11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ $υκ Βιτρίνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα"

Transcript

1 11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ Κ $υκ 1918 Βιτρίνα \\ίομ\χη " ^ ίυύι

2 1X16

3 Ι^Μ* ^ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΡΒΑΕ&ΟΥ (ΟΜΙΙΒΒίΕΟ) ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ ^ο' ί1ϊ=^ Α -ι 5/ Η ΝΕΑΝΙΓίΗ ΖίΩΗ ΜΕΤΑΦΡΑΕίε ΔΗΛΜ-ίΤΡΙΟΥ Χ, ΔΑΝΙΗΛ ΥΠΟ Δ 6 κατ 5. Θ. ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ π ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - >- /..- ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ΤΓΠΟΙΣ "ΕΛΕΓΘΕΡίΔ.2^, }θΐδ Ι ΪΠΟΥΡΓΕ; ] βίβλιο^ι^ίη

4

5 Τ9 ΒΑΘΓΣΕΒΛΣΤ^ ΗΜΩΝ ΔΙΕΓΘΓΝΤΗ ΙΕΡΟΑΟΓΙΩΤΑΤΩ κ. ΑΡΣΕΝΙΟ, ΔΗΛΙΓΓΑΝΝΗ, ΕΙΣ ΟΝ Η ΙΔΐΙΑ ΤΗΣ ΪΙΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΓ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΕΡΓΟΓ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ, ΕΓΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΝΑΤΙθΕΜΕΘΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ.

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Ή εκβοσις της «ΝΕΑΝΙΚΉΣ ΖΩΗΣ». ΙνΚόπρψ θά ρίψττ] μίαν πέτραν είς τήν ήρεμίαν καΐ τήν σιωπήν ή ' δποία έπικρατεΐ' έτΐΐ των ζητημάτων τά.δποία θίγει* θά ταράξη ϊσως ολίγοι τήν πρόληψιν ποϋ όπάρχει, δτι ενώπιον τοΰ νέου τίποτε δέν πρέπει νλ λέγεται περί τών τοΰ βίου-του, δτι είναι άύτ2> τοΰΐο άνήθικον, γονευς ή διδάσκαλος ή φίλος νά πάρη ώς θέμα συμβουλών του ΐήν διατύπωσιν τών κινδύνων ποΰ συνεπάγεται δ άκρατής'βίος τών νέων. Θά ύπάρξωσιν ϊσως μερικοί ποΰ καΐ άύτήν τήν ϊγζοσιν του παρόντος βιβλίου θά καταδικ.ί^σρυν -ευρισκόμενοι υπ^ τό, γ,ρ&τος τής υπαρχοόσης προλήψεως, διότι θά, ρίπτη δ συγγραφεύς τήν σεμνοτυφίαν διά νά δμιλήση έπι τής ωμής πραγματικότητας περί της ζωής τοΰ νέ^υ. Ημείς θεωροΰμεν τουναντίον τήν έκδοσιν εδχάριστον σημεΐον καΐέπιθυμ/ϊΰμ,εν νά περιμένωμεν άπ' αυτήν έκτ6ς τών άλλων ωφελειών καΐ τόν κλονισμ^^ν τουλάχιστον τής επικρατούσης γνώμης δτι ενώπιον τοΰ ~ νιου πρέπει νά σιώπώμεν πβρί των κατ' αυτόν. Νά σιωπώμεν* διαΐ! ; διότι είναιά^ήθικον νά λαμβάνη δ διά' τ6ν, νέον φροντίζών θέματα διδασκαλίας του «αισχρά» (!)' αλλά θά'έρωτοΰσα* αί,σχρ^ν είναι τό νά κτυπώ τξ)ν κώδωνα τοΰ;κινδύνου είς, τόν νέον, ή τίί νά αφήνω αότ^ν μέ τήν σιωπήν μου νά κά'ϊοί'^τρέφεται ; Είσεχώρησε δυστυχώς καΐ έδώ «ή κοινωνική τυπικδτης». 'Άς ασελγή δ νέος* άς καταστρέφεται* άρκετ νά παρουσιάζεται είς τά σαλόνια σάν έντιμος καΐ χρηστός.'αλλά, αγαπητέ άναγνώστα, τό ζήτημα δέν είναι μόνον ζήτημα ηθικής είναι ζήτημα αυτής τής καλοζωής μας διά τήν Όποίαν τόσον σήμερα οί άνθρωτροι κόπτονται, διά τήν Οποίαν δ σημερινός πολετισμό.ς αγωνίζεται. Δέν μάς τό λέγουν διάσημοι ίατροί δπογοι δ 8ιΐΓΐ)βο1, δ ΝβίθδΟΓ, δ Ι^βδδΘΓ, δ ΡιΐΘθ1ιίθΓ8ΐβ1)6η, μάς τό λέγει καθαρά ή πείρα τοΰ καθ' ενός δτι ή άνηθικότης, ή άκρασία είναι πηγή^ ασθενειών ποικιλώνυμων,,δτι είναι, τόδηλητήριον τοΰ εκφυλισμού προς τόν δποιον

8 γοργά προχωρεί ή σημερινή άνθρωπότης. ΚαΙ προκειμένου περ τόσον σπουδαίου ζητήματος δέν πρέπει νά μείνη κανείς αδιάφορος. Τό σύστημα τής σιωπής δέν είναι εκείνο, νομίζομεν, μέ τό οποίοι τό κακόν περιορίζεται. Δέν πιστεύω νά είναι κανείς τόσον αφελής ώστε νά πιστεόη δτι μέ τό νά τη ρήση άκραν μυστικότητα είς τά τής νεανικής ζωής, έφόλαξε τόν νέον καθαρόν. "Ολως τουναντίον, θά ελθη ήμερα κατά χήν οποίαν δ νέος ποΰ επιμελώς έ- προφυλάχθη νά μή άκούση, νά μήπάθη τίποτε, πιεζόμενος όπό τών εσωτερικών εξεγέρσεων, θά ζητήση νά εΰρη διέξοδον' θά τήν εΰρη άφ' έαυτοϋ, άν δέν εΰρη καλόν σύμβουλον, έστέ βέβαιοι, καΐ τότε ακράτητα θά πέση καΐ ή πτώσίς του θά ετναι μεγάλη, διότι άπαράσκευος πίπτει 'στόν τρομερώτερον αγώνα ποΰ χει δ άνθρωπος νά διεξαγάγη, τόν πόλεμον κατά τοΰ έγώ του. Διά τοΰτο νομίζομεν δτι ή σιωπή οόδόλως ωφελεί, άν δέν βλάπτη. Καθήκον γονέων, διδασκάλων καΐ οιοόζύίποτψ άλλου περί τής κοινωνίας φροντίζοντος είναι, νά μή κρύπτη τίποτε άπό τόν νέον άπό τής εποχής τής ενάρξεως τής γενετησίου δ ρ μ ή ς. Όφείλει νά σπεύδη νά καταστήση τόν νέον ένήμερον τών κίνδυνων οι δποϊοι έπαπειλοΰσιν αυτόν άν προ - ώρως κάμη χρήσιντών επιθυμιών του. Θά Ιπρεπε μάλιστα σπίτι καΐ σχολεΐον νά αναλαμβάνουν άπό κοινοΰ τό έργον τής υποστηρίξεως τής νεανικής ηλικίας. ΚαΙ θά σώζωνται άρα γε μέ τήν μέθοδον αότήν ; 'Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας σχών εδκαιρίαν νά διαφωτίση νέους ετών καΐ νά πειραματισθή έπ' αυτών ευρίσκεται είς θέσιν νά διαπίστωση δτι μέ διαφώτισιν καΐ 5πο - στήριξιν μονών έπί τίνα χρόνον έπηκολούθησε τελεία συγκράτησιςάπό οίουδήτινος σαρκικοΰ σφάλματος έπι 4 10 μήνας. Πιστεύω δθεν, δτι θά ήλαττοΰτο τ^ κακόν τουλάχιστον, έπαισθητώς, διά τής διαφωτίσεως καΐ τής υποστηρίξεως τοΰ μετανοήσαντος. Αρκεί νά κερδίση εκείνος ποΰ θάναλάβη τό λεπτό;^ τούτο ΙργοΊ, τήν έμπιστοσύνην τοΰ νέου ώστε καΐ τόν υποτροπιασμόν αότόν νά μή παρασιωπά. Δέν ένθυμοΰμαι ποΰ άνέγνϋ>σα δτι δίς έν Γυμνάσιον έν Γερμανί^ μίαν ήμέραν άπροσδοκήτως παρου-

9 σιάσθη καθηγητής παραστήσας τά τρομερά επακόλουθα τών νεανικών παρεκτροπών. Δέν γνωρίζω ακριβώς δποίον δπήρξε τό αποτέλεσμα τής δμιλίας του, άλλα είς δλους Ιφερε βελτίωσιν δπως λέγει δ αναφερών τούτο. Κάί αυτή ή' βελτίωσις δέν είναι κέρδος ; 'Αλλά καΐ σύγχρονον καΐ άπό τήν ίδικήν μας κοινωνικήν ζωήν παράδειγμα έχομεν. Κύριος τις δστις είναι σγιμ^ρό^^ έντιμος καΐ υγιής οίκογενειάρχης υπερηφάνως διηγείται, καΐ δέν έχει λόγους έκ τών υστέρων νά πλάττη μύθους, δτι είχε τό ευτύχημα νά Ιχη μητέρα ή δποία του ενέπνευσε τόν φόβον άπό πολύ μικράς ηλικίας, καΐ τήν άποστροφήν προς πάσαν βδελυράν πράξιν καΐ τήν πλέον άθφοτέραν (άν όπάρχη τοιαύτη). "Εγινε 19 ετών καΐ ήτο τελείως αγνός άπό οιασδήποτε πράξεως Ι Ό βίος του κατόπιν δι-' εκρίθη καΐ διακρίνεται έπι έγκρατείί^ι διότι μόνον Ιν τφ γάμφ έζήτησε τήν ΕκανΟποίησιν τής φύσεως Πράγμα άπίστευτον' καΐ δ μως γεγονός! Είναι μοναδικόν θά εϊπητις. ΝαΙ άλλα καΐή μήτηρ υπήρξε μοναδική. Ηοιός μπορεί νά διϊσχυρισθή δτι ή ϋπάρξις πολλών τοιούτων μητέρων δέν θά έδημιόόργει καΐ πολλούς εγκρατείς ; 'Αλλά καΐ δέν. χρειάζονται πολλ-ά λόγια διά νά υποστηρίξουν τήν δ ι α φ ώ τι σ'ι ν. Έν Ευρώπη οκο\) ά,τίό τίνος άντίδρασις διεξάγεται κατά τής άνηθικότητος ή οποία απειλεί καΐ αυτό τό κοινωνικόν όίκοδόμημα, είς συνέδρια παιδαγωγικά καΐ διεθνή Σχολικής υγιεινής (οίον τό κατ' Αδγουστον 1910 έν Παρισίοις διεθνές συνέδριον Σχολικής υγιεινής είς τό 6τ:οΙο^ παρίσταντο 1500 Ιι,έλη καΐ ά.'^τεπροοωτι&ύο'^το 30 κράτη) ή γνώμη περί πλήρους διαφωτισμοΰ υπερίσχυσε. Ζήτημα υπάρχει μόνον περί τοΰ χρόνου τής δ ι α φ ω τ ί σ ε ω ς* δπάρχουσι δέ καΐ οε φρονοΰντες έν, οίς δ Ν. ΡαβίΓ δτι ή διαφώτισις δέον νά. άρχεται πριν ή δ νέος αίσθανθη'τοός νυγμούς τής επιθυμίας, κατά τήν ο 5 δε τ έ ρ α ν ώς τήν καλεί περίοδον. Δέν φρονοΰμεν ημείς δτι είναι καιρός δι' ημάς νά άρχίζωμεν άπ' έκεΐ, είναι δμως καιρός, καΐ πάντοτε είναι, νά φωνάζωμεν, άπό τής έδρας οΐ διδάσκαλοι, άπό τής οικογενειακής Ιστίας οί γονείς, άπό τοΰ έξομολογηταρίου δ' ιερεύς, άπό τής επιστημονικής έ'δρας δ είλικρινής ίατρός, τοδς κινδύνους οΐ δποιοι,

10 8 ακολουθούν τάς ακολασίας τής νεανικής ζωής. 'Εν Άγγλίι^, ου-.χ1 πρό πολλών έΐών Σύνοδος επισκόπων έλάμβανεν αποφάσεις περί της άγνότητος τών νέων, δι^έγκυκλίου δέσυνίστα αγνότητα είς δλα. Ό καιρός καθ' ον ή ηθική έχλευάζετο άπό τούς άνηθίκους έπέρασε^ Τήν ήθικήν επικαλείται σήμερον αυτή ή ίατρική διά τήν άνύψωσιν τής δημοσίας υγείας. Ή ίατρική εξελισσόμενη τείνει νά καταστή έπλτήμη προληπτική* εξελίσσεται άπό θεραπευτικής είς υγιεινήν. Θεμελιώδης δέ νόμος τής υγιεινής είναί ή εγκράτεια* άλλ' εγκράτεια χωρίς ήθικήν δέν είναι δυνατή* «τό ζήτημα τής γενετησίου αγωγής είναι ζήτημα κυρίως ηθικόν», άνευ ηθικής εμπνεύσεως «αι προσπάθεια ημών θά λήξωσιν είς θλιοεράν άποτυχίαν καΐ οίκτράν χρεωκοπίαν^, έλεγεν έν τφ προμνημονευθέντι συνεδρίφ δ Μ&ΙαρβΓΐ (πρβλ. «Ανατολή» Ε. 'Ιακωβίδου τεΰχ. Δ'.) δ δέ διάσημος Ρείΐιο1ιΙβΓ8ΐ6ΐ3βη έγραφεν έν τή «Υγιεινή τής Ψυχής» του : «τό άναγκαίον προς πρόληψιν καΐ έκρίζωσιν {τών νοσημάτων] δέ είναι μόνον ή υλική εκείνη ανατροφή ή λεγομένη ανδρική ή δποία δίδεται είς τά λύκεια, άλλα υψηλότερα τις καΐ άλλοία ανατροφή». Τήν άνατροφήν λοιπόν ταύτην, τήν ήθικήν, άς θέσω χεν,είς έργον. Είναι αϊσχρόν, είναι είδεχθές ή τρυφερά νεότης, ή;νεότης ποΰ είναι γεμάτη ποίησιν καΐ ίδανισμόν νά έρπη σάν σκώληξ. Δέν είναι ϊδιον δχι, δέν είναι φυσικόν τής ζωής ταύτης ποΰ είναι τ4ί;ον πτερωτή διά νά πετ^, νά σύρεται χαμαί. 'Άς τήν ύψώσωμεν! '*Ας μή άκούωμεν εκείνους ποΰ θέλοντες νά ομιλήσουν περί ελευθερίας.συμπεριλαμβάνουν είς τό περιεχόμενόν της καΐ τήν άρνησιν τιάσης ηθικής καΐ τό άχαλίνωτον επομένως τοΰ νέου. Μή άπατάσθε, ώ νέοι,',ή ελευθερία ή δποία σάς ένθουσι^, καΐ δι' αυτό σάς τήν προτάσσοι>ν," δέν είναι ή άρνησις κάθδ ήθικοϋ χαλινού. Ή τοιαύτη ελευθερία είναι παρφδία ελευθερίας, είναι- ίντίφασις καθαρά. Προσέξατε είς τό δξύμορο"^ "'Χή^^'^ ^ ^ σάς ρίχνουν. «'Κλευθερία! αποτινάξατε τήν δύναμιν τοΰ λογικοΰ καΐ τής ηθικής! έτσι θά ζήσετε ελεύθεροι, μακράν, έ'ξω άπό κάϋε νόμον ποΰ δεσμεύει τήν ένέργειαν σας 1» Ποία δέ είναι ή ε λευθερία ποΰ σάς καλοΰν; Τό νά γίνετε δοΰλοι τών δρμών ή^μιάς

11 εταίρας. Δέν είναι αίσχος, φίλτατοι νέοι, νά πετοΰ). εν τό λογι* κόν διά νά δουλεύσωμεν είς τά πάθη καΐ τά ακάθαρτα γύναια Δεν άμφιβάλλομεν, ώ νέε, είς τοΰ δποίοΐ) τό χέρι θά ττέση τό παρόν βιβλίον, δ^ι ή άνάγνωσίς του, τά σοφά καΐ πειστικά λόγια τοΰ είλικρινοΰς χριστιανού Ό Γ δαλιβά, δέν άμφιβάλλομεν δτι θά δονήση κάποιας χορδάς τής εύγενοΰς νεανικής ψυχής* ή αξιοπρέπεια, ή ευγενής υπερηφάνεια είναι άρεταΐ τής νεανικής ζωής καΐ δταν μάθη δ νέος, δτι αυτά καταρρακώνονται μέ τόν αίσχρόν βίον, θά σκεφθή άν πρέπει νά εξακολούθηση τόν ϊδιον δρόμον τής ζωής. Άλλ'αρά γεθά κατορθώση τό βιβλίον νά φέρτ;} καΐ πέραν τούτου αποτέλεσμα ; θά κατορθώση νά πείση μερικούς δτΐ-δ δρόμος τόν όποιον ακολουθούν δέν είναι καλός, καΐ δτι ο φείλουν ν' αποφασίσουν αμετακλήτως ν' αλλάξουν βίον; Αμφιβάλλω : Δυστυχώς, σκόπελος ανυπέρβλητος ευρίσκεται έμπροστά, επάνω είς τόν όποιον σάν κύματα σπάζουν αί ευγενείς άποφάςτεις τοΰ νέου! Καί αυτός είναι ή κοινωνία, τό περιβάλλον, θά ήτο πολύ τολμηρόν, άς τό δμολογήσωμεν, δι'ινα νέον νά θελήση νά ζήση κατά τάς υποδείξεις τοΰ λογικού κιΐ τής ηθικής. Ή κοινωνία μέσα είς τήν δποίαν θά ζήση είναι τόσον ζυμωμένη μέ τήν αίσχρότητα σήμερον, ώστε κατήντησε νά νομίζη, νά πιστεύη μάλλον, δτι είναι φυσικός δ δρόμος ποΰ περπατεϊ καΐ πάντα, που δέν θέλει νά συμμορφωθή προς τήν πορείαν της, θά άποκαλέση τό όλιγώτερον ύποκριτήν καΐ άνθρωπον, δ ό ποιος είναι πίσω άπό τόν κόσμον Ι Ή κοινωνία είναι ένας χείμαρρος καταρρακτώδης ποΰ τρέχει τιρός μίαν διεύθυνσιν,τήν διεόθϋνσιν τής άκρασίας. Ένας νέος αποφασίζων νά ζήση διαφορετικά, άς τό εϊπωμεν, δέν πρέπει νά είμεθα ίδεολόγοι, θά ίσοδυνάμει προς τό νά ήθελεν ένα λιθάριον τό δηοΐο^ σόρνει δ χείμαρρος, νά στρα φή ^πίσω προς τάς πηγάς. Τό παράδειγμα ϊσως νά σέ άποκαρδιώνη, ώ νέε. Έν τούτοις άν έχης τό θάρρος καΐ τήν άνδρείαν νά κλείσης τά αυτιά σου προς κάθε είσήγησιν μερικών φίλων σου ποΰ έρχονται νά σοϋ δώσουν συμβουλάς, άν έχης τήν άπόφασιν νά ζήσης σύμφωνα μέ δτι δ ανθρώπινος καΐ θ$ΐος νό ΐος έπι^

12 10 τάττει, τότε θά μπόρεσης νά ζγ^σης σώφρων, νά'τήρησης τάς δυνάμεις σου διά τόν φυσικόν του; προορισμόν, τόν γάμον. Διδάσκαλοι δέ, κληρικοί καΐ γονείς δσοι πιστεύουν δτι ή άνθρωπότης, ώς κοινωνία μπορεί νά προάγεται, άςέργαάθοΰν δπως σύν τφ χρόνφ δημιουργήσουν ^'να νέον περιβάλλον καταλληλότερον γιά νά ζήση κανείς μέσα ζωήν φυσικήν. Οι γονείς δέν.είναι ^ροόν νά εγκαταλείπουν τάϊδιά των σπλάγχνα είς τήν τύχην των διά νάτά^ βλέπουν κατόπιν φθειρόμεναέξ ιδικής των ύπαιτιότητος. Οί υπεύθυνοι δέ διά τήν διαμόρφωσιν τής νέας γενεάς δέν θέλουν, πιστεύομεν, νά βλέπουν τούς κόπους των νά γ^ρεωγ,ο' πουν. 'Άς παταχθή λοιπόν αμείλικτα κάθε περίστασις έξαχρειοΰσα τόν νέον. Ρυπαρά φιλολογία, άσεμνα θεάματα, συναναστρο φαΐ δποπτοι. Πλαΐειά δέ'δ δ νέος άς φωτίζ-εται περί τών κινδύνων, ίνα ώς λαμπάδα έχηδσα θά άκούση καΐ φωτίζεται είς τά κινδυνώδγ] καΐ θορυβώδη μονοπάτια τής πολυτάραχου νεανικής ζωής.μακράν ή σεμνοτυφίαΐ Δέν είναι ηθική! είναι άνηθικότης. ' ΑΕ, θυσίαι έπι τοΐί^^ωμοό τής Αφροδίτης έν τή νεανική ζωή, ύπό οεανδήποιιε μορφήν είναι φοβερά μάστιξ διά τήν ανθρωπότητα διά τήν πρόοδον και άνάπτυξιν αυτής* '-«ή πρόοδος είναι προϊόν^ λέγει δ ΝοΓϋαα, τής υπό τοΰ ανθρώπου δσον το δυνατόν αόστηροτέρας καταδαμάσεως τών κτηνωδών αύτοΰ δρμών». "Οσοι λοιπόν θέλουν νά ζήσουν καΐ νά προαχθούν ώς κοινωνία, ώς έθνος άς πολέμου"^ τόν άσπονδότερον τής προόδου έχθρόν, τήν άσέλγειαν. Μετά τά ανωτέρω τά όποια ευμενώς παρεχωρήθησαν διά τήν παροϋσαν εκδοσιντής «ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ύπό σεβαστού και φίλου προσώπου, θά μάς έπιτρέ\^>ΐ} ό αναγνώστης νά προσθέσωμεν και ή μεϊς ολίγας γράμ μάς* τάς άπευθύνομεν προς τούς φίλους συνομίληκας νέους : δταν, Θείςί πάντως συμπτώσει, δι' ή μας τουλάχιστον, επεσεν εις χειράς μας τό βιβλίον τό όποιον παρουσιάζομεν, τό έξομολογούμεθα φίλοι, ή έντύπωσις πού παρήχθη είς τήν ψυχήν μας ήτο τόση ώστε

13 τά αποτελέσματα έλπίζομεν δέν θά εξαλειφθούν. Θά είμεθα ευτυχείς, ευτυχέστατοι, άν και 10 μόνον άλλοι νέοι ευρεθούν έκ τής αναγνώσεως τής «ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» οχι νά μεταβάλουν βίον, άλλ' έστω καΐ μόνον νά βελτιώσουν άύτόν. Άν τούτο γίντ) ό σκοπός τής παρούσης εκδόσεως έ'επλήρώθη. Τό βιβλίον, επειδή προω'ρίσαμεν διά τούς πολλούς, έκρινα μεν καλόν ν' άπλοποιήσωμεν τό λεκτικόν^ον. Είς τίνα μέρη καταντά παράφρασις χωρίς δμως νά απομακρύνεται τοΰ πρωτοτύπου. ^'Εφροντίσαμεν δέ νά πλουτισθή ή παρούσα έκδοσις και διά πολλών υποσημειώσεων προς έπίρρωσιν τών γνωμών τού συγγραφέως δι' άντιπαραθεσεο^ς γνωμών και όίλλων επιστημόνων. ' Έν τφ Π. 'Ιεροδιδασκαλείφ»Απρίλιος ΣΓΑΑΟΓΟΣ ΙΕΡΟ ΣΠΟΪΔΑΣΤΩΝ,

14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Ή «ΝΕΑΝΙΚΗ ΖΩΗ» είναι διά πολλοός ή ζωή τών διασκεδάσεων καΐ τών άτϊηγορέυμένών απολαύσεων, εντός τής άσωτείας. Δι' ημάς δμως καΐ διά πάντα σκεπτόμενον, είναι ή φρόνιμος καΐ κανονική έν τή έγκρατεία ζωή, μέχρι τής ώρας τοΰ γάμου. Έκαστος νεανίσκος ανάγκη ^ νά έκλέξη μέταξυ τών δύο δρόμων, τοΰ τής ανδρικής τιμής καΐ τής έξευτελιστικωτάτης τών κακιών. Άφιερώσαμεν τό βιβλίον τοΰτο είς τήν μελέτην του σπουδαίου διλήμματος, τό δκοχο\ προβάλλει οδτως είς τόν είσερχόμενον είς τήν ζωήν καΐ έλπίζομεν δτι αε γνώμαι ημών θά έτζίδοκιμασθώσιν όπό τοΰ νέου άναγνώστου. Ό δρόμος άλλως, τόν όποιον ημείς, δυνάμει πάντων τών πειστικών επιχειρημάτων, όποδεικνόομεν, είναι δ καλός Ζρδμος, τόν όποιον δεικνύει τό λογικόν καΐ ή Επιστήμηκαΐτόν δποίον έ π ι τ α κ τ.ι κ ώ ς παραγγέλλει ή μήτηρ Εκκλησία. Περίεργον ίσως είς πολλοός θά φανή νά βλέπωσι λόγιον χριστιανόν, κηρύσσοντα τήν έγκράτειαν είς τοός νέους τοΰ 20οΰ αίωνος. Τά «ίσχυρά» λεγόμενα πνεύματα έπιμένουσιν ακόμη είς τάς κατ' αυτής κατηγορίας καΐ είς τά σοφίσματα υλισμού παρακμάσαντος καΐ ήττηθέντος καί μένουσιν οπίσω παραδόξως, διότι δλος δ σήμερον διασκεπτόμενος κόσμος, ομόφωνος αναγνωρίζει δτι ή εγκράτεια είναι αρετή κ ο ιν ω ν ι κ ή, καθήκον όγιείας, άλλα καΐ αρετή σόναμα χριστιανική. 0Ε φυσιολόγοι καΐ οϊ Ιατροί δέν παραπαίζουσι πλέον περιφρονητικώς τήν σωφρρσόνην* δέν θεωρουσι πλέον αυτήν ώς τερατώδη ή αδύνατον, άλλ' όψηλοφώνως συνιστώσιν αυτήν καΐ ε πικαλούνται τήν βοήθειαν τών πολιτικών, τών ήθολόγων, μάλιστα δέ τήν τοΰ κλήρου είς τόν διωγμόν, τόν δποίον έξβγείρουσι κατά τής ακολασίας.

15 13 Όποία άπδτομος αλλαγή /γνώμης! Όποιον μ^ημα Ι Πρό ολίγου ακόμη ή «Επιστήμη κατεδίκαζε τάς όιτό τής θρησκείας προβαλλομένας ευγενείς άρετάς». Επαναφέρει αότάς είς τήν πρώτην άξίαν άτιμζρο'^. Διατί ; Διότι χάριν τοΰ κόμματος τοΰ Τλισμοΰ, τά κοινά ήθη άπό αίώνος ήδη ενός. είς βαρόν εξετέθησαν κίνδυνον καΐ διότι σήμερον αναρίθμητα δυστυχήματα, φυσικά τε καΐ ηθικά προσίάλλουσι/τδν άνθρωπον, καΐ άπειλοΰσι τό μέλλον τής κοινωνίας. Προθύμως δέ έπαναλαμβάνομεν τά τών θαρσαλέων ημών συναδέλφων καΐ τό βιβλίον ημών είναί τις μετρία είσφορά είς το τόσον μέγα λαί τόσον άναγκαίον αυτών έργον. Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1899 συνήρχετο έν Βρυξέλλαις σπ^υδαίον παγκόσμιον Συνέδριον υπέρ τής έκ τής συφιλίδος καΐ τών αφροδισίων παθών προφυλάξεως, είς τό δποίον έλαβον μέρος Ιατροί, πολλοί, δλοι δέτήν αυτήν φρικώδη κραυγήν εβαλον, ά- παιτήσαντες τήν βοή θ ε ι αν τ ή ς'η θ ι κ ή ς όπερ τής κινδυνευουσης 'Γγιεινής..- Ό έν Βερολίνφ καθηγη^τής Αεσέρ (Ι^θ88βΓ) ομολογεί καΐ διακηρύττει δτι «είναι ανάγκη μ ε γ ά λ η νά άνυψωθή ή ή θ ι- κ ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς τοΰ λαοΰ». Ό Δρ Νάϊσερ(Νθί886Γ) καθηγητής έν Ηρεσλαυΐί^, είναι σαφέστερος. Είς μίαν σοφήν του μελέτην ζητεί νά εΰρη τόν τρόπον τής ελαττώσεως τής πορνείας των ανδρών καΐ άφόβως προτείνει τά εξής : «Π ά ν τ ε ς ο Ε δ π ω σ δ ή π ο τ ε έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι ύ- > π έ ρ τ ή ς έ κ π α ι δε ύ σ ε ως καΐ ανατροφής» τω ν ν έ ω ν, είναι ανάγκη καθαρώς ν ά κ α-» τ α δ ε ι κ ν ύ ω σ ι τ ο ό ς έ ξ ω τοΰ γάμου κ ί ν δ ύ-» νους τών σ α ρκ ι κ ώ.ν ά κ ο λ α σ ι ώ ν καΐ τό ΔΥ ΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΡΆΤΕΙΑΣ. '» Ανάγκη νά Εδρυθώσι Σύλλογοι προσηλυτικοί κατά»τής κακοηθείας καΐτ ή ς πολυποσίας (τοΰ» άλκοολισμοΰ)».

16 14 «Πόλεμος κατά τής πορνογραφίας». ^«Ευθύνη ποινική τοΰ ανδρός διά τάς συνεπείας τών άνομων μίξεων» κτλ. Ή όπερ τής άληθοΰς Τγιεινής καί τής αρχαίας Ήθικης άντίδρασις αυτή τής Επιστήμης είναι σωτήριος* είθε νά μεγαλυνθή αδτη, νά έξαπλωθή^ νά γένικευθή! Ι ίθε οε δυνατοί τής κοινωνίας δλοι, σύνολοι νά συνενωθώσι διά τόν θρίαμβον τής αρετής!... Είθε οε νέοι, διδασκόμενοι όπό τοσούτων εκλεκτών συμβούλων, νά προφυλάσσωνται διά παντός άπό τήν βδελυράν τής ακαθαρσίας κακίαν καΐ νά διατηρώσιν άμόλυντον καΐ καθαρόν τό άνθος τοΰτο τής άθωότητος, τό δποιον είναι ή δ ύ ν α μ ι ς, ή τιμή καΐ δ στολισμός τής ηλικίας καϊ ή έξασφάλισις τοΰ μέλλοντος αυτών!... Ίδοό ή ένθερμος ημών ευχή καΐ ή ακλόνητος -έλπίς!

17 Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ι» ^^1 ι - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Ή άγαμε». Άπό τής αρχής τής εφηβικής ηλικίας καΐ μέχρι τοΰ.γάμου του, δ νέος είναι, κάί πρέπει νά μένη άγαμο ς. ΑναμφιβόλωςαΕ παρεκτροπαΐ είναι ένδεχόμεναι. Ό κόσμος τά συγχωρεί δλα είς τοός νέους κάι δλα συντελοΰσι διά νά τοός καταστήσωσιν ελαφρούς, είς^, τήν ήλικίαν αυτήν, είς τήν δποίαν ή απειρία καΐ ή υπερηφάνεια όποβοηθοΰσι τάς ταραχώδεις ορέξεις τών αίσθήσεων. Άλλ'έάν δ νεανίάς σέβεται τόν εαυτόν 'του, θέλει δέ νά σέβεται καί τους άλλους, καΐ νά ακόλουθη τόν ηθικόν νόμον, αποφεύγει τάς καταχρήσεις τάς σαρκικάς καί ζή κ α θ α ρ ός. Ή αγαμία αΰτη τόσον Ιχει τήν βαρύτητα καί διά τ^ν καθένα καί διά τήν κοινωνίαν, ώστε οσαδήποτε καΐ άν εϊτΐωμεν περί τής φύσεως αυτής καί τών στενών καί αναγκαίων σχέσεων,αε δποίαι ενώνουσιν αυτήν προς τήν έγκράτειαν, είναι ολίγα, 'Άς άρχίσωμεν λοιπόν άπό τόν άλήθή αυτής δρισμόν. Άγαμος λέγεται εκείνος, δ οποί9ς'' θεληματικώς καί διά διαφόρους λόγους δέν νυμφεύεται* μαζί μέ τήν άγαμίαν αότήν έννοοΰμεν καί τήν έγκράτειαν ή δποία δέν μπορεί νά χωρισθή άπό τήν παρθενίαν. ν / 'Ο άγαμος απέχει τών γυναικών καί έγκρατεύεται. Είναι δέ πασίγνωστον δτι ή ζωή αύτοΰ είναι γεμάτη άπό εμπόδια, ά πό αγώνας, άπό θυσίας. Ή φύσις ουδέποτε αφήνει τά δικαιώματά της. ΟΕ ερεθισμοί τής γενετησίου δρμής δέν αφανίζονται. Καί'^έν είναι μέν τόσον.δυνατοί δσον είς εκείνους ποΰ τοός προκαλοΰν* είναι δμως πολό ζωηροί ^ καί είς τόν νέον" τόν άναζήτοΰσι καΐ τρέχ^υσιν οπίσω αύτοΰ. Ό.,έγκρατής γνωρίζει το χρέος του. ΑΕ σαρκικαΐ επιθυμία;

18 16 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ μάταια τόν πειράζουν καί τόν ένοχλοΰν* άντιπολεμεί γενναίως τάς βλαβεράς επιθυμίας* καθησυχάζει τάς ακατάπαυστους έπαναστάσε;ς τής φιληδονίας καί προφυλάττει τήν καρδίαν καί τάς αίσθήσεις του άπό τοΰ νά τάς μολύνη. Ή συνήθης αγαμία είναι ή τών νέων, δσοι δέν ήνώθησαν ακόμη διά τοΰ γάμου, καίοε οποίοι είναι αποφασισμένοι, πιστοί είς τόν νόμον τοΰ Θεοΰ καί είς τόν τήξ τιμής, νά διαφυλάξωσι διά τήν συζυγικήν κλίνην τάς άπαρχάς τής καρδίας των, τόν πρώτον αότής έρωτα. Άγ^α είναι ή ζωή εκείνων, δσοι έκ καθήκοντος ή'άπό,δρεξιν δέν νυμφεύονται καί έξακολουθοΰντες νά ζώσιν είς τόν κόσμον, φυλάττουσι θρησκευτικώς τήν έγκράτειαν. Είδος τής αγαμίας ίδιαίτερον είναι καί ή θρησκευτι κή ή ή εκκλησιαστική αγαμία τών Αρχιερέων, Ιερομόναχων, Μοναχών, Μοναζουσών. Ούτοι όπεχρέωσαν εαυτούς δι' υποσχέσεως τήν δποίαν έμελέτησαν τερώτα, τήν δποίαν Ιδωκαν έμπροσθεν τοΰ θυσιαστηρίου καί ή δποία τοός δεσμεύει δ^ιά παντός. Έπιθυμών νά άφιερωθή είς ζωήν τελειοτέραν, νά άκολουθήση τήν εύαγγελικήν τελειότητα δ άνθρωπος, τάσσει είς τόν θεόν σ ω φ ρ ο σ ύ ν 7/ ν ϊ^αί αφήνει. τόν γάμον δλοτελώς. Δέν πρόκειται νά περιγράψωμεν τήν άσύγκριτον άξίαν τοιαύτας ζωής. (^) Συγγραφείς έπιτηδει^τεροι έξεπλήρωσαν τό καθήκον τοΐίτο (*) καί δέν εϊμεθα ίσως Εκανοί νά άντικαταστήσωμεν αυτούς. Άλλ' άπαραίτητον φαίνεται είς ημάς νά όποδείξωμεν δτι ή θρησκευτική αγαμία είναι ή άπόδειξις καΐ τό πολύτιμον άρχέτυπον τής άλλης, τής κοινής, κοσμικής αγαμίας, καί αε δύο άλλως τε περιέχουν τάς ίδίας ά'ρετάς, Ιχουσιν ανάγκην'ίσης αόταπαρνήσεως, μόναι δέαε ευσεβείς ψυχάΐ δύνανται νά κατορθώσωσι ταύτας. Πάλη τοιαύτη είναι ϊ'^^οξος- άλλ' δ άγαμος δέν θεωρεί ί δικήν του τήν τιμήν δτι κατώρθωσε νά μείνη τέτοιος άλλα άνα- (1) 2ημείωσΑς της παρούσης εκδόσεως. Ό κ. ήμδν 'ίησοδς Χριστός εις εκείνους επιτρέπει νά μείνουν άγαμ?ί οϊτινες έγεννήθησαν μέ φυσικήν βδελϋγμίχν έΐς τόν γάμον κχι Ιρωτα εις τήν παρθενίαν «6 δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω». (2)"ΊδεΡ. Μοη8&ΐ3Γ6, ΟοηίόΓβηοββ άβ Ν. Ο. ΟαΓβιηβ 18^7.

19 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ» 1Τ γνωρίζει καί ευχαριστεί ΕΚΕΙΝΟΝ, ^στις μόνος καθιστοί αότόν ίκανόν είς τοΰτο. Ό Θεός εόλογεί,. ενδυναμώνει, υποστηρίζει τοός εγκρατείς καί εκείνοι ένδυναμουμενοι έν Αότψ, προσεύχονται, όπομένουσι καί-^έργάζονται, άναμένοντες. τάς αίωνίους ά- μ«?^ί. ίίυπριακη ΒΙΒΛΙΟ0ΗΚΚ 'Ιδοό ή αγαμία, δπως τήν θέλει το λ-ογικόν καί ή Θρψ σκεία, δπως παράγει αότήν καί διατηρεί μεταξό ημών τό πνεΰμα τοΰ Χρίστου είναι ή μ^νη αληθής άγ α μ ί α. Πρέπει δ-, μως νά δμολογήσωμεν, προς έντροπήν τών ανθρώπων, δτι ό πάρχει άλλη αγαμία, τόσον κακή, δσον ή πρώτη είναι καλή* τόσον -γεμάτη άπό κινδύνους^ δσον ή άλλη είναι ωφέλιμος και αναγκαία* ή αγαμία δηλαδή τοΰ έγωϊσμοΰ καί τής ακολασίας, ή, ψεύτικη άγ αμ ί α τών ά σ^ε λ γ ώ ν, μέ άλλα λόγια ή ψ ευ δ ή ς αγαμία. Τήν γνωρίζουσι, μάλιστα δέ τήν εφαρμόζουν περισσότερον άπό τήν άληθινήν. Είναι τρΰ συρμοΰ καΐ τήν ευνοεί ό κόσμος, Τρίχει είς δλους τοός δρόμους καί κατορθώνει τοός ακάθαρτους αότής σαοπο^ς πανταχοΰ, σπείρουσα πλουσίως τήν κ α τ ασ τ ρ ο φ ή ν καί τήν άτι μ ί αν έίς τάς καρδίας καί τάς οίκογενείας. Καί ποίος ποτέ θά ήδύνατο, ποίος: θά έ-,τόλμα νά σύγχυση αότήν μέ τήν άληθινήν άγαμίαν, ή δποία θεμελιώνεται επάνω είς τήν άρετήν καί κατορθώνεται μέ μεγάλα$ θυσίας ; Έκτος τοΰ ^^ομίμοί) γάμου, τοΰ γινομένου πρό του θεοΰ, υ πάρχει όπήρξε πάντοτε ή "^ ογ^ο ς συζυγία, ή π.α ρ ά ν ο- μ ο ς, Ιχουσα βαθμ^ός διαφόρους, άπό τής συνήθους παλλακείας, άπό τής ψεύδους ο ί κ ο γ ε ν ε ί α ς, μέχρι τών ελαφρών καί εφήμερων σχέσεων. Τό Κράτος έπί πολό διετήρησεν, ώς φραγμόν κατά της ακολασίας τών ηθών, τό άδιάλυτον τοΰ γάμου, τ^ όποιον διδάσκει κάί απαιτεί ή Εκκλησία (^) άλλ' υ πεχώρησε σήμερον είς τ^ν χείμαρρον τής ασεβείας τής άσελγοΰς, παραδεχθείσα τόν άπαίσιον δρόμον τοΰ δ ι α ζ υ γ ί ου. Νυμ- (') 2.Ε. Μόνον ή Δυτική Εκκλησία διδάσκει τό άδιάλυτον τοδ γάμου. Ή Όρθόδοξος ήμων εκκλησία ακολουθούσα την ρητήν έντολήν τοϋ Κυρίου ήμόδν. Ιτιιτρέπβι τήν διάλυσιν τοϋ γοίμου εις περιπτώσεις μοιχείας {πρβλ. Ματθ ιθ' 9),

20 18 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ φεύονται καί διαχωρίζονται κάτι τάς ορέξεις αότών. Ή έ λ ε υ- θέρασυμβίωσις άλλως τε προτιμάται περισσότερον άπό τοός νομίμους γάμους, άν καί αυτοί εόκολύνθησαν μέ τήν ελπίδα τοΰ διαζυγίου. "Εχομεν λοιπόν δύο είδη ενώσεων, τάς όπό τής Εκκλησίας καί τοΰ νόμου καθιερωθείσας, καί δσας δημιουργεί καί διαλύει έλε'υθέρως τό πάθος. Ή συνύπαρξις δύο αγαμιών συμβαδίζει μετά τών ποικιλιών τούτων τών γάμων. Άγαμος, νομικώς καί επισήμως, δέν είναι δ μή Ιχων γυναίκα καί φυλάττων δι' αυστηράς έγκρατείας τά θεία παραγγέλματα, άλλ' απλώς εκείνος, τοΰ δποίου δ γάμος δέν είναι εγγεγραμμένος" είς τά ληξιαρχικά βιβλία. 'Ιδοό ήψευδήςάγα- μ ί α, περί τής δποίας έγράφομεν ανωτέρω καί τήν δποίαν εόρίσκομεν πανταχοΰ. Τήν αίσχράν διαγωγή ν καί τά κακά ταύτης παραδείγματα είναι ανάγκη αυστηρότατα νά στιγματίσωμεν* διότι αΰτη είναι εκείνη ή δποία αναζητεί καί προτιμεί τήν έλευθέραν ενωσιν, παρά οεονδήποτε άλλον σύνδεσμον, Ιστω καί τόν γλυκύτερον. Ανευρίσκει είς αότήν τά κα>ά καί τάς απολαύσεις τοΰ γάμου, χωρίς τών αυστηρών αότοΰ καθηκόντων καί τών βαρέων φορτίων* αναλόγως τής ηδονής αότοΰ, άνάχογοί δίδει καί τήν έμπιστοσύνην, τήν μεγαλοδωρίαν αότοΰ. Τοιαύτη είναι ή τιμή τοΰ πολιτικοΰά γ ά μου, τοΰ ψ ε υ δ ο ΰ ς ά γ ά- μ ο υ, δ δηοίος έχει τήν άξίωσιν νά άπολαύη^ τοΰ συζυγικοΰ βίου, χωρίς δ μω ς κ α ί ν ά γ ί ν η τ α ι εμπράκτως πατ ή ρ, δστίς είναι φυγάς τοΰ γάμου, δουλεύει είς μόνην τήν ήδυπάθειαν καί πίπτει είς τήν πορνείαν! Ό νέος, δ φρόνιμος, ουδέποτε θά σύγχυση τήν άληθι νήν άγαμίαν μέ τήν βδελυράν αότήν παραποίησίν της. Άποφασίσας νά άν.ολοχ>^ί^ τόν νόμον τοΰ Θεοΰ καί συμφώνως προς αότόν νά ζή, θά κατανόηση δτι ή εγκράτεια είναι αότή ή οόσία τής αγαμίας καί δτι είναι Ιντιμον καί ώφέλιμον νά διατήρηση τάς πηγάς της ζωής καί νά διαφύλαξη τήν παρθενίαν μέχρι τής ημέρας τοΰ γάμου. Άν ή φωνή τής Ηθικής δέν έξαρκή νά καταπείση αότόν, ή τής Έ π ι σ τ ή μ η ς δμως δέν θά

21 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΕΑ» 19 κατορθώση τοΰτο, διότι αΰτη διδάσκει δτι ή άσωτε ία, είς τάς αρχάς τής νεανικής ζωής, είναι ή άίτία βαρύτατων φυσικών αρρωστιών.. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ΊΙ νεανική έγκ^τ^ά'^ε^ίΐ. Ισχυρά έκ μακράς πείρας, στηριζομένη έπί πειστικωτάτων αποδείξεων, ή Επιστήμη διδάσκει δτι μόνον είς τόγ γάμον πρέ* πει νά γνωρίσωμεν τήν συζυγικήν ζωήν καΐ δτί μαν^αν έπικίν- δυνον πάσχουσιν οε.νέοι ριπτόμενοι είς τήν πορνείαν... Απατηλός είναι δ ^ρδμος ο\)τος, είς τόν δκοΐο^/ οί ανόητοι νέοι φαντάζονται δτι" εό^ίσκουσι τήν ήδονήν, άλλ' δπου συναντώσιν, άλλοίμονον! άναποφεΰκτως, τόν κόρον, τήν άπάτην, τήν άπελπισίαν, πάθη ποικίλα, ενίοτε μάλιστα καί αυτόν τόνμνατον. 'Ιδθ;ό ή αυστηρά διδασκαλία τής επιστήμης. Συμπληρώνει άκριβέστα-τα τήν διδασκαλίαν τής'εκκλησίας καί είναι σπουδαιότατη ή τελική αυιη συμφωνία. Διά νά άκολουθήσωμεν τήν έπιστημονικήν πρόοδον τής σήμερον, ή δποία τόσον επαινείται, διά νά Ιμμένωμεν^ πιστοί είς τά διδάγματα τών διδασκάλων τής Φυσιολογίας, πρέπει νά έπιστρίψωμεν είς τό γράμμα τής τ α π ε ι ν ής Κ α τ γ^ χ ή σ'ε ω ς, ε''ς τήν τόσον άναγκαίαν καί τό σον υβριστικώς παραγνωρΐζομένην έντολήν έκείνην τοΰ Θεοΰ. Οό μοιχεύσεις.. Όόκ επιθυμήσεις τήν γυναίκα τοΰ πλησίον σου. Πόρνους καί μοιχούς κρίνει δ θεός(έβρ. ιγ' 4). ^Πριρήλθον πλέον άνεπιστρεπτεί οι χρόνοι Ικείνοι είς τοΐ!)ς ο ποίους διά νά καταπολεμήσωσι τήν Έκκλησίαν καί διά νά κα τακρημνίσωσι τό έργον τών λειτουργών αότής,οε οοψοί δοΰλοι τοΰ όλισμοΰ^άδιστάητως κατεπολέμουν τήν καθαρότητα, τήν ά- γνείαν δλας τάς εξαίρετους άρετάς δσας παραγγέλλει καί εξωθούν τάς νέας γενεάς είς τήν άκρασίαν έν ονόματι δήθεν κάποιας επιστήμης. Είδομεν τήν πλάνην καί τοός κινδύνους τοιαύτης τι-

22 20 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ> νός διδασκαλίας καί δλοι οε φρόνιμοι άναγνωρίζουσι σήμερον δχι πολό δικαία καί ευλογδς είναι ή άδιάλυτος συμμαχία καί ο Ε συνηνωμένοι αμφοτέρων αγώνες, τής θρησκείας καί τής Επιστήμης, προς άναστολήν τής αόξανούσης άνηθικότητος καί προς όποστήί^ιξιν τών αλληλέγγυων άρχων τής Υγιεινής καί τής Ηθικής. Έ πείρα Ιδειξεν δτι ή Τγιεινή στηρίζεται έπί τής Ηθικής, ή δποία Ιχει ανάγκην τής θρησκευτικής επικυρώσεως καί επιδοκιμασίας, καί οριστικώς άπέδειξεν δτι τό κτήνος τό ό ποιον όπάρχει μέσα είς τόν Μρωπο^^ είναι άγριον καί άκαταδάμαστον, έάν άφήσωμεν ελευθέρας τάς ορέξεις τών ενστίκτων αότοΰ, έάν δέν έπιβάλωμεν είς αότό τόν ζυγόν τοΰ λογικοΰ, φωτιζόμενου καί ένδυναμουμένου όπό τής πίστεως. Ή ανάγκη τής έγκρατείας' είναι φανερά είς \8λας τάς ηλικίας, άλλ' επιβάλλεται πρώτη καί ίδιαίταΐα είς τοός νέους, ά πό τής στιγμής-τής εφηβείας, (εφηβικής ηλικίας), μέχρι τής ώ ρας τοΰ γάμου. Είναι πρώτον τό αληθές έχέγγυον υ γ ι οΰς καί γονίμου γάμου, είναι δέ συγχρόνως καί ή τιμή τών συζύγων καί ή βάάις^αλής καί στερεάς ομοφωνίας. Πρό παντός δέ διά τοΰ τρόπου τούτομ έξασφαλίζομεν τήν π λ ή ρ,η τοΰ ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ ά ν ά π τ υ ξ ι ν (^) δ δποιος τοίουτ1>τρόπως, ανεμπόδιστος φθάνει είς τήν νεανικήν ήλικίαν, πράγμα τό δκοΐο"^ ή Τγιεινή θεωρεί ώς καθήκον αόστηρόν καί σπουδαιότατον. ΟΕ νέοι, δσους δ χαλινός τής πίστεως δέν συγκρατεί, είναι, σχεδόν μοιραίως, προωρισμένοι νά άπολέσωσι τά καλά ήθη* μή άκούοντες τήν έγκυρον φωνήν τής θρησκείας, αποκρούοντες τάς τρυφεράς συμβουλάς τών μητέρων, δέν εχουσι διάθεσιν νά όπακούωσι είς τήν σοβαράν διδασκαλίαν τής έτριστήμης καί δμως αε άρχαί αυταί δλαι μέ μίαν φωνήν δεικνύουσιν είς αότοός τόν εόθόν δρόμον καί διαφυλάττουσιν αότοός άπό τοός κρημνούς τής καταστροφής. (') Σ.Ε. Ώς γνωστόν οί φυσιολόγοι ερίζουν ώς οριον μέχρι τοϋ οποίοι) συμπληροΰται ή άνάπτυξις τοϋ οργανισμού, τό '2ο 25 έτος τής ηλικίας. Ι

23 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ» ^1 Εόθός ώς αίσθανθή τά κεντήματα τής γενετησίου δρμής, εόθός ώ; κινηθή όπό τής σαρκικής ορέξεως ή δυστυχής αΰτη νεότης^ ιεέρνει φωτιάν, παράφέρεται, περιφρονεί κάθε συμβουλήν, δέν ακούει πλέον ουτε λογικόν, ουιε συνείδησιν καί παραδίδεται είς τό πάθος μέ-δρμήν^"άκρά^ίητον* τοιουτοτρόπως όχι μόνον* παραβαίνει τόν νόμον τοΰ θεοΰ, άλλα καί προετοιμάζει είς έαυτήν φοβερά πάθη καί γ,δροί πρώϊμον, παρά φύσιν. ΑΕ πρόωροι καταχρήσεις άποτέλ^μα ταχό καί βέβαιον Ιχουσι τήν έξασθένισιν καί άλλοίωσιν τοΰ όργανισ.' οΰ, ενίοτε μάλ.στα προξενοΰσιν είς τό τέλος βαρυτάτας ασθενείας καί προσβάλλουσι καί αότάς τάς πηγάς της, ζωής. -Ή 'έπανάστασις, ή. άναστάτωσις τοΰ οργανισμού είναι συνέπεια αναπόφευκτος. 'Ο έ φ η β ο ς είναι προωρισμένος είς κοινωνίαν γάμου, άλλα δέν τφέπει νά ένέρυή τήν κλήσιν ταύτην.αμέσως* αίσθάνεται τήν έξέγ,ερσιν τήςσαρκδς καΐ πρέπει νά άναβάλλή τήν πράξιν* δέν είναι τοιμος διά τόν γάμον, άφ' οό έχει ανάγκην τελείας τών οργάνων αναπτύξεως, μέ άλλα λόγια δέγ είναι ^ίς ώραν γάμου, δέν είναι έπίγαμος. Συνήθω^ συγχέουσι τήν είς γάμον ωριμότητα μέ τήν έμφάνισιν τών σαρκικών ορέξεων, τήν εφ η β ε ία ν μέ τήν έπίγαμόν ή λ ικ ία ν. Ό Ιρως είναι δή^εν κατά πολλούς το κριτήριον τής προς γάμόν ωρίμου ηλικίας, ή αλάνθαστος τής φύσεως φωνή, ή προσκαλοΰσα τά'δύο γένη νά ένωθοΰν καί είς τήν δποίαν δέν είναι δήθεν έπιτετραμμένον νά άνθιστάμεθα. ^Ή πολό διαδεδομένη άΰτη γνώμη είναι παράδοξος* αντίκειται είς τό λογικόν ^καί διαψεύδεται δλοτελώς υπ' αότών τών τΐραγμάτων. ; 'Ιί εφηβική ηλικία εξελίσσεται, βραδέως* τά γεννητικά όργανα, διά νά άναπτυχθώσι τελείως, εχουσιν ανάγκην ετών πολλών, καί ή ενέργεια αότών έπί πολό" μένει δ υ ν ά μ ε ι μόνον τοιαύτη (ένδύναμος, αυτοδύναμος) {^) Οι όρχεις αυξάνονται βαθμηδόν καί κατ^ ολίγον* τά σπερματοζωΐδια αναφαίνονται κατ' - ' - ν (1) Σ. Ε. ΚαΙ βέβαια Ινας καρπός μόλις παρουσιασθγ/ δέν σημαίνει καΐ πώς είναι έτοιμος διά τροφήν. ~,

24 22 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕ1Α> αρχάς σπάνια, δέν κινοΰται πολό καί αργά μόλις αύξάνουσι καί ώριμάζουσιν. 'Η έξέλιξις αυτή τών οργάνων, ή βραδεία καί βαθμιαία, δέν πρέπει νά διαταραχθή δι' ενεργείας π ρ ο ώ ρ ου καί άκαίρου. Έν γένει ή Εκανότης προς γονιμοποίησιν εμφανίζεται μόλις εν ή δύο ϊτη μετά τήν προς συνουσίαν Εκανότητα. Μεταξό τών δύο τούτων δρίων ή εγκράτεια συνιστάται καί έπιβάλλεταί πως ύπ' αότής τής φύσεως* αε συγκοιμήσεις καί συνουσίαι απαγορεύονται είς τόν μή δυνάμενον νά γονιμοποίηση. Ά ν δ ρ ό τ η ς λοιπόν καί έπίγαμος ηλικία δέν, είναι τό αότό καί δέν πρέπει νά συγχέηται μετ' εκείνης. (^) Ό νεανίας, δ" όποιος ρίπτεται μόλις ά ν δ ρ^ ο ύ μ ενός είς τήν πορνείαν, θέλει δι' αότοΰ νά δείξη τήν ικανότητα του, νά δικαιολόγηση τάς αξιώσεις του, δτι είναι πλέον άνήρ. Είς τήν τΐαιδικήν ταύτην τής ματαιότητος έξαψιν είναι βέβαιον δτι θά καταχρασθή τάς αίσθήσεις καί δχι θά καταντήση είς κακίστας ακολασίας. Είναι ολίγοι δι' αότόν τό νά δειχθή άνήρ, άν δέν άποδείξη άνδρότητα διαρκή καί σταθεράν. Ώς έκ τής απειρίας αότοΰ, προτιμι^ νά συχνάζη είς τάς πόρνας, είς τάς κόρας τοΰ π&ζο^ρομίοό, είς τάς γραίας καί πεπαλαιωμένας εταίρας καί νά συλλαμβάνηται ενωρίς είς τήν «έρωτικήν άσθένειαν», έκείνην, τήν δποίανοε έξ επαγγέλματος ασελγείς -γνωρίζουσι νά άποφεύγωσιν, άπαραίτητον δμως θεωρουσι διά τήν τελειοποίησιν τοΰ υποψηφίου. Έ βλεννορραγία (^) δέν είναι καί τόσον ελαφρά, δσον νομίζομεν καί αι συνέπειαι αυτής είναι πολλάκις σοβαραί. Ό νέος Ιχει μέγα συμφέρον νά άποφεύγη'αότήν, ακολουθών τήν ά- στείαν συμβουλήν τοΰ ίατροΰ Ρικόρδου (Ηίοοη!)" «φύλαττε ά- (Ι) Σ.Ε. «Κατά τήν έφηβε(αν (17 21)έτ. ήλ. άρχεται ή εκκρισις της γονής καίτοι τά σπερματογόνα - δργανα δέν είναι ακόμη τελείως άνεπτυγμένχ* αΐ έπιθυμίαι άν^αφαίνονται (αλλά) ευτυχείς οΐ νέοι οί δποϊοι δεν παρασύρονται... διότι θέλουσιν ευτυχήσει νά διχτηρήσωσιν άκεραίαν τήν γενετικήν των δύναμιν εις ήλικίαν κατά τήν οποίαν'οΐ καταχρασθέντες άποβάλλουσι ταύτην άνεπιστρεπτεί.» (ϋβ1)αγ.) (2) Κοινώς «σκουλαμέντο».

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια Εξάντας Ελλήνων Οικογένεια Ο έρωτας είναι τυφλός και τυφλώνει. Η ανάγκη πολλές φορές ορίζει τον γάμο. Φοβερή δοκιμασία η δυσκολία για μια σχέση. Η σταθερή εργασία βοηθά στη σταθερή οικογένεια. Σοφότερος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού

Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού Διδ. Εν. 35 ( Β μέρος) Ο Βουδισμός ( βουδιστικός μοναχικός βίος, βουδιστική λατρεία, διαφορές Βουδισμού- Χριστιανισμού Δέκα βασικές υποχρεώσεις των Βουδιστών 1. Να σέβονται κάθε μορφή ζωής και να αποφεύγουν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος)

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) +Επισκόπου Νικοπόλεως Μελετίου Η θεωρία των ψευδαισθήσεων α. Η θεωρία Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι μυροφόρες γυναίκες έπεσαν θύματα παραίσθησης ή ψευδαίσθησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ

«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γ. ΜΑΡΤΖΕΛΟΥ Από τη Διακήρυξη της Διαθρησκειακής Συνάντησης στις Βρυξέλες το 2001 με θέμα «Η ειρήνη του Θεού εν τω κόσμο». Στη Διακήρυξη που βρήκε μεγάλη απήχηση, ιδιαίτερα στην οικουμενική προσπάθεια για την οικοδόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ»

«ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ» 1 «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ» Πηγή όλων των αγαθών είναι ο Θεός. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος. Μακριά από την αγάπη του Θεού όλα τα κοσµικά αγαθά είναι µάταια και επιβλαβή. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 3: Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ»

ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΙΜΙΛΙΟΣ ή ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ» Αν είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γεννιέται καλός και γίνεται μοχθηρός μόνο μέσα από την κακή επιρροή της κοινωνίας στην οποία ζει, η μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00

Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 Κατηγορία Κωδ. Βιβλίου Τίτλος βιβλίου Τιμή σε ευρώ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00118 ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ... ΒΛΕΠΕΤΑΙ; 2.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00111 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, 1ο βιβλίο 4.00 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 00112 ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Κυβερνήτες

Εξάντας Ελλήνων. Κυβερνήτες Εξάντας Ελλήνων Κυβερνήτες Η πειθώ είναι δυνατότερη της διαταγής. Όλες οι εξουσίες υποκλίνονται στην γνώση. Ο Λαός στα χέρια παράλογου ηγέτη γίνεται αυτοκαταστροφικός. Η φιλοδοξία φτιάχνει κυβερνήτες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία.

Αυτά τα δικαιώματα είναι η ισότητα, η ελευθερία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1 της 24ης Ιουνίου 1793 Ο γαλλικός λαός, πεπεισμένος ότι η λήθη και η περιφρόνηση των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι οι μόνες αιτίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 11: ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι γιατί χτίζοντας

Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι γιατί χτίζοντας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Α1. Με ανάλογο τρόπο (γίνονται) και οι οικοδόμοι και όλοι οι άλλοι γιατί χτίζοντας με καλό τρόπο σπίτια, θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, χτίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών

ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009. Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Ταξιαρχών Βρυξελλών 1 ΟΜΙΛΙΑ 1 ΚΥΡΙΑΚΗΤΗΣΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 8ΜΑΡΤΙΟΥ2009 ΙερόςΜητροπολιτικόςΝαόςτωνΤαξιαρχώνΒρυξελλών Αγαπητοί χριστιανοί, Η σημερινή Κυριακή διαφέρει από τις άλλες γιατί μας συγκεντρώνει όλους, ανεξάρτητα από την

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη).

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη). ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ (αποσπάσματα από το βιβλίο του Έριχ Φρομ «η τέχνη της αγάπης», Εκδόσεις Μπουκουμάνη). 1. Σ ένα πολιτισμό όπου επικρατεί το εμπορικό πνεύμα και η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ενότητα #2: Κοινωνικά αναμενόμενες συμπεριφορές για το φύλο Διδάσκων: Χουρδάκης Αντώνης ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας

Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-2013 αρχίζει σε μια δύσκολη για τη χώρα μας περίοδο λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης, που έχει δημιουργήσει πολλά οικονομικά αλλά και ψυχολογικά προβλήματα. Όμως, το έργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΚΕΙΜΕΝΟ Όσοι έχουν να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης 16 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 19 μαθητές της Β τάξης ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΑΝΥΨΗΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ Κάποτε η τροφή ήταν απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης

Ε. Κριτήριο αξιολόγησης 57 Ε. Κριτήριο αξιολόγησης Παιδιά, σ αυτό το σημείο σας δίνουμε ένα κριτήριο αξιολόγησης για συμπληρωματική εξάσκηση πάνω σε λεξιλογικές ασκήσεις και σε ανάπτυξη θεμάτων έκθεσης. Καλή επιτυχία!!! Η Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01

Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό. PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 Η θέση της γυναίκας στο ισλάμ και στο χριστιανισμό PROJECT 1 Υπεύθυνος καθηγητής Παπαγιάννης Γεώργιος ΠΕ01 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΟΜΑΔΑ Α PROJECT 3 Οι Γυναίκες Στον Ισλάμ Και Στον Χριστιανισμό ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Γονέων

Εξάντας Ελλήνων. Γονέων Εξάντας Ελλήνων Γονέων Δεν επιλέγουμε τους γονείς Η επιμέλεια και η τάξη έχουν τους ίδιους γονείς. Η υπερβολική αγάπη των γονέων οδηγεί σε τυραννία. Ντροπή, μέθοδος ελέγχου συμπεριφοράς των παιδιών. Η

Διαβάστε περισσότερα

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool

- SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool UNIVERSITY OF PATRAS Laboratory on Sociology and Education - SELF-EVALUATION project - Self-evaluation tool Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, σε ποιο βαθμό σας ταιριάζει προσωπικά η καθεμιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη!

«Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! «Tα 14 Πράγματα που Κάνουν οι Καταπληκτικοί Γονείς», από την ψυχολόγο-συγγραφέα Dr. Λίζα Βάρβογλη! Οι καταπληκτικοί γονείς κάνουν καταπληκτικά πράγματα! Και δεν εννοώ περίπλοκα, δύσκολα, ή κάτι τέτοιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1

ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ. Σελίδα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΑΝΘ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΘΕΜΑ 162ον (17691) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/14 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1. Φ.Β. Σελ. 86 Ήδη όμως, κύριοι βουλευτές...για τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά «Ξύπνα!» της 22ας Ιουνίου 1995 σελ. 9 1 Στη διάρκεια των 130 ετών της πολυτάραχης ιστορίας της, η Εταιρία Σκοπιά έχει δώσει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες στη γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007)

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Του Τάκη Ιωαννίδη (7-1-2007) Από τους αρχαίους χρόνους, οι πρόγονοί μας οριοθέτησαν τον πολιτισμό, ως ανθρώπινο έργο. Μια έκφανση του πνευματικού βίου

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1.

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. Β1. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Α1. ιότι η ηθική αρετή έχει σχέση µε τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήµατα. για την ευχαρίστηση δηλαδή κάνουµε µικρής αξίας πράγµατα, ενώ εξαιτίας της λύπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Ημερομηνία:.. Σχολείο:. Τάξη:. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (για τους μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Καλλιτεχνικών, Μουσικών, Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων.) Πρόλογος Αγαπητέ/ή μαθητή/τρια, Το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα