο διαχωρισµός. Η ανοδική ταχύτητα του νερού, ηοποίαρυθµίζεται, επηρεάζει ανάλογα το βαθµό διαχωρισµού. Με τη µέθοδο αυτή είναι δυνατόν να κατακρατηθούν και οι µικρότεροι κόκκοι υλικού µε αποτέλεσµα την αύξηση του βαθµού αποκονιώσεως µέχρι και 99,9%.

13 ΑΝΑΜΙΞΗ Μετά το ξηραντήριο το υλικό µεταφέρεται από το αναβατόριο θερµού υλικού στο συγκρότηµα αναµίξεως. Η πρώτη διεργασία είναι ο ακριβής διαχωρισµός των υλικών στις διαφορές διαβαθµίσεις. Αυτό γίνεται µε ένα δονητικό κόσκινο 3 έως 4 πλεγµάτων ανάλογα µε τις διαβαθµίσεις. Μετά το διαχωρισµό τα διαβαθµισµένα υλικά µεταφέρονται µε τη βαρύτητα στα ενδιάµεσα δοσιµετρικά δοχεία και από αυτά στο ζυγό, ο οποίοςβρίσκεταικάτω από τα δοχεία.

14 ΑΝΑΜΙΞΗ Μετά τη ζύγιση τα υλικά διαβιβάζονται στον αναµικτήρα βιαίας αναµίξεως, ο οποίος φέρει δύο οριζόντιους άξονες µε πτερύγια αναµίξεως. Ηανάµιξη µε τους αντίθετα περιστρεφόµενους άξονες γίνεται µε 25 έως 50 στρ/λ επί15 έως 20 δευτερόλεπτα χωρίς άσφαλτο και στη συνέχεια επί 45 δευτερόλεπτα µε άσφαλτο, η οποία καταιονίζεται στον αναµικτήρα µε πίεση4 έως 7 bar. Ο συνολικός χρόνος αναµίξεως (χρόνος κύκλου) κυµαίνεται µεταξύ 45 και 60 δευτερόλεπτα και είναι αποφασιστικός για την παραγωγική ικανότητα του συγκροτήµατος. Η τροφοδότηση του ιδίου και του φερτού φίλερ γίνεται µε χωριστό ζυγό. Ο παραπάνω αναµικτήρας χαρακτηρίζεται ως αναµικτήρας περιοδικής αναµίξεως. Υπάρχουν και αναµικτήρες συνεχούς αναµίξεως Σε ειδικές κατασκευές οδοποιίας, στις οποίες απαιτούνται µεγάλοι κόκκοι αδρανών, χρησιµοποιούνται

15 ΦΟΡΤΗΓΑ Στο σύστηµα αυτόοικόκκοιτουυλικούδιαβρέχονταιµε νερόµέσα σε ένα στροβιλοθάλαµο. Στη συνέχεια το ρευστό µίγµα διαβιβάζεται σε ένα κωνικό δοχείο µε ανοδικήροήνερού, στο οποίογίνεταιοπρώτοςδιαχωρισµός του υλικού σε µικρούς και µεγάλους κόκκους σύµφωνα µε τους νόµους της υδραυλικής. Οι µεγαλύτεροι κόκκοι µε µεγαλύτερο βάρος καταπίπτουν προς το κάτω άκρο εξόδου, ενώ οι µικρότεροι κόκκοι παρασύρονται από το ανοδικό ρεύµα νερού και οδηγούνται στο επόµενο δοχείο για να συνεχιστεί ο διαχωρισµός. Η ανοδική ταχύτητα του νερού, η οποία ρυθµίζεται, επηρεάζει ανάλογα το βαθµό διαχωρισµού.

16 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τα νέα συγκροτήµατα παραγωγής ασφαλτικών µιγµάτων έχουν τη δυνατότητα να παρασκευάζουν µίγµατα µε πρόσµιξη ανακυκλωµένων υλικών µέχρι ποσοστό 50%, ανάλογα µε την ποιότητα των παλαιώνυλικώνκαιτηµέθοδο. ιακρίνονται τρεις µέθοδοι παραγωγής : 1. Θέρµανση µέσα στο ξηραντήριο µαζί µε ταπρωτογενήυλικά. Εφαρµόζεται στα συγκροτήµατα συνεχούς παραγωγής (το τύµπανο είναι και αναµικτήρας) και µε χωριστόαναµικτήρα. 2. Θέρµανση δι επαφής µε ταθερµά υλικά. Εφαρµόζεται µόνο στα συγκροτήµατα µε αναµικτήρα και για µικρές ποσότητες παλαιών υλικών. 3. Θέρµανση σε δεύτερο παράλληλο ειδικό τύµπανο ξηράνσεως.

17 ΜΕΘΟ ΟΣ WIBAU - SL ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΑΝΑΜΙΞΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΙΛΟ ΦΟΡΤΗΓΑ

18 ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η τροφοδότηση των αδρανών υλικών στην εγκατάσταση γίνεται από τρία έως πέντε δοσιµετρικά δοχεία (1), όπως στην περίπτωση της συµβατικής διατάξεως. Τα υλικά µεταφέρονται από το αναβατόριο ψυχρού υλικού (3) στο ενδιάµεσο δοχείο (4), µέσα στο οποίο γίνεται η µέτρηση της υγρασίας µε ηλεκτρικό υγρόµετρο (6).

19 ΑΠΟΘΗΚΕΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Με την υποστήριξη ηλεκτρονικής διατάξεως γίνεται αναγωγή του φαινοµένου ειδικού βάρους τουυλικούσευγρασίαµηδέν. Με το ιδεατό αυτό βάρος τα υλικά τροφοδοτούνται στο ζυγό αδρανών υλικών (7), ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον αναµικτήρα. Στηθέσηαυτήπροστίθεται το ορυκτό φίλερ (8).

20 ΑΝΑΜΙΞΗ Στη συνέχεια τα υλικά εισέρχονται στον αναµικτήρα (11). Συγχρόνως προσδίδεται το ειδικό πρόσθετο υλικό Adhistab σε υγρή κατάσταση (10) και η θερµή άσφαλτος µε υψηλή πίεση για την αναγκαία εκνέφωση και τον καταµερισµό τηςσελεπτότατασταγονίδια(9).

21 ΑΝΑΜΙΞΗ Τα σταγονίδια της ασφάλτου, µόλις έλθουν σε επαφή µε τα ψυχρά και υγρά αδρανή υλικά, σκληραίνονται απότοµα και παραµένουν µέσα στο µίγµα υπό µορφή µικρών σφαιρών, χωρίς να περιβάλλουντουςκόκκουςτωναδρανώνυλικών. Το ψυχρό και οµοιογενές µίγµα, που παράγεται µεαυτήτηµέθοδο, εισέρχεται στο ξηραντήριο,

22 ΞΗΡΑΝΣΗ Στο ξηραντήριο, η πίεση µέσα στο τύµπανο διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, κάτω της ατµοσφαιρικής πιέσεως, έτσι ώστε η υγρασία, η οποία περιέχεται στα αδρανή υλικά, να εξατµίζεται σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 100 ο C.Μέσα στο δραστήρα, µε πτωχή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, το µίγµα αδρανών υλικών και στερεών σφαιριδίων ασφάλτου µετατρέπεται κατά την πορεία του σε θερµό ασφαλτόµιγµα Στην αρχή, υπό την επίδραση του Adhistab, το νερό µε την πρόσδοση θερµότητας ελευθερώνεται από τους κόκκους των αδρανών υλικών και µετατρέπεται σε ατµό. Συγχρόνως τα σφαιρίδια της ασφάλτου ρευστοποιούνται σε θερµοκρασία ίση µε τη θερµοκρασία εξατµίσεως του νερού. Ο ατµός παρασύρεται από τον ελκυσµό προς την έξοδο. Ηρευστήάσφαλτος, υποστηριζόµενη από τις ελαιοφιλείς ιδιότητες του Adhistab, περιβάλλει τους κόκκους των αδρανών υλικών. Κατά την πορεία του µίγµατος προς την έξοδο η θερµοκρασία του αυξάνει στην επιθυµητή θερµοκρασία του έτοιµου υλικού. Η µέθοδος WIBAU - SL εµφανίζει τα εξής πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα:

23 ΞΗΡΑΝΣΗ Πλεονεκτήµατα: Λειτουργία χωρίς σκόνη. Αυτός είναι ο στόχος της µεθόδου αναµίξεως των υλικών µέσα στο ίδιο το τύµπανο ξηράνσεως. Παράλληλο πλεονέκτηµα είναιη συγκράτηση του ίδιου φίλερ, το οποίο στα συµβατικά συγκροτήµατα συγκρατείται κατά ένα τµήµα τουµέσα στους αποκονιωτές, και στη συνέχεια η πρόσθεσή του στο µίγµα µε µεταφορικές και ζυγιστικές διατάξεις. Η επεξεργασία του υλικού, που παράγεται µε τηµέθοδο SL, είναι ευκολότερη (δεν κολλάει στις µεταλλικές επιφάνειες). Αυτό οφείλεται στην κατά 0,3% κατά βάρος υψηλότερη υγρασία σε σχέση µε τασυµβατικά συγκροτήµατα Η παραγωγή του µίγµατος µπορεί να διακοπεί µετά τη φάση αναµίξεως, εφ όσον το µίγµα αδρανών υλικών και σφαιριδίων ασφάλτου µπορεί να αποθηκευτεί για µακρύ χρονικό διάστηµα. Έτσι είναι δυνατή η παραγωγή του αδρανούς µίγµατος σε κεντρικά συγκροτήµατα και στη συνέχεια η µεταφορά και διανοµή σε περιφερειακά συγκροτήµατα, στα οποία, µε µικρούς φορητούς δραστήρες, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στις θέσεις διαστρώσεως, να µετατρέπεται σε θερµό ασφαλτόµιγµα

24 ΞΗΡΑΝΣΗ Μειονεκτήµατα: Η εκποµπή βλαβερών αερίων στην ατµόσφαιρα, τα οποία είναι προϊόν της έστω και χαµηλής απανθρακώσεως της ασφάλτου µετά την ολική εξάτµιση της υγρασίας στη φάση της τελικής ανυψώσεως της θερµοκρασίας του µίγµατος

25 ΦΟΡΤΗΓΑ Στο σύστηµα αυτόοικόκκοιτουυλικούδιαβρέχονταιµε νερόµέσα σε ένα στροβιλοθάλαµο. Στη συνέχεια το ρευστό µίγµα διαβιβάζεται σε ένα κωνικό δοχείο µε ανοδικήροήνερού, στο οποίογίνεταιοπρώτοςδιαχωρισµός του υλικού σε µικρούς και µεγάλους κόκκους σύµφωνα µε τους νόµους της υδραυλικής. Οι µεγαλύτεροι κόκκοι µε µεγαλύτερο βάρος καταπίπτουν προς το κάτω άκρο εξόδου, ενώ οι µικρότεροι κόκκοι παρασύρονται από το ανοδικό ρεύµα νερού και οδηγούνται στο επόµενο δοχείο για να συνεχιστεί ο διαχωρισµός. Η ανοδική ταχύτητα του νερού, η οποία ρυθµίζεται, επηρεάζει ανάλογα το βαθµό διαχωρισµού.

26 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ Η µέθοδος αναµίξεως µέσα στο τύµπανο, γνωστή µε την ονοµασία Drum-Mix, είναι µία παραλλαγή της µεθόδου SL, µε τηδιαφορά, ότι η ανάµιξη των ορυκτών αδρανών υλικών και της ασφάλτου γίνεται µέσα στο τύµπανο χωρίς πρόσθεση χηµικού υλικού. Το τύµπανο αναµίξεως εκτελεί και τις τρεις εργασίες: ψυχρά ανάµιξη αδρανών υλικών (ζώνη 1), ξήρανση (ζώνη 2) και ανάµιξη µε την άσφαλτο (ζώνη 3).

27 ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΥΜΠΑΝΟ Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και για να ανταποκρίνεται η εγκατάσταση στις αυστηρές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος, τοποθετείται ειδικό φίλτρο συγκρατήσεως της σκόνης και αποπλύσεως των αερίων καύσεως Η µέθοδος αναµίξεως µέσα στο τύµπανο έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: το κόστος κτήσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας είναι σχετικά χαµηλότερο Και τα εξής µειονεκτήµατα: Η ελαττωµατική του λειτουργία µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή µόλυνση της ατµόσφαιρας από τη µερική απανθράκωση της ασφάλτου.

28 ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΕΩΣ Ηλειτουργία του φίλτρου συγκρατήσεως της σκόνης και αποπλύσεως των αερίων καύσεως στηρίζεται στο συνδυασµό µηχανικών φίλτρων, κυκλώνων ή σάκων από ύφασµα και στην παρεµβολή µιας βαλβίδας συγκρατήσεως τύπου venturi, στην οποία καταιονίζεται συνεχώς νερό.

29 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Η µέθοδος αναµίξεως των αδρανών υλικών µέσα σε διπλό τύµπανο (Double Barrel) γίνεται χωρίς χρήση πρόσθετων χηµικών υλικών και έχει στόχο την ελαχιστοποίηση της εκποµπής σκόνης και βλαβερών ουσιών στην ατµόσφαιρα και συγχρόνως τη δυνατότητα επεξεργασίας ασφαλτωµένων αδρανών υλικών, που προέρχονται από ανακύκλωση ασφαλτικών ταπήτων.

30 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ Το συγκρότηµα αποτελείται από τα εξής τρία βασικά τµήµατα: 1. Τύµπανο ξηράνσεως για τα πρωτογενή ορυκτά νωπά αδρανή υλικά. 2. Παράλληλο τύµπανο για τα ασφαλτωµένα αδρανή υλικά. 3. Αναµικτήρας συνεχούς ροής.

31 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ Όταν η παλαιά επιφάνεια παρουσιάζει ανωµαλίες µεγαλύτερες απ όσο έχει τη δυνατότητα να αναµοχλεύσει το κύριο µηχάνηµα, τότε πρέπει να προηγείται ένα πλάνισµα (φρεζάρισµα) των ανωµαλιών, µε ειδικό µηχάνηµα (φρέζα), που µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µόνο του για επιφανειακές επεξεργασίες σε ασφαλτοτάπητες (για να αποµακρυνθούν αποσαθρωµένα τµήµατα, για τοµές, απλή εξοµάλυνση κλπ.). Το πλάνισµα µπορεί να γίνει χρονικά ανεξάρτητα από την κύρια εργασία. Για την ανακύκλωση σε συγκρότηµα παραγωγής χρειάζεται µόνο η φρέζα, και ένα κοινό µηχάνηµα διαστρώσεως (finisher), ενώ το συγκρότηµα παραγωγής πρέπει να έχει ειδική διαρρύθµιση για να προστατεύει το ανακυκλωµένο υλικό από υπερβολική θερµοκρασία, ηοποία µπορεί να προκαλέσει την απανθράκωσή του.

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999).

Ανάκτηση ενέργειας από τη θερµική επεξεργασία των απορριµµάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΑ, 1999). 5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5.1. Γενικά Η χρήση της ΘΕ στη Α, εκτός από τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς (π.χ. εκποµπές ρύπων) καθορίζεται επίσης από οικονοµικούς περιορισµούς (συνολικό κόστος), τις διαµορφούµενες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-17-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 17 Οδοστρωσία από τσιµεντόδετο ανακυκλωµένο µίγµα φρεζαρισµένων ασφαλτικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 03 Συντήρηση του σκυροδέµατος 00 - Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Όνομα φοιτητή: Κωνσταντίνος Κεφάλας Α.Μ. 080063 Επιβλέπων καθηγητής: Ματζινός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ

Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ Τµήµα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙ ΙΟ Υπεύθυνος καθηγητής: Κουριδάκης Εµµανουήλ Σπουδαστές: Αντουράκης Μάρκος Κυριακάκης Κων/νος Χρυσός Ευστράτιος Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μετατροπή συμβατικού καυστήρα πετρελαίου για χρήση συσσωματωμάτων (pellets) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-02-03 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 02 Στρώσεις έδρασης οδοστρωµάτων από σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά 03 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας.

Στο παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία του προϊόντος σας. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στα προϊόντα PROTHERM. Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση της υψηλής ποιότητας του τελικού προϊόντος και η συνέχιση της πάγιας αίσθησης εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Επιβλέπων Καθηγητής) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ (Συνεπιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝ. ΚΑΘ. Γ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 1 1. Εισαγωγή Παρά τη χρήση απλών, πρωτόγονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα