Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A"

Transcript

1 Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

2 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σφκνο Α Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

3 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΝΧΗ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΧΝ 1.1 «Γλψζη ησλ άιισλ» 1.2 «Γλψζη ζ απηφλ» 1.3 Ζ γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί κηα ςπρηθή αθχπληζε 1.4 Γπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 1.5 Αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 1.6 Δξρφκαζηε θαη πάιη ζηα παλάξραηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Κνζκηθφ Παηρλίδη 1.7 Απνηαχηηζε απφ ηελ Ηδηνζπγθξαζηαθή επίδξαζε 1.8 Ηεξαξρηθή θαη εηο βάζνο γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ 1.9 Σν Ηδηνζπγθξαζηαθφ Γηάγξακκα 1.10 Πηζαλέο παξαλνήζεηο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΧΝ 2.1 πρλέο θαη πάληεο Ηδηνζπγθξαζίεο 2.2 Πεξηζηαζηαθέο Ηδηνζπγθξαζίεο

4 3 2.3 Ζ ηζηνξηθή πνξεία γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ νκνηνπαζεηηθψλ ηδηνζπγθξαζηψλ 2.4 Δίδε Οκνηνπαζεηηθψλ Φαξκαθνινγηψλ 2.5 Πφηε κηα ηδηνζπγθξαζία είλαη ηθαλνπνηεηηθά ηαπηνπνηεκέλε; 2.6 πληαγνγξάθεζε βάζεη ηθαλνπνηεηηθήο ηαπηνπνίεζεο ησλ ηδηνζπγθξαζηψλ ζεκαίλεη βαζχηεξε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο θαη φρη κφλν ζπκπησκάησλ 2.7 ηαλ σο γηαηξνί «ην παίδνπκε ζενί» γηλφκαζηε επηθίλδπλνη 2.8 Ση ζεκαίλεη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο; 2.9 Ζ κεγάιε δηαθνξά ηνπ αθαδεκατθνχ γηαηξνχ απφ ηνλ θιηληθφ γηαηξφ 2.10 Ζ νξζή ζπληαγνγξάθεζε πξνυπνζέηεη «ζεξαπεία ηνπ ζεξαπεπηή» 2.11 Να κε γίλεηαη άβνπινη ηζηνξηνιήπηεο ή ππφδνπινη ζε πξνγξάκκαηα θνκπηνχηεξ 2.12 Ζ ηδηαίηεξε «νζκή» ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο 2.13 Σα βήκαηα γηα ηε κειέηε θαη ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο 2.14 Ηδηνζπγθξαζηαθέο «Οηθνγέλεηεο» 2.15 Νεπξηθά πκπηψκαηα θαη Νεπξηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο 2.16 Νεπξνθπηηθά πκπηψκαηα θαη Νεπξνθπηηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο 2.17 Τζηεξηθά πκπηψκαηα θαη Τζηεξηθέο Ηδηνζπγθξαζίεο ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΝΑΣΡΟΤΜ ΜΟΤΡΙΑΣΙΚΟΤΜ Α. ΓΙΑΛΔΞΗ 3.1 Σα ςπρηθά ζπκπηψκαηα πην ζεκαληηθά γηα ηε δηάγλσζε 3.2 Δζσζηξέθεηα 3.3 Δπζημία θαη επεξεαζκφο απφ ηα ιφγηα ησλ άιισλ

5 4 3.4 Πίζηε ζε αξρέο ιφγσ Δζσζηξεθνχο Σάζεο 3.5 Σν ηέιεην ζχκα ησλ αηφκσλ κε δηαζηξνθηθή θαη εμσζηξεθή Σάζε 3.6 Έληνλε ηάζε αμηνπξέπεηαο 3.7 πληεξεηηθφ αμηνπξεπέο ληχζηκν 3.8 Νεπξηθά ζπκπηψκαηα 3.9 Δθλεπξίδεηαη θαη ηα θξαηάεη κέζα ηεο 3.10 Αμηνπξέπεηα θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηεο 3.11 Πίθξα θαη Δξσηηθή Απνγνήηεπζε 3.12 Γελ κηιάεη γηα ηα πξνζσπηθά ηεο 3.13 Δζσζηξεθήο, Δμσζηξεθήο θαη Γηαζηξνθηθφο Δγσηζκφο 3.14 Ζ παξεγνξηά θαη ν νίθηνο ηελ εθλεπξίδνπλ 3.15 Φηινηηκία θαη ζπλέπεηα 3.16 Πιάθσκα ζην ζηήζνο θαη θφκπνο ζην ιαηκφ 3.17 Θεξκφ ζεμνπαιηθά αιιά ζπληεξεηηθφ 3.18 Ξεξφηεηα δέξκαηνο θαη βιελλνγφλσλ θαη ζρέζε κε ην αιάηη 3.19 «Αριαδνεηδήο» ζσκαηνκνξθή Β. ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 3.20 Φσξηθφηεηα θαη ςσξηθή αμηνπξέπεηα 3.21 Ο εηιηθξηλήο ςσξηθφο ηδενιφγνο 3.22 Απαίηεζε ακνηβαηφηεηαο 3.23 Σππηθφ δείγκα ςσξηθήο εζσζηξέθεηαο 3.24 Φσξηθή λεπξηθφηεηα θαη επζημία 3.25 ηξεζνγφλνη παξάγνληεο

6 πλέπεηα θαη αηδεκνζχλε 3.27 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΔΝΣΟΡΙΝΟΤΜ Α. ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 4.1 Γήηλε ζπθσηηθή θηινζνθία 4.2 Απνπζία κέηξνπ θαη ηάζε γηα θαηαρξήζεηο 4.3 εμνπαιηθή Λαγλεία 4.4 Ζ καηαηνδνμία ηνπ «κάγθα» 4.5 πθσηηθά λεχξα 4.6 πθσηηθά ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνδηαζέζεηο 4.7 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηνπ Μεληνξίλνπκ Β. ΓΙΑΛΔΞΗ 4.8 Σν Μεληνξίλνπκ σο αληηπξνζσπεπηηθή εμσζηξεθήο ηδηνζπγθξαζία 4.9 Δμσζηξεθή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μεληνξίλνπκ 4.10 Δπίδξαζε ηεο Δμσζηξεθνχο Σάζεο ηνπ εκβξχνπ ζηε κεηέξα 4.11 Δπίδξαζε ηεο Δμσζηξεθνχο Σάζεο ζηε ζεμνπαιηθή πξάμε 4.12 Κιεξνλνκηθή επίδξαζε ηεο Δμσζηξεθνχο Σάζεο 4.13 Σάζε πξνο ππεξβνιέο θαη θαηαρξήζεηο 4.14 Παξέα, μηλά, ζάιαζζα 4.15 Σζαληίιαο θαη «κπνπξίλη» 4.16 Με κπεξδεχεηε ηελ ηδηνζπγθξαζία κε ην άηνκν!

7 ρη πνιιά-πνιιά θαη θνπιηνπξηάξηθα 4.18 Δχθνιν ρξήκα, κφζηξα θαη γπλαίθεο 4.19 Μάγθαο 4.20 Ρερφο «θφθνξαο» 4.21 εμνπαιηθέο θαηαρξήζεηο θαη «αθινγηζηία» 4.22 Ζ κεγάιε ηδέα ηνπ κάγθα 4.23 Ακειήο κε ηελ πγεία ηνπ θαη «βξάρνο» 4.24 «Νηθ δε Γθξηθ» 4.25 Νφζνη πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ Δμσζηξεθή Σάζε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ΛΑΥΔΙ Α. ΙΔΡΑΡΥΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 5.1 Κπξηαξρηθή πξνζθφιιεζε ζηνπο νηθείνπο 5.2 Πξσηνγελήο πκπεξηθνξά ηεο απξνθάιππηεο θπξηαξρίαο 5.3 Ζ Γεπηεξνγελήο πκπεξηθνξά ηεο «θαιήο θαη επαίζζεηεο γπλαίθαο» 5.4 Οη επηινγέο ησλ παηδηψλ ηεο Λάρεζηο: ν «επλνπρηζκέλνο», ν «αληάξηεο» θαη ν «θπξηαξρηθφο» 5.5 Ζ θπξηαξρηθή ζχδπγνο 5.6 Ζ «κνληέξλα πεηπρεκέλε εξγαδφκελε» 5.7 Ζ καηαηνδνμία ηεο «πνλεξήο πνιχμεξεο» 5.8 πλεηδεηή θαθία θαη θζφλνο 5.9 πθηιηηηθή ζθφπηκε ππνθξηζία θαη δήιεηα 5.10 Αθαηάζρεηε θαη δεθηηθή πνιπινγία 5.11 Ο ηδηνζπγθξαζηαθφο πίλαθαο ηεο Λάρεζηο

8 7 Β. ΓΙΑΛΔΞΗ 5.12 Υαξαθηεξηζηηθφο εθπξφζσπνο ηεο Γηαζηξνθηθήο Σάζεο 5.13 Υξήκα, δφμα, απφθηεζε αγαζψλ, θπξηαξρία 5.14 Γηαζηξνθή ζην ςπρηθφ επίπεδν, θαηαζηξνθή ζην ζσκαηηθφ 5.15 Αθαηάζρεηε ππνθξηηηθή θιπαξία 5.16 Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο δελ πξέπεη λα είλαη ηδηνζπγθξαζηαθφο ξαηζηζηήο 5.17 Κάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη εμ νξηζκνχ θαθή επίδξαζε ζην βαζχηεξν άηνκν 5.18 Ο άλζξσπνο έρεη, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε ειεπζεξία επηινγήο 5.19 Φψηηζε ίζνλ ππέξβαζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο 5.20 Δμηζνξξφπεζε ηεο ηδηνζπγθξαζίαο κε ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν 5.21 Κηηο θαη ππεξβνιηθή εκθάληζε 5.22 Κνξηηδνληθφ πξνζσπείν: πξεζκέλν πξφζσπν θαη θνξκφο, αδχλαηα άθξα 5.23 Λαρεζηθφ βιέκκα 5.24 Υεηξνηεξεχεη κε νηηδήπνηε ηε ζθίγγεη 5.25 Υεηξνηέξεπζε κε ηνλ χπλν 5.26 Ο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο δελ πξέπεη λα ζπληαγνγξαθεί γηα ην θαηλφηππν 5.27 Δκθαλψο θαθηά θαη θπξηαξρηθή ή εκθαλψο ππνθξηηηθά «θαιή θαη ήξεκε» 5.28 Γεθηηθφηεηα: «Μηα ζην θαξθί θαη κηα ζην πέηαιν» 5.29 Τπνινγηζηηθή δηαθήκηζε 5.30 Ζ ππεξβνιηθή εηθφλα ηεο «θαιήο, ηίκηαο θαη εζηθήο λνηθνθπξάο» 5.31 Φφβνο θνπηζνκπνιηνχ αιιά θαη ππνινγηζηηθή εμσζηξέθεηα

9 Ζ θπξηαξρηθφηεηα ησλ γνλέσλ νδεγεί ζε νκνθπινθηιία ή ζρηδνθξέλεηα ην παηδί 5.33 Ζ εηθφλα ηεο ππεξπξνζηαηεπηηθήο «Διιελίδαο κεηέξαο» 5.34 «Ξχπληα», επέιηθηε θαη πνλεξή 5.35 Γηάθνξεο θπξηαξρηθέο ιαρεζηθέο εηθφλεο

10 9 Η ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ Σν βηβιίν απηφ ζηεξίρηεθε ζε πιηθφ δχν δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ κε ρξνληθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο 7-8 ρξφλσλ. Σν πξψην πιηθφ αθνξά ηελ ηεξαξρηθή πεξηγξαθή 13 βαζηθψλ πνιχρξεζησλ ηδηνζπγθξαζηψλ βάζεη ελφο ηδηνζπγθξαζηαθνχ δηαγξάκκαηνο. Σν δηάγξακκα νξγαλψζεθε κε βάζε δηάθνξα βηβιία πνπ πξνεγήζεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηε ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο Γνκήο θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ ληνο. Γειαδή Μηάζκαηα, Ηδηνζπγθξαζία, Βαζηθά Πάζε, θέςε, πλαηζζήκαηα, πκπεξηθνξά. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάιπζε απηή κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ κφλν αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηα αληίζηνηρα βηβιία. Σν δεχηεξν πιηθφ αθνξά ηηο κεηέπεηηα δηαιέμεηο πξνο εθπαηδεπφκελνπο γηαηξνχο ζηηο νπνίεο έγηλε κηα πην ειεχζεξε παξνπζίαζε πνιχ πεξηζζφηεξσλ ηδηνζπγθξαζηψλ. Ζ παξνπζίαζε απηή έγηλε δσληαλά θαη εθ ηνπ πξνρείξνπ ρσξίο ζεκεηψζεηο απφ ην ζπγγξαθέα. θνπφο ηεο ήηαλ λα δψζεη ηε βαζηθή εηθφλα ηεο θάζε ηδηνζπγθξαζίαο κε θαζαξά θιηληθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Γειαδή φπσο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ ηζηνξηθνχ. Αξρηθά ζθέθηεθα λα ελψζσ απηέο ηηο δχν πεξηγξαθέο ζε κία εληαία αιιά θάηη ηέηνην κνπ θάλεθε φηη ζα ζηεξνχζε απφ ηνλ αλαγλψζηε ηελ επθαηξία λα δεη ην ίδην ζέκα απφ δχν δηαθνξεηηθέο γσλίεο. Ζ ηπρφλ επαλάιεςε θάπνησλ πξαγκάησλ πηζηεχσ φηη δελ είλαη κεηνλέθηεκα αιιά ηνλίδεη ηειηθά ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο θαη ιεηηνπξγεί ζαλ εκπέδσζε θαη επαλάιεςε. ηη έρεη εηπσζεί γηα θάζε ηδηνζπγθξαζία είλαη κφλν φηη έρσ επηβεβαηψζεη επαλεηιεκκέλα κέζα απφ ηελ 25εηή κνπ θιηληθή εκπεηξία. Παξαιείπσ νπνηαδήπνηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά πνπ δελ έρσ επηβεβαηψζεη ζηελ

11 10 θιηληθή πξάμε κφλν θαη κφλν επεηδή εηπψζεθε απφ θάπνην κεγάιν δάζθαιν ηεο Οκνηνπαζεηηθήο. Παξαιείπσ επίζεο εηδηθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζηέθσ θπξίσο ζηα ςπρηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηα γεληθά ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα γηαηί απηά είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά ζηελ Οκνηνπαζεηηθή Γηάγλσζε. Ζ γιψζζα είλαη πφηε θαζεκεξηλή θαη πφηε επηζηεκνληθή γηαηί ε Οκνηνπαζεηηθή Κιηληθή Πξάμε είλαη θαζεκεξηλή δσληαλή Δπηζηήκε.

12 11 ΠΡΟΛΟΓΟ ηαλ ζπδεηάκε γηα Οκνηνπαζεηηθή Φαξκαθνινγία πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο φηη απηή ρηίδεηαη κε ηνλ εμήο ηξφπν: Πξψηα έρνπκε απηέο ηηο Πεηξακαηηθέο Καηαγξαθηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ είλαη απιψο κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνχβηγθ κηαο νπζίαο ζε κηα νκάδα πεηξακαηαλζξψπσλ, πρ ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ. Όζηεξα έρνπκε ηηο Πεηξακαηηθέο πγθξηηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ παίξλνπλ ηα δηάθνξα πξνχβηγθο ηεο νπζίαο Λατθνπφληηνπκ ζε δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθνχο εξεπλεηέο, ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη ηα βάδνπλ φια καδί αμηνινγψληαο κάιηζηα θαη ηα θνηλά ηνπο ζεκεία φζνλ αθνξά ηελ έληαζε θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαπηζηψλνπκε ζε πνηά νξγαληθά ζπζηήκαηα δξα βαζχηεξα θαη εληνλφηεξα ε ζπγθεθξηκέλε νπζία. Όζηεξα έξρνληαη νη Παζνγελεηηθέο Φαξκαθνινγίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ κεηαμχ ηνπο απηέο ηηο δξάζεηο πξνζπαζψληαο λα βξνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο δξάζεο. Πρ ιέκε γηα ην Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ φηη ε δπζθνηιηφηεηα ηνπ, ε μεξφηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ θαη ησλ βιελλνγφλσλ θαη ε απέρζεηα ηνπ ή ε έληνλε δηάζεζε ηνπ γηα ην αιάηη έρνπλ φια λα θάλνπλ κε ηνλ ίδην παζνγελεηηθφ κεραληζκφ πνπ αθνξά ην κεηαβνιηζκφ ηνπ ρισξηνχρνπ λαηξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Καηφπηλ έξρνληαη νη Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο απφ κεγάινπο δαζθάινπο κε πξψην ηνλ Κελη πνπ θαηάθεξαλ γηα θάπνηεο ηδηνζπγθξαζίεο λα ηαπηνπνηήζνπλ ηελ «νπζία» ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Γειαδή ην ηδηαίηεξν ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ πξνθίι ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ καο βνεζά λα δέζνπκε καδί φιεο ηηο επηκέξνπο

13 12 θαηλνκεληθά δηάζπαξηεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηθέο πιεξνθνξίεο. Πρ ε θεληξηθή ηδέα ηνπ Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ είλαη ε εηδηθνχ ηχπνπ εζσζηξέθεηα ηνπ ε νπνία καο εμεγεί θαη ηα εηδηθνχ ηχπνπ λεχξα ηνπ θαη ηελ εηδηθή ηνπ επζημία θαη ηε ζηάζε ηνπ θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζεμ, ζηε ζπληξνθηθή ζρέζε, ζηε δνπιεηά, ζηε κεηξηθή ζρέζε θνθ. Σέινο έξρνληαη νη Μηαζκαηηθέο Ηδηνζπγθξαζηαθέο Φαξκαθνινγίεο, νη πην πιήξεηο, πνπ εμεγνχλ φιε απηή ηελ ηδηαίηεξε ηδηνζπγθξαζηαθή εηθφλα κέζα απφ ηελ εληφπηζε ησλ Μηαζκάησλ ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο, ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ θαη ην θεληξηθφ λήκα απφ ην νπνίν μεηπιίγεηαη ε φιε πνηθηινκνξθία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. Πρ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη λα δέζνπκε φια ηα ζηνηρεία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ αλ δελ μέξνπκε φηη είλαη κία απφ ηηο θαη εμνρήλ εζσζηξεθείο-ςσξηθέο ζαλ ηάζε ηδηνζπγθξαζίεο θαη φηη απηή ε εζσζηξεθήο ηάζε δέλεη θαηλνκεληθά ηειείσο δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα φπσο μεξφηεηα βιελλνγφλσλ, δελ κπνξεί λα νπξήζεη φηαλ ηελ αθνχλε άιινη, εζσζηξέθεηα, επζημία, δπζθνηιηφηεηα, απέρζεηα γηα ηελ παξεγνξηά, εζσζηξεθείο πνλνθέθαινη, αμηνπξέπεηα θιπ. Απηή ε ηαπηνπνίεζε καο θάλεη ηθαλνχο γλσξίδνληαο ην «γνλφηππν», ηελ νπζία ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε θαη λα δέζνπκε καδί φινπο ηνπο πηζαλνχο «θαηλφηππνπο» κηαο θαη ηεο απηήο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ ζπρλά κπνξεί λα θαίλνληαη αθφκα θαη αληίζεηνη. Πρ ε Λάρεζηο κπνξεί λα θαίλεηαη είηε ζαλ έλα θιαςηάξηθν θαη επαίζζεην ζχκα είηε ζαλ έλαο ζθιεξφο θαη θαθφο ζχηεο θαη φκσο είλαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην ίδην δηαζηξνθηθφ θπξηαξρηθφ άηνκν γνλνηππηθά πνπ ελδχεηαη ιφγσ ζπλζεθψλ δηαθνξεηηθφ θαηλνηππηθφ καλδχα. Έλαο έκπεηξνο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο κπνξεί εθφζνλ θαηέρεη απηή ηελ πιήξε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο λα πξνβιέςεη αθφκε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, αθφκε θαη πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο. Μπνξεί λα μέξεη ζε κεγάιν βαζκφ πψο ζα

14 13 αληηδξάζεη ην άηνκν απηφ ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε δνπιεηά, ζηελ πνιηηηθή, ηη απφςεηο ζα έρεη ζπλήζσο αθφκε θαη κε πνηέο ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο ζα εθθξαζηεί! Μηιάκε πιένλ γηα ηαπηνπνίεζε ηεο εηθφλαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο φρη κφλν ζε θάζε Β, Γ ή Γ αιιά θαη ζε θάζε ηζνξξνπίαο Α, δειαδή φρη κφλν γηα ηαπηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο αηφκνπ αιιά ηνπ «πγηνχο» αηφκνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ «πγηή» δσή. Μφλν ηφηε κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πιήξε θαη ηθαλνπνηεηηθή ηαπηνπνίεζε κηαο ηδηνζπγθξαζίαο, ελφο Αλζξψπηλνπ Σχπνπ φηαλ έρνπκε φια απηά ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία. Σφηε κπνξνχκε λα αλαπηχμνπκε θαη ζην κέγηζην ηηο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ηνπ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηδηνζπγθξαζία. Αλέθεξα φια απηά γηαηί έλαο λένο νκνηνπαζεηηθφο γηαηξφο έξρεηαη αληηκέησπνο κε κηα πιεζψξα πεξηγξαθψλ ηεο ίδηα νκνηνπαζεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο απφ δηαθνξεηηθέο Φαξκαθνινγίεο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο δαζθάινπο. Οθείιεη λα γλσξίδεη φηη αλ δε ιάβεη ππφςε ηνπ ην πκπαληηθφ Νφκν ηεο Ηεξαξρίαο θαη ην Νφκν ηνπ ινπ ψζηε λα επηιέμεη ηελ νινθιεξσκέλε ηδηνζπγθξαζηαθή πεξηγξαθή, ηφηε απηφ πνπ ζα έρεη κπξνζηά ηνπ ζα είλαη έλα απνζπαζκαηηθφ κέξνο ηνπ παδι θαη φρη ε φιε εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο. ζν πην νιηζηηθά θαη ηεξαξρηθά ζπιιάβεη ηελ εηθφλα ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηφζν πην ζσζηή ζα είλαη ε δηάγλσζε ηνπ θαη ηφζν πην βαζηά θαη κφληκα ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ηνπ. Πέξαλ ηνχηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηβεβαηψζεη ν ίδηνο ζηελ θιηληθή πξάμε φηη απηά πνπ ηνπ αλαθέξνληαη ηζρχνπλ πξάγκαηη. Οπνηαδήπνηε αιήζεηα ρσξίο ηελ αηνκηθή βίσζε είλαη «ςάξηα ζηε ζάιαζζα». Γελ είλαη θηήκα θαη εξγαιείν αηνκηθφ έηνηκν πξνο ρξήζε θαη πξνο ζεξαπεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. ζεο ζπληαγέο καγεηξηθήο θαη λα δηαβάζνπκε αλ δε κάζνπκε λα ηηο καγεηξεχνπκε, αλ δε γίλνπκε εκείο κάγεηξεο δε ζα καο ρξεζηκεχζνπλ ηδηαίηεξα.

15 14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΝΧΗ ΣΧΝ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΧΝ 1.1 «Γλψζη ησλ άιισλ» 1.2 «Γλψζη ζ απηφλ» 1.3 Η γλψζε ησλ Ιδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί κηα ςπρηθή αθχπληζε 1.4 Γπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ 1.5 Αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ 1.6 Δξρφκαζηε θαη πάιη ζηα παλάξραηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Κνζκηθφ Παηρλίδη 1.7 Απνηαχηηζε απφ ηελ Ιδηνζπγθξαζηαθή επίδξαζε 1.8 Ιεξαξρηθή θαη εηο βάζνο γλψζε ησλ Ιδηνζπγθξαζηψλ 1.9 Σν Ιδηνζπγθξαζηαθφ Γηάγξακκα 1.10 Πηζαλέο παξαλνήζεηο 1.1 «Γλψζη ησλ άιισλ» Απφ ηελ αξρή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ν Άλζξσπνο ππήξμε θνηλσληθφ νλ. Έδεζε θαη δεη νκαδηθά κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο θπιήο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Γη απηφ θαη εξρφηαλ θαη εμαθνινπζεί λα έξρεηαη θαζεκεξηλά ζε επηθνηλσλία κε δεθάδεο αλζξψπνπο. Απφ απηή ηελ επηθνηλσλία πξνθχπηνπλ ζπρλά, ζνβαξά πξνβιήκαηα. Πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πξνζέζεσλ

16 15 ή δειψζεσλ ησλ άιισλ. Σν αλ ηαηξηάδεη θαλείο ή φρη κε έλα άιιν άηνκν. Σν αλ έλα άηνκν κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα ζπλεξγαζηνχκε έρεη ή φρη ηελ ηάζε ή ηελ ηθαλφηεηα λα θέξεη ζε πέξαο θάηη. Σν αλ έλα άιιν άηνκν είλαη απηφ πνπ θαίλεηαη ή απηφ πνπ δειψλεη φηη είλαη Αο δνχκε κεξηθά ηέηνηα θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα ππφ ηε κνξθή δεθάδσλ ζεκαληηθψλ θαζεκεξηλψλ εξσηεκάησλ: -Ο ζχληξνθνο κνπ, κνπ ιέεη θαζεκεξηλά φηη κε αγαπάεη. Δίλαη άξαγε εηιηθξηλήο καδί κνπ; -Σαηξηάδνπκε ή φρη κε ην ζχληξνθν κνπ; -Ο ζχληξνθνο κνπ παξφηη ιέεη φηη κε αγαπάεη θέξεηαη πνιχ ζπρλά κε ηξφπν πνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηε δηθή κνπ άπνςε πεξί αγάπεο. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Πψο ηα θαηαθέξλεη θάζε θνξά λα εξκελεχεη ηα πξάγκαηα ηφζν δηαθνξεηηθά απφ κέλα; -Ζ κεηέξα κνπ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ππεξπξνζηαηεπηηθή παξά ην γεγνλφο φηη επαλεηιεκκέλα ηεο έρσ αλαθέξεη φηη κε ελνριεί απηή ε ζπκπεξηθνξά. Με αγαπάεη άξαγε πξαγκαηηθά; Σν θάλεη απφ εηιηθξηλή δηάζεζε ή απφ εγσηζηηθή δηάζεζε θπξηαξρίαο; -Ο παηέξαο κνπ είλαη κνλίκσο «ζηνλ θφζκν ηνπ». Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Σν θάλεη απφ αδηαθνξία; Απφ δεηιία; Απφ αιαδνλεία; -Ο γηνο κνπ έρεη ηελ ηάζε λα κπιέθεη ζπλέρεηα κε θαθέο παξέεο, λα λνηάδεηαη κφλν γηα ηελ θαινπέξαζε ηνπ θαη λα είλαη αδηάθνξνο γηα ην κέιινλ ηνπ. Γηαηί ην θάλεη απηφ; Πψο ηέινο πάλησλ ζθέθηεηαη απηφ ην παηδί; -Ζ θφξε κνπ είλαη κνλίκσο «εξσηεπκέλε». Φέξεηαη ηειείσο ραδά. Μα δε βιέπεη φηη φινη απηνί κε ηνπο νπνίνπο θαηά θαηξνχο κπιέθεη φηη ηελ θνξντδεχνπλ; Δίλαη επαίζζεηε θαη απνλήξεπηε ή είλαη ηειηθά ραδή; -Ο θαιχηεξνο κνπ θίινο κε θαηεγφξεζε ζε ηξίηνπο. Γηαηί θέξζεθε έηζη ελψ εγψ είκαη πνιχ εληάμεη απέλαληη ηνπ; Πψο ζθέθηεηαη θαη γηαηί δξα έηζη;

17 16 -Ο πξντζηάκελνο κνπ ραίξεηαη λα κεηψλεη ηνπο άιινπο. Πψο κπνξεί λα είλαη ηφζν θαθεληξερήο; Ση θαηαιαβαίλεη κε απηφ πνπ θάλεη; -Δίλαη ή δελ είλαη ππνθξηηήο απηφο ν ηεξέαο; Δίλαη ή δελ είλαη απαηεψλαο απηφο ν πνιηηηθφο; Με θνξντδεχεη ή δε κε θνξντδεχεη απηφο ν δεηηάλνο; -Δίλαη ή δελ είλαη έληηκνο θαη εηιηθξηλήο απηφο ν άλζξσπνο; Μπνξψ λα ζπλεξγαζηψ καδί ηνπ; Θα ηαηξηάμνπκε άξαγε; ια ηα πην πάλσ εξσηήκαηα αθνξνχλ ζα ιέγακε ην «Γλψζη ησλ άιισλ». Καζεκεξηλά πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ηνπο δηθνχο καο αλζξψπνπο ή γηα ηνπο μέλνπο. Πξνβιεκαηηδφκαζηε γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο, ηελ εηιηθξίλεηα ηνπο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Μαο πξνβιεκαηίδνπλ νη αζπλέπεηεο ηνπο, νη αληηθάζεηο ηνπο, νη αθξφηεηεο ηνπο, νη αλνεζίεο ηνπο αθφκα θαη ε θαιή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Σν θνηλφ λήκα πνπ δηαηξέρεη φινπο απηνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο καο είλαη ε αδπλακία καο λα εξκελεχζνπκε αληηθεηκεληθά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ. Ζ αδπλακία καο λα θαηαιάβνπκε απφ πνηεο ζθέςεηο πξνέξρνληαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη απηή ε ζπκπεξηθνξά. Καη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ πνηεο λνεηηθέο ηάζεηο πξνθχπηνπλ απηέο νη ζθέςεηο. Γειαδή δε γλσξίδνπκε ηελ Ηδηνζπγθξαζία ησλ άιισλ. Γελ έρνπκε ην «Γλψζη ησλ άιισλ». 1.2 «Γλψζη ζ απηφλ» Αιιά δε καο ιείπεη κφλνλ ην «Γλψζη ησλ άιισλ». Μαο ιείπεη θαη ην «Γλψζη ζ απηφλ». Γελ μέξνπκε ηνλ εαπηφ καο. Γε γλσξίδνπκε νχηε ηελ Ηδηνζπγθξαζία καο αιιά νχηε θαη ηνλ βαζχηεξν καο εαπηφ. Γη απηφ θαη ζπρλά φπσο ζέηνπκε εξσηήκαηα γηα ηνπο άιινπο έηζη ζέηνπκε ηα ίδηα εξσηήκαηα θαη γηα ηνλ «εαπηφ» καο. πσο πρ: -Γηαηί βιέπσ ηψξα μεθάζαξα ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο ή αθφκε θαη ηα ρζεζηλά κνπ ιάζε;

18 17 -Γηαηί δελ ηα έβιεπα ηφηε φηαλ ηα έθαλα; Ση έρεη αιιάμεη ζε κέλα απφ ηφηε κέρξη ηψξα; -Γηαηί ζπρλά είκαη ζίγνπξνο φηη είκαη ζσζηφο φηαλ θάλσ ιάζε; -Γηαηί πνιιέο θνξέο δελ είκαη ζίγνπξνο γηα ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο, γηα ην ηη ζέισ θαη ηη δε ζέισ, γηα ην ηη κνπ ηαηξηάδεη θαη ηη δε κνπ ηαηξηάδεη; -Γηαηί ζέισ ζήκεξα απηφ θαη αχξην ην αληίζεην ηνπ; -Γηαηί ζπκπεξηθέξνκαη ζηαζεξά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν; Γηαηί ζπρλά ζπλερίδσ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά ελψ γλσξίδσ φηη είλαη ιαλζαζκέλε θαη φηη κε βιάπηεη; -Γηαηί λνηψζσ ζπρλά θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα φπνηε αληηκεησπίδσ θάπνηα γεγνλφηα ελψ νη άιινη γχξσ κνπ έρνπλ γηα ηα ίδηα γεγνλφηα άιια ζπλαηζζήκαηα; -Γηαηί ζθέθηνκαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη φρη κε θάπνηνλ άιιν; Καη γηαηί πέξπζη ή ρζεο ζθεθηφκνπλα κε άιιν ηξφπν; Καη πάιη ην θνηλφ ζηνηρείν φισλ απηψλ ησλ εξσηεκάησλ είλαη ε Ηδηνζπγθξαζία καο. Κη απηφ γηαηί ε εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία καο επηδξά θαζνξηζηηθά φρη κφλν ζην σκαηηθφ καο Δπίπεδν αιιά θαη ζην Ννεηηθφ καο Δπίπεδν. Αηρκαισηίδεη ηελ Αηζζεηηθή θαη Γηαλνεηηθή καο Φπρή. Καζνξίδεη ηε θέςε, ηα πλαηζζήκαηα θαη ηε πκπεξηθνξά καο. 1.3 Η γλψζε ησλ Ιδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί κηα ςπρηθή αθχπληζε Αλέθαζελ ν Άλζξσπνο πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ θαζψο θαη ηε δηθή ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαηέθπγε θαη θαηαθεχγεη ζηελ Φπρνινγία, ζηελ Ηαηξηθή, ζηελ Κνηλσληνινγία, ζηε Βηνινγία θαη ζηε Θξεζθεία. ηελ απφγλσζε ηνπ ζπρλά θαηαθεχγεη ζηελ Αζηξνινγία ή αθφκα θαη ζε κέληηνπκ. Ο Ηππνθξάηεο, ν Φξφηλη, ν Παπιψθ θαη πνιινί άιινη πξνζπάζεζαλ λα πεξηγξάςνπλ ηνπο Αλζξψπηλνπο Σχπνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζην «Γλψζη ζ απηφλ» θαη ζην «Γλψζη ησλ άιισλ».

19 18 Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο ζπκβνιή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ηεο Αλζξψπηλεο Σππνινγίαο έγηλε απφ ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ηαηξηθή. Με ηε Θεσξία ησλ Μηαζκάησλ θαη ηε Θεσξία ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ έγηλε δπλαηή ε αληηθεηκεληθή ηαπηνπνίεζε ησλ Αλζξψπηλσλ Σχπσλ. Απηή ε γλψζε δελ είλαη κφλν δηαγλσζηηθή. Δίλαη θαη ζεξαπεπηηθή γηαηί κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηνλ θάζε άλζξσπν ζε θαηάζηαζε αζζέλεηαο ην νκνηνπαζεηηθή εθείλν θάξκαθν πνπ είλαη φκνην κε ηελ εθάζηνηε Ηδηνζπγθξαζία πνπ ηνλ επεξεάδεη θαη λα ηνλ ζεξαπεχζνπκε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Πέξαλ ηνχηνπ ε γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ πξνθαιεί θαηά ηε γλψκε κνπ θαη κηα ςπρηθή αθχπληζε. Μηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα αθχπληζε πνπ ηείλεη λα καο βγάιεη απφ ηνλ Κφζκν ηεο Πιάλεο ζηνλ νπνίν δνχκε θαη λα καο θάλεη λα δνχκε γηα πξψηε θνξά ζπγθξνηεκέλα ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο γχξσ καο ρσξίο ηηο κάζθεο. Υσξίο ηα λνεηηθά θθηαζίδηα κε ηα νπνία ληπλφκαζηε. Καλέλαο δελ μεθεχγεη απφ ην θαηλφκελν ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο. Οχηε ηα αγαπεκέλα καο πξφζσπα, νχηε θαη εκείο νη ίδηνη. Οη Ηδηνζπγθξαζίεο είηε ην ζέινπκε είηε δελ ην ζέινπκε, είηε ην πηζηεχνπκε είηε δελ ην πηζηεχνπκε, είηε ην θαηαλννχκε είηε δελ ην θαηαλννχκε «δνπλ αλάκεζα καο». Καη πνιχ πεξηζζφηεξν «δνπλ κέζα καο». Μέζα ζην ψκα θαη ζην Μπαιφ καο. Γε ρξεηάδεηαη θακηά ηδηαίηεξε απφδεημε γηα ηελ χπαξμε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Απιά ζχγθξηζε ηεο γξαπηήο πεξηγξαθήο ηνπο κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο ή κε καο ηνπο ηδίνπο. Γε ρξεηάδεηαη θαλείο λα είλαη εηδηθφο γηα λα αλαγλσξίζεη φηη γχξσ ηνπ ππάξρνπλ Λάρεζηο, Πιάηηλεο, Μεληνξίλνπκ θιπ. Ο κφλνο ιφγνο πνπ ηφζα ρξφληα δελ ην αλαγλψξηδε ήηαλ γηαηί δελ είρε κε ηη λα ην ζπγθξίλεη.

20 19 ηαλ βξεζείο θάπνηα ζηηγκή ζε έλα ιηβάδη, φια γχξσ ζνπ είλαη απιψο «αγξηφρνξηα». Γηα έλα βνηαλνιφγν φκσο πνπ έρεη ηαπηνπνηήζεη ηα δηάθνξα αγξηφρνξηα ή αθφκε θαη γηα έλα θνηηεηή Βνηαληθήο πνπ έρεη ην βηβιίν ηεο Βνηαλνινγίαο αλά ρείξαο ηα ρφξηα δελ είλαη απιψο «ρφξηα». Δίλαη ρακνκήιη, κέληα, δπφζκνο παπαξνχλα θιπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν θαη γηα ην λενθεξκέλν ζηνλ θφζκν ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ νη άλζξσπνη παχνπλ λα είλαη απιά άλζξσπνη θαη γίλνληαη άλζξσπνη πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία Λάρεζηο, Πιαηίλα, Μεληνξίλνπκ, Νάηξνπκ Μνπξηάηηθνπκ θιπ. Ζ γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ είλαη απνιχησο αλαγθαία ζηνλ ςπρνιφγν γηα λα κπνξέζεη λα εθηηκήζεη ζσζηά ηνλ αζζελή ηνπ. Απνιχησο αλαγθαία ζηνλ νκνηνπαζεηηθφ γηαηξφ γηα λα κπνξέζεη λα ζπληαγνγξαθήζεη. Αλαγθαία ζηνλ θάζε γηαηξφ γηα λα κπνξέζεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζσκαηηθέο θαη λνεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζζελνχο ηνπ. εκαληηθφηαην βνήζεκα ζην δηθαζηή, ηνλ αζηπλνκηθφ, ην δηθεγφξν, ην δεκνζηνγξάθν θαη ην πλεπκαηηθφ γηα λα δηαγλψζεη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ δειψζεσλ ησλ αλζξψπσλ ηεο δνπιεηάο ηνπ. Απαξαίηεηε γλψζε γηα ηνλ θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθφ πξνθεηκέλνπ λα εμαηνκηθεχζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πξνζπάζεηα. Ο θαιιηηέρλεο, ν ζπγγξαθέαο, ν εζνπνηφο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη λα εθθξάζνπλ ξεαιηζηηθφηεξα ηνλ αλζξψπηλν λνεηηθφ θφζκν. Ο θάζε είδνπο εξγαδφκελνο έρεη ηελ επθαηξία λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνπο πξντζηακέλνπο θαη πθηζηακέλνπο ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ζπλεξγαζηεί θαιχηεξα καδί ηνπο. Ο θάζε άλζξσπνο κπνξεί, εθφζνλ ην ζέιεη ρξεζηκνπνηψληαο ηε γλψζε ησλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα ζπλππάξμεη εηξεληθά θαη ζπλεξγαηηθά κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Με ην γείηνλα ηνπ, ην ζπλάδειθν ηνπ, ην ζπκπαηξηψηε ηνπ θαη κε ηνπο μέλνπο αλζξψπνπο. Οη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ηα αληηκεησπίζνπλ πην ήξεκα θαη πην ζσζηά. ηα παηδηά επίζεο, αθήο ζηηγκήο βέβαηα θηάζνπλ ζε κηα

21 20 ειηθία ζηελ νπνία λα κπνξνχλ λα αθνκνηψζνπλ γλψζεηο ηέηνηνπ επηπέδνπ, δίλεηαη ε επθαηξία λα θαηαιάβνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο γνλείο ηνπο. Οη εξσηηθνί ζχληξνθνη κπνξνχλ κέζα απφ ηε γλψζε ηεο Ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο λα πξνζεγγίζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν ζηνλ χςηζην βαζκφ. Γηαηί γλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο θαη θάλνληαο δηάθξηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εαπηνχ ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο απφ ηελ επηθαλεηαθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηνλ πξνζεγγίζνπλ ζε βάζνο. Να ηνλ πξνζεγγίζνπλ ζε Πλεπκαηηθφ Δπίπεδν. 1.4 Γπλαηφηεηα αθνκνίσζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ ην ζεκείν απηφ πξνθχπηνπλ δχν ζεκαληηθά εξσηήκαηα: -Μπνξνχλ φινη λα αθνκνηψζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε γλψζε γηα ηηο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο; -Μήπσο ε ζπγθεθξηκέλε γλψζε είλαη κφλν γηα «εηδηθνχο» θαη φρη γηα φιν ηνλ θφζκν; Γηα λα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα απηά ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ ηελ νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ αληηιακβάλνκαη, ηνπ ζθέθηνκαη, ηνπ ζπλεηδεηνπνηψ (απνθηψ επίγλσζε) θαη ηνπ βηψλσ-κεηέρσ. Πξφθεηηαη φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζην βηβιίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θέςεο, γηα δηαθνξεηηθά Δπίπεδα Γλψζεο. Ζ Αληίιεςε αληηζηνηρεί ζηελ Αηζζεηηθή Φπρή, ε θέςε ζηε Γηαλνεηηθή Φπρή, ε Δπίγλσζε ζηε πλεηδεζηαθή Φπρή θαη ε Βίσζε-Μέζεμε ζην Αηνκηθφ Πλεχκα. Δίλαη απηή ε δηαθνξά επηπέδνπ πνπ ψζεζε ην Υξηζηφ λα παξαηεξήζεη εχζηνρα: «Γηλψζθεηο ά αλαγηλψζθεηο», δειαδή «πλεηδεηνπνηείο απηά πνπ δηαβάδεηο ή απιψο ηα δηαβάδεηο;»

22 21 Ο πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλψζεο έρεη θαζνιηθή ηζρχ. Γη απηφ ηζρχεη θαη γηα ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Ο Φξφηλη αλαθάιπςε θαη δηαηχπσζε ηε ζεσξία πεξί Αζπλεηδήηνπ θαη Νεπξψζεσλ. κσο αξθεηνί ηζηνξηθνί καο δηαβεβαηψλνπλ φηη παξφια απηά ν ίδηνο παξέκεηλε λεπξσηηθφο κέρξη ηέινπο ηεο δσήο ηνπ. Ο Λέληλ ππήξμε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζεσξεηηθνχο ησλ Κνκκνπληζηηθψλ ηδεψλ πεξί ειεπζεξίαο θαη απειεπζέξσζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. ηελ πξάμε φκσο, αληίζεηα απφ ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ ν ίδηνο ππήξμε απηαξρηθφο θαη ζπγθεληξσηηθφο. Οη πεξηζζφηεξνη κεγάινη αλακνξθσηέο θαη ηδενιφγνη ειάρηζηα εθάξκνζαλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή ηηο δηαθεξχμεηο θαη «γλψζεηο» ηνπο. Διάρηζηνη πξαγκαηηθά «κεγάινη» φπσο πρ ν σθξάηεο ή ν Υξηζηφο θαίλεηαη, απφ φζν ηνπιάρηζηνλ μέξνπκε λα έρνπλ εθαξκφζεη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο θαζεκεξηλφηεηα ηηο ηδενινγηθέο ηνπο δηαθεξχμεηο. Γηαηί ινηπφλ λα κελ ηζρχεη ν ίδηνο λφκνο θαη γηα ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ; Πνιινί νκνηνπαζεηηθνί γηαηξνί «γλσξίδνπλ» ήδε ηε ζεσξία πεξί ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ θαη ηελ εθαξκφδνπλ θαζεκεξηλά ζηελ ηαηξηθή ηνπο πξάμε. ε πνηφ επίπεδν γλψζεο φκσο ηε «γλσξίδνπλ»; ην επίπεδν ηεο Αληίιεςεο, ηεο θέςεο, ηεο πλεηδεηνπνίεζεο ή ηεο Βίσζεο-Μέζεμεο; Καη πφζνη απφ ηνπο νκνηνπαζεηηθνχο γηαηξνχο ηελ εθαξκφδνπλ ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή; Τπάξρνπλ πιείζηα φζα παξαδείγκαηα επψλπκσλ θαη δηάζεκσλ νκνηνπαζεηηθψλ γηαηξψλ ησλ νπνίσλ ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή δσή βξίζθεηαη ζε κεγάιε αληίζεζε κε ηελ νπζηαζηηθή γλψζε πεξί Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ. Μέζα απφ απηφ ην βηβιίν αιιά θαη κέζα απφ άιια πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο θαη απφ ην επξχ θνηλφ. Γίλεηαη απηή ε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε έλα άλζξσπν. Αιιά θαη πάιη ηζρχεη ν πκπαληηθφο Νφκνο ηεο Ηεξαξρίαο ηεο Γλψζεο πνπ καο ιέεη απιά φηη ν θάζε άλζξσπνο αθνκνηψλεη (ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά) κηα

23 22 ζπγθεθξηκέλε γλψζε αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο ηνπ εμέιημεο. Αλάινγα κε ην ζε πνηφ επίπεδν δνλείηαη θάζε θνξά ζαλ νιφηεηα. Γη απηφ θαη παξαηεξείηαη ζπρλά ζε φινπο καο ην θαηλφκελν λα έρνπκε δηαβάζεη πξηλ απφ πνιιά ρξφληα έλα βηβιίν θαη λα ζπλεηδεηνπνηνχκε ηηο αιήζεηεο ηνπ ζήκεξα. Καη επηπιένλ λα ην εθαξκφδνπκε ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή(ελφηεηα ζεσξίαο θαη πξάμεο), αλ βέβαηα ην εθαξκφζνπκε, κεηά απφ πνιιά ρξφληα. Δπνκέλσο ε απάληεζε ζηα αξρηθά δχν εξσηήκαηα είλαη ε αθφινπζε: «Ναη, δπλεηηθά φινη έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ αιιά ν θαζέλαο ηελ αθνκνηψλεη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ςπρηθήο ηνπ εμέιημεο». 1.5 Αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηψλ Δγείξεηαη φκσο θαη έλα αθφκε εξψηεκα: «Γελ ππάξρεη θίλδπλνο αξλεηηθήο ρξήζεο ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ; Καη κήπσο ηφηε δε ζα έπξεπε λα απνθεπρζεί ε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζην επξχηεξν θνηλφ; Μήπσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα λνεηηθή αηνκηθή βφκβα ζηα ρέξηα ηνπ θαζελφο;» Πρ εχινγα ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη έλαο δηαζηξνθηθφο ςπρνιφγνο, γηαηξφο, επίδνμνο «γθνπξνχ» ή πνιηηηθφο γλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αδπλακίεο ησλ δηαθφξσλ ηδηνζπγθξαζηψλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη αλζξψπνπο. Ή ζα κπνξνχζε έλαο πιαζηέ γλσξίδνληαο πεξί ηδηνζπγθξαζηψλ λα κπνξεί λα πνπιάεη απνηειεζκαηηθφηεξα άρξεζηα ή επηβιαβή πξντφληα απιά «παηψληαο ην αδχλαην λνεηηθφ θνπκπί» ηνπ θάζε αγνξαζηή. Ή ζα κπνξνχζε πρ έλαο γπλαηθνθαηαθηεηήο αλαγλσξίδνληαο ηηο ηδηνζπγθξαζηαθέο πιάλεο δηαθφξσλ γπλαηθψλ λα κπνξεί εχθνια λα ηηο θαηαθηά θαη λα ηηο εθκεηαιιεχεηαη πιηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά.

24 23 Άιισζηε ε ίδηα ε ηζηνξία είλαη γεκάηε απφ ηέηνηα θαηλφκελα αξλεηηθήο ρξήζεο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο. ιεο αλεμαίξεηα νη γλψζεηο, νη αιήζεηεο, νη αξρέο θαη ηα ηδαληθά έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεζηκνπνηεζεί αξλεηηθά. Υηιηάδεο εγθιήκαηα έρνπλ γίλεη ζην φλνκα ζεηηθψλ Θξεζθεηψλ, αλζξσπηζηηθψλ Ηδενινγηψλ θαζψο θαη ζην φλνκα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αγάπεο. Γηαηί ινηπφλ ε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ λα απνηειέζεη εμαίξεζε; Αο ζπκεζνχκε δχν παξαδνρέο. Πξψηνλ φηη γηα φια ηα πξάγκαηα κέηξν είλαη ν Άλζξσπνο(δειαδή ην ζηάδην εμέιημεο ηνπ). Καη δεχηεξνλ φηη ην επίπεδν αθνκνίσζεο κηαο γλψζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο έρεη ζρέζε κε ην επίπεδν ςπρηθήο εμέιημεο ηνπ αηφκνπ. 1.6 Δξρφκαζηε θαη πάιη ζηα παλάξραηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην Κνζκηθφ Παηρλίδη Ζ Φχζε ή ν Θεφο ή φπσο αιιηψο λνκίδνπκε φηη ιέγεηαη ν Γεκηνπξγφο, έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ Άλζξσπν λα έρεη έλα βαζκφ ειεχζεξεο Αηνκηθήο Βνχιεζεο. Σνπ έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα εθ θχζεσο λα κπνξεί λα πάεη πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ. Απηφ βέβαηα ηζρχεη ζηα πιαίζηα ηνπ Κφζκνπ ηεο Γπαδηθφηεηαο γηαηί ζ απηά κφλν ηα πιαίζηα ππάξρεη πάλσ θαη θάησ, ζεηηθή θαη αξλεηηθή δξάζε, ζεηηθή θαη αξλεηηθή ρξήζε ηεο γλψζεο. Ο Καηψηεξνο Άλζξσπνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Κη απηφ γηαηί κε έρνληαο ηε δπλαηφηεηα ηθαλνπνηεηηθήο γλψζεο δηαζηξέθεη ζπρλά φηη καζαίλεη. Αληίζεηα ν Αλψηεξνο Άλζξσπνο πξνζεγγίδεη κέζσ ηεο Φπζηθήο θέςεο ηε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ θαη ηείλεη λα ηε ρξεζηκνπνηεί κφλν ζεηηθά. Δπνκέλσο ε ίδηα ε γλψζε ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ είλαη ζην επίπεδν ηνπ Κφζκνπ ηεο Γπαδηθφηεηαο έλα δίθνπν καραίξη. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ θαη είλαη πάληα ν Άλζξσπνο. Ο εθάζηνηε

25 24 ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο. Σν άηνκν. «Πάλησλ ρξεκάησλ κέηξνλ Άλζξσπνλ είλαη». 1.7 Απνηαχηηζε απφ ηελ Ιδηνζπγθξαζηαθή επίδξαζε Γηαλχνπκε κηα επνρή ζηελ νπνία ν Άλζξσπνο έρεη ηε δπλαηφηεηα κεγάισλ αξλεηηθψλ δξάζεσλ αιιά αληίζηνηρα θαη κεγάισλ ζεηηθψλ δξάζεσλ. Ζ δεκνζηνπνίεζε ζην επξχηεξν θνηλφ ηεο γλψζεο ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ δελ έρεη ηελ πξφζεζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θαηλνχξηαο θνζκνζεσξίαο «γηα ηε ζσηεξία ηνπ Κφζκνπ». Γελ δηαθαηέρεηαη απφ ην ςσξηθφ «κεζζηαληθφ ζχλδξνκν». Άιισζηε φπσο επαλεηιεκκέλα δηαηχπσζα ζηα βηβιία κνπ ν Κφζκνο είλαη πνιχ ζνθφο έηζη φπσο αθξηβψο είλαη θάζε θνξά. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν Κφζκνο πξνθχπηεη θάζε θνξά απφ ηε ζπληζηακέλε ησλ δξάζεσλ φισλ ησλ φλησλ θαη πξαγκάησλ. Αιιά κε ηε ζεηξά ηνπο νη δξάζεηο απηέο αθνινπζνχλ απαξέγθιηηα ηνπο ζνθνχο πκπαληηθνχο Νφκνπο. Δπνκέλσο απηφ πνπ έρεη πξαθηηθή θαη νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ην άηνκν είλαη ε θξνληίδα ηεο αηνκηθήο ηνπ ςπρηθήο εμέιημεο. Ζ «ζσηεξία» ηεο Αηνκηθήο ηνπ Φπρήο. Ζ έλσζε ηνπ κε ην Θεφ. Δπειπηζηψ ινηπφλ φηη φπσο εγψ δηαπίζησζα ηε ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ηε δηαπηζηψζνπλ θαη θάπνηνη άιινη άλζξσπνη εθφζνλ δεκνζηνπνηείηαη. Καη ππάξρεη επνκέλσο ε πηζαλφηεηα λα βνεζεζνχλ ζηελ ςπρηθή ηνπο εμέιημε. Αιιά απηφ είλαη θαζαξά δηθφ ηνπο ζέκα. Σν δέληξν θάλεη ηνλ θαξπφ θαη ηνλ αθήλεη λα πέζεη ζην έδαθνο. Δθεί ηειεηψλεη ε δηθή ηνπ δνπιεηά. Σνπ κέλεη ε ραξά φηη έδεζε ηα ζηάδηα ηεο αλζνθνξίαο θαη ηεο θαξπνθνξίαο. Γε λνηάδεηαη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα Γελ είλαη δηθφ ηνπ ζέκα. Γελ έρεη πξνζθφιιεζε ζην ηη ζα γίλεη κε ην ζπφξν. ην βηβιίν απηφ, ζηνπο δχν ηφκνπο, πεξηγξάθνληαη θαη φρη νινθιεξσκέλα αιιά ζε πεξίιεςε αξθεηέο Αλζξψπηλεο Ηδηνζπγθξαζίεο.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Σόκνο Β Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη

Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Διανοητική και Πνευματική Αγάπη Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σεηξά Οιηζηηθήο Φηινζνθίαο ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΑΠΗ -ζηη ςνηποθική σέζη -ηην Οικογένεια -ηη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό

Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Ομοιοπαθητικό Ιστορικό Τεχνη και Επιστημη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ Σέρλε θαη Δπηζηήκε ζηε ιήςε ηνπ Ηζηνξηθνύ από ηνλ νκνηνπαζεηηθό γηαηξό Άζσο Όζσλνο Ηαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος A Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Α Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική και Μιασματική Θεωρία

Ομοιοπαθητική Ιατρική και Μιασματική Θεωρία Ομοιοπαθητική Ιατρική και Μιασματική Θεωρία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ -Πξνέιεπζε ησλ Μηαζκάησλ -Φσξηθό, πθσηηθό θαη πθηιηηηθό Μίαζκα -θέςε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος

Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Δομή και Λειτουργία Ανθρώπου και Σύμπαντος Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας Γνκή θαη Λεηηνπξγία ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΚΑΗ ΤΜΠΑΝΣΟ -Τιηθό ώκα θαη Τιηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα