Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την χρήση από την 5 η Μαρτίου 2013 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία» την 19 η Ιουνίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Διεύθυνση έδρας εταιρείας: ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: Αρμόδια εποπτική αρχή Καρόλου 1-3, Τ.Κ , Δήμος Αθηναίων Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων O Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΑΔΤ ΑΚ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΔΤ ΑΕ802101

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΤΟΥ ΣΔΛΠ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΠΧΑ 2012 (ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014) ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΠΧΑ 2013 (ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ Η ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΣΕ ΑΕ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Σελίδα 1

3 4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σελίδα 2

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από την 5 η Μαρτίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 Κύριοι Μέτοχοι, Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 43α παρ.3, του Κ.Ν.2190/1920 και του άρθρου 23 του ιδρυτικού καταστατικού της εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013, την παρούσα ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Έκθεση είναι εναρμονισμένη στο πνεύμα και στα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της «Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ») που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερομένων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, την συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 καθώς και τις προοπτικές και τους στόχους που υπάρχουν για τη χρήση του Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (05/03/ /12/2013) Α.1. Ίδρυση εταιρείας και καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4111/2013 ιδρύεται η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ) η οποία λειτουργεί με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τις διατάξεις του Ν.3429/2005 και του κ.ν.2190/1920 και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Το ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας καταρτίστηκε με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και η διάρκειά της ορίστηκε σε 99 έτη. Σκοπός της εταιρείας είναι οι υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου υλικού, η διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού και κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει οριστεί με βάση το ΦΕΚ 124 ( ). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια ευρώ, αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο και διαιρείται σε μετοχές ονομαστικής αξίας 100 εκάστης. Α.2. Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Το άρθρο 24 του ιδίου Νόμου (Ν.4111/2013) προβλέπει όπως αποσχιστεί ο κλάδος συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και απορροφηθεί από την ΕΕΣΣΤΥ. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού για την απόσχιση του κλάδου τίθεται η Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου, όπως αυτά περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εισφέρονται στην απορροφούσα εταιρεία, η οποία καθίσταται ειδικός διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Ισολογισμό Σελίδα 3

5 Μετασχηματισμού. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (αριθμ.1661/ ) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.δ.1297/1972, του Ν.2166/2993 καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, μη εφαρμοζόμενων εν προκειμένου και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανειστών. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται το καταστατικό της εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ίση με την αποτίμηση της αξίας του κλάδου που εισφέρεται. Η λογιστική αξία του συνόλου των με την παρούσα μεταβιβαζομένων και εκχωρουμένων από τον ΟΣΕ στην ΕΕΣΣΤΥ ενεργητικών περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην από Έκθεση Πιστοποίησης των Ορκωτών Λογιστών, ανέρχεται σε ,54. Η απορροφούσα εταιρεία ΕΕΣΣΤΥ αναλαμβάνει, αντιστοίχως, και το Παθητικό του κλάδου, του οποίου η λογιστική αξία ανέρχεται σε ,54. Μετά την αφαίρεση προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα ύψους ,54 (όση η αξία του παθητικού του εισφερομένου κλάδου), η λογιστική καθαρή θέση του εισφερόμενου κλάδου ανέρχεται σε ,00. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, στην οποία εισφέρεται ο κλάδος, αυξάνεται λόγω της εισφοράς, κατά το ποσό της καθαρής θέσης του ως άνω κλάδου της εισφέρουσας εταιρείας που αποσχίζεται απ αυτήν, όπως εκτιμήθηκε από τους Ορκωτούς Λογιστές, το οποίο ανέρχεται σε ,00, με έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης, που θα διατεθούν στο άρτιο. Οι νέες μετοχές εκδίδονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε μερική εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δημόσιο. Α.3 Αποκρατικοποίηση Σύμφωνα με την υπ αριθ. 239 (ΦΕΚ Β 2014/ ) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφασίζεται για το σκοπό της αποκρατικοποίησης της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού, η μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα και χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) εξακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δεκαπέντε ( ) κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά των δικαιωμάτων ψήφου που αυτές ενσωματώνουν, της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ, κυριότητας του Δημοσίου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Με την από Απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να προβεί στην πώληση μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ και, περαιτέρω, ενέκρινε τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης της Εταιρείας μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΕΣΣΤΥ δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2013, ενώ από τον Οκτώβριο του 2013 ο διαγωνισμός αποκρατικοποίησης της εταιρείας έχει περάσει στη Β Φάση, έπειτα από την έγκριση των τριών (3) επενδυτικών σχημάτων που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους. Σελίδα 4

6 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2013 ανήλθε σε ποσό ,87. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε ζημίες ποσού ,40. Το αποτέλεσμα της εταιρείας, προ φόρων κατά τη χρήση 2013 ανήλθε σε ζημίες ποσού ,67. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 5/3/ /12/2013 διαμορφώθηκαν ως εξής: Συνοπτικά μεγέθη Ποσά σε ' 31/12/2013 Σύνολο ενεργητικού ,36 Σύνολο παγίου ενεργητικού Πάγια προς σύνολο ενεργητικού 0,15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ,49 Συνολικός δανεισμός - Ίδια κεφάλαια ,68 Οικονομικά αποτελέσματα Ποσά σε ' 05/03/ /12/2013 Κύκλος εργασιών ,87 Δαπάνες μισθοδοσίας ( ,85) Αναλώσεις υλικών ( ,71) Αποσβέσεις ( ,87) Λοιπές δαπάνες ( ,24) Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ,40) Αποτελέσματα προ φόρων ( ,67) Αποτελέσματα μετά από φόρους ( ,45) Λοιπά συνολικά εισοδήματα ,79 Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες ( ,67) Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες, διαμορφώθηκαν ως εξής: Γενική Ρευστότητα 6,64 Ειδική Ρευστότητα 2,15 Ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων 1,82 Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Η τιμή του δείκτη (6,64) αποκαλύπτει την δυνατότητα της εταιρείας για άμεση κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της. Ο δείκτης Ειδικής Ρευστότητας εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ρευστοποιώντας τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Η τιμή του δείκτη (2,15) αποκαλύπτει την δυνατότητα της εταιρείας να ανταπεξέλθει στις Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις της εάν σταματήσει την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Σελίδα 5

7 Γ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Δεν συντρέχει περίπτωση διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της παρούσας χρήσης. Δ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η στρατηγική της εταιρείας στο θέμα των χρηματοοικονομικών κινδύνων εστιάζεται στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων αυτών και κινείται μακριά από στρατηγικές προβλέψεων και εκτιμήσεων, που σκοπό έχουν την αποκομιδή κέρδους από διακυμάνσεις παραγόντων, όπως νομίσματα, επιτόκια κλπ. Η εταιρεία δεν εκτελεί συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές της. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι οι συναλλαγές της εκτελούνται σε Ευρώ. Δεν υπάρχουν συμμετοχές σε εταιρείες του εξωτερικού ούτε επενδύσεις με ρήτρες ξένων νομισμάτων, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος συνδεόμενος με περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, δεν έχει καταρτιστεί καμία σύμβαση με προμηθευτή σε άλλο νόμισμα πέραν του Ευρώ. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος προέρχεται κυρίως από την ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης υπολοίπων πελατών. Ο κύκλος εργασιών της προέρχεται από την τιμολόγηση υπηρεσιών συντήρησης προς τρίτους με πίστωση μικρού χρονικού διαστήματος. Ειδικά για τη περίοδο , ο κύκλος εργασιών της προέρχεται από δύο πελάτες οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την εταιρεία και συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της όσο και στην επάρκεια και ασφάλεια των ταμειακών της εισροών. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται και αξιολογείται συνεχώς από την εταιρεία και σε περιπτώσεις καθυστέρησης εξόφλησης υπολοίπων η εταιρεία προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα. Στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις με την εταιρεία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. ποσά σε Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Σύνολο Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Δάνεια 0 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρεία διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και την αποπληρωμή του συνόλου των υποχρεώσεών της εντός συμβατικών πλαισίων. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον συνεχή προγραμματισμό των μελλοντικών υποχρεώσεων και της διατήρησης των ελαχίστων διαθεσίμων για το σκοπό αυτό. Το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο ρευστότητας καταδεικνύεται από τη μη ύπαρξη δανεισμού αλλά και τους υψηλούς αριθμοδείκτες ρευστότητας Σελίδα 6

8 που διατηρεί. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: ποσά σε Λιγότερο από 1 έτος Μεταξύ 1 και 2 ετών Μεταξύ 2 και 5 έτη Περισσότερα από 5 έτη Σύνολο Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,17 Υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού , ,51 Σύνολο , , ,68 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματορροών ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξ αιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει τον εν λόγω κίνδυνο που να προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιτοκίων, δεδομένου ότι το σύνολο του δανεισμού είναι μηδενικό. Η έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων σχετίζεται μόνο με τις τοποθετήσεις της υπερβάλλουσας ρευστότητας σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν τιμολογήσεις για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού προς τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Αντίστοιχα, ο ΟΣΕ τιμολογεί την ΕΕΣΣΤΥ για παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης καθώς και για αγορές υλικών και ανταλλακτικών, ενώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ τιμολογεί την ΕΕΣΣΤΥ για κόμιστρα φορτωτικών. ΣΤ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 Από της ιδρύσεώς της, η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού έχει ως αποστολή και όραμα να αποτελέσει μια ανεξάρτητη και οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση, η οποία θα αναγνωρίζεται ως πάροχος υψηλής ποιότητας υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού τόσο στο Ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο όσο και στον σιδηροδρομικό τομέα του εξωτερικού. Το 2013 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ως ανεξάρτητη εταιρεία, έπειτα από την απόσχισή του από τον ΟΣΕ. Έτσι, το συγκεκριμένο έτος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έτος προσαρμογής, καθώς η ΕΕΣΣΤΥ κλήθηκε να αντιμετωπίσει πολλές εσωτερικές προκλήσεις και σύνθετες διαδικασίες απόσχισης. Για το σκοπό αυτό προγραμμάτισε τις παρακάτω δράσεις: Οργάνωση των υπηρεσιών, των διαδικασιών και βελτιστοποίηση της εν γένει λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της εταιρείας με την εφαρμογή νέου οργανωτικού, ευέλικτου και αποδοτικού σχήματος. Οργάνωση και εγκατάσταση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής από την αρχή, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία και η βελτιωμένη κατανομή του χρόνου και των πόρων. Κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας. Σελίδα 7

9 Κατάρτιση ευέλικτου κανονισμού προμηθειών. Ανάπτυξη συστήματος κοστολόγησης, ως εργαλείο για την εξεύρεση του πραγματικού κόστους κάθε μίας παρεχόμενης υπηρεσίας και παραγόμενου προϊόντος, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον τομέα συντήρησης τροχαίου υλικού. Ενεργοποίηση προγραμμάτων μαθητείας (ΟΑΕΔ) με απώτερο στόχο την αναπλήρωση μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησής του. Βελτίωση των υποδομών (κτιριακών εγκαταστάσεων συντήρησης) σε όλη την επικράτεια της σιδηροδρομικής υποδομής. Προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία σε τρίτους. Από τους παραπάνω στόχους επιτεύχθηκαν οι εξής: Εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων οργάνωσης και διαχείρισης των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών, αρχής γενομένης από τα προγράμματα λογιστικής και μισθοδοσίας, ώστε η εταιρεία να είναι σε θέση να έχει λογιστική και φορολογική αυτοτέλεια και να διεκπεραιώνει τη μισθοδοσία του προσωπικού μόνη της. Μηχανοργάνωση των υπηρεσιών της εταιρείας. Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου. Ασφαλής δικτυακή διασύνδεση των συγκροτημάτων με τα κεντρικά γραφεία. Δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης και ανάκτησης κρίσιμων δεδομένων της εταιρείας. Σχεδίαση και κατασκευή της εταιρικής ιστοσελίδας. Με την από 21 Μαΐου του 2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ αριθ. Φ38/οικ.24323/2406 ΦΕΚ Β 1319 (30/05/2013), τέθηκε σε ισχύ ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΕΕΣΣΤΥ, ο οποίος περιλαμβάνει τη διοικητική διάρθρωση των οργανωτικών μονάδων της ΕΕΣΣΤΥ και τις αρμοδιότητές τους καθώς και τον κανονισμό εργασίας. Με την από 23 Μαΐου του 2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ αριθ. οικ.24704/3340 ΦΕΚ Β 1291 (28/05/2013), τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της ΕΕΣΣΤΥ. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2013 δίνεται η ευκαιρία σε 143 μαθητές (ΕΠΑΣ μαθητείας ΟΑΕΔ) να αποκτήσουν εξειδίκευση και να εκπαιδευτούν σε τομείς που αφορούν το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι μαθητές απορροφήθηκαν από όλες τις οργανωτικές μονάδες ώστε να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού της ΕΕΣΣΤΥ, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούν και ειδικά σεμινάρια ώστε να καταρτιστούν και σε θεωρητικό επίπεδο. Σε ότι αφορά τις δράσεις για την αύξηση των εσόδων: Διατήρηση της κύριας πηγής εσόδου της ΕΕΣΣΤΥ από τη συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη διεξαγωγή του μεταφορικού της έργου βάσει της σύμβασης που είχε συνάψει ο ΟΣΕ με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν.3891/2010) και η οποία μεταφέρθηκε με την απόσχιση του κλάδου. Παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού και προς άλλους πελάτες. Σχεδιασμός και οργάνωση θεματικών εκδρομών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Έλληνες και ξένους τουριστικούς operators. Σελίδα 8

10 Σε ότι αφορά τις δράσεις για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας: Μετά την παραλαβή, από τον προηγούμενο πάροχο, μεγάλου όγκου ανεκτέλεστων συμβάσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων (προκαλώντας έτσι προβλήματα στην ομαλή συντήρηση του τροχαίου υλικού και εκτοξεύοντας το κόστος λειτουργίας) και αφού αξιολογήθηκε η αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε εκάστης συμβάσεως, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το φθινόπωρο ένας ουσιαστικός προγραμματισμός εκτέλεσης αυτών των συμβάσεων κάνοντας αρχή από αυτές με τη μεγαλύτερη αναγκαιότητα εκτέλεσης και καταφέρνοντας τελικά να επέλθει η ισορροπία στην ομαλή λειτουργία της συντήρησης του τροχαίου υλικού και ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας. Διαπραγμάτευση νέων συμβάσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων διασφαλίζοντας πλέον καλύτερους όρους αγοράς. Συνεχής κατάρτιση του τεχνικού προσωπικού σε συνδυασμό με τη διερεύνηση μεθόδων ανασχεδιασμού των υφιστάμενων διαδικασιών συντήρησης μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και καθιστώντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες συντήρησης πιο αποτελεσματικές. Z. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρείας για το 2014, με βάση τη δυναμική που τη χαρακτηρίζει στο χώρο των σιδηροδρόμων, θα αποτελέσει την απαρχή για την επίτευξη της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης της εταιρείας την επόμενη τριετία ( ), όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στο αντίστοιχο επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο προβλέπεται: 1. Οικονομική βιωσιμότητα της εταιρείας έπειτα από την απόσχιση. 2. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. 3. Βελτιστοποίηση της εσωτερικής αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών διαδικασιών. 4. Σειρά από δράσεις και ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ο Μέτοχος της εταιρείας. Οι βασικοί στόχοι του έτους 2014 είναι η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προκειμένου να καταστεί αξιόπιστος και υψηλής ποιότητας πάροχος υπηρεσιών συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού. Για το σκοπό αυτό προγραμματίζει και στοχεύει: Επέκταση του προγράμματος μαθητείας με νέο κύκλο μαθητών τεχνικών ειδικοτήτων ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης από τις σταδιακές αποχωρήσεις έμπειρου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Αντιμετώπιση του προβλήματος της συνεχούς μειώσεως του αριθμού έμπειρου προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων με μελλοντικές προσλήψεις εργαζομένων συμμορφούμενοι με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και σε συνεργασία με τον Μέτοχο και την πολιτική ηγεσία. Τον επαναπροσδιορισμό της σύμβασης με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την συντήρηση του τροχαίου υλικού. Η ΕΕΣΣΤΥ αποτελεί τον μοναδικό πάροχο υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχοντας Σελίδα 9

11 έτσι τη δυνατότητα να διασφαλίσει το κύριο έσοδό της, καθώς υπάρχουν υψηλά εμπόδια και κόστη εισόδου νέου παρόχου υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού στην Ελληνική σιδηροδρομική αγορά. Τον σχεδιασμό διεξοδικά της πιθανότητας εισόδου σε νέες αγορές συντήρησης τροχαίου υλικού, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Την σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού μακράς ακινησίας η οποία αναφέρεται στο τροχαίο υλικό που έχει τεθεί εκτός μεταφορικών δραστηριοτήτων για μεγάλο χρονικό διάστημα και είναι υπό τη κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Το τροχαίο υλικό μακράς ακινησίας δεν απαιτεί βαριά συντήρηση, ωστόσο θεωρείται απαραίτητη η περιοδική του συντήρηση ώστε να διατηρείται σε καλή κατάσταση σε περίπτωση που απαιτηθεί για μελλοντική χρήση. Την σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του τροχαίου υλικού η οποία θα επιφέρει έσοδο στην ΕΕΣΣΤΥ: για τη διαχείριση του τροχαίου υλικού αναφορικά με τη διαχείριση της σύμβασης ενοικίασης του τροχαίου υλικού στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (τιμολόγηση, διαθεσιμότητα, έλεγχος), την παράδοση/παραλαβή τροχαίου υλικού, την ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου (οικονομικά στοιχεία, προβλήματα, κλπ.) και τις διαπραγματεύσεις με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Την σύναψη σύμβασης με τον ΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (εργοστασιακή/βαριά συντήρηση) του τροχαίου υλικού που είναι υπό την κυριότητα του ΟΣΕ και αξιοποιείται στις εργασίες συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής αλλά και του μουσειακού τροχαίου υλικού. Την σύναψη σύμβασης με τον ΟΣΕ για την παροχή πιστοποιήσεων για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του τροχαίου υλικού που αναφέρεται στην κοινοτική απαίτηση περί ασφάλειας των σιδηροδρόμων με βάση την οποία απαιτείται το τροχαίο υλικό που χρησιμοποιείται για τις μεταφορικές υπηρεσίες να φέρει πιστοποίηση της λειτουργικής του κατάστασης. Παράλληλα, συνεχίζονται όλες οι δράσεις που ξεκίνησαν το 2013 και δεν ολοκληρώθηκαν όπως: Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κοστολογικού συστήματος των προϊόντων και υπηρεσιών της συντήρησης τροχαίου υλικού. Εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος καταγραφής, προγραμματισμού συντήρησης και διαχείρισης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού και του κάθε μορφής εξοπλισμού. Εγκατάσταση λογισμικού εμπορικής διαχείρισης (αποθήκες) ως απαραίτητο εργαλείο διοικητικής πληροφόρησης ώστε να επιτυγχάνεται η διαχείριση και η αξιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών για τη σωστή λήψη αποφάσεων αλλά και για να είναι συνεπής η εταιρεία στις λογιστικές και φορολογικές της υποχρεώσεις. Ψηφιοποίηση όλου του τεχνικού αρχείου των εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών για την ασφαλή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. καθώς επίσης διαχρονικές δράσεις με σκοπό: Α. Την αύξηση των εσόδων που θα προέλθουν από: Τον επαναπροσδιορισμό της σύμβασης με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την συντήρηση του τροχαίου υλικού με Σελίδα 10

12 βάση τα νέα δεδομένα της σιδηροδρομικής αγοράς και την ανάπτυξη ενός κοστολογικού μοντέλου χρέωσης των υπηρεσιών συντήρησης. Έμμεσα οφέλη από την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (η συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές μεταφορές αποφέρει περισσότερα έσοδα από την αντίστοιχη των επιβατικών μεταφορών) και την επανέναρξη των διεθνών επιβατικών δρομολογίων. Έμμεσα οφέλη από την αναβάθμιση και επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου από τον ΟΣΕ (ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής, κατασκευή νέων τμημάτων διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, κατασκευή εμπορευματικού κέντρου κ.α.). Τις συμβάσεις που αναμένεται να υπογραφούν με το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΟΣΕ. Επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες αγορές συντήρησης. Β. Τον εξορθολογισμό του κόστους που θα προέλθει από: Αναβάθμιση των συστημάτων πληροφορικής τα οποία θα μειώσουν σημαντικά τον συνολικό προϋπολογισμό συντήρησης, θα παρέχουν πλήρη εικόνα της εκάστοτε διαθεσιμότητας τροχαίου υλικού, θα συμβάλλουν στον βέλτιστο προγραμματισμό συντήρησης και θα κρατούν σε ισορροπία τον όγκο εργασίας του συνόλου της συντήρησης τροχαίου υλικού. Εντατικότερη παρακολούθηση των υφιστάμενων συμβάσεων για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και αναλωσίμων καθώς επίσης και διαπραγμάτευση νέων, διασφαλίζοντας καλύτερους όρους αγοράς. Τη συνεχή εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού. Αθήνα, 19 η Ιουνίου 2014 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΑΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ Σελίδα 11

13 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφαση Θέματος Εφιστούμε την προσοχή σας στην σημείωση 2.6 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία αναφέρει ότι κατά τη απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμος Εταιρεία και εισφορά του στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία, επιλέχθηκε από την εταιρεία η λογιστική αρχή συνένωσης συμφερόντων, δεδομένου ότι και οι δύο εταιρείες ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Η λογιστική αρχή που εφαρμόστηκε είχε ως αποτέλεσμα, την απευθείας αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Σελίδα 12

14 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Παναγιώτης Χριστόπουλος Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Σελίδα 13

15 Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμος Εταιρεία ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 5η Μαρτίου 2013 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

16 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ποσά σε ' σημ. 31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια ,15 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ,45 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,93 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού ,53 Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα ,87 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ,23 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ,24 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ,49 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ,83 Σύνολο ενεργητικού ,36 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Λοιπά αποθεματικά 4.9 ( ,87) Αποτελέσματα εις νέο ( ,45) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,68 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ,51 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ,51 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ,68 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,49 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ,17 Σύνολο υποχρεώσεων ,68 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ,36 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 15

17 Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Ποσά σε ' σημ. 5/3/ /12/2013 Κύκλος εργασιών ,87 Κόστος πωλήσεων 4.14 ( ,46) Μικτά κέρδη ,41 Λοιπά έσοδα ,97 Έξοδα διοίκησης 4.14 ( ,28) Έξοδα διάθεσης 4.14 (2.112,07) Λοιπά έξοδα 4.16 (70.706,43) Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών ( ,40) αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικά έσοδα ,19 Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.17 ( ,46) Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα ( ,27) Ζημίες προ φόρων ( ,67) Φόροι Εισοδήματος 4.18 ( ,78) Ζημίες χρήσης μετά από φόρους ( ,45) Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(ζημίες) Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα Αναλογιστικά κέρδη ,22 Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών 4.18 ( ,44) Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης μετά από φόρους ,79 Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες χρήσης μετά από φόρους ( ,67) Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 16

18 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε ' Χρήση 5/3/2013 έως 31/12/2013 σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 5/3/ Καθαρά αποτελέσματα χρήσης - - ( ,45) ( ,45) Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης , ,79 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα για τη χρήση ,79 ( ,45) ( ,67) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου σύστασης ,00 - Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά Καθαρής ,00 Θέσης Κλάδου Συντήρησης Τροχαίου Υλικού ΟΣΕ Προσαρμογή αναλογιστικής υποχρέωσης εισφερόμενου κλάδου Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί της αναλογιστικής υποχρέωσης του εισφερόμενου κλάδου (απογραφή) , , ( ,80) - ( ,80) , ,15 Συνολικές συναλλαγές με ιδιοκτήτες ,00 ( ,65) ,35 Υπόλοιπο την 31/12/ ,00 ( ,87) ( ,45) ,68 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 17

19 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ποσά σε ' σημ. 5/3-31/12/2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα προ φόρων (Ζημία) ( ,67) Πλέον/ (Μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων ,31 Αποσβέσεις άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ,56 Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό ,14 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ,46 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 4.17 (89.239,19) Σύνολο προσαρμογών στα αποτελέσματα ,28 ( ,39) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων ,08 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων ( ,47) Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων ,17 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ,61) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 4.17 (732,21) Καταβλημένοι φόροι - - Καθαρές ταμειακές (εκροές)/εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ,82) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 4.2 (52.791,71) Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 4.1 (37.018,01) Τόκοι εισπραχθέντες ,19 Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (570,53) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εισφερόμενου κλάδου ,84 Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,84 Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) ,49 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης - - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης ,49 Οι συνημμένες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 19 έως 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 18

20 1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 1.1. Πληροφορίες για την εταιρεία Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («καλούμενη εφ έξης η εταιρεία») έχει την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και είναι καταχωρημένη στα Μητρώα Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό Ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/ ). Η πλήρης επωνυμία αυτής είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ». Έδρα της εταιρείας έχει ορισθεί ο Δήμος Αθηναίων. Η έδρα και τα γραφεία της Διοίκησης της εταιρείας βρίσκονται σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Καρόλου 1-3 στην Αθήνα. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας με την καταχώρισή της στο Μητρώο Α.Ε. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Διεύθυνση Έδρας εταιρείας Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Νόμιμος Ελεγκτής , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Καρόλου 1-3, Τ.Κ , Αθήνα Αγιάσογλου Στέφανος (Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος) Ακρίβος Αθανάσιος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Ανδριανάκος Απόστολος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) Γραφάκος Εμμανουήλ (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος) Διαμαντάκης Βασίλειος (Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος) Κλειδόπουλος Παναγιώτης (Εκπρόσωπος Εργαζομένων Μη Εκτελεστικό μέλος) GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ζεφύρου 56, ΤΚ 17564, Παλαιό Φάληρο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 28481) 1.2. Μετοχικό Κεφάλαιο Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 6 του Ν.4111/2013, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ πέντε εκατομμύρια ( ) και διαιρείται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό ( 100) εκάστης, τα οποία καταβλήθηκαν εξολοκλήρου σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ιδίου νόμου αποσχίζεται ο κλάδος συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ και εισφέρεται στην ΕΕΣΣΤΥ. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΣΣΤΥ στην οποία εισφέρεται ο κλάδος αυξάνεται σε είδος κατά το ποσό της καθαρής θέσης που ανέρχεται σε ,00 με έκδοση πεντακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό ( 100) εκάστης. Έτσι, το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της ΕΕΣΣΤΥ ανέρχεται σε εξήντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι μια χιλιάδες πεντακόσια ( ) και διαιρείται σε εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό ( 100) εκάστης. Σελίδα 19

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου ΕΩΣ 31 η Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΤΕΟRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση 2014 (από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 29 Ιουλίου έως Βιομηχανία Παραγωγής Ρητίνης PET & Προπλασμάτων ΓΕΜΗ 126422401000 Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. - Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 44986907000 Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν. 2190/1920 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.ΜΑΕ. 68164/01/Β/09/177 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ

BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) Αρ.Μ.Α.Ε. 39231/67/Β/97/007

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANSPORT LINK ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998278332 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 64510/03/Β/07/0072 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 122854307000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08)

ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8554301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56330/01/Β/04/506(08) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙΔΑ o Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 3 o Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μαρούσι, 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα