ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80. ΘΕΜΑ: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80. ΘΕΜΑ: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 ΘΕΜΑ: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος. Στη Λάρισα σήµερα ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Φακή Γεωργίου, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.44/2013 απόφαση του Δηµάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Φακής Γεώργιος ως Προέδρος, 2) Κοτάκου Μαρία, 3) Λέτσιος Κλεάνθης, 4) Μαμάκος Αθανάσιος, 5) Μάντζαρη Δέσποινα, 6) Μπανιός Μάρκος, 7) Καφφές Θεόδωρος και 8) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Εξέταση ΠΕΔΔ για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών» και κατακύρωση του αποτελέσματος και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την με αριθμ. 31/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 3. Την με αριθμ. 77/2003 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών». 4. Την υπ αριθμ / εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Η/Μ Κατασκευών & Συντήρησης, η οποία έχει ως εξής: Παρακαλούμε να εξετάσετε τα πρακτικά διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών. 5. Το με αριθμ. πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 η συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού γιά την προμήθεια υδραυλικών υλικών η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/2013 απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής, και αποτελείται από τους: 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος Πρόεδρος 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Μέλος 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη Μέλος Η Επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων με τις προσφορές από τους ενδιαφερόμενους, καθώς και όσες προσφορές είχαν κατατεθεί στην υπηρεσία. Στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν μέρος οι εξής: 1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ 2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε Παρελθούσης της ώρας λήξεως της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ή του χρόνου παραλαβής που συνεχιζόταν χωρίς διακοπή, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος προμηθευτής. Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανοίγοντας τους φακέλους με την σειρά που αυτοί κατατέθηκαν και αριθμήθηκαν ενώπιον τον ενδιαφερομένων, και βρέθηκαν να περιέχουν: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 75

2 Ο Φάκελος 1.3 περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που επισυνάπτεται. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ο Φάκελος 2.3 περιείχε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως φαίνονται στην κατάσταση δικαιολογητικών που επισυνάπτεται. Από τους φακέλους που υποβλήθηκαν γίνονται δεκτοί οι 1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ 2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε. Στη συνέχεια κάλεσε τους ενδιαφερόμενους και τους ανακοίνωσε το αποτέλεσμα του ελέγχου και ότι η προσφορά Νο1 γίνεται δεκτή και η προσφορά Νο 2 γίνεται δεκτή. Στη συνέχεια δια του κ.χατζίκου δόθηκαν στην επιτροπή αξιολόγησης. Κατόπιν έληξε η συνεδρίαση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη 6. Την με αριθμ. πρωτ / Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, το οποίο έχει ως εξής: Οι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων - Δημήτρης ΧΑΤΖΙΚΟΣ - Κώστας ΣΥΝΤΑΚΑΣ - Ηλίας ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ πού αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 19/2013), αφού πήραμε υπόψη τον σχετικό φάκελο της προσφοράς, τη διακήρυξη και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων μετά τεχνικής περιγραφής του διαγωνισμού της 21/02/2013 για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, συντάξαμε την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών της ως άνω προμήθειας. Έτσι, από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλάβαμε τους φακέλους. με την αντίστοιχη αρίθμηση 1. ΤΑΚΟΥΔΗΣ με προσφερόμενα υδραυλικά υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές,όπως περιγράφονται στους όρους διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας. 2. ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε με προσφερόμενα υδραυλικά υλικά που πληρούν τις προδιαγραφές,όπως περιγράφονται στους όρους διακήρυξης και στην τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας. Οι παραπάνω τεχνικές προσφορές γίνονται δεκτές. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 7. Την με αριθμ. πρωτ / Έκθεση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος Πρόεδρος 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Μέλος 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη Μέλος Σελίδα 2 από 75

3 με θέμα την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υδραυλικών υλικών. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη κανείς αντιπρόσωπος αν και είχαν ενημερωθεί εγκαίρως. Η επιτροπή έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης, αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές,τις υπέγραψε και βρήκε να περιέχουν ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 1.. ΤΑΚΟΥΔΗΣ Η προσφορά 2% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και κρίνεται έγκυρη. ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νο 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε Η προσφορά 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και κρίνεται έγκυρη. Στη συνέχεια η επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης προέβηκε στην οικονοτεχνική αξιολόγηση σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο των όρων διακήρυξης, δηλαδή : Έκανε τον έλεγχο των προσφερόμενων υλικών και διαπίστωσε ότι η προσφορά Νο 2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε είχε την μεγαλύτερη έκπτωση 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών και στην οποία προτείνεται να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών. Κατόπιν έληξε η συνεδρίαση. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος Πρόεδρος 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ηλίας Μέλος 3. ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη Μέλος ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το με αριθμ.πρωτ / Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την με αριθμ.πρωτ / Έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης, την με αριθμ.πρωτ / Έκθεση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την Προμήθεια υδραυλικών υλικών και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» Γ.ΦΩΣΚΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, Π.Ο. Τρικάλων Αθηνών ΛΑΡΙΣΑ, Τηλ.: , ΑΦΜ: Γ ΔΟΥ Λάρισας με έκπτωση 5% στις τιμές προϋπολογισμού των υλικών. Ακολουθεί συνημμένη κατάσταση με τα προς προμήθεια υδραυλικά υλικά. Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ Σελίδα 3 από 75

4 Ε Ι Δ Ο Σ Σελίδα 4 από 75 Μ.Μ Τιμή προυπολογισμού Τιμή προσφοράς 1 AΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO 40G ΤΕΜ 7,85 7,46 2 KΩNIΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦ ΤΕΜ 20,25 19,24 3 MHXAN.ΠΛΗΡΗΣ 2 ΛΕΙΤ.ΙDEAL C7901 ΤΕΜ 59,46 56,49 4 MΠΑΤ.FRANKE ΑDMIRAL STAND.XΡΩME ΤΕΜ 157,09 149,24 5 MΠΑΤ.ΕΝΤOIX.ΝΤ.ΕUROSMART ΤΕΜ 61,20 58,14 6 P10 18X1-2" ΤΕΜ 3,21 3,05 7 P1M 15X1-2" ΤΕΜ 1,12 1,06 8 P1M 18X1-2" ΤΕΜ 1,46 1,38 9 P1M 22X3-4" ΤΕΜ 2,39 2,27 10 P1M 28X3-4" ΤΕΜ 5,58 5,30 11 P1M-Ρ2F Φ32Χ1 ΤΕΜ 5,98 5,68 12 P2F 15X1-2" ΤΕΜ 1,12 1,06 13 P4 LF 18X1-2" ΤΕΜ 3,00 2,85 14 P6 18X18 ΤΕΜ 3,94 3,74 15 P8 TF 18X1-2" ΤΕΜ 4,68 4,45 16 P9 T 15X15 ΤΕΜ 4,68 4,45 17 P9 T 18X18 ΤΕΜ 5,88 5,58 18 P9 T 28X28 ΤΕΜ 15,77 14,98 19 P9 T 32X32 ΤΕΜ 16,71 15,87 20 VOL-VAL 1" BRASS-FORM ΤΕΜ 8,26 7,84 21 VOL-VAL 1" ΜΕ ΡΑΚΟΡ BRASS-FORM ΤΕΜ 13,90 13,20 22 VOL-VAL 3-8Χ1-2 ΤΕΜ 5,79 5,50 23 VOL-VAL 1" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23 ΤΕΜ 24,35 23,13 24 VOL-VAL 1" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 4,13 3,93 25 VOL-VAL 1/2" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23 ΤΕΜ 11,49 10,92 26 VOL-VAL 11-2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 9,31 8,84 27 VOL-VAL 11-4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 6,70 6,36 28 VOL-VAL 1-2" ΤΡΙΟΔΟ Ν.21 ΤΕΜ 25,39 24,12 29 VOL-VAL 1-2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 1,96 1,86 30 VOL-VAL 1-2"ΤΡΙΟΔΟ ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 6,40 6,08 31 VOL-VAL 2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 13,65 12,97 32 VOL-VAL 21-2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 28,61 27,18 33 VOL-VAL 3" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 41,78 39,69 34 VOL-VAL 3/4" BRASS-FORM ΤΕΜ 6,08 5,78 35 VOL-VAL 3/4" ΤΡΙΟΔΟ Ν.23 ΤΕΜ 16,90 16,06 36 VOL-VAL 3/4"ΜΕ ΡΑΚΟΡ BRASS-FORM ΤΕΜ 9,56 9,08 37 VOL-VAL 3-4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 2,77 2,63 38 VOL-VAL 4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 80,69 76,66 39 VOL-VAL MEB 11-4" N.301 ΤΕΜ 13,65 12,97 40 VOL-VAL N.240 1" ΤΕΜ 25,69 24,40 41 VOL-VAL N " ΤΕΜ 12,00 11,40 42 VOL-VAL N " ΤΕΜ 15,96 15,17 43 VOL-VAL N.341 1" ΤΕΜ 12,40 11,78 44 VOL-VAL N " ΤΕΜ 16,21 15,40 45 VOL-VAL N " ΤΕΜ 6,03 5,73 46 VOL-VAL N " ΤΕΜ 11,87 11,28 47 VOL-VAL N " ΤΕΜ 15,04 14,29 48 VOL-VAL N.39 ME ΦΙΛΤΡΟ 1-2X3-4 ΤΕΜ 4,46 4,24 49 VOL-VAL N.45 ME ΦΙΛΤΡΟ 1-2X1-2 ΤΕΜ 9,01 8,56 50 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 1-2" ΤΕΜ 2,44 2,32

5 51 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ 3-4" ΤΕΜ 3,82 3,63 52 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕΒ 1" ΤΕΜ 5,06 4,80 53 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕΒ 1-2" ΤΕΜ 2,56 2,43 54 VOL-VAL ΒΙΟΡΕΙΧΑΛΚΟ ΜΕΒ 3-4" ΤΕΜ 3,63 3,45 55 VOL-VAL ΓΩΝ.BRASS-FORM Ν.39 ΤΕΜ 4,21 4,00 56 VOL-VAL ΓΩΝ.BRASS-FORM Ν.45 ΤΕΜ 3,97 3,77 57 VOL-VAL ΜΕΒ 1" BRASS-RORM ΤΕΜ 8,68 8,25 58 VOL-VAL ΜΕΒ 1" Ν.301 ΤΕΜ 8,66 8,23 59 VOL-VAL ΜΕΒ 11-2" Ν.301 ΤΕΜ 21,02 19,97 60 VOL-VAL ΜΕΒ 1-2" Ν.301 ΤΕΜ 4,52 4,30 61 VOL-VAL ΜΕΒ 3/4" BRASS-FORM ΤΕΜ 6,25 5,94 62 VOL-VAL ΜΕΒ 3-4" Ν.301 ΤΕΜ 6,29 5,98 63 VOL-VAL ΜΕΒ 3-4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 2,93 2,78 64 VOL-VAL Ν " Β.Τ. ΤΕΜ 61,22 58,16 65 VOL-VAL Ν " Β.Τ. ΤΕΜ 3,48 3,31 66 VOL-VAL Ν.14 1' ΤΕΜ 8,66 8,23 67 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 21,02 19,97 68 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 13,65 12,97 69 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 4,52 4,30 70 VOL-VAL Ν.14 2" ΤΕΜ 31,79 30,20 71 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 62,91 59,76 72 VOL-VAL Ν.14 3' ΤΕΜ 89,51 85,03 73 VOL-VAL Ν ' ΤΕΜ 6,29 5,98 74 VOL-VAL Ν.14 4" ΤΕΜ 151,28 143,72 75 VOL-VAL Ν.182 ΤΕΜ 3,38 3,21 76 VOL-VAL Ν.20 2" ΤΕΜ 20,25 19,24 77 VOL-VAL Ν.20 3" ΤΕΜ 70,63 67,10 78 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 3,81 3,62 79 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 16,22 15,41 80 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 20,28 19,27 81 VOL-VAL Ν.241 ΤΕΜ 3,59 3,41 82 VOL-VAL Ν.243 1" ΤΕΜ 18,64 17,71 83 VOL-VAL Ν.341 2" ΤΕΜ 27,25 25,89 84 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 7,53 7,15 85 VOL-VAL Ν.342 1" ΤΕΜ 19,32 18,35 86 VOL-VAL Ν.346 1" ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 14,13 13,42 87 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 23,08 21,92 88 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 7,02 6,67 89 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 9,87 9,37 90 VOL-VAL Ν.39 ΤΕΜ 4,46 4,24 91 VOL-VAL Ν.45 ΤΕΜ 4,46 4,24 92 VOL-VAL Ν.610 1" ΤΕΜ 21,93 20,83 93 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 39,66 37,68 94 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 32,85 31,21 95 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 14,47 13,75 96 VOL-VAL Ν.610 2" ΤΕΜ 58,97 56,02 97 VOL-VAL Ν " ΤΕΜ 18,12 17,22 98 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 6,62 6,29 99 VOL-VAL Ν " ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΤΕΜ 9,19 8, VOL-VAL ΦΙΛΤΡΟ-ΒΑΛΒΙΔΑ 1" ΤΕΜ 15,21 14, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ100 ΜΕΤ 5,90 5, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ120 ΜΕΤ 7,92 7, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ125 ΜΕΤ 8,28 7, ΑΕΡ/ΓΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΙΝΟΧ Φ130 ΜΕΤ 8,61 8,18 Σελίδα 5 από 75

6 105 ΑΕΡΙΟ 2 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 11,80 11, ΑΕΡΙΟ 3 ΚΙΛΩΝ ΤΕΜ 13,30 12, ΑΕΡΙΟ 500gr. ΤΕΜ 1,31 1, ΑΕΡΙΟ 7 LIBR. ΤΕΜ 24,28 23, ΑΕΡΙΟ MAP GAS ΤΕΜ 4,32 4, ΑΕΡΙΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Ν Β ΤΕΜ 14,87 14, ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ Φ22Χ150ΜΜ WILC ΤΕΜ 2,12 2, ΑΝΤΑΛ.ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΑΚ.STIEBEL ΤΕΜ 15,67 14, ΑΝΤΑΛ.ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣ.ΜΑΓΝΗΣΙ ΤΕΜ 2,35 2, ΑΝΤΑΛ.ΕΣΩ.ΜΠΟΥΤΟΝ SENTΟSA ΤΕΜ 9,93 9, ΑΝΤΑΛ.ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΜΑΓΝ ΤΕΜ 2,44 2, ΑΝΤΑΛ.ΝΤΟΥΖ ΚΟΥΖ.EYROPLUS ΤΕΜ 15,07 14, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΡΓ.BOSCH ΤΕΜ 16,34 15, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΛΑΒΗ GROHE MIX N ΤΕΜ 12,97 12, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΜΗΧ/ΣΜΟΣ GROHE N ΤΕΜ 5,16 4, ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠ.ΕΡΓ.BOSCH ΤΕΜ 18,69 17, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ COLORADO ΛΕΥΚΟ ΤΕΜ 7,89 7, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ DUALUX ΤΕΜ 18,72 17, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ GROHE N ΤΕΜ 5,67 5, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ IDEAL ST. ΤΕΜ 5,72 5, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ OM ΤΕΜ 2,81 2, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ RUBINO FRANKE ΤΕΜ 10,67 10, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ VOL-VAL Ν.510 ΤΕΜ 3,71 3, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ JAMILA ΤΕΜ 11,73 11, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ ΝΤΟΥΖ LADYLUX ΤΕΜ 5,16 4, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΠΟΜΟΛΟ ΜΠΑΤΑΡ.FRAP ΤΕΜ 1,51 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ VOL-VAL Ν510 ΒΙΟΡΕΙΧΑΛ ΤΕΜ 1,79 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΕΡΑΤΟΡ ΜΕ ΣΙΤΑ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 1,20 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘ.ΡΟΗΣ ΖΝΧ MICROTEC ΤΕΜ 11,77 11, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘ/ΡΑΣ ΝΕΡΟΥ SATURN ΤΕΜ 5,06 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΜ 20,05 19, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΑ RIELLO PRESS 1G ΤΕΜ 6,24 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΑ ΚΑΥΣ.RIELLO RL ΤΕΜ 5,92 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO G10 ΤΕΜ 9,71 9, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO G20 ΤΕΜ 9,10 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO G5 ΤΕΜ 9,19 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΚΙΔΕΣ ΚΑΥΣ.RIELLO RG3 ΤΕΜ 8,97 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ΓΙΑ ΜΠΟΙΛΕΡ 20c ΤΕΜ 5,71 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣ.JOHNSON ΤΕΜ 4,17 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΤΛΙΑ RIELLO 45-N ΤΕΜ 264,32 251, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΑΝΤΛΙΑ RIELLO RBL ΤΕΜ 87,83 83, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ Ν43544 ΤΕΜ 3,58 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ RIELLO 45-Ν ΤΕΜ 197,94 188, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ RIELLO GULIV ΤΕΜ 6,14 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ RIELLO G3 ΤΕΜ 11,96 11, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΝΕΡΟΥ 3-4" ΤΕΜ 2,51 2, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G10 ΤΕΜ 41,82 39, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G20 ΤΕΜ 47,02 44, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO G5 ΤΕΜ 3,91 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO RG4 ΤΕΜ 19,86 18, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΔΙΑΣΚΟΡΠ. RIELLO Μ20 ΤΕΜ 11,01 10, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕK-ΚΟ RIELL.RL28-38 ΤΕΜ 159,71 151, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-KO RIELL.RBL-509 ΤΕΜ 213,08 202, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.40G(530) ΤΕΜ 110,27 104,75 Σελίδα 6 από 75

7 159 ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.GULIV.BS ΤΕΜ 153,19 145, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.GULIV.RG ΤΕΜ 102,93 97, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELL.PRES 503 ΤΕΜ 186,12 176, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΗΛΕΚ-ΚΟ RIELLΟ 535 SE ΤΕΜ 103,52 98, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝ.ΜΠΑΤΑΡ. FIORE ΤΕΜ 1,31 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν119 ΤΕΜ 3,19 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν196 ΤΕΜ 3,81 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜ.ΜΠΑΤΑΡ.ΑΠΛΗΣ ΤΕΜ 0,56 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ CLEARTAP ΤΕΜ 19,24 18, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤ.MISTRA ΤΕΜ 12,57 11, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ KΑΥΣΤ.RIELLO G5 ΤΕΜ 99,27 94, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΗΛΕΚ/ΒΑΝΑΣ CIM ΤΕΜ 10,76 10, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΟΤΕΡ ΚΑΥΣΤ.RIELLO 45N ΤΕΜ 252,32 239, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ 12.0 PLP 60oRIELL ΤΕΜ 6,94 6, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ 8.50 PLP 60oRIELL ΤΕΜ 6,94 6, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΕΚ Ν.Τ-4-LP-25 ΤΕΜ 26,68 25, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚ&ΔΙΑΣΚ.RIELLO G10 ΤΕΜ 41,17 39, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO G20 ΤΕΜ 42,77 40, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO M5 ΤΕΜ 4,47 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO RG3 ΤΕΜ 50,64 48, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΚΑ RIELLO Μ.20 ΤΕΜ 14,83 14, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ SENTOSA 8915 ΤΕΜ 9,11 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ-ΔΙΧΑΛΟ Ν ΤΕΜ 7,23 6, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΜ.ΒΑΛΒ.ΝΙΠΤ. ΤΕΜ 7,61 7, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ RIELLO GULLIVER ΤΕΜ 5,37 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡ.ΒΑΛΒ.CEMΕ ΤΕΜ 8,36 7, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΙΤ. ΚΑΝ.ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΕΡ.230V ΤΕΜ 25,00 23, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚ/ΜΑΓΝΙΤ. ΚΑΝ.ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΕΡ.24V ΤΕΜ 25,00 23, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜ.ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΕΜ 8,59 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓ.ΒΑΛΒ.ΔΕΛΤΑ ΤΕΜ 10,40 9, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝ.ΒΑΛ.RIELLO ΤΕΜ 14,56 13, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΗΝΙΟ ΜΑΓΝ.ΒΑΛΒ.RL RIE ΤΕΜ 14,24 13, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣ/ΤΗΣ ΑΕΡ.27-31ΚW ΤΕΜ 34,01 32, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣ/ΤΗΣ ΑΕΡA 24KW ΤΕΜ 25,82 24, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤ.ΕΠΙΤ.RIELLO ΤΕΜ 36,92 35, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ GROHE Ν.5386 ΤΕΜ 0,40 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΛΑΤΗ ΓΙΑ FC 60 ΤΕΜ 33,92 32, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ VIP ΤΕΜ 14,07 13, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4μF RIELLO ΤΕΜ 4,47 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 5μF RIELLO ΤΕΜ 4,25 4, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 μf ΤΕΜ 15,98 15, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4 μf ΤΕΜ 5,56 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ6.3μF ΤΕΜ 6,12 5, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΛΕΒΗΤΑ NOVA ΤΕΜ 70,98 67, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΑΚΟΡ GROHE Ν ΤΕΜ 8,39 7, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΑΚΟΡ ΧΡΩΜ.ΦΙΛΤΡ ΤΕΜ 4,04 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ RIELLO ΤΕΜ 1,20 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ RIELLO ΤΕΜ 0,36 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ Ν ΤΕΜ 0,36 0, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΡΟΔΕΛΑ Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧ.PAMIX ΤΕΜ 9,36 8, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ Ν.196 ΤΕΜ 3,60 3, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡ.ΚΑΥΣΑΕΡΙ ΤΕΜ 30,10 28, ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO GULLIVE ΤΕΜ 9,76 9,27 Σελίδα 7 από 75

8 213 ΑΝΤΑΛ-ΚΟ ΦΩΤΟΚΥΤ.RIELLO RL ΤΕΜ 11,70 11, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ EMMETI 4KW ΤΕΜ 13,21 12, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ STIEBΕL ΤΕΜ 29,64 28, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ.ELCO ΜΕ ΑΝΟΔΙΟ ΤΕΜ 39,43 37, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ.ELCO ΧΩΡ.ΑΝΟΔΙΟ ΤΕΜ 19,80 18, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΣΩΤ.ΕΤS 758 ΤΕΜ 21,02 19, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ JOHNSON ΤΕΜ 10,92 10, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ STIEBEL ΤΕΜ 23,91 22, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ WILCO ΤΕΜ 35,61 33, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜ-ΝΑ ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΤΕΜ 11,40 10, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS AΠΟΣΤΡ.ΚΡ250-Α1 ΤΕΜ 250,58 238, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CH 4-40 ΤΕΜ 279,83 265, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CH 4-50 ΤΕΜ 346,13 328, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CHI 2-30 ΤΕΜ 460,20 437, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS CR 3-13 ΤΕΜ 410,00 389, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JETPAQ2 ΤΕΜ 359,27 341, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JP5 ΤΕΜ 213,53 202, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS JP6 ΤΕΜ 267,15 253, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.CC-5A1 ΤΕΜ 145,28 138, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.ΚΡ150Α-1 ΤΕΜ 211,58 201, ΑΝΤΛΙΑ GRUNDFOS ΑΠΟΣΤΡ.ΚΡ250ΑV1 ΤΕΜ 262,28 249, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 100/170-3/4 ΤΕΜ 1.764, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 65/120-4/2 ΤΕΜ 1.122, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 65/140-7,5/2 ΤΕΜ 1.231, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IL 80/270-5,5/4 ΤΕΜ 1.833, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 50/ /2 ΤΕΜ 770,59 732, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 65/ /2 ΤΕΜ 917,68 871, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPL 65/ /4 ΤΕΜ 760,15 722, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 100/224-4/4 ΤΕΜ 1.113, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 125/200-4/4 ΤΕΜ 1.190, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /4 ΤΕΜ 513,41 487, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /2 ΤΕΜ 524,80 498, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /4 ΤΕΜ 513,41 487, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 40/ /4 ΤΕΜ 665,25 631, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 50/140-2,2/2 ΤΕΜ 553,27 525, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 50/200-9/2 ΤΕΜ 1.124, , ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/140-3/2 ΤΕΜ 668,10 634, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/180-1,5/4 ΤΕΜ 852,20 809, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 65/200-2,2/4 ΤΕΜ 880,67 836, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPn 80/180-2,2/4 ΤΕΜ 917,68 871, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 40/125-1,1/2 ΤΕΜ 490,63 466, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 50/200-1,1/4 ΤΕΜ 788,62 749, ΑΝΤΛΙΑ INLINE IPη 65/160-0,75/4 ΤΕΜ 605,46 575, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡn 50/125-0,55/4 ΤΕΜ 533,34 506, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡn 80/140-4/2 ΤΕΜ 700,36 665, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 40/180-4/2 ΤΕΜ 883,52 839, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 40/250-1,5/4 ΤΕΜ 808,55 768, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 50/160-0,55/4 ΤΕΜ 533,34 506, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 50/250-2,2/4 ΤΕΜ 846,51 804, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 65/ /2 ΤΕΜ 628,24 596, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 65/250-4/4 ΤΕΜ 1.009,74 959, ΑΝΤΛΙΑ INLINE ΙΡη 80/224-4/4 ΤΕΜ 1.032,51 980, ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.DPV 160/6 AUT M ΤΕΜ 162,27 154, ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.VIPVORT 180-6AUT ΤΕΜ 176,64 167,81 Σελίδα 8 από 75

9 267 ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.ΑΝΟΞ.ΟΜΝΙΑ ΤΕΜ 315,29 299, ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤ.ΑΝΟΞ.ΟΜΝΙΑ 80-5 ΤΕΜ 223,89 212, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-1.5Μ AUT ΤΕΜ 895,54 850, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT P2-2.0M AUT ΤΕΜ 1.054, , ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.MINIVORT PP2-1Μ AUT ΤΕΜ 858,57 815, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.ΜΙΝΙVORT P2-1.0Μ ΑUT ΤΕΜ 783,60 744, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜ.ΜΙΝΙVORT P2-2.0M ΤΕΜ 938,68 891, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑ.WILO MTS40/ ΤΕΜ 936,66 889, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ALMA RTL MA ΤΕΜ 649,45 616, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ARVEN TIGER 100MA ΤΕΜ 278,34 264, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.MINIVORT P2-1.5M ΤΕΜ 781,55 742, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ΒΙΟΧ Μ ΑUT ΤΕΜ 323,45 307, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤ.ΜΙΝΙVORT ΡΡ2-2 Μ ΤΕΜ 1.041,38 989, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ AP 50Β Α1 ΤΕΜ 559,65 531, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ BIOX M AUT ΤΕΜ 256,53 243, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ BIOX M AUT ΤΕΜ 356,92 339, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ MINIVORT L 2-1,5 ΤΕΜ 426,96 405, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 297,83 282, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 322,48 306, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 349,18 331, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ PRIOX ΤΕΜ 413,88 393, ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ SEG B ΤΕΜ 1.328, , ΑΝΤΛΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ WILLO T-15M ΤΕΜ 652,91 620, ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 1 1/4'' ΚΡ 250 τυπου GRUNDFOS ΤΕΜ 400,00 380,00 ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 1 1/2'' ΑΡ τυπου 291 GRUNDFOS ΤΕΜ 600,00 570,00 ΑΝΤΛΙΑ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ 2'' ΑΡ τυπου 292 GRUNDFOS ΤΕΜ 900,00 855, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOLINE 6Χ22 ΜΕΤ 0,61 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ114-13mm ΜΕΤ 4,84 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ139-13mm ΤΕΜ 8,70 8, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ28-13mm ΜΕΤ 1,00 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ35-13mm ΜΕΤ 1,13 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ42-13mm ΜΕΤ 1,38 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ48-13mm ΜΕΤ 1,47 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ54-13mm ΜΕΤ 1,85 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ60-13mm ΜΕΤ 2,05 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ64-13mm ΜΕΤ 2,37 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ76-13mm ΜΕΤ 2,52 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ISOPIPE Φ88-13mm ΜΕΤ 3,38 3, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΠΛΑΚΑ 10ΜΜ Μ2 11,00 10, ΑΡΜΑΦΛΕΞ ΠΛΑΚΑ 13ΜΜ Μ2 12,69 12, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ114 ΜΕΤ 5,34 5, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ12 ΜΕΤ 0,78 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ15 ΜΕΤ 1,00 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ18 ΜΕΤ 1,08 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ22 ΜΕΤ 1,12 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ28 ΜΕΤ 1,30 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ35 ΜΕΤ 1,43 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ42 ΜΕΤ 1,66 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ48 ΜΕΤ 1,76 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ54 ΜΕΤ 1,81 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ60 ΜΕΤ 1,98 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ63 ΜΕΤ 2,48 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ76 ΜΕΤ 3,07 2,91 Σελίδα 9 από 75

10 320 ΑΡΜΑΦΛΕΞ Φ88 ΜΕΤ 5,21 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ108-9mm ΜΕΤ 5,12 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ114-9mm ΜΕΤ 5,24 4, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ15-9mm ΜΕΤ 0,52 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ18-9mm ΜΕΤ 0,59 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ22-9mm ΜΕΤ 0,72 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ28-9mm ΜΕΤ 0,92 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ34-9mm ΜΕΤ 1,00 0, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ42-9mm ΜΕΤ 1,18 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ48-9mm ΜΕΤ 1,24 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ54-9mm ΜΕΤ 1,43 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ60-9mm ΜΕΤ 1,64 1, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ76-9mm ΜΕΤ 2,42 2, ΑΡΜΑΦΛΕΞ-GOFLEX Φ88-9mm ΜΕΤ 2,85 2, ΑΥΤ.VELCRO STICK ON TAPE 20MMX5 ΤΕΜ 2,77 2, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ FAR 1/2" ΧΡ ΤΕΜ 5,29 5, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΩΝ.FAR 1/2 ΤΕΜ 5,59 5, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΩΝΙΑΚΑ ΤΕΜ 6,60 6, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 3,90 3, ΑΥΤΟΜ.ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΕΜ 3,41 3, ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΤΕΜ 20,79 19, ΑΥΤΟΜ.ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ+MANOMET.1/2"FΑR ΤΕΜ 33,02 31, ΑΥΤΟΜAT.ΠΛΗΡΩΣ.ΒΤ CALEFFI-MANOM ΤΕΜ 44,25 42, ΑΥΤΟΜΑΤ.ΠΛΗΡΩΣ.SYR 3/4 ΜΕ ΜΑΝΟΜ ΤΕΜ 84,27 80, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ SPIROTOP ΤΕΜ 52,20 49, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΕ 1-2" ΤΕΜ 5,14 4, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡ.ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 3,93 3, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ GALEFFI ΤΕΜ 23,92 22, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1-2" SYR ΜΕ ΤΕΜ 23,73 22, ΑΦΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡ.ΑΕΡ.400ml ΤΕΜ 3,81 3, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘ.ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 700ml ΤΕΜ 5,01 4, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 375 GR. ΤΕΜ 3,78 3, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 400 ml ΤΕΜ 3,89 3, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 600 GR. ΤΕΜ 5,25 4, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750 ml. ΤΕΜ 4,76 4, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750 ΒΥΡΤ ΤΕΜ 10,78 10, ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750(ΤΡΙΤΩΝ) ΤΕΜ 4,68 4, ΑΧΙΒΑΔΕΣ ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΕΜ 8,70 8, ΒΑΛΒΙΔ.ΑΝΟΔ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΑΚ.ΘΕΡΜΟΣ ΤΕΜ 26,52 25, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙ.ΓΟΝΑΤΟΥ RI ΤΕΜ 83,29 79, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ AQUAMIX Φ3/4" ΤΕΜ 56,98 54, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1" ΤΕΜ 8,45 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 1/2" ΤΕΜ 3,85 3, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 11/2" ΤΕΜ 17,97 17, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 11/4" ΤΕΜ 12,01 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 2" ΤΕΜ 23,45 22, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 21/2" ΤΕΜ 49,74 47, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3" ΤΕΜ 69,82 66, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 3/4" ΤΕΜ 5,63 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤ ΟΡΙΖ-ΚΑΘ 4" ΤΕΜ 120,24 114, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.1" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 2,87 2, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.11/2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 6,29 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.11/4" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 4,29 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.2" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 8,58 8,15 Σελίδα 10 από 75

11 374 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.21/2"ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 17,42 16, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ.3" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 22,52 21, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.3/4"ERREVI 3 BAR ΤΕΜ 8,83 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ.ΗΛΙΑΚ.ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝ. ΤΕΜ 4,62 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛ/ΚΗ ZW23-1 EUROLIN ΤΕΜ 13,62 12, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1" ΤΕΜ 33,22 31, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1"ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΜ 22,31 21, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2" ΤΕΜ 7,14 6, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2" 6ΑΤΜ. ΤΕΜ 10,41 9, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ ΤΕΜ 27,57 26, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2"ΡΥΘΜΙΖΟΜ. ΤΕΜ 11,67 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/2"ΡΥΘΜΙΖΟΝ ΤΕΜ 48,35 45, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/4" ΤΕΜ 63,00 59, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 11/4"ΡΥΘΜΙΖΟΜ ΤΕΜ 36,26 34, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2" SYR 3 bar ΤΕΜ 366,31 348, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2"ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΜ 67,04 63, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 21/2"ΡΥΘΜΙΖΟΜ ΤΕΜ 161,36 153, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" ΤΕΜ 7,93 7, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4" 6 ΑΤΜ. ΤΕΜ 9,53 9, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ ΤΕΜ 36,30 34, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4"ΡΥΘΜΙΖΟΜ. ΤΕΜ 15,56 14, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦ Ν.Τ. ΤΕΜ 5,98 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΤΕΜ 5,55 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΛΑΣ ΤΕΜ 3,12 2, ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ.ΝΕΡΟΥ 3/4" ΤΕΜ 42,90 40, ΒΑΛΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝ.ΠΕΤΡΕΛ.1/2" ΤΕΜ 21,45 20, ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΥΣΤ. RIELLO ΤΕΜ 6,83 6, ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ GROHE ΤΕΜ 12,39 11, ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ MIX ΤΕΜ 9,05 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ Β.Τ. ΤΕΜ 13,18 12, ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΠΙΝΤΕ ΤΕΜ 1,85 1, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ FRANKE ΤΕΜ 6,42 6, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΧΙΛΙΣΗ ΤΕΜ 4,80 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ Νο 500 ΤΕΜ 4,94 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 1,53 1, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤ.CLIC/CLAC N ΤΕΜ 31,17 29, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ GROHE ΤΕΜ 4,24 4, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ GROHE ΤΕΜ 18,50 17, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 3,51 3, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ-ΜΠΙΝΤΕ ΑΥΤΟΜΑ ΤΕΜ 9,07 8, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖ LUXURY 60 ΚΩΔ.99 ΤΕΜ 14,39 13, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡ.90mm ΓΙΑ ΤΟΝΙC ΤΕΜ 24,14 22, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡ.Ν.Τ.11/4"ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 5,79 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ ΓΩΝΙΑΚΗ ΕΓΧΩ ΤΕΜ 5,28 5, ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΥΡΑΜΙΣ Φ92 ΜΕΤ.ΠΙΑΤΑΚΙ ΤΕΜ 7,96 7, ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΔΡ-ΤΟΥ Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΥΚ ΤΕΜ 2,77 2, ΒΑΛΒΙΔΑ Φ60 ΜΕ ΥΠΕΡΧ ΤΕΜ 3,09 2, ΒΑΛΒΙΔΑ Φ92 ΜΕΤ.ΠΙΑΤ.ΜΕ ΥΠΕΡΧ. ΤΕΜ 7,96 7, ΒΑΝΑ 1" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 2,63 2, ΒΑΝΑ 11-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 4,93 4, ΒΑΝΑ 11-4" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 3,72 3, ΒΑΝΑ 1-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 1,69 1, ΒΑΝΑ 2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 7,38 7, ΒΑΝΑ 21-2" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 13,25 12,58 Σελίδα 11 από 75

12 428 ΒΑΝΑ 3" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 15,55 14, ΒΑΝΑ 3-4" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 1,95 1, ΒΑΝΑ 4" (ΦΑΡΙΣΚΟ) ΤΕΜ 27,30 25, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝ. ΣΧEΤΗ 11-4" CIM ΤΕΜ 32,89 31, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝ. ΣΧΕΤΗ 1" CIM ΤΕΜ 22,61 21, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝ. ΣΧΕΤΗ 3-4" CIM ΤΕΜ 18,54 17, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 1" ΕΜΜΕΤΙ ΣΧΕΤΗ ΤΕΜ 22,61 21, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 11-2" EMMETI ΣΧ ΤΕΜ 71,05 67, ΒΑΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 11-4"ΕΜΜΕΤΙ ΣΧΕ ΤΕΜ 38,36 36, ΒΑΝΑ Ν.50 1" ΤΕΜ 6,77 6, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 11,84 11, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 9,01 8, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 4,46 4, ΒΑΝΑ Ν.50 2" ΤΕΜ 17,95 17, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 31,93 30, ΒΑΝΑ Ν.50 3" ΤΕΜ 43,55 41, ΒΑΝΑ Ν " ΤΕΜ 5,19 4, ΒΑΝΑ Ν.50 4" ΤΕΜ 80,99 76, ΒΑΝΑ ΟΡΥΧΑΛΚ.1"ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 42,34 40, ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ AQUA-PLUS Φ20 ΤΕΜ 7,87 7, ΒΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ AQUA-PLUS Φ25 ΤΕΜ 10,06 9, ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛ.GG25/NP PN16 65MM ΤΕΜ 70,64 67, ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛ.GG25/NP PN16 80MM ΤΕΜ 76,69 72, ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛ.GG25/NP PN16 100MM ΤΕΜ 93,11 88, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Φ15 ΤΕΜ 3,12 2, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ Φ15 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 3,82 3, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1" ΤΕΜ 104,42 99, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1/2" ΤΕΜ 53,85 51, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 1-1/4" ΤΕΜ 138,40 131, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 2" ΤΕΜ 237,95 226, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ 3/4" ΤΕΜ 62,23 59, ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΧΑΛΥΔΒΙΝΗ 1-1/2" ΤΕΜ 184,55 175, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΤΕΜ 4,89 4, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΤΕΜ 5,19 4, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 6,80 6, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΤΕΜ 8,85 8, ΒΑΝΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΤΕΜ 12,99 12, ΒΑΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 2-1/2" ΤΕΜ 223,96 212, ΒΑΝΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 3" ΤΕΜ 411,36 390, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" "ΔΟΚΤΟΡΗΣ" ΤΕΜ 73,67 69, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" ΔΙΟΔΗ ΚΟΜΑΠ ΤΕΜ 74,10 70, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1" ΦΑΡΙΣΚΟ ΤΕΜ 51,70 49, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 1"EMMETI ΤΕΜ 93,65 88, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-2" EMMETI ΤΕΜ 117,69 111, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4" "ΔΟΚΤΟΡΗΣ ΤΕΜ 77,30 73, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4" EMMETI ΤΕΜ 107,28 101, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ 11-4"ΤΡΙΟΔ.ΚΙΛΙ ΤΕΜ 142,77 135, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CHARMEG 1"1-4 ΤΕΜ 58,29 55, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 700RE 1" ΤΕΜ 138,03 131, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 1" ΤΕΜ 132,42 125, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 11/4" ΤΕΜ 136,67 129, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM 703RE 3/4" ΤΕΜ 128,21 121, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N " ΤΕΜ 70,69 67, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM N.603 1" ΤΕΜ 75,21 71,44 Σελίδα 12 από 75

13 482 ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM Ν.403 1" ΤΕΜ 85,19 80, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM Ν /4" ΤΕΜ 83,28 79, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIM Ν.708RE 1" ΤΕΜ 163,48 155, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ CIΜ Ν.603 3/4" ΤΕΜ 71,41 67, ΒΑΝΑ-ΣΕΡΒΟΜΟΤΕΡ SIEMENS 11-2" ΤΕΜ 139,19 132, ΒΕ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-2" ΤΕΜ 1,20 1, ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΤΕΜ 1,92 1, ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΤΕΜ 3,84 3, ΒΕ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 5,08 4, ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX 280MM BOSCH ΤΕΜ 13,59 12, ΒΕΛΟΝΙ SDS-MAX RTec 400mm BOSCH ΤΕΜ 15,05 14, ΒΕΛΟΝΙ SDS-TOP BOSCH ΤΕΜ 14,29 13, ΒΙΔΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΟΥ ΤΕΜ 0,87 0, ΒΙΔΑ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΦΡΕΖΑΤΗ 1/4"Χ60 ΤΕΜ 0,75 0, ΒΙΔΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΤΕΜ 0,26 0, ΒΙΔΕΣ 1-2Χ60, 5-8Χ70, 3-4Χ60 ΚΙΛ 1,69 1, ΒΙΔΕΣ 5-8Χ70 ΤΕΜ 0,44 0, ΒΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 0,64 0, ΒΙΔΕΣ ΜΕΤΑΛ.ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΕΜ 0,21 0, ΒΙΔΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΕΜ 0,44 0, ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΩΝ ΤΕΜ 0,03 0, ΒΙΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 12Χ18 Ν ΤΕΜ 17,58 16, ΒΙΣΜΑ NYLON ΑΠΛΟ F10 ΤΕΜ 0,05 0, ΒΙΣΜΑ NYLON ΑΠΛΟ F12 ΤΕΜ 0,08 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔ.Ν.10 ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙ ΤΕΜ 0,07 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.10 ΤΕΜ 0,03 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.12 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.6 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Ν.8 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ ΜΕΤ-ΚΟ ΕΚΤ-ΝΟ SA 10 ΤΕΜ 0,33 0, ΒΙΣΜΑ ΜΕΤ-ΚΟ ΕΚΤ-ΝΟ SA 8 ΤΕΜ 0,22 0, ΒΙΣΜΑ Ν.10 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ Ν.12 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ Ν.14 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ Ν.6 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ Ν.7 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ Ν.8 ΤΕΜ 0,01 0, ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΖΚ 10 ΤΕΜ 0,04 0, ΒΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΖΚ 12 ΤΕΜ 0,10 0, ΒΛΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤ-ΜΠΙΝΤ.ΑΥΤΟΜ.ΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 3,85 3, ΒΡΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙ 1-2"ΠΑΓΚΟΥ ΧΡΩ ΤΕΜ 55,13 52, ΒΡΥΣΗ ΠΑΓΚΟΥ Α.Μ.Ε.Α RI ΤΕΜ 74,89 71, ΒΡΥΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ FIORE ΤΕΜ 13,81 13, ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΤΕΜ 0,39 0, ΓΟΝΑΤΑ ΖΕΥΓ.ΧΡΩΜΕ ΓΙΑ ΕΠΙ ΖΕΥ 46,24 43, ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Β.Τ. ΤΕΜ 1,27 1, ΓΥΑΛΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ε.Τ. ΤΕΜ 0,78 0, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."EKALI RM-RH" ΜΕΤ 29,11 27, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."HIGHLAND BLEND" ΜΕΤ 36,09 34, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."MONT BLANC RH" ΜΕΤ 36,09 34, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."MONT BLANC RM" ΜΕΤ 36,09 34, ΓΩΝ.ΠΕΤΡ.ΕΠΕΝΔ."RIO GRANDE" ΜΕΤ 29,11 27, ΓΩΝΙΑ 1/2"ΤΡΙΟΔΗ ΘΗΛ.ΘΗΛ.ΟΡΕΙΧ. ΤΕΜ 4,26 4, ΓΩΝΙΑ 1/2"ΧΡΩΜΕ ΜΕ ΡΟΖ.ΑΡΣ.ΑΡΣ ΤΕΜ 1,60 1,52 Σελίδα 13 από 75

14 536 ΓΩΝΙΑ 3/4"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩΜΕ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ 6Χ ΠΛΑΣΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΜ 0,64 0, ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.16Χ2-1/2"MULTISKI ΤΕΜ 5,34 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.20Χ2-1/2"MULTISKI ΤΕΜ 5,88 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΘΗΛ.26Χ3-3/4"MULTISKI ΤΕΜ 7,68 7, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.16Χ2 MULTISKIN ΤΕΜ 5,27 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.18Χ2 MULTISKΙΝ ΤΕΜ 5,55 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.20Χ2 MULTISKIN ΤΕΜ 5,76 5, ΓΩΝΙΑ 90ο ΣΥΝΔ.26Χ3 MULTISKIN ΤΕΜ 7,90 7, ΓΩΝΙΑ AQUA PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25Χ1-2" ΤΕΜ 2,76 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ20Χ1-2" ΤΕΜ 2,29 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ25Χ3-4" ΤΕΜ 3,39 3, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΑΡΣΕΝ.Φ32Χ1" ΤΕΜ 6,73 6, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ20Χ1-2" ΤΕΜ 1,95 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25Χ1-2" ΤΕΜ 2,83 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ25Χ3-4" ΤΕΜ 2,93 2, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΘΗΛΥΚ.Φ32Χ1" ΤΕΜ 5,27 5, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΜΕΒ Φ20/45-90ο ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS ΤΕΡΜ.ΘΗΛ.20Χ1-2 ΤΕΜ 2,08 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ20/45 ΤΕΜ 0,30 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ20/90 ΤΕΜ 0,27 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ25/45 ΤΕΜ 0,49 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ25/90 ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ32/45 ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ32/90 ΤΕΜ 0,72 0, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ40/45 ΤΕΜ 1,78 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ40/90 ΤΕΜ 1,81 1, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ63/45 ΤΕΜ 5,55 5, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ63/90 ΤΕΜ 4,46 4, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ90/45 ΤΕΜ 16,38 15, ΓΩΝΙΑ AQUA-PLUS Φ90/90 ΤΕΜ 14,96 14, ΓΩΝΙΑ RESINBI 20Χ1-2" ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 3,09 2, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΑΡΣΕΝ.20Χ1-2 ΤΕΜ 3,50 3, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ20Χ1-2" ΤΕΜ 2,83 2, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ25X3-4" ΤΕΜ 3,65 3, ΓΩΝΙΑ RESINBI ΘΗΛ.Φ25Χ1-2" ΤΕΜ 3,65 3, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ20 ΤΕΜ 0,46 0, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ20-45ο ΤΕΜ 0,51 0, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ25 ΤΕΜ 0,57 0, ΓΩΝΙΑ RESINBI Φ25-45ο ΤΕΜ 0,64 0, ΓΩΝΙΑ ROUNTAL ΤΕΜ 1,29 1, ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ ΤΕΜ 2,70 2, ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ ΤΕΜ 0,77 0, ΓΩΝΙΑ UNIMAK ΠΛΑΣΤ.Φ ΤΕΜ 0,95 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,65 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 2,57 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 11,53 10, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 20,41 19, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,29 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 2,21 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 1,34 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 8,42 8,00 Σελίδα 14 από 75

15 590 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 3/4" 45ο ΤΕΜ 1,38 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 11/2" 45ο ΤΕΜ 4,47 4, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΒ 11/4" 45ο ΤΕΜ 3,69 3, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 3,03 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 3"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 11,47 10, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 19,28 18, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,35 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,51 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 11/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 11/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 1,53 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 21/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 8,70 8, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤ.3-4X1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,72 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ. 1Χ1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,48 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ. 1Χ3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,48 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΣΥΣΤΟΛ.3-4Χ1-2" Α.Γ. ΤΕΜ 0,82 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝ.ΣΥΣΤΟΛ.11-4Χ1"ΙΑΠ. ΤΕΜ 6,70 6, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖ.ΚΟΡΔ.21-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 7,90 7, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" ΣΧΕΤΗ ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,90 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 11-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 3,34 3, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1-2"ΣΧΕΤΗ ΙΑΠ. ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" 45ο ΤΕΜ 9,57 9, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 0,86 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,08 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-2" ΙΑΠ ΤΕΜ 4,91 4, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-2"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 2,65 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-4" ΙΑΠ ΤΕΜ 3,64 3, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.11-4"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 1,98 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 0,95 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 0,39 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 7,40 7, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.2" ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 2,69 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.21-2" ΙΑΠ ΤΕΜ 18,43 17, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3" ΙΑΠ. ΤΕΜ 25,96 24, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3" ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΕΜ 11,14 10, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,46 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-4" ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 0,61 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.3-8" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,18 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 50,58 48, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.4" ΠΟΛΩΝΙΑ ΤΕΜ 18,30 17, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,26 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗ ΤΕΜ 0,98 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 6,01 5, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 2,35 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 4,41 4, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 11-4" ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,07 1, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 1-2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 8,44 8, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 2"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 3,11 2, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 21-2"ΙΑΠ. ΤΕΜ 23,47 22, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 21-2"ΤΑΥΛΑΝ ΤΕΜ 9,32 8, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3" ΙΑΠ. ΤΕΜ 36,80 34, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3" ΤΑΥΛΑΝΔΗ ΤΕΜ 14,61 13, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,65 1,57 Σελίδα 15 από 75

16 644 ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 3-4"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 0,68 0, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 61,00 57, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ 4"ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 23,32 22, ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ10-Φ12 ΤΕΜ 0,87 0, ΓΩΝΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ REDI Φ100 ΤΕΜ 4,90 4, ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΞ Φ12 ΤΕΜ 1,04 0, ΓΩΝΙΑ ΛΟΥΞ Φ15 ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡ.ΚΟΡΔ. 1/2"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,25 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡ.ΚΟΡΔ. 3/4"(Ε.Ε)ΕΥΡΩΠ ΤΕΜ 0,36 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝ.11-2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 1,74 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝ.21-2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 6,03 5, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1"ΙΑΠ ΤΕΜ 1,90 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 0,64 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-2"ΙΑΠ ΤΕΜ 4,60 4, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-4"ΙΑΠ ΤΕΜ 3,41 3, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 11-4"ΤΑΥΛ ΤΕΜ 1,14 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1-2"ΙΑΠ. ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 1-2"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 0,31 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 6,84 6, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 2"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 2,30 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 21-2"ΙΑΠ ΤΕΜ 17,02 16, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3"ΙΑΠ. ΤΕΜ 24,06 22, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 8,28 7, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-4"ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,40 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-4"ΤΑΥΛΑ ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 3-8" ΙΑΠ ΤΕΜ 0,99 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 4"ΙΑΠ. ΤΕΜ 46,74 44, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ 4"ΤΑΥΛΑΝΔ ΤΕΜ 15,69 14, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,12 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 0,82 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 5,59 5, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 4,13 3, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 11-4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 1,65 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 1-2" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 0,26 0, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 7,90 7, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 2" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 2,68 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 21-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 21,74 20, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3" ΙΑΠ. ΤΕΜ 34,02 32, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,50 1, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΒ 4" ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ ΤΕΜ 18,89 17, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ. 1Χ1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ. 1Χ3-4" ΙΑΠ. ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΜΑΥΡΗ ΣΥΣΤ.3-4X1-2" ΙΑΠ. ΤΕΜ 1,65 1, ΓΩΝΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΕΜ 13,18 12, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.15Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 9,92 9, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΑΡΣ.18Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 15,87 15, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.15Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 6,36 6, ΓΩΝΙΑ ΜΠΡΟΥΤΖ.ΘΗΛ.18Χ1/2"PRESS ΤΕΜ 13,88 13, ΓΩΝΙΑ Ν. 1 ΜΙΚΟ ΤΕΜ 9,07 8, ΓΩΝΙΑ Ν.Τ. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΕΜ 0,74 0, ΓΩΝΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ 45ο ARISTON ΤΕΜ 23,71 22, ΓΩΝΙΑ ΟΜΟΚΕΝΤΡΗ 90ο ARISTON ΤΕΜ 20,57 19, ΓΩΝΙΑ ΟΡ.ΘΗΛ.15Χ1-2"ΡΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟ ΤΕΜ 0,99 0,94 Σελίδα 16 από 75

17 698 ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 1" Β.Τ. ΤΕΜ 5,36 5, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 1-2" ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚ.ΚΟΡΔΟΝ. 3-4" ΤΕΜ 2,93 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1" Β.Τ. ΤΕΜ 5,36 5, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 1-2" ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕΒ 3-4" ΤΕΜ 3,41 3, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ12Χ1-2" ΤΕΜ 1,38 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ15Χ1-2" ΤΕΜ 1,61 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ15Χ3-4" ΤΕΜ 1,77 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ18Χ1-2" ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ18Χ3-4" ΤΕΜ 2,34 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ22Χ1" ΤΕΜ 4,45 4, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ22Χ3-4" ΤΕΜ 2,67 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ28Χ1" ΤΕΜ 4,54 4, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ12Χ1-2" ΤΕΜ 1,30 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ15Χ1-2" ΤΕΜ 1,53 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ15Χ3-4" ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ16Χ1-2 ΤΕΜ 1,08 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ18Χ1-2" ΤΕΜ 1,86 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ18Χ3-4" ΤΕΜ 2,02 1, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ22Χ1" ΤΕΜ 4,69 4, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ22Χ3-4" ΤΕΜ 2,60 2, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ. ΘΗΛΥΚΗ Φ28Χ1" ΤΕΜ 6,07 5, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛ.15Χ1/2" ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ ΟΡΥΧ.ΘΗΛ.18Χ1/2" ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΕΜ 1,40 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 23,18 22, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 36,54 34, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ16-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ20-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ25-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 0,57 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ32-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 1,24 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ40-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 1,76 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ50-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 3,73 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ63-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 5,67 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ75-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 9,22 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ. Φ90-90 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑ ΤΕΜ 18,42 17, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ20 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ25 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ ΤΕΜ 0,53 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΜΕΒ Φ40 ΠΡΑΣ.ΓΕΡΜΑΝ ΤΕΜ 1,89 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ,ΑΡΣΕΝ.32Χ1" ΤΕΜ 12,34 11, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20Χ1-2" ΤΕΜ 4,73 4, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.20Χ3-4" ΤΕΜ 5,56 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΑΡΣΕΝ.25Χ3-4" ΤΕΜ 5,29 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣ.16Χ1-2" ΤΕΜ 2,87 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣ.20Χ1-2" ΤΕΜ 2,87 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΒΡΥΣΗΣ 20Χ3-4" ΤΕΜ 3,91 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.20Χ1-2" ΤΕΜ 3,77 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ1-2" ΤΕΜ 4,06 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ3-4" ΤΕΜ 3,91 3, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.25Χ3-4" ΤΕΜ 5,29 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.32χ1 ΤΕΜ 11,48 10, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤ.ΟΡΥΧ.ΘΗΛΥΚ.32Χ3-4" ΤΕΜ 5,68 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 1,33 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 1,33 1,26 Σελίδα 17 από 75

18 752 ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 2,03 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ Ε.Τ. ΤΕΜ 3,07 2, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 6,19 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΤΕΜ 6,19 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 6,19 5, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 9,36 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΤΕΜ 9,36 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 9,36 8, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 17,17 16, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΤΕΜ 17,17 16, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ ΑΤΜ. ΤΕΜ 17,17 16, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ32-87 Ε.Τ. ΤΕΜ 0,70 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ40-87 Ε.Τ. ΤΕΜ 0,75 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ50-45 Ε.Τ. ΤΕΜ 0,88 0, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ63-87 Ε.Τ. ΤΕΜ 1,08 1, ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ75-45 Ε.Τ. ΤΕΜ 1,33 1, ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.16Χ21/2"(53mm)MULTISK ΤΕΜ 6,41 6, ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.18Χ21/2"(53cm)MULTISK ΤΕΜ 6,62 6, ΓΩΝΙΑ ΥΔΡ.20Χ21/2"(53mm)MULTISK ΤΕΜ 6,72 6, ΓΩΝΙΑ Φ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 1,17 1, ΓΩΝΙΑ Φ110 45ο ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110 90ο ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110 Ν ΤΕΜ 22,95 21, ΓΩΝΙΑ Φ110/67ο-30ο Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110/87ο Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110-45ο Ν ΤΕΜ 1,79 1, ΓΩΝΙΑ Φ110Χ100 Ν ΤΕΜ 5,21 4, ΓΩΝΙΑ Φ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 1,83 1, ΓΩΝΙΑ Φ125-45ο/87ο ΤΕΜ 4,56 4, ΓΩΝΙΑ Φ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 5,64 5, ΓΩΝΙΑ Φ150 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 2,48 2, ΓΩΝΙΑ Φ200 ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΤΕΜ 7,72 7, ΓΩΝΙΑ Φ32-45 Ν ΤΕΜ 0,61 0, ΓΩΝΙΑ Φ32-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,43 0, ΓΩΝΙΑ Φ32X44 Ν SOLIDRAIS ΤΕΜ 0,83 0, ΓΩΝΙΑ Φ ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40/15ο Ν ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40/67ο ΝΙΚΟL Α.Θ. ΤΕΜ 0,82 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-30ο ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-45 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,77 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-45 Ν ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-80ο ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,77 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,61 0, ΓΩΝΙΑ Φ40-87 Ν ΤΕΜ 0,47 0, ΓΩΝΙΑ Φ40Χ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 1,07 1, ΓΩΝΙΑ Φ40Χ11/2 Ν SOLIDRAI ΤΕΜ 1,89 1,79 Σελίδα 18 από 75

19 806 ΓΩΝΙΑ Φ40Χ11-2 Ν ΜΠΑΝΙΕΡ ΤΕΜ 2,65 2, ΓΩΝΙΑ Φ Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50/30ο Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50/67ο ΝΙΚΟL Α.Θ. ΤΕΜ 1,13 1, ΓΩΝΙΑ Φ50/87 Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-15ο Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-45 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,88 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-45" Ν ΤΕΜ 0,56 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 0,88 0, ΓΩΝΙΑ Φ50-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,65 0, ΓΩΝΙΑ Φ50Χ40 Ν ΤΕΜ 0,96 0, ΓΩΝΙΑ Φ63/67ο ΝΙΚΟL Α.Θ. ΤΕΜ 1,35 1, ΓΩΝΙΑ Φ63-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,78 0, ΓΩΝΙΑ Φ75-45ο Ν ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ Φ75-87 NOVADUR-PLUS ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 1,38 1, ΓΩΝΙΑ Φ75-87 ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΤΕΜ 0,87 0, ΓΩΝΙΑ Φ75-90ο Ν ΤΕΜ 1,01 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛ.3000LBS ΜΒ. 3-4" ΤΕΜ 3,95 3, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ15 ΤΕΜ 0,42 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΑΡΣ.ΘΗΛ.Φ18 ΤΕΜ 0,53 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ15 ΤΕΜ 0,38 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ16 ΤΕΜ 0,48 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ18 ΤΕΜ 0,65 0, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ22 ΤΕΜ 1,09 1, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ28 ΤΕΜ 1,94 1, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ35 ΤΕΜ 2,99 2, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ42 ΤΕΜ 6,28 5, ΓΩΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ Φ54 ΤΕΜ 11,30 10, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΜΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 2,21 2, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 1/2" ΜΕΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 2,08 1, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/4" ΜΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 2,82 2, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/4" ΜΕΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 3,09 2, ΓΩΝΙΑ ΧΡΩΜΕ 3/8" ΜΒ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΕΜ 1,12 1, ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.1/4"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ ΤΕΜ 2,26 2, ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.1/8"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ ΤΕΜ 3,56 3, ΔΙΑΚ.ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.3/8"ΑΡΣ.ΘΗΛ.ΧΡΩ ΤΕΜ 2,26 2, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 21-2"Χ1" ΤΕΜ 10,83 10, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 21-2"Χ11-4" ΤΕΜ 15,26 14, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 3"Χ11-4" ΤΕΜ 15,24 14, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 3"Χ2" ΤΕΜ 18,92 17, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"Χ1" ΤΕΜ 18,08 17, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"Χ11-4" ΤΕΜ 17,75 16, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 4"Χ2" ΤΕΜ 19,89 18, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN 6"Χ3" ΤΕΜ 30,50 28, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN.3"Χ1" ΤΕΜ 14,21 13, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ GRIN.6"Χ21/2" ΤΕΜ 27,01 25, ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΑΥΛΑΚ.GRIN 6"Χ4" ΤΕΜ 42,06 39, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ Υ 3/4" ΤΕΜ 1,29 1, ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ Υ 3/4" ΧΡΩΜΕ Β.Τ. ΤΕΜ 5,66 5, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΑΝΤΛ.ΠΙΝΑΚΟΣ (AQUASTOP) ΤΕΜ 38,52 36, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΓΩΝ.DESIGN I ΤΕΜ 66,34 63, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΓΩΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.ΔΙΣ.22-1/2 ΤΕΜ 19,67 18, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.Α.Ρ.1/2"COMAP ΤΕΜ 4,19 3, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.Α.Ρ.1/2"ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 3,22 3,06 Σελίδα 19 από 75

20 860 ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.ΕΠΙΣΤΡ. 1/2" ΤΕΜ 1,92 1, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝ.ΙΣΟΣ NOVA ΤΕΜ 2,11 2, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΓΩΝΙΑΚ. Α.Ρ.1/2" ΤΕΜ 3,00 2, ΔΙΑΚΟΠΤ.ΚΑΛΟΡ.ΙΣΟΣ Α.Ρ.1/2"ΧΡΩΜ ΤΕΜ 3,22 3, ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΤΕΜ 3,04 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ AQUASTOP TOP ΤΕΜ 27,50 26, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CALEFFI ΓΩΝ.ΔΡ.1/2"ΧΡ ΤΕΜ 4,38 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ CALEFFI ΙΣΟ.ΔΡ.1/2"ΧΡ ΤΕΜ 4,59 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ COMAΡ ΕΞΩΤ.ΒΡ.ΘΕΡΜΟΣΤ ΤΕΜ 38,13 36, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΔΙΣΩΛ.ΓΩΝ ΤΕΜ 15,29 14, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΜΟΝΟΣ.ΓΩΝ ΤΕΜ 16,13 15, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DELONGHI "Η"ΜΟΝΟΣ.ΙΣΟ ΤΕΜ 15,78 14, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ GALAXY ERREVI ΤΕΜ 6,64 6, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ VOL-VAL Ν ΜΕ ΦΙ ΤΕΜ 4,76 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ WILO ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΥΚΛ ΤΕΜ 11,73 11, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ.Ν " ΤΕΜ 7,64 7, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝ.ΟΡΥΧ. ΠΛΑΣΤ.1-2" ΤΕΜ 1,43 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞ.ΒΡΟΓΧΟΥ ΤΖΙΑΚΟΜΙΝΙ ΤΕΜ 14,26 13, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ.ΒΡΟΓΧ."ΚΙΛΙΜΗΣ" ΤΕΜ 13,79 13, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤ.ΒΡΟΓΧ.BF"ΥΔΡΩ" ΤΕΜ 20,22 19, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΣΩΤ.ΒΡΟΓΧΟΥ ΣΠΑΣΤΟΣ ΤΕΜ 16,99 16, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΚΑΛΟΡ.1-2Χ3-4" ΤΕΜ 1,56 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΟΣ 1/2"ΧΡ.BRASSFORM ΤΕΜ 5,73 5, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ERREVI ΤΕΜ 9,44 8, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ-ΜΑΥΡΟΣ ΚΟΜΠΛΕ ΤΕΜ 2,34 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΟΣ ΤΕΜ 20,84 19, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.15Χ1-2 ΤΕΜ 3,24 3, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.ΗΟΝGKEE ΤΕΜ 1,07 1, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ.ΧΡΩΜΕ 3/4" ΤΕΜ 3,24 3, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΕ ΤΕΜ 3,51 3, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ16 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 2,76 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ16 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΒΤ ΤΕΜ 4,21 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ18 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΤΕΜ 2,85 2, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ Φ18 ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΒΤ ΤΕΜ 4,38 4, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.MONOFOCU ΤΕΜ 20,76 19, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ.ΕΞ.ΒΡΟΓΧ.RAVANI ΤΕΜ 11,70 11, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΣ.ΤΖΙΑΚΟΜΙΝΙ R314 ΤΕΜ 9,23 8, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 15Lit ΔΟΧ 67,72 64, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 30Lit ΔΟΧ 124,90 118, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 100LIT.ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΕΜ 350,00 332, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 80L.ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΤΕΜ 320,00 304, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 150 LIT ΤΕΜ 405,33 385, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 200 LIT ΤΕΜ 509,07 483, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 300 LIT ΤΕΜ 597,99 568, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 420 LIT ΤΕΜ 855,11 812, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 800 LIT ΤΕΜ 966,26 917, ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ASSOS 1000 LIT ΤΕΜ 1.327, , ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΑSSOS 500 LIT ΤΕΜ 900,32 855, ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚ.ΠΕΤΡΕΛ.1Lit. ΤΕΜ 9,57 9, ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 2 LIT.WILCO ΤΕΜ 15,21 14, ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 5LI.JOHNSON ΤΕΜ 20,00 19, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 1Lit. ΔΟΧ 4,06 3, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 4Lit. ΔΟΧ 14,27 13, ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛ.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ 11Lit. ΔΟΧ 71,81 68,22 Σελίδα 20 από 75

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 437.00.2002006661 084 401425-14 ΙΒΑΝ: GR56 0140 4370 4370 0200 2006 661

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 437.00.2002006661 084 401425-14 ΙΒΑΝ: GR56 0140 4370 4370 0200 2006 661 ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ *Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΆΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ *ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α. 23 % *Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΜΩΝ *ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-ΓΞΤ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

59 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων πράσινη 60 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων HP TREND πράσινη 61 Σύστημα θερμοκολλητικής

59 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων πράσινη 60 Σύστημα θερμοκολλητικής σωλήνας - εξαρτημάτων HP TREND πράσινη 61 Σύστημα θερμοκολλητικής Περιεχόμενα 9 Εξαρτήματα σιδηροσωλήνων ATUSA 10 Εξαρτήματα σιδηροσωλήνων Ιαπωνίας 12 Μπαταρίες θερμομεικτικές SANDRA - 40mm (ελαφρού τύπου) 13 Μπαταρίες θερμομεικτικές GREEN - 35mm 14 Μπαταρίες θερμομεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 6-2-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ92ΩΗΒ-Α0Θ 18193/25-9-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18193/25-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 572 Από το πρακτικό 31 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β41ΡΩΚΑ-Φ9Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ê. ÊÕÑÉÁÊÏÃËÏÕ Á.Â.Å.Å.

Ê. ÊÕÑÉÁÊÏÃËÏÕ Á.Â.Å.Å. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Ê. ÊÕÑÉÁÊÏÃËÏÕ Á.Â.Å.Å. ΥΔΡΕΥΣΗ Σελ. Σωλήνες Al-Pex και πρεσαριστά εξαρτήματα COMISA 6-7 Σωλήνες πλυαιθυλενίυ -αλυμινίυ REHAU 8 Εξαρτήματα -Πρέσες REHAU 9-0 Πλαστικί σωλήνες INTERSOL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ:

Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΗΥ469Β7Θ-5Μ8 Α ΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ.35130/739/09-08-2010(φεκ1291β )απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 23/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 40527 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 3013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας φροντίστε να στέλνετε τις παραγγελίες σας μέσω fax (2810 312730) ή e-mail info@katsamanis,com, τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

DOMISTYLE E.E. N. Φωκά 16A TK 124 62 Xαϊδάρι Aθήνα Tηλ./ Fax 2105821931 mail: teovre@gmail.com www.domistyle.gr DOMISTYLE

DOMISTYLE E.E. N. Φωκά 16A TK 124 62 Xαϊδάρι Aθήνα Tηλ./ Fax 2105821931 mail: teovre@gmail.com www.domistyle.gr DOMISTYLE 2 DOMISTYLE E.E. N. Φωκά A TK 24 2 Xαϊδάρι Aθήνα Tηλ./ Fax 8293 mail: teovre@gmail.com www.domistyle.gr DOMISTYLE ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΑ ART ART ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ (ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.Ε. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.Ε. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ Α.Ε.Ε. ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείχνετε στην εταιρεία µας επιλέγοντας προϊόντα από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΕΝΓΩΕΗ-0Σ3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ντουζ ντουζ poly style max Ravelli mepa νιπτήρες eco Italy ηλεκτρ. μπαταρίες minimal rentagolo

περιεχόμενα ντουζ ντουζ poly style max Ravelli mepa νιπτήρες eco Italy ηλεκτρ. μπαταρίες minimal rentagolo περιεχόμενα 6 8 0 2 4 6 8 20 22 25 συστήματα βέργες ντουζ ντουζ poly style max 27 30 39 40 4 Ravelli mepa νιπτήρες eco Italy ηλεκτρ. μπαταρίες minimal rentagolo 42 43 44 46 47 2 περιεχόμενα rentagolo color

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

H GeotecoA.E. ιδρύθηκε το 2007 από στελέχη µε µακρόχρονη εµπειρία και πορεία στο εµπόριο των γεωργικών εφοδιών.

H GeotecoA.E. ιδρύθηκε το 2007 από στελέχη µε µακρόχρονη εµπειρία και πορεία στο εµπόριο των γεωργικών εφοδιών. H GeotecoA.E. ιδρύθηκε το 2007 από στελέχη µε µακρόχρονη εµπειρία και πορεία στο εµπόριο των γεωργικών εφοδιών. H GeotecoA.E. διαθέτει µια πλήρη γκάµα προϊόντων που καλύπτουν τους τοµείς των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 w w w. t e l e t h e r m a n s i. g r ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 1. Λέβητες Εξοικονόμησης 4 VITORONDENS 200-T μαντέμι 5 VITOLADENS 300-T διμεταλλικός 6 WOLF COB

Διαβάστε περισσότερα