Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Νόµου. «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισµοί"

Transcript

1 Σχέδιο Νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισµοί Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: (α) Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής, ήτοι της µεταφοράς, της διαµεταφοράς και της αποθήκευσης, αγαθών και εµπορευµάτων από οποιοδήποτε σηµείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σηµείο προορισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της αντίστροφης ροής, καθώς και για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών µε τα ανωτέρω υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας. (β) ραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως οι ακόλουθες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες: η συλλογή, φόρτωση, µεταφορά, µεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εµπορευµάτων, η οµαδοποίηση (consolidation) και ο διαχωρισµός (deconsolidation) αγαθών και εµπορευµάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εµπορευµάτων, η διαχείριση επιστροφών εµπορευµάτων και φθαρµένων ή κατεστραµµένων ή ακατάλληλων εµπορευµάτων ή υλικών συσκευασίας (reverse logistics) και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες (Κύριες ραστηριότητες), καθώς και η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρµολόγηση ή οι µικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η εµπορική έκθεση προϊόντων, οι οποίες αποτελούν δευτερεύουσες-συµπληρωµατικές δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε τις ως άνω κύριες δραστηριότητες και, προκειµένου να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας Εφοδιαστικής, προϋποθέτουν την κατά κύριο λόγο άσκηση µίας τουλάχιστον συναφούς Κύριας ραστηριότητας.

2 (γ) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί κατ επάγγελµα ραστηριότητες Εφοδιαστικής, είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα ή σε συνδυασµό µε άλλες εµπορικές ή βιοµηχανικές βιοτεχνικές δραστηριότητες. (δ) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής προς τρίτους, µία ή περισσότερες από τις Κύριες ραστηριότητες της µεταφοράς, της διαµεταφοράς ή της αποθήκευσης αγαθών και εµπορευµάτων. (ε) Κέντρο Αποθήκευσης και ιανοµής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασµένων ή µη, συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων στάθµευσης φορτηγών αυτοκινήτων, ρυµουλκούµενων οχηµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση µίας ή περισσότερων κύριων ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνοµες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής ή λιανεµπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και ιανοµής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες-συµπληρωµατικές ραστηριότητες Εφοδιαστικής. (στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης ενός Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής και στο όνοµα του οποίου εκδίδονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή υποβάλλονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο 8 του παρόντος υπεύθυνες δηλώσεις. (ζ) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής είναι κάθε δοµική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών για τη λειτουργία ενός Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής. (η) Εγκατάσταση (Ίδρυση) Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής είναι η προετοιµασία, διαµόρφωση και τοποθέτηση κάθε αναγκαίας υποδοµής, συµπεριλαµβανοµένου ή µη τυχόν µηχανολογικού εξοπλισµού, για την άσκηση κύριων ή και δευτερευουσών-συµπληρωµατικών ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής είτε σε υφιστάµενες Κτιριακές Εγκαταστάσεις είτε σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν. (θ) Λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής είναι η έναρξη της άσκησης των ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, κύριων ή και δευτερευουσώνσυµπληρωµατικών, στο πλαίσιο του Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής. (ι) Επέκταση Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής είναι, µετά την αρχική Εγκατάσταση:

3 (i) (ii) (iii) (iv) κάθε προσθήκη Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή και η µε οποιονδήποτε τρόπο επαύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του Κέντρου ή και η συµπλήρωση των ασκούµενων στο Κέντρo ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο ή σε όµορο γήπεδο ή και κάθε επαύξηση της ισχύος τυχόν εγκατεστηµένου µηχανολογικού εξοπλισµού. (ια) Εκσυγχρονισµός Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής είναι, µετά την αρχική Εγκατάσταση: (i) (ii) η αντικατάσταση ή συµπλήρωση τυχόν εγκατεστηµένου µηχανολογικού εξοπλισµού ή και Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή και η αλλαγή ή συµπλήρωση των ασκούµενων στο Κέντρο ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο γήπεδο. (ιβ) Αδειοδοτούσα Αρχή είναι κάθε µία από τις διοικητικές αρχές και τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 14 του ν. 3982/2011. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρµογής 1. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α και Β του παρόντος νόµου υπάγονται οι ραστηριότητες Εφοδιαστικής που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο εν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων αυτών: (α) Οι συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται ή την εκµετάλλευση των οποίων έχουν οι Ένοπλες υνάµεις, η Ελληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα και το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή. (β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίµων που προορίζονται για εφοδιασµό κάθε µεταφορικού µέσου. (γ) Οι αποθήκες καυσίµων κεντρικών θερµάνσεων. (δ) Οι Εµπορευµατικοί Σταθµοί Αυτοκινήτων Τύπου Α, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 79/2004 (ΦΕΚ Α 62). 3. Εξακολουθούν να εφαρµόζονται και δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους όρους αποθήκευσης και µεταφοράς φαρµάκων για ανθρώπινη, καθώς και για κτηνιατρική χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων τροφίµων και ποτών, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασµάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, εκρηκτικών υλών και κάθε είδους αποβλήτων και λυµάτων, καθώς και λοιπές υγειονοµικές διατάξεις, πυροσβεστικές διατάξεις

4 και διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και την τελωνειακή νοµοθεσία. Άρθρο 3 Καθεστώς άσκησης ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου όπου ορίζεται άλλως, καθώς και των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση µίας ή περισσότερων ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, είτε για την εξυπηρέτηση των εµπορικών ή βιοτεχνικών - βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης είτε µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους είτε και για τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγούµενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισµό. 2. Από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται: (α) η µεταφορική επιχείρηση του ν. 3887/2010, (β) η σιδηροδροµική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 41/2005, όπως ισχύει, (γ) η αεροπορική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισµού ΕΚ 1008/2008 και (δ) οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3431/2006, στο βαθµό που η έναρξη και άσκηση της δραστηριότητάς τους ρυθµίζονται από τις παραπάνω διατάξεις. Άρθρο 4 Αστική Μεταφορά αφορά,, Προσωρινή Αποθήκευση και ιανοµή Εµπορευµάτων Για το σκοπό της προώθησης ολοκληρωµένων σχεδίων βιώσιµης αστικής κινητικότητας στον τοµέα της µεταφοράς και διανοµής εµπορευµάτων µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Εσωτερικών και αφού προηγηθεί διαβούλευση επί του σχεδίου µε την Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων καθορίζονται οι κανόνες για τη µεταφορά και διανοµή αγαθών και εµπορευµάτων εντός και περιµετρικά αστικής περιοχής µε σκοπό τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής διατάραξης της κυκλοφορίας των οχηµάτων στην πόλη, µέσω της δηµιουργίας µε ευθύνη του αρµόδιου ήµου ειδικών χώρων προσωρινής αποθήκευσης εµπορευµάτων και στάθµευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των ήµων

5 για την συγκεντρωµένη µεταφορά και εκφόρτωση προς τα καταστήµατα, της ρυθµιζόµενης πρόσβασης φορτηγών αυτοκινήτων εντός και διαµέσου της πόλης µε παράλληλη ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών και του καθορισµού απαιτήσεων σε σχέση µε τους όρους φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων που θα πρέπει να πληρούν τα εµπορικά καταστήµατα λιανικής πώλησης για την αδειοδότησή τους από τον αρµόδιο ήµο. Άρθρο 5 Πράσινη Εφοδιαστική Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τίθενται οι όροι λειτουργίας ενός συστήµατος καταγραφής του αποτυπώµατος άνθρακα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική σε κεντρική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι τρόποι γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, οι οποίες διατηρούν χαµηλό ή µειώνουν το αποτύπωµα άνθρακα ή διαθέτουν πιστοποίηση συµµόρφωσης µε περιβαλλοντικά πρότυπα. Άρθρο 6 Σύσταση τµήµατος σχεδιασµού και προώθησης της Εφοδιαστικής 1. Στη ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και ικτύων συστήνεται Τµήµα Σχεδιασµού και Προώθησης Εφοδιαστικής. 2. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Προώθησης Εφοδιαστικής εµπίπτουν: (α) η παρακολούθηση εφαρµογής µέτρων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής στη χώρα, καθώς και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, (β) η διατύπωση εισηγήσεων για την τροποποίηση και βελτίωση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου µε σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη της Εφοδιαστικής, (γ) ο εντοπισµός τυχόν διασταυρώσεων και αλληλοεπικάλυψης αρµοδιοτήτων µεταξύ διαφόρων δηµόσιων αρχών, οι οποίες εµποδίζουν

6 την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και ο συντονισµός για την επίλυση των δηµιουργούµενων προβληµάτων, (δ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρµογή της νοµοθεσίας σχετικά µε την άσκηση ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, ώστε να είναι δυνατή η µε ενιαίο τρόπο διεκπεραίωση των διαδικασιών από τις αρµόδιες αρχές, (ε) η ανάπτυξη και παρακολούθηση Βασικών εικτών Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators) κατόπιν καταγραφής τυχόν µεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης, η συλλογή δεδοµένων κατά προτεραιότητα από εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, και δευτερευόντως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, η επεξεργασία των δεδοµένων, η εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων και η διάχυση των αποτελεσµάτων, (στ) η διενέργεια ad hoc ερευνών για την υποστήριξη τόσο του σχεδιασµού της δηµόσιας στρατηγικής στον τοµέα της Εφοδιαστικής όσο και του έργου του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, (ζ) η προώθηση της υιοθέτησης προτύπων διασφάλισης ποιότητας κατά την άσκηση ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής και της σχετικής πιστοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, (η) η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, µε την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του τελευταίου, (θ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, και (ι) η διασφάλιση σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής της ανάπτυξης µόνιµου διαλόγου µε εξειδικευµένους στην Εφοδιαστική φορείς δηµόσιας διοίκησης ή δηµόσιους ή ιδιωτικούς επιστηµονικούς ή επαγγελµατικούς φορείς των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών, µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειριών και βέλτιστων πρακτικών, την κινητοποίηση χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τοµέα της Εφοδιαστικής στην Ελλάδα και την προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακής πύλης. Άρθρο 7 Σύσταση Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

7 1. Συστήνεται Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων ως το ανώτατο γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο προς τον Υπουργό σε θέµατα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο µιας Εθνικής Στρατηγικής. 2. To Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) µέλη. Ως µέλη του Συµβουλίου ορίζονται: α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων, β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ε) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, στ) εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, ζ) ένας εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών, η) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων ιαµεταφοράς, θ) Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ιεθνούς ιαµεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics, ι) εκπρόσωπος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών, ια) τρεις εκπρόσωποι ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και ιβ) ένα µέλος ΕΠ Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι,, Ειδικά για τις περιπτώσεις (ια) και (ιβ) ανωτέρως επιλέγονται ως µέλη του Συµβουλίου πρόσωπα εγνωσµένου κύρους, µε ειδική τεχνογνωσία ή ενεργό ρόλο στην άσκηση ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής. 3. Ο πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου επιλέγονται και διορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τετραετή θητεία και δεν δικαιούνται αµοιβής για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου. 4. Το Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εµπειρογνώµονες και ειδικοί σε σχέση µε τα εκάστοτε εξεταζόµενα θέµατα, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που τυχόν συµµετέχουν στο Συµβούλιο, ανάλογα µε το θέµα συζήτησης κάθε συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µετέχει, εκτελώντας χρέη γραµµατέα, υπάλληλος του Τµήµατος Σχεδιασµού και Προώθησης Εφοδιαστικής της ιεύθυνσης Εµπορευµατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (ν. 2690/1999). 5. Στις γνωµοδοτικές και συµβουλευτικές αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής εµπίπτουν:

8 (α) ο εντοπισµός των βασικών περιοχών και θεµάτων στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαµόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους, (β) η δροµολόγηση πρωτοβουλιών µε διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνεργασίας των συναρµόδιων δηµοσίων αρχών και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε στόχο τη µείωση του κόστους ανά µονάδα προϊόντος και, κατ επέκταση, την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, (γ) η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας, µε στόχο την αποµάκρυνση των εµποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος άσκησης ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς και την εγκαθίδρυση ενός κατανοητού και πιστοποιηµένου συστήµατος διαρκούς εκπαίδευσης σε θέµατα Εφοδιαστικής, (δ) η σύνταξη γνωµοδοτήσεων προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτηµάτων στα θέµατα της αρµοδιότητάς του, καθώς και η σύνταξη γνωµοδοτήσεων και προς άλλους συναρµόδιους σε θέµατα Εφοδιαστικής Υπουργούς (ε) η εκπόνηση ετήσιου πλάνου µε προτεραιοποίηση ενεργειών, (στ) η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάµενων µεταφορικών υποδοµών, µε έµφαση στην προώθηση σηµαντικών έργων υποδοµής σε σιδηροδροµικούς και οδικούς άξονες, ώστε να µεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική και (ζ) η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόµες και «πράσινες» δράσεις στην Εφοδιαστική. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 8 Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής 1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας το σύνολο των Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη µηχανολογικού εξοπλισµού, που δεν

9 κατατάσσονται στην κατηγορία Α του ν. 4014/2011 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής η συµµόρφωσή του µε τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τη νόµιµη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο Φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής. 2. Για την εγκατάσταση ή επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη µηχανολογικού εξοπλισµού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Για τη λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής που εµπίπτουν στην παρούσα παράγραφο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά, µε την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται η συµµόρφωση του Φορέα µε τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η υπεύθυνη δήλωση που αφορά τη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, η οποία επιστρέφεται µε την ολοκλήρωση επιθεώρησης που λαµβάνει χώρα εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Αν ο Φορέας δεν επιθυµεί την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει αντ αυτής στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της αίτησης µε πλήρη φάκελο και χορηγεί άδεια λειτουργίας, εφόσον διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι περιορισµοί που έχουν τεθεί µε την άδεια εγκατάστασης. 3. Για την εγκατάσταση ή επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή µη µηχανολογικού εξοπλισµού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1του ν. 4014/2011 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων και µετά από τη διενέργεια επιθεωρήσεως. Για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής που εµπίπτει στην παρούσα παράγραφο, εκδίδεται άδεια λειτουργίας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον Φορέα στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόµενης από τα νόµιµα δικαιολογητικά και διενέργειας επιθεωρήσεως, η οποία λαµβάνει χώρα εντός τριών (3) µηνών από την

10 υποβολή της αίτησης. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεως διαπιστώνεται συµµόρφωση µε τους όρους και περιορισµούς της άδειας εγκατάστασης, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας. 4. εν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισµό Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής που έχει εφοδιασθεί µε άδεια λειτουργίας ή για τα οποία έχει υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3 του παρόντος, εφόσον δεν µεταβάλλεται από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης τα Κέντρα Αποθήκευσης και ιανοµής που εγκαθίστανται σε ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4458/1965, σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/ Η άδεια εγκατάστασης των παραγράφων 3 και 4εκδίδεται για χρονικό διάστηµα τριών ετών, δυνάµενο να παραταθεί κατόπιν αιτήµατος του Φορέα µέχρι τη συµπλήρωση εξαετίας. Το αίτηµα εξετάζεται µε βάση τα ίδια δεδοµένα που ίσχυαν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας και γίνεται δεκτό, εφόσον (α) υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και (β) έχει γίνει έναρξη της υλοποίησης της εγκατάστασης. 7. Η χορηγούµενη κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου άδεια λειτουργίας εκδίδεται µε αόριστη χρονική διάρκεια. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων καθορίζεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόµενο των υπεύθυνων δηλώσεων για την εφαρµογή των προηγούµενων παραγράφων, ο τύπος και το περιεχόµενο της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, καθώς και ο τύπος και το περιεχόµενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις για την έκδοση αδειών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος και το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής, οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της, καθώς και η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και ο τύπος των συντασσόµενων εκθέσεων επιθεώρησης.

11 Άρθρο 9 Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής 1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και ιανοµής δύνανται να εγκαθίστανται, πέραν των ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4458/1965, των Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών που έχουν οργανωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997, καθώς και των Επιχειρηµατικών Πάρκων που οργανώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011, σε περιοχές εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως όπου τούτο επιτρέπεται από τις καθοριζόµενες χρήσεις γης, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και ιανοµής µπορούν να εγκαθίστανται και σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισµών προϋφιστάµενων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων σύµφωνα µε τους όρους του από προεδρικού διατάγµατος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείµενες διατάξεις. 3. Οι όροι δόµησης για τους τα Κέντρα Αποθήκευσης και ιανοµής είναι οι ίδιοι που ισχύουν για τα βιοµηχανικά κτίρια, περιλαµβανοµένων και των προβλεπόµενων δικαιωµάτων παρέκκλισης. 4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ ορόφους, εφόσον από τον κανονισµό συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται η άσκηση των ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που ασκούνται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής. Τυχόν έλλειψη κανονισµού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυµα για την εγκατάσταση. 5. Η συνολική γενική διάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής () σχεδιάζεται µε κύριο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της πρόκλησης προβληµάτων στα κυκλοφοριακά ρεύµατα των (της) προ αυτού οδών (οδού) από την πορεία των οχηµάτων από και προς το Κέντρο Αποθήκευσης και ιανοµής. Άρθρο 10 Κυκλοφοριακές Συνδέσεις 1. Σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και ιανοµής ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του µε Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Β. /τος 465/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

12 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ρυθµίζονται οι όροι διαµόρφωσης και οι λεπτοµέρειες κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωριστών, συµπεριλαµβανοµένων και των όρων απότµησης και κατασκευής πεζοδροµίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και ιανοµής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως. Άρθρο 11 Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής Σε κάθε Κέντρο Αποθήκευσης και ιανοµής είναι δυνατόν να υφίστανται και εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίµων, διανοµέα υγραερίου (LPG), πλυντηρίων, λιπαντηρίων και κεκλιµένων επιπέδων επιθεώρησης, συνεργείων επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και µικρής κλίµακας κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε µία από αυτές τις εγκαταστάσεις ο σχετικός χώρος, πέραν της οριζόµενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και των χώρων στάθµευσης και ελιγµών, και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των λοιπών αυτών εγκαταστάσεων. Άρθρο 12 Εφαρµογή διατάξεων ν. 3982/ Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προθεσµίες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 έως και 28 του ν. 3982/ Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής του Φορέα Κέντρου Αποθήκευσης και ιανοµής εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 23 του ν. 3982/ Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και ιανοµής εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3982/ Ως προς την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου Β εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011.

13 Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούν Κέντρο Αποθήκευσης και ιανοµής κατά την έννοια του παρόντος νόµου, και οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και επόµενα του Π.. 79/2004 που αφορούν τους Σταθµούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εµπορευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων Τύπου Β, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 θεωρούνται ότι συµµορφώνονται µε τον παρόντα νόµο. Για την επέκταση ή των εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού. 2. Σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούν Κέντρο Αποθήκευσης και ιανοµής κατά την έννοια του παρόντος νόµου, οι οποίες δεν είναι εφοδιασµένες µε άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και επόµενα του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθµούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εµπορευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων Τύπου Β, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011, δύναται να χορηγηθεί ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή δύνανται να υποβάλλουν για τη νόµιµη λειτουργία τους την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου. Η χορήγηση της άδειας ή η αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης πραγµατοποιείται χωρίς την επιβολή προστίµου, εφόσον ο Φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του παρόντος όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή. 3. Σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία δεν συµβιβάζεται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Επιχειρηµατικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας 1. Ως Επιχειρηµατικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας νοείται το Επιχειρηµατικό Πάρκο, στο οποίο µπορούν να εγκαθίστανται κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, σύµφωνα µε τον

14 παρόντα νόµο, και το οποίο ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεµµάτων και εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφορά λόγω της εφαπτόµενης θέσης του Πάρκου αυτού είτε µε εγκατάσταση σιδηροδροµικού σταθµού µε δυνατότητα διακίνησης εµπορευµατικών συρµών είτε µε λιµενική εγκατάσταση µε δυνατότητα εξυπηρέτησης εµπορευµατικών πλοίων κάθε τύπου είτε µε αερολιµενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί αεροσκάφη µεταφοράς φορτίων. 2. Η Εταιρεία ιαχείρισης του Επιχειρηµατικού Πάρκου του παρόντος άρθρου υποχρεούται σε κατασκευή των σιδηροδροµικών υποδοµών εντός του Πάρκου υπό την εποπτεία του διαχειριστή της υποδοµής ως προς την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και ασφάλειας, ενώ η σύνδεση του Πάρκου µε το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο δια παρακαµπτηρίου αναλαµβάνεται από τον διαχειριστή της υποδοµής, χωρίς να εµποδίζεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α 188), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α 216). 3. Με την προβλεπόµενη στο άρθρο 46 παρ. 6 του ν. 3982/2011 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται και όροι δόµησης ειδικώς για τα Επιχειρηµατικά Πάρκα του παρόντος άρθρου, µε τους ακόλουθους περιορισµούς και αφού προηγηθεί διαβούλευση και µε τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων: (α) Ποσοστό κάλυψης 70%. (β) Συντελεστής δόµησης µέχρι 1,6 για τις εγκαταστάσεις όπου ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής. (γ) Μέγιστο ύψος οικοδοµής όχι ανώτερο των 18 µέτρων. 4. Για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και λειτουργία Επιχειρηµατικών Πάρκων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του εύτερου Κεφαλαίου του ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν. 5. Τα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων του παρόντος άρθρου δύνανται να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3894/2010, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, για τη διαδικασία αδειοδότησης του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010. Άρθρο 15 1 Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας στην περιοχή του Θριασίου και στο πρώην «στρατόπεδο Γκόνου νου»

15 Στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυµης εταιρίας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», που περιγράφεται στο από Νοέµβριο 2004 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:2.000 του πολιτικού τοπογράφου µηχανικού Κωνσταντίνου Ξενιού και προσαρτάται σε σµίκρυνση ως παράρτηµα µε στοιχείο Α στον παρόντα νόµο, καθώς και στο ακίνητο συνολικής έκτασης ,63 τ.µ., ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, το οποίο βρίσκεται στον ήµο έλτα, συνορεύει προς βορρά µε ασφαλτοστρωµένη οδό που ξεκινά από την Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό, νότια, ανατολικά και δυτικά συνορεύει µε διάφορες ιδιοκτησίες µικρών γεωτεµαχίων, το οποίο παραχωρήθηκε προς χρήση στη θυγατρική εταιρεία της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. µε την επωνυµία «Εµπορευµατικά Κέντρα Α.Ε.» και ήδη «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.» δύνανται να ιδρύονται Επιχειρηµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας κατά τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. Άρθρο 16 1 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010,, ρυθµίσεις µηχανηµάτων έργου και λοιπά θέµατα 1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές µεταφορές επιτρέπεται να θέτουν σε κυκλοφορία ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα οχήµατα, για τα οποία εκδίδονται άδειες κυκλοφορίας. Για τη θέση σε κυκλοφορία εκάστου ρυµουλκούµενου ή ηµιρυµουλκούµενου οχήµατος καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. Με όµοια απόφαση δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του παραβόλου αυτού.» 2. Τα µηχανήµατα έργου, τα οποία αποτελούν ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κλπ.) παντός τύπου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε νοµοθετική ή κανονιστική διάταξη αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 3. Με ευθύνη της ανώνυµης εταιρίας «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας Α.Ε.» προωθείται, µέσω των αρµόδιων προς τούτο λειτουργικών µονάδων της εταιρίας αυτής, η σύνταξη, έκδοση και διάθεση προτύπων και

16 προδιαγραφών που αναφέρονται σε ραστηριότητες Εφοδιαστικής και ιδίως σε θέµατα που αφορούν µοναδιαία φορτία (unitloads), τη σήµανση φορτίων, τις προδιαγραφές µέσων αποθήκευσης κατά τη µεταφορά προϊόντων (παλέτες, κιβώτια κ.λπ.) και τη χρήση γραµµικών κωδίκων (barcodes), καθώς και σε θέµατα διαχείρισης της πληροφορίας κατά την άσκηση ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής. 4. Στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, ια Βίου Μάθησης εµπίπτει και η ανάπτυξη ερευνητικών προγραµµάτων για την ανάπτυξη καινοτοµιών στην άσκηση ραστηριοτήτων Εφοδιαστικής. 5. Στο σκοπό της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» περιλαµβάνεται και η προώθηση της Χώρας ως διεθνούς διαµετακοµιστικού κόµβου για τη διέλευση φορτίου, την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και την προσέλκυση συναφών επενδύσεων, µέσω ιδίως της διευκόλυνσης των επιχειρηµατικών επαφών των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική µε φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού. Άρθρο 17 Λοιπές καταργούµενες κ και τροποποιούµενες διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταργούνται: (α) οι διατάξεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ. 79/2004, (β) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 και παράγραφοι 5 έως 14 του ίδιου άρθρου αναριθµούνται σε παραγράφους 4 έως 13 αντίστοιχα (γ) οι περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόµου, (δ) οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 του ν. 3333/2005 και τα άρθρα 22 έως 26 του ίδιου νόµου αναριθµούνται σε άρθρα 1 έως πέντε αντίστοιχα. (ε) η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 και η αρίθµηση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 διαγράφονται οι λέξεις «και οι αποθήκες χαµηλής όχλησης».

17 Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: α) Εφοδιαστική (Logistics)

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί

Σχέδιο Νόμου. «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Ορισμοί Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: α) Εφοδιαστική (Logistics)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Α. Το αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου Η ραγδαία ανάπτυξη του παγκόσμιου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής» ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής» ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Το αντικείµενο του παρόντος σχεδίου νόµου Η ραγδαία ανάπτυξη του παγκόσµιου εµπορίου, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου. Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής

ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου. Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 24.9.2014 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΕ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EKΘΕΣΗ Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου στο σχέδιο νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Με το νέο νόµο 3982/2011 επιταχύνεται η αδειοδοτική διαδικασία των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µειώνεται το κόστος για την έκδοση της άδειας και αποσαφηνίζονται οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Λευτέρης Βασιλειάδης Manager, Planning A.E. 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Το Νομοσχέδιο καταρτίσθηκε από την Επιτροπή για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ.

Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ. Λάµπρος Χαραλάµπους ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Προϊστάµενος του Τµήµατος Λειτουργίας & Ελέγχου Βιοµηχανιών /νση Βιοµηχανίας & Ορ.Πλούτου/ Ν.Α.Θ. ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων.

Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Αριθ. 126263/Ε3/6263/01 (ΦΕΚ Β 1359) Ρύθµιση διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής - πώλησης - µεταπώλησης εµπορευµάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.1558/85 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Εισηγητές: Δημήτρης Βλάχος, Διπλ. Χημ. Μηχ., MSc Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5570/378/ΦΓ9.6.4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 24.4.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώµατα και στέγες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΠΙΣΤΕΩΣ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονοµάκη Τηλέφωνο : 210-3893303 Fax : 210-3842509 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Νοµαρχία: Ροδόπης ΟΤΑ: ήµος Ιάσµου 2. Τίτλος έργου: Ωρίµανση Μελετών και ιαδικασιών Προσέλκυσης Επενδυτών ιεθνούς Εµπορευµατικού Σταθµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α').

Α. του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137/Α'). Αριθµ. Κ2-317/20.1.2014 Καθορισµός τρόπου, διαδικασίας και χρόνου µεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχοµένου των ειδικών και νοµαρχιακών µητρώων ανωνύµων εταιρειών, του κεντρικού µητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013 Ενημερωτικό σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9769 7 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 230 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4442 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Αναστασία Χατζηγιάννη M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας &

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 10. 5.2011 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρ. 20725 /B. 979 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤ. & ΗΜΟΣ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Α Α : Ταχ. /νση: Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε)

Α. Γενικά Στοιχεία. Β. Παράρτηµα (παρακαλούµε επισυνάψτε) Α. Γενικά Στοιχεία 1. Περιφέρεια: Θεσσαλίας Νοµαρχία: Τρικάλων ΟΤΑ: ήµος Τρικκαίων 2. Τίτλος έργου: Υποστήριξη του ήµου Τρικκαίων στην προσυµβατική διαδικασία επιλογής Σ ΙΤ για την ανέγερση και εκµετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics,

Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ιωάννης Σιαμάς, Ph.D.c., Logistics Engineer, MEng, Msc, Internal Auditor, NGO, Accountant, Msc, Member of the Permanent Committee of Logistics, Ministry of Transport f. President of Hellenic Association

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.

ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA. Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIATIC MOTORWAYS OF THE SEA Κωνσταντίνος Γκρίνιας Διευθυντής Ανάπτυξης Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ADRIAMOS Εταιρικό Σχήμα Εταίροι: Ιταλία (2) Ελλάδα (1) Λιμενική Αρχή Βενετίας (Επικεφαλής) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 30 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. Α2/58553/2961 ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων του ΣΒΒΕ ενόψει της «Αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας» (Ν.3325/2005) Γενική αξιολόγηση του νέου νοµοθετικού πλαισίου Στο σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax:

LPG και CNG. Γιαννιτσών 90&Χαλκίδος, Θεσσαλονίκη, Τηλ , , fax: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4070/12 ΜΕΡΟΣ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΑΡΘΡΟ 114 ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ζ ΑΡΘΡΟ 185 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Τα εκτός σχεδίου πρατήρια υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα