ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004

2 Περιεχόµενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η / ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΒΕΕ ADACOM A.E. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL SOLUTIONS) IDEAL GRAFICO LTD SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε PANSYSTEMS A.E. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL SOLUTIONS) D.D. SYNERGY HELLAS Α.Ε (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.) MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS Α.Ε

3 ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΙΝΤΕΑΛ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.) IDEAL GLOBAL ΙDEAL INFOSYSTEMS L.T.D. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL GLOBAL) IDEAL ALBANIA (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL GLOBAL) ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία Όµιλος Ιντεάλ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/2003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων (393) (679) (336) Μικτά Κέρδη Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Κέρδη προ φόρων & τόκων Έξοδα ιοίκησης (1.704) (1.639) (2.288) Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.077) (2.369) (39) Έκτακτα Έσοδα Έκτακτα Έξοδα (368) (262) (516) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0 (1.550) (7.203) Κέρδη προ φόρων & αποσβέσεων (2.200) (4.904) (9.567) Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (35) 0 0 Ζηµίες προ φόρων (2.235) (4.904) (9.567) µείον: Λοιποί Φόροι Ζηµίες µετά από φόρους (2.235) (4.910) (9.775) Σηµ.: Εφόσον η Εταιρία είναι συµµετοχική δεν υφίσταται λόγος να παρουσιαστούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη του Οµίλου Ιντεάλ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και των θυγατρικών του βρίσκονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος ελτίου, στις Εκθέσεις του.σ. αλλά και στα προσαρτήµατα. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα εγκατάστασης µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα πάγια Συµµετοχές σε επιχειρήσεις Λοιπές µακρ. Απαιτήσεις Σύνολο µακρ. Απαιτήσεων Απαιτήσεις ιαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο Ενεργητικού Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων Τακτικό Αποθεµατικό Μείον: Ζηµιά από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων προς συµψηφισµό (3.187) (3.187) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων εκτ. αποθεµατικά Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (2.234) (2.692) (9.784) Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (3.307) (4.572) (7.265) Καταθέσεις Μετόχων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους Προµηθευτές-Επιταγές-Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού Λογιστική Αξία ανά Μετοχή ( ) 3,57 3,24 3, Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία Όµιλος Ιντεάλ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/2003. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο µικτών κερδών Έξοδα διοίκησης (9.651) (9.574) (10.532) Έξοδα διάθεσης (10.920) (10.207) (6.208) Έκτακτα Αποτελέσµατα (2.410) (5.589) (24.584) Ζηµίες προ φόρων & τόκων (8.637) (13.729) (32.152) Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (2.272) (4.032) (3.162) Ζηµίες προ φόρων & αποσβέσεων (10.910) (17.761) (35.314) Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (344) (169) (70) Ζηµίες προ φόρων (11.254) (17.929) (35.384) Φόρος Εισοδήµατος Λοιποί Φόροι Ζηµίες µετά από φόρους (12.892) (20.694) (35.572) Μείον:Αποτελέσµατα αναλογούντα στα δικαιώµατα µειοψηφίας (938) (2.165) (3.661) Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Οµίλου (11.954) (18.529) (31.911) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα εγκατάστασης µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα πάγια Συµµετοχές σε επιχειρήσεις Λοιπές µακρ. Απαιτήσεις Σύνολο µακρ. Απαιτήσεων Αποθέµατα Απαιτήσεις ιαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

6 ιαφορές αναπροσαρµογής Τακτικό Αποθεµατικό Zηµιά από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων προς συµψηφισµό (3.187) (3.187) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων εκτ. αποθεµατικά Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (11.954) (16.309) (31.925) Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (1.636) (14.676) (35.479) Καταθέσεις Μετόχων Προσαρµογές ενοποιήσεως (12.028) (13.065) (10.722) ικαιώµατα µειοψηφίας (3.757) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (13.118) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Προβλέψεων Προµηθευτές-Επιταγές-Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σηµ.: Εφόσον η Εταιρία είναι συµµετοχική δεν υφίσταται λόγος να παρουσιαστούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη του Οµίλου Ιντεάλ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και των θυγατρικών του βρίσκονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος ελτίου, στις Εκθέσεις του.σ. αλλά και στα προσαρτήµατα. 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2.1. Πορεία µετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χ.Α.Α. και τους επιµέρους δείκτες Η Εταιρία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 09/08/1990. Στο Χρηµατιστήριο εισήχθησαν κοινές ανώνυµες µετοχές και προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.Α. Τα στοιχεία της εξέλιξης της κοινής και προνοµιούχου µετοχής του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL κατά την περίοδο έως σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χ.Α. και τους επιµέρους δείκτες παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και το σχετικό γράφηµα. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ EURO ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ EURO ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31/1/2003 0, , ,59 943,72 28/2/2003 0, , ,06 911,85 31//3/2003 0, , , /4/2003 0, , , ,4 30/5/2003 0, , , ,97 30/6/2003 0, , , ,11 31/7/2003 1, , , ,07 29/8/2003 0, , , ,54 30/9/2003 0, , , ,82 31/10/2003 0, , , ,55 28/11/2003 0, , , ,68 31/12/2003 0, , , ,02 6

7 ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΚΟ) ΙΝΤΕΑΛ (ΚΟ) Κλείσιµο ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ /1/ /2/ /4/ /6/ /8/2003 9/10/2003 3/12/2003 ΟΓΚΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΚΟ) /1/2003 2/2/2003 2/3/2003 2/4/2003 2/5/2003 2/6/2003 2/7/2003 2/8/2003 2/9/2003 2/10/2003 2/11/2003 2/12/2003 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ EURO ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ EURO ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31/1/ , ,59 943,72 28/2/ ,06 911,85 31//3/ , , /4/ , ,4 30/5/ , , ,97 30/6/ , , ,11 31/7/ , , ,07 29/8/ , , ,54 30/9/ , ,82 31/10/ , , ,55 28/11/ , , ,68 31/12/ , , ,02 7

8 ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. (ΠΟ) 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0, /1/ /1/2003 6/2/ /2/ /3/2003 1/4/ /4/ /5/ /5/ /6/2003 2/7/ /7/2003 5/8/ /8/2003 9/9/ /9/ /10/ /10/ /11/2003 3/12/ /12/ ΙΝΤΕΑΛ (ΠΟ) Κλείσιµο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΓΚΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΠΟ) /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ /9/2003 7/11/ /12/2003 8

9 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1. Υπεύθυνοι Σύνταξης Ετήσιου ελτίου Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. (η Εταιρία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επενδύσεων τους. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Ετήσιο ελτίο και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε το τµήµα Μετόχων της Εταιρίας στην Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για τα περιεχόµενα του Ετήσιου ελτίου από την ιστοσελίδα του Οµίλου Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π.. 348/1985 και της υπ αριθµ. 5/204/ Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος Ετήσιου ελτίου είναι οι: αυίδ Σαµουήλ, ιευθύνων Σύµβουλος ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Σάββας Ασηµιάδης, Οικονοµικός ιευθυντής ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ., Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, εξ όσων γνωρίζουν, τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό είναι σύµφωνα µε την πραγµατικότητα και δεν έχουν παραλήψεις, που να το αλλοιώνουν Έλεγχος Χρήσεων Η Εταιρία ελέγχεται από το έτος 1973 από Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές. Οι ελεγκτές οι οποίοι έχουν ελέγξει τις τελευταίες τρεις εταιρικές χρήσεις είναι: 2001: Κυριάκος Ριρής, PriceWaterhouseCoopers, Λεωφ. Κηφισίας 268, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : Κυριάκος Ριρής, PriceWaterhouseCoopers, Λεωφ. Κηφισίας 268, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Φωκίωνος Νέγρη 3, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Οι Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές διενήργησαν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων καθώς και των αντίστοιχων τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων και εννεαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιηµένη βάση. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και Σηµειώσεις της Εταιρίας επί των οικονοµικών καταστάσεων Ο ορκωτός ελεγκτής παρατηρεί τα ακόλουθα σχετικά µε τον Ισολογισµό του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. της 31/12/2003: 1. εν διενεργήθηκαν σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως προβλέψεις για: α) υποτίµηση συµµετοχών σε Α.Ε. των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και 9

10 σε άλλη εταιρικής µορφής επιχειρήσεις, συνολικού ύψους ευρώ ,00 περίπου, όπως προσδιορίζεται από τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς τους και αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις για όσους εξ' αυτών έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και β) αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους ευρώ ,00 περίπου, µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να εµφανίζεται αυξηµένη κατά ποσόν ευρώ ,00 περίπου. Εξ αυτού ποσόν ευρώ ,00 αφορά την κλειόµενη χρήση, το δε υπόλοιπο ευρώ , 00 προηγούµενες χρήσεις. 2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επίσης στον Ισολογισµό της 31/12/2003 περιλαµβάνονται οι εξής σηµειώσεις της Εταιρίας: 1. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας εµπίπτει στον κωδικό κατά ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, διαβλέποντας και τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την , γεγονός που συνεπάγεται την προσαρµογή της καθαρής θέσης της , προχώρησε µε γνώµονα τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, σε εγγραφές προσαρµογής, οι οποίες καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των ΛΠ εκτός των συµµετοχών. Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης µε προβλέψεις ανήλθε σε ύψος ευρώ 7,2 εκ περίπου. Λεπτοµέρειες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 11 ης Οκτωβρίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ αριθµόν Κ2 3595/ απόφαση, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ,47 ευρώ. µε έκδοση νέων κοινών µετοχών (οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο προς διαπραγµάτευση στις ) ονοµαστικής αξίας έκαστης 1,03 ευρώ και προκύπτουσα διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού ,28 ευρώ. Σύµφωνα µε την από 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποίηση του Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την προαναφερόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 31 η εκεµβρίου 2003 ανέρχεται στο ποσό των 3,6 εκ. Ευρώ. 4. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 5. Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ακολουθήθηκαν, είναι οι ίδιες µε εκείνες, οι οποίες τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως. 6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας είναι 30 άτοµα. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για να αναστρέψει τη δυσµενή οικονοµική θέση, η οποία την οδήγησε σε καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραµµα δραστικής µείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων ή πωλήσεων ζηµιογόνων συµµετοχών, διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ικανής να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την κεφαλαιακή δοµή και να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της εταιρίας. Στα πλαίσια της αύξησης έχουν ήδη καταβληθεί από τους βασικούς µετόχους 14,3 εκ. ευρώ (όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό). Λεπτοµέρειες αναφέρονται στην έκθεση πεπραγµένων του.σ. Επίσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής για τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31/12/2003 παρατηρεί τα εξής: 1. εν διενεργήθηκαν σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως, προβλέψεις για α) απώλειες από πιθανή µη ρευστοποίηση απαιτήσεων της εταιρίας SPACEPHONE Α.Ε.Ε. από Πελάτες και Επιταγές σε καθυστέρηση συνολικού ύψους ,00 περίπου 10

11 β) αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους ευρώ ,00 περίπου, µε συνέπεια το σύνολο των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων να εµφανίζεται αυξηµένο κατά ποσό ευρώ ,00. Εξ αυτού ποσό ευρώ ,00 αφορά την κλειόµενη χρήση το δε υπόλοιπο ευρώ ,00 προηγούµενες χρήσεις. 2. Η εταιρεία SPACEPHONE Α.Ε.Ε. κατά την παρούσα χρήση διενήργησε αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων της σε αντίθεση µε την προηγούµενη, όπου, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν.2556/1997 για τις νέες εταιρείες δεν είχε διενεργήσει. Αν διενεργούσε και στις προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία των ενοποιηµένων παγίων στοιχείων και το σύνολο των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων θα ήταν µειωµένα κατά ποσό ευρώ ,00 περίπου, εκ του οποίου ευρώ ,00 περίπου αφορά την προηγούµενη χρήση. 3. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για χρήσεις, ο αριθµός των οποίων κυµαίνεται από 2-5 κατά εταιρεία και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4. Η µέθοδος µε την οποία ενσωµατώθηκε η εταιρεία SPACEPHONE Α.Ε.Ε. στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (σηµείωση Νο 1 της εταιρείας), δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε τις οποίες ενδείκνυται η µέθοδος της Καθαρής Θέσης. 5. Επισηµαίνουµε ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις εταιρείες ADACOM Α.Ε. και ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS Α.Β.Ε.Ε. και του άρθρου 48 παρ 1γ του ιδίου νόµου για τις εταιρείες ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε., MYMULTISHOP A.E., MEDITERANEAΝ ADVANCED SYSTEMS A.E. και ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ. µε αποτέλεσµα το ενοποιηµένο σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/ να είναι αρνητικό. Τέλος στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2003 περιλαµβάνονται οι εξής σηµειώσεις: 1. Στην ενοποίηση συµπεριλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης οι εξής εταιρίες: 1.ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 3.MY MULTI SHOP A.E. 4.IDEAL GRAFICO LTD 5.ADACOM Α.Ε. 6.ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS A.B.E.E. 7.MEDITERANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. 8.ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε 9.SPACEPHONE Α.Ε.Ε.(στην οποία το ποσοστό η ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 50%. Ενοποιείται αναλογικά µε ενσωµάτωση του 50% των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων για λόγους συνέχισης των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν το 2003(βλ. σηµείωση 4) και µέχρι να οριστικοποιηθούν οι συνθήκες που θα υπαγορεύσουν την µέθοδο της ενοποίησής της σύµφωνα µε τον Ν. 2190/1920). Με την µέθοδο της καθαρής θέσης συµπεριλαµβάνονται οι εξής εταιρείες : 1. IDEAL GLOBAL L.T.D 2. ΙΝΤΕΑΛ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3. ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 4. PANSYSTEMS Α.Ε. 5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ A.E.E.(πλήρης διαγραφή). 2. Η ανάλυση κατά ΣΤΑΚΟ -91 των πωλήσεων των εταιριών που συµµετέχουν στην ενοποίηση και είναι: Χονδρικό Εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού Ευρώ χιλ Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου Ευρώ χιλ Χονδρικό Εµπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού Ευρώ 28 χιλ Λοιπό χονδρικό Εµπόριο Ευρώ χιλ Τηλεπικοινωνίες Ευρώ χιλ Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής Ευρώ χιλ Παροχή συµβουλών για τον εξοπλισµό πληροφορικής Ευρώ χιλ Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθεια λογισµικού Ευρώ χιλ Εκδόσεις λογισµικού Ευρώ χιλ Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική Ευρώ 195 χιλ. 3. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 11

12 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε εκείνες οι οποίες τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως. 5. Ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι 264 άτοµα. 6. Με την εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών 10485/ ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΙΝΤΕΑΛ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Ε. από την ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS A.B.E.E.. Επίσης την 17/10/2003 µεταβιβάσθηκαν σε τρίτους οι µετοχές της ΙΝΤΕΑΛ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται πλέον στην ενοποίηση. Ως συνέπεια αυτών, τα κονδύλια της χρήσεως 2003 δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, διαβλέποντας και τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την , γεγονός που συνεπάγεται την προσαρµογή της καθαρής θέσης της , προχώρησε µε γνώµονα τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, σε εγγραφές προσαρµογής, οι οποίες καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των ΛΠ. Η συνολική επιβάρυνση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης µε προβλέψεις ανήλθε σε ύψος ευρώ 23,5 εκ περίπου. Λεπτοµέρειες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Οκτωβρίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ' αριθµόν Κ2 3595/ απόφαση, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ,47 ευρώ µε έκδοση νέων κοινών µετοχών (οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο προς διαπραγµάτευση στις ) ονοµαστικής αξίας εκάστης 1,03 ευρώ και προκύπτουσα διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού ,28 ευρώ. Σύµφωνα µε την από 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποίηση του "Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων" από την προαναφερόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 31 εκεµβρίου 2003 ανέρχεται στο ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ. 9. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για να αναστρέψει τη δυσµενή οικονοµική θέση, η οποία την οδήγησε σε καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραµµα δραστικής µείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων ή πωλήσεων ζηµιογόνων συµµετοχών, διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ικανής να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την κεφαλαιακή δοµή και να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της εταιρίας. Στα πλαίσια της αύξησης έχουν ήδη καταβληθεί από τους βασικούς µετόχους 14,3 εκ. ευρώ (όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό). Λεπτοµέρειες αναφέρονται στην έκθεση πεπραγµένων του.σ. Ελεγκτές Θυγατρικών Από τις εταιρίες που συµπεριλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό και τα αποτελέσµατα του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές οι πιο κάτω: IDEAL ELECTRONICS: IDEAL SYSTEMS: SPACEPHONE: IDEAL GRAFICO: IDEAL GLOBAL: PANSYSTEMS: Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. και ήµος Πιτέλης Σ.Ο.Ε.Λ. PriceWaterhouseCoopers (Κύπρος) PriceWaterhouseCoopers (Κύπρος) Μιχαλάτος Κωνσταντίνος Σ.Ο.Ε.Λ. Οι εταιρίες ADACOM, MEDITERANEAN ADVANCED SYSTEMS, MY MULTI SHOP, IDEAL SOLUTIONS, IDEAL ΟΛΥΜΠΙΑ, IDEAL ΚΡΗΤΗΣ, IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL, δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Ν. 2190/1920. Οι εταιρίες αυτές ελέγχονται από Λογιστή Ελεγκτή. 12

13 3.3. Φορολογικός Έλεγχος Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά ως εξής: Η µητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του Η εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση H εταιρία My MULTI SHOP A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία IDEAL SOLUTIONS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία ADACOM A.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της ιδρύσεως της (χρήση 2000). Η εταιρία PANSYSTEMS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία SPACEPHONE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της ιδρύσεως της. Η εταιρία IDEAL GRAFICO LTD έχει ελεγχθεί µέχρι τη χρήση Η εταιρία IDEAL GLOBAL LTD έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση Κατάσταση Φυσικών Προσώπων και Θυγατρικών των οποίων οι συναλλαγές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ άριθµ. 5/204/ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις πραγµατοποίησης συναλλαγών µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σύµφωνα µε το π.δ. 360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από τη στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιοδήποτε άλλον τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 53/1992, στα παρακάτω επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας, µόνο εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα συναλλαγής: Υπόχρεος Λουκάς Κόµης ώρος Κωνσταντίνου αυίδ Σαµουήλ Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Αναστάσιος αυίδ Χάρης αυίδ Σχέση µε την Εταιρία Πρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος.Σ. ιευθύνων Σύµβουλος Νοµικός Σύµβουλος Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. 13

14 Ευτύχιος Βασιλάκης Μέλος.Σ. Κωνσταντίνος Σίδερης Μέλος.Σ. Σάββας Ασηµιάδης Οικονοµικός ιευθυντής Σωτήριος Καταρτζής Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Γιώτα Μερίκου Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας Παναγιώτης Μεθενίτης Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων - Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων Ελπίδα Φλώρου Προϊστάµενη Λογιστηρίου Χρήστος Γκουγιάνος Υπεύθυνος Κατάρτισης Νοµικός Σκότης Ορκωτός Ελεγκτής Θεόδωρος Παπανικολάου Συνεργάτης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Thrush Investments Holdings Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20% Υπόχρεα Πρόσωπα που στερούνται στοιχείων ΣΑΤ. Κωνσταντίνος Σίδερης Σάββας Ασηµιάδης Νοµικός Σκότης Θεόδωρος Παπανικολάου Χρήστος Γκουγιάνος Γιώτα Μερίκου Σωτήρης Κανταρτζής Μέλος.Σ. Οικονοµικός ιευθυντής Ορκωτός Ελεγκτής Συνεργάτης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Υπεύθυνος Κατάρτισης Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 3.5. Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρία Επιπτώσεις από δικαστικές διαφορές Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές Όσον αφορά στην τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρίας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρία. Επιτήρηση των Μετοχών του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του την 6/3/2003 Α.π. 8572, αποφάσισε την υπαγωγή στην κατηγορία «Υπό επιτήρηση» το σύνολο των µετοχών της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. καθώς στην χρήση 2002 παρουσίασε ζηµιογόνα αποτελέσµατα µεγαλύτερα από αυτά της προηγούµενης χρήσης και άνω του 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς να έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες ανάκαµψης. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑ έκρινε επιπρόσθετα ότι έπρεπε να τεθεί στο καθεστώς επιτήρησης διότι από τις σηµειώσεις των ορκωτών ελεγκτών προκύπτει ότι αν ληφθούν υπ όψιν οι παρατηρήσεις τους υπ αριθµ. 4 και 5, οι ζηµίες της εταιρίας θα έπρεπε να παρουσιασθούν αυξηµένες κατά 3.6 εκατ. ευρώ. Σχετικά µε το θέµα της επιτήρησης και τις διαδικασίες που έχουν δροµολογηθεί για να µπορέσει η εταιρεία να βγει από την επιτήρηση, παρακαλούµε δείτε αναφορά στις σηµειώσεις αριθµός 7 και 9, επί του Ισολογισµού της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και του ενοποιηµένου, της 31/12/

15 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 4.1. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1972 (ΦΕΚ 1388/ ). Έχει την έδρα της στα Σεπόλια Αττικής, οδός Κρέοντος 25, ΤΚ , τηλ και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1870/06/Β/86/20. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 99 έτη, µέχρι το Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL έλαβε τη σηµερινή νοµική µορφή, ως αποτέλεσµα της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Νοεµβρίου 1991 (ΦΕΚ 4931/ ), οπότε και αποφασίστηκε: α) H µετονοµασία της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µητρικής εταιρίας «ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε.» σε «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και, β) Η απόσχιση του Βιοµηχανικού κλάδου της Εταιρίας και η εισφορά του σε νεοϊδρυθείσα εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.». Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού της µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/07/2002 (ΦΕΚ 10276/ ) είναι: α) Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις κάθε φύσεως, µορφής και σκοπού ή η συνεργασία µε τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να συµµετέχει και να αναπτύσσει δραστηριότητες ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τις εταιρείες στις οποίες συµµετέχει. β) Η παροχή υπηρεσιών συµβούλων και η ανάληψη της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των εταιριών αυτών είτε µε στελέχη της ίδιας της Εταιρίας µε αντίστοιχη χρέωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, είτε µε στελέχη τα οποία θα επιλέγει η Εταιρία και θα αµείβονται από τις επιµέρους επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει ή µε τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία. γ) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να παρέχει εγγυήσεις κάθε µορφής χωρίς κανένα περιορισµό υπέρ θυγατρικών της εταιριών ή υπέρ εταιριών µε τις οποίες συνεργάζεται. O ΟΜΙΛΟΣ IDEAL ως εταιρία συµµετοχών δεν αναπτύσσει ίδια δραστηριότητα. Όπως φαίνεται και από τη διάρθρωση των παγίων του ισολογισµού της, η Εταιρία έχει στην κατοχή της µετοχές διαφόρων επιχειρήσεων και εποµένως η δραστηριότητά της εντοπίζεται στην κατάλληλη εποπτεία και διαχείριση των συµµετοχών αυτών που θα αποτελέσουν και τις πηγές των µελλοντικών εσόδων της. Με βάση τις συµµετοχές της σε διάφορες εταιρίες, η Εταιρία δραστηριοποιείται έµµεσα στους εξής κύριους κλάδους (σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της ΕΣΥΕ ΣΤΑΚΟ ) : «Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού» «Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου» «Χονδρικό Εµπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού» «Τηλεπικοινωνίες» «Παροχή συµβουλών για τον εξοπλισµό πληροφορικής» «Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθεια λογισµικού» «Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής» «Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική» 15

16 Η Εταιρία είναι εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται από την 9 η Αυγούστου Ιστορικό 1972 Ίδρυση της εταιρίας ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΥΡΙΜΑΧΑ µε αντικείµενο την παραγωγή και εµπορία βιοµηχανικών πυρίµαχων υλικών Εξαγορά της Στεφανόπουλος ΑΕ µε αντικείµενο την εµπορία συσκευών αυτοµατισµού γραφείου και την αντιπροσωπεία της TOSHIBA στην Ελληνική αγορά Εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στη Κύρια Αγορά του ΧΑΑ Μετονοµασία της Εταιρίας σε ΟΜΙΛΟ IDEAL µε αντικείµενο την συµµετοχή σε άλλες εταιρίες (HOLDING). Απόσχιση του βιοµηχανικού κλάδου µε τη δηµιουργία νέας εταιρίας IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ. Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (65%) της SERVEX AE µέσω της οποίας εξαγοράστηκε το 100% της Κ. Παναγιωτόπουλος ΑΕ µε αντικείµενο την εµπορία των ταµειακών µηχανών TEC Εξαγορά του υπόλοιπου 35% της SERVEX ΑΕ Συγχώνευση των δραστηριοτήτων της SERVEX ΑΕ και της Κ. Παναγιωτόπουλος ΑΕ και µετονοµασία της εταιρίας σε ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ µε διακριτικό τίτλο «IDEAL SYSTEMS» Σύσταση της IDEAL TELECOM µε αντικείµενο τον σχεδιασµό και την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και λοιπών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων σε 4 επιχειρηµατικούς τοµείς: - Εµπόριο Η/Υ και προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου. - Συστήµατα εξειδικευµένων τραπεζικών λύσεων και λιανικού εµπορίου. - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. - Παραγωγή και εµπορία πυριµάχων υλικών Ίδρυση της IDEAL ΕΓΝΑΤΙΑ στη Θεσσαλονίκη και λειτουργία ως τοπικού κόµβου για την προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου στην αγορά της Βορείου Ελλάδος Εξαγορά της MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS, εταιρίας µε δίκτυο πωλήσεων προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου και Η/Υ. Ίδρυση της SPACEPHONE σε συνεργασία µε την SPACE HELLAS σαν ένα από τους κύριους αντιπροσώπους της COSMOTE. Τα ποσοστά συµµετοχής είναι 50% για τον κάθε µέτοχο. Ίδρυση της εταιρίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΕ µε κύριους µετόχους της την IDEAL SYSTEMS (47%) και τον Όµιλο Πουλιάδη (47%) και αντικείµενο τις υπηρεσίες δικτύων και δοµηµένης καλωδίωσης Σύσταση της IDEAL SOLUTIONS η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των εφαρµογών λογισµικού. Εξαγορά του 100% της εταιρίας internet service provider ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΛΚΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ η οποία µετονοµάστηκε σε IDEAL ACROPOLIS. 16

17 Συµµετοχή µε 30% στην PANSYSTEMS ΑΕ µε δραστηριότητα στο χώρο των ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής. Ανάπτυξη των περιφερειακών κέντρων προώθησης και υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου µέσω της IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα), IDEAL ΟΛΥΜΠΙΑ (Πάτρα) και IDEAL ΚΡΗΤΗ (Ηράκλειο) Εξαγορά της IDEAL GRAFICO στην Κύπρο και είσοδος στην αγορά της Νιγηρίας µέσω της IDEAL INFOSYSTEMS. Συµµετοχή µε 55% στην ENTROPIA Inc και ανάπτυξη υπηρεσιών internet portal στην Ελλάδα µέσω της νεοσυσταθείσας IDEAL ENTROPIA. Συµφωνία για παραχώρηση πλειοψηφικού ποσοστού της IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ σε στρατηγικούς επενδυτές. Συµφωνία συµµετοχής της VODAFONE µε ποσοστό 51% στην IDEAL TELECOM. Εξαγορά των δραστηριοτήτων στο χώρο των ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής της General Electric Capital στην Ελλάδα. Συµµετοχή 33.34% στην εταιρία PETZETAKIS.Com µε δραστηριότητες στην παροχή υποδοµών έξυπνων κτιρίων (Smartdom). Ίδρυση του πρώτου κέντρου πιστοποίησης ψηφιακών υπογραφών VeriSign στα Βαλκάνια µέσω της εταιρίας ADACOM Καθορισµός των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε 3 κύριους άξονες: - ιανοµή προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου και Η/Υ. - Παροχή Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. - Λύσεις ασφάλειας συστηµάτων και πιστοποίησης ψηφιακών πιστοποιητικών / υπογραφών. Συγχώνευση µε απορρόφηση των δραστηριοτήτων της GECITS Greece από την IDEAL SYSTEMS και δηµιουργία ενός από τους κύριους παροχείς ολοκληρωµένων λύσεων στην Ελληνική αγορά. Έξοδος από τον χώρο των internet portals µε πώληση των µετοχών στην ENTROPIA Inc. και συγχώνευση των δραστηριοτήτων της IDEAL ENTROPIA µε την PETZETAKIS.Com µε συµµετοχή στρατηγικών επενδυτών µε στόχο την καθετοποίηση στην παροχή υποδοµών και υπηρεσιών για το έξυπνο κτίριο. Συµµετοχή και ανάληψη της διοίκησης από την VODAFONE στην IDEAL TELECOM και µείωση του ποσοστού του Οµίλου στην εταιρία σε 39%. Μεταφορά των χρηστών internet από την IDEAL ACROPOLIS στο PANAFON.NET και διακοπή λειτουργίας της IDEAL ACROPOLIS σαν Internet Service Provider Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας µε την VODAFONE - PANAFON ΑΕΕΤ για τη µεταβίβαση ποσοστού 39% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας IDEAL TELECOM. Με τη συµφωνία αυτή η IDEAL TELECOM περνά στον πλήρη έλεγχο της VODAFONE-PANAFON, καθώς ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου της είχε ήδη αποκτηθεί από την VODAFONE-PANAFON το 2001 µέσω διαδικασίας αυξήσεως κεφαλαίου Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ προέβη στην αλλαγή της έδρας της Εταιρίας, µετά και την σχετική έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην οδό Κρέοντος 25, Αθήνα. Ο Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ επανεξετάζοντας όλες τις συµµετοχές, προέβη µέσω της θυγατρικής του "ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ": Στην πώληση του συνόλου της συµµετοχής της από 51% στην εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ABEE. Στην εξαγορά του 40% της εταιρίας ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, στην οποία κατείχε ήδη το 60% του µετοχικού κεφαλαίου. Η Ι Ολυµπία Ηλεκτρονική 17

18 ΑΒΒΕ, βρίσκεται στη διαδικασία συγχώνευσης µε την Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης η θυγατρική του ΟΜΙΛΟΥ, "ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δτ. IDEAL SOLUTION, στην οποία ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL συµµετέχει µε ποσοστά 64,44% στο µετοχικό κεφάλαιο, απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική της "ΙΝΤΕΑΛ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ δτ. IDEAL ACROPOLIS". Ως εκ τούτου η "IDEAL ACROPOLIS" παύει να υφίσταται ως ανώνυµη εταιρία και διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων εταιριών Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL λειτουργεί ως εταιρία συµµετοχών (holding) µε κύριο αντικείµενο τις επενδύσεις και τον έλεγχο θυγατρικών εταιριών σε κλάδους που συνάγουν µε τη στρατηγική που καθορίζεται από τη ιοίκηση του Οµίλου. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL εστιάζεται στα εξής: Αντιπροσώπευση, διανοµή και υποστήριξη προϊόντων πληροφορικής (Information Technology) Αντιπροσώπευση διανοµή, υποστήριξη και πωλήσεις σε τελικούς πελάτες αυτοµατισµού γραφείου (Office Automation). Αντιπροσώπευση διανοµή, υποστήριξη και πωλήσεις σε τελικούς πελάτες ζυγιστικών µηχανηµάτων. Παροχή λύσεων πληροφορικής σε τελικούς πελάτες. Παροχή προϊόντων πληροφορικής και υποστήριξης. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Οι θυγατρικές εταιρείες ενώ είναι µέρος του συνολικού Οµίλου, από όπου υπάρχει εποπτεία των λειτουργιών και της στελέχωσης τους, έχουν την δική τους εµπορική πολιτική και στελέχωση. Αντίστοιχα, ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL έχει οργανωθεί και στελεχωθεί σε τµήµατα που απαιτούνται για τη σωστή αξιολόγηση και παρακολούθηση των διαφόρων επιχειρηµατικών µονάδων του, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχου όπου αυτό απαιτείται. Οι δραστηριότητες του Οµίλου καλύπτουν τα πιο κάτω: Γενική ιεύθυνση Οικονοµική ιεύθυνση & Λογιστήριο Πιστωτικός Έλεγχος Μηχανογράφηση Νοµικές Υπηρεσίες Τµήµα προσωπικού Εσωτερικός Έλεγχος Κυριότεροι Προµηθευτές Οι κυριότεροι (από πλευράς όγκου πωλήσεων) προµηθευτές και άλλες στρατηγικές συνεργασίες για το 2003 του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL καθώς και των θυγατρικών του εταιριών συµπεριλαµβάνονται στον επόµενο πίνακα: 18

19 Εξαγωγές Η Εταιρία πραγµατοποιεί εξαγωγές των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, προς τις χώρες για τις οποίες κατέχει δικαιώµατα διανοµής, βάσει των συµβάσεων που έχει συνάψει µε τους προµηθευτές της. (Ποσά σε χιλ. ) Σύνολο εξαγωγών % Στο σύνολο του κύκλου εργασιών 4,22% 3,18% 3,48% ίκτυο Πωλήσεων Κανάλια ιανοµής Εντός του 2003 ο Όµιλος προχώρησε στην αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων µε τους εξής στόχους: Απλοποίηση του δικτύου διανοµής, για την καλύτερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών, Μείωση του κόστους διακίνησης και αποθήκευσης, µε αντίστοιχη βελτίωση στην χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, Ανταγωνιστικές τιµές, µέσα από την µείωση των µεταπωλητών, Μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Οι αλλαγές και προσαρµογές στο δίκτυο διανοµής και πωλήσεων συνεχίζεται εντός του 2004, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που διανέµονται και την βελτίωση της κερδοφορίας Ακίνητη Περιουσία και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL καθώς και οι λοιπές θυγατρικές του εταιρίες, οι οποίες συµµετέχουν στην ενοποίηση, δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία. Ο πίνακας που παρατίθεται παρουσιάζει τον πίνακα µεταβολών των πάγιων στοιχείων και αποσβέσεων της χρήσεως ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠO ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣ ΜΗΧ/ΤΑ & ΤΕΧΝ.ΕΓΚ. & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. & ΠΡΟΚΑΤΑΒ ,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

20 Επί των παγίων των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL δεν υφίστανται προσηµειώσεις, υποθήκες ή άλλα βάρη. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ασφαλιστικές καλύψεις ανά εταιρία: 20

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7. 4.1 Σύντοµο Ιστορικό 9. ίκτυο πωλήσεων και διανοµής 4.3.1 Πελάτες 11. 4.6 Επενδύσεις 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ 2.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.Σ. Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα