ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΡΔΑ ΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «L.T. APPAREL A.E.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN NEWS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε.» και δ.τ. «IN NEWS» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑ ΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑ ΣΤΡΙ ΑΤΕ» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JOEL BOOKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «JOEL BOOKS Α.Ε.» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙ ΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Μ.ΥΗ.Σ. ΠΕΛΟ ΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IMAGINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και δ.τ. «IMAGINA AE» της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟ ΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EMPIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» και δ.τ. «EMPIRE 1924 Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ RUITS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑ ΠΑΔΑΚΗΣ RUITS A.E.B.E.» ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Α.Ε.». 12 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΕΒΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΡΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΦΟΡ ΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αποδιδόμενη στα αγγλικά «ORCE INTERNATIONAL REIGHT ORWARDING AND LOGISTIC SERVICES L.T.D».. 14 Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝ. ΠΑΡΚ. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.»... 15

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑ ΡΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΔΑΝΟΣ ΑΕ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/12/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 3417/01ΑΤ/Β/86/2460, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από 22/12/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με κεφαλαιοποίηση διαφορών από αναπρο σαρμογή αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας με βάση το Νόμο 2065/1992, με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαι ρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Αγία Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2011 (2) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «L.T. APPAREL ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «L.T. APPAREL A.E.». Την 07/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 28/01/2011 πρακτι Εταιρείας με την επωνυμία «L.T. APPAREL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «L.T. APPAREL Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 65742/01ΑΤ/Β/08/164, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, με το οποίο αποφασί σθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από 28/01/2011 Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με την έκδοση νέων ονομαστι κών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 με τμηματική καταβολή μετρητών ήτοι: Α) Ποσό , το οποίο αντιστοιχεί στο 1/2 της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σύμφωνα με την πα ράγραφο 2β του άρθρου 12 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα (όπου προβλέπει ότι το τμήμα της αξίας κάθε μετοχή που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κα τώτερο από το 1/4 της ονομαστικής αξίας της), έως και Β) Ποσό έως και μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς τους μετόχους κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του καταστατικού Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονο μαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία. Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Αγία Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2011 (3) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN NEWS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε.» και δ.τ. «IN NEWS». Την 10/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 16/12/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IN NEWS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε.» και δ.τ. «IN NEWS» και με αριθμό Μητρώου 46041/01ΑΤ/Β/00/227, που εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από 16/12/2010 Γενική Συνέλευση των μετό χων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,00 με μετρητά, με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 η κάθε μία.

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Αγία Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2011 (4) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ». Την 17/2/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/02/2011 πρακτι Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ» και με αριθμό Μητρώου 54910/01ΑΤ/Β/03/303, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 3 του καταστατικού της. Άρθρο 1 3. Ως Εδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί ου μπορεί να ιδρύονται Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημά των, πρακτορείων και παραρτημάτων της εταιρείας κα θορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του για την ίδρυση τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του. Επίσης την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μη τρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η διεύθυνση των γρα φείων της εταιρείας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 13 και Ευαγγελιστρίας, Κηφισιά Αττικής. Αγία Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 (5) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «JOEL BOOKS ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «JOEL BOOKS Α.Ε.». Την 08/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 03/02/2011 πρακτι Εταιρείας με την επωνυμία «JOEL BOOKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «JOEL BOOKS Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 70298/01ΑΤ/Β/10/296, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της. Άρθρο 3 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Ατ τικής. Σημειώνουμε ότι η διεύθυνση των γραφείων της εται ρείας θα βρίσκεται επί της οδού Καφαντάρη 27, στο Δήμο Αθηναίων Αττικής. Αγία Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2011 (6) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗ ΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Μ.ΥΗ.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.». Την 15/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 31/12/2010 πρακτι Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Μ.ΥΗ.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 52507/01ΑΤ/Β/02/007(2008), που εδρεύει στο Δήμο Αμα ρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από 31/12/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.498,93 με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής παγίων (ν.2065/92) και κατά 501,07 με μετρητά, ήτοι συνο λικά κατά 2.000,00 με την έκδοση 20 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 και έτσι ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ,00 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 η κάθε μία. Αν η κάλυψη του ποσού της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Αγία Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2011

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (7) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IMAGINA ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και δ.τ. «IMAGINA AE». Την 14/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 10/02/2011 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «IMAGINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ» και δ.τ. «IMAGINA ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 48578/01ΑΤ/ Β/01/115, που εδρεύει στο Δήμο Αγ. Παρασκευής Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρα σκευής. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης/2/2011, ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. Η εται ρεία δύναται να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, εργαστήρια και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου, το οποίο καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας αυτών. Αγία Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2011 (8) νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ». Την 01/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 22/12/2010 πρακτι Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» και δ.τ. «ΠΡΟΜΕΤΑΛ ΕΛΛΑΣ» και με αριθμό Μητρώου 42602/01ΑΤ/Β/99/107, που εδρεύει στο Δήμο Μεταμορφώσεως Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Με την από 22/12/2010 Γενική Συνέλευση των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ,73 με μετρητά με την έκδοση νέων ανωνύ μων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 και έτσι ανέρχε ται σήμερα στο ποσό των ,73 και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 η κάθε μία. Αγία Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2011 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (9) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EMPIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑ ΓΩΓΙΑΣ» και δ.τ. «EMPIRE 1924 Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 15/01/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EMPIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» και δ.τ. «EMPIRE 1924 Α.Ε» και με αριθμό Μητρώου 58115/01ΑΤ/Β/05/060 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των πα ραιτηθέντων Νικολάου Θανόπουλου, Νικολάου Κούλη, Αναστασίου Θανόπουλου, Κωνσταντίνου Φαναρά, Μι χαήλ Δημαράκη, Γεωργίου Αθανασοπούλου και το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Μετά από τα παραπάνω, η νέα σύνθεση του Διοι κητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις , έχει ως κατωτέρω: 1. Αδαμίδης Σταύρος του Δημητρίου και της Ειρήνης, δικηγόρος, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας οδός Cochrane Ο Neil House αριθμός 14, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ / Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πειραιά και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Γ Πειραιά, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Νοτιάς Νικόλαος του Χαραλάμπους και της Φι λούλας, κάτοικος Νέας Υόρκης, Η.Π.Α., Λεωφόρος BROADWAY αριθμ. 39, διευθυντής ναυτιλιακής εταιρεί ας, κάτοχος του υπ αριθμ. Ζ διαβατηρίου ΗΠΑ που εκδόθηκε στις και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Α Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος αυτού. 3. Κοσμάτος Θεοχάρης Ευγένιος του Παναγιώτη και της Μαρίας, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλίσσης Σοφίας αριθμ. 51, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ / Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Β Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος αυτού. 4. Καπετανάκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Ανθούλας, δικηγόρος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Παλλάδος αριθ. 7, κάτοχος του υπ αριθμ / Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ , της Δ.Ο.Υ. Γ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Αθηνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, Γ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος αυτού. 5. Καψής Δημήτρης του Παναγιώτη και της Ελισάβετ, δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμ. 61, κάτοχος του υπ αριθμ. AB / Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Α Αθηνών, Ελληνικής Υπη κοότητας, Δ Αντιπρόεδρος του Διοικητυχού Συμβουλίου και μέλος αυτού. 6. Παππάς Πέτρος του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αμαρου σίου, οδός Αγ. Κωνσταντίνου, αρ. 40, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ αριθμ. Ν Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παράρτημα Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ , ΔΟΥ Κηφισιάς, Ελληνι κής Υπηκοότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Γεωργούλης Χαράλαμπος του Νικολάου και της Περσεφόνης, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κρυμαί ας, αρ. 120, κάτοχος του υπ αριθμ. Λ / Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΓΘ Αθη νών και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Κωνσταντινίδης Γεώργιος του Χρήστου και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Πα ρασκευής Αττικής, οδός Ασημακοπούλου αριθμ. 23Α, κάτοχος του υπ αριθμ. Σ Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αγίας Παρασκευής και Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής Υπηκο ότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Πουλάκος Βασίλειος του Γεωργίου και της Χρυσάν θης, οικονομολόγος, κάτοικος Αχαρνών Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως, αριθμ. 296, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΖ Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, και ΑΦΜ , ΔΟΥ Αχαρνών, Ελληνικής Υπηκοότητας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαι ωμάτων και εξουσιών, με εξαίρεση εκείνες που από το νόμο ή το καταστατικό της εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια στον Σταύρο Αδαμίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται με μία μόνη υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβου λίου και Διευθύνοντος Συμβούλου Σταύρου Αδαμίδη που θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται διαφορετική εκπροσώπηση. Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στο ανωτέ ρω πρόσωπο υπό τον προαναφερόμενο όρο, περιλαμ βάνουν ενδεικτικά και τις εξής: 1. Αντιπροσώπευση: Να αντιπροσωπεύει και να δε σμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λ.π.) και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. 2. Συμβάσεις: Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τρο ποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συ μπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε Διαιτησία. 3. Δικαστική εκπροσώπηση: Να παρίσταται και να εκ προσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδή ποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων. Να υποβάλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως. Ασφάλιση: Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις κατα βλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις. 5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών: Να ζητεί την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την εταιρεία αχρεωστήτως. 6. Αλληλογραφία: Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινω νίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεώγραφα, χρηματό γραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύ ματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για τον σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις. 7. Εξουσιοδοτηθείς: Να παρέχει κάθε αναγκαία πλη ρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντίκλητους και αντι προσώπους. 8. Προσωπικό: Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του. 9. Τράπεζες: Να υπογράφει οιοδήποτε απαιτούμενο έγγραφο και να προβαίνει σε οιαδήποτε απαιτούμε νη ενέργεια σχετικά με την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την υπογραφή συμβάσεων, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις δια ταγήν, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην Εταιρεία. Τέλος, για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναπληρώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Κωνσταντινίδης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμά των και εξουσιών που αφορούν στην ιδιότητα του Αγορα νομικού Υπευθύνου της εταιρείας στον Σταύρο Αδαμίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και εξουσιοδοτεί αυτόν όπως ενεργώντας στο όνομα και λο γαριασμό της εταιρείας υπογράφει κάθε σχετικό έγγρα φο, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, προς τον ανωτέρω σκοπό ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας. Αγία Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2011 (10) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Την 17/02/2011 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας: Το από 10/02/2011

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 10/02/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό Μητρώου Α.Ε.: 10740/53/Β/86/027 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία για πέντε χρόνια συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: α) Πλούταρχος Αξιώτης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χρυσούπολης Εγνατίας 23, κάτοχος ΑΔΤ: AB Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. β) Ζαφειρώ Αξιώτου του Ευαγγέλου, κάτοικος Χρυσού πολης, Εγαντίας 23, κάτοχος ΑΔΤ: κάτοχος AB , Δ/νουσα Σύμβουλος. γ) Ελένη Βαφείδου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Χρυ σούπολης Ξάνθης 22, κάτοχος ΑΔΤ: AB , Μέ λος. δ) Βασιλική Βαφείδου του Δημητρίου, κάτοικος Χρυ σούπολης Ξάνθης 22, κάτοχος ΑΔΤ: ΑΖ , Μέ λος. ε) Ευάγγελος Βαφείδης του Δημητρίου, κάτοικος Χρυσούπολης Ξάνθης 22, κάτοχος ΑΔΤ: AB , Μέ λος. Εκπροσώπηση: Εκπρόσωπος της εταιρείας ορίζεται η Ζαφειρώ Αξιώ του του Ευαγγέλου δ/νουσα Σύμβουλος αναπληρούμενη σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από την Ευάγ γελο Βαφείδη, Μέλος, αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τον Πλούταρχο Αξιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο από 10/02/2011 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. Καβάλα, 17 Φεβρουαρίου 2011 Με εντολή Περιφερειάρχη ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΝΙΩΤΗΣ (11) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ RUITS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΠΑΔΑ ΚΗΣ RUITS A.E.B.E.» Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ RUITS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΑΠΑΔΑ ΚΗΣ RUITS A.E.B.E.» και με αριθμό Μητρώου 61057/70/ Β/06/37, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ευρώ που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση στις Ηράκλειο, 9 Φεβρουαρίου 2011 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (12) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Α.Ε.». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την 03/02/2011 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΥΡΩΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 67406/70/Β/08/61, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ,00 ευρώ που αποφασίσθη κε από την Γενική Συνέλευση στις 05/10/2010. Ηράκλειο, 3 Φεβρουαρίου 2011 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ (13) ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΕΒΕ». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 13/01/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΑΕΒΕ» και αριθμό Μητρώου 70249/70/Β/10/42 με την οποία αποφασίσθηκε η λύση και διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, λόγω μη καταβολής του Αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Ηράκλειο, 2 Φεβρουαρίου 2011 Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Ο Προϊστάμενος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (14) Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΟΡΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΦΟΡΤΙ ΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» αποδιδόμενη στα αγγλι κά «ORCE INTERNATIONAL REIGHT ORWARDING AND LOGISTIC SERVICES L.T.D». Με το υπ αριθμ / καταστατικό συμβό λαιο της συμβολαιογράφου Πειραιώς Μαρίας Κ. Νάκου Μανίσαλη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξ. αριθμό γενικό 3528 και ει δικό 1027 της 24/02/2011, οι α) ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ του Δημητρίου και της Αθηνάς, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1981, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δασκαρόλη αριθ. 40 και β) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ του Δημητρίου και της Αθηνάς, ιδιωτική

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1989, κάτοικος Γλυφάδας οδός Δασκαρόλη αριθ. 40 συνέστησαν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία «ΦΟΡΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ», αποδιδόμενη στα αγγλικά «ORCE INTERNATIONAL REIGHT ORWARDING AND LOGISTIC SERVICES L.T.D». Έδρα: Ο Δήμος Γλυφάδας (Λεωφόρος Βουλιαγμένης αριθ. 85). Σκοπός: (α) Οι διεθνείς αποστολές φορτίων με με ταφορικά μέσα τρίτων, (β) Υπηρεσίες Αποθηκεύσεων (Logistics), (γ) Η μεσολάβηση για μεταφορά φορτίων με μεταφορικά μέσα τρίτων, (δ) Οι διεθνείς οδικές, θαλάσσι ες, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και με ταφορικά μέσα τρίτων και (ε) Η μεταφορά containers. Διάρκεια: 30 έτη. Κεφάλαιο: 4.500,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 150 εται ρικά μερίδια, αξίας 30,00 ευρώ το καθένα, στο οποίο συμμετέχουν η Καλλιόπη Κολλινιάτη του Δημητρίου και της Αθηνάς με 90 εταιρικά μερίδια (αξία μερίδος συμμετοχής 2.700,00 ευρώ) και η Αργυρώ Κολλινιάτη του Δημητρίου και της Αθηνάς με 60 εταιρικά μερίδια (αξία μερίδος συμμετοχής 1.800,00 ευρώ). Διαχειριστές: Η εταίρος της εταιρείας Καλλιόπη Κολ λινιάτη. Καλλιόπη, 24 Φεβρουαρίου 2011 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑ Κ. ΝΑΚΟΥ (15) Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περι ορισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝ. ΠΑΡΚ. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» Με το με αριθμό / συμβόλαιο της Συμ βολαιογάφου Αθηνών ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΨΩΜΑΔΗ ΒΙΔΡΟΥ που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτο δικείου Αθηνών στις με αριθμούς Γενικό 3626 και Ειδικό 1054 συστάθηκε η πιο πάνω εταιρεία με τα παρακάτω στοιχεία: ΕΤΑΙΡΟΙ: Νικόλαος Αλέξιος ΑΓΓΕΛΟΥ του Ιωάννη και της Αικατερίνης, άνεργος, γεννηθείς στον Χολαργό Αττικής στις , κάτοικος Βραχατίου Κορίνθου (Παπαναστασίου 2). ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευ θύνης» και δ.τ. «ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΧΝ. ΠΑΡΚ. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναί ων και ειδικότερα το επί της οδού Λόντου αριθ. 8 (3ος όροφος) μίσθιο. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η κατασκευή τεχνικών, ιδιωτικών και δημοσίων έρ γων. 2. Η ανέγερση οικοδομών, είτε επί ιδιόκτητων οικο πέδων, είτε με αντιπαροχή. 3. Η εκμετάλλευση ακινήτων, η επιχείρηση πάρκινγκ (παροχή υπηρεσιών πάρκινγκ σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο ακίνητο), ως και πάσα ετέρα συναφή εργασία. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για (30) έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Το κεφάλαιο της εταιρεί ας ορίζεται σε (4.500,00) ευρώ και χωρίζεται σε (150) εταιρικά μερίδια από (30) ευρώ το καθένα. Η κάλυψη και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε ήδη σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρείας, όπως δηλώνει υπεύθυνα αυτός και έτσι έλαβε και μετέχει στην εταιρεία με (1) μερίδα συμμετοχής των (150) εταιρικών μεριδίων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ της Εταιρείας: ορίσθησε ο παραπάνω αναφερόμενος εταίρος της εταιρείας. Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2011 Η Συμβολαιογράφος ΦΩΤΕΙΝΗ ΨΩΜΑΔΗ ΒΙΔΡΟΥ

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι στρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί ζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7524 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Δικαστικά Kήρυξη ανίσχυρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7471 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3378 10 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 3697 8 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9689 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3008 28 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 70 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7066 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 7 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 15 2 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9140 3 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα