52 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "52 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH"

Transcript

1 52 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Των Γεωργίου ρογαλά, Θωµά Φωτιάδη, ηµήτρη Σουµπενιώτη Εισαγωγή Οεσωτερικός έλεγχος (Internal Audit) παρέχει εκτεταµένο εύρος υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους οργανισµούς οι οποίοι υιοθετούν τις αρχές του γνωστικού αντικειµένου του. Συχνά, η άγνοια των διοικούντων των επιχειρήσεων και των ελεγκτών, υπονοµεύει την ανωτέρω γνωστική προσέγγιση, και την ανάλογη αποδιδόµενη σηµασία στην δυνητική προσφορά του. Βασικό σηµείο στο σχεδιασµό ενός Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.) αποτελεί η εκτίµηση του κινδύνου. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνει την µεγάλη έµφαση που αποδίδεται στην οπτική της στρατηγικής αξιολόγησης του κινδύνου. Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αποτελεσµατικό µέσο προσέγγισης, εκτίµησης, και αποσόβησης των παραµέτρων του επιχειρησιακού κινδύνου. Μέσω της οριοθέτησης του αντικειµένου και της γνωστικής περιοχής αναφοράς του εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση της καταλυτικής συνεισφοράς του στο πολυσύνθετο πεδίο δραστηριοποίησης των σύγχρονων οργανισµών. Σκοπός της εργασίας είναι να τονίσει την προκύπτουσα δέσµη ωφεληµάτων για την επιχείρηση ως αποτέλεσµα της εφαρµογής εσωτερικού ελέγχου, τόσο από την πλευρά της πρόληψης ενδοεπιχειρησιακών παραλήψεων και ατασθαλιών, όσο και από την οπτική της ελαχιστοποίησης των δυσµενών επιδράσεών τους στην επιχείρηση και τους περιβάλλοντες αυτήν φορείς. Η εργασία δοµείται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναφέρεται το εννοιολογικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου µέσα από το πλέγµα ορισµών που επιχειρούν την περιγραφή του, ενώ στη δεύτερη ο εσωτερικός έλεγχος εξετάζεται ως καίρια µεταβλητή για την ε- πίτευξη αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων. Στην τρίτη ενότητα, παρουσιάζεται µια πραγµατική µελέτη περίπτωσης επιχείρησης η οποία εγκολπίζει και εφαρµόζει τον εσωτερικό έλεγχο ως αναπόσπαστη επιχειρησιακή διαδικασία που συµβάλλει αποφασιστικά στην µείωση του κινδύνου. O Γεώργιος ρογαλάς είναι M.B.A., ο Θωµάς Φωτιάδης είναι Ph.D., M.B.A., B.Sc. in Economics (Λέκτορας Π Πανεπιστηµίου Mακεδονίας και ο ηµήτρης Σουµπε - νιώτης είναι Ph.D., M. Soc. S c. (Aναπληρωτής Kαθηγητής Πανεπιστηµίου Mακεδο - νίας

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 53 Έννοια εσωτερικού ελέγχου και συστήµατος εσωτερικού ελέγχου Στην οικονοµική των επιχειρήσεων, ο όρος εσωτερικός έλεγχος χρησιµοποιείται για να α- ποδώσει δύο βασικές έννοιες : το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ( Internal Control ), και τον καθεαυτό Εσωτερικό Έλεγχο. α. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου. Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται σε ένα οργανωµένο πλέγµα λειτουργιών και διαδικασιών, σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχων που καθιερώνει η διοίκηση, και αποσκοπεί στην αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης (Cheung, 1997). Το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου είναι το πλάνο της επιχείρησης και όλες οι µέθοδοι και διαδικασίες που ακολουθεί η διοίκηση για να διασφαλίσει την, όσο το δυνατόν, πιο αποδοτική συνεργασία µε τη διεύθυνση της επιχείρησης, τη διασφάλιση του κεφαλαίου, την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης και του λάθους, την ακρίβεια και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων, και την έγκαιρη προετοιµασία όλων των χρήσιµων οικονοµικών πληροφοριών (Meigs, 1984). Σύµφωνα µε τους Cook και Wincle (1976), το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου προσοµοιάζει το νευρικό σύστηµα του ανθρώπου, αφού διακλαδίζεται και απλώνεται στον οργανισµό, και µεταφέρει εντολές και αντιδράσεις από και προς τη διοίκηση. Συνδέεται δε άµεσα µε την οργανωτική δοµή και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας της επιχείρησης (Cai, 1997). β. Εσωτερικός έλεγχος. Ο όρος υιοθετήθηκε από τους Αγγλοσάξονες ( Internal Auditing ), και αναφέρεται στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου η οποία αποσκοπεί στην αξιολόγηση της επάρκειας λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικών ελέγχων, δηλαδή στις επιµέρους λειτουργίες (Controls), και προτείνει βελτιώσεις εκεί όπου διαπιστώνονται αδυναµίες (Οικονοµικός Ταχυδρόµος, 2004). Ενδεικτικό της σηµασίας που αποδίδεται στον εσωτερικό έλεγχο είναι το πλήθος των ορισµών που έχουν δοθεί για την περιγραφή του. Σύµφωνα µε την ASOBAC (Committee on Basic Auditing Concepts, 1973), ο εσωτερικός έ- λεγχος είναι µια συστηµατική διαδικασία αντικειµενικής αξιολόγησης στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθµού συσχέτισης µεταξύ εκείνων των ισχυρισµών και καθιερωµένων κριτηρίων µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε την APC (Auditing Practices Committee, 1980), ο εσωτερικός έ- λεγχος είναι µια ανεξάρτητη εξέταση και γνωµοδότηση από έναν διορισµένο, από την επιχείρηση, ελεγκτή για τα οικονοµικά στοιχεία της, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον νοµικό καθεστώς. Σύµφωνα µε τους Miller και Bailley (1989), ο εσωτερικός έλεγχος είναι µια συστηµατική α- ναθεώρηση και αντικειµενική εξέταση ενός στοιχείου, και συµπεριλαµβάνει την επαλήθευση των συγκεκριµένων πληροφοριών όπως αυτή καθορίζεται από τον ελεγκτή ή όπως καθιερώνεται από τη γενική πρακτική. Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως ορίζεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (http://www.hiia.gr/), είναι µια ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιωτική και συµβουλευτική δραστηριότητα, επαρκώς σχεδιασµένη και οργανωµένη, που µέσω των τεχνικών και επιστηµονικών προσεγγίσεων, αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (λειτουργίες-εφαρµογή διαδικασιών). Ο εσωτερικός έλεγχος επικουρεί την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων µε την συστηµατική προσέγγιση αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας διαχείρισης κινδύνων (IIA, 1999) Από τους ανωτέρω ορισµούς καθίσταται σαφές ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι ένα µονοδιάστατο εργαλείο ελέγχου της ορθότητας των καταστάσεων, αλλά αποτελεί µέθοδο για την διεύρυνση της προστιθέµενης αξίας στην επιχείρηση µέσω της παροχής συµβουλευτικής δράσης προς την κατεύθυνση επίτευξης των δεικτών αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότηταςτης επιχείρησης (Goodwin, 2004).Εξάλλου, σκοπός του ελέγχου

3 54 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH είναι η σκόπιµη, προγραµµατισµένη και εστιασµένη επίδραση στην παρούσα κατάσταση της ε- πιχείρησης, προκειµένου αυτή η κατάσταση µελλοντικά να αναµορφωθεί, και να µετασχηµατιστεί προσεγγίζοντας το βέλτιστο (Mcnamee και Mcnamee, 1995). Ο έλεγχος της απόκλισης µεταξύ πραγµατοποιηθέντος και προγραµµατισθέντος, γίνεται εφικτός και µέσω του ελέγχου της παραµέτρου της σωστής διαχείρισης του κινδύνου. Σύµφωνα µε τους Bounton και KellWalter (1996), αντικειµενικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι αφενός η παροχή εξειδικευµένου και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τη διοίκηση, και αφετέρου-µέσω αξιολόγησης του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου-η παροχή βοήθειας στα µέλη του οργανισµού για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, κυρίως µέσω της παροχής σχετικών συµβουλών µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Τα συστήµατα ε- σωτερικού ελέγχου εφαρµόζονται σε οργανισµούς και επιχειρήσεις ως εργαλεία που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο η συστηµική προσέγγιση της α- ποτελεσµατικότερης λειτουργίας του οργανισµού, ως σύνολο (Schleifer και Greenawalt, 1996). Κίνδυνοι ελέγχου-θεωρητική προσέγγιση Βασική µεταβλητή στο σχεδιασµό ελέγχου, είναι η εκτίµηση του κινδύνου των λαθών. Σύµφωνα µε τον Williams (1995), η αναγνώριση του κινδύνου είναι το πιο σηµαντικό και δύσκολο στάδιο στη διαχείριση των κινδύνων. Η βασική µεταβλητή για την αναγνώριση του κινδύνου είναι η επισταµένη αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κατάστασης που θα οδηγήσουν στο δυσµενές γεγονός (Godfrey, 1996). Η αντιµετώπιση των κινδύνων στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου γίνεται κεντρικά, καθώς η φύση των διευρυµένων επιπτώσεων τους αλυσιδωτά µπορεί να επεκταθεί ακόµη και στους κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας. Παραβίαση αυτών, αυξάνει την γενική ευπάθεια της επιχείρησης, πράγµα για το οποίο την κύρια ευθύνη φέρει ο εσωτερικός έλεγχος. Ο εσωτερικός έλεγχος καθίσταται η καίρια µεταβλητή για την επίτευξη της αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων. Η µεθοδολογία της διοίκησης (Ρογδάκη, 2002) για την εκτίµηση των κινδύνων είναι βηµατική, και αποτελείται από τα παρακάτω στάδια : Αναγνώρισή τους, αξιολόγηση, κατάταξη σε σηµαντικούς ή µή και ιεράρχησή τους µε την χρήση της θεωρείας των πιθανοτήτων. Η αναφορά COSO για τον εσωτερικό έλεγχο και την αξιολόγηση του κινδύνου Hαναφορά COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 1992) δηµοσιεύτηκε το Oι πιο γνωστοί και έγκυροι οργανισµοί, συνέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, και διαµόρφωσαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται το γνωστικό αντικείµενο. Στην αναφορά COSO, περιγράφονται οι συστατικοί παράγοντες από τους οποίους αποτελείται. Ο εσωτερικός έλεγχος ορίζεται όχι σαν µια απλή οικονοµική λειτουργία, αλλά σαν µια διαδικασία σχεδιασµένη για να παρέχει ουσιαστική ασφάλεια στην επιχείρηση αναφορικά µε την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. Συστατικά στοιχεία (Rezaee και Zabihollah, 1995) που βοηθούν στην εύρυθµη υιοθέτηση και αποδοτικότερη λειτουργία του είναι: το περιβάλλον µέσα στο οποίο διάγεται η λειτουργία της επιχείρησης (The control environment),

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 55 εκτίµηση κινδύνων (Risk assessment), ελεγκτικές δραστηριότητες (Control activities), πληροφόρηση και επικοινωνία (Information and Communication), και επόπτευση (Monitoring). Μοντέλο αξιολόγησης του κινδύνου Το µοντέλο αξιολόγησης του κινδύνου (Colbert και Alderman, 1995) είναι από τα πλέον χρήσιµα εργαλεία για τον σχεδιασµό ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Καταγράφονται τρία είδη κινδύνου (AICPA, 1983) : Σύµφυτα Ενυπάρχων Κίνδυνος (IR ή inherent risk) Κίνδυνος Συστήµατος Ελέγχου (CR ή control risk) Κίνδυνος Ανίχνευσης (DR ή detection risk) Κατά αυτόν τον τρόπο, ο συνολικός κίνδυνος σε ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου καθορίζεται ως: AR= IR*CR*DR, (όπου AR=Audit Risk, IR=Inherent Risk, CR=Control Risk. DR=Detection Risk) Στα πλαίσια επιτυχούς ολοκλήρωσης του λογιστικού ελέγχου, πρέπει να διενεργηθεί µείωση των τριών συστατικών του συνολικού κινδύνου ελέγχου. Σύµφωνα µε τον AICPA, (1988 ;1995) και τον IFA (1991), ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να κατανοεί πλήρως το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Αυτή η κατανόηση βοηθά δραστικά στην εκτίµηση του κινδύνου συστήµατος ελέγχου. Η µείωση του αξιολογηµένου επιπέδου κινδύνου ελέγχου και ανίχνευσης, βρίσκεται στα πλαίσια αρµοδιοτήτων του ελεγκτή (Carmichael και Willingham, 2000).. Εντούτοις, ο σύµφυτος κίνδυνος (IR), θεωρείται ως µεταβλητή επί της οποίας η επέµβαση είναι περιορισµένης εµβέλειας και αποτελεσµατικότητας. Τα τρία είδη κινδύνου αναλύονται πιο διεξοδικά παρακάτω (Colbert και Alderman, 1995). Σύµφυτος κίνδυνος (Inherent Risk ) Oσύµφυτος κίνδυνος είναι το ενδεχόµενο εµφάνισης λανθασµένης παραδοχής (assertion) στις οικονοµικές καταστάσεις λόγω απουσίας του συστήµατος εσωτερικού ε- λέγχου. Ο σύµφυτος κίνδυνος (Colbert και Alderman, 1995) είναι ο κίνδυνος: µη συµµόρφωσης µε τους κανόνες και τους κανονισµούς (λογιστικός έλεγχος συµµόρφωσης), περιπτώσεων ανεπαρκών ή και ατελέσφορων διαδικασιών (λειτουργικός λογιστικός έλεγχος) και, περιπτώσεεων σηµαντικώς λανθασµένων διατυπώσεων που εισάγονται στο σύστηµα (οικονοµικός λογιστικός έλεγχος). Ο ελεγκτής αξιολογεί τον σύµφυτο κίνδυνο χωρίς να λαµβάνει υπόψη τη δοµή ελέγχου. ηλαδή, ο σύµφυτος κίνδυνος αξιολογείται χωρίς την πρότερη εξέταση των ελέγχων που µπορούν να είναι σε ισχύ για να αποτρέψουν ή να ανιχνεύσουν την µή συµµόρφωση, τις ανεπαρκείς και ατελέσφορες διαδικασίες, ή/και τις λανθασµένες διατυπώσεις. Ο ελεγκτής χρησιµοποιεί την επαγγελµατική του κρίση και εξετάζει πολλούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση του κινδύνου. Οι σύµφυτα ενυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου υποδιαιρούνται σε δύο σηµαντικές κατηγορίες:

5 56 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH σε κυρίαρχους παράγοντες (Pervasive factors), και σε ειδικούς παράγοντες (Specific inherent risk factors ). Οι κυρίαρχοι έµφυτοι παράγοντες κινδύνου, αφορούν την αξιολόγηση του έµφυτου κινδύνου σε όλες ή πολλές περιοχές λογιστικού ελέγχου. Οι ειδικοί έµφυτοι παράγοντες κινδύνου, αφορούν την αξιολόγηση του έµφυτου κινδύνου για ένα και µόνο ένα συγκεκριµένο λογαριασµό. Κίνδυνος συστήµατος ελέγχου (Control Risk ) Oκίνδυνος συστήµατος ελέγχου είναι η πιθανότητα ότι η αποτυχία συµµόρφωσης, οι ανεπαρκείς διαδικασίες, και οι λανθασµένες διατυπώσεις δεν θα ανιχνευθούν από το σύστη- µα εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης. Ο κίνδυνος συστήµατος ελέγχου (Knechel, 2001) είναι η πιθανότητα ότι το λάθος σε µια λογιστική ισορροπία µπορεί να εµφανιστεί αλλά να µην ανιχνευθεί εγκαίρως από τις πολιτικές και τις διαδικασίες δοµών του συστήµατος εσωτερικού ε- λέγχου. Η φύση του περιβάλλοντος ελέγχου, το σύστηµα λογιστικής, και οι διαδικασίες ελέγχου έχουν επιπτώσεις στο επίπεδο κινδύνου ελέγχου. Για τους σκοπούς της κατανοήσης της δοµής εσωτερικού ελέγχου, ο εσωτερικός ελεγκτής α- φενός συγκεντρώνει τις πληροφορίες σύµφωνα µε το σχέδιό του, και αφετέρου διαπιστώνει ε- άν το σχέδιο έχει τεθεί σε λειτουργία. Η δοµή εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από κοινά στοιχεία, καθώς επίσης και από στοιχεία που είναι συγκεκριµένα σε µια εφαρµογή-συγκεκριµένη περίπτωση. Η αξιολόγηση του κινδύνου ελέγχου, ακολουθεί την πλήρη κατανόηση των στοιχείων της δοµής του εσωτερικού ελέγχου. Ο κίνδυνος ελέγχου µπορεί να αξιολογηθεί είτε στο ανώτατο όριό του, είτε σε επίπεδο κάτω από το µέγιστο. Εάν ο ελεγκτής αξιολογεί τον κίνδυνο ελέγχου στο ανώτατο όριό του (1.00 σε ποσοτική κλίµακα), δοκιµές ελέγχου δεν χρειάζεται να εκτελεστούν. Εντούτοις, εάν ο κίνδυνος ελέγχου αξιολογείται σε επίπεδο κάτω από το µέγιστο, ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τις δοκιµές των ελέγχων για να υποστηρίξει την αξιολόγηση του. Ο κίνδυνος συστήµατος ελέγχου αφορά την αποτελεσµατικότητα σχεδιασµού και λειτουργίας των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου. Οι εκτιµήσεις για τον συγκεκριµένο κίνδυνο γίνονται µε βάση τα στοιχεία που αποκτώνται προκειµένου να τεκµηριωθεί η α- ποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στην αποφυγή ή τoν εντοπισµό λαθών. Λόγω των περιορισµών που είναι συνυφασµένοι µε οποιοδήποτε σύστηµα εσωτερικού ε- λέγχου, ως ένα βαθµό, η ύπαρξη αυτού του κινδύνου θα είναι πάντα υφιστάµενη. Κίνδυνος αδυναµίας εντοπισµού λανθασµένης παραδοχής από τις ελεγκτικές διαδι - κασίες (Detection Risk). Oκίνδυνος ανίχνευσης αναφέρεται στην περίπτωση που ο εσωτερικός ελεγκτής, ως υπεύθυνος του εσωτερικού ελέγχου, δεν ανιχνεύει τις λανθασµένες διατυπώσεις, τις περιπτώσεις µή συµµόρφωσης, και τις ανεπαρκείς διαδικασίες. Αφορά την αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών που εφαρµόζονται. Ο κίνδυνος αδυναµίας εντοπισµού λαθών µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί από την ο- µάδα ελέγχου, σε αντίθεση µε το συµφυή κίνδυνο και τον κίνδυνο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από την διαδικασία ελέγχου των οικονοµικών κατ α σ τ ά σ ε ω ν.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 57 Ο κίνδυνος αδυναµίας εντοπισµού λανθασµένης παραδοχής (detection risk) αφορά ένα ή περισσότερα από τα εξής: το είδος και την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών που εφαρµόζονται, την αξιοπιστία των στοιχείων εκεί όπου εφαρµόζονται οι διαδικασίες, το βαθµό λεπτοµέρειας στον οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, και τον αριθµό και το ύψος των λογαριασµών που εξετάζονται. ιαδικασίες οι οποίες είναι ανεπαρκείς, ή/και λανθασµένη διατύπωση που εισάγεται στο σύστηµα δεν ανιχνεύεται και δεν αποτρέπεται από τη δοµή ελέγχου και από το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, αποτελούν εκφάνσεις-αποτελέσµατα κινδύνου ανίχνευσης. Ολοκλήρωση και ανασκόπηση ελέγχου Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ελεγκτής συγκεντρώνει το υλικό που θα του επιτρέψει να συνάγει το σωστό συµπέρασµα στα πλαίσια του προκαθορισµένου ελεγκτικού κινδύνου, και να τεκµηριώσει πλήρως τη γνώµη του για το βαθµό της αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων. Η συλλογή του συνόλου του αποδεικτικού υλικού ολοκληρώνεται κατά το τέλος της ελεγκτικής εργασίας λόγω του ότι υπάρχουν αρκετά ελεγκτικά τεκµήρια των οποίων η εξασφάλιση βρίσκεται σε εκκρεµότητα. Πρακτική εφαρµογή εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια της εταιρίας ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ηανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συστάθηκε την µε σκοπό της Εταιρείας την βιοµηχανική επεξεργασία γάλακτος και όλων των παραγώγων αυτού, καθώς και των συναφών και παρεµφερών ειδών. (ετήσιο δελτίο ΚΡΙ-ΚΡΙ, 2003 ) Η δραστηριότητα της Εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή διαφόρων τύπων παγωτού και την διάθεσή τους κυρίως στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, καθώς και στην παραγωγή και διάθεση γιαούρτης στην εγχώρια αγορά. Η βιοµηχανική δραστηριότητα της Εκδότριας στις χρήσεις 2001, 2002, και 2003 ανήλθε στο 98,7%, 98,1% και 93,4% του κύκλου εργασιών, αντίστοιχα. Στην αγορά παγωτού, η ΚΡΙ ΚΡΙ κατείχε το 2003 το 6% της συνολικής εγχώριας αγοράς, ε- νώ το ποσοστό αυτό για τη Βόρεια Ελλάδα ανήλθε σε 13% (πηγή: εκτιµήσεις Εταιρείας). Αναλόγως, στην αγορά γιαούρτης, η Εταιρεία κατείχε το 5% της αγοράς παραδοσιακού γιαουρτιού, ενώ στην κατηγορία της οικογενειακής συσκευασίας Ευρωπαϊκού Τύπου Γιαούρτης, κατείχε το 32%. Στοιχεία κλάδου ΚΡΙ-ΚΡΙ Oευρύτερος κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας της Εταιρείας, είναι η Παραγωγή Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (155). Ο κλάδος του παγωτού χαρακτηρίζεται από έντονη ε- ποχικότητα, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις καιρικές συνθήκες.

7 58 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου Mετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 12 της αριθ. 5/204/ α- πόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεόµενων µε αυτές προσώπων, διαθέτει Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο σκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της εταιρείας, και έχει την ευθύνη της έγγραφης ενηµέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα του ιοικητικού Συµβουλίου για την εφαρµογή του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρείας. Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγεται απ ευθείας στο ιοικητικό Συµβούλιο, συνεργάζεται και ενηµερώνει τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο για την πορεία του έργου του - ιδιαιτέρως όταν υφίσταται θέµα λήψης απόφασης από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η αποστολή του είναι η παροχή βοήθειας στη ιοίκηση της εταιρείας για την α- ποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων της, κυρίως µέσω της εκπονήσεως έγκυρων και έ- γκαιρων αναλύσεων, εκτιµήσεων, προτάσεων, συµβουλών και πληροφοριών για όλο το φάσµα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που ελέγχει. Ο προσανατολισµός, τον ο- ποίο υιοθετεί η εταιρία αναφορικά µε τον εσωτερικό έλεγχο, είναι αναπόσπαστο τµήµα του µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασµού της, και περιγράφεται ως εξής : Η Εταιρία υποστηρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο, προκειµένου: - Να λειτουργεί ως σύµβουλος της ιοίκησης, σύµφωνα µε τις ελεγκτικές αρχές και τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. - Να λειτουργεί αντικειµενικά και ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες τις οποίες ελέγχει. - Να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα της εταιρείας, µέσω αναλύσεων, αξιολογήσεων και σχετικών εισηγήσεων. - Να λειτουργεί ως υπηρεσία παροχής βοήθειας σε όλα τα επίπεδα της δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς και λειτουργικής διάρθρωσης της Εταιρείας και στο ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει α υ τ ά. - Να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, πόρους και εν γένει στοιχεία της εταιρείας, που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου. Προσδιορισµός/οριοθέτηση πλαισίου ελέγχων Οάρτιος προσδιορισµός των ελέγχων που διενεργούνται είναι θέµα που σχετίζεται µε την ε- παγγελµατική εµπειρία των διοικητικών στελεχών των ανώτερων και ανώτατων βαθµίδων ιεραρχίας, την συλλεχθείσα εταιρική γνώση της εταιρείας η οποία εν πολλοίς αντικατοπτρίζεται στην κουλτούρα της, και τις επί µέρους προτεραιότητες. Με βάση τα ανωτέρω, και στα πλαίσια µιας πιο συστηµατικής προσέγγισης του προβλήµατος, ακολουθούνται τα κατωτέρω βήµατα: καταγραφή των λειτουργιών ή/και διευθύνσεων που ελέγχονται, οµαδοποίηση κατά οµάδα ελέγχων-projects, καθιέρωση προτεραιοτήτων, ορισµός συχνότητας του κάθε ελέγχου, κατάταξη των ελέγχων σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους, προσδιορισµός της δύναµης (αριθµού) των ελεγκτών που χρειάζονται, κατάρτιση του µακροχρόνιου πλάνου ελέγχων, κατάρτιση του ετήσιου πλάνου ελέγχων.

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 59 Ενδογεννείς κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται µε τον κλάδο των παγωτοβιοµηχανιών Αναλυτικά, οι κίνδυνοι των παγωτοβιοµηχανιών σχετίζονται µε : Πίνακας 1 1. Εποχικότητα. 2. Πιστωτικός κίνδυνος. 3. Κίνδυνοι αποθεµάτων λόγω 4. Συναλλαγµατικοί κίνδυνοι. ηµεροµηνίας λήξης. 5. Περιορισµοί (κτήρια, χώρους, χωρητικότητα) 6. Συστήµατα ή τοµείς υψηλής κεφαλαιοποίησης 7. Προτιµήσεις των πελατών 8. Προσφορά. 9. Ζήτηση. 10.Εργασιακές σχέσεις. 11. Απρόσµενα γεγονότα από απροσεξίες 12.Υγεία-ασφάλεια. που βαρύνουν την εταιρεία. 13. Χρηµατοδότηση. 14.Τεχνολογικές εξελίξεις 15. ίκτυα. 16. Ανθρώπινοι πόροι και ανάπτυξή τους Κέντρα επιχειρηµατικής δραστηριότητας της ΚΡΙ-ΚΡΙ Ο εσωτερικός έλεγχος είναι η διαδικασία της επιχείρησης που συµβάλλει αποφασιστικά στην µείωση του κινδύνου. Στο πλαίσιο αποδοχής αυτής της λογικής, το τµήµα εσωτερικού ε- λέγχου της ΚΡΙ-ΚΡΙ, κρίνει αναγκαία την ανάλυση της διάρθρωσης των λειτουργιών της, µε σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Στην ΚΡΙ-ΚΡΙ, οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου πραγµατοποιούνται στα κάτωθι κέντρα επιχειρηµατικής δραστηριότητας: Πίνακας 2 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9 60 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ιεύθυνση εργοστασίου Οκίνδυνος παραγωγής ελαττωµατικών προϊόντων και τήρησης λάθος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου, κρίνεται ως µεγάλης σηµαντικότητας. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου της ΚΡΙ-ΚΡΙ, καταρτίζει κατά έτος ενιαίο πρόγραµµα παραγωγής για όλα τα προϊόντα και για κάθε προϊόν ξεχωριστά, σύµφωνα µε χρονοδιάγραµµα. Εφαρµόζονται µεµονωµένες διαδικασίες αναφορικά µε τα ελλατωµατικά προϊόντα, και ιδιαίτερα στον τρόπο διαχείρισης αυτών. Αναφορικά µε το τεχνικό τµήµα, καθορίζονται οι έλεγχοι στις περιοχές που ο εσωτερικός έ- λεγχος κρίνεται ικανοποιητικός, αλλά και στις περιοχές που δεν υφίσταται ή είναι ανεπαρκής. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται οι εξής έλεγχοι: Έλεγχοι εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών, που αφορούν την εκτίµηση αναγκών των πάγιων στοιχείων και την επιλογή αγοράς ή/και βελτίωσης/εκσυγχρονισµού του παραγωγικού κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Έλεγχοι φυσικής ασφάλειας και προστασίας, µέσω των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών σε συνεχή βάση για την υποστήριξη των εργασιών που διεξάγονται στην παραγωγική µονάδα της ΚΡΙ-ΚΡΙ. Έλεγχοι συµβάσεως αγοράς ή κατασκευής παγίων, µέσω των οποίων διαπιστώνεται η ε- γκυρότητα τήρησης των συµβάσεων. Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου της ΚΡΙ-ΚΡΙ, δίδει ιδιαίτερη σηµασία στην διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου, µε στόχο την περαιτέρω µείωση του κινδύνου της εποχικότητας. Στα πλαίσια µείωσης της ανωτέρω αναφερθείσας παραµέτρου κινδύνου, διαπιστώνεται ότι εφαρµόζονται πρότυπα διασφάλισης ποιότητας I.S.O. σε όλες τις διαδικασίες. Τα προϊόντα µε ποιοτικά προβλήµατα ελέγχονται περαιτέρω και µετά από κάθε ποιοτικό έλεγχο συντάσσεται έκθεση η οποία κοινοποιείται στην διοίκηση. Το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ θεωρεί ότι η ανωτερότητα της ποιότητας αποτελεί την Λύδια λίθο της διοικητικής φιλοσοφίας της. Η εφαρµογή του εσωτερικού ελέγχου, επικουρεί δραστικά στην µείωση του αριθµού των ελλατωµατικών προιόντων της ΚΡΙ-ΚΡΙ και, ταυτόχρονα, στην µείωση της απόκλισης µεταξύ του προγραµµατισθέντος και του πραγµατοποιηθέντος ύψους της παραγωγής, γεγονός που ε- πηρεάζει καταλυτικά την βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα του προγραµµατισµού της επιχείρησης. Αφορά δε στο αν : Τηρούνται οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου. Είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα ποιότητας ISO και µε τα άλλα πρότυπα ποιότητας που α- κολουθεί η εταιρεία. Οι διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας καλύπτουν όλο το φάσµα της παραγωγικής διαδικασίας. Τα υλικά και οι πρώτες ύλες αποθηκεύονται υπό κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας. Τηρείται σύστηµα Ι.S.Ο και στην αποθήκευση. Το αρµόδιο τµήµα διασφάλισης της ποιότητας είναι κατάλληλα και επαρκώς επανδρωµένο. Συντάσσεται έκθεση µετά από κάθε ποιοτικό έλεγχο. Κοινοποιείται το πόρισµα αυτό στη διοίκηση, στην παραγωγή και στις πωλήσεις. Λαµβάνονται άµεσα µέτρα, κατά τη διάρκεια του ποιοτικού ελέγχου, όταν διαπιστώνονται ποιοτικές αποκλίσεις κατά των παραγωγική διαδικ α σ ί α.

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 61 Εµπορική διεύθυνση Οι κίνδυνοι παραλείψεων και ατασθαλιών κατά τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων περιορίζονται σηµαντικά µε την εφαρµογή αποτελεσµατικών µέτρων εσωτερικού ελέγχου. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ καθιερώνει αυστηρά µέτρα ελέγχου των πωλήσεων, απαιτήσεων, εισπράξεων και πληρωµών της. Ενδεικτικά, όλα τα δελτία παραγγελίας και εντολές πωλήσεων είναι προαριθ- µηµένα και νοµότυπα συµπληρωµένα. Η χορήγηση πιστώσεων εγκρίνεται κάθε φορά από τον οικονοµικό διευθυντή, και η αποτίµηση των απαιτήσεων γίνεται σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές και τα όσα επιβάλλει ο νόµος. Τέλος, λόγω της φύσεως των διαθεσίµων (ρευστά, ανώνυµα και αποκρύπτονται εύκολα), ο εσωτερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής. Ενδεικτικά, ε- ξετάζεται δείγµα αποδείξεων, εισπράξεων και επιταγών σε τακτά χρονικά διαστήµατα.με την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων αυτών ο ελεγκτής είναι σε θέση να κρίνει πολύ πριν από το τέλος της χρήσεως την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών και να καθορίσει την έκταση και το βάθος του ελέγχου τεκµηριώσεως των αντίστοιχων λογαριασµών. Πιο συγκεκριµένα, ο ελεγκτής µπορεί να εξακριβώσει εάν : έχει εγκριθεί εγκαίρως η χορήγηση των πιστώσεων από το αρµόδιο πρόσωπο (η εντολή πωλήσεως φέρει την υπογραφή του αρµόδιου και την ηµεροµηνία της εγκρίσεως), έχουν εκδοθεί κανονικά όλα τα παραστατικά της πώλησης (τα παραστατικά είναι αριθ- µηµένα και θεωρηµένα, φέρουν τις υπογραφές των αρµόδιων στελεχών και έχουν εκδοθεί στο σωστό αριθµό αντιγράφων), έχουν καταχωρηθεί πλήρως οι συναλλαγές στα ηµερολόγια, στα αναλυτικά καθολικά, και στο γενικό καθολικό από πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στις εισπράξεις ή στα α- χρησιµοποίητα παραστατικά ( τα αντίγραφα των τιµολογίων φέρουν τις µονογραφές των υπαλλήλων που έκαναν τις καταχωρήσεις και την ηµεροµηνία των καταχωρήσεων), έχει γίνει σωστός καταµερισµός αρµοδιοτήτων ανάµεσα στα στελέχη της επιχείρησης (απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια). Αναφορικά µε το τµήµα µάρκετινγκ, γίνεται προσπάθεια µείωσης του κινδύνου που απορρέει από την αλλαγή των προτιµήσεων των πελατών, και από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Στην βάση της πολιτικής αυτής, η ΚΡΙ-ΚΡΙ επικοινωνεί άµεσα µε τους πελάτες, ή έµµεσα µέσω των διαφόρων διαφηµιστικών εταιρειών. Το ολοκληρωµένο σύστηµα µηχανογράφησης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην οργάνωση και στην ανάπτυξη του δικτύου των πωλήσεων. Το σύστηµα παρέχει την δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία σχετικά µε την παραγγελία του πελάτη. Επιπλέον, η διάθεση των προϊόντων υποστηρίζεται από ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα και σε π ε ρ ί- πτωση παραγγελιών από πελάτες της επαρχίας υπάρχει συνεργασία µε εξειδικευµένες µεταφορικές εταιρείες. Τέλος, γίνεται εις βάθος ανάλυση των πωλήσεων για τον εντοπισµό ευκαιριών και την ανίχνευση των κινδύνων που ελλοχεύουν στην αγορά. Οικονοµική διεύθυνση Οχρηµατοοικονοµικός κύκλος περιλαµβάνει τις δραστηριότητες εκείνες που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ, δηλαδή µε τα κεφάλαια (ίδια και ξένα) που είναι απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία της. Ο κίνδυνος χαµένων κεφαλαίων και ο πιστωτικός κίνδυνος προβάλλονται ως καθοριστικοί παράγοντες επηρεασµού της βιωσιµότητας της εταιρείας. Στα πλαίσια της προσπάθειας µείωσης του κινδύνου και της σωστής κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διενεργεί τους παρακάτω ελέγχους:

11 62 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Έλεγχος εξουσιοδοτήσεων και διαδικασιών, όπου διαπιστώνεται αν οι επενδύσεις λαµβάνουν χώρα σύµφωνα µε την εγκεκριµένη επενδυτική πολιτική, και εάν εγκρίνονται από τα κορυφαία στελέχη της ΚΡΙ-ΚΡΙ. Έλεγχος αξιολογήσεων και επιβεβαιώσεων, όπου κυρίως συγκρίνεται το κόστος των επενδύσεων µε τις τρέχουσες αξίες. Έλεγχος διαθεσίµων, συµµετοχών, καταθέσεων σε τράπεζες και δανείων, όπου διαπιστώνεται η τακτική ενηµέρωση αυτών και η επιβεβαίωση των υπολοίπων τους. Επιπλέον, στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου, διαπιστώνεται αν η ΚΡΙ-ΚΡΙ ακολουθεί την κατάλληλη στρατηγική χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, και αν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ορθά καταρτισµένες. Όσο αφορά στο τµήµα λογιστηρίου, ο υπεύθυνος του λογιστηρίου, αφενός ελέγχει τον επι- µερισµό σε κέντρα κόστους- παραγωγής των άµεσων και έµµεσων βιοµηχανικών εξόδων, και α- φετέρου διαπιστώνει τον ορθό υπολογισµό των βραχυχρόνιων αποτελεσµάτων. Ο υπεύθυνος καταχωρήσεων εκπληρώνει τις απαιτήσεις λογιστικής απεικόνισης των γεγονότων, και ο εσωτερικός ελεγκτής αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά του. Τέλος, η ανάπτυξη και συντήρηση των καταλληλότερων µηχανογραφικών συστηµάτων, γίνεται µε βάση συγκεκριµένο σχέδιο. Στα πλαίσια αυτού, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διενεργεί τους παρακάτω ελέγχους: Έλεγχος οργάνωσης συστηµάτων µηχανοργάνωσης, όπου διαπιστώνεται η ύπαρξη κατάλληλης µελέτης σκοπιµότητας για τα προγράµµατα, και ακολουθείται η τεχνοοικονοµική διαδικασία µηχανογράφησης. Έλεγχος επεξεργασίας δεδοµένων, όπου διαπιστώνεται η σωστή είσοδος και έξοδος των στοιχείων. Έλεγχος ασφαλείας µηχανοργάνωσης, όπου διαπιστώνεται η τήρηση αντιγράφων ασφάλειας και η ύπαρξη κανονισµού εκτάκτου ανάγκης. ιεύθυνση LOGISTICS Tο τµήµα προµηθειών συµβάλλει στην δηµιουργία του συνολικού κέρδους µε την επίτευξη των συµφερότερων τιµών και την παράλληλη αποφυγή του κινδύνου αποθήκευσης µεγάλων ποσοτήτων εµπορευµάτων. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, ως βασικό κριτήριο α- ποδοχής νέων προµηθευτών ορίζεται ο άριστος συνδυασµός ποιότητας-τιµής, και οι όσο το δυνατό καλύτεροι όροι αποπληρωµής. Ο εσωτερικός ελεγκτής ενηµερώνει τον προϊστάµενο οικονοµικών συναλλαγών για τον τρόπο πληρωµής κάθε παραγγελίας, και παραθέτει σε συχνή βάση έγγραφο αξιολόγησης των προµηθευτών. Σχετικά µε την διακίνηση του προϊόντος, διασφαλίζεται η ορθολογικότητα του προγραµ- µατισµού των αποστολών για όλα τα τµήµατα παραγωγής και επιδιώκεται η ακριβής εκτέλεση. Επιπλέον, διενεργείται περιοδικός έλεγχος των δελτίων αποστολής, και επιβεβαιώνεται η διενέργεια ενός τελικού ελέγχου πριν από την αποστολή της παραγγελίας. Αναφορικά µε την αποθήκη, διενεργείται φυσική-ποσοτική καταµέτρηση των παραλαβών και αντιπαραβολή αυτών µε τα αντίστοιχα δελτία αποστολής. Ο υπεύθυνος της αποθήκης παραδίδει καθηµερινά τα δελτία εσωτερικής διακίνησης και τα σχετικά παραστατικά αγορών στο λογιστήριο, ενώ διεξάγεται επιλεκτική απογραφή προϊόντων σε τακτά χρονικά διαστήµατα.

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011. (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011. (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15 ο χλµ. Εθνικής Οδού Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος Αρκαδίου Ρεθύµνης Τ.Κ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονομικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Νο 18 Κοινοποιείται και στις ιοικήσεις των Πιστωτικών Ιδρυµάτων (12) Θέµα: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ ΚΠΣ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Ε..ΕΛ.) ενέκρινε το κείµενο του «Εγχειριδίου Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της οικονοµικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα