E6.850 L-Z2 E L-Z2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "E6.850 L-Z2 E6.1200 L-Z2"

Transcript

1 E6.850 L-Z2 E L-Z2 Двухступенчатая жидкотопливная горелка Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Dvostopenjski oljni gorilnik Руководство по эксплуатации Для аттестованных специалистов Жидкотопливная горелка Βιβλίο χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου Navodilo za uporabo za pooblaščene serviserje Gorilnik na kurilno olje Перечень запчастей Ανταλλακτικά Seznam rezervnih delov...art Nr Электрическая и гидравлическая схемы Ηλεκτρικά και υδραυλικά σχεδιαγράμματα Električna hidravlična shema...art. Nr / Art. Nr B

2 Обзор Содержание Страница Обзор Содержание Важные указания Описание горелки Технические характеристики, графики мощности Размеры Функции Топочный автомат Рабочая и предохранительная функции Дополнительные возможности Распределительная схема, клеммная панель Монтаж Монтаж горелки Контроль, настройка, монтаж смесительного устройства Подача жидкого топлива Электроснабжение Пуск Предпусковые испытания Параметры настройки горелки Регулирование давления жидкого топлива Регулирование воздуха Настройка горелки Сервис Техническое обслуживание Устранение неисправностей Важные указания Конструкция и работа горелок соответствуют норме ЕН 267. Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны производиться исключительно специалистами, имеющими официальный допуск, при условии соблюдения действующих инструкций и предписаний. Для обеспечения экологической безопасности, надежности и экономичности эксплуатации необходимо соблюдать следующие нормы: DIN 4755 Сжигание жидкого топлива в отопительных системах EN 226 Подключение жидкотопливных и газовых горелок с наддувом к теплогенераторным установкам EN Безопасность бытовых электроприборов Место установки Горелку не следует использовать в помещениях с агрессивными парами (например, лак для волос, перхлорэтилен, четыреххлористый углерод), интенсивным пылеобразованием или с высокой влажностью воздуха (например, прачечная). Вентиляционное отверстие должно иметь следующие размеры: до 50 квт: 150 см 2 для каждого последующего квт: + 2,0 см 2 В соответствии с региональными требованиями возможны отклонения. Декларация о соответствии для жидкотопливных горелок Компания-производитель, регистрационный номер AQF030 F ANNEMASSE Cedex с полной ответственностью заявляем, что изделия E6.850 L-Z2 E L-Z2 соответствуют следующим нормам EN EN EN EN EN EN 267 Согласно условиям директив: 89 / 392 / EWG Директива по машинному оборудованию 89 / 336/EWG Директива по электромагнитной совместимости 73 / 23 /EWG Директива по низковольтным приборам 92 / 42 /EWG Директива по эффектив ности 97 / 23 /EWG Директива по пневмооборудованию данные изделия имеют маркировку CE. Аннемасс, 1 июля 2005 J. HAEP За повреждения, возникшие по следующим причинам, мы не несем гарантийной ответственности: использование не по назначению; несоблюдение правил монтажа или выполнение ремонта покупателем или третьим лицом, включая использование деталей других производителей. Передача горелки и инструкция по эксплуатации При получении горелки пользователь должен получить от изготовителя руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Руководство следует поместить на видном месте в помещении, где находится теплогенераторная установка. Следует указать адрес и номер телефона ближайшей сервисной службы. Указание для пользователя системы Система должна проверяться специалистами не реже, чем раз в год. В целях обеспечения регулярности осмотров рекомендуется заключить договор на техническое обслуживание. 2 07/ Art. Nr B

3 Обзор Описание горелки Описание горелки Жидкотопливные горелки E6.850 L-Z2 и E L-Z2 предназначены для сжигания легких фракций мазута в соответствии с региональными нормами: Бельгия: NBNT стандартное или NBN EN590 -с высокой степенью очистки от серы Германия: ДИН стандартное или малосернистое. Жидкотопливные горелки E6....L- Z2 являются 2-ступенчатыми, полностью автоматизированными горелками моноблочной конструкции. Они могут эксплуатироваться со всеми отопительными котлами, соответствующими EN303, в пределах их диапазона мощности, или с теплогенераторами согласно DIN 4794 или DIN Для использования в других целях необходимо получить разрешение ELCO. Комплект поставки Горелка поставляется в двух упаковках: Корпус горелки с руководством по эксплуатации, электрической схемой, перечнем запасных частей, табличкой для помещения с отопительной установкой, двумя топливными шлангами Головка горелки, фланцевый уплотнитель и крепежные винты A1 Топочный автомат A4 Крышка B3 Реле контроля факела F6 Реле контроля давления воздуха M1 Двигатель с наддувом M2 Двигатель насоса T1 Запальный трансформатор 102 Насос с электромагнитными клапанами Y1 и Y2 Y10 Серводвигатель воздушной заслонки 2 Корпус горелки 3 Устройство для крепления панели 6 Жаровая труба 7 Электроснабжение от котла: 4- полюсный (терморегулятор) и 7- полюсный 13 Кнопка разблокировки 14 Защитный кожух 105 Жидкотопливные шланги 113 Воздухозаборная решетка Комплектующие по заказу Регулятор мощности Потенциометр Дисплей для считывания сигналов работы и неисправностей 07/ Art. Nr B 3

4 Обзор Технические характеристики Графики мощности E6.850 L-Z2 E L-Z2 Мощность горелки мин./макс. квт Типовое испытание Согласно ЕН 267; класс 2 (NOx ниже 185 мг/квт в условиях испытания) Расход жидкого топлива мин./макс. кг/ч 29, ,1-101 Жидкое топливо легких фракций согласно региональным требованиям Управление воздушной заслонкой Серводвигатель STA 4,5 Регулировочное соотношение 1: 2 Напряжение 230 В 50 Гц (1~);; 380 В - 50Гц (3~) Потребление электроэнергии Вт 160 W (1~) W (3~) Прибл. масса кг 48 Двигатель наддува Реле контроля давления воздуха 1,5 квт Диапазон настройки: 1-10 мбар Уровень защиты IP 41 Топочный автомат SH 213 Реле контроля факела Запальный трансформатор Жидкотопливный напорный насос с электромагнитным клапаном MZ 770 S EBI-M 2х 7,5 кв A2L95C Двигатель насоса 140 Вт Уровень шума соответствует VDI дб(а) Макс. температура окружающей среды 60 C Расшифровка названия типа: E = код изготовителя 6 = типоразмер 1200 = показатель мощности L = легкая фракция мазута Z2 = двухступенчатая с 2 форсунками дпа dapa 120 E6.850 L-Z2 мбар mbar 12 dapa дпа 120 E L-Z2 мбар mbar квт kw квт kw График мощности Графики показывают мощность горелки в зависимости от давления газа в системе. Они соответствуют максимальным значениям EN 267 по измерениям в испытательной топочной камере. При выборе горелки необходимо учитывать КПД котла. Расчет мощности горелки: Q F = Q N ηk Q F = мощность горелки (квт) Q N = номинальная мощность котла (квт) ηk = кпд котла (%) 4 07/ Art. Nr B

5 Обзор Размеры A B C D E ØG H KN KL E6.850/ Расстояния Для возможности проведения операций технического обслуживания с каждой стороны горелки должно иметься расстояние не менее 0,6 м. Ш a (мм) Ш b (мм) c d от 220 до M / Art. Nr B 5

6 Функции Топочный автомат SH 213 Код Код Нажатие на кнопку R... менее 9 секунд секунд... более 13 секунд... Информация / причина неисправности Отсутствует сигнал факела по истечении страховочного времени Посторонний свет во время предварительного вентилирования и раннего зажигания Ручное аварийное отключение (см. также блокирование) Пояснения Короткий световой сигнал Длинный световой сигнал Перерыв в течение...вызывае т... разблокировку или блокировку автомата стирание статистики автомата не влияет на автомат Топочный автомат SН 213 управляет работой горелок с наддувом и производит ее контроль. Благодаря микропроцессорному управлению программой обеспечивается очень высокая стабильность работы, независимо от колебаний напряжения в сети или температуры окружающего воздуха. Топочный автомат имеет защиту от пониженного напряжения. Автомат прекращает функционирование без сигнала, если напряжение падает ниже требуемого минимального уровня. Он автоматически запускается вновь, когда восстанавливается нормальное напряжение. Информационная система Встроенная визуальная информационная система информирует о причинах аварийного отключения. Причина последней неисправности заносится в память прибора и даже после исчезновения напряжения может быть воспроизведена при последующем включении. В случае неисправности будет постоянно гореть светодиод в кнопке разблокировки R до квитирования неисправности, т.е. до разблокирования автомата. Каждые 10 секунд свечение прерывается для показания кода, сигнализирующего причину неисправности. С помощью программы визуализации, предлагаемой в качестве дополнительного оснащения, с автомата могут быть сняты другие подробные данные о рабочих и аварийных процессах. Блокирование и деблокирование С помощью кнопки разблокировки R автомат можно заблокировать (состояние неисправности) и разблокировать (устранение неисправности), если автомат находится под напряжением Если нажатие на кнопку происходит в нормальном режиме или при запуске, автомат переходит в состояние неисправности. При нажатии кнопки во время неисправности автомат деблокируется. Перед установкой или снятием автомата нужно отключить электропитание. Автомат не подлежит вскрытию или ремонту. Необходимые входные сигналы Терморегулятор Подогреватель Двигатель горелки Топливный клапан Регулировка Запальный Реле контроля Серводвигатель SM НеисправностьРазблокировка трансформатор факела 1 Включение автомата (и подогревателя) 2 Включение двигателя горелки и запального трансформатора Серводвигатель переходит в положение полной нагрузки 3 Возврат серводвигателя на частичную нагрузку 4 Включение топливного клапана 5 Контроль факела 6 Выключение запального трансформатора, горелка работает в режиме частичной нагрузки 7 Работа горелки, регулировка посредством выбора между частичной и полной нагрузкой 0 Регулировочное отключение 10 Аварийный режим 6 07/ Art. Nr B tw Время ожидания подогревателя tlk Собственное время отключения серводвигателя, предварительное вентилирование и раннее зажигание tr Время включения серводвигателя ts Страховочное время tn Время позднего зажигания tv2 Минимальное время между топливными клапанами 1 и 2

7 Функция Рабочая функция Предохранительная функция Пуск горелки После того как регулятор котла задает тепловой режим, топочный автомат активизирует выполнение программы. Двигатель наддува включается, происходит воспламенение. Предварительное вентилирование с открытой воздушной заслонкой (воздушная заслонка закрыта только при нерабочем состоянии горелки). Во время предварительного вентилирования контролируется давление наддува топка контролируется на наличие сигнала факела электромагнитный клапан открывается Образование факела. воспламенение прекращается. Работа горелки, регулировка посредством выбора между частичной и полной нагрузкой Горелка работает с двумя топливными форсунками и при давлении топлива для частичной и полной нагрузки. Давление топлива регулируется при помощи регулятора в насосе. Когда регулятор котла задает тепловой режим, горелка не ранее чем примерно через 13 с переходит из режима частичной нагрузки на режим полной нагрузки. Предохранительная функция Аварийное отключение происходит: - если во время предварительного вентилирования имеется сигнал факела (контроль на наличие постороннего света) если во время предварительного вентилирования или работы поступает недостаточное количество воздуха если при пуске (подача топлива) через 5 с (страховочное время) не образуется факел если при исчезновении факела во время работы после неудачного повтора программы факел не образуется. В случае аварийного отключения загорается аварийная лампа, после устранения причины неисправности может быть произведена разблокировка при помощи специальной кнопки. Принципиальная схема 1 Насос для жидкого топлива, с форсункой, 5 двигатель насоса 9 Жаровая труба двухступенчатый, в сборе 6 лектромагнитный клапан, 10 Двигатель с наддувом 2 Регулятор давления топлива на частичной нагрузке 11 воздушная заслонка 3 Электромагнитный клапан, Полная нагрузка 7 Подводящие трубопроводы с форсунками 12 Серводвигатель воздушной заслонки 4 Топливонагнетательный насос 8 Уравнительная шайба 13 Реле контроля давления воздуха 07/ Art. Nr B 7

8 Функция Дополнительные возможности подключения К штырьковой панели топочного автомата могут быть подключены различные внешние устройства (например, счетчик часов работы). Напряжение питания 230 В Дистанционная разблокировка Индикатор неисправностей Счетчик часов работы 8 07/ Art. Nr B

9 Функция Схема контактов Штырьковая панель Штекер Электромагнитный клапан II Электропитание L1 Реле контроля Розжиг давления воздуха Индикатор неисправностей Дистанционная разблокировка Контакт Нагрев форсуночного штока Регулятор Штекер Контакт Электромагнитный клапан I двигатель насоса давления воздуха Длительная продувка Штекер Контакт Счетчик часов работы Сервопривод Контроль факела Штекер Контакт Контакт Название Контакт Название 1 Не занят 30 Контакт 5 автомата 2 Нейтральный 31 Земля 3 Земля 32 Нейтральный 4 Контакт B5 на штекере Wieland 4P. и контакт 4 штекера 33 Контакт 9 на цоколе (реле контроля давления воздуха) серводвигателя 5 Фаза 34 Земля 6 Земля 35 Нейтральный 7 Нейтральный 36 Контакт 4 автомата 8 Контакт 4 автомата 37 Земля 9 Контакт 33 на цоколе (двигатель насоса) 38 Нейтральный 10 Контакт 3 автомата 39 Фаза 11 Нейтральный 40 Земля 12 Контакт А автомата 41 Нейтральный 13 Контакт 9 автомата 42 Земля 14 Нейтральный 43 Контакт 5 автомата и контакт B4 на штекере Wieland 7P. (счетчик 1. ступень) 15 Контакт 7 автомата 44 Контакт B5 на штекере Wieland 4P.и контакт 4 штекера серводвигателя (счетчик 2. ступень) 16 Нейтральный 45 Нейтральный 17 Земля 46 Фаза 18 Контакт 4 автомата (контакт подогрева) 47 Контакт 3 автомата (7 штекера серводвигателя) 19 Контакт 6 автомата (подогрев) 48 Контакт 6 автомата (8 штекера серводвигателя) (если мостик между 4 и 6 или контакт подогрева теплые, то контакты 4 и 6) 20 Контакт 5 автомата (клапан) 49 Контакт B автомата через контакты T6 и T8 на штекере Wieland 4P. (9 штекера серводвигателя) 21 Фаза 50 Контакт B5 на штекере Wieland 4P. (4 штекера серводвигателя) и фаза клапана 2 22 Земля 51 Контакт B4 на штекере Wieland 7P. (5 штекера серводвигателя) и фаза клапана 1 (контакт 5 автомата) 23 Нейтральный 52 Нейтральный 24 Контакт T2 на штекере Wieland 7P. 53 Контакт B автомата через контакты T6 и T7 (если 1. ступень) на штекере Wieland 4P. (1 штекера серводвигателя) 25 Контакт 9 автомата 54 Контакт C автомата (2 штекера серводвигателя) 26 Не занят 55 Контакт T1 на штекере Wieland 7P. (2 штекера серводвигателя) 27 Контакт T8 на штекере Wieland 4P. 56 Контакт 1 автомата 28 Контакт T6 на штекере Wieland 4P. 57 Контакт 2 автомата 29 Контакт T7 на штекере Wieland 4P. 58 Контакт 9 автомата 07/ Art. Nr B 9

10 Монтаж Монтаж горелки Монтаж головки горелки Подготовьте панель горелки/ дверцу котла в соответствии с помещенной рядом схемой. Сделайте сквозное отверстие с внутренним диаметром a Ш 195 мм. Для крепления фланца головки горелки требуются 4 отверстия M10 (диаметр окружности, проходящей через центры отверстий, составляет 260 мм) согласно схеме. Вкрутите распорный болт M10 в панель горелки/дверцу котла и установите изоляционную прокладку. При диаметре окружности центров отверстий менее 260 мм распилите намеченные продольные отверстия до необходимого размера. Закрепите головку горелки с помощью 4 шестигранных гаек M10. Ш a (мм) Ш b (мм) c d от 220 до M Монтаж корпуса горелки Раскрутите как можно больше 2 верхних винта на корпусе горелки, полностью открутите нижние винты. Вставьте два винта на корпусе горелки сверху в две установочные проушины фланца головки горелки. Прижмите корпус горелки к фланцу головки и вставьте 2 нижних винта. Затяните все винты. Другие положения корпуса горелки недопустимы. Глубина монтажа жаровой трубы и обмуровка При использовании теплогенераторов без фронтального теплозащитного экрана, если нет других указаний изготовителя котла, требуется обмуровка 5, изображенная на рисунке. Обмуровка не должна выступать за передний край жаровой трубы и должна сужаться в форме конуса под углом не менее 60. Воздушный зазор между обмуровкой 5 и жаровой трубой следует заполнить эластичным, негорючим изоляционным материалом 6. В котлах с реверсивным режимом горения минимальная глубина монтажа A жаровой трубы должна соответствовать данным изготовителя котла / Art. Nr B

11 Монтаж Контроль / Настройка и монтаж смесительного устройства Контроль смесительного устройства Проверьте размер форсунки, при необходимости замените согласно таблице. Проверьте настройку запальных электродов, при необходимости измените ее. Проверьте и при необходимости откорректируйте расстояние между форсункой/ уравнительной шайбой. 1.ступеней 2.ступеней Монтаж смесительного устройства Выверните 2 винта крепления S крышки корпуса. Снимите крышку корпуса при помощи ручки 4. Вставьте смесительное устройство в жаровую трубу. Проведите жидкотопливные шланги и кабель системы розжига через резиновые втулки, смонтируйте крышку корпуса. Вставьте кабель системы зажигания 2 в запальный трансформатор. Подсоедините топливные шланги к топливному насосу, соблюдая порядок взаимного расположения 1. и 2.ступеней в соответствии с маркировкой на шлангах и насосе. 07/ Art. Nr B 11

12 Монтаж Подача топлива Электроснабжение Подача топлива Для обеспечения эксплуатационной надежности установки необходимо качественно смонтировать систему подачи топлива согласно DIN 4755, соблюдая региональные предписания. Горелка оборудована шестеренчатым насосом, работающим в режиме автоматического всасывания, который подключается как двухканальный насос через топливный фильтр. При проектировании и определении параметров установок с устройствами для подачи жидкого топлива EL необходимо соблюдать указания, содержащиеся в инструкции ELCO, инв. : Подключите к жидкотопливному насосу входящие в комплект поставки шланги и проведите их через отверстие в корпусе. Расположите жидкотопливный фильтр с возможностью деаэрации (рекомендуемый размер ячеек: 70 мкм) таким образом, чтобы подключение жидкотопливных шлангов было выполнено без перегибов и натяжений. Проследите за тем, чтобы подача и рециркуляция были подключены правильно. Перед пуском накачайте топливо при помощи ручного насоса и проверьте герметичность топливопроводов. Электромонтажные работы и работы по подключению должны производиться только квалифицированным электриком. При этом необходимо соблюдать предписания VDE и EVU и прочие нормы (RGIE- AREI для Бельгии). Электроподключение Проверьте, соответствует ли сетевое напряжение требуемой величине 230 В, 50 Гц. Предохранитель горелки: 10 А Штекерный разъем Горелка должна отсоединяться от сети с помощью омниполярного отключающего устройства, соответствующего действующим стандартам. Горелка и теплогенератор (котел) соединяются через 7- контактный и 4-контактный штекерные разъемы. Диаметр подключенного к этим разъемам кабеля должен быть от 8,3 до 11 мм / Art. Nr B

13 Пуск Предпусковые испытания Параметры настройки горелки Предпусковые испытания Перед первым пуском необходимо проверить следующее: Правильность монтажа горелки согласно данному руководству. Правильную настройку горелки согласно данным установочной таблицы. Настройку смесительного устройства, использование подходящих форсунок. Теплогенератор должен находиться в режиме готовности к работе, необходимо соблюдать правила эксплуатации теплогенератора. Все электроподключения должны быть выполнены правильно. Теплогенератор и отопительная система должны быть заполнены водой в достаточном объеме, циркуляционные насосы должны находиться в рабочем состоянии. Терморегуляторы, регуляторы давления, устройства контроля недостатка воды и прочие предохранительные и ограничительные устройства (в случае их наличия) должны быть правильно подключены и готовы к работе. Пути отвода отработавших газов должны быть свободны, устройство подачи приточного воздуха, в случае его наличия, должно находиться в рабочем состоянии. Необходимо обеспечить достаточный приток воздуха. Должен быть предусмотрен отбор тепла. Топливные баки должны быть наполнены. Топливопроводящие трубы должны быть правильно смонтированы, проверены на герметичность и прокачаны. Должна быть предусмотрена соответствующая стандартам точка замера отработавших газов, необходимо обеспечить герметичность газоотводного канала до точки замера во избежание искажений результатов вследствие попадания примесного воздуха. Ãîðåëêà E6.850 L-Z2 E L-Z2 Ìîùíîñòü ãîðåëêè êâò (kw) 1. ñòóïåíü 2. ñòóïåíü Ðàñõîä òîïëèâà êã/ 1. ñòóïåíü 2. ñòóïåíü Ôîðñóíêà Gph Ïîëîæåíèå âîçä. Çàñëîíêè ýëåêòðîì àãíèòíîãî êëàïàíà 2. ñòóïåíü Íàïîð Ðàçìåð 1. ñòóïåíü 2. ñòóïåíü íàñîñà Y 1. ñòóïåíü 2. ñòóïåíü Danfoss Danfoss áàð ìì 45 B 45 B èëè 60 B êóëà îê IV êóëà îê I êóëà îê III Давление в топочной камере (ìáàð) Приведенные выше параметры настройки являются базовыми. Заводские параметры настройки выделены жирным шрифтом. С такими настройками в стандартном случае можно запускать горелку. В любом случае внимательно проверьте установочные параметры. В зависимости от особенностей системы могут понадобиться корректировки. Оптимальные параметры сгорания достигаются при использовании следующих форсунок: Danfoss Steinen Fluidics Предварительная настройка реле контроля давления воздуха. Снимите прозрачную крышку Временно установите реле контроля давления воздуха на минимальное значение. 07/ Art. Nr B 13

14 Пуск Регулировка давления топлива Переход в монотрубный режим Регулировка давления топлива Давление жидкого топлива, а вместе с ним и мощность горелки устанавливаются посредством регулятора давления 6 для ступеней 1 и 2. Для контроля к штуцеру 4 должен быть подключен манометр, резьба R1/8. Поверните: вправо: повышение давления влево: уменьшение давления. Расшифровка знаков 1 Подключение подачи M16x1,5 2 Подключение рециркуляции M16x1,5 3.1 Выход форсунки ступень 1 М8х1 3.2 Выход форсунки ступень 2 М8х1 4 Подключение манометра G1/8 5 Подключение вакуумметра или приточного давления (для вакуумметра или манометра) G1/8 6 Регулятор давления топлива 7 Подключение манометра Контроль разрежения Вакуумметр для контроля разрежения следует подключать к штуцеру 5, R1/8". Максимально допустимое разрежение составляет 0,4 бар. При более высоком уровне разрежения топливо переходит в газообразное состояние, в результате чего в насосе появляются посторонние шумы. Переход в монотрубный режим Газовая горелка поставляется в комлекте оборудования насоса, настроенного для работы в двухтрубном режиме. Для перехода на работу в монотрубном режиме, выверните обойти винт V / Art. Nr B

15 Пуск Регулировка воздуха Регулирование подачи воздуха для горения производится в двух местах: Со стороны нагнетания - через зазор между уравнительной шайбой и жаровой трубой. Со стороны всасывания - через воздушную заслонку, приводимую в действие серводвигателем Y10. Регулирование воздуха в головке горелки влияет не только на объем его подачи, но также на зону перемешивания и давление воздуха в жаровой трубе. Поверните регулировочную шайбу A вправо = больше воздуха влево = меньше воздуха Отрегулируйте размер Y в соответствии с установочной таблицей (см. стр. 13). Регулирование воздуха через воздушную заслонку. Она приводится в действие серводвигателем Y10. Положение воздушной заслонки определяется настройкой кулачков I - IV. Серводвигатель Y10 1 Четыре регулируемых красных кулачка 2 Маркировка положения кулачков по шкалам 4 3 Регулировочный винт кулачка 4 Три шкалы с делением от 0 до Стрелка положения воздушной заслонки 6 Снимаемый штекерный соединитель. Принцип действия кулачков I Положение воздушной заслонки 2. ступень II Прекращение подачи воздуха III Активизация электромагнитного клапана 2. ступень IV Положение воздушной заслонки 1. ступень Параметр настройки кулачка III должен находиться между кулачками I и IV. Настройка Снимите крышку Предварительно установите кулачки в соответствии с помещенной выше таблицей при помощи винтов S. 07/ Art. Nr B 15

16 Пуск Настройка горелки Пуск горелки Запустите горелку, включив регулятор котла. Для полного удаления воздуха из топливопровода во время предварительного вентилирования откройте соответствующий винт на топливном фильтре. При этом разрежение не должно быть менее 0,4 бар. При отсутствии пузырей в жидком топливе и наполнении фильтра закройте воздушный винт. Опасность вспышки! Во время регулировки постоянно контролируйте CO, CO 2 и образование сажи. В случае образования CO или сажи оптимизируйте параметры сгорания. Содержание СО не должно превышать 50 промилле. Индекс сажи < 1. Настройка ступени 1 (кулачок IV) Установите горелку на ступень 1. Отрегулируйте давление топлива при помощи винта 6 в соответствии с задаваемой мощностью горелки. При этом постоянно контролируйте параметры сгорания (CO, CO 2, содержание сажи). При необходимости отрегулируйте количество воздуха, в случае надобности поэтапно. Для увеличения количества воздуха: установите кулачок IV на большее значение шкалы. Переключите горелку ненадолго на ступень 2. Двигатель воздушной заслонки переходит в новое положение малой нагрузки. Для уменьшения количества воздуха: установите кулачок IV на меньшее значение шкалы, серводвигатель автоматически перейдет на новый режим. Оптимизация параметров сгорания В случае необходимости оптимизируйте параметры сгорания посредством регулировки положения уравнительной шайбы (размер Y). Эта регулировка воздействует на поведение при пуске, пульсация и параметры сгорания. По мере снижения значения Y повышается значение СО 2, однако выход на режим (зажигание) происходит быстрее. В случае необходимости компенсируйте изменение количества воздуха посредством регулировки положения воздушной заслонки. Настройка реле контроля давления воздуха Установите горелку на малую нагрузку. Повышайте значения на шкале до тех пор, пока реле контроля давления воздуха не произведет отключение горелки. Установите реле контроля давления воздуха на 80% от величины отключения. Настройка ступени 2 (кулачок I) При помощи 4-полюсного штекера переключите на 2 ступень. Подключается топливная форсунка 2 ступени. При этом постоянно контролируйте параметры сгорания (CO, CO 2, содержание сажи). При необходимости отрегулируйте количество воздуха, в случае надобности поэтапно. При изменении давления жидкого топлива на 2 ступени необходимо откорректировать параметры настройки на 1 ступени. Для увеличения количества воздуха: установите кулачок I на более высокое значение шкалы, серводвигатель автоматически перейдет на новый режим. Для уменьшения количества воздуха: Установите кулачок I на меньшее значение на шкале. Переключите горелку ненадолго на ступень 1 и снова произведите пуск. Воздушная заслонка переместится в новое положение. Внимание: соблюдайте минимальную температуру отработавших газов в соответствии с данными изготовителя котла и с учетом особенностей газоотводных каналов во избежание образования конденсата. Если требуется дополнительная корректировка размера Y при настройке 1 ступени, следует проверить параметры настройки 2 ступени. Настройка точки переключения электромагнитного клапана ступени 2 (кулачок III) Переключите несколько раз горелку с 1 ступени на 2 ступень. Установите кулачок III таким образом, чтобы переход со ступени 1 на ступень 2 был плавным / Art. Nr B

17 Сервис Техническое обслуживание Операции техобслуживания на котле и горелке разрешается проводить исключительно квалифицированным теплотехникам. В целях обеспечения регулярности сервисного обслуживания пользователям установки рекомендуется заключать договор на техническое обслуживание. Перед началом работ по техобслуживанию и чистке отключите электропитание. Используйте оригинальные запчасти. В процессе технического обслуживания горелки в течение года рекомендуется выполнить следующие работы: Пробный пуск горелки, входные замеры Чистка смесительного и запального устройств и, в случае необходимости, замена дефектных деталей Чистка колеса вентилятора и воздуходувки и контроль муфты насоса Контроль форсунки, при необходимости замена Контроль жидкотопивного фильтра, при необходимости замена Визуальный контроль жидкотопливных шлангов, при необходимости замена Визуальный контроль электрики горелки, при необходимости устранение дефектов Контроль пуска горелки Контроль давления топлива и вакуума в насосе горелки во время ее работы Проверка функционирования реле контроля факела и топочного автомата Корректировка установок при необходимости Составление протокола измерений Общий контроль Контроль функционирования аварийного выключателя Визуальный контроль имеющихся в топке топливопроводов Контроль смесительного устройства Снимите кожух горелки. Вытащите фотоэлемент 1 и протрите чистой сухой тряпкой. Вытащите со стороны трансформатора кабель системы зажигания 2. Открутите 2 винта крышки S. Снимите крышку, а также смесительное и запальное устройства. Замените форсунку. Проверьте и при необходимости замените запальные электроды и кабель системы зажигания 2. Почистите уравнительную шайбу. При монтаже проверьте настройки. Чистка фильтра насоса Фильтр находится в корпусе насоса. Он должен чиститься при каждом техническом обслуживании, для этого: Закройте топливный запорный кран. Под насосом поставьте емкость для сбора топлива. Удалите винты и крышку. Снимите фильтр, произведите его чистку или замену. Снова вставьте фильтр, закройте крышку с новым уплотнением. Прочно завинтите. Вновь откройте топливный запорный кран Проверьте давление и плотность. 07/ Art. Nr B 17

18 Сервис Техническое обслуживание Замена важных деталей Чистка воздухозаборной коробки Открутите крепежные винты Q на воздухозаборной коробке. Снимите коробку, произведите ее чистку и снова соберите в обратной последовательности. Обратите внимание на правильность положения воздушной заслонки и сервопривода. Чистка колеса вентилятора Отсоедините кабель от запального трансформатора. Вытащите фотоэлемент 1. Снимите крышку корпуса. Отсоедините штекер кабеля двигателя. Отделите от двигателя насоса штекер. Отсоедините на насосе штекер соленоида. Открутите 6 крепежных винтов T на приборной панели. Снимите приборную панель и подвесьте ее в положение для ремонта (см. рис.). Открутите крепежный винт W и снимите шайбы на колесе вентилятора. Снимите колесо вентилятора и почистите, при необходимости замените и вновь смонтируйте в обратном порядке. Чистка кожуха Не используйте хлоросодержащие и полировочные средства. Произведите чистку кожуха водой и чистящим средством. Вновь установите кожух. Демонтаж жаровой трубы В корпусе горелки: Демонтируйте смесительное устройство как описано выше Удалите винты в нижней части на фланце головки горелки. Открутите винты в области петель. Снимите горелку и отложите в сторону. (Проследите за целостностью жидкотопливных шлангов) Демонтируйте головку горелки от дверцы котла: Демонтируйте 4 крепежные гайки на фланце горелки. Важно Каждый раз после вмешательства в систему контролируйте параметры сгорания при рабочих условиях (дверца топки закрыта, кожух установлен и т. д.). Результаты замеров фиксируйте в документации. Контроль температуры отработавших газов Регулярно проверяйте температуру отработавших газов. Произведите очистку котла, если температура отработавших газов превышает значение на момент ввода в эксплуатацию более чем на 30K. Для упрощения контроля используйте индикатор температуры отработавших газов. Вытащите головку горелки из дверцы котла. Демонтируйте жаровую трубу: Открутите 3 крепежных винта Х на лицевой стороне фланца горелки. Поверните жаровую трубу и вытащите из байонетного зажима. Замените жаровую трубу и произведите сборку в обратной последовательности. Заполните пространство между жаровой трубой и изоляцией дверцы огнеупорным материалом. Замена двигателя Демонтируйте колесо вентилятора как описано выше. Открутите 4 винта Т. Двигатель горелки удерживается в корпусе фиксирующей пластиной, поэтому во время выкручивания винтов T его не надо придерживать рукой. Поднимите двигатель вверх под наклоном, отделив его от фиксирующей пластины. Произведите монтаж нового двигателя в обратной последовательности / Art. Nr B

19 Сервис Устранение неисправностей Причины и устранение неисправностей В случае возникновения неисправностей необходимо проверить выполнение основных условий. эксплуатации: 1 Есть ли ток? 2. Есть ли топливо в баке? 3. Все ли запорные краны. открыты? 4 Правильно ли установлены все регулирующие и предохранительные приборы, например, термостат котла, предохранительный регулятор на случай недостатка воды, концевые выключатели и т. д.? Если неисправность не удалось устранить в результате контроля согласно перечисленным выше пунктам, следует проверить функции, связанные с работой отдельных элементов горелки. Обратите внимание на световые сигналы топочного автомата и определите их значения по следующей таблице. С помощью программы визуализации, предлагаемой в качестве дополнительного оснащения, с автомата могут быть сняты другие подробные данные о рабочих и аварийных процессах. Предохранительные устройства не подлежат ремонту, их следует заменять деталями с таким же номером заказа. Используйте только оригинальные запчасти. Неисправность Причина Способы устранения Горелка не запускается после термостатического отключения. Автомат не указывает на какуюлибо неисправность Падение или отсутствие сетевого напряжения Термостат не подает сигнал запроса тепла Дефект автомата. Выясните причину падения или отсутствия сетевого напряжения. Проверьте термостат. Замените автомат. Горелка при включении запускается на короткое время, отключается и подает следующий сигнал: - Автомат был заблокирован вручную Разблокируйте автомат После термостатического отключения горелка не запускается и подает следующий сигнал: Посторонний свет во время предварительного вентилирования или раннего зажигания Дефектный магнитный клапан Дефектный фотоэлемент Замените магнитный клапан. Замените фотоэлемент. Горелка включается, вскоре после включения запального трансформатора переключается на неисправность и подает следующий сигнал: Отсутствие пламени по истечении страховочного времени Проверьте уровень жидкого топлива в баке. При необходимости заполните бак. Откройте клапаны. Проверьте давление жидкого топлива и работу насоса, соединение, фильтр и магнитный клапан. Проверьте цепь зажигания, электроды и правильность их регулировки. Почистите электроды. Почистите или замените реле контроля факела. При необходимости замените электроды, кабель системы розжига, трансформатор, форсунку. 07/ Art. Nr B 19

20 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Σημαντικές πληροφορίες Περιγραφή του καυστήρα Τεχνικά χαρακτηριστικά, καμπύλες ισχύος Διαστάσεις Λειτουργία Μονάδα ελέγχου και ασφάλειας Κανονική λειτουργία, λειτουργία ασφαλείας Επιλογές σύνδεσης Σχέδιο εκχώρησης επαφών, βάση σύνδεσης Εγκατάσταση Εγκατάσταση του καυστήρα Έλεγχος, ρύθμιση, εγκατάσταση της κεφαλής καύσης Σύνδεση πετρελαίου Ηλεκτρική σύνδεση Έναρξη λειτουργίας Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Δεδομένα ρύθμισης Ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου Ρύθμιση του αέρα Ρύθμιση του καυστήρα Συντήρηση Συντήρηση Εξάλειψη βλαβών Σημαντικές πληροφορίες Η κατασκευή και οι λειτουργίες των καυστήρων συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 267. Η εγκατάσταση, η έναρξη λειτουργίας και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους ειδικευμένους τεχνικούς και με τήρηση των ισχυουσών οδηγιών και προδιαγραφών. Για λειτουργία με απόλυτη ασφάλεια, προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω πρότυπα: DIN 4755 Θέρμανση με πετρέλαιο στις εγκαταστάσεις θέρμανσης EN 226 Σύνδεση καυστήρων ψεκασμού πετρελαίου και καυστήρων αερίου με εισαγωγή αέρα σε γεννήτριες θερμότητας EN Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης Θέση εγκατάστασης Ο καυστήρας δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία σε χώρους εκτεθειμένους σε επικίνδυνα αέρια (για παράδειγμα σπρέι, τετραχλωροαιθυλένιο, τετραχλωράνθρακας), μεγάλες ποσότητες σκόνης ή υψηλό ποσοστό υγρασίας στον αέρα (για παράδειγμα σε χώρους πλύσης ρούχων). Πρέπει να έχει προβλεφθεί ένα άνοιγμα εισαγωγής αέρα διατομής: - έως 50 kw: 150 cm 2 - για κάθε επί πλέον kw: + 2,0 cm 2 Οι τοπικές διατάξεις μπορεί να προβλέπουν διαφορετικούς κανόνες. 07/ Art. Nr B Δήλωση συμμόρφωσης για καυστήρες πετρελαίου με εισαγωγή αέρα Η εταιρεία, πιστοποιημένη με αρ. AQF030 F ANNEMASSE Cedex δηλώνει, με δική της ευθύνη, ότι τα παρακάτω προϊόντα: E6.850 L-Z2 E L-Z2 συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN EN EN EN EN EN 267 Βάσει των διατάξεων των οδηγιών 89 / 392 /ΕΟΚ Οδηγία για τις μηχανές 89 / 336 /ΕΟΚ Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 73 / 23 /ΕΟΚ Οδηγία χαμηλής τάσης 92 / 42 /ΕΟΚ Οδηγία για τις απαιτήσεις απόδοσης 97 / 23 /ΕΟΚ Οδηγία για τον εξοπλισμό υπό πίεση αυτά τα προϊόντα φέρουν την ένδειξη CE. Στο Annemasse, την 1 ç Ιουλίου 2005 J. HAEP Η εταιρεία μας δεν παρέχει καμία εγγύηση για ζημίες που οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες: - χρήση μη σύμφωνη με τις προδιαγραφές, - εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή επισκευή από τον αγοραστή ή από τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ανταλλακτικών διαφορετικής προέλευσης. Παράδοση της εγκατάστασης και του βιβλίου χρήσης Ο κατασκευαστής της εγκατάστασης θέρμανσης οφείλει να παραδώσει, στο χρήστη της εγκατάστασης, το αργότερο τη στιγμή της παράδοσής της, ένα βιβλίο χρήσης και συντήρησης. Αυτό το βιβλίο πρέπει να αναρτηθεί σε σαφώς ορατή θέση στο χώρο εγκατάστασης της γεννήτριας θερμότητας. Σε αυτό θα πρέπει να αναγράφεται η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του πλησιέστερου τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Προειδοποίηση για το χρήστη Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται από ειδικευμένο τεχνικό. Για να διασφαλιστεί η τακτική παρακολούθηση, συνιστάται η σύναψη σύμβασης συντήρησης.

E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2

E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 Καυστήρας πετρελαίου διβάθμιας λειτουργίας Жидкотопливная горелка, 2-ступенчатая Dvostopenjski oljni gorilnik Инструкция по эксплуатации Предназначена для квалифицированного специалиста

Διαβάστε περισσότερα

E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3

E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3 E6.850 L-Z3 E6.1200 L-Z3 Трехступенчатая мазутная горелка Καυστήρας πετρελαίου τριβάθμιας λειτουργίας Инструкция по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14

Βιβλίο Χρήσης Συσκευή E VISION...2-14 Βιβλίο Χρήσης Συσκευή "E VISION"...2-14 Γενικές πληροφορίες Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές πληροφορίες Παράδοση................................................................ 3 Περιγραφή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες πετρελαίου... 26-37

Инструкция по эксплутации. Καυστήρες πετρελαίου... 26-37 VL 1.40 P VL 1.42 VL 1.55 VL 1.55 P VL 1.95 Инструкция по эксплутации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки... 2-13 Instrucciones de montaje Para el instalador

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47

pl, tr... 4200 1030 0400 ... 4200 1029 9600 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 VB 1.20 VB 1.24 VB 1.28 VB 1.30 VB 1.35 VB 1.47 Руководство по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки с низким выходом NOx2-14 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

VE 1.34 VE 1.35 VE 1.50 VE 1.52 VE 1.75

VE 1.34 VE 1.35 VE 1.50 VE 1.52 VE 1.75 VE 1.34 VE 1.35 VE 1.50 VE 1.52 VE 1.75 Руководство по эксплуатации Предназначено для квалифицированных специалистов по установке Топливные горелки с низким выходом NOx2-13 Instrucciones de montaje Para

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας

H A N S A. Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S 5.3 (G) Οδηγίες λειτουργίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες H A N S A Καυστήρας Πετρελαίου H (V) S (G) Οδηγίες λειτουργίας Πεδίο παραγωγικότητας: 13,0 60,0 kw Ελεγμένο σύμφωνα με το 1BimSch V, με χαμηλό περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX F65402IM0P http://ru.yourpdfguides.com/dref/3626985 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

www.amagelou.gr Σελίδα 0

www.amagelou.gr Σελίδα 0 www.amagelou.gr Σελίδα 0 Δίοδη BOSS ¾ BOSS 1 BOSS 1¼ Κινητήρας Κορμός ¾ Κορμός 1 Κορμός 1¼ Δοκιμαστικός σταθμός για όλες τις βάνες 2 χρόνια εγγύηση Πιστοποίηση CE Διπλό συγχρονισμένο μοτέρ. Μακρύ εξερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα )

ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) ΛΕΒΗΤΕΣ ΙΟΝΤΩΝ GALAN (ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ) ( XTS Τεχνική Καμπούρογλου 38 - Αθήνα ) Ηλεκτρόδια, που βρίσκονται εγκατεστημένα στο εσωτερικό του λέβητα, με την βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος, εξαναγκάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS

(20-60.000 kcal/h) 3-PASS (20-60.000 kcal/h) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Σταθερός βαθμός απόδοσης, μεγαλύτερος από 90% Λέβητας με τρείς διαδρομές καυσαερίων ( πλήρεις), Στιβαρή κατασκευή μικρών διαστάσεων Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση Φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE

ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/M CE - GAS P 250/M CE - GAS P 350/M CE GAS P 450/M CE - GAS P 550/M CE - GAS P 650/M CE ΤΥΠΟΣ : GAS P 190/ΜCE GAS P 250/ΜCE 073027_1J

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες & Ηλεκτρομπόιλερ Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας, χρήσης και συντήρησης ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Η τοποθέτηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TIMH GN ATLAS 32 3 27520-30014 880 ATLAS 47 4 40420-44376 1.032 ATLAS 62 5 53320-58222 1.188 ATLAS 78 6 67080-73616 1.392 ATLAS 95 7 81700-88580 1.614 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации

Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Εγχειρίδιο οδηγιών Руководство по эксплуатации Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 6 ΧΡΗΣΗ... 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 10 GR 2 Руководство по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина

Favorit 99000I. Инструкция по эксплуатации. Посудомоечная машина Favorit 99000I Οδηγίες Χρήσης Инструкция по эксплуатации Πλυντήριο πιάτων Посудомоечная машина 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ

Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ε Ν Ο Ι Λ Ε Β Η Τ Ε Σ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΙΟ ΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ATMOS D 15 P, D 20 P, D 30 p και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για άνετη θέρμανση σπιτιών με πελλέτες και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα