ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004

2 Περιεχόµενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η / ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΒΕΕ ADACOM A.E. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL SOLUTIONS) IDEAL GRAFICO LTD SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε PANSYSTEMS A.E. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL SOLUTIONS) D.D. SYNERGY HELLAS Α.Ε (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.) MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS Α.Ε

3 ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΙΝΤΕΑΛ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.) IDEAL GLOBAL ΙDEAL INFOSYSTEMS L.T.D. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL GLOBAL) IDEAL ALBANIA (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL GLOBAL) ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία Όµιλος Ιντεάλ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/2003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων (393) (679) (336) Μικτά Κέρδη Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Κέρδη προ φόρων & τόκων Έξοδα ιοίκησης (1.704) (1.639) (2.288) Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.077) (2.369) (39) Έκτακτα Έσοδα Έκτακτα Έξοδα (368) (262) (516) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0 (1.550) (7.203) Κέρδη προ φόρων & αποσβέσεων (2.200) (4.904) (9.567) Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (35) 0 0 Ζηµίες προ φόρων (2.235) (4.904) (9.567) µείον: Λοιποί Φόροι Ζηµίες µετά από φόρους (2.235) (4.910) (9.775) Σηµ.: Εφόσον η Εταιρία είναι συµµετοχική δεν υφίσταται λόγος να παρουσιαστούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη του Οµίλου Ιντεάλ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και των θυγατρικών του βρίσκονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος ελτίου, στις Εκθέσεις του.σ. αλλά και στα προσαρτήµατα. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα εγκατάστασης µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα πάγια Συµµετοχές σε επιχειρήσεις Λοιπές µακρ. Απαιτήσεις Σύνολο µακρ. Απαιτήσεων Απαιτήσεις ιαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο Ενεργητικού Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων Τακτικό Αποθεµατικό Μείον: Ζηµιά από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων προς συµψηφισµό (3.187) (3.187) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων εκτ. αποθεµατικά Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (2.234) (2.692) (9.784) Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (3.307) (4.572) (7.265) Καταθέσεις Μετόχων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους Προµηθευτές-Επιταγές-Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού Λογιστική Αξία ανά Μετοχή ( ) 3,57 3,24 3, Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία Όµιλος Ιντεάλ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/2003. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο µικτών κερδών Έξοδα διοίκησης (9.651) (9.574) (10.532) Έξοδα διάθεσης (10.920) (10.207) (6.208) Έκτακτα Αποτελέσµατα (2.410) (5.589) (24.584) Ζηµίες προ φόρων & τόκων (8.637) (13.729) (32.152) Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (2.272) (4.032) (3.162) Ζηµίες προ φόρων & αποσβέσεων (10.910) (17.761) (35.314) Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (344) (169) (70) Ζηµίες προ φόρων (11.254) (17.929) (35.384) Φόρος Εισοδήµατος Λοιποί Φόροι Ζηµίες µετά από φόρους (12.892) (20.694) (35.572) Μείον:Αποτελέσµατα αναλογούντα στα δικαιώµατα µειοψηφίας (938) (2.165) (3.661) Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Οµίλου (11.954) (18.529) (31.911) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα εγκατάστασης µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα πάγια Συµµετοχές σε επιχειρήσεις Λοιπές µακρ. Απαιτήσεις Σύνολο µακρ. Απαιτήσεων Αποθέµατα Απαιτήσεις ιαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

6 ιαφορές αναπροσαρµογής Τακτικό Αποθεµατικό Zηµιά από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων προς συµψηφισµό (3.187) (3.187) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων εκτ. αποθεµατικά Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (11.954) (16.309) (31.925) Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (1.636) (14.676) (35.479) Καταθέσεις Μετόχων Προσαρµογές ενοποιήσεως (12.028) (13.065) (10.722) ικαιώµατα µειοψηφίας (3.757) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (13.118) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Προβλέψεων Προµηθευτές-Επιταγές-Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σηµ.: Εφόσον η Εταιρία είναι συµµετοχική δεν υφίσταται λόγος να παρουσιαστούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη του Οµίλου Ιντεάλ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και των θυγατρικών του βρίσκονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος ελτίου, στις Εκθέσεις του.σ. αλλά και στα προσαρτήµατα. 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2.1. Πορεία µετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χ.Α.Α. και τους επιµέρους δείκτες Η Εταιρία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 09/08/1990. Στο Χρηµατιστήριο εισήχθησαν κοινές ανώνυµες µετοχές και προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.Α. Τα στοιχεία της εξέλιξης της κοινής και προνοµιούχου µετοχής του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL κατά την περίοδο έως σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χ.Α. και τους επιµέρους δείκτες παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και το σχετικό γράφηµα. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ EURO ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ EURO ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31/1/2003 0, , ,59 943,72 28/2/2003 0, , ,06 911,85 31//3/2003 0, , , /4/2003 0, , , ,4 30/5/2003 0, , , ,97 30/6/2003 0, , , ,11 31/7/2003 1, , , ,07 29/8/2003 0, , , ,54 30/9/2003 0, , , ,82 31/10/2003 0, , , ,55 28/11/2003 0, , , ,68 31/12/2003 0, , , ,02 6

7 ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΚΟ) ΙΝΤΕΑΛ (ΚΟ) Κλείσιµο ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ /1/ /2/ /4/ /6/ /8/2003 9/10/2003 3/12/2003 ΟΓΚΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΚΟ) /1/2003 2/2/2003 2/3/2003 2/4/2003 2/5/2003 2/6/2003 2/7/2003 2/8/2003 2/9/2003 2/10/2003 2/11/2003 2/12/2003 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ EURO ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ EURO ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31/1/ , ,59 943,72 28/2/ ,06 911,85 31//3/ , , /4/ , ,4 30/5/ , , ,97 30/6/ , , ,11 31/7/ , , ,07 29/8/ , , ,54 30/9/ , ,82 31/10/ , , ,55 28/11/ , , ,68 31/12/ , , ,02 7

8 ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. (ΠΟ) 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0, /1/ /1/2003 6/2/ /2/ /3/2003 1/4/ /4/ /5/ /5/ /6/2003 2/7/ /7/2003 5/8/ /8/2003 9/9/ /9/ /10/ /10/ /11/2003 3/12/ /12/ ΙΝΤΕΑΛ (ΠΟ) Κλείσιµο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΓΚΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΠΟ) /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ /9/2003 7/11/ /12/2003 8

9 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1. Υπεύθυνοι Σύνταξης Ετήσιου ελτίου Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. (η Εταιρία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επενδύσεων τους. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Ετήσιο ελτίο και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε το τµήµα Μετόχων της Εταιρίας στην Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για τα περιεχόµενα του Ετήσιου ελτίου από την ιστοσελίδα του Οµίλου Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π.. 348/1985 και της υπ αριθµ. 5/204/ Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος Ετήσιου ελτίου είναι οι: αυίδ Σαµουήλ, ιευθύνων Σύµβουλος ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Σάββας Ασηµιάδης, Οικονοµικός ιευθυντής ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ., Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, εξ όσων γνωρίζουν, τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό είναι σύµφωνα µε την πραγµατικότητα και δεν έχουν παραλήψεις, που να το αλλοιώνουν Έλεγχος Χρήσεων Η Εταιρία ελέγχεται από το έτος 1973 από Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές. Οι ελεγκτές οι οποίοι έχουν ελέγξει τις τελευταίες τρεις εταιρικές χρήσεις είναι: 2001: Κυριάκος Ριρής, PriceWaterhouseCoopers, Λεωφ. Κηφισίας 268, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : Κυριάκος Ριρής, PriceWaterhouseCoopers, Λεωφ. Κηφισίας 268, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Φωκίωνος Νέγρη 3, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Οι Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές διενήργησαν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων καθώς και των αντίστοιχων τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων και εννεαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιηµένη βάση. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και Σηµειώσεις της Εταιρίας επί των οικονοµικών καταστάσεων Ο ορκωτός ελεγκτής παρατηρεί τα ακόλουθα σχετικά µε τον Ισολογισµό του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. της 31/12/2003: 1. εν διενεργήθηκαν σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως προβλέψεις για: α) υποτίµηση συµµετοχών σε Α.Ε. των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και 9

10 σε άλλη εταιρικής µορφής επιχειρήσεις, συνολικού ύψους ευρώ ,00 περίπου, όπως προσδιορίζεται από τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς τους και αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις για όσους εξ' αυτών έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και β) αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους ευρώ ,00 περίπου, µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να εµφανίζεται αυξηµένη κατά ποσόν ευρώ ,00 περίπου. Εξ αυτού ποσόν ευρώ ,00 αφορά την κλειόµενη χρήση, το δε υπόλοιπο ευρώ , 00 προηγούµενες χρήσεις. 2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επίσης στον Ισολογισµό της 31/12/2003 περιλαµβάνονται οι εξής σηµειώσεις της Εταιρίας: 1. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας εµπίπτει στον κωδικό κατά ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, διαβλέποντας και τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την , γεγονός που συνεπάγεται την προσαρµογή της καθαρής θέσης της , προχώρησε µε γνώµονα τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, σε εγγραφές προσαρµογής, οι οποίες καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των ΛΠ εκτός των συµµετοχών. Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης µε προβλέψεις ανήλθε σε ύψος ευρώ 7,2 εκ περίπου. Λεπτοµέρειες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 11 ης Οκτωβρίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ αριθµόν Κ2 3595/ απόφαση, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ,47 ευρώ. µε έκδοση νέων κοινών µετοχών (οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο προς διαπραγµάτευση στις ) ονοµαστικής αξίας έκαστης 1,03 ευρώ και προκύπτουσα διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού ,28 ευρώ. Σύµφωνα µε την από 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποίηση του Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την προαναφερόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 31 η εκεµβρίου 2003 ανέρχεται στο ποσό των 3,6 εκ. Ευρώ. 4. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 5. Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ακολουθήθηκαν, είναι οι ίδιες µε εκείνες, οι οποίες τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως. 6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας είναι 30 άτοµα. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για να αναστρέψει τη δυσµενή οικονοµική θέση, η οποία την οδήγησε σε καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραµµα δραστικής µείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων ή πωλήσεων ζηµιογόνων συµµετοχών, διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ικανής να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την κεφαλαιακή δοµή και να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της εταιρίας. Στα πλαίσια της αύξησης έχουν ήδη καταβληθεί από τους βασικούς µετόχους 14,3 εκ. ευρώ (όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό). Λεπτοµέρειες αναφέρονται στην έκθεση πεπραγµένων του.σ. Επίσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής για τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31/12/2003 παρατηρεί τα εξής: 1. εν διενεργήθηκαν σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως, προβλέψεις για α) απώλειες από πιθανή µη ρευστοποίηση απαιτήσεων της εταιρίας SPACEPHONE Α.Ε.Ε. από Πελάτες και Επιταγές σε καθυστέρηση συνολικού ύψους ,00 περίπου 10

11 β) αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους ευρώ ,00 περίπου, µε συνέπεια το σύνολο των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων να εµφανίζεται αυξηµένο κατά ποσό ευρώ ,00. Εξ αυτού ποσό ευρώ ,00 αφορά την κλειόµενη χρήση το δε υπόλοιπο ευρώ ,00 προηγούµενες χρήσεις. 2. Η εταιρεία SPACEPHONE Α.Ε.Ε. κατά την παρούσα χρήση διενήργησε αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων της σε αντίθεση µε την προηγούµενη, όπου, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν.2556/1997 για τις νέες εταιρείες δεν είχε διενεργήσει. Αν διενεργούσε και στις προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία των ενοποιηµένων παγίων στοιχείων και το σύνολο των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων θα ήταν µειωµένα κατά ποσό ευρώ ,00 περίπου, εκ του οποίου ευρώ ,00 περίπου αφορά την προηγούµενη χρήση. 3. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για χρήσεις, ο αριθµός των οποίων κυµαίνεται από 2-5 κατά εταιρεία και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4. Η µέθοδος µε την οποία ενσωµατώθηκε η εταιρεία SPACEPHONE Α.Ε.Ε. στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (σηµείωση Νο 1 της εταιρείας), δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε τις οποίες ενδείκνυται η µέθοδος της Καθαρής Θέσης. 5. Επισηµαίνουµε ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις εταιρείες ADACOM Α.Ε. και ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS Α.Β.Ε.Ε. και του άρθρου 48 παρ 1γ του ιδίου νόµου για τις εταιρείες ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε., MYMULTISHOP A.E., MEDITERANEAΝ ADVANCED SYSTEMS A.E. και ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ. µε αποτέλεσµα το ενοποιηµένο σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/ να είναι αρνητικό. Τέλος στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2003 περιλαµβάνονται οι εξής σηµειώσεις: 1. Στην ενοποίηση συµπεριλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης οι εξής εταιρίες: 1.ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 3.MY MULTI SHOP A.E. 4.IDEAL GRAFICO LTD 5.ADACOM Α.Ε. 6.ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS A.B.E.E. 7.MEDITERANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. 8.ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε 9.SPACEPHONE Α.Ε.Ε.(στην οποία το ποσοστό η ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 50%. Ενοποιείται αναλογικά µε ενσωµάτωση του 50% των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων για λόγους συνέχισης των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν το 2003(βλ. σηµείωση 4) και µέχρι να οριστικοποιηθούν οι συνθήκες που θα υπαγορεύσουν την µέθοδο της ενοποίησής της σύµφωνα µε τον Ν. 2190/1920). Με την µέθοδο της καθαρής θέσης συµπεριλαµβάνονται οι εξής εταιρείες : 1. IDEAL GLOBAL L.T.D 2. ΙΝΤΕΑΛ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3. ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 4. PANSYSTEMS Α.Ε. 5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ A.E.E.(πλήρης διαγραφή). 2. Η ανάλυση κατά ΣΤΑΚΟ -91 των πωλήσεων των εταιριών που συµµετέχουν στην ενοποίηση και είναι: Χονδρικό Εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού Ευρώ χιλ Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου Ευρώ χιλ Χονδρικό Εµπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού Ευρώ 28 χιλ Λοιπό χονδρικό Εµπόριο Ευρώ χιλ Τηλεπικοινωνίες Ευρώ χιλ Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής Ευρώ χιλ Παροχή συµβουλών για τον εξοπλισµό πληροφορικής Ευρώ χιλ Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθεια λογισµικού Ευρώ χιλ Εκδόσεις λογισµικού Ευρώ χιλ Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική Ευρώ 195 χιλ. 3. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 11

12 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε εκείνες οι οποίες τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως. 5. Ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι 264 άτοµα. 6. Με την εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών 10485/ ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΙΝΤΕΑΛ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Ε. από την ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS A.B.E.E.. Επίσης την 17/10/2003 µεταβιβάσθηκαν σε τρίτους οι µετοχές της ΙΝΤΕΑΛ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται πλέον στην ενοποίηση. Ως συνέπεια αυτών, τα κονδύλια της χρήσεως 2003 δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, διαβλέποντας και τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την , γεγονός που συνεπάγεται την προσαρµογή της καθαρής θέσης της , προχώρησε µε γνώµονα τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, σε εγγραφές προσαρµογής, οι οποίες καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των ΛΠ. Η συνολική επιβάρυνση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης µε προβλέψεις ανήλθε σε ύψος ευρώ 23,5 εκ περίπου. Λεπτοµέρειες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Οκτωβρίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ' αριθµόν Κ2 3595/ απόφαση, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ,47 ευρώ µε έκδοση νέων κοινών µετοχών (οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο προς διαπραγµάτευση στις ) ονοµαστικής αξίας εκάστης 1,03 ευρώ και προκύπτουσα διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού ,28 ευρώ. Σύµφωνα µε την από 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποίηση του "Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων" από την προαναφερόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 31 εκεµβρίου 2003 ανέρχεται στο ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ. 9. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για να αναστρέψει τη δυσµενή οικονοµική θέση, η οποία την οδήγησε σε καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραµµα δραστικής µείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων ή πωλήσεων ζηµιογόνων συµµετοχών, διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ικανής να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την κεφαλαιακή δοµή και να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της εταιρίας. Στα πλαίσια της αύξησης έχουν ήδη καταβληθεί από τους βασικούς µετόχους 14,3 εκ. ευρώ (όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό). Λεπτοµέρειες αναφέρονται στην έκθεση πεπραγµένων του.σ. Ελεγκτές Θυγατρικών Από τις εταιρίες που συµπεριλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό και τα αποτελέσµατα του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές οι πιο κάτω: IDEAL ELECTRONICS: IDEAL SYSTEMS: SPACEPHONE: IDEAL GRAFICO: IDEAL GLOBAL: PANSYSTEMS: Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. και ήµος Πιτέλης Σ.Ο.Ε.Λ. PriceWaterhouseCoopers (Κύπρος) PriceWaterhouseCoopers (Κύπρος) Μιχαλάτος Κωνσταντίνος Σ.Ο.Ε.Λ. Οι εταιρίες ADACOM, MEDITERANEAN ADVANCED SYSTEMS, MY MULTI SHOP, IDEAL SOLUTIONS, IDEAL ΟΛΥΜΠΙΑ, IDEAL ΚΡΗΤΗΣ, IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL, δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Ν. 2190/1920. Οι εταιρίες αυτές ελέγχονται από Λογιστή Ελεγκτή. 12

13 3.3. Φορολογικός Έλεγχος Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά ως εξής: Η µητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του Η εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση H εταιρία My MULTI SHOP A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία IDEAL SOLUTIONS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία ADACOM A.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της ιδρύσεως της (χρήση 2000). Η εταιρία PANSYSTEMS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία SPACEPHONE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της ιδρύσεως της. Η εταιρία IDEAL GRAFICO LTD έχει ελεγχθεί µέχρι τη χρήση Η εταιρία IDEAL GLOBAL LTD έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση Κατάσταση Φυσικών Προσώπων και Θυγατρικών των οποίων οι συναλλαγές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ άριθµ. 5/204/ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις πραγµατοποίησης συναλλαγών µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σύµφωνα µε το π.δ. 360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από τη στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιοδήποτε άλλον τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 53/1992, στα παρακάτω επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας, µόνο εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα συναλλαγής: Υπόχρεος Λουκάς Κόµης ώρος Κωνσταντίνου αυίδ Σαµουήλ Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Αναστάσιος αυίδ Χάρης αυίδ Σχέση µε την Εταιρία Πρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος.Σ. ιευθύνων Σύµβουλος Νοµικός Σύµβουλος Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. 13

14 Ευτύχιος Βασιλάκης Μέλος.Σ. Κωνσταντίνος Σίδερης Μέλος.Σ. Σάββας Ασηµιάδης Οικονοµικός ιευθυντής Σωτήριος Καταρτζής Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Γιώτα Μερίκου Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας Παναγιώτης Μεθενίτης Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων - Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων Ελπίδα Φλώρου Προϊστάµενη Λογιστηρίου Χρήστος Γκουγιάνος Υπεύθυνος Κατάρτισης Νοµικός Σκότης Ορκωτός Ελεγκτής Θεόδωρος Παπανικολάου Συνεργάτης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Thrush Investments Holdings Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20% Υπόχρεα Πρόσωπα που στερούνται στοιχείων ΣΑΤ. Κωνσταντίνος Σίδερης Σάββας Ασηµιάδης Νοµικός Σκότης Θεόδωρος Παπανικολάου Χρήστος Γκουγιάνος Γιώτα Μερίκου Σωτήρης Κανταρτζής Μέλος.Σ. Οικονοµικός ιευθυντής Ορκωτός Ελεγκτής Συνεργάτης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Υπεύθυνος Κατάρτισης Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 3.5. Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρία Επιπτώσεις από δικαστικές διαφορές Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές Όσον αφορά στην τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρίας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρία. Επιτήρηση των Μετοχών του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του την 6/3/2003 Α.π. 8572, αποφάσισε την υπαγωγή στην κατηγορία «Υπό επιτήρηση» το σύνολο των µετοχών της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. καθώς στην χρήση 2002 παρουσίασε ζηµιογόνα αποτελέσµατα µεγαλύτερα από αυτά της προηγούµενης χρήσης και άνω του 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς να έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες ανάκαµψης. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑ έκρινε επιπρόσθετα ότι έπρεπε να τεθεί στο καθεστώς επιτήρησης διότι από τις σηµειώσεις των ορκωτών ελεγκτών προκύπτει ότι αν ληφθούν υπ όψιν οι παρατηρήσεις τους υπ αριθµ. 4 και 5, οι ζηµίες της εταιρίας θα έπρεπε να παρουσιασθούν αυξηµένες κατά 3.6 εκατ. ευρώ. Σχετικά µε το θέµα της επιτήρησης και τις διαδικασίες που έχουν δροµολογηθεί για να µπορέσει η εταιρεία να βγει από την επιτήρηση, παρακαλούµε δείτε αναφορά στις σηµειώσεις αριθµός 7 και 9, επί του Ισολογισµού της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και του ενοποιηµένου, της 31/12/

15 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 4.1. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1972 (ΦΕΚ 1388/ ). Έχει την έδρα της στα Σεπόλια Αττικής, οδός Κρέοντος 25, ΤΚ , τηλ και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1870/06/Β/86/20. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 99 έτη, µέχρι το Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL έλαβε τη σηµερινή νοµική µορφή, ως αποτέλεσµα της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Νοεµβρίου 1991 (ΦΕΚ 4931/ ), οπότε και αποφασίστηκε: α) H µετονοµασία της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µητρικής εταιρίας «ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε.» σε «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και, β) Η απόσχιση του Βιοµηχανικού κλάδου της Εταιρίας και η εισφορά του σε νεοϊδρυθείσα εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.». Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού της µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/07/2002 (ΦΕΚ 10276/ ) είναι: α) Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις κάθε φύσεως, µορφής και σκοπού ή η συνεργασία µε τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να συµµετέχει και να αναπτύσσει δραστηριότητες ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τις εταιρείες στις οποίες συµµετέχει. β) Η παροχή υπηρεσιών συµβούλων και η ανάληψη της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των εταιριών αυτών είτε µε στελέχη της ίδιας της Εταιρίας µε αντίστοιχη χρέωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, είτε µε στελέχη τα οποία θα επιλέγει η Εταιρία και θα αµείβονται από τις επιµέρους επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει ή µε τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία. γ) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να παρέχει εγγυήσεις κάθε µορφής χωρίς κανένα περιορισµό υπέρ θυγατρικών της εταιριών ή υπέρ εταιριών µε τις οποίες συνεργάζεται. O ΟΜΙΛΟΣ IDEAL ως εταιρία συµµετοχών δεν αναπτύσσει ίδια δραστηριότητα. Όπως φαίνεται και από τη διάρθρωση των παγίων του ισολογισµού της, η Εταιρία έχει στην κατοχή της µετοχές διαφόρων επιχειρήσεων και εποµένως η δραστηριότητά της εντοπίζεται στην κατάλληλη εποπτεία και διαχείριση των συµµετοχών αυτών που θα αποτελέσουν και τις πηγές των µελλοντικών εσόδων της. Με βάση τις συµµετοχές της σε διάφορες εταιρίες, η Εταιρία δραστηριοποιείται έµµεσα στους εξής κύριους κλάδους (σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της ΕΣΥΕ ΣΤΑΚΟ ) : «Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού» «Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου» «Χονδρικό Εµπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού» «Τηλεπικοινωνίες» «Παροχή συµβουλών για τον εξοπλισµό πληροφορικής» «Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθεια λογισµικού» «Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής» «Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική» 15

16 Η Εταιρία είναι εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται από την 9 η Αυγούστου Ιστορικό 1972 Ίδρυση της εταιρίας ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΥΡΙΜΑΧΑ µε αντικείµενο την παραγωγή και εµπορία βιοµηχανικών πυρίµαχων υλικών Εξαγορά της Στεφανόπουλος ΑΕ µε αντικείµενο την εµπορία συσκευών αυτοµατισµού γραφείου και την αντιπροσωπεία της TOSHIBA στην Ελληνική αγορά Εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στη Κύρια Αγορά του ΧΑΑ Μετονοµασία της Εταιρίας σε ΟΜΙΛΟ IDEAL µε αντικείµενο την συµµετοχή σε άλλες εταιρίες (HOLDING). Απόσχιση του βιοµηχανικού κλάδου µε τη δηµιουργία νέας εταιρίας IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ. Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (65%) της SERVEX AE µέσω της οποίας εξαγοράστηκε το 100% της Κ. Παναγιωτόπουλος ΑΕ µε αντικείµενο την εµπορία των ταµειακών µηχανών TEC Εξαγορά του υπόλοιπου 35% της SERVEX ΑΕ Συγχώνευση των δραστηριοτήτων της SERVEX ΑΕ και της Κ. Παναγιωτόπουλος ΑΕ και µετονοµασία της εταιρίας σε ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ µε διακριτικό τίτλο «IDEAL SYSTEMS» Σύσταση της IDEAL TELECOM µε αντικείµενο τον σχεδιασµό και την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και λοιπών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων σε 4 επιχειρηµατικούς τοµείς: - Εµπόριο Η/Υ και προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου. - Συστήµατα εξειδικευµένων τραπεζικών λύσεων και λιανικού εµπορίου. - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. - Παραγωγή και εµπορία πυριµάχων υλικών Ίδρυση της IDEAL ΕΓΝΑΤΙΑ στη Θεσσαλονίκη και λειτουργία ως τοπικού κόµβου για την προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου στην αγορά της Βορείου Ελλάδος Εξαγορά της MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS, εταιρίας µε δίκτυο πωλήσεων προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου και Η/Υ. Ίδρυση της SPACEPHONE σε συνεργασία µε την SPACE HELLAS σαν ένα από τους κύριους αντιπροσώπους της COSMOTE. Τα ποσοστά συµµετοχής είναι 50% για τον κάθε µέτοχο. Ίδρυση της εταιρίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΕ µε κύριους µετόχους της την IDEAL SYSTEMS (47%) και τον Όµιλο Πουλιάδη (47%) και αντικείµενο τις υπηρεσίες δικτύων και δοµηµένης καλωδίωσης Σύσταση της IDEAL SOLUTIONS η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των εφαρµογών λογισµικού. Εξαγορά του 100% της εταιρίας internet service provider ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΛΚΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ η οποία µετονοµάστηκε σε IDEAL ACROPOLIS. 16

17 Συµµετοχή µε 30% στην PANSYSTEMS ΑΕ µε δραστηριότητα στο χώρο των ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής. Ανάπτυξη των περιφερειακών κέντρων προώθησης και υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου µέσω της IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα), IDEAL ΟΛΥΜΠΙΑ (Πάτρα) και IDEAL ΚΡΗΤΗ (Ηράκλειο) Εξαγορά της IDEAL GRAFICO στην Κύπρο και είσοδος στην αγορά της Νιγηρίας µέσω της IDEAL INFOSYSTEMS. Συµµετοχή µε 55% στην ENTROPIA Inc και ανάπτυξη υπηρεσιών internet portal στην Ελλάδα µέσω της νεοσυσταθείσας IDEAL ENTROPIA. Συµφωνία για παραχώρηση πλειοψηφικού ποσοστού της IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ σε στρατηγικούς επενδυτές. Συµφωνία συµµετοχής της VODAFONE µε ποσοστό 51% στην IDEAL TELECOM. Εξαγορά των δραστηριοτήτων στο χώρο των ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής της General Electric Capital στην Ελλάδα. Συµµετοχή 33.34% στην εταιρία PETZETAKIS.Com µε δραστηριότητες στην παροχή υποδοµών έξυπνων κτιρίων (Smartdom). Ίδρυση του πρώτου κέντρου πιστοποίησης ψηφιακών υπογραφών VeriSign στα Βαλκάνια µέσω της εταιρίας ADACOM Καθορισµός των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε 3 κύριους άξονες: - ιανοµή προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου και Η/Υ. - Παροχή Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. - Λύσεις ασφάλειας συστηµάτων και πιστοποίησης ψηφιακών πιστοποιητικών / υπογραφών. Συγχώνευση µε απορρόφηση των δραστηριοτήτων της GECITS Greece από την IDEAL SYSTEMS και δηµιουργία ενός από τους κύριους παροχείς ολοκληρωµένων λύσεων στην Ελληνική αγορά. Έξοδος από τον χώρο των internet portals µε πώληση των µετοχών στην ENTROPIA Inc. και συγχώνευση των δραστηριοτήτων της IDEAL ENTROPIA µε την PETZETAKIS.Com µε συµµετοχή στρατηγικών επενδυτών µε στόχο την καθετοποίηση στην παροχή υποδοµών και υπηρεσιών για το έξυπνο κτίριο. Συµµετοχή και ανάληψη της διοίκησης από την VODAFONE στην IDEAL TELECOM και µείωση του ποσοστού του Οµίλου στην εταιρία σε 39%. Μεταφορά των χρηστών internet από την IDEAL ACROPOLIS στο PANAFON.NET και διακοπή λειτουργίας της IDEAL ACROPOLIS σαν Internet Service Provider Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας µε την VODAFONE - PANAFON ΑΕΕΤ για τη µεταβίβαση ποσοστού 39% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας IDEAL TELECOM. Με τη συµφωνία αυτή η IDEAL TELECOM περνά στον πλήρη έλεγχο της VODAFONE-PANAFON, καθώς ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου της είχε ήδη αποκτηθεί από την VODAFONE-PANAFON το 2001 µέσω διαδικασίας αυξήσεως κεφαλαίου Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ προέβη στην αλλαγή της έδρας της Εταιρίας, µετά και την σχετική έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην οδό Κρέοντος 25, Αθήνα. Ο Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ επανεξετάζοντας όλες τις συµµετοχές, προέβη µέσω της θυγατρικής του "ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ": Στην πώληση του συνόλου της συµµετοχής της από 51% στην εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ABEE. Στην εξαγορά του 40% της εταιρίας ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, στην οποία κατείχε ήδη το 60% του µετοχικού κεφαλαίου. Η Ι Ολυµπία Ηλεκτρονική 17

18 ΑΒΒΕ, βρίσκεται στη διαδικασία συγχώνευσης µε την Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης η θυγατρική του ΟΜΙΛΟΥ, "ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δτ. IDEAL SOLUTION, στην οποία ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL συµµετέχει µε ποσοστά 64,44% στο µετοχικό κεφάλαιο, απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική της "ΙΝΤΕΑΛ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ δτ. IDEAL ACROPOLIS". Ως εκ τούτου η "IDEAL ACROPOLIS" παύει να υφίσταται ως ανώνυµη εταιρία και διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων εταιριών Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL λειτουργεί ως εταιρία συµµετοχών (holding) µε κύριο αντικείµενο τις επενδύσεις και τον έλεγχο θυγατρικών εταιριών σε κλάδους που συνάγουν µε τη στρατηγική που καθορίζεται από τη ιοίκηση του Οµίλου. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL εστιάζεται στα εξής: Αντιπροσώπευση, διανοµή και υποστήριξη προϊόντων πληροφορικής (Information Technology) Αντιπροσώπευση διανοµή, υποστήριξη και πωλήσεις σε τελικούς πελάτες αυτοµατισµού γραφείου (Office Automation). Αντιπροσώπευση διανοµή, υποστήριξη και πωλήσεις σε τελικούς πελάτες ζυγιστικών µηχανηµάτων. Παροχή λύσεων πληροφορικής σε τελικούς πελάτες. Παροχή προϊόντων πληροφορικής και υποστήριξης. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Οι θυγατρικές εταιρείες ενώ είναι µέρος του συνολικού Οµίλου, από όπου υπάρχει εποπτεία των λειτουργιών και της στελέχωσης τους, έχουν την δική τους εµπορική πολιτική και στελέχωση. Αντίστοιχα, ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL έχει οργανωθεί και στελεχωθεί σε τµήµατα που απαιτούνται για τη σωστή αξιολόγηση και παρακολούθηση των διαφόρων επιχειρηµατικών µονάδων του, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχου όπου αυτό απαιτείται. Οι δραστηριότητες του Οµίλου καλύπτουν τα πιο κάτω: Γενική ιεύθυνση Οικονοµική ιεύθυνση & Λογιστήριο Πιστωτικός Έλεγχος Μηχανογράφηση Νοµικές Υπηρεσίες Τµήµα προσωπικού Εσωτερικός Έλεγχος Κυριότεροι Προµηθευτές Οι κυριότεροι (από πλευράς όγκου πωλήσεων) προµηθευτές και άλλες στρατηγικές συνεργασίες για το 2003 του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL καθώς και των θυγατρικών του εταιριών συµπεριλαµβάνονται στον επόµενο πίνακα: 18

19 Εξαγωγές Η Εταιρία πραγµατοποιεί εξαγωγές των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, προς τις χώρες για τις οποίες κατέχει δικαιώµατα διανοµής, βάσει των συµβάσεων που έχει συνάψει µε τους προµηθευτές της. (Ποσά σε χιλ. ) Σύνολο εξαγωγών % Στο σύνολο του κύκλου εργασιών 4,22% 3,18% 3,48% ίκτυο Πωλήσεων Κανάλια ιανοµής Εντός του 2003 ο Όµιλος προχώρησε στην αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων µε τους εξής στόχους: Απλοποίηση του δικτύου διανοµής, για την καλύτερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών, Μείωση του κόστους διακίνησης και αποθήκευσης, µε αντίστοιχη βελτίωση στην χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, Ανταγωνιστικές τιµές, µέσα από την µείωση των µεταπωλητών, Μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Οι αλλαγές και προσαρµογές στο δίκτυο διανοµής και πωλήσεων συνεχίζεται εντός του 2004, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που διανέµονται και την βελτίωση της κερδοφορίας Ακίνητη Περιουσία και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL καθώς και οι λοιπές θυγατρικές του εταιρίες, οι οποίες συµµετέχουν στην ενοποίηση, δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία. Ο πίνακας που παρατίθεται παρουσιάζει τον πίνακα µεταβολών των πάγιων στοιχείων και αποσβέσεων της χρήσεως ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠO ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣ ΜΗΧ/ΤΑ & ΤΕΧΝ.ΕΓΚ. & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. & ΠΡΟΚΑΤΑΒ ,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

20 Επί των παγίων των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL δεν υφίστανται προσηµειώσεις, υποθήκες ή άλλα βάρη. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ασφαλιστικές καλύψεις ανά εταιρία: 20

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2005 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενηµερώνει τους µετόχους επί των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα