ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80. ΘΕΜΑ: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80. ΘΕΜΑ: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 ΘΕΜΑ: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος. Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Φακή Γεωργίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.44/2013 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Φακής Γεώργιος ως Προέδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος, 7) Καφφές Θεόδωρος και 8) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την με αριθμ. 31/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 3. Την με αριθμ. 77/2003 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών». 4. Την υπ αριθμ / εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλούμε να εξετάσετε τα πρακτικά διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών. 5. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 η συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού γιά την προμήθεια υδραυλικών υλικών η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/2013 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, και αποτελείται από τους: 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος Πρόεδρος 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Μέλος 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη Μέλος Η Επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τις προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσες προσφορές είχαν κατατεθεί στην υπηρεσία. Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι εξής: 1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ 2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε Παρελθούσης της ώρας λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ή του χρόνου παραλαβής που συνεχιζόταν χωρίς διακοπή, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος προμηθευτής. Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 75

2 Ο Φάκελος 1.3 περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που επισυνάπτεται. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο Φάκελος 2.3 περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που επισυνάπτεται. Από τους φακέλους που υποβλήθηκαν γίνονται δεκτοί οι 1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ 2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. Στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφερόμενους και τους ανακοίνωσε το αποτέλεσμα του ελέγχου και ότι η προσφορά Νο1 γίνεται δεκτή και η προσφορά Νο 2 γίνεται δεκτή. Στη συνέχεια δια του κ.χατζίκου δόθηκαν στην επιτροπή αξιολόγησης. Κατόπιν έληξε η συνεδρίαση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη 6. Την με αριθμ. πρωτ / Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων - Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ - Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ - Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ πού αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 19/2013), αφού πήραμε υπόψη τον σχετικό φάκελο της προσφοράς, τη διακήρυξη και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων μετά τεχνικής περιγραφής του διαγωνισμού της 21/02/2013 για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, συντάξαμε την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών της ως άνω προμήθειας. Έτσι, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλάβαμε τους φακέλους. με την αντίστοιχη αρίθμηση 1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ με προσφερόμενα υδραυλικά υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές,όπως περιγράφονται στους όρους διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας. 2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε με προσφερόμενα υδραυλικά υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές,όπως περιγράφονται στους όρους διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας. Οι παραπάνω τεχνικές προσφορές γίνονται δεκτές. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 7. Την με αριθμ. πρωτ / Έκθεση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος Πρόεδρος 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Μέλος 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη Μέλος Σελίδα 2 από 75

3 με θέμα την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών υλικών. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη κανείς αντιπρόσωπος αν και είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Η επιτροπή έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης, αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές,τις υπέγραψε και βρήκε να περιέχουν ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1.. ΤΑΚΟΥΔΗΣ Η προσφορά 2% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και κρίνεται έγκυρη. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε Η προσφορά 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και κρίνεται έγκυρη. Στη συνέχεια η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης προέβηκε στην οικονοτεχνική αξιολόγηση σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο των όρων διακήρυξης, δηλαδή : Έκανε τον έλεγχο των προσφερόμενων υλικών και διαπίστωσε ότι η προσφορά Νο 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε είχε την μεγαλύτερη έκπτωση 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και στην οποία προτείνεται να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών. Κατόπιν έληξε η συνεδρίαση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος Πρόεδρος 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Μέλος 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη Μέλος ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την με αριθμ.πρωτ / Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, την με αριθμ.πρωτ / Έκθεση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την Προμήθεια υδραυλικών υλικών και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, Π.Ο. Τρικάλων Αθηνών ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ.: , ΑΦΜ: Γ ΔΟΥ Λάρισας με έκπτωση 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών. Ακολουθεί συνημμένη κατάσταση με τα προς προμήθεια υδραυλικά υλικά. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ Σελίδα 3 από 75

4 Ε Ι Δ Ο Σ Σελίδα 4 από 75 Μ.Μ Τιμή προυπολογισμού Τιμή προσφοράς 1 AΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO 40G ΤΕΜ 7,85 7,46 2 KΩNIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦ ΤΕΜ 20,25 19,24 3 MHXAN.ΠΛΗΡΗΣ 2 ΛΕΙΤ.ΙDEAL C7901 ΤΕΜ 59,46 56,49 4 MΠΑΤ.FRANKE ΑDMIRAL STAND.XΡΩME ΤΕΜ 157,09 149,24 5 MΠΑΤ.ΕΝΤOIX.ΝΤ.ΕUROSMART ΤΕΜ 61,20 58,14 6 P10 18X1-2" ΤΕΜ 3,21 3,05 7 P1M 15X1-2" ΤΕΜ 1,12 1,06 8 P1M 18X1-2" ΤΕΜ 1,46 1,38 9 P1M 22X3-4" ΤΕΜ 2,39 2,27 10 P1M 28X3-4" ΤΕΜ 5,58 5,30 11 P1M-Ρ2F Φ32Χ1 ΤΕΜ 5,98 5,68 12 P2F 15X1-2" ΤΕΜ 1,12 1,06 13 P4 LF 18X1-2" ΤΕΜ 3,00 2,85 14 P6 18X18 ΤΕΜ 3,94 3,74 15 P8 TF 18X1-2" ΤΕΜ 4,68 4,45 16 P9 T 15X15 ΤΕΜ 4,68 4,45 17 P9 T 18X18 ΤΕΜ 5,88 5,58 18 P9 T 28X28 ΤΕΜ 15,77 14,98 19 P9 T 32X32 ΤΕΜ 16,71 15,87 20 VOL-VAL 1" BRASS-FORM ΤΕΜ 8,26 7,84 21 VOL-VAL 1" ΜΕ ΡΑΚΟΡ BRASS-FORM ΤΕΜ 13,90 13,20 22 VOL-VAL 3-8Χ1-2 ΤΕΜ 5,79 5,50 23 VOL-VAL 1" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23 ΤΕΜ 24,35 23,13 24 VOL-VAL 1" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 4,13 3,93 25 VOL-VAL 1/2" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23 ΤΕΜ 11,49 10,92 26 VOL-VAL 11-2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 9,31 8,84 27 VOL-VAL 11-4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 6,70 6,36 28 VOL-VAL 1-2" ΤΡΙΟΔΟ Ν.21 ΤΕΜ 25,39 24,12 29 VOL-VAL 1-2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 1,96 1,86 30 VOL-VAL 1-2"ΤΡΙΟΔΟ ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 6,40 6,08 31 VOL-VAL 2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 13,65 12,97 32 VOL-VAL 21-2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 28,61 27,18 33 VOL-VAL 3" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 41,78 39,69 34 VOL-VAL 3/4" BRASS-FORM ΤΕΜ 6,08 5,78 35 VOL-VAL 3/4" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23 ΤΕΜ 16,90 16,06 36 VOL-VAL 3/4"ΜΕ ΡΑΚΟΡ BRASS-FORM ΤΕΜ 9,56 9,08 37 VOL-VAL 3-4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 2,77 2,63 38 VOL-VAL 4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 80,69 76,66 39 VOL-VAL MEB 11-4" N.301 ΤΕΜ 13,65 12,97 40 VOL-VAL N.240 1" ΤΕΜ 25,69 24,40 41 VOL-VAL N " ΤΕΜ 12,00 11,40 42 VOL-VAL N " ΤΕΜ 15,96 15,17 43 VOL-VAL N.341 1" ΤΕΜ 12,40 11,78 44 VOL-VAL N " ΤΕΜ 16,21 15,40 45 VOL-VAL N " ΤΕΜ 6,03 5,73 46 VOL-VAL N " ΤΕΜ 11,87 11,28 47 VOL-VAL N " ΤΕΜ 15,04 14,29 48 VOL-VAL N.39 ME ΦΙΛΤΡΟ 1-2X3-4 ΤΕΜ 4,46 4,24 49 VOL-VAL N.45 ME ΦΙΛΤΡΟ 1-2X1-2 ΤΕΜ 9,01 8,56 50 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 1-2" ΤΕΜ 2,44 2,32

5 51 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 3-4" ΤΕΜ 3,82 3,63 52 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕΒ 1" ΤΕΜ 5,06 4,80 53 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕΒ 1-2" ΤΕΜ 2,56 2,43 54 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕΒ 3-4" ΤΕΜ 3,63 3,45 55 VOL-VAL ΓΩΝ.BRASS-FORM Ν.39 ΤΕΜ 4,21 4,00 56 VOL-VAL ΓΩΝ.BRASS-FORM Ν.45 ΤΕΜ 3,97 3,77 57 VOL-VAL ΜΕΒ 1" BRASS-RORM ΤΕΜ 8,68 8,25 58 VOL-VAL ΜΕΒ 1" Ν.301 ΤΕΜ 8,66 8,23 59 VOL-VAL ΜΕΒ 11-2" Ν.301 ΤΕΜ 21,02 19,97 60 VOL-VAL ΜΕΒ 1-2" Ν.301 ΤΕΜ 4,52 4,30 61 VOL-VAL ΜΕΒ 3/4" BRASS-FORM ΤΕΜ 6,25 5,94 62 VOL-VAL ΜΕΒ 3-4" Ν.301 ΤΕΜ 6,29 5,98 63 VOL-VAL ΜΕΒ 3-4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 2,93 2,78 64 VOL-VAL Ν " Β.Τ. ΤΕΜ 61,22 58,16 65 VOL-VAL Ν " Β.Τ. ΤΕΜ 3,48 3,31 66 VOL-VAL Ν.14 1' ΤΕΜ 8,66 8,23 67 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 21,02 19,97 68 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 13,65 12,97 69 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 4,52 4,30 70 VOL-VAL Ν.14 2" ΤΕΜ 31,79 30,20 71 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 62,91 59,76 72 VOL-VAL Ν.14 3' ΤΕΜ 89,51 85,03 73 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 6,29 5,98 74 VOL-VAL Ν.14 4" ΤΕΜ 151,28 143,72 75 VOL-VAL Ν.182 ΤΕΜ 3,38 3,21 76 VOL-VAL Ν.20 2" ΤΕΜ 20,25 19,24 77 VOL-VAL Ν.20 3" ΤΕΜ 70,63 67,10 78 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 3,81 3,62 79 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 16,22 15,41 80 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 20,28 19,27 81 VOL-VAL Ν.241 ΤΕΜ 3,59 3,41 82 VOL-VAL Ν.243 1" ΤΕΜ 18,64 17,71 83 VOL-VAL Ν.341 2" ΤΕΜ 27,25 25,89 84 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 7,53 7,15 85 VOL-VAL Ν.342 1" ΤΕΜ 19,32 18,35 86 VOL-VAL Ν.346 1" ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 14,13 13,42 87 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 23,08 21,92 88 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 7,02 6,67 89 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 9,87 9,37 90 VOL-VAL Ν.39 ΤΕΜ 4,46 4,24 91 VOL-VAL Ν.45 ΤΕΜ 4,46 4,24 92 VOL-VAL Ν.610 1" ΤΕΜ 21,93 20,83 93 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 39,66 37,68 94 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 32,85 31,21 95 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 14,47 13,75 96 VOL-VAL Ν.610 2" ΤΕΜ 58,97 56,02 97 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 18,12 17,22 98 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 6,62 6,29 99 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 9,19 8, VOL-VAL ΦΙΛΤΡΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ 1" ΤΕΜ 15,21 14, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ100 ΜΕΤ 5,90 5, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ120 ΜΕΤ 7,92 7, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ125 ΜΕΤ 8,28 7, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ130 ΜΕΤ 8,61 8,18 Σελίδα 5 από 75

6 105 ΑΕΡΙΟ 2 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 11,80 11, ΑΕΡΙΟ 3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,30 12, ΑΕΡΙΟ 500gr. ΤΕΜ 1,31 1, ΑΕΡΙΟ 7 LIBR. ΤΕΜ 24,28 23, ΑΕΡΙΟ MAP GAS ΤΕΜ 4,32 4, ΑΕΡΙΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Ν Β ΤΕΜ 14,87 14, ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Φ22Χ150ΜΜ WILC ΤΕΜ 2,12 2, ΑΝΤΑΛ.ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΑΚ.STIEBEL ΤΕΜ 15,67 14, ΑΝΤΑΛ.ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΜΑΓΝΗΣΙ ΤΕΜ 2,35 2, ΑΝΤΑΛ.ΕΣΩ.ΜΠΟΥΤΟΝ SENTΟSA ΤΕΜ 9,93 9, ΑΝΤΑΛ.ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΜΑΓΝ ΤΕΜ 2,44 2, ΑΝΤΑΛ.ΝΤΟΥΖ ΚΟΥΖ.EYROPLUS ΤΕΜ 15,07 14, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΡΓ.BOSCH ΤΕΜ 16,34 15, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΛΑΒΗ GROHE MIX N ΤΕΜ 12,97 12, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ GROHE N ΤΕΜ 5,16 4, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠ.ΕΡΓ.BOSCH ΤΕΜ 18,69 17, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ COLORADO ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 7,89 7, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ DUALUX ΤΕΜ 18,72 17, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GROHE N ΤΕΜ 5,67 5, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ IDEAL ST. ΤΕΜ 5,72 5, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ OM ΤΕΜ 2,81 2, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ RUBINO FRANKE ΤΕΜ 10,67 10, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ VOL-VAL Ν.510 ΤΕΜ 3,71 3, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ JAMILA ΤΕΜ 11,73 11, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΟΥΖ LADYLUX ΤΕΜ 5,16 4, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΠΟΜΟΛΟ ΜΠΑΤΑΡ.FRAP ΤΕΜ 1,51 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ VOL-VAL Ν510 ΒΙΟΡΕΙΧΑΛ ΤΕΜ 1,79 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΕΡΑΤΟΡ ΜΕ ΣΙΤΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1,20 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘ.ΡΟΗΣ ΖΝΧ MICROTEC ΤΕΜ 11,77 11, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘ/ΡΑΣ ΝΕΡΟΥ SATURN ΤΕΜ 5,06 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 20,05 19, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΑ RIELLO PRESS 1G ΤΕΜ 6,24 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΑ ΚΑΥΣ.RIELLO RL ΤΕΜ 5,92 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO G10 ΤΕΜ 9,71 9, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO G20 ΤΕΜ 9,10 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO G5 ΤΕΜ 9,19 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO RG3 ΤΕΜ 8,97 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΠΟΙΛΕΡ 20c ΤΕΜ 5,71 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣ.JOHNSON ΤΕΜ 4,17 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΤΛΙΑ RIELLO 45-N ΤΕΜ 264,32 251, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΤΛΙΑ RIELLO RBL ΤΕΜ 87,83 83, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ν43544 ΤΕΜ 3,58 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ RIELLO 45-Ν ΤΕΜ 197,94 188, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ RIELLO GULIV ΤΕΜ 6,14 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ RIELLO G3 ΤΕΜ 11,96 11, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΝΕΡΟΥ 3-4" ΤΕΜ 2,51 2, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G10 ΤΕΜ 41,82 39, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G20 ΤΕΜ 47,02 44, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G5 ΤΕΜ 3,91 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO RG4 ΤΕΜ 19,86 18, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO Μ20 ΤΕΜ 11,01 10, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕK-ΚΟ RIELL.RL28-38 ΤΕΜ 159,71 151, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-KO RIELL.RBL-509 ΤΕΜ 213,08 202, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.40G(530) ΤΕΜ 110,27 104,75 Σελίδα 6 από 75

7 159 ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.GULIV.BS ΤΕΜ 153,19 145, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.GULIV.RG ΤΕΜ 102,93 97, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.PRES 503 ΤΕΜ 186,12 176, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELLΟ 535 SE ΤΕΜ 103,52 98, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝ.ΜΠΑΤΑΡ. FIORE ΤΕΜ 1,31 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν119 ΤΕΜ 3,19 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν196 ΤΕΜ 3,81 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΜΠΑΤΑΡ.ΑΠΛΗΣ ΤΕΜ 0,56 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ CLEARTAP ΤΕΜ 19,24 18, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤ.MISTRA ΤΕΜ 12,57 11, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ KΑΥΣΤ.RIELLO G5 ΤΕΜ 99,27 94, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚ/ΒΑΝΑΣ CIM ΤΕΜ 10,76 10, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤ.RIELLO 45N ΤΕΜ 252,32 239, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ 12.0 PLP 60oRIELL ΤΕΜ 6,94 6, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ 8.50 PLP 60oRIELL ΤΕΜ 6,94 6, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ Ν.Τ-4-LP-25 ΤΕΜ 26,68 25, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚ&ΔΙΑΣΚ.RIELLO G10 ΤΕΜ 41,17 39, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO G20 ΤΕΜ 42,77 40, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO M5 ΤΕΜ 4,47 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO RG3 ΤΕΜ 50,64 48, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO Μ.20 ΤΕΜ 14,83 14, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ SENTOSA 8915 ΤΕΜ 9,11 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ-ΔΙΧΑΛΟ Ν ΤΕΜ 7,23 6, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΜ.ΒΑΛΒ.ΝΙΠΤ. ΤΕΜ 7,61 7, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ RIELLO GULLIVER ΤΕΜ 5,37 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡ.ΒΑΛΒ.CEMΕ ΤΕΜ 8,36 7, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΙΤ. ΚΑΝ.ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΕΡ.230V ΤΕΜ 25,00 23, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΙΤ. ΚΑΝ.ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΕΡ.24V ΤΕΜ 25,00 23, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜ.ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 8,59 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓ.ΒΑΛΒ.ΔΕΛΤΑ ΤΕΜ 10,40 9, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝ.ΒΑΛ.RIELLO ΤΕΜ 14,56 13, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝ.ΒΑΛΒ.RL RIE ΤΕΜ 14,24 13, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣ/ΤΗΣ ΑΕΡ.27-31ΚW ΤΕΜ 34,01 32, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣ/ΤΗΣ ΑΕΡA 24KW ΤΕΜ 25,82 24, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤ.ΕΠΙΤ.RIELLO ΤΕΜ 36,92 35, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ GROHE Ν.5386 ΤΕΜ 0,40 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ FC 60 ΤΕΜ 33,92 32, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ VIP ΤΕΜ 14,07 13, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4μF RIELLO ΤΕΜ 4,47 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5μF RIELLO ΤΕΜ 4,25 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 μf ΤΕΜ 15,98 15, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4 μf ΤΕΜ 5,56 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ6.3μF ΤΕΜ 6,12 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΛΕΒΗΤΑ NOVA ΤΕΜ 70,98 67, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΑΚΟΡ GROHE Ν ΤΕΜ 8,39 7, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΑΚΟΡ ΧΡΩΜ.ΦΙΛΤΡ ΤΕΜ 4,04 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ RIELLO ΤΕΜ 1,20 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ RIELLO ΤΕΜ 0,36 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ Ν ΤΕΜ 0,36 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧ.PAMIX ΤΕΜ 9,36 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν.196 ΤΕΜ 3,60 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡ.ΚΑΥΣΑΕΡΙ ΤΕΜ 30,10 28, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO GULLIVE ΤΕΜ 9,76 9,27 Σελίδα 7 από 75

8 213 ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO RL ΤΕΜ 11,70 11, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EMMETI 4KW ΤΕΜ 13,21 12, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ STIEBΕL ΤΕΜ 29,64 28, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ.ELCO ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ ΤΕΜ 39,43 37, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ.ELCO ΧΩΡ.ΑΝΟΔΙΟ ΤΕΜ 19,80 18, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΣΩΤ.ΕΤS 758 ΤΕΜ 21,02 19, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ JOHNSON ΤΕΜ 10,92 10, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ STIEBEL ΤΕΜ 23,91 22, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ WILCO ΤΕΜ 35,61 33, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΤΕΜ 11,40 10, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS AΠΟΣΤΡ.ΚΡ250-Α1 ΤΕΜ 250,58 238, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CH 4-40 ΤΕΜ 279,83 265, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CH 4-50 ΤΕΜ 346,13 328, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CHI 2-30 ΤΕΜ 460,20 437, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CR 3-13 ΤΕΜ 410,00 389, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JETPAQ2 ΤΕΜ 359,27 341, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JP5 ΤΕΜ 213,53 202, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JP6 ΤΕΜ 267,15 253, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.CC-5A1 ΤΕΜ 145,28 138, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.ΚΡ150Α-1 ΤΕΜ 211,58 201, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.ΚΡ250ΑV1 ΤΕΜ 262,28 249, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 100/170-3/4 ΤΕΜ 1.764, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 65/120-4/2 ΤΕΜ 1.122, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 65/140-7,5/2 ΤΕΜ 1.231, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 80/270-5,5/4 ΤΕΜ 1.833, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 50/ /2 ΤΕΜ 770,59 732, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 65/ /2 ΤΕΜ 917,68 871, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 65/ /4 ΤΕΜ 760,15 722, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 100/224-4/4 ΤΕΜ 1.113, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 125/200-4/4 ΤΕΜ 1.190, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /4 ΤΕΜ 513,41 487, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /2 ΤΕΜ 524,80 498, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /4 ΤΕΜ 513,41 487, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /4 ΤΕΜ 665,25 631, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 50/140-2,2/2 ΤΕΜ 553,27 525, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 50/200-9/2 ΤΕΜ 1.124, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/140-3/2 ΤΕΜ 668,10 634, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/180-1,5/4 ΤΕΜ 852,20 809, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/200-2,2/4 ΤΕΜ 880,67 836, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 80/180-2,2/4 ΤΕΜ 917,68 871, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 40/125-1,1/2 ΤΕΜ 490,63 466, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 50/200-1,1/4 ΤΕΜ 788,62 749, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 65/160-0,75/4 ΤΕΜ 605,46 575, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡn 50/125-0,55/4 ΤΕΜ 533,34 506, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡn 80/140-4/2 ΤΕΜ 700,36 665, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 40/180-4/2 ΤΕΜ 883,52 839, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 40/250-1,5/4 ΤΕΜ 808,55 768, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 50/160-0,55/4 ΤΕΜ 533,34 506, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 50/250-2,2/4 ΤΕΜ 846,51 804, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 65/ /2 ΤΕΜ 628,24 596, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 65/250-4/4 ΤΕΜ 1.009,74 959, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 80/224-4/4 ΤΕΜ 1.032,51 980, ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.DPV 160/6 AUT M ΤΕΜ 162,27 154, ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.VIPVORT 180-6AUT ΤΕΜ 176,64 167,81 Σελίδα 8 από 75

9 267 ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.ΑΝΟΞ.ΟΜΝΙΑ ΤΕΜ 315,29 299, ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.ΑΝΟΞ.ΟΜΝΙΑ 80-5 ΤΕΜ 223,89 212, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-1.5Μ AUT ΤΕΜ 895,54 850, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-2.0M AUT ΤΕΜ 1.054, , ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT PP2-1Μ AUT ΤΕΜ 858,57 815, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.ΜΙΝΙVORT P2-1.0Μ ΑUT ΤΕΜ 783,60 744, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.ΜΙΝΙVORT P2-2.0M ΤΕΜ 938,68 891, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑ.WILO MTS40/ ΤΕΜ 936,66 889, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ALMA RTL MA ΤΕΜ 649,45 616, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ARVEN TIGER 100MA ΤΕΜ 278,34 264, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.MINIVORT P2-1.5M ΤΕΜ 781,55 742, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ΒΙΟΧ Μ ΑUT ΤΕΜ 323,45 307, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ΜΙΝΙVORT ΡΡ2-2 Μ ΤΕΜ 1.041,38 989, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ AP 50Β Α1 ΤΕΜ 559,65 531, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ BIOX M AUT ΤΕΜ 256,53 243, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ BIOX M AUT ΤΕΜ 356,92 339, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MINIVORT L 2-1,5 ΤΕΜ 426,96 405, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 297,83 282, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 322,48 306, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 349,18 331, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 413,88 393, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ SEG B ΤΕΜ 1.328, , ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ WILLO T-15M ΤΕΜ 652,91 620, ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 1 1/4'' ΚΡ 250 τυπου GRUNDFOS ΤΕΜ 400,00 380,00 ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 1 1/2'' ΑΡ τυπου 291 GRUNDFOS ΤΕΜ 600,00 570,00 ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 2'' ΑΡ τυπου 292 GRUNDFOS ΤΕΜ 900,00 855, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOLINE 6Χ22 ΜΕΤ 0,61 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ114-13mm ΜΕΤ 4,84 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ139-13mm ΤΕΜ 8,70 8, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ28-13mm ΜΕΤ 1,00 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ35-13mm ΜΕΤ 1,13 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ42-13mm ΜΕΤ 1,38 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ48-13mm ΜΕΤ 1,47 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ54-13mm ΜΕΤ 1,85 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ60-13mm ΜΕΤ 2,05 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ64-13mm ΜΕΤ 2,37 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ76-13mm ΜΕΤ 2,52 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ88-13mm ΜΕΤ 3,38 3, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΠΛΑΚΑ 10ΜΜ Μ2 11,00 10, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΠΛΑΚΑ 13ΜΜ Μ2 12,69 12, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ114 ΜΕΤ 5,34 5, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ12 ΜΕΤ 0,78 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ15 ΜΕΤ 1,00 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ18 ΜΕΤ 1,08 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ22 ΜΕΤ 1,12 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ28 ΜΕΤ 1,30 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ35 ΜΕΤ 1,43 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ42 ΜΕΤ 1,66 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ48 ΜΕΤ 1,76 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ54 ΜΕΤ 1,81 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ60 ΜΕΤ 1,98 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ63 ΜΕΤ 2,48 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ76 ΜΕΤ 3,07 2,91 Σελίδα 9 από 75

10 320 ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ88 ΜΕΤ 5,21 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ108-9mm ΜΕΤ 5,12 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ114-9mm ΜΕΤ 5,24 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ15-9mm ΜΕΤ 0,52 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ18-9mm ΜΕΤ 0,59 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ22-9mm ΜΕΤ 0,72 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ28-9mm ΜΕΤ 0,92 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ34-9mm ΜΕΤ 1,00 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ42-9mm ΜΕΤ 1,18 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ48-9mm ΜΕΤ 1,24 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ54-9mm ΜΕΤ 1,43 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ60-9mm ΜΕΤ 1,64 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ76-9mm ΜΕΤ 2,42 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ88-9mm ΜΕΤ 2,85 2, ΑΥΤ.VELCRO STICK ON TAPE 20MMX5 ΤΕΜ 2,77 2, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ FAR 1/2" ΧΡ ΤΕΜ 5,29 5, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΩΝ.FAR 1/2 ΤΕΜ 5,59 5, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΕΜ 6,60 6, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 3,90 3, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΜ 3,41 3, ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 20,79 19, ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ+MANOMET.1/2"FΑR ΤΕΜ 33,02 31, ΑΥΤΟΜAT.ΠΛΗΡΩΣ.ΒΤ CALEFFI-MANOM ΤΕΜ 44,25 42, ΑΥΤΟΜΑΤ.ΠΛΗΡΩΣ.SYR 3/4 ΜΕ ΜΑΝΟΜ ΤΕΜ 84,27 80, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ SPIROTOP ΤΕΜ 52,20 49, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΕ 1-2" ΤΕΜ 5,14 4, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 3,93 3, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ GALEFFI ΤΕΜ 23,92 22, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1-2" SYR ΜΕ ΤΕΜ 23,73 22, ΑΦΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡ.ΑΕΡ.400ml ΤΕΜ 3,81 3, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘ.ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 700ml ΤΕΜ 5,01 4, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 375 GR. ΤΕΜ 3,78 3, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 400 ml ΤΕΜ 3,89 3, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 600 GR. ΤΕΜ 5,25 4, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750 ml. ΤΕΜ 4,76 4, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750 ΒΥΡΤ ΤΕΜ 10,78 10, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750(ΤΡΙΤΩΝ) ΤΕΜ 4,68 4, ΑΧΙΒΑΔΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ 8,70 8, ΒΑΛΒΙΔ.ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΑΚ.ΘΕΡΜΟΣ ΤΕΜ 26,52 25, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙ.ΓΟΝΑΤΟΥ RI ΤΕΜ 83,29 79, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ AQUAMIX Φ3/4" ΤΕΜ 56,98 54, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1" ΤΕΜ 8,45 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1/2" ΤΕΜ 3,85 3, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 11/2" ΤΕΜ 17,97 17, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 11/4" ΤΕΜ 12,01 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 2" ΤΕΜ 23,45 22, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 21/2" ΤΕΜ 49,74 47, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3" ΤΕΜ 69,82 66, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3/4" ΤΕΜ 5,63 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 4" ΤΕΜ 120,24 114, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.1" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 2,87 2, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.11/2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 6,29 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.11/4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 4,29 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 8,58 8,15 Σελίδα 10 από 75

11 374 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.21/2"ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 17,42 16, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.3" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 22,52 21, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.3/4"ERREVI 3 BAR ΤΕΜ 8,83 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.ΗΛΙΑΚ.ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝ. ΤΕΜ 4,62 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΗ ZW23-1 EUROLIN ΤΕΜ 13,62 12, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1" ΤΕΜ 33,22 31, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΜ 22,31 21, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2" ΤΕΜ 7,14 6, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2" 6ΑΤΜ. ΤΕΜ 10,41 9, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ ΤΕΜ 27,57 26, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"ΡΥΘΜΙΖΟΜ. ΤΕΜ 11,67 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/2"ΡΥΘΜΙΖΟΝ ΤΕΜ 48,35 45, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/4" ΤΕΜ 63,00 59, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/4"ΡΥΘΜΙΖΟΜ ΤΕΜ 36,26 34, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2" SYR 3 bar ΤΕΜ 366,31 348, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2"ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΜ 67,04 63, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21/2"ΡΥΘΜΙΖΟΜ ΤΕΜ 161,36 153, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" ΤΕΜ 7,93 7, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" 6 ΑΤΜ. ΤΕΜ 9,53 9, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ ΤΕΜ 36,30 34, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"ΡΥΘΜΙΖΟΜ. ΤΕΜ 15,56 14, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦ Ν.Τ. ΤΕΜ 5,98 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΤΕΜ 5,55 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣ ΤΕΜ 3,12 2, ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ.ΝΕΡΟΥ 3/4" ΤΕΜ 42,90 40, ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ.ΠΕΤΡΕΛ.1/2" ΤΕΜ 21,45 20, ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΥΣΤ. RIELLO ΤΕΜ 6,83 6, ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ GROHE ΤΕΜ 12,39 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ MIX ΤΕΜ 9,05 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Β.Τ. ΤΕΜ 13,18 12, ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΙΝΤΕ ΤΕΜ 1,85 1, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ FRANKE ΤΕΜ 6,42 6, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΧΙΛΙΣΗ ΤΕΜ 4,80 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ Νο 500 ΤΕΜ 4,94 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 1,53 1, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤ.CLIC/CLAC N ΤΕΜ 31,17 29, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ GROHE ΤΕΜ 4,24 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ GROHE ΤΕΜ 18,50 17, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 3,51 3, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ-ΜΠΙΝΤΕ ΑΥΤΟΜΑ ΤΕΜ 9,07 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖ LUXURY 60 ΚΩΔ.99 ΤΕΜ 14,39 13, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡ.90mm ΓΙΑ ΤΟΝΙC ΤΕΜ 24,14 22, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡ.Ν.Τ.11/4"ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 5,79 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΓΧΩ ΤΕΜ 5,28 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Φ92 ΜΕΤ.ΠΙΑΤΑΚΙ ΤΕΜ 7,96 7, ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡ-ΤΟΥ Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΥΚ ΤΕΜ 2,77 2, ΒΑΛΒΙΔΑ Φ60 ΜΕ ΥΠΕΡΧ ΤΕΜ 3,09 2, ΒΑΛΒΙΔΑ Φ92 ΜΕΤ.ΠΙΑΤ.ΜΕ ΥΠΕΡΧ. ΤΕΜ 7,96 7, ΒΑΝΑ 1" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 2,63 2, ΒΑΝΑ 11-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 4,93 4, ΒΑΝΑ 11-4" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 3,72 3, ΒΑΝΑ 1-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 1,69 1, ΒΑΝΑ 2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 7,38 7, ΒΑΝΑ 21-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 13,25 12,58 Σελίδα 11 από 75

12 428 ΒΑΝΑ 3" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 15,55 14, ΒΑΝΑ 3-4" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 1,95 1, ΒΑΝΑ 4" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 27,30 25, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝ. ΣΧEΤΗ 11-4" CIM ΤΕΜ 32,89 31, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝ. ΣΧΕΤΗ 1" CIM ΤΕΜ 22,61 21, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝ. ΣΧΕΤΗ 3-4" CIM ΤΕΜ 18,54 17, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 1" ΕΜΜΕΤΙ ΣΧΕΤΗ ΤΕΜ 22,61 21, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 11-2" EMMETI ΣΧ ΤΕΜ 71,05 67, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 11-4"ΕΜΜΕΤΙ ΣΧΕ ΤΕΜ 38,36 36, ΒΑΝΑ Ν.50 1" ΤΕΜ 6,77 6, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 11,84 11, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 9,01 8, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 4,46 4, ΒΑΝΑ Ν.50 2" ΤΕΜ 17,95 17, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 31,93 30, ΒΑΝΑ Ν.50 3" ΤΕΜ 43,55 41, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 5,19 4, ΒΑΝΑ Ν.50 4" ΤΕΜ 80,99 76, ΒΑΝΑ ΟΡΥΧΑΛΚ.1"ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 42,34 40, ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ AQUA-PLUS Φ20 ΤΕΜ 7,87 7, ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ AQUA-PLUS Φ25 ΤΕΜ 10,06 9, ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛ.GG25/NP PN16 65MM ΤΕΜ 70,64 67, ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛ.GG25/NP PN16 80MM ΤΕΜ 76,69 72, ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛ.GG25/NP PN16 100MM ΤΕΜ 93,11 88, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Φ15 ΤΕΜ 3,12 2, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Φ15 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 3,82 3, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1" ΤΕΜ 104,42 99, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1/2" ΤΕΜ 53,85 51, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1-1/4" ΤΕΜ 138,40 131, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 2" ΤΕΜ 237,95 226, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 3/4" ΤΕΜ 62,23 59, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΔΒΙΝΗ 1-1/2" ΤΕΜ 184,55 175, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΤΕΜ 4,89 4, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΤΕΜ 5,19 4, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 6,80 6, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΤΕΜ 8,85 8, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΤΕΜ 12,99 12, ΒΑΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2-1/2" ΤΕΜ 223,96 212, ΒΑΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3" ΤΕΜ 411,36 390, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" "ΔΟΚΤΟΡΗΣ" ΤΕΜ 73,67 69, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" ΔΙΟΔΗ ΚΟΜΑΠ ΤΕΜ 74,10 70, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 51,70 49, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1"EMMETI ΤΕΜ 93,65 88, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-2" EMMETI ΤΕΜ 117,69 111, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4" "ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΤΕΜ 77,30 73, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4" EMMETI ΤΕΜ 107,28 101, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4"ΤΡΙΟΔ.ΚΙΛΙ ΤΕΜ 142,77 135, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CHARMEG 1"1-4 ΤΕΜ 58,29 55, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 700RE 1" ΤΕΜ 138,03 131, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 1" ΤΕΜ 132,42 125, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 11/4" ΤΕΜ 136,67 129, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 3/4" ΤΕΜ 128,21 121, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N " ΤΕΜ 70,69 67, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.603 1" ΤΕΜ 75,21 71,44 Σελίδα 12 από 75

13 482 ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM Ν.403 1" ΤΕΜ 85,19 80, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM Ν /4" ΤΕΜ 83,28 79, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM Ν.708RE 1" ΤΕΜ 163,48 155, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIΜ Ν.603 3/4" ΤΕΜ 71,41 67, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ SIEMENS 11-2" ΤΕΜ 139,19 132, ΒΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-2" ΤΕΜ 1,20 1, ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΤΕΜ 1,92 1, ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΤΕΜ 3,84 3, ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 5,08 4, ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX 280MM BOSCH ΤΕΜ 13,59 12, ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX RTec 400mm BOSCH ΤΕΜ 15,05 14, ΒΕΛΟΝΙ SDS-TOP BOSCH ΤΕΜ 14,29 13, ΒΙΔΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΤΕΜ 0,87 0, ΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΦΡΕΖΑΤΗ 1/4"Χ60 ΤΕΜ 0,75 0, ΒΙΔΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΤΕΜ 0,26 0, ΒΙΔΕΣ 1-2Χ60, 5-8Χ70, 3-4Χ60 ΚΙΛ 1,69 1, ΒΙΔΕΣ 5-8Χ70 ΤΕΜ 0,44 0, ΒΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 0,64 0, ΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛ.ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΕΜ 0,21 0, ΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ 0,44 0, ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ ΤΕΜ 0,03 0, ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 12Χ18 Ν ΤΕΜ 17,58 16, ΒΙΣΜΑ NYLON ΑΠΛΟ F10 ΤΕΜ 0,05 0, ΒΙΣΜΑ NYLON ΑΠΛΟ F12 ΤΕΜ 0,08 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔ.Ν.10 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙ ΤΕΜ 0,07 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.10 ΤΕΜ 0,03 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.12 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.6 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.8 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ ΜΕΤ-ΚΟ ΕΚΤ-ΝΟ SA 10 ΤΕΜ 0,33 0, ΒΙΣΜΑ ΜΕΤ-ΚΟ ΕΚΤ-ΝΟ SA 8 ΤΕΜ 0,22 0, ΒΙΣΜΑ Ν.10 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ Ν.12 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ Ν.14 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ Ν.6 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ Ν.7 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ Ν.8 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΖΚ 10 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΖΚ 12 ΤΕΜ 0,10 0, ΒΛΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤ-ΜΠΙΝΤ.ΑΥΤΟΜ.ΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 3,85 3, ΒΡΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙ 1-2"ΠΑΓΚΟΥ ΧΡΩ ΤΕΜ 55,13 52, ΒΡΥΣΗ ΠΑΓΚΟΥ Α.Μ.Ε.Α RI ΤΕΜ 74,89 71, ΒΡΥΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ FIORE ΤΕΜ 13,81 13, ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ 0,39 0, ΓΟΝΑΤΑ ΖΕΥΓ.ΧΡΩΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΖΕΥ 46,24 43, ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Β.Τ. ΤΕΜ 1,27 1, ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ε.Τ. ΤΕΜ 0,78 0, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."EKALI RM-RH" ΜΕΤ 29,11 27, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."HIGHLAND BLEND" ΜΕΤ 36,09 34, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."MONT BLANC RH" ΜΕΤ 36,09 34, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."MONT BLANC RM" ΜΕΤ 36,09 34, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."RIO GRANDE" ΜΕΤ 29,11 27, ΓΩΝΙΑ 1/2"ΤΡΙΟΔΗ ΘΗΛ.ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. ΤΕΜ 4,26 4, ΓΩΝΙΑ 1/2"ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΡΟΖ.ΑΡΣ.ΑΡΣ ΤΕΜ 1,60 1,52 Σελίδα 13 από 75

14 536 ΓΩΝΙΑ 3/4"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩΜΕ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ 6Χ ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΜ 0,64 0, ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.16Χ2-1/2"MULTISKI ΤΕΜ 5,34 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.20Χ2-1/2"MULTISKI ΤΕΜ 5,88 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.26Χ3-3/4"MULTISKI ΤΕΜ 7,68 7, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.16Χ2 MULTISKIN ΤΕΜ 5,27 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.18Χ2 MULTISKΙΝ ΤΕΜ 5,55 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.20Χ2 MULTISKIN ΤΕΜ 5,76 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.26Χ3 MULTISKIN ΤΕΜ 7,90 7, ΓΩΝΙΑ AQUA PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25Χ1-2" ΤΕΜ 2,76 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ20Χ1-2" ΤΕΜ 2,29 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25Χ3-4" ΤΕΜ 3,39 3, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ32Χ1" ΤΕΜ 6,73 6, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ20Χ1-2" ΤΕΜ 1,95 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25Χ1-2" ΤΕΜ 2,83 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25Χ3-4" ΤΕΜ 2,93 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ32Χ1" ΤΕΜ 5,27 5, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΜΕΒ Φ20/45-90ο ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΤΕΡΜ.ΘΗΛ.20Χ1-2 ΤΕΜ 2,08 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ20/45 ΤΕΜ 0,30 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ20/90 ΤΕΜ 0,27 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ25/45 ΤΕΜ 0,49 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ25/90 ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ32/45 ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ32/90 ΤΕΜ 0,72 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ40/45 ΤΕΜ 1,78 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ40/90 ΤΕΜ 1,81 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ63/45 ΤΕΜ 5,55 5, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ63/90 ΤΕΜ 4,46 4, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ90/45 ΤΕΜ 16,38 15, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ90/90 ΤΕΜ 14,96 14, ΓΩΝΙΑ RESINBI 20Χ1-2" ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 3,09 2, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΑΡΣΕΝ.20Χ1-2 ΤΕΜ 3,50 3, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ20Χ1-2" ΤΕΜ 2,83 2, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ25X3-4" ΤΕΜ 3,65 3, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ25Χ1-2" ΤΕΜ 3,65 3, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ20 ΤΕΜ 0,46 0, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ20-45ο ΤΕΜ 0,51 0, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ25 ΤΕΜ 0,57 0, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ25-45ο ΤΕΜ 0,64 0, ΓΩΝΙΑ ROUNTAL ΤΕΜ 1,29 1, ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ ΤΕΜ 2,70 2, ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ ΤΕΜ 0,77 0, ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ ΤΕΜ 0,95 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,65 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 2,57 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 11,53 10, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 20,41 19, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,29 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 2,21 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 1,34 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 8,42 8,00 Σελίδα 14 από 75

15 590 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 3/4" 45ο ΤΕΜ 1,38 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 11/2" 45ο ΤΕΜ 4,47 4, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 11/4" 45ο ΤΕΜ 3,69 3, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 3,03 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 11,47 10, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 19,28 18, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,35 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,51 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 1,53 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 8,70 8, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ.3-4X1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,72 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ. 1Χ1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,48 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ. 1Χ3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,48 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ.3-4Χ1-2" Α.Γ. ΤΕΜ 0,82 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΣΥΣΤΟΛ.11-4Χ1"ΙΑΠ. ΤΕΜ 6,70 6, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖ.ΚΟΡΔ.21-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 7,90 7, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" ΣΧΕΤΗ ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,90 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 3,34 3, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-2"ΣΧΕΤΗ ΙΑΠ. ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" 45ο ΤΕΜ 9,57 9, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 0,86 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,08 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-2" ΙΑΠ ΤΕΜ 4,91 4, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-2"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 2,65 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-4" ΙΑΠ ΤΕΜ 3,64 3, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-4"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 1,98 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 0,95 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 0,39 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 7,40 7, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.2" ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 2,69 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.21-2" ΙΑΠ ΤΕΜ 18,43 17, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3" ΙΑΠ. ΤΕΜ 25,96 24, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3" ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΕΜ 11,14 10, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,46 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-4" ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 0,61 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-8" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,18 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 50,58 48, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.4" ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΕΜ 18,30 17, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,26 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗ ΤΕΜ 0,98 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 6,01 5, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 2,35 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 4,41 4, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-4" ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,07 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 8,44 8, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 2"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 3,11 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 21-2"ΙΑΠ. ΤΕΜ 23,47 22, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 21-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 9,32 8, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3" ΙΑΠ. ΤΕΜ 36,80 34, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3" ΤΑΥΛΑΝΔΗ ΤΕΜ 14,61 13, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,65 1,57 Σελίδα 15 από 75

16 644 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 0,68 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 61,00 57, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 4"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 23,32 22, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ10-Φ12 ΤΕΜ 0,87 0, ΓΩΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ REDI Φ100 ΤΕΜ 4,90 4, ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΞ Φ12 ΤΕΜ 1,04 0, ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΞ Φ15 ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡ.ΚΟΡΔ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,25 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡ.ΚΟΡΔ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,36 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝ.11-2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 1,74 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝ.21-2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 6,03 5, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1"ΙΑΠ ΤΕΜ 1,90 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 0,64 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-2"ΙΑΠ ΤΕΜ 4,60 4, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-4"ΙΑΠ ΤΕΜ 3,41 3, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-4"ΤΑΥΛ ΤΕΜ 1,14 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1-2"ΙΑΠ. ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1-2"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 0,31 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 6,84 6, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 2,30 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 21-2"ΙΑΠ ΤΕΜ 17,02 16, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3"ΙΑΠ. ΤΕΜ 24,06 22, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 8,28 7, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-4"ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,40 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-4"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-8" ΙΑΠ ΤΕΜ 0,99 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 4"ΙΑΠ. ΤΕΜ 46,74 44, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 4"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 15,69 14, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,12 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 0,82 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 5,59 5, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 4,13 3, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 1,65 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 0,26 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 7,90 7, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 2" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 2,68 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 21-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 21,74 20, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3" ΙΑΠ. ΤΕΜ 34,02 32, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,50 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 18,89 17, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ. 1Χ1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ. 1Χ3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ.3-4X1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,65 1, ΓΩΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ 13,18 12, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.15Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 9,92 9, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.18Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 15,87 15, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.15Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 6,36 6, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.18Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 13,88 13, ΓΩΝΙΑ Ν. 1 ΜΙΚΟ ΤΕΜ 9,07 8, ΓΩΝΙΑ Ν.Τ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 0,74 0, ΓΩΝΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ 45ο ARISTON ΤΕΜ 23,71 22, ΓΩΝΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ 90ο ARISTON ΤΕΜ 20,57 19, ΓΩΝΙΑ ΟΡ.ΘΗΛ.15Χ1-2"ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟ ΤΕΜ 0,99 0,94 Σελίδα 16 από 75

17 698 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 1" Β.Τ. ΤΕΜ 5,36 5, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 1-2" ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 3-4" ΤΕΜ 2,93 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1" Β.Τ. ΤΕΜ 5,36 5, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1-2" ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 3-4" ΤΕΜ 3,41 3, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ12Χ1-2" ΤΕΜ 1,38 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ15Χ1-2" ΤΕΜ 1,61 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ15Χ3-4" ΤΕΜ 1,77 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ18Χ1-2" ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ18Χ3-4" ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ22Χ1" ΤΕΜ 4,45 4, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ22Χ3-4" ΤΕΜ 2,67 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ28Χ1" ΤΕΜ 4,54 4, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ12Χ1-2" ΤΕΜ 1,30 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ15Χ1-2" ΤΕΜ 1,53 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ15Χ3-4" ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ16Χ1-2 ΤΕΜ 1,08 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ18Χ1-2" ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ18Χ3-4" ΤΕΜ 2,02 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ22Χ1" ΤΕΜ 4,69 4, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ22Χ3-4" ΤΕΜ 2,60 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ28Χ1" ΤΕΜ 6,07 5, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛ.15Χ1/2" ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛ.18Χ1/2" ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΕΜ 1,40 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 23,18 22, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 36,54 34, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ16-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ20-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ25-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 0,57 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ32-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 1,24 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ40-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ50-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 3,73 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ63-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 5,67 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ75-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 9,22 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ90-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 18,42 17, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ ΤΕΜ 0,53 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ ΤΕΜ 1,89 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ,ΑΡΣΕΝ.32Χ1" ΤΕΜ 12,34 11, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20Χ1-2" ΤΕΜ 4,73 4, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20Χ3-4" ΤΕΜ 5,56 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.25Χ3-4" ΤΕΜ 5,29 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣ.16Χ1-2" ΤΕΜ 2,87 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣ.20Χ1-2" ΤΕΜ 2,87 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣΗΣ 20Χ3-4" ΤΕΜ 3,91 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.20Χ1-2" ΤΕΜ 3,77 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ1-2" ΤΕΜ 4,06 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ3-4" ΤΕΜ 3,91 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ3-4" ΤΕΜ 5,29 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.32χ1 ΤΕΜ 11,48 10, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.32Χ3-4" ΤΕΜ 5,68 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 1,33 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 1,33 1,26 Σελίδα 17 από 75

18 752 ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 6,19 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΤΕΜ 6,19 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 6,19 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 9,36 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΤΕΜ 9,36 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 9,36 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 17,17 16, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΤΕΜ 17,17 16, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 17,17 16, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32-87 Ε.Τ. ΤΕΜ 0,70 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40-87 Ε.Τ. ΤΕΜ 0,75 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50-45 Ε.Τ. ΤΕΜ 0,88 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63-87 Ε.Τ. ΤΕΜ 1,08 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75-45 Ε.Τ. ΤΕΜ 1,33 1, ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.16Χ21/2"(53mm)MULTISK ΤΕΜ 6,41 6, ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.18Χ21/2"(53cm)MULTISK ΤΕΜ 6,62 6, ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.20Χ21/2"(53mm)MULTISK ΤΕΜ 6,72 6, ΓΩΝΙΑ Φ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 1,17 1, ΓΩΝΙΑ Φ110 45ο ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110 90ο ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110 Ν ΤΕΜ 22,95 21, ΓΩΝΙΑ Φ110/67ο-30ο Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110/87ο Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110-45ο Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110Χ100 Ν ΤΕΜ 5,21 4, ΓΩΝΙΑ Φ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 1,83 1, ΓΩΝΙΑ Φ125-45ο/87ο ΤΕΜ 4,56 4, ΓΩΝΙΑ Φ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 5,64 5, ΓΩΝΙΑ Φ150 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 2,48 2, ΓΩΝΙΑ Φ200 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 7,72 7, ΓΩΝΙΑ Φ32-45 Ν ΤΕΜ 0,61 0, ΓΩΝΙΑ Φ32-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ Φ32X44 Ν SOLIDRAIS ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ Φ ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40/15ο Ν ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40/67ο ΝΙΚΟL Α.Θ. ΤΕΜ 0,82 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-30ο ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-45 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,77 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-45 Ν ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-80ο ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,77 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,61 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-87 Ν ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40Χ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 1,07 1, ΓΩΝΙΑ Φ40Χ11/2 Ν SOLIDRAI ΤΕΜ 1,89 1,79 Σελίδα 18 από 75

19 806 ΓΩΝΙΑ Φ40Χ11-2 Ν ΜΠΑΝΙΕΡ ΤΕΜ 2,65 2, ΓΩΝΙΑ Φ Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50/30ο Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50/67ο ΝΙΚΟL Α.Θ. ΤΕΜ 1,13 1, ΓΩΝΙΑ Φ50/87 Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-15ο Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-45 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,88 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-45" Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,88 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,65 0, ΓΩΝΙΑ Φ50Χ40 Ν ΤΕΜ 0,96 0, ΓΩΝΙΑ Φ63/67ο ΝΙΚΟL Α.Θ. ΤΕΜ 1,35 1, ΓΩΝΙΑ Φ63-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,78 0, ΓΩΝΙΑ Φ75-45ο Ν ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ Φ75-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 1,38 1, ΓΩΝΙΑ Φ75-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,87 0, ΓΩΝΙΑ Φ75-90ο Ν ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛ.3000LBS ΜΒ. 3-4" ΤΕΜ 3,95 3, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ15 ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ18 ΤΕΜ 0,53 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΤΕΜ 0,38 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ16 ΤΕΜ 0,48 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΤΕΜ 0,65 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 1,09 1, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΤΕΜ 1,94 1, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΤΕΜ 2,99 2, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ42 ΤΕΜ 6,28 5, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ54 ΤΕΜ 11,30 10, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΜΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 2,21 2, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΜΕΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 2,08 1, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/4" ΜΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 2,82 2, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/4" ΜΕΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 3,09 2, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/8" ΜΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 1,12 1, ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.1/4"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ ΤΕΜ 2,26 2, ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.1/8"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ ΤΕΜ 3,56 3, ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.3/8"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ ΤΕΜ 2,26 2, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 21-2"Χ1" ΤΕΜ 10,83 10, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 21-2"Χ11-4" ΤΕΜ 15,26 14, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 3"Χ11-4" ΤΕΜ 15,24 14, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 3"Χ2" ΤΕΜ 18,92 17, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"Χ1" ΤΕΜ 18,08 17, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"Χ11-4" ΤΕΜ 17,75 16, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"Χ2" ΤΕΜ 19,89 18, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 6"Χ3" ΤΕΜ 30,50 28, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN.3"Χ1" ΤΕΜ 14,21 13, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN.6"Χ21/2" ΤΕΜ 27,01 25, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΥΛΑΚ.GRIN 6"Χ4" ΤΕΜ 42,06 39, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ Υ 3/4" ΤΕΜ 1,29 1, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ Υ 3/4" ΧΡΩΜΕ Β.Τ. ΤΕΜ 5,66 5, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΑΝΤΛ.ΠΙΝΑΚΟΣ (AQUASTOP) ΤΕΜ 38,52 36, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΓΩΝ.DESIGN I ΤΕΜ 66,34 63, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΓΩΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.ΔΙΣ.22-1/2 ΤΕΜ 19,67 18, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.Α.Ρ.1/2"COMAP ΤΕΜ 4,19 3, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.Α.Ρ.1/2"ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 3,22 3,06 Σελίδα 19 από 75

20 860 ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.ΕΠΙΣΤΡ. 1/2" ΤΕΜ 1,92 1, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.ΙΣΟΣ NOVA ΤΕΜ 2,11 2, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝΙΑΚ. Α.Ρ.1/2" ΤΕΜ 3,00 2, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΙΣΟΣ Α.Ρ.1/2"ΧΡΩΜ ΤΕΜ 3,22 3, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΤΕΜ 3,04 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AQUASTOP TOP ΤΕΜ 27,50 26, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CALEFFI ΓΩΝ.ΔΡ.1/2"ΧΡ ΤΕΜ 4,38 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CALEFFI ΙΣΟ.ΔΡ.1/2"ΧΡ ΤΕΜ 4,59 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ COMAΡ ΕΞΩΤ.ΒΡ.ΘΕΡΜΟΣΤ ΤΕΜ 38,13 36, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΔΙΣΩΛ.ΓΩΝ ΤΕΜ 15,29 14, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΜΟΝΟΣ.ΓΩΝ ΤΕΜ 16,13 15, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΜΟΝΟΣ.ΙΣΟ ΤΕΜ 15,78 14, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ GALAXY ERREVI ΤΕΜ 6,64 6, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ VOL-VAL Ν ΜΕ ΦΙ ΤΕΜ 4,76 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ WILO ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΥΚΛ ΤΕΜ 11,73 11, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ.Ν " ΤΕΜ 7,64 7, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ.ΟΡΥΧ. ΠΛΑΣΤ.1-2" ΤΕΜ 1,43 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞ.ΒΡΟΓΧΟΥ ΤΖΙΑΚΟΜΙΝΙ ΤΕΜ 14,26 13, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ.ΒΡΟΓΧ."ΚΙΛΙΜΗΣ" ΤΕΜ 13,79 13, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ.ΒΡΟΓΧ.BF"ΥΔΡΩ" ΤΕΜ 20,22 19, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤ.ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΠΑΣΤΟΣ ΤΕΜ 16,99 16, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΚΑΛΟΡ.1-2Χ3-4" ΤΕΜ 1,56 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΟΣ 1/2"ΧΡ.BRASSFORM ΤΕΜ 5,73 5, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ERREVI ΤΕΜ 9,44 8, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ-ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 2,34 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 20,84 19, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.15Χ1-2 ΤΕΜ 3,24 3, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.ΗΟΝGKEE ΤΕΜ 1,07 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.ΧΡΩΜΕ 3/4" ΤΕΜ 3,24 3, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 3,51 3, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ16 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 2,76 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ16 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΒΤ ΤΕΜ 4,21 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ18 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 2,85 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ18 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΒΤ ΤΕΜ 4,38 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.MONOFOCU ΤΕΜ 20,76 19, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.RAVANI ΤΕΜ 11,70 11, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ.ΤΖΙΑΚΟΜΙΝΙ R314 ΤΕΜ 9,23 8, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 15Lit ΔΟΧ 67,72 64, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 30Lit ΔΟΧ 124,90 118, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 100LIT.ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΕΜ 350,00 332, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 80L.ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΤΕΜ 320,00 304, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 150 LIT ΤΕΜ 405,33 385, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 200 LIT ΤΕΜ 509,07 483, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 300 LIT ΤΕΜ 597,99 568, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 420 LIT ΤΕΜ 855,11 812, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 800 LIT ΤΕΜ 966,26 917, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 1000 LIT ΤΕΜ 1.327, , ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΑSSOS 500 LIT ΤΕΜ 900,32 855, ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚ.ΠΕΤΡΕΛ.1Lit. ΤΕΜ 9,57 9, ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 2 LIT.WILCO ΤΕΜ 15,21 14, ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 5LI.JOHNSON ΤΕΜ 20,00 19, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 1Lit. ΔΟΧ 4,06 3, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 4Lit. ΔΟΧ 14,27 13, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 11Lit. ΔΟΧ 71,81 68,22 Σελίδα 20 από 75

15REQ002715596 2015-04-20

15REQ002715596 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 20-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.πρωτ.: 25532 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ 73.798,91 ΜΕ Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ Ποσότητα ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΟUNCEMENT

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΝΟUNCEMENT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ν.«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ T.K. 50131 THΛ:2461352869 FAX:2461352638 Κοζάνη 15-10-2015 Αριθμ. Πρωτ. 7754 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 1 ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΛ. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ 51.1.39 ΤΕΜ 4 1,00 4,00 0,92 4,92 2 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ Δεν αντιστοιχίζεται ΤΕΜ 10 2,50 25,00 5,75 30,75 3 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ Δεν αντιστοιχίζεται ΤΕΜ 2 2,00 4,00

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Με χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο.

Με χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο. Με χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε τον νέο μας κατάλογο. Πέρα από τα νέα μας προϊόντα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και για τις γενικότερες αλλαγές στην εταιρεία μας. Μετά από 25 χρόνια σκληρής δουλειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/19-05-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 230/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 620 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 644 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα -07-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. ΠΡΟΫΠ ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. ΠΡΟΫΠ ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.499.62 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 66/2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ Ποσότητα Τιμή Μονάδος ΣΥΝΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

10/04/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.8/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44115200-1)

10/04/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.8/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44115200-1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 09-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 608 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾ ½ ¾ Προϊόντα SIMPLEX Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ¾ 10027 23,62 ιακόπτης αρθρωτός δισωληνίου ½ 12001 16,19 ¾ 12002 18,43 ιακόπτης ίσιος µονοσωληνιου ½ 10001 18,47 ¾

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 4 ΣΕΛ 7 ΣΕΛ 8 ΣΕΛ 9 ΣΕΛ 10 ΣΕΛ 13 ΣΕΛ 15 ΣΕΛ 16 ΣΕΛ 17 ΣΕΛ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 4 ΣΕΛ 7 ΣΕΛ 8 ΣΕΛ 9 ΣΕΛ 10 ΣΕΛ 13 ΣΕΛ 15 ΣΕΛ 16 ΣΕΛ 17 ΣΕΛ 19 740 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ 4 ΣΕΛ 7 ΣΕΛ 8 ΣΕΛ 9 ΣΕΛ 10 ΣΕΛ 13 ΣΕΛ 15 ΣΕΛ 16 ΣΕΛ 17 ΣΕΛ 19 ΣΕΛ 20 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΚΡΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ 6x10 ΓΚΡΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

22.683,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

22.683,39 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 16972 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiouch@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ www.thermansi.net 2014 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ KERMI ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT μήκος mm 700 800 1000 1200 1 1 1800 2000 ύψος mm 11Κ 22Κ 33Κ 326 53 407 80 488 90 570 100 651 110

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

31/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.11/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 43328100-9)

31/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.11/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 43328100-9) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 558 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια

Προϊόντα Καταλόγου Φ40~Φ50Φ50. Σιφόνια Προϊόντα Καταλόγου 1 1/2 450mm m - 1000mm Φ20~ Φ23 Φ40~Φ50Φ50 Σιφόνια 41421 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) χωρίς μεταλλική έξοδο (). 300mm - 740mm Φ32 2,62 41413 Σιφόνι 1 1/4~~ x Φ32 (θηλυκό) με μεταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-3ΥΝ Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 solar keymark Ηλιακό σύστημα με συλλέκτες και boiler ( 3ης ενεργείας ) ASSOS BL-2 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Επιλεκτικός συλλέκτης με επίστρωση τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 606 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών, ένστασης και κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 5/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Δ.Καφιέρη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002133436 2014-06-27

14PROC002133436 2014-06-27 : 698-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 12:31:06 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 8--0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 3/4/2013 Αρ. Πρωτ.: 36985/ΓΠ8245 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜ/ΝΩΝ 4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292 Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. www.thermansi.net

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. www.thermansi.net www.thermansi.net τεύχος No:9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ διακόπτες σωμάτων εξαρτήματα λεβητοστασίου σφαιρικά εξαρτήματα πίνακες αυτονομίας ηλεκτροβάνες πίνακες υδροληψίας δοχεία θερμοστάτες δεξαμενές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 12/8/2015 Αριθμ. Πρωτ. 2276 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 492 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού για τον διαγωνισμό «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 28/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44115210-4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ 28/07/2015 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44115210-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Νο 2 83,00 Νο 3 104,00 Νο 4 133,00 Νο 5 156,00 Νο 6 178,00 Νο 7 217,00 Νο 8 230,00 Νο 9 248,00 Νο 10 270,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-4-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-4-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 25-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 217 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού Αξιολόγησης και Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Kάθε Σταγόνα Μετράει!!!

Γιατί Kάθε Σταγόνα Μετράει!!! Γιατί Kάθε Σταγόνα Μετράει!!! Τηλ: +30 210-6036255 Fax: +30 210-6037966 Κιν: +30 697 3344662 s.dimitropoulos@adamopoulosgroup.gr info@adamopoulosgroup.gr www.adamopoulosgroup.gr 20 ο ΧΛΜ. Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

/ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 /ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 ΘΕΜΑ:. Εξέταση Πρακτικού κλήρωσης των Επιτροπών Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β445ΩΛΞ-9Γ9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικoύ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014

Αριθμός Διακήρυξης 63/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ) : 9-2-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ) : 9-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" -Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ" ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Σ ΠΙΝΑΚ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 291 UNISOL NOVAPLUS 6ATM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙ 6Χ10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 291 UNISOL NOVAPLUS 6ATM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙ 6Χ10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -./ )*+, 0123ÿ12563ÿ789ÿ8259812ÿÿ2ÿ12563ÿ9ÿ3ÿ6ÿ8273ÿ! "#ÿ%&'(ÿ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ UNISOL INTERPLAST ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ P.V.C. 291 UNISOL NOVAPLUS 6ATM ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΛΟΥΚΙ 6Χ10 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΑΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 6-2-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 117/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337 ΑΔΑ: 4 Α8ΚΩΛΞ-Τ1Ζ Λάρισα 15-9-2011 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικού της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 157 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

2014 KΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 4 1 0

2014 KΑΤΑΛΟΓΟΣ 2 4 1 0 2014 2014 KΑΤΑΛΟΓΟΣ Παρουσιάζοντας τον νέο µας κατάλογο, θα θέλαµε να επικοινωνήσουµε ξανά µαζί σας και να σας ευχαριστήσουµε για τη σταθερή προτίµηση που δείχνετε στην εταιρία µας και τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 121 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Οι ηλιακοί Θερμοσίφωνες IIDEALL κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN από ειδικό χάλυβα SI 12-03/VE DCP και ειδικό υαλόκραμμα σύμφωνα με το DIN 4753 TEIL 3. Περιέχουν διπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Φυσικό Αέριο Υδραυλικά Θερμαντικά Σώματα Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Μεταφορά Εμπορευμάτων Τεχνική Υποστήριξη Brava Slim 2 HE ErP Επίτοιχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μηχανισμοί αέρος 19,10 19,10 DUO SPEK 27000 Μηχανισμός DUO SPEK 2/7 22000 Μηχανισμός DUO SPEK 2/2 14cm 21cm

μηχανισμοί αέρος 19,10 19,10 DUO SPEK 27000 Μηχανισμός DUO SPEK 2/7 22000 Μηχανισμός DUO SPEK 2/2 14cm 21cm DUO SPEK 27000 Μηχανισμός DUO SPEK 2/7 Ο μηχανισμός DUO SPEK περιλαμβάνει: -κορμό μηχανισμού κομπλέ DUO SPEK 2 με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση και πλωτήρα. Μπουτόν DUO SPEK 2/7, (φώτο) για τρύπα καπακιού 39mm.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 28-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 642 ΘΕΜΑ: 17 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS INVERTER

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS INVERTER ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS INVERTER ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ GRUNDFOS 0 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚ ΟΣΗ UPS2 25-40/50/60 195 MAGNA1 25-60 430 UPS2 25/80 294 MAGNA1 25-80 489 UPS2 32-80

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ 800141173 ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: 2692022666/2692360424/6999924111 - FAX: 2692022656 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης Σχολικών Τροχονόμων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης Σχολικών Τροχονόμων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 10-2-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα/Σφαιρικά Διακόπτες CHERBROS

Εξαρτήματα/Σφαιρικά Διακόπτες CHERBROS Εξαρτήματα/Σφαιρικά Διακόπτες CHERBROS MADE IN GREECE CHER-3700 Διακόπτης εξωτερικού βρόχου Σπείρωμα ρακόρ 24x19 PLus C 3700.1504 1/2 1 22,21 Mεταβλητή είσοδος νερού Ορειχάλκινο σωληνάκι χρωμέ Ø 15 CHER-3723

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ιωάννινα 16-07 - 2015 Α.Π. 54176/8127. Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ιωάννινα 16-07 - 2015 Α.Π. 54176/8127. Θέμα: «Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα