11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ $υκ Βιτρίνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα"

Transcript

1 11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ Κ $υκ 1918 Βιτρίνα \\ίομ\χη " ^ ίυύι

2 1X16

3 Ι^Μ* ^ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΡΒΑΕ&ΟΥ (ΟΜΙΙΒΒίΕΟ) ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ ^ο' ί1ϊ=^ Α -ι 5/ Η ΝΕΑΝΙΓίΗ ΖίΩΗ ΜΕΤΑΦΡΑΕίε ΔΗΛΜ-ίΤΡΙΟΥ Χ, ΔΑΝΙΗΛ ΥΠΟ Δ 6 κατ 5. Θ. ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ π ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - >- /..- ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ΤΓΠΟΙΣ "ΕΛΕΓΘΕΡίΔ.2^, }θΐδ Ι ΪΠΟΥΡΓΕ; ] βίβλιο^ι^ίη

4

5 Τ9 ΒΑΘΓΣΕΒΛΣΤ^ ΗΜΩΝ ΔΙΕΓΘΓΝΤΗ ΙΕΡΟΑΟΓΙΩΤΑΤΩ κ. ΑΡΣΕΝΙΟ, ΔΗΛΙΓΓΑΝΝΗ, ΕΙΣ ΟΝ Η ΙΔΐΙΑ ΤΗΣ ΪΙΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΓ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΕΡΓΟΓ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ, ΕΓΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΝΑΤΙθΕΜΕΘΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ.

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Ή εκβοσις της «ΝΕΑΝΙΚΉΣ ΖΩΗΣ». ΙνΚόπρψ θά ρίψττ] μίαν πέτραν είς τήν ήρεμίαν καΐ τήν σιωπήν ή ' δποία έπικρατεΐ' έτΐΐ των ζητημάτων τά.δποία θίγει* θά ταράξη ϊσως ολίγοι τήν πρόληψιν ποϋ όπάρχει, δτι ενώπιον τοΰ νέου τίποτε δέν πρέπει νλ λέγεται περί τών τοΰ βίου-του, δτι είναι άύτ2> τοΰΐο άνήθικον, γονευς ή διδάσκαλος ή φίλος νά πάρη ώς θέμα συμβουλών του ΐήν διατύπωσιν τών κινδύνων ποΰ συνεπάγεται δ άκρατής'βίος τών νέων. Θά ύπάρξωσιν ϊσως μερικοί ποΰ καΐ άύτήν τήν ϊγζοσιν του παρόντος βιβλίου θά καταδικ.ί^σρυν -ευρισκόμενοι υπ^ τό, γ,ρ&τος τής υπαρχοόσης προλήψεως, διότι θά, ρίπτη δ συγγραφεύς τήν σεμνοτυφίαν διά νά δμιλήση έπι τής ωμής πραγματικότητας περί της ζωής τοΰ νέ^υ. Ημείς θεωροΰμεν τουναντίον τήν έκδοσιν εδχάριστον σημεΐον καΐέπιθυμ/ϊΰμ,εν νά περιμένωμεν άπ' αυτήν έκτ6ς τών άλλων ωφελειών καΐ τόν κλονισμ^^ν τουλάχιστον τής επικρατούσης γνώμης δτι ενώπιον τοΰ ~ νιου πρέπει νά σιώπώμεν πβρί των κατ' αυτόν. Νά σιωπώμεν* διαΐ! ; διότι είναιά^ήθικον νά λαμβάνη δ διά' τ6ν, νέον φροντίζών θέματα διδασκαλίας του «αισχρά» (!)' αλλά θά'έρωτοΰσα* αί,σχρ^ν είναι τό νά κτυπώ τξ)ν κώδωνα τοΰ;κινδύνου είς, τόν νέον, ή τίί νά αφήνω αότ^ν μέ τήν σιωπήν μου νά κά'ϊοί'^τρέφεται ; Είσεχώρησε δυστυχώς καΐ έδώ «ή κοινωνική τυπικδτης». 'Άς ασελγή δ νέος* άς καταστρέφεται* άρκετ νά παρουσιάζεται είς τά σαλόνια σάν έντιμος καΐ χρηστός.'αλλά, αγαπητέ άναγνώστα, τό ζήτημα δέν είναι μόνον ζήτημα ηθικής είναι ζήτημα αυτής τής καλοζωής μας διά τήν Όποίαν τόσον σήμερα οί άνθρωτροι κόπτονται, διά τήν Οποίαν δ σημερινός πολετισμό.ς αγωνίζεται. Δέν μάς τό λέγουν διάσημοι ίατροί δπογοι δ 8ιΐΓΐ)βο1, δ ΝβίθδΟΓ, δ Ι^βδδΘΓ, δ ΡιΐΘθ1ιίθΓ8ΐβ1)6η, μάς τό λέγει καθαρά ή πείρα τοΰ καθ' ενός δτι ή άνηθικότης, ή άκρασία είναι πηγή^ ασθενειών ποικιλώνυμων,,δτι είναι, τόδηλητήριον τοΰ εκφυλισμού προς τόν δποιον

8 γοργά προχωρεί ή σημερινή άνθρωπότης. ΚαΙ προκειμένου περ τόσον σπουδαίου ζητήματος δέν πρέπει νά μείνη κανείς αδιάφορος. Τό σύστημα τής σιωπής δέν είναι εκείνο, νομίζομεν, μέ τό οποίοι τό κακόν περιορίζεται. Δέν πιστεύω νά είναι κανείς τόσον αφελής ώστε νά πιστεόη δτι μέ τό νά τη ρήση άκραν μυστικότητα είς τά τής νεανικής ζωής, έφόλαξε τόν νέον καθαρόν. "Ολως τουναντίον, θά ελθη ήμερα κατά χήν οποίαν δ νέος ποΰ επιμελώς έ- προφυλάχθη νά μή άκούση, νά μήπάθη τίποτε, πιεζόμενος όπό τών εσωτερικών εξεγέρσεων, θά ζητήση νά εΰρη διέξοδον' θά τήν εΰρη άφ' έαυτοϋ, άν δέν εΰρη καλόν σύμβουλον, έστέ βέβαιοι, καΐ τότε ακράτητα θά πέση καΐ ή πτώσίς του θά ετναι μεγάλη, διότι άπαράσκευος πίπτει 'στόν τρομερώτερον αγώνα ποΰ χει δ άνθρωπος νά διεξαγάγη, τόν πόλεμον κατά τοΰ έγώ του. Διά τοΰτο νομίζομεν δτι ή σιωπή οόδόλως ωφελεί, άν δέν βλάπτη. Καθήκον γονέων, διδασκάλων καΐ οιοόζύίποτψ άλλου περί τής κοινωνίας φροντίζοντος είναι, νά μή κρύπτη τίποτε άπό τόν νέον άπό τής εποχής τής ενάρξεως τής γενετησίου δ ρ μ ή ς. Όφείλει νά σπεύδη νά καταστήση τόν νέον ένήμερον τών κίνδυνων οι δποϊοι έπαπειλοΰσιν αυτόν άν προ - ώρως κάμη χρήσιντών επιθυμιών του. Θά Ιπρεπε μάλιστα σπίτι καΐ σχολεΐον νά αναλαμβάνουν άπό κοινοΰ τό έργον τής υποστηρίξεως τής νεανικής ηλικίας. ΚαΙ θά σώζωνται άρα γε μέ τήν μέθοδον αότήν ; 'Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας σχών εδκαιρίαν νά διαφωτίση νέους ετών καΐ νά πειραματισθή έπ' αυτών ευρίσκεται είς θέσιν νά διαπίστωση δτι μέ διαφώτισιν καΐ 5πο - στήριξιν μονών έπί τίνα χρόνον έπηκολούθησε τελεία συγκράτησιςάπό οίουδήτινος σαρκικοΰ σφάλματος έπι 4 10 μήνας. Πιστεύω δθεν, δτι θά ήλαττοΰτο τ^ κακόν τουλάχιστον, έπαισθητώς, διά τής διαφωτίσεως καΐ τής υποστηρίξεως τοΰ μετανοήσαντος. Αρκεί νά κερδίση εκείνος ποΰ θάναλάβη τό λεπτό;^ τούτο ΙργοΊ, τήν έμπιστοσύνην τοΰ νέου ώστε καΐ τόν υποτροπιασμόν αότόν νά μή παρασιωπά. Δέν ένθυμοΰμαι ποΰ άνέγνϋ>σα δτι δίς έν Γυμνάσιον έν Γερμανί^ μίαν ήμέραν άπροσδοκήτως παρου-

9 σιάσθη καθηγητής παραστήσας τά τρομερά επακόλουθα τών νεανικών παρεκτροπών. Δέν γνωρίζω ακριβώς δποίον δπήρξε τό αποτέλεσμα τής δμιλίας του, άλλα είς δλους Ιφερε βελτίωσιν δπως λέγει δ αναφερών τούτο. Κάί αυτή ή' βελτίωσις δέν είναι κέρδος ; 'Αλλά καΐ σύγχρονον καΐ άπό τήν ίδικήν μας κοινωνικήν ζωήν παράδειγμα έχομεν. Κύριος τις δστις είναι σγιμ^ρό^^ έντιμος καΐ υγιής οίκογενειάρχης υπερηφάνως διηγείται, καΐ δέν έχει λόγους έκ τών υστέρων νά πλάττη μύθους, δτι είχε τό ευτύχημα νά Ιχη μητέρα ή δποία του ενέπνευσε τόν φόβον άπό πολύ μικράς ηλικίας, καΐ τήν άποστροφήν προς πάσαν βδελυράν πράξιν καΐ τήν πλέον άθφοτέραν (άν όπάρχη τοιαύτη). "Εγινε 19 ετών καΐ ήτο τελείως αγνός άπό οιασδήποτε πράξεως Ι Ό βίος του κατόπιν δι-' εκρίθη καΐ διακρίνεται έπι έγκρατείί^ι διότι μόνον Ιν τφ γάμφ έζήτησε τήν ΕκανΟποίησιν τής φύσεως Πράγμα άπίστευτον' καΐ δ μως γεγονός! Είναι μοναδικόν θά εϊπητις. ΝαΙ άλλα καΐή μήτηρ υπήρξε μοναδική. Ηοιός μπορεί νά διϊσχυρισθή δτι ή ϋπάρξις πολλών τοιούτων μητέρων δέν θά έδημιόόργει καΐ πολλούς εγκρατείς ; 'Αλλά καΐ δέν. χρειάζονται πολλ-ά λόγια διά νά υποστηρίξουν τήν δ ι α φ ώ τι σ'ι ν. Έν Ευρώπη οκο\) ά,τίό τίνος άντίδρασις διεξάγεται κατά τής άνηθικότητος ή οποία απειλεί καΐ αυτό τό κοινωνικόν όίκοδόμημα, είς συνέδρια παιδαγωγικά καΐ διεθνή Σχολικής υγιεινής (οίον τό κατ' Αδγουστον 1910 έν Παρισίοις διεθνές συνέδριον Σχολικής υγιεινής είς τό 6τ:οΙο^ παρίσταντο 1500 Ιι,έλη καΐ ά.'^τεπροοωτι&ύο'^το 30 κράτη) ή γνώμη περί πλήρους διαφωτισμοΰ υπερίσχυσε. Ζήτημα υπάρχει μόνον περί τοΰ χρόνου τής δ ι α φ ω τ ί σ ε ω ς* δπάρχουσι δέ καΐ οε φρονοΰντες έν, οίς δ Ν. ΡαβίΓ δτι ή διαφώτισις δέον νά. άρχεται πριν ή δ νέος αίσθανθη'τοός νυγμούς τής επιθυμίας, κατά τήν ο 5 δε τ έ ρ α ν ώς τήν καλεί περίοδον. Δέν φρονοΰμεν ημείς δτι είναι καιρός δι' ημάς νά άρχίζωμεν άπ' έκεΐ, είναι δμως καιρός, καΐ πάντοτε είναι, νά φωνάζωμεν, άπό τής έδρας οΐ διδάσκαλοι, άπό τής οικογενειακής Ιστίας οί γονείς, άπό τοΰ έξομολογηταρίου δ' ιερεύς, άπό τής επιστημονικής έ'δρας δ είλικρινής ίατρός, τοδς κινδύνους οΐ δποιοι,

10 8 ακολουθούν τάς ακολασίας τής νεανικής ζωής. 'Εν Άγγλίι^, ου-.χ1 πρό πολλών έΐών Σύνοδος επισκόπων έλάμβανεν αποφάσεις περί της άγνότητος τών νέων, δι^έγκυκλίου δέσυνίστα αγνότητα είς δλα. Ό καιρός καθ' ον ή ηθική έχλευάζετο άπό τούς άνηθίκους έπέρασε^ Τήν ήθικήν επικαλείται σήμερον αυτή ή ίατρική διά τήν άνύψωσιν τής δημοσίας υγείας. Ή ίατρική εξελισσόμενη τείνει νά καταστή έπλτήμη προληπτική* εξελίσσεται άπό θεραπευτικής είς υγιεινήν. Θεμελιώδης δέ νόμος τής υγιεινής είναί ή εγκράτεια* άλλ' εγκράτεια χωρίς ήθικήν δέν είναι δυνατή* «τό ζήτημα τής γενετησίου αγωγής είναι ζήτημα κυρίως ηθικόν», άνευ ηθικής εμπνεύσεως «αι προσπάθεια ημών θά λήξωσιν είς θλιοεράν άποτυχίαν καΐ οίκτράν χρεωκοπίαν^, έλεγεν έν τφ προμνημονευθέντι συνεδρίφ δ Μ&ΙαρβΓΐ (πρβλ. «Ανατολή» Ε. 'Ιακωβίδου τεΰχ. Δ'.) δ δέ διάσημος Ρείΐιο1ιΙβΓ8ΐ6ΐ3βη έγραφεν έν τή «Υγιεινή τής Ψυχής» του : «τό άναγκαίον προς πρόληψιν καΐ έκρίζωσιν {τών νοσημάτων] δέ είναι μόνον ή υλική εκείνη ανατροφή ή λεγομένη ανδρική ή δποία δίδεται είς τά λύκεια, άλλα υψηλότερα τις καΐ άλλοία ανατροφή». Τήν άνατροφήν λοιπόν ταύτην, τήν ήθικήν, άς θέσω χεν,είς έργον. Είναι αϊσχρόν, είναι είδεχθές ή τρυφερά νεότης, ή;νεότης ποΰ είναι γεμάτη ποίησιν καΐ ίδανισμόν νά έρπη σάν σκώληξ. Δέν είναι ϊδιον δχι, δέν είναι φυσικόν τής ζωής ταύτης ποΰ είναι τ4ί;ον πτερωτή διά νά πετ^, νά σύρεται χαμαί. 'Άς τήν ύψώσωμεν! '*Ας μή άκούωμεν εκείνους ποΰ θέλοντες νά ομιλήσουν περί ελευθερίας.συμπεριλαμβάνουν είς τό περιεχόμενόν της καΐ τήν άρνησιν τιάσης ηθικής καΐ τό άχαλίνωτον επομένως τοΰ νέου. Μή άπατάσθε, ώ νέοι,',ή ελευθερία ή δποία σάς ένθουσι^, καΐ δι' αυτό σάς τήν προτάσσοι>ν," δέν είναι ή άρνησις κάθδ ήθικοϋ χαλινού. Ή τοιαύτη ελευθερία είναι παρφδία ελευθερίας, είναι- ίντίφασις καθαρά. Προσέξατε είς τό δξύμορο"^ "'Χή^^'^ ^ ^ σάς ρίχνουν. «'Κλευθερία! αποτινάξατε τήν δύναμιν τοΰ λογικοΰ καΐ τής ηθικής! έτσι θά ζήσετε ελεύθεροι, μακράν, έ'ξω άπό κάϋε νόμον ποΰ δεσμεύει τήν ένέργειαν σας 1» Ποία δέ είναι ή ε λευθερία ποΰ σάς καλοΰν; Τό νά γίνετε δοΰλοι τών δρμών ή^μιάς

11 εταίρας. Δέν είναι αίσχος, φίλτατοι νέοι, νά πετοΰ). εν τό λογι* κόν διά νά δουλεύσωμεν είς τά πάθη καΐ τά ακάθαρτα γύναια Δεν άμφιβάλλομεν, ώ νέε, είς τοΰ δποίοΐ) τό χέρι θά ττέση τό παρόν βιβλίον, δ^ι ή άνάγνωσίς του, τά σοφά καΐ πειστικά λόγια τοΰ είλικρινοΰς χριστιανού Ό Γ δαλιβά, δέν άμφιβάλλομεν δτι θά δονήση κάποιας χορδάς τής εύγενοΰς νεανικής ψυχής* ή αξιοπρέπεια, ή ευγενής υπερηφάνεια είναι άρεταΐ τής νεανικής ζωής καΐ δταν μάθη δ νέος, δτι αυτά καταρρακώνονται μέ τόν αίσχρόν βίον, θά σκεφθή άν πρέπει νά εξακολούθηση τόν ϊδιον δρόμον τής ζωής. Άλλ'αρά γεθά κατορθώση τό βιβλίον νά φέρτ;} καΐ πέραν τούτου αποτέλεσμα ; θά κατορθώση νά πείση μερικούς δτΐ-δ δρόμος τόν όποιον ακολουθούν δέν είναι καλός, καΐ δτι ο φείλουν ν' αποφασίσουν αμετακλήτως ν' αλλάξουν βίον; Αμφιβάλλω : Δυστυχώς, σκόπελος ανυπέρβλητος ευρίσκεται έμπροστά, επάνω είς τόν όποιον σάν κύματα σπάζουν αί ευγενείς άποφάςτεις τοΰ νέου! Καί αυτός είναι ή κοινωνία, τό περιβάλλον, θά ήτο πολύ τολμηρόν, άς τό δμολογήσωμεν, δι'ινα νέον νά θελήση νά ζήση κατά τάς υποδείξεις τοΰ λογικού κιΐ τής ηθικής. Ή κοινωνία μέσα είς τήν δποίαν θά ζήση είναι τόσον ζυμωμένη μέ τήν αίσχρότητα σήμερον, ώστε κατήντησε νά νομίζη, νά πιστεύη μάλλον, δτι είναι φυσικός δ δρόμος ποΰ περπατεϊ καΐ πάντα, που δέν θέλει νά συμμορφωθή προς τήν πορείαν της, θά άποκαλέση τό όλιγώτερον ύποκριτήν καΐ άνθρωπον, δ ό ποιος είναι πίσω άπό τόν κόσμον Ι Ή κοινωνία είναι ένας χείμαρρος καταρρακτώδης ποΰ τρέχει τιρός μίαν διεύθυνσιν,τήν διεόθϋνσιν τής άκρασίας. Ένας νέος αποφασίζων νά ζήση διαφορετικά, άς τό εϊπωμεν, δέν πρέπει νά είμεθα ίδεολόγοι, θά ίσοδυνάμει προς τό νά ήθελεν ένα λιθάριον τό δηοΐο^ σόρνει δ χείμαρρος, νά στρα φή ^πίσω προς τάς πηγάς. Τό παράδειγμα ϊσως νά σέ άποκαρδιώνη, ώ νέε. Έν τούτοις άν έχης τό θάρρος καΐ τήν άνδρείαν νά κλείσης τά αυτιά σου προς κάθε είσήγησιν μερικών φίλων σου ποΰ έρχονται νά σοϋ δώσουν συμβουλάς, άν έχης τήν άπόφασιν νά ζήσης σύμφωνα μέ δτι δ ανθρώπινος καΐ θ$ΐος νό ΐος έπι^

12 10 τάττει, τότε θά μπόρεσης νά ζγ^σης σώφρων, νά'τήρησης τάς δυνάμεις σου διά τόν φυσικόν του; προορισμόν, τόν γάμον. Διδάσκαλοι δέ, κληρικοί καΐ γονείς δσοι πιστεύουν δτι ή άνθρωπότης, ώς κοινωνία μπορεί νά προάγεται, άςέργαάθοΰν δπως σύν τφ χρόνφ δημιουργήσουν ^'να νέον περιβάλλον καταλληλότερον γιά νά ζήση κανείς μέσα ζωήν φυσικήν. Οι γονείς δέν.είναι ^ροόν νά εγκαταλείπουν τάϊδιά των σπλάγχνα είς τήν τύχην των διά νάτά^ βλέπουν κατόπιν φθειρόμεναέξ ιδικής των ύπαιτιότητος. Οί υπεύθυνοι δέ διά τήν διαμόρφωσιν τής νέας γενεάς δέν θέλουν, πιστεύομεν, νά βλέπουν τούς κόπους των νά γ^ρεωγ,ο' πουν. 'Άς παταχθή λοιπόν αμείλικτα κάθε περίστασις έξαχρειοΰσα τόν νέον. Ρυπαρά φιλολογία, άσεμνα θεάματα, συναναστρο φαΐ δποπτοι. Πλαΐειά δέ'δ δ νέος άς φωτίζ-εται περί τών κινδύνων, ίνα ώς λαμπάδα έχηδσα θά άκούση καΐ φωτίζεται είς τά κινδυνώδγ] καΐ θορυβώδη μονοπάτια τής πολυτάραχου νεανικής ζωής.μακράν ή σεμνοτυφίαΐ Δέν είναι ηθική! είναι άνηθικότης. ' ΑΕ, θυσίαι έπι τοΐί^^ωμοό τής Αφροδίτης έν τή νεανική ζωή, ύπό οεανδήποιιε μορφήν είναι φοβερά μάστιξ διά τήν ανθρωπότητα διά τήν πρόοδον και άνάπτυξιν αυτής* '-«ή πρόοδος είναι προϊόν^ λέγει δ ΝοΓϋαα, τής υπό τοΰ ανθρώπου δσον το δυνατόν αόστηροτέρας καταδαμάσεως τών κτηνωδών αύτοΰ δρμών». "Οσοι λοιπόν θέλουν νά ζήσουν καΐ νά προαχθούν ώς κοινωνία, ώς έθνος άς πολέμου"^ τόν άσπονδότερον τής προόδου έχθρόν, τήν άσέλγειαν. Μετά τά ανωτέρω τά όποια ευμενώς παρεχωρήθησαν διά τήν παροϋσαν εκδοσιντής «ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ύπό σεβαστού και φίλου προσώπου, θά μάς έπιτρέ\^>ΐ} ό αναγνώστης νά προσθέσωμεν και ή μεϊς ολίγας γράμ μάς* τάς άπευθύνομεν προς τούς φίλους συνομίληκας νέους : δταν, Θείςί πάντως συμπτώσει, δι' ή μας τουλάχιστον, επεσεν εις χειράς μας τό βιβλίον τό όποιον παρουσιάζομεν, τό έξομολογούμεθα φίλοι, ή έντύπωσις πού παρήχθη είς τήν ψυχήν μας ήτο τόση ώστε

13 τά αποτελέσματα έλπίζομεν δέν θά εξαλειφθούν. Θά είμεθα ευτυχείς, ευτυχέστατοι, άν και 10 μόνον άλλοι νέοι ευρεθούν έκ τής αναγνώσεως τής «ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» οχι νά μεταβάλουν βίον, άλλ' έστω καΐ μόνον νά βελτιώσουν άύτόν. Άν τούτο γίντ) ό σκοπός τής παρούσης εκδόσεως έ'επλήρώθη. Τό βιβλίον, επειδή προω'ρίσαμεν διά τούς πολλούς, έκρινα μεν καλόν ν' άπλοποιήσωμεν τό λεκτικόν^ον. Είς τίνα μέρη καταντά παράφρασις χωρίς δμως νά απομακρύνεται τοΰ πρωτοτύπου. ^'Εφροντίσαμεν δέ νά πλουτισθή ή παρούσα έκδοσις και διά πολλών υποσημειώσεων προς έπίρρωσιν τών γνωμών τού συγγραφέως δι' άντιπαραθεσεο^ς γνωμών και όίλλων επιστημόνων. ' Έν τφ Π. 'Ιεροδιδασκαλείφ»Απρίλιος ΣΓΑΑΟΓΟΣ ΙΕΡΟ ΣΠΟΪΔΑΣΤΩΝ,

14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Ή «ΝΕΑΝΙΚΗ ΖΩΗ» είναι διά πολλοός ή ζωή τών διασκεδάσεων καΐ τών άτϊηγορέυμένών απολαύσεων, εντός τής άσωτείας. Δι' ημάς δμως καΐ διά πάντα σκεπτόμενον, είναι ή φρόνιμος καΐ κανονική έν τή έγκρατεία ζωή, μέχρι τής ώρας τοΰ γάμου. Έκαστος νεανίσκος ανάγκη ^ νά έκλέξη μέταξυ τών δύο δρόμων, τοΰ τής ανδρικής τιμής καΐ τής έξευτελιστικωτάτης τών κακιών. Άφιερώσαμεν τό βιβλίον τοΰτο είς τήν μελέτην του σπουδαίου διλήμματος, τό δκοχο\ προβάλλει οδτως είς τόν είσερχόμενον είς τήν ζωήν καΐ έλπίζομεν δτι αε γνώμαι ημών θά έτζίδοκιμασθώσιν όπό τοΰ νέου άναγνώστου. Ό δρόμος άλλως, τόν όποιον ημείς, δυνάμει πάντων τών πειστικών επιχειρημάτων, όποδεικνόομεν, είναι δ καλός Ζρδμος, τόν όποιον δεικνύει τό λογικόν καΐ ή Επιστήμηκαΐτόν δποίον έ π ι τ α κ τ.ι κ ώ ς παραγγέλλει ή μήτηρ Εκκλησία. Περίεργον ίσως είς πολλοός θά φανή νά βλέπωσι λόγιον χριστιανόν, κηρύσσοντα τήν έγκράτειαν είς τοός νέους τοΰ 20οΰ αίωνος. Τά «ίσχυρά» λεγόμενα πνεύματα έπιμένουσιν ακόμη είς τάς κατ' αυτής κατηγορίας καΐ είς τά σοφίσματα υλισμού παρακμάσαντος καΐ ήττηθέντος καί μένουσιν οπίσω παραδόξως, διότι δλος δ σήμερον διασκεπτόμενος κόσμος, ομόφωνος αναγνωρίζει δτι ή εγκράτεια είναι αρετή κ ο ιν ω ν ι κ ή, καθήκον όγιείας, άλλα καΐ αρετή σόναμα χριστιανική. 0Ε φυσιολόγοι καΐ οϊ Ιατροί δέν παραπαίζουσι πλέον περιφρονητικώς τήν σωφρρσόνην* δέν θεωρουσι πλέον αυτήν ώς τερατώδη ή αδύνατον, άλλ' όψηλοφώνως συνιστώσιν αυτήν καΐ ε πικαλούνται τήν βοήθειαν τών πολιτικών, τών ήθολόγων, μάλιστα δέ τήν τοΰ κλήρου είς τόν διωγμόν, τόν δποίον έξβγείρουσι κατά τής ακολασίας.

15 13 Όποία άπδτομος αλλαγή /γνώμης! Όποιον μ^ημα Ι Πρό ολίγου ακόμη ή «Επιστήμη κατεδίκαζε τάς όιτό τής θρησκείας προβαλλομένας ευγενείς άρετάς». Επαναφέρει αότάς είς τήν πρώτην άξίαν άτιμζρο'^. Διατί ; Διότι χάριν τοΰ κόμματος τοΰ Τλισμοΰ, τά κοινά ήθη άπό αίώνος ήδη ενός. είς βαρόν εξετέθησαν κίνδυνον καΐ διότι σήμερον αναρίθμητα δυστυχήματα, φυσικά τε καΐ ηθικά προσίάλλουσι/τδν άνθρωπον, καΐ άπειλοΰσι τό μέλλον τής κοινωνίας. Προθύμως δέ έπαναλαμβάνομεν τά τών θαρσαλέων ημών συναδέλφων καΐ τό βιβλίον ημών είναί τις μετρία είσφορά είς το τόσον μέγα λαί τόσον άναγκαίον αυτών έργον. Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1899 συνήρχετο έν Βρυξέλλαις σπ^υδαίον παγκόσμιον Συνέδριον υπέρ τής έκ τής συφιλίδος καΐ τών αφροδισίων παθών προφυλάξεως, είς τό δποίον έλαβον μέρος Ιατροί, πολλοί, δλοι δέτήν αυτήν φρικώδη κραυγήν εβαλον, ά- παιτήσαντες τήν βοή θ ε ι αν τ ή ς'η θ ι κ ή ς όπερ τής κινδυνευουσης 'Γγιεινής..- Ό έν Βερολίνφ καθηγη^τής Αεσέρ (Ι^θ88βΓ) ομολογεί καΐ διακηρύττει δτι «είναι ανάγκη μ ε γ ά λ η νά άνυψωθή ή ή θ ι- κ ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς τοΰ λαοΰ». Ό Δρ Νάϊσερ(Νθί886Γ) καθηγητής έν Ηρεσλαυΐί^, είναι σαφέστερος. Είς μίαν σοφήν του μελέτην ζητεί νά εΰρη τόν τρόπον τής ελαττώσεως τής πορνείας των ανδρών καΐ άφόβως προτείνει τά εξής : «Π ά ν τ ε ς ο Ε δ π ω σ δ ή π ο τ ε έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι ύ- > π έ ρ τ ή ς έ κ π α ι δε ύ σ ε ως καΐ ανατροφής» τω ν ν έ ω ν, είναι ανάγκη καθαρώς ν ά κ α-» τ α δ ε ι κ ν ύ ω σ ι τ ο ό ς έ ξ ω τοΰ γάμου κ ί ν δ ύ-» νους τών σ α ρκ ι κ ώ.ν ά κ ο λ α σ ι ώ ν καΐ τό ΔΥ ΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΡΆΤΕΙΑΣ. '» Ανάγκη νά Εδρυθώσι Σύλλογοι προσηλυτικοί κατά»τής κακοηθείας καΐτ ή ς πολυποσίας (τοΰ» άλκοολισμοΰ)».

16 14 «Πόλεμος κατά τής πορνογραφίας». ^«Ευθύνη ποινική τοΰ ανδρός διά τάς συνεπείας τών άνομων μίξεων» κτλ. Ή όπερ τής άληθοΰς Τγιεινής καί τής αρχαίας Ήθικης άντίδρασις αυτή τής Επιστήμης είναι σωτήριος* είθε νά μεγαλυνθή αδτη, νά έξαπλωθή^ νά γένικευθή! Ι ίθε οε δυνατοί τής κοινωνίας δλοι, σύνολοι νά συνενωθώσι διά τόν θρίαμβον τής αρετής!... Είθε οε νέοι, διδασκόμενοι όπό τοσούτων εκλεκτών συμβούλων, νά προφυλάσσωνται διά παντός άπό τήν βδελυράν τής ακαθαρσίας κακίαν καΐ νά διατηρώσιν άμόλυντον καΐ καθαρόν τό άνθος τοΰτο τής άθωότητος, τό δποιον είναι ή δ ύ ν α μ ι ς, ή τιμή καΐ δ στολισμός τής ηλικίας καϊ ή έξασφάλισις τοΰ μέλλοντος αυτών!... Ίδοό ή ένθερμος ημών ευχή καΐ ή ακλόνητος -έλπίς!

17 Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ι» ^^1 ι - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Ή άγαμε». Άπό τής αρχής τής εφηβικής ηλικίας καΐ μέχρι τοΰ.γάμου του, δ νέος είναι, κάί πρέπει νά μένη άγαμο ς. ΑναμφιβόλωςαΕ παρεκτροπαΐ είναι ένδεχόμεναι. Ό κόσμος τά συγχωρεί δλα είς τοός νέους κάι δλα συντελοΰσι διά νά τοός καταστήσωσιν ελαφρούς, είς^, τήν ήλικίαν αυτήν, είς τήν δποίαν ή απειρία καΐ ή υπερηφάνεια όποβοηθοΰσι τάς ταραχώδεις ορέξεις τών αίσθήσεων. Άλλ'έάν δ νεανίάς σέβεται τόν εαυτόν 'του, θέλει δέ νά σέβεται καί τους άλλους, καΐ νά ακόλουθη τόν ηθικόν νόμον, αποφεύγει τάς καταχρήσεις τάς σαρκικάς καί ζή κ α θ α ρ ός. Ή αγαμία αΰτη τόσον Ιχει τήν βαρύτητα καί διά τ^ν καθένα καί διά τήν κοινωνίαν, ώστε οσαδήποτε καΐ άν εϊτΐωμεν περί τής φύσεως αυτής καί τών στενών καί αναγκαίων σχέσεων,αε δποίαι ενώνουσιν αυτήν προς τήν έγκράτειαν, είναι ολίγα, 'Άς άρχίσωμεν λοιπόν άπό τόν άλήθή αυτής δρισμόν. Άγαμος λέγεται εκείνος, δ οποί9ς'' θεληματικώς καί διά διαφόρους λόγους δέν νυμφεύεται* μαζί μέ τήν άγαμίαν αότήν έννοοΰμεν καί τήν έγκράτειαν ή δποία δέν μπορεί νά χωρισθή άπό τήν παρθενίαν. ν / 'Ο άγαμος απέχει τών γυναικών καί έγκρατεύεται. Είναι δέ πασίγνωστον δτι ή ζωή αύτοΰ είναι γεμάτη άπό εμπόδια, ά πό αγώνας, άπό θυσίας. Ή φύσις ουδέποτε αφήνει τά δικαιώματά της. ΟΕ ερεθισμοί τής γενετησίου δρμής δέν αφανίζονται. Καί'^έν είναι μέν τόσον.δυνατοί δσον είς εκείνους ποΰ τοός προκαλοΰν* είναι δμως πολό ζωηροί ^ καί είς τόν νέον" τόν άναζήτοΰσι καΐ τρέχ^υσιν οπίσω αύτοΰ. Ό.,έγκρατής γνωρίζει το χρέος του. ΑΕ σαρκικαΐ επιθυμία;

18 16 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ μάταια τόν πειράζουν καί τόν ένοχλοΰν* άντιπολεμεί γενναίως τάς βλαβεράς επιθυμίας* καθησυχάζει τάς ακατάπαυστους έπαναστάσε;ς τής φιληδονίας καί προφυλάττει τήν καρδίαν καί τάς αίσθήσεις του άπό τοΰ νά τάς μολύνη. Ή συνήθης αγαμία είναι ή τών νέων, δσοι δέν ήνώθησαν ακόμη διά τοΰ γάμου, καίοε οποίοι είναι αποφασισμένοι, πιστοί είς τόν νόμον τοΰ Θεοΰ καί είς τόν τήξ τιμής, νά διαφυλάξωσι διά τήν συζυγικήν κλίνην τάς άπαρχάς τής καρδίας των, τόν πρώτον αότής έρωτα. Άγ^α είναι ή ζωή εκείνων, δσοι έκ καθήκοντος ή'άπό,δρεξιν δέν νυμφεύονται καί έξακολουθοΰντες νά ζώσιν είς τόν κόσμον, φυλάττουσι θρησκευτικώς τήν έγκράτειαν. Είδος τής αγαμίας ίδιαίτερον είναι καί ή θρησκευτι κή ή ή εκκλησιαστική αγαμία τών Αρχιερέων, Ιερομόναχων, Μοναχών, Μοναζουσών. Ούτοι όπεχρέωσαν εαυτούς δι' υποσχέσεως τήν δποίαν έμελέτησαν τερώτα, τήν δποίαν Ιδωκαν έμπροσθεν τοΰ θυσιαστηρίου καί ή δποία τοός δεσμεύει δ^ιά παντός. Έπιθυμών νά άφιερωθή είς ζωήν τελειοτέραν, νά άκολουθήση τήν εύαγγελικήν τελειότητα δ άνθρωπος, τάσσει είς τόν θεόν σ ω φ ρ ο σ ύ ν 7/ ν ϊ^αί αφήνει. τόν γάμον δλοτελώς. Δέν πρόκειται νά περιγράψωμεν τήν άσύγκριτον άξίαν τοιαύτας ζωής. (^) Συγγραφείς έπιτηδει^τεροι έξεπλήρωσαν τό καθήκον τοΐίτο (*) καί δέν εϊμεθα ίσως Εκανοί νά άντικαταστήσωμεν αυτούς. Άλλ' άπαραίτητον φαίνεται είς ημάς νά όποδείξωμεν δτι ή θρησκευτική αγαμία είναι ή άπόδειξις καΐ τό πολύτιμον άρχέτυπον τής άλλης, τής κοινής, κοσμικής αγαμίας, καί αε δύο άλλως τε περιέχουν τάς ίδίας ά'ρετάς, Ιχουσιν ανάγκην'ίσης αόταπαρνήσεως, μόναι δέαε ευσεβείς ψυχάΐ δύνανται νά κατορθώσωσι ταύτας. Πάλη τοιαύτη είναι ϊ'^^οξος- άλλ' δ άγαμος δέν θεωρεί ί δικήν του τήν τιμήν δτι κατώρθωσε νά μείνη τέτοιος άλλα άνα- (1) 2ημείωσΑς της παρούσης εκδόσεως. Ό κ. ήμδν 'ίησοδς Χριστός εις εκείνους επιτρέπει νά μείνουν άγαμ?ί οϊτινες έγεννήθησαν μέ φυσικήν βδελϋγμίχν έΐς τόν γάμον κχι Ιρωτα εις τήν παρθενίαν «6 δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω». (2)"ΊδεΡ. Μοη8&ΐ3Γ6, ΟοηίόΓβηοββ άβ Ν. Ο. ΟαΓβιηβ 18^7.

19 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ» 1Τ γνωρίζει καί ευχαριστεί ΕΚΕΙΝΟΝ, ^στις μόνος καθιστοί αότόν ίκανόν είς τοΰτο. Ό Θεός εόλογεί,. ενδυναμώνει, υποστηρίζει τοός εγκρατείς καί εκείνοι ένδυναμουμενοι έν Αότψ, προσεύχονται, όπομένουσι καί-^έργάζονται, άναμένοντες. τάς αίωνίους ά- μ«?^ί. ίίυπριακη ΒΙΒΛΙΟ0ΗΚΚ 'Ιδοό ή αγαμία, δπως τήν θέλει το λ-ογικόν καί ή Θρψ σκεία, δπως παράγει αότήν καί διατηρεί μεταξό ημών τό πνεΰμα τοΰ Χρίστου είναι ή μ^νη αληθής άγ α μ ί α. Πρέπει δ-, μως νά δμολογήσωμεν, προς έντροπήν τών ανθρώπων, δτι ό πάρχει άλλη αγαμία, τόσον κακή, δσον ή πρώτη είναι καλή* τόσον -γεμάτη άπό κινδύνους^ δσον ή άλλη είναι ωφέλιμος και αναγκαία* ή αγαμία δηλαδή τοΰ έγωϊσμοΰ καί τής ακολασίας, ή, ψεύτικη άγ αμ ί α τών ά σ^ε λ γ ώ ν, μέ άλλα λόγια ή ψ ευ δ ή ς αγαμία. Τήν γνωρίζουσι, μάλιστα δέ τήν εφαρμόζουν περισσότερον άπό τήν άληθινήν. Είναι τρΰ συρμοΰ καΐ τήν ευνοεί ό κόσμος, Τρίχει είς δλους τοός δρόμους καί κατορθώνει τοός ακάθαρτους αότής σαοπο^ς πανταχοΰ, σπείρουσα πλουσίως τήν κ α τ ασ τ ρ ο φ ή ν καί τήν άτι μ ί αν έίς τάς καρδίας καί τάς οίκογενείας. Καί ποίος ποτέ θά ήδύνατο, ποίος: θά έ-,τόλμα νά σύγχυση αότήν μέ τήν άληθινήν άγαμίαν, ή δποία θεμελιώνεται επάνω είς τήν άρετήν καί κατορθώνεται μέ μεγάλα$ θυσίας ; Έκτος τοΰ ^^ομίμοί) γάμου, τοΰ γινομένου πρό του θεοΰ, υ πάρχει όπήρξε πάντοτε ή "^ ογ^ο ς συζυγία, ή π.α ρ ά ν ο- μ ο ς, Ιχουσα βαθμ^ός διαφόρους, άπό τής συνήθους παλλακείας, άπό τής ψεύδους ο ί κ ο γ ε ν ε ί α ς, μέχρι τών ελαφρών καί εφήμερων σχέσεων. Τό Κράτος έπί πολό διετήρησεν, ώς φραγμόν κατά της ακολασίας τών ηθών, τό άδιάλυτον τοΰ γάμου, τ^ όποιον διδάσκει κάί απαιτεί ή Εκκλησία (^) άλλ' υ πεχώρησε σήμερον είς τ^ν χείμαρρον τής ασεβείας τής άσελγοΰς, παραδεχθείσα τόν άπαίσιον δρόμον τοΰ δ ι α ζ υ γ ί ου. Νυμ- (') 2.Ε. Μόνον ή Δυτική Εκκλησία διδάσκει τό άδιάλυτον τοδ γάμου. Ή Όρθόδοξος ήμων εκκλησία ακολουθούσα την ρητήν έντολήν τοϋ Κυρίου ήμόδν. Ιτιιτρέπβι τήν διάλυσιν τοϋ γοίμου εις περιπτώσεις μοιχείας {πρβλ. Ματθ ιθ' 9),

20 18 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ φεύονται καί διαχωρίζονται κάτι τάς ορέξεις αότών. Ή έ λ ε υ- θέρασυμβίωσις άλλως τε προτιμάται περισσότερον άπό τοός νομίμους γάμους, άν καί αυτοί εόκολύνθησαν μέ τήν ελπίδα τοΰ διαζυγίου. "Εχομεν λοιπόν δύο είδη ενώσεων, τάς όπό τής Εκκλησίας καί τοΰ νόμου καθιερωθείσας, καί δσας δημιουργεί καί διαλύει έλε'υθέρως τό πάθος. Ή συνύπαρξις δύο αγαμιών συμβαδίζει μετά τών ποικιλιών τούτων τών γάμων. Άγαμος, νομικώς καί επισήμως, δέν είναι δ μή Ιχων γυναίκα καί φυλάττων δι' αυστηράς έγκρατείας τά θεία παραγγέλματα, άλλ' απλώς εκείνος, τοΰ δποίου δ γάμος δέν είναι εγγεγραμμένος" είς τά ληξιαρχικά βιβλία. 'Ιδοό ήψευδήςάγα- μ ί α, περί τής δποίας έγράφομεν ανωτέρω καί τήν δποίαν εόρίσκομεν πανταχοΰ. Τήν αίσχράν διαγωγή ν καί τά κακά ταύτης παραδείγματα είναι ανάγκη αυστηρότατα νά στιγματίσωμεν* διότι αΰτη είναι εκείνη ή δποία αναζητεί καί προτιμεί τήν έλευθέραν ενωσιν, παρά οεονδήποτε άλλον σύνδεσμον, Ιστω καί τόν γλυκύτερον. Ανευρίσκει είς αότήν τά κα>ά καί τάς απολαύσεις τοΰ γάμου, χωρίς τών αυστηρών αότοΰ καθηκόντων καί τών βαρέων φορτίων* αναλόγως τής ηδονής αότοΰ, άνάχογοί δίδει καί τήν έμπιστοσύνην, τήν μεγαλοδωρίαν αότοΰ. Τοιαύτη είναι ή τιμή τοΰ πολιτικοΰά γ ά μου, τοΰ ψ ε υ δ ο ΰ ς ά γ ά- μ ο υ, δ δηοίος έχει τήν άξίωσιν νά άπολαύη^ τοΰ συζυγικοΰ βίου, χωρίς δ μω ς κ α ί ν ά γ ί ν η τ α ι εμπράκτως πατ ή ρ, δστίς είναι φυγάς τοΰ γάμου, δουλεύει είς μόνην τήν ήδυπάθειαν καί πίπτει είς τήν πορνείαν! Ό νέος, δ φρόνιμος, ουδέποτε θά σύγχυση τήν άληθι νήν άγαμίαν μέ τήν βδελυράν αότήν παραποίησίν της. Άποφασίσας νά άν.ολοχ>^ί^ τόν νόμον τοΰ Θεοΰ καί συμφώνως προς αότόν νά ζή, θά κατανόηση δτι ή εγκράτεια είναι αότή ή οόσία τής αγαμίας καί δτι είναι Ιντιμον καί ώφέλιμον νά διατήρηση τάς πηγάς της ζωής καί νά διαφύλαξη τήν παρθενίαν μέχρι τής ημέρας τοΰ γάμου. Άν ή φωνή τής Ηθικής δέν έξαρκή νά καταπείση αότόν, ή τής Έ π ι σ τ ή μ η ς δμως δέν θά

21 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΕΑ» 19 κατορθώση τοΰτο, διότι αΰτη διδάσκει δτι ή άσωτε ία, είς τάς αρχάς τής νεανικής ζωής, είναι ή άίτία βαρύτατων φυσικών αρρωστιών.. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ΊΙ νεανική έγκ^τ^ά'^ε^ίΐ. Ισχυρά έκ μακράς πείρας, στηριζομένη έπί πειστικωτάτων αποδείξεων, ή Επιστήμη διδάσκει δτι μόνον είς τόγ γάμον πρέ* πει νά γνωρίσωμεν τήν συζυγικήν ζωήν καΐ δτί μαν^αν έπικίν- δυνον πάσχουσιν οε.νέοι ριπτόμενοι είς τήν πορνείαν... Απατηλός είναι δ ^ρδμος ο\)τος, είς τόν δκοΐο^/ οί ανόητοι νέοι φαντάζονται δτι" εό^ίσκουσι τήν ήδονήν, άλλ' δπου συναντώσιν, άλλοίμονον! άναποφεΰκτως, τόν κόρον, τήν άπάτην, τήν άπελπισίαν, πάθη ποικίλα, ενίοτε μάλιστα καί αυτόν τόνμνατον. 'Ιδθ;ό ή αυστηρά διδασκαλία τής επιστήμης. Συμπληρώνει άκριβέστα-τα τήν διδασκαλίαν τής'εκκλησίας καί είναι σπουδαιότατη ή τελική αυιη συμφωνία. Διά νά άκολουθήσωμεν τήν έπιστημονικήν πρόοδον τής σήμερον, ή δποία τόσον επαινείται, διά νά Ιμμένωμεν^ πιστοί είς τά διδάγματα τών διδασκάλων τής Φυσιολογίας, πρέπει νά έπιστρίψωμεν είς τό γράμμα τής τ α π ε ι ν ής Κ α τ γ^ χ ή σ'ε ω ς, ε''ς τήν τόσον άναγκαίαν καί τό σον υβριστικώς παραγνωρΐζομένην έντολήν έκείνην τοΰ Θεοΰ. Οό μοιχεύσεις.. Όόκ επιθυμήσεις τήν γυναίκα τοΰ πλησίον σου. Πόρνους καί μοιχούς κρίνει δ θεός(έβρ. ιγ' 4). ^Πριρήλθον πλέον άνεπιστρεπτεί οι χρόνοι Ικείνοι είς τοΐ!)ς ο ποίους διά νά καταπολεμήσωσι τήν Έκκλησίαν καί διά νά κα τακρημνίσωσι τό έργον τών λειτουργών αότής,οε οοψοί δοΰλοι τοΰ όλισμοΰ^άδιστάητως κατεπολέμουν τήν καθαρότητα, τήν ά- γνείαν δλας τάς εξαίρετους άρετάς δσας παραγγέλλει καί εξωθούν τάς νέας γενεάς είς τήν άκρασίαν έν ονόματι δήθεν κάποιας επιστήμης. Είδομεν τήν πλάνην καί τοός κινδύνους τοιαύτης τι-

22 20 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ> νός διδασκαλίας καί δλοι οε φρόνιμοι άναγνωρίζουσι σήμερον δχι πολό δικαία καί ευλογδς είναι ή άδιάλυτος συμμαχία καί ο Ε συνηνωμένοι αμφοτέρων αγώνες, τής θρησκείας καί τής Επιστήμης, προς άναστολήν τής αόξανούσης άνηθικότητος καί προς όποστήί^ιξιν τών αλληλέγγυων άρχων τής Υγιεινής καί τής Ηθικής. Έ πείρα Ιδειξεν δτι ή Τγιεινή στηρίζεται έπί τής Ηθικής, ή δποία Ιχει ανάγκην τής θρησκευτικής επικυρώσεως καί επιδοκιμασίας, καί οριστικώς άπέδειξεν δτι τό κτήνος τό ό ποιον όπάρχει μέσα είς τόν Μρωπο^^ είναι άγριον καί άκαταδάμαστον, έάν άφήσωμεν ελευθέρας τάς ορέξεις τών ενστίκτων αότοΰ, έάν δέν έπιβάλωμεν είς αότό τόν ζυγόν τοΰ λογικοΰ, φωτιζόμενου καί ένδυναμουμένου όπό τής πίστεως. Ή ανάγκη τής έγκρατείας' είναι φανερά είς \8λας τάς ηλικίας, άλλ' επιβάλλεται πρώτη καί ίδιαίταΐα είς τοός νέους, ά πό τής στιγμής-τής εφηβείας, (εφηβικής ηλικίας), μέχρι τής ώ ρας τοΰ γάμου. Είναι πρώτον τό αληθές έχέγγυον υ γ ι οΰς καί γονίμου γάμου, είναι δέ συγχρόνως καί ή τιμή τών συζύγων καί ή βάάις^αλής καί στερεάς ομοφωνίας. Πρό παντός δέ διά τοΰ τρόπου τούτομ έξασφαλίζομεν τήν π λ ή ρ,η τοΰ ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ ά ν ά π τ υ ξ ι ν (^) δ δποιος τοίουτ1>τρόπως, ανεμπόδιστος φθάνει είς τήν νεανικήν ήλικίαν, πράγμα τό δκοΐο"^ ή Τγιεινή θεωρεί ώς καθήκον αόστηρόν καί σπουδαιότατον. ΟΕ νέοι, δσους δ χαλινός τής πίστεως δέν συγκρατεί, είναι, σχεδόν μοιραίως, προωρισμένοι νά άπολέσωσι τά καλά ήθη* μή άκούοντες τήν έγκυρον φωνήν τής θρησκείας, αποκρούοντες τάς τρυφεράς συμβουλάς τών μητέρων, δέν εχουσι διάθεσιν νά όπακούωσι είς τήν σοβαράν διδασκαλίαν τής έτριστήμης καί δμως αε άρχαί αυταί δλαι μέ μίαν φωνήν δεικνύουσιν είς αότοός τόν εόθόν δρόμον καί διαφυλάττουσιν αότοός άπό τοός κρημνούς τής καταστροφής. (') Σ.Ε. Ώς γνωστόν οί φυσιολόγοι ερίζουν ώς οριον μέχρι τοϋ οποίοι) συμπληροΰται ή άνάπτυξις τοϋ οργανισμού, τό '2ο 25 έτος τής ηλικίας. Ι

23 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ» ^1 Εόθός ώς αίσθανθή τά κεντήματα τής γενετησίου δρμής, εόθός ώ; κινηθή όπό τής σαρκικής ορέξεως ή δυστυχής αΰτη νεότης^ ιεέρνει φωτιάν, παράφέρεται, περιφρονεί κάθε συμβουλήν, δέν ακούει πλέον ουτε λογικόν, ουιε συνείδησιν καί παραδίδεται είς τό πάθος μέ-δρμήν^"άκρά^ίητον* τοιουτοτρόπως όχι μόνον* παραβαίνει τόν νόμον τοΰ θεοΰ, άλλα καί προετοιμάζει είς έαυτήν φοβερά πάθη καί γ,δροί πρώϊμον, παρά φύσιν. ΑΕ πρόωροι καταχρήσεις άποτέλ^μα ταχό καί βέβαιον Ιχουσι τήν έξασθένισιν καί άλλοίωσιν τοΰ όργανισ.' οΰ, ενίοτε μάλ.στα προξενοΰσιν είς τό τέλος βαρυτάτας ασθενείας καί προσβάλλουσι καί αότάς τάς πηγάς της, ζωής. -Ή 'έπανάστασις, ή. άναστάτωσις τοΰ οργανισμού είναι συνέπεια αναπόφευκτος. 'Ο έ φ η β ο ς είναι προωρισμένος είς κοινωνίαν γάμου, άλλα δέν τφέπει νά ένέρυή τήν κλήσιν ταύτην.αμέσως* αίσθάνεται τήν έξέγ,ερσιν τήςσαρκδς καΐ πρέπει νά άναβάλλή τήν πράξιν* δέν είναι τοιμος διά τόν γάμον, άφ' οό έχει ανάγκην τελείας τών οργάνων αναπτύξεως, μέ άλλα λόγια δέγ είναι ^ίς ώραν γάμου, δέν είναι έπίγαμος. Συνήθω^ συγχέουσι τήν είς γάμον ωριμότητα μέ τήν έμφάνισιν τών σαρκικών ορέξεων, τήν εφ η β ε ία ν μέ τήν έπίγαμόν ή λ ικ ία ν. Ό Ιρως είναι δή^εν κατά πολλούς το κριτήριον τής προς γάμόν ωρίμου ηλικίας, ή αλάνθαστος τής φύσεως φωνή, ή προσκαλοΰσα τά'δύο γένη νά ένωθοΰν καί είς τήν δποίαν δέν είναι δήθεν έπιτετραμμένον νά άνθιστάμεθα. ^Ή πολό διαδεδομένη άΰτη γνώμη είναι παράδοξος* αντίκειται είς τό λογικόν ^καί διαψεύδεται δλοτελώς υπ' αότών τών τΐραγμάτων. ; 'Ιί εφηβική ηλικία εξελίσσεται, βραδέως* τά γεννητικά όργανα, διά νά άναπτυχθώσι τελείως, εχουσιν ανάγκην ετών πολλών, καί ή ενέργεια αότών έπί πολό" μένει δ υ ν ά μ ε ι μόνον τοιαύτη (ένδύναμος, αυτοδύναμος) {^) Οι όρχεις αυξάνονται βαθμηδόν καί κατ^ ολίγον* τά σπερματοζωΐδια αναφαίνονται κατ' - ' - ν (1) Σ. Ε. ΚαΙ βέβαια Ινας καρπός μόλις παρουσιασθγ/ δέν σημαίνει καΐ πώς είναι έτοιμος διά τροφήν. ~,

24 22 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕ1Α> αρχάς σπάνια, δέν κινοΰται πολό καί αργά μόλις αύξάνουσι καί ώριμάζουσιν. 'Η έξέλιξις αυτή τών οργάνων, ή βραδεία καί βαθμιαία, δέν πρέπει νά διαταραχθή δι' ενεργείας π ρ ο ώ ρ ου καί άκαίρου. Έν γένει ή Εκανότης προς γονιμοποίησιν εμφανίζεται μόλις εν ή δύο ϊτη μετά τήν προς συνουσίαν Εκανότητα. Μεταξό τών δύο τούτων δρίων ή εγκράτεια συνιστάται καί έπιβάλλεταί πως ύπ' αότής τής φύσεως* αε συγκοιμήσεις καί συνουσίαι απαγορεύονται είς τόν μή δυνάμενον νά γονιμοποίηση. Ά ν δ ρ ό τ η ς λοιπόν καί έπίγαμος ηλικία δέν, είναι τό αότό καί δέν πρέπει νά συγχέηται μετ' εκείνης. (^) Ό νεανίας, δ" όποιος ρίπτεται μόλις ά ν δ ρ^ ο ύ μ ενός είς τήν πορνείαν, θέλει δι' αότοΰ νά δείξη τήν ικανότητα του, νά δικαιολόγηση τάς αξιώσεις του, δτι είναι πλέον άνήρ. Είς τήν τΐαιδικήν ταύτην τής ματαιότητος έξαψιν είναι βέβαιον δτι θά καταχρασθή τάς αίσθήσεις καί δχι θά καταντήση είς κακίστας ακολασίας. Είναι ολίγοι δι' αότόν τό νά δειχθή άνήρ, άν δέν άποδείξη άνδρότητα διαρκή καί σταθεράν. Ώς έκ τής απειρίας αότοΰ, προτιμι^ νά συχνάζη είς τάς πόρνας, είς τάς κόρας τοΰ π&ζο^ρομίοό, είς τάς γραίας καί πεπαλαιωμένας εταίρας καί νά συλλαμβάνηται ενωρίς είς τήν «έρωτικήν άσθένειαν», έκείνην, τήν δποίανοε έξ επαγγέλματος ασελγείς -γνωρίζουσι νά άποφεύγωσιν, άπαραίτητον δμως θεωρουσι διά τήν τελειοποίησιν τοΰ υποψηφίου. Έ βλεννορραγία (^) δέν είναι καί τόσον ελαφρά, δσον νομίζομεν καί αι συνέπειαι αυτής είναι πολλάκις σοβαραί. Ό νέος Ιχει μέγα συμφέρον νά άποφεύγη'αότήν, ακολουθών τήν ά- στείαν συμβουλήν τοΰ ίατροΰ Ρικόρδου (Ηίοοη!)" «φύλαττε ά- (Ι) Σ.Ε. «Κατά τήν έφηβε(αν (17 21)έτ. ήλ. άρχεται ή εκκρισις της γονής καίτοι τά σπερματογόνα - δργανα δέν είναι ακόμη τελείως άνεπτυγμένχ* αΐ έπιθυμίαι άν^αφαίνονται (αλλά) ευτυχείς οΐ νέοι οί δποϊοι δεν παρασύρονται... διότι θέλουσιν ευτυχήσει νά διχτηρήσωσιν άκεραίαν τήν γενετικήν των δύναμιν εις ήλικίαν κατά τήν οποίαν'οΐ καταχρασθέντες άποβάλλουσι ταύτην άνεπιστρεπτεί.» (ϋβ1)αγ.) (2) Κοινώς «σκουλαμέντο».

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ»

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ» 1 «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ» Πηγή όλων των αγαθών είναι ο Θεός. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος. Μακριά από την αγάπη του Θεού όλα τα κοσµικά αγαθά είναι µάταια και επιβλαβή. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης 16 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΑΝΥΨΗΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Κάποτε η τροφή ήταν απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία.

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1 της 24ης Ιουνίου 1793 Ο γαλλικός λαός, πεπεισμένος ότι η λήθη και η περιφρόνηση των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι οι μόνες αιτίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Η αλήθεια Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιστορία της Εταιρείας: Η οργάνωση των > ή χιλιαστών είναι μια πολυεθνική μετοχική εταιρεία. Ιδρύθηκε το 1884 από τον Κάρολο Ρώσσελ με τον

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007)

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) Από τους αρχαίους χρόνους, οι πρόγονοί μας οριοθέτησαν τον πολιτισμό, ως ανθρώπινο έργο. Μια έκφανση του πνευματικού βίου

Διαβάστε περισσότερα

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής

Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής Αδαμάντιος ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Δελτίον XAE 3 (1926), Τεύχη α -β, Περίοδος Β' Σελ. 79-82 ΑΘΗΝΑ 1926 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ [Εφέτος ή Χ ρ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

υγκέντρωση Πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Να γίνουμε σαν μικρό παιδί Από την Σζιν τίβενς Πρώτη ύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής

υγκέντρωση Πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Να γίνουμε σαν μικρό παιδί Από την Σζιν τίβενς Πρώτη ύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής υγκέντρωση Πρωινού αββάτου 2 Απριλίου 2011 Να γίνουμε σαν μικρό παιδί Από την Σζιν τίβενς Πρώτη ύμβουλο στην Γενική Προεδρία της Προκαταρκτικής Ο Επουράνιος Πατέρας μας, στην μεγάλη Σου σοφία και αγάπη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου

Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων. *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου Ηθική και Λογοτεχνία* Σεμινάρια Επιθεωρητών Φιλολογικών Μαθημάτων Σεπτέμβριος 2013 *ΗΗ παρούσα μορφή έχει ελεγχθεί από την Επιστημονική υπεύθυνη του Π.Σ.Λ. ρα Αφροδίτη Αθανασοπούλου 1 Λογοτεχνία σημαίνοναισθητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2

Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Ο συγγραφέας Θάνος Κονδύλης και το «Έγκλημα στην αρχαία Αμφίπολη Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015-10:2 Συνέντευξη στη Μαίρη Γκαζιάνη «Τελικά οι σύγχρονοι Έλληνες φέρουμε στο αίμα μας το dna των αρχαίων προγόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Όταν συνάντησα τους Μαριανούς Αδελφούς βρήκα το νόημα της ζωής μου : ένοιωσα περισσότερο άνθρωπος και αυθεντικότερος χριστιανός. Για μένα ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Self-Realization Fellowship Κατάλογος του 2015 2016

Self-Realization Fellowship Κατάλογος του 2015 2016 Self-Realization Fellowship Κατάλογος του 2015 2016 Αυτοβιογραφία Ενός Γιόγκι Παραμαχάνσα Γιογκανάντα Επιλεγμένο ως ένα από τα 100 καλύτερα πνευματικά βιβλία του 20ου αιώνα, η αξιοθαύμαστη ιστορία της

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή των Απόκρεω Ματθ. 25, 31-46. (15/2/2015) Εν ημέρα Κρίσεως Για την Δεύτερη και ένδοξη παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού κάνει λόγο το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού 7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας του ωφελιµισµού και µε βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει, κατ αυτούς, να αξιολογούνται οι πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Άρθρο : 1301. Ο προορισµός του Στρατιωτικού στο Π.Ν. Ο Στρατιωτικός όρκος. 1. Οι Έλληνες και Ελληνίδες που υπηρετούν στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού έχουν προορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΣΤΑ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ

ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ ΙΣΛΑΜ η θρησκεία της υποταγής στον Αλλάχ Ιδρυτής του Ισλάμ είναι ο Μωάμεθ (ο οποίος θεωρείται απ τους μουσουλμάνους ο τελευταίος και μεγαλύτερος προφήτης) Το ιερό βιβλίο της θρησκείας

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τι είναι η Εξοµολόγηση; ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Η Εξοµολόγηση είναι ενα από τα βασικά µυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα νά «συµφιλιωθούµε» µε τον Θεό,

Διαβάστε περισσότερα

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ποιοτική ηγεσία.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειαζόμαστε ποιοτική ηγεσία. Καλησπέρα σας, 34 μήνες πριν, βρεθήκαμε για πρώτη φορά άγνωστος εγώ, άγνωστοι και εσείς σε εμένα. Μόλις μπαίναμε στην κρίση ή μάλλον είχαμε ήδη μπει αλλά δεν το ξέραμε. 34 μήνες μετά, γνωριζόμαστε πλέον,

Διαβάστε περισσότερα