ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/ απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004

2 Περιεχόµενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΚΤΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η / ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε MY MULTI SHOP ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΒΕΕ ADACOM A.E. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL SOLUTIONS) IDEAL GRAFICO LTD SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε PANSYSTEMS A.E. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL SOLUTIONS) D.D. SYNERGY HELLAS Α.Ε (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.) MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS Α.Ε

3 ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΙΝΤΕΑΛ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.) IDEAL GLOBAL ΙDEAL INFOSYSTEMS L.T.D. (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL GLOBAL) IDEAL ALBANIA (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ IDEAL GLOBAL) ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1. Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία Όµιλος Ιντεάλ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/2003. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων (393) (679) (336) Μικτά Κέρδη Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Κέρδη προ φόρων & τόκων Έξοδα ιοίκησης (1.704) (1.639) (2.288) Έσοδα από Συµµετοχές & Χρεόγραφα Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (1.077) (2.369) (39) Έκτακτα Έσοδα Έκτακτα Έξοδα (368) (262) (516) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0 (1.550) (7.203) Κέρδη προ φόρων & αποσβέσεων (2.200) (4.904) (9.567) Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (35) 0 0 Ζηµίες προ φόρων (2.235) (4.904) (9.567) µείον: Λοιποί Φόροι Ζηµίες µετά από φόρους (2.235) (4.910) (9.775) Σηµ.: Εφόσον η Εταιρία είναι συµµετοχική δεν υφίσταται λόγος να παρουσιαστούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη του Οµίλου Ιντεάλ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και των θυγατρικών του βρίσκονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος ελτίου, στις Εκθέσεις του.σ. αλλά και στα προσαρτήµατα. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα εγκατάστασης µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα πάγια Συµµετοχές σε επιχειρήσεις Λοιπές µακρ. Απαιτήσεις Σύνολο µακρ. Απαιτήσεων Απαιτήσεις ιαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί Σύνολο Ενεργητικού Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπροσαρµογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων Τακτικό Αποθεµατικό Μείον: Ζηµιά από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων προς συµψηφισµό (3.187) (3.187) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων εκτ. αποθεµατικά Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (2.234) (2.692) (9.784) Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (3.307) (4.572) (7.265) Καταθέσεις Μετόχων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

5 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους Προµηθευτές-Επιταγές-Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο Παθητικού Λογιστική Αξία ανά Μετοχή ( ) 3,57 3,24 3, Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία Όµιλος Ιντεάλ ΑΒΕΕ ΕΣ, 31/12/2003. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ) Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως Σύνολο µικτών κερδών Έξοδα διοίκησης (9.651) (9.574) (10.532) Έξοδα διάθεσης (10.920) (10.207) (6.208) Έκτακτα Αποτελέσµατα (2.410) (5.589) (24.584) Ζηµίες προ φόρων & τόκων (8.637) (13.729) (32.152) Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (2.272) (4.032) (3.162) Ζηµίες προ φόρων & αποσβέσεων (10.910) (17.761) (35.314) Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος (344) (169) (70) Ζηµίες προ φόρων (11.254) (17.929) (35.384) Φόρος Εισοδήµατος Λοιποί Φόροι Ζηµίες µετά από φόρους (12.892) (20.694) (35.572) Μείον:Αποτελέσµατα αναλογούντα στα δικαιώµατα µειοψηφίας (938) (2.165) (3.661) Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Οµίλου (11.954) (18.529) (31.911) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Έξοδα εγκατάστασης µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστα πάγια Συµµετοχές σε επιχειρήσεις Λοιπές µακρ. Απαιτήσεις Σύνολο µακρ. Απαιτήσεων Αποθέµατα Απαιτήσεις ιαθέσιµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

6 ιαφορές αναπροσαρµογής Τακτικό Αποθεµατικό Zηµιά από πώληση συµµετοχών & χρεογράφων προς συµψηφισµό (3.187) (3.187) Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων εκτ. αποθεµατικά Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (11.954) (16.309) (31.925) Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων (1.636) (14.676) (35.479) Καταθέσεις Μετόχων Προσαρµογές ενοποιήσεως (12.028) (13.065) (10.722) ικαιώµατα µειοψηφίας (3.757) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (13.118) Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Προβλέψεων Προµηθευτές-Επιταγές-Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες, λογαριασµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογ/σµοί ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Σηµ.: Εφόσον η Εταιρία είναι συµµετοχική δεν υφίσταται λόγος να παρουσιαστούν οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες. Πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία και µεγέθη του Οµίλου Ιντεάλ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και των θυγατρικών του βρίσκονται στα κεφάλαια 6 και 7 του παρόντος ελτίου, στις Εκθέσεις του.σ. αλλά και στα προσαρτήµατα. 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 2.1. Πορεία µετοχής σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χ.Α.Α. και τους επιµέρους δείκτες Η Εταιρία εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 09/08/1990. Στο Χρηµατιστήριο εισήχθησαν κοινές ανώνυµες µετοχές και προνοµιούχες ανώνυµες µετοχές. Οι µετοχές είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.Α. Τα στοιχεία της εξέλιξης της κοινής και προνοµιούχου µετοχής του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL κατά την περίοδο έως σε σχέση µε τον Γενικό είκτη του Χ.Α. και τους επιµέρους δείκτες παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες και το σχετικό γράφηµα. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ EURO ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ EURO ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31/1/2003 0, , ,59 943,72 28/2/2003 0, , ,06 911,85 31//3/2003 0, , , /4/2003 0, , , ,4 30/5/2003 0, , , ,97 30/6/2003 0, , , ,11 31/7/2003 1, , , ,07 29/8/2003 0, , , ,54 30/9/2003 0, , , ,82 31/10/2003 0, , , ,55 28/11/2003 0, , , ,68 31/12/2003 0, , , ,02 6

7 ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΚΟ) ΙΝΤΕΑΛ (ΚΟ) Κλείσιµο ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ /1/ /2/ /4/ /6/ /8/2003 9/10/2003 3/12/2003 ΟΓΚΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΚΟ) /1/2003 2/2/2003 2/3/2003 2/4/2003 2/5/2003 2/6/2003 2/7/2003 2/8/2003 2/9/2003 2/10/2003 2/11/2003 2/12/2003 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ EURO ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ EURO ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31/1/ , ,59 943,72 28/2/ ,06 911,85 31//3/ , , /4/ , ,4 30/5/ , , ,97 30/6/ , , ,11 31/7/ , , ,07 29/8/ , , ,54 30/9/ , ,82 31/10/ , , ,55 28/11/ , , ,68 31/12/ , , ,02 7

8 ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. (ΠΟ) 2,4 2 1,6 1,2 0,8 0, /1/ /1/2003 6/2/ /2/ /3/2003 1/4/ /4/ /5/ /5/ /6/2003 2/7/ /7/2003 5/8/ /8/2003 9/9/ /9/ /10/ /10/ /11/2003 3/12/ /12/ ΙΝΤΕΑΛ (ΠΟ) Κλείσιµο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΟΓΚΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ.(ΠΟ) /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ /9/2003 7/11/ /12/2003 8

9 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3.1. Υπεύθυνοι Σύνταξης Ετήσιου ελτίου Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. (η Εταιρία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επενδύσεων τους. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το Ετήσιο ελτίο και τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε το τµήµα Μετόχων της Εταιρίας στην Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Επίσης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για τα περιεχόµενα του Ετήσιου ελτίου από την ιστοσελίδα του Οµίλου Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας (Π.. 348/1985 και της υπ αριθµ. 5/204/ Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος Ετήσιου ελτίου είναι οι: αυίδ Σαµουήλ, ιευθύνων Σύµβουλος ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Σάββας Ασηµιάδης, Οικονοµικός ιευθυντής ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ., Κρέοντος 25, Σεπόλια Αττικής Τ.Κ , τηλ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, εξ όσων γνωρίζουν, τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό είναι σύµφωνα µε την πραγµατικότητα και δεν έχουν παραλήψεις, που να το αλλοιώνουν Έλεγχος Χρήσεων Η Εταιρία ελέγχεται από το έτος 1973 από Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές. Οι ελεγκτές οι οποίοι έχουν ελέγξει τις τελευταίες τρεις εταιρικές χρήσεις είναι: 2001: Κυριάκος Ριρής, PriceWaterhouseCoopers, Λεωφ. Κηφισίας 268, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : Κυριάκος Ριρής, PriceWaterhouseCoopers, Λεωφ. Κηφισίας 268, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ : Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Φωκίωνος Νέγρη 3, µε Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Οι Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές διενήργησαν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων καθώς και των αντίστοιχων τριµηνιαίων, εξαµηνιαίων και εννεαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιηµένη βάση. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων παρατίθενται στο Παράρτηµα του παρόντος Ετήσιου ελτίου, κάτω από τις δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και Σηµειώσεις της Εταιρίας επί των οικονοµικών καταστάσεων Ο ορκωτός ελεγκτής παρατηρεί τα ακόλουθα σχετικά µε τον Ισολογισµό του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. της 31/12/2003: 1. εν διενεργήθηκαν σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως προβλέψεις για: α) υποτίµηση συµµετοχών σε Α.Ε. των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και 9

10 σε άλλη εταιρικής µορφής επιχειρήσεις, συνολικού ύψους ευρώ ,00 περίπου, όπως προσδιορίζεται από τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς τους και αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις για όσους εξ' αυτών έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, και β) αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους ευρώ ,00 περίπου, µε συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να εµφανίζεται αυξηµένη κατά ποσόν ευρώ ,00 περίπου. Εξ αυτού ποσόν ευρώ ,00 αφορά την κλειόµενη χρήση, το δε υπόλοιπο ευρώ , 00 προηγούµενες χρήσεις. 2. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επίσης στον Ισολογισµό της 31/12/2003 περιλαµβάνονται οι εξής σηµειώσεις της Εταιρίας: 1. Το σύνολο του κύκλου εργασιών της Εταιρίας εµπίπτει στον κωδικό κατά ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες διαχείρισης ελεγχουσών εταιρειών. 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, διαβλέποντας και τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την , γεγονός που συνεπάγεται την προσαρµογή της καθαρής θέσης της , προχώρησε µε γνώµονα τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, σε εγγραφές προσαρµογής, οι οποίες καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των ΛΠ εκτός των συµµετοχών. Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης µε προβλέψεις ανήλθε σε ύψος ευρώ 7,2 εκ περίπου. Λεπτοµέρειες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 3. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της 11 ης Οκτωβρίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ αριθµόν Κ2 3595/ απόφαση, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ,47 ευρώ. µε έκδοση νέων κοινών µετοχών (οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο προς διαπραγµάτευση στις ) ονοµαστικής αξίας έκαστης 1,03 ευρώ και προκύπτουσα διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού ,28 ευρώ. Σύµφωνα µε την από 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποίηση του Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την προαναφερόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 31 η εκεµβρίου 2003 ανέρχεται στο ποσό των 3,6 εκ. Ευρώ. 4. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 5. Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ακολουθήθηκαν, είναι οι ίδιες µε εκείνες, οι οποίες τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως. 6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρίας είναι 30 άτοµα. 7. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για να αναστρέψει τη δυσµενή οικονοµική θέση, η οποία την οδήγησε σε καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραµµα δραστικής µείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων ή πωλήσεων ζηµιογόνων συµµετοχών, διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ικανής να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την κεφαλαιακή δοµή και να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της εταιρίας. Στα πλαίσια της αύξησης έχουν ήδη καταβληθεί από τους βασικούς µετόχους 14,3 εκ. ευρώ (όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό). Λεπτοµέρειες αναφέρονται στην έκθεση πεπραγµένων του.σ. Επίσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής για τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31/12/2003 παρατηρεί τα εξής: 1. εν διενεργήθηκαν σε βάρος των αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσεως, προβλέψεις για α) απώλειες από πιθανή µη ρευστοποίηση απαιτήσεων της εταιρίας SPACEPHONE Α.Ε.Ε. από Πελάτες και Επιταγές σε καθυστέρηση συνολικού ύψους ,00 περίπου 10

11 β) αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία σύµφωνα µε το άρθρο 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 ύψους ευρώ ,00 περίπου, µε συνέπεια το σύνολο των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων να εµφανίζεται αυξηµένο κατά ποσό ευρώ ,00. Εξ αυτού ποσό ευρώ ,00 αφορά την κλειόµενη χρήση το δε υπόλοιπο ευρώ ,00 προηγούµενες χρήσεις. 2. Η εταιρεία SPACEPHONE Α.Ε.Ε. κατά την παρούσα χρήση διενήργησε αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων της σε αντίθεση µε την προηγούµενη, όπου, κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 1 του Ν.2556/1997 για τις νέες εταιρείες δεν είχε διενεργήσει. Αν διενεργούσε και στις προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία των ενοποιηµένων παγίων στοιχείων και το σύνολο των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων θα ήταν µειωµένα κατά ποσό ευρώ ,00 περίπου, εκ του οποίου ευρώ ,00 περίπου αφορά την προηγούµενη χρήση. 3. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για χρήσεις, ο αριθµός των οποίων κυµαίνεται από 2-5 κατά εταιρεία και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4. Η µέθοδος µε την οποία ενσωµατώθηκε η εταιρεία SPACEPHONE Α.Ε.Ε. στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (σηµείωση Νο 1 της εταιρείας), δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σύµφωνα µε τις οποίες ενδείκνυται η µέθοδος της Καθαρής Θέσης. 5. Επισηµαίνουµε ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 για τις εταιρείες ADACOM Α.Ε. και ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS Α.Β.Ε.Ε. και του άρθρου 48 παρ 1γ του ιδίου νόµου για τις εταιρείες ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε., MYMULTISHOP A.E., MEDITERANEAΝ ADVANCED SYSTEMS A.E. και ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ. µε αποτέλεσµα το ενοποιηµένο σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/ να είναι αρνητικό. Τέλος στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31ης εκεµβρίου 2003 περιλαµβάνονται οι εξής σηµειώσεις: 1. Στην ενοποίηση συµπεριλαµβάνονται µε την µέθοδο της πλήρους ενοποίησης οι εξής εταιρίες: 1.ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 3.MY MULTI SHOP A.E. 4.IDEAL GRAFICO LTD 5.ADACOM Α.Ε. 6.ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS A.B.E.E. 7.MEDITERANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. 8.ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ Α.Ε 9.SPACEPHONE Α.Ε.Ε.(στην οποία το ποσοστό η ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 50%. Ενοποιείται αναλογικά µε ενσωµάτωση του 50% των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων για λόγους συνέχισης των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν το 2003(βλ. σηµείωση 4) και µέχρι να οριστικοποιηθούν οι συνθήκες που θα υπαγορεύσουν την µέθοδο της ενοποίησής της σύµφωνα µε τον Ν. 2190/1920). Με την µέθοδο της καθαρής θέσης συµπεριλαµβάνονται οι εξής εταιρείες : 1. IDEAL GLOBAL L.T.D 2. ΙΝΤΕΑΛ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 3. ΙΝΤΕΑΛ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 4. PANSYSTEMS Α.Ε. 5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ A.E.E.(πλήρης διαγραφή). 2. Η ανάλυση κατά ΣΤΑΚΟ -91 των πωλήσεων των εταιριών που συµµετέχουν στην ενοποίηση και είναι: Χονδρικό Εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού Ευρώ χιλ Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου Ευρώ χιλ Χονδρικό Εµπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού Ευρώ 28 χιλ Λοιπό χονδρικό Εµπόριο Ευρώ χιλ Τηλεπικοινωνίες Ευρώ χιλ Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής Ευρώ χιλ Παροχή συµβουλών για τον εξοπλισµό πληροφορικής Ευρώ χιλ Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθεια λογισµικού Ευρώ χιλ Εκδόσεις λογισµικού Ευρώ χιλ Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική Ευρώ 195 χιλ. 3. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 11

12 4. Οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε εκείνες οι οποίες τηρήθηκαν κατά την κατάρτιση του αντίστοιχου Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως. 5. Ο συνολικός αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού των εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι 264 άτοµα. 6. Με την εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών 10485/ ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της ΙΝΤΕΑΛ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.Ε. από την ΙΝΤΕΑΛ SOLUTIONS A.B.E.E.. Επίσης την 17/10/2003 µεταβιβάσθηκαν σε τρίτους οι µετοχές της ΙΝΤΕΑΛ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε., η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται πλέον στην ενοποίηση. Ως συνέπεια αυτών, τα κονδύλια της χρήσεως 2003 δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, διαβλέποντας και τις επικείµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις σχετικά µε την εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από την , γεγονός που συνεπάγεται την προσαρµογή της καθαρής θέσης της , προχώρησε µε γνώµονα τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, σε εγγραφές προσαρµογής, οι οποίες καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των ΛΠ. Η συνολική επιβάρυνση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης µε προβλέψεις ανήλθε σε ύψος ευρώ 23,5 εκ περίπου. Λεπτοµέρειες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 8. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11ης Οκτωβρίου 1999, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ' αριθµόν Κ2 3595/ απόφαση, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο µε καταβολή µετρητών κατά ,47 ευρώ µε έκδοση νέων κοινών µετοχών (οι οποίες εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο προς διαπραγµάτευση στις ) ονοµαστικής αξίας εκάστης 1,03 ευρώ και προκύπτουσα διαφορά υπέρ το άρτιο ποσού ,28 ευρώ. Σύµφωνα µε την από 25 Φεβρουαρίου 2004 πιστοποίηση του "Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων" από την προαναφερόµενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο των αδιάθετων κεφαλαίων κατά την 31 εκεµβρίου 2003 ανέρχεται στο ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ. 9. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, για να αναστρέψει τη δυσµενή οικονοµική θέση, η οποία την οδήγησε σε καθεστώς επιτήρησης στο Χ.Α., συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραµµα δραστικής µείωσης των λειτουργικών εξόδων, συγχωνεύσεων ή πωλήσεων ζηµιογόνων συµµετοχών, διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων και θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προβεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ικανής να εξυγιάνει και να αναδιαρθρώσει την κεφαλαιακή δοµή και να χρηµατοδοτήσει επαρκώς τις δραστηριότητες της εταιρίας. Στα πλαίσια της αύξησης έχουν ήδη καταβληθεί από τους βασικούς µετόχους 14,3 εκ. ευρώ (όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό). Λεπτοµέρειες αναφέρονται στην έκθεση πεπραγµένων του.σ. Ελεγκτές Θυγατρικών Από τις εταιρίες που συµπεριλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό και τα αποτελέσµατα του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL, ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές οι πιο κάτω: IDEAL ELECTRONICS: IDEAL SYSTEMS: SPACEPHONE: IDEAL GRAFICO: IDEAL GLOBAL: PANSYSTEMS: Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. Νοµικός Σκότης, Σ.Ο.Ε.Λ. και ήµος Πιτέλης Σ.Ο.Ε.Λ. PriceWaterhouseCoopers (Κύπρος) PriceWaterhouseCoopers (Κύπρος) Μιχαλάτος Κωνσταντίνος Σ.Ο.Ε.Λ. Οι εταιρίες ADACOM, MEDITERANEAN ADVANCED SYSTEMS, MY MULTI SHOP, IDEAL SOLUTIONS, IDEAL ΟΛΥΜΠΙΑ, IDEAL ΚΡΗΤΗΣ, IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ, οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL, δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων από Ορκωτό Ελεγκτή καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον Ν. 2190/1920. Οι εταιρίες αυτές ελέγχονται από Λογιστή Ελεγκτή. 12

13 3.3. Φορολογικός Έλεγχος Οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν ελεγχθεί φορολογικά ως εξής: Η µητρική Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του Η εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση H εταιρία My MULTI SHOP A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία IDEAL SOLUTIONS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία ADACOM A.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της ιδρύσεως της (χρήση 2000). Η εταιρία PANSYSTEMS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Η εταιρία SPACEPHONE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από της ιδρύσεως της. Η εταιρία IDEAL GRAFICO LTD έχει ελεγχθεί µέχρι τη χρήση Η εταιρία IDEAL GLOBAL LTD έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση Κατάσταση Φυσικών Προσώπων και Θυγατρικών των οποίων οι συναλλαγές υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ άριθµ. 5/204/ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις πραγµατοποίησης συναλλαγών µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις οποίες αναφέρονται οι τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας, σύµφωνα µε το π.δ. 360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων αυτών, καθώς και από τη στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε οποιοδήποτε άλλον τρόπο έρχεται στην κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 53/1992, στα παρακάτω επιτρέπεται να καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρίας ή παράγωγα προϊόντα επί µετοχών της Εταιρίας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρίας, µόνο εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας και η γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. την προηγούµενη τουλάχιστον ηµέρα από την ηµέρα συναλλαγής: Υπόχρεος Λουκάς Κόµης ώρος Κωνσταντίνου αυίδ Σαµουήλ Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Αναστάσιος αυίδ Χάρης αυίδ Σχέση µε την Εταιρία Πρόεδρος.Σ. Αντιπρόεδρος.Σ. ιευθύνων Σύµβουλος Νοµικός Σύµβουλος Μέλος.Σ. Μέλος.Σ. 13

14 Ευτύχιος Βασιλάκης Μέλος.Σ. Κωνσταντίνος Σίδερης Μέλος.Σ. Σάββας Ασηµιάδης Οικονοµικός ιευθυντής Σωτήριος Καταρτζής Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου Γιώτα Μερίκου Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας Παναγιώτης Μεθενίτης Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων - Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων Ελπίδα Φλώρου Προϊστάµενη Λογιστηρίου Χρήστος Γκουγιάνος Υπεύθυνος Κατάρτισης Νοµικός Σκότης Ορκωτός Ελεγκτής Θεόδωρος Παπανικολάου Συνεργάτης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Thrush Investments Holdings Μέτοχος µε ποσοστό άνω του 20% Υπόχρεα Πρόσωπα που στερούνται στοιχείων ΣΑΤ. Κωνσταντίνος Σίδερης Σάββας Ασηµιάδης Νοµικός Σκότης Θεόδωρος Παπανικολάου Χρήστος Γκουγιάνος Γιώτα Μερίκου Σωτήρης Κανταρτζής Μέλος.Σ. Οικονοµικός ιευθυντής Ορκωτός Ελεγκτής Συνεργάτης Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Υπεύθυνος Κατάρτισης Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 3.5. Σηµαντικά στοιχεία για την Εταιρία Επιπτώσεις από δικαστικές διαφορές Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Πληροφορίες σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές Όσον αφορά στην τελευταία και την τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν δηµόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών της Εταιρίας από τρίτους ή µετοχών τρίτων από την Εταιρία. Επιτήρηση των Μετοχών του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση του την 6/3/2003 Α.π. 8572, αποφάσισε την υπαγωγή στην κατηγορία «Υπό επιτήρηση» το σύνολο των µετοχών της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. καθώς στην χρήση 2002 παρουσίασε ζηµιογόνα αποτελέσµατα µεγαλύτερα από αυτά της προηγούµενης χρήσης και άνω του 20% του κύκλου εργασιών της εταιρείας χωρίς να έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες ανάκαµψης. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο του ΧΑ έκρινε επιπρόσθετα ότι έπρεπε να τεθεί στο καθεστώς επιτήρησης διότι από τις σηµειώσεις των ορκωτών ελεγκτών προκύπτει ότι αν ληφθούν υπ όψιν οι παρατηρήσεις τους υπ αριθµ. 4 και 5, οι ζηµίες της εταιρίας θα έπρεπε να παρουσιασθούν αυξηµένες κατά 3.6 εκατ. ευρώ. Σχετικά µε το θέµα της επιτήρησης και τις διαδικασίες που έχουν δροµολογηθεί για να µπορέσει η εταιρεία να βγει από την επιτήρηση, παρακαλούµε δείτε αναφορά στις σηµειώσεις αριθµός 7 και 9, επί του Ισολογισµού της ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ. και του ενοποιηµένου, της 31/12/

15 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 4.1. Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1972 (ΦΕΚ 1388/ ). Έχει την έδρα της στα Σεπόλια Αττικής, οδός Κρέοντος 25, ΤΚ , τηλ και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 1870/06/Β/86/20. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 99 έτη, µέχρι το Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL έλαβε τη σηµερινή νοµική µορφή, ως αποτέλεσµα της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Νοεµβρίου 1991 (ΦΕΚ 4931/ ), οπότε και αποφασίστηκε: α) H µετονοµασία της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µητρικής εταιρίας «ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε.» σε «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και, β) Η απόσχιση του Βιοµηχανικού κλάδου της Εταιρίας και η εισφορά του σε νεοϊδρυθείσα εταιρία µε την επωνυµία «ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.». Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού της µετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/07/2002 (ΦΕΚ 10276/ ) είναι: α) Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις κάθε φύσεως, µορφής και σκοπού ή η συνεργασία µε τέτοιες επιχειρήσεις. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να συµµετέχει και να αναπτύσσει δραστηριότητες ανεξάρτητα ή παράλληλα µε τις εταιρείες στις οποίες συµµετέχει. β) Η παροχή υπηρεσιών συµβούλων και η ανάληψη της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των εταιριών αυτών είτε µε στελέχη της ίδιας της Εταιρίας µε αντίστοιχη χρέωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, είτε µε στελέχη τα οποία θα επιλέγει η Εταιρία και θα αµείβονται από τις επιµέρους επιχειρήσεις στις οποίες συµµετέχει ή µε τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία. γ) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να παρέχει εγγυήσεις κάθε µορφής χωρίς κανένα περιορισµό υπέρ θυγατρικών της εταιριών ή υπέρ εταιριών µε τις οποίες συνεργάζεται. O ΟΜΙΛΟΣ IDEAL ως εταιρία συµµετοχών δεν αναπτύσσει ίδια δραστηριότητα. Όπως φαίνεται και από τη διάρθρωση των παγίων του ισολογισµού της, η Εταιρία έχει στην κατοχή της µετοχές διαφόρων επιχειρήσεων και εποµένως η δραστηριότητά της εντοπίζεται στην κατάλληλη εποπτεία και διαχείριση των συµµετοχών αυτών που θα αποτελέσουν και τις πηγές των µελλοντικών εσόδων της. Με βάση τις συµµετοχές της σε διάφορες εταιρίες, η Εταιρία δραστηριοποιείται έµµεσα στους εξής κύριους κλάδους (σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της ΕΣΥΕ ΣΤΑΚΟ ) : «Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών, περιφερειακού εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού» «Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού γραφείου» «Χονδρικό Εµπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού» «Τηλεπικοινωνίες» «Παροχή συµβουλών για τον εξοπλισµό πληροφορικής» «Παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθεια λογισµικού» «Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου, λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής» «Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την πληροφορική» 15

16 Η Εταιρία είναι εισηγµένη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. και οι µετοχές της διαπραγµατεύονται από την 9 η Αυγούστου Ιστορικό 1972 Ίδρυση της εταιρίας ΙΝΤΕΑΛ ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΥΡΙΜΑΧΑ µε αντικείµενο την παραγωγή και εµπορία βιοµηχανικών πυρίµαχων υλικών Εξαγορά της Στεφανόπουλος ΑΕ µε αντικείµενο την εµπορία συσκευών αυτοµατισµού γραφείου και την αντιπροσωπεία της TOSHIBA στην Ελληνική αγορά Εισαγωγή των µετοχών της Εταιρίας στη Κύρια Αγορά του ΧΑΑ Μετονοµασία της Εταιρίας σε ΟΜΙΛΟ IDEAL µε αντικείµενο την συµµετοχή σε άλλες εταιρίες (HOLDING). Απόσχιση του βιοµηχανικού κλάδου µε τη δηµιουργία νέας εταιρίας IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ. Εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (65%) της SERVEX AE µέσω της οποίας εξαγοράστηκε το 100% της Κ. Παναγιωτόπουλος ΑΕ µε αντικείµενο την εµπορία των ταµειακών µηχανών TEC Εξαγορά του υπόλοιπου 35% της SERVEX ΑΕ Συγχώνευση των δραστηριοτήτων της SERVEX ΑΕ και της Κ. Παναγιωτόπουλος ΑΕ και µετονοµασία της εταιρίας σε ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ µε διακριτικό τίτλο «IDEAL SYSTEMS» Σύσταση της IDEAL TELECOM µε αντικείµενο τον σχεδιασµό και την υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και λοιπών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων σε 4 επιχειρηµατικούς τοµείς: - Εµπόριο Η/Υ και προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου. - Συστήµατα εξειδικευµένων τραπεζικών λύσεων και λιανικού εµπορίου. - Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. - Παραγωγή και εµπορία πυριµάχων υλικών Ίδρυση της IDEAL ΕΓΝΑΤΙΑ στη Θεσσαλονίκη και λειτουργία ως τοπικού κόµβου για την προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου στην αγορά της Βορείου Ελλάδος Εξαγορά της MEDITERRANEAN ADVANCED SYSTEMS, εταιρίας µε δίκτυο πωλήσεων προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου και Η/Υ. Ίδρυση της SPACEPHONE σε συνεργασία µε την SPACE HELLAS σαν ένα από τους κύριους αντιπροσώπους της COSMOTE. Τα ποσοστά συµµετοχής είναι 50% για τον κάθε µέτοχο. Ίδρυση της εταιρίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΕ µε κύριους µετόχους της την IDEAL SYSTEMS (47%) και τον Όµιλο Πουλιάδη (47%) και αντικείµενο τις υπηρεσίες δικτύων και δοµηµένης καλωδίωσης Σύσταση της IDEAL SOLUTIONS η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των εφαρµογών λογισµικού. Εξαγορά του 100% της εταιρίας internet service provider ΓΙΟΥΡΟΜΠΑΛΚΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ η οποία µετονοµάστηκε σε IDEAL ACROPOLIS. 16

17 Συµµετοχή µε 30% στην PANSYSTEMS ΑΕ µε δραστηριότητα στο χώρο των ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής. Ανάπτυξη των περιφερειακών κέντρων προώθησης και υποστήριξης των προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου µέσω της IDEAL ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα), IDEAL ΟΛΥΜΠΙΑ (Πάτρα) και IDEAL ΚΡΗΤΗ (Ηράκλειο) Εξαγορά της IDEAL GRAFICO στην Κύπρο και είσοδος στην αγορά της Νιγηρίας µέσω της IDEAL INFOSYSTEMS. Συµµετοχή µε 55% στην ENTROPIA Inc και ανάπτυξη υπηρεσιών internet portal στην Ελλάδα µέσω της νεοσυσταθείσας IDEAL ENTROPIA. Συµφωνία για παραχώρηση πλειοψηφικού ποσοστού της IDEAL ΠΥΡΙΜΑΧΑ σε στρατηγικούς επενδυτές. Συµφωνία συµµετοχής της VODAFONE µε ποσοστό 51% στην IDEAL TELECOM. Εξαγορά των δραστηριοτήτων στο χώρο των ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής της General Electric Capital στην Ελλάδα. Συµµετοχή 33.34% στην εταιρία PETZETAKIS.Com µε δραστηριότητες στην παροχή υποδοµών έξυπνων κτιρίων (Smartdom). Ίδρυση του πρώτου κέντρου πιστοποίησης ψηφιακών υπογραφών VeriSign στα Βαλκάνια µέσω της εταιρίας ADACOM Καθορισµός των δραστηριοτήτων του Οµίλου σε 3 κύριους άξονες: - ιανοµή προϊόντων αυτοµατισµού γραφείου και Η/Υ. - Παροχή Ολοκληρωµένων Λύσεων Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών. - Λύσεις ασφάλειας συστηµάτων και πιστοποίησης ψηφιακών πιστοποιητικών / υπογραφών. Συγχώνευση µε απορρόφηση των δραστηριοτήτων της GECITS Greece από την IDEAL SYSTEMS και δηµιουργία ενός από τους κύριους παροχείς ολοκληρωµένων λύσεων στην Ελληνική αγορά. Έξοδος από τον χώρο των internet portals µε πώληση των µετοχών στην ENTROPIA Inc. και συγχώνευση των δραστηριοτήτων της IDEAL ENTROPIA µε την PETZETAKIS.Com µε συµµετοχή στρατηγικών επενδυτών µε στόχο την καθετοποίηση στην παροχή υποδοµών και υπηρεσιών για το έξυπνο κτίριο. Συµµετοχή και ανάληψη της διοίκησης από την VODAFONE στην IDEAL TELECOM και µείωση του ποσοστού του Οµίλου στην εταιρία σε 39%. Μεταφορά των χρηστών internet από την IDEAL ACROPOLIS στο PANAFON.NET και διακοπή λειτουργίας της IDEAL ACROPOLIS σαν Internet Service Provider Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL προχώρησε στην υπογραφή συµφωνίας µε την VODAFONE - PANAFON ΑΕΕΤ για τη µεταβίβαση ποσοστού 39% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας IDEAL TELECOM. Με τη συµφωνία αυτή η IDEAL TELECOM περνά στον πλήρη έλεγχο της VODAFONE-PANAFON, καθώς ποσοστό 51% του µετοχικού κεφαλαίου της είχε ήδη αποκτηθεί από την VODAFONE-PANAFON το 2001 µέσω διαδικασίας αυξήσεως κεφαλαίου Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ προέβη στην αλλαγή της έδρας της Εταιρίας, µετά και την σχετική έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην οδό Κρέοντος 25, Αθήνα. Ο Όµιλος ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε..Ε.Σ επανεξετάζοντας όλες τις συµµετοχές, προέβη µέσω της θυγατρικής του "ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ": Στην πώληση του συνόλου της συµµετοχής της από 51% στην εταιρία ΙΝΤΕΑΛ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ABEE. Στην εξαγορά του 40% της εταιρίας ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ, στην οποία κατείχε ήδη το 60% του µετοχικού κεφαλαίου. Η Ι Ολυµπία Ηλεκτρονική 17

18 ΑΒΒΕ, βρίσκεται στη διαδικασία συγχώνευσης µε την Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης η θυγατρική του ΟΜΙΛΟΥ, "ΙΝΤΕΑΛ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δτ. IDEAL SOLUTION, στην οποία ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL συµµετέχει µε ποσοστά 64,44% στο µετοχικό κεφάλαιο, απορρόφησε την κατά 100% θυγατρική της "ΙΝΤΕΑΛ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ δτ. IDEAL ACROPOLIS". Ως εκ τούτου η "IDEAL ACROPOLIS" παύει να υφίσταται ως ανώνυµη εταιρία και διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων εταιριών Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL λειτουργεί ως εταιρία συµµετοχών (holding) µε κύριο αντικείµενο τις επενδύσεις και τον έλεγχο θυγατρικών εταιριών σε κλάδους που συνάγουν µε τη στρατηγική που καθορίζεται από τη ιοίκηση του Οµίλου. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL εστιάζεται στα εξής: Αντιπροσώπευση, διανοµή και υποστήριξη προϊόντων πληροφορικής (Information Technology) Αντιπροσώπευση διανοµή, υποστήριξη και πωλήσεις σε τελικούς πελάτες αυτοµατισµού γραφείου (Office Automation). Αντιπροσώπευση διανοµή, υποστήριξη και πωλήσεις σε τελικούς πελάτες ζυγιστικών µηχανηµάτων. Παροχή λύσεων πληροφορικής σε τελικούς πελάτες. Παροχή προϊόντων πληροφορικής και υποστήριξης. Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας. Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας Οι θυγατρικές εταιρείες ενώ είναι µέρος του συνολικού Οµίλου, από όπου υπάρχει εποπτεία των λειτουργιών και της στελέχωσης τους, έχουν την δική τους εµπορική πολιτική και στελέχωση. Αντίστοιχα, ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL έχει οργανωθεί και στελεχωθεί σε τµήµατα που απαιτούνται για τη σωστή αξιολόγηση και παρακολούθηση των διαφόρων επιχειρηµατικών µονάδων του, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και ελέγχου όπου αυτό απαιτείται. Οι δραστηριότητες του Οµίλου καλύπτουν τα πιο κάτω: Γενική ιεύθυνση Οικονοµική ιεύθυνση & Λογιστήριο Πιστωτικός Έλεγχος Μηχανογράφηση Νοµικές Υπηρεσίες Τµήµα προσωπικού Εσωτερικός Έλεγχος Κυριότεροι Προµηθευτές Οι κυριότεροι (από πλευράς όγκου πωλήσεων) προµηθευτές και άλλες στρατηγικές συνεργασίες για το 2003 του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL καθώς και των θυγατρικών του εταιριών συµπεριλαµβάνονται στον επόµενο πίνακα: 18

19 Εξαγωγές Η Εταιρία πραγµατοποιεί εξαγωγές των προϊόντων που αντιπροσωπεύει, προς τις χώρες για τις οποίες κατέχει δικαιώµατα διανοµής, βάσει των συµβάσεων που έχει συνάψει µε τους προµηθευτές της. (Ποσά σε χιλ. ) Σύνολο εξαγωγών % Στο σύνολο του κύκλου εργασιών 4,22% 3,18% 3,48% ίκτυο Πωλήσεων Κανάλια ιανοµής Εντός του 2003 ο Όµιλος προχώρησε στην αναδιοργάνωση του δικτύου πωλήσεων µε τους εξής στόχους: Απλοποίηση του δικτύου διανοµής, για την καλύτερη και αµεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών, Μείωση του κόστους διακίνησης και αποθήκευσης, µε αντίστοιχη βελτίωση στην χρηµατοδότηση του κεφαλαίου κίνησης, Ανταγωνιστικές τιµές, µέσα από την µείωση των µεταπωλητών, Μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Οι αλλαγές και προσαρµογές στο δίκτυο διανοµής και πωλήσεων συνεχίζεται εντός του 2004, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων που διανέµονται και την βελτίωση της κερδοφορίας Ακίνητη Περιουσία και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ο ΟΜΙΛΟΣ IDEAL καθώς και οι λοιπές θυγατρικές του εταιρίες, οι οποίες συµµετέχουν στην ενοποίηση, δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία. Ο πίνακας που παρατίθεται παρουσιάζει τον πίνακα µεταβολών των πάγιων στοιχείων και αποσβέσεων της χρήσεως ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΥΠΟΛΟΙΠO ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/ ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑΣ ΜΗΧ/ΤΑ & ΤΕΧΝ.ΕΓΚ. & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ , , ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤ. ΥΠΟ ΕΚΤΕΛ. & ΠΡΟΚΑΤΑΒ ,00 0,00 0,00 0, ΕΞΟ Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

20 Επί των παγίων των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ IDEAL δεν υφίστανται προσηµειώσεις, υποθήκες ή άλλα βάρη. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ασφαλιστικές καλύψεις ανά εταιρία: 20

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 27-06-2014 ΘΕΜΑ 1o : Έγκριση των αναµορφωµένων/αναπροσαρµοσµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου

Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TTEI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (διαχείριση από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» με αριθμό ΓΕΜΗ 008330701000

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.00 συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα