11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ $υκ Βιτρίνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ \\ίομ\χη. ίυύι " ^ Κ 155.5. $υκ. 1918 Βιτρίνα"

Transcript

1 11^11 ^ ':: ^^>^;^^- ''^-< -* ν^ Κ $υκ 1918 Βιτρίνα \\ίομ\χη " ^ ίυύι

2 1X16

3 Ι^Μ* ^ ΙΑΤΡΟΥ ΣΥΡΒΑΕ&ΟΥ (ΟΜΙΙΒΒίΕΟ) ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ ^ο' ί1ϊ=^ Α -ι 5/ Η ΝΕΑΝΙΓίΗ ΖίΩΗ ΜΕΤΑΦΡΑΕίε ΔΗΛΜ-ίΤΡΙΟΥ Χ, ΔΑΝΙΗΛ ΥΠΟ Δ 6 κατ 5. Θ. ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ π ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - >- /..- ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ ΤΓΠΟΙΣ "ΕΛΕΓΘΕΡίΔ.2^, }θΐδ Ι ΪΠΟΥΡΓΕ; ] βίβλιο^ι^ίη

4

5 Τ9 ΒΑΘΓΣΕΒΛΣΤ^ ΗΜΩΝ ΔΙΕΓΘΓΝΤΗ ΙΕΡΟΑΟΓΙΩΤΑΤΩ κ. ΑΡΣΕΝΙΟ, ΔΗΛΙΓΓΑΝΝΗ, ΕΙΣ ΟΝ Η ΙΔΐΙΑ ΤΗΣ ΪΙΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΓ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΕΡΓΟΓ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ, ΕΓΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΝΑΤΙθΕΜΕΘΑ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ.

6

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ Ή εκβοσις της «ΝΕΑΝΙΚΉΣ ΖΩΗΣ». ΙνΚόπρψ θά ρίψττ] μίαν πέτραν είς τήν ήρεμίαν καΐ τήν σιωπήν ή ' δποία έπικρατεΐ' έτΐΐ των ζητημάτων τά.δποία θίγει* θά ταράξη ϊσως ολίγοι τήν πρόληψιν ποϋ όπάρχει, δτι ενώπιον τοΰ νέου τίποτε δέν πρέπει νλ λέγεται περί τών τοΰ βίου-του, δτι είναι άύτ2> τοΰΐο άνήθικον, γονευς ή διδάσκαλος ή φίλος νά πάρη ώς θέμα συμβουλών του ΐήν διατύπωσιν τών κινδύνων ποΰ συνεπάγεται δ άκρατής'βίος τών νέων. Θά ύπάρξωσιν ϊσως μερικοί ποΰ καΐ άύτήν τήν ϊγζοσιν του παρόντος βιβλίου θά καταδικ.ί^σρυν -ευρισκόμενοι υπ^ τό, γ,ρ&τος τής υπαρχοόσης προλήψεως, διότι θά, ρίπτη δ συγγραφεύς τήν σεμνοτυφίαν διά νά δμιλήση έπι τής ωμής πραγματικότητας περί της ζωής τοΰ νέ^υ. Ημείς θεωροΰμεν τουναντίον τήν έκδοσιν εδχάριστον σημεΐον καΐέπιθυμ/ϊΰμ,εν νά περιμένωμεν άπ' αυτήν έκτ6ς τών άλλων ωφελειών καΐ τόν κλονισμ^^ν τουλάχιστον τής επικρατούσης γνώμης δτι ενώπιον τοΰ ~ νιου πρέπει νά σιώπώμεν πβρί των κατ' αυτόν. Νά σιωπώμεν* διαΐ! ; διότι είναιά^ήθικον νά λαμβάνη δ διά' τ6ν, νέον φροντίζών θέματα διδασκαλίας του «αισχρά» (!)' αλλά θά'έρωτοΰσα* αί,σχρ^ν είναι τό νά κτυπώ τξ)ν κώδωνα τοΰ;κινδύνου είς, τόν νέον, ή τίί νά αφήνω αότ^ν μέ τήν σιωπήν μου νά κά'ϊοί'^τρέφεται ; Είσεχώρησε δυστυχώς καΐ έδώ «ή κοινωνική τυπικδτης». 'Άς ασελγή δ νέος* άς καταστρέφεται* άρκετ νά παρουσιάζεται είς τά σαλόνια σάν έντιμος καΐ χρηστός.'αλλά, αγαπητέ άναγνώστα, τό ζήτημα δέν είναι μόνον ζήτημα ηθικής είναι ζήτημα αυτής τής καλοζωής μας διά τήν Όποίαν τόσον σήμερα οί άνθρωτροι κόπτονται, διά τήν Οποίαν δ σημερινός πολετισμό.ς αγωνίζεται. Δέν μάς τό λέγουν διάσημοι ίατροί δπογοι δ 8ιΐΓΐ)βο1, δ ΝβίθδΟΓ, δ Ι^βδδΘΓ, δ ΡιΐΘθ1ιίθΓ8ΐβ1)6η, μάς τό λέγει καθαρά ή πείρα τοΰ καθ' ενός δτι ή άνηθικότης, ή άκρασία είναι πηγή^ ασθενειών ποικιλώνυμων,,δτι είναι, τόδηλητήριον τοΰ εκφυλισμού προς τόν δποιον

8 γοργά προχωρεί ή σημερινή άνθρωπότης. ΚαΙ προκειμένου περ τόσον σπουδαίου ζητήματος δέν πρέπει νά μείνη κανείς αδιάφορος. Τό σύστημα τής σιωπής δέν είναι εκείνο, νομίζομεν, μέ τό οποίοι τό κακόν περιορίζεται. Δέν πιστεύω νά είναι κανείς τόσον αφελής ώστε νά πιστεόη δτι μέ τό νά τη ρήση άκραν μυστικότητα είς τά τής νεανικής ζωής, έφόλαξε τόν νέον καθαρόν. "Ολως τουναντίον, θά ελθη ήμερα κατά χήν οποίαν δ νέος ποΰ επιμελώς έ- προφυλάχθη νά μή άκούση, νά μήπάθη τίποτε, πιεζόμενος όπό τών εσωτερικών εξεγέρσεων, θά ζητήση νά εΰρη διέξοδον' θά τήν εΰρη άφ' έαυτοϋ, άν δέν εΰρη καλόν σύμβουλον, έστέ βέβαιοι, καΐ τότε ακράτητα θά πέση καΐ ή πτώσίς του θά ετναι μεγάλη, διότι άπαράσκευος πίπτει 'στόν τρομερώτερον αγώνα ποΰ χει δ άνθρωπος νά διεξαγάγη, τόν πόλεμον κατά τοΰ έγώ του. Διά τοΰτο νομίζομεν δτι ή σιωπή οόδόλως ωφελεί, άν δέν βλάπτη. Καθήκον γονέων, διδασκάλων καΐ οιοόζύίποτψ άλλου περί τής κοινωνίας φροντίζοντος είναι, νά μή κρύπτη τίποτε άπό τόν νέον άπό τής εποχής τής ενάρξεως τής γενετησίου δ ρ μ ή ς. Όφείλει νά σπεύδη νά καταστήση τόν νέον ένήμερον τών κίνδυνων οι δποϊοι έπαπειλοΰσιν αυτόν άν προ - ώρως κάμη χρήσιντών επιθυμιών του. Θά Ιπρεπε μάλιστα σπίτι καΐ σχολεΐον νά αναλαμβάνουν άπό κοινοΰ τό έργον τής υποστηρίξεως τής νεανικής ηλικίας. ΚαΙ θά σώζωνται άρα γε μέ τήν μέθοδον αότήν ; 'Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας σχών εδκαιρίαν νά διαφωτίση νέους ετών καΐ νά πειραματισθή έπ' αυτών ευρίσκεται είς θέσιν νά διαπίστωση δτι μέ διαφώτισιν καΐ 5πο - στήριξιν μονών έπί τίνα χρόνον έπηκολούθησε τελεία συγκράτησιςάπό οίουδήτινος σαρκικοΰ σφάλματος έπι 4 10 μήνας. Πιστεύω δθεν, δτι θά ήλαττοΰτο τ^ κακόν τουλάχιστον, έπαισθητώς, διά τής διαφωτίσεως καΐ τής υποστηρίξεως τοΰ μετανοήσαντος. Αρκεί νά κερδίση εκείνος ποΰ θάναλάβη τό λεπτό;^ τούτο ΙργοΊ, τήν έμπιστοσύνην τοΰ νέου ώστε καΐ τόν υποτροπιασμόν αότόν νά μή παρασιωπά. Δέν ένθυμοΰμαι ποΰ άνέγνϋ>σα δτι δίς έν Γυμνάσιον έν Γερμανί^ μίαν ήμέραν άπροσδοκήτως παρου-

9 σιάσθη καθηγητής παραστήσας τά τρομερά επακόλουθα τών νεανικών παρεκτροπών. Δέν γνωρίζω ακριβώς δποίον δπήρξε τό αποτέλεσμα τής δμιλίας του, άλλα είς δλους Ιφερε βελτίωσιν δπως λέγει δ αναφερών τούτο. Κάί αυτή ή' βελτίωσις δέν είναι κέρδος ; 'Αλλά καΐ σύγχρονον καΐ άπό τήν ίδικήν μας κοινωνικήν ζωήν παράδειγμα έχομεν. Κύριος τις δστις είναι σγιμ^ρό^^ έντιμος καΐ υγιής οίκογενειάρχης υπερηφάνως διηγείται, καΐ δέν έχει λόγους έκ τών υστέρων νά πλάττη μύθους, δτι είχε τό ευτύχημα νά Ιχη μητέρα ή δποία του ενέπνευσε τόν φόβον άπό πολύ μικράς ηλικίας, καΐ τήν άποστροφήν προς πάσαν βδελυράν πράξιν καΐ τήν πλέον άθφοτέραν (άν όπάρχη τοιαύτη). "Εγινε 19 ετών καΐ ήτο τελείως αγνός άπό οιασδήποτε πράξεως Ι Ό βίος του κατόπιν δι-' εκρίθη καΐ διακρίνεται έπι έγκρατείί^ι διότι μόνον Ιν τφ γάμφ έζήτησε τήν ΕκανΟποίησιν τής φύσεως Πράγμα άπίστευτον' καΐ δ μως γεγονός! Είναι μοναδικόν θά εϊπητις. ΝαΙ άλλα καΐή μήτηρ υπήρξε μοναδική. Ηοιός μπορεί νά διϊσχυρισθή δτι ή ϋπάρξις πολλών τοιούτων μητέρων δέν θά έδημιόόργει καΐ πολλούς εγκρατείς ; 'Αλλά καΐ δέν. χρειάζονται πολλ-ά λόγια διά νά υποστηρίξουν τήν δ ι α φ ώ τι σ'ι ν. Έν Ευρώπη οκο\) ά,τίό τίνος άντίδρασις διεξάγεται κατά τής άνηθικότητος ή οποία απειλεί καΐ αυτό τό κοινωνικόν όίκοδόμημα, είς συνέδρια παιδαγωγικά καΐ διεθνή Σχολικής υγιεινής (οίον τό κατ' Αδγουστον 1910 έν Παρισίοις διεθνές συνέδριον Σχολικής υγιεινής είς τό 6τ:οΙο^ παρίσταντο 1500 Ιι,έλη καΐ ά.'^τεπροοωτι&ύο'^το 30 κράτη) ή γνώμη περί πλήρους διαφωτισμοΰ υπερίσχυσε. Ζήτημα υπάρχει μόνον περί τοΰ χρόνου τής δ ι α φ ω τ ί σ ε ω ς* δπάρχουσι δέ καΐ οε φρονοΰντες έν, οίς δ Ν. ΡαβίΓ δτι ή διαφώτισις δέον νά. άρχεται πριν ή δ νέος αίσθανθη'τοός νυγμούς τής επιθυμίας, κατά τήν ο 5 δε τ έ ρ α ν ώς τήν καλεί περίοδον. Δέν φρονοΰμεν ημείς δτι είναι καιρός δι' ημάς νά άρχίζωμεν άπ' έκεΐ, είναι δμως καιρός, καΐ πάντοτε είναι, νά φωνάζωμεν, άπό τής έδρας οΐ διδάσκαλοι, άπό τής οικογενειακής Ιστίας οί γονείς, άπό τοΰ έξομολογηταρίου δ' ιερεύς, άπό τής επιστημονικής έ'δρας δ είλικρινής ίατρός, τοδς κινδύνους οΐ δποιοι,

10 8 ακολουθούν τάς ακολασίας τής νεανικής ζωής. 'Εν Άγγλίι^, ου-.χ1 πρό πολλών έΐών Σύνοδος επισκόπων έλάμβανεν αποφάσεις περί της άγνότητος τών νέων, δι^έγκυκλίου δέσυνίστα αγνότητα είς δλα. Ό καιρός καθ' ον ή ηθική έχλευάζετο άπό τούς άνηθίκους έπέρασε^ Τήν ήθικήν επικαλείται σήμερον αυτή ή ίατρική διά τήν άνύψωσιν τής δημοσίας υγείας. Ή ίατρική εξελισσόμενη τείνει νά καταστή έπλτήμη προληπτική* εξελίσσεται άπό θεραπευτικής είς υγιεινήν. Θεμελιώδης δέ νόμος τής υγιεινής είναί ή εγκράτεια* άλλ' εγκράτεια χωρίς ήθικήν δέν είναι δυνατή* «τό ζήτημα τής γενετησίου αγωγής είναι ζήτημα κυρίως ηθικόν», άνευ ηθικής εμπνεύσεως «αι προσπάθεια ημών θά λήξωσιν είς θλιοεράν άποτυχίαν καΐ οίκτράν χρεωκοπίαν^, έλεγεν έν τφ προμνημονευθέντι συνεδρίφ δ Μ&ΙαρβΓΐ (πρβλ. «Ανατολή» Ε. 'Ιακωβίδου τεΰχ. Δ'.) δ δέ διάσημος Ρείΐιο1ιΙβΓ8ΐ6ΐ3βη έγραφεν έν τή «Υγιεινή τής Ψυχής» του : «τό άναγκαίον προς πρόληψιν καΐ έκρίζωσιν {τών νοσημάτων] δέ είναι μόνον ή υλική εκείνη ανατροφή ή λεγομένη ανδρική ή δποία δίδεται είς τά λύκεια, άλλα υψηλότερα τις καΐ άλλοία ανατροφή». Τήν άνατροφήν λοιπόν ταύτην, τήν ήθικήν, άς θέσω χεν,είς έργον. Είναι αϊσχρόν, είναι είδεχθές ή τρυφερά νεότης, ή;νεότης ποΰ είναι γεμάτη ποίησιν καΐ ίδανισμόν νά έρπη σάν σκώληξ. Δέν είναι ϊδιον δχι, δέν είναι φυσικόν τής ζωής ταύτης ποΰ είναι τ4ί;ον πτερωτή διά νά πετ^, νά σύρεται χαμαί. 'Άς τήν ύψώσωμεν! '*Ας μή άκούωμεν εκείνους ποΰ θέλοντες νά ομιλήσουν περί ελευθερίας.συμπεριλαμβάνουν είς τό περιεχόμενόν της καΐ τήν άρνησιν τιάσης ηθικής καΐ τό άχαλίνωτον επομένως τοΰ νέου. Μή άπατάσθε, ώ νέοι,',ή ελευθερία ή δποία σάς ένθουσι^, καΐ δι' αυτό σάς τήν προτάσσοι>ν," δέν είναι ή άρνησις κάθδ ήθικοϋ χαλινού. Ή τοιαύτη ελευθερία είναι παρφδία ελευθερίας, είναι- ίντίφασις καθαρά. Προσέξατε είς τό δξύμορο"^ "'Χή^^'^ ^ ^ σάς ρίχνουν. «'Κλευθερία! αποτινάξατε τήν δύναμιν τοΰ λογικοΰ καΐ τής ηθικής! έτσι θά ζήσετε ελεύθεροι, μακράν, έ'ξω άπό κάϋε νόμον ποΰ δεσμεύει τήν ένέργειαν σας 1» Ποία δέ είναι ή ε λευθερία ποΰ σάς καλοΰν; Τό νά γίνετε δοΰλοι τών δρμών ή^μιάς

11 εταίρας. Δέν είναι αίσχος, φίλτατοι νέοι, νά πετοΰ). εν τό λογι* κόν διά νά δουλεύσωμεν είς τά πάθη καΐ τά ακάθαρτα γύναια Δεν άμφιβάλλομεν, ώ νέε, είς τοΰ δποίοΐ) τό χέρι θά ττέση τό παρόν βιβλίον, δ^ι ή άνάγνωσίς του, τά σοφά καΐ πειστικά λόγια τοΰ είλικρινοΰς χριστιανού Ό Γ δαλιβά, δέν άμφιβάλλομεν δτι θά δονήση κάποιας χορδάς τής εύγενοΰς νεανικής ψυχής* ή αξιοπρέπεια, ή ευγενής υπερηφάνεια είναι άρεταΐ τής νεανικής ζωής καΐ δταν μάθη δ νέος, δτι αυτά καταρρακώνονται μέ τόν αίσχρόν βίον, θά σκεφθή άν πρέπει νά εξακολούθηση τόν ϊδιον δρόμον τής ζωής. Άλλ'αρά γεθά κατορθώση τό βιβλίον νά φέρτ;} καΐ πέραν τούτου αποτέλεσμα ; θά κατορθώση νά πείση μερικούς δτΐ-δ δρόμος τόν όποιον ακολουθούν δέν είναι καλός, καΐ δτι ο φείλουν ν' αποφασίσουν αμετακλήτως ν' αλλάξουν βίον; Αμφιβάλλω : Δυστυχώς, σκόπελος ανυπέρβλητος ευρίσκεται έμπροστά, επάνω είς τόν όποιον σάν κύματα σπάζουν αί ευγενείς άποφάςτεις τοΰ νέου! Καί αυτός είναι ή κοινωνία, τό περιβάλλον, θά ήτο πολύ τολμηρόν, άς τό δμολογήσωμεν, δι'ινα νέον νά θελήση νά ζήση κατά τάς υποδείξεις τοΰ λογικού κιΐ τής ηθικής. Ή κοινωνία μέσα είς τήν δποίαν θά ζήση είναι τόσον ζυμωμένη μέ τήν αίσχρότητα σήμερον, ώστε κατήντησε νά νομίζη, νά πιστεύη μάλλον, δτι είναι φυσικός δ δρόμος ποΰ περπατεϊ καΐ πάντα, που δέν θέλει νά συμμορφωθή προς τήν πορείαν της, θά άποκαλέση τό όλιγώτερον ύποκριτήν καΐ άνθρωπον, δ ό ποιος είναι πίσω άπό τόν κόσμον Ι Ή κοινωνία είναι ένας χείμαρρος καταρρακτώδης ποΰ τρέχει τιρός μίαν διεύθυνσιν,τήν διεόθϋνσιν τής άκρασίας. Ένας νέος αποφασίζων νά ζήση διαφορετικά, άς τό εϊπωμεν, δέν πρέπει νά είμεθα ίδεολόγοι, θά ίσοδυνάμει προς τό νά ήθελεν ένα λιθάριον τό δηοΐο^ σόρνει δ χείμαρρος, νά στρα φή ^πίσω προς τάς πηγάς. Τό παράδειγμα ϊσως νά σέ άποκαρδιώνη, ώ νέε. Έν τούτοις άν έχης τό θάρρος καΐ τήν άνδρείαν νά κλείσης τά αυτιά σου προς κάθε είσήγησιν μερικών φίλων σου ποΰ έρχονται νά σοϋ δώσουν συμβουλάς, άν έχης τήν άπόφασιν νά ζήσης σύμφωνα μέ δτι δ ανθρώπινος καΐ θ$ΐος νό ΐος έπι^

12 10 τάττει, τότε θά μπόρεσης νά ζγ^σης σώφρων, νά'τήρησης τάς δυνάμεις σου διά τόν φυσικόν του; προορισμόν, τόν γάμον. Διδάσκαλοι δέ, κληρικοί καΐ γονείς δσοι πιστεύουν δτι ή άνθρωπότης, ώς κοινωνία μπορεί νά προάγεται, άςέργαάθοΰν δπως σύν τφ χρόνφ δημιουργήσουν ^'να νέον περιβάλλον καταλληλότερον γιά νά ζήση κανείς μέσα ζωήν φυσικήν. Οι γονείς δέν.είναι ^ροόν νά εγκαταλείπουν τάϊδιά των σπλάγχνα είς τήν τύχην των διά νάτά^ βλέπουν κατόπιν φθειρόμεναέξ ιδικής των ύπαιτιότητος. Οί υπεύθυνοι δέ διά τήν διαμόρφωσιν τής νέας γενεάς δέν θέλουν, πιστεύομεν, νά βλέπουν τούς κόπους των νά γ^ρεωγ,ο' πουν. 'Άς παταχθή λοιπόν αμείλικτα κάθε περίστασις έξαχρειοΰσα τόν νέον. Ρυπαρά φιλολογία, άσεμνα θεάματα, συναναστρο φαΐ δποπτοι. Πλαΐειά δέ'δ δ νέος άς φωτίζ-εται περί τών κινδύνων, ίνα ώς λαμπάδα έχηδσα θά άκούση καΐ φωτίζεται είς τά κινδυνώδγ] καΐ θορυβώδη μονοπάτια τής πολυτάραχου νεανικής ζωής.μακράν ή σεμνοτυφίαΐ Δέν είναι ηθική! είναι άνηθικότης. ' ΑΕ, θυσίαι έπι τοΐί^^ωμοό τής Αφροδίτης έν τή νεανική ζωή, ύπό οεανδήποιιε μορφήν είναι φοβερά μάστιξ διά τήν ανθρωπότητα διά τήν πρόοδον και άνάπτυξιν αυτής* '-«ή πρόοδος είναι προϊόν^ λέγει δ ΝοΓϋαα, τής υπό τοΰ ανθρώπου δσον το δυνατόν αόστηροτέρας καταδαμάσεως τών κτηνωδών αύτοΰ δρμών». "Οσοι λοιπόν θέλουν νά ζήσουν καΐ νά προαχθούν ώς κοινωνία, ώς έθνος άς πολέμου"^ τόν άσπονδότερον τής προόδου έχθρόν, τήν άσέλγειαν. Μετά τά ανωτέρω τά όποια ευμενώς παρεχωρήθησαν διά τήν παροϋσαν εκδοσιντής «ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ύπό σεβαστού και φίλου προσώπου, θά μάς έπιτρέ\^>ΐ} ό αναγνώστης νά προσθέσωμεν και ή μεϊς ολίγας γράμ μάς* τάς άπευθύνομεν προς τούς φίλους συνομίληκας νέους : δταν, Θείςί πάντως συμπτώσει, δι' ή μας τουλάχιστον, επεσεν εις χειράς μας τό βιβλίον τό όποιον παρουσιάζομεν, τό έξομολογούμεθα φίλοι, ή έντύπωσις πού παρήχθη είς τήν ψυχήν μας ήτο τόση ώστε

13 τά αποτελέσματα έλπίζομεν δέν θά εξαλειφθούν. Θά είμεθα ευτυχείς, ευτυχέστατοι, άν και 10 μόνον άλλοι νέοι ευρεθούν έκ τής αναγνώσεως τής «ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» οχι νά μεταβάλουν βίον, άλλ' έστω καΐ μόνον νά βελτιώσουν άύτόν. Άν τούτο γίντ) ό σκοπός τής παρούσης εκδόσεως έ'επλήρώθη. Τό βιβλίον, επειδή προω'ρίσαμεν διά τούς πολλούς, έκρινα μεν καλόν ν' άπλοποιήσωμεν τό λεκτικόν^ον. Είς τίνα μέρη καταντά παράφρασις χωρίς δμως νά απομακρύνεται τοΰ πρωτοτύπου. ^'Εφροντίσαμεν δέ νά πλουτισθή ή παρούσα έκδοσις και διά πολλών υποσημειώσεων προς έπίρρωσιν τών γνωμών τού συγγραφέως δι' άντιπαραθεσεο^ς γνωμών και όίλλων επιστημόνων. ' Έν τφ Π. 'Ιεροδιδασκαλείφ»Απρίλιος ΣΓΑΑΟΓΟΣ ΙΕΡΟ ΣΠΟΪΔΑΣΤΩΝ,

14 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ Ή «ΝΕΑΝΙΚΗ ΖΩΗ» είναι διά πολλοός ή ζωή τών διασκεδάσεων καΐ τών άτϊηγορέυμένών απολαύσεων, εντός τής άσωτείας. Δι' ημάς δμως καΐ διά πάντα σκεπτόμενον, είναι ή φρόνιμος καΐ κανονική έν τή έγκρατεία ζωή, μέχρι τής ώρας τοΰ γάμου. Έκαστος νεανίσκος ανάγκη ^ νά έκλέξη μέταξυ τών δύο δρόμων, τοΰ τής ανδρικής τιμής καΐ τής έξευτελιστικωτάτης τών κακιών. Άφιερώσαμεν τό βιβλίον τοΰτο είς τήν μελέτην του σπουδαίου διλήμματος, τό δκοχο\ προβάλλει οδτως είς τόν είσερχόμενον είς τήν ζωήν καΐ έλπίζομεν δτι αε γνώμαι ημών θά έτζίδοκιμασθώσιν όπό τοΰ νέου άναγνώστου. Ό δρόμος άλλως, τόν όποιον ημείς, δυνάμει πάντων τών πειστικών επιχειρημάτων, όποδεικνόομεν, είναι δ καλός Ζρδμος, τόν όποιον δεικνύει τό λογικόν καΐ ή Επιστήμηκαΐτόν δποίον έ π ι τ α κ τ.ι κ ώ ς παραγγέλλει ή μήτηρ Εκκλησία. Περίεργον ίσως είς πολλοός θά φανή νά βλέπωσι λόγιον χριστιανόν, κηρύσσοντα τήν έγκράτειαν είς τοός νέους τοΰ 20οΰ αίωνος. Τά «ίσχυρά» λεγόμενα πνεύματα έπιμένουσιν ακόμη είς τάς κατ' αυτής κατηγορίας καΐ είς τά σοφίσματα υλισμού παρακμάσαντος καΐ ήττηθέντος καί μένουσιν οπίσω παραδόξως, διότι δλος δ σήμερον διασκεπτόμενος κόσμος, ομόφωνος αναγνωρίζει δτι ή εγκράτεια είναι αρετή κ ο ιν ω ν ι κ ή, καθήκον όγιείας, άλλα καΐ αρετή σόναμα χριστιανική. 0Ε φυσιολόγοι καΐ οϊ Ιατροί δέν παραπαίζουσι πλέον περιφρονητικώς τήν σωφρρσόνην* δέν θεωρουσι πλέον αυτήν ώς τερατώδη ή αδύνατον, άλλ' όψηλοφώνως συνιστώσιν αυτήν καΐ ε πικαλούνται τήν βοήθειαν τών πολιτικών, τών ήθολόγων, μάλιστα δέ τήν τοΰ κλήρου είς τόν διωγμόν, τόν δποίον έξβγείρουσι κατά τής ακολασίας.

15 13 Όποία άπδτομος αλλαγή /γνώμης! Όποιον μ^ημα Ι Πρό ολίγου ακόμη ή «Επιστήμη κατεδίκαζε τάς όιτό τής θρησκείας προβαλλομένας ευγενείς άρετάς». Επαναφέρει αότάς είς τήν πρώτην άξίαν άτιμζρο'^. Διατί ; Διότι χάριν τοΰ κόμματος τοΰ Τλισμοΰ, τά κοινά ήθη άπό αίώνος ήδη ενός. είς βαρόν εξετέθησαν κίνδυνον καΐ διότι σήμερον αναρίθμητα δυστυχήματα, φυσικά τε καΐ ηθικά προσίάλλουσι/τδν άνθρωπον, καΐ άπειλοΰσι τό μέλλον τής κοινωνίας. Προθύμως δέ έπαναλαμβάνομεν τά τών θαρσαλέων ημών συναδέλφων καΐ τό βιβλίον ημών είναί τις μετρία είσφορά είς το τόσον μέγα λαί τόσον άναγκαίον αυτών έργον. Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1899 συνήρχετο έν Βρυξέλλαις σπ^υδαίον παγκόσμιον Συνέδριον υπέρ τής έκ τής συφιλίδος καΐ τών αφροδισίων παθών προφυλάξεως, είς τό δποίον έλαβον μέρος Ιατροί, πολλοί, δλοι δέτήν αυτήν φρικώδη κραυγήν εβαλον, ά- παιτήσαντες τήν βοή θ ε ι αν τ ή ς'η θ ι κ ή ς όπερ τής κινδυνευουσης 'Γγιεινής..- Ό έν Βερολίνφ καθηγη^τής Αεσέρ (Ι^θ88βΓ) ομολογεί καΐ διακηρύττει δτι «είναι ανάγκη μ ε γ ά λ η νά άνυψωθή ή ή θ ι- κ ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς τοΰ λαοΰ». Ό Δρ Νάϊσερ(Νθί886Γ) καθηγητής έν Ηρεσλαυΐί^, είναι σαφέστερος. Είς μίαν σοφήν του μελέτην ζητεί νά εΰρη τόν τρόπον τής ελαττώσεως τής πορνείας των ανδρών καΐ άφόβως προτείνει τά εξής : «Π ά ν τ ε ς ο Ε δ π ω σ δ ή π ο τ ε έ ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι ύ- > π έ ρ τ ή ς έ κ π α ι δε ύ σ ε ως καΐ ανατροφής» τω ν ν έ ω ν, είναι ανάγκη καθαρώς ν ά κ α-» τ α δ ε ι κ ν ύ ω σ ι τ ο ό ς έ ξ ω τοΰ γάμου κ ί ν δ ύ-» νους τών σ α ρκ ι κ ώ.ν ά κ ο λ α σ ι ώ ν καΐ τό ΔΥ ΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΓΚΡΆΤΕΙΑΣ. '» Ανάγκη νά Εδρυθώσι Σύλλογοι προσηλυτικοί κατά»τής κακοηθείας καΐτ ή ς πολυποσίας (τοΰ» άλκοολισμοΰ)».

16 14 «Πόλεμος κατά τής πορνογραφίας». ^«Ευθύνη ποινική τοΰ ανδρός διά τάς συνεπείας τών άνομων μίξεων» κτλ. Ή όπερ τής άληθοΰς Τγιεινής καί τής αρχαίας Ήθικης άντίδρασις αυτή τής Επιστήμης είναι σωτήριος* είθε νά μεγαλυνθή αδτη, νά έξαπλωθή^ νά γένικευθή! Ι ίθε οε δυνατοί τής κοινωνίας δλοι, σύνολοι νά συνενωθώσι διά τόν θρίαμβον τής αρετής!... Είθε οε νέοι, διδασκόμενοι όπό τοσούτων εκλεκτών συμβούλων, νά προφυλάσσωνται διά παντός άπό τήν βδελυράν τής ακαθαρσίας κακίαν καΐ νά διατηρώσιν άμόλυντον καΐ καθαρόν τό άνθος τοΰτο τής άθωότητος, τό δποιον είναι ή δ ύ ν α μ ι ς, ή τιμή καΐ δ στολισμός τής ηλικίας καϊ ή έξασφάλισις τοΰ μέλλοντος αυτών!... Ίδοό ή ένθερμος ημών ευχή καΐ ή ακλόνητος -έλπίς!

17 Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ι» ^^1 ι - ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Ή άγαμε». Άπό τής αρχής τής εφηβικής ηλικίας καΐ μέχρι τοΰ.γάμου του, δ νέος είναι, κάί πρέπει νά μένη άγαμο ς. ΑναμφιβόλωςαΕ παρεκτροπαΐ είναι ένδεχόμεναι. Ό κόσμος τά συγχωρεί δλα είς τοός νέους κάι δλα συντελοΰσι διά νά τοός καταστήσωσιν ελαφρούς, είς^, τήν ήλικίαν αυτήν, είς τήν δποίαν ή απειρία καΐ ή υπερηφάνεια όποβοηθοΰσι τάς ταραχώδεις ορέξεις τών αίσθήσεων. Άλλ'έάν δ νεανίάς σέβεται τόν εαυτόν 'του, θέλει δέ νά σέβεται καί τους άλλους, καΐ νά ακόλουθη τόν ηθικόν νόμον, αποφεύγει τάς καταχρήσεις τάς σαρκικάς καί ζή κ α θ α ρ ός. Ή αγαμία αΰτη τόσον Ιχει τήν βαρύτητα καί διά τ^ν καθένα καί διά τήν κοινωνίαν, ώστε οσαδήποτε καΐ άν εϊτΐωμεν περί τής φύσεως αυτής καί τών στενών καί αναγκαίων σχέσεων,αε δποίαι ενώνουσιν αυτήν προς τήν έγκράτειαν, είναι ολίγα, 'Άς άρχίσωμεν λοιπόν άπό τόν άλήθή αυτής δρισμόν. Άγαμος λέγεται εκείνος, δ οποί9ς'' θεληματικώς καί διά διαφόρους λόγους δέν νυμφεύεται* μαζί μέ τήν άγαμίαν αότήν έννοοΰμεν καί τήν έγκράτειαν ή δποία δέν μπορεί νά χωρισθή άπό τήν παρθενίαν. ν / 'Ο άγαμος απέχει τών γυναικών καί έγκρατεύεται. Είναι δέ πασίγνωστον δτι ή ζωή αύτοΰ είναι γεμάτη άπό εμπόδια, ά πό αγώνας, άπό θυσίας. Ή φύσις ουδέποτε αφήνει τά δικαιώματά της. ΟΕ ερεθισμοί τής γενετησίου δρμής δέν αφανίζονται. Καί'^έν είναι μέν τόσον.δυνατοί δσον είς εκείνους ποΰ τοός προκαλοΰν* είναι δμως πολό ζωηροί ^ καί είς τόν νέον" τόν άναζήτοΰσι καΐ τρέχ^υσιν οπίσω αύτοΰ. Ό.,έγκρατής γνωρίζει το χρέος του. ΑΕ σαρκικαΐ επιθυμία;

18 16 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ μάταια τόν πειράζουν καί τόν ένοχλοΰν* άντιπολεμεί γενναίως τάς βλαβεράς επιθυμίας* καθησυχάζει τάς ακατάπαυστους έπαναστάσε;ς τής φιληδονίας καί προφυλάττει τήν καρδίαν καί τάς αίσθήσεις του άπό τοΰ νά τάς μολύνη. Ή συνήθης αγαμία είναι ή τών νέων, δσοι δέν ήνώθησαν ακόμη διά τοΰ γάμου, καίοε οποίοι είναι αποφασισμένοι, πιστοί είς τόν νόμον τοΰ Θεοΰ καί είς τόν τήξ τιμής, νά διαφυλάξωσι διά τήν συζυγικήν κλίνην τάς άπαρχάς τής καρδίας των, τόν πρώτον αότής έρωτα. Άγ^α είναι ή ζωή εκείνων, δσοι έκ καθήκοντος ή'άπό,δρεξιν δέν νυμφεύονται καί έξακολουθοΰντες νά ζώσιν είς τόν κόσμον, φυλάττουσι θρησκευτικώς τήν έγκράτειαν. Είδος τής αγαμίας ίδιαίτερον είναι καί ή θρησκευτι κή ή ή εκκλησιαστική αγαμία τών Αρχιερέων, Ιερομόναχων, Μοναχών, Μοναζουσών. Ούτοι όπεχρέωσαν εαυτούς δι' υποσχέσεως τήν δποίαν έμελέτησαν τερώτα, τήν δποίαν Ιδωκαν έμπροσθεν τοΰ θυσιαστηρίου καί ή δποία τοός δεσμεύει δ^ιά παντός. Έπιθυμών νά άφιερωθή είς ζωήν τελειοτέραν, νά άκολουθήση τήν εύαγγελικήν τελειότητα δ άνθρωπος, τάσσει είς τόν θεόν σ ω φ ρ ο σ ύ ν 7/ ν ϊ^αί αφήνει. τόν γάμον δλοτελώς. Δέν πρόκειται νά περιγράψωμεν τήν άσύγκριτον άξίαν τοιαύτας ζωής. (^) Συγγραφείς έπιτηδει^τεροι έξεπλήρωσαν τό καθήκον τοΐίτο (*) καί δέν εϊμεθα ίσως Εκανοί νά άντικαταστήσωμεν αυτούς. Άλλ' άπαραίτητον φαίνεται είς ημάς νά όποδείξωμεν δτι ή θρησκευτική αγαμία είναι ή άπόδειξις καΐ τό πολύτιμον άρχέτυπον τής άλλης, τής κοινής, κοσμικής αγαμίας, καί αε δύο άλλως τε περιέχουν τάς ίδίας ά'ρετάς, Ιχουσιν ανάγκην'ίσης αόταπαρνήσεως, μόναι δέαε ευσεβείς ψυχάΐ δύνανται νά κατορθώσωσι ταύτας. Πάλη τοιαύτη είναι ϊ'^^οξος- άλλ' δ άγαμος δέν θεωρεί ί δικήν του τήν τιμήν δτι κατώρθωσε νά μείνη τέτοιος άλλα άνα- (1) 2ημείωσΑς της παρούσης εκδόσεως. Ό κ. ήμδν 'ίησοδς Χριστός εις εκείνους επιτρέπει νά μείνουν άγαμ?ί οϊτινες έγεννήθησαν μέ φυσικήν βδελϋγμίχν έΐς τόν γάμον κχι Ιρωτα εις τήν παρθενίαν «6 δυνάμενος χωρεΐν χωρείτω». (2)"ΊδεΡ. Μοη8&ΐ3Γ6, ΟοηίόΓβηοββ άβ Ν. Ο. ΟαΓβιηβ 18^7.

19 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ» 1Τ γνωρίζει καί ευχαριστεί ΕΚΕΙΝΟΝ, ^στις μόνος καθιστοί αότόν ίκανόν είς τοΰτο. Ό Θεός εόλογεί,. ενδυναμώνει, υποστηρίζει τοός εγκρατείς καί εκείνοι ένδυναμουμενοι έν Αότψ, προσεύχονται, όπομένουσι καί-^έργάζονται, άναμένοντες. τάς αίωνίους ά- μ«?^ί. ίίυπριακη ΒΙΒΛΙΟ0ΗΚΚ 'Ιδοό ή αγαμία, δπως τήν θέλει το λ-ογικόν καί ή Θρψ σκεία, δπως παράγει αότήν καί διατηρεί μεταξό ημών τό πνεΰμα τοΰ Χρίστου είναι ή μ^νη αληθής άγ α μ ί α. Πρέπει δ-, μως νά δμολογήσωμεν, προς έντροπήν τών ανθρώπων, δτι ό πάρχει άλλη αγαμία, τόσον κακή, δσον ή πρώτη είναι καλή* τόσον -γεμάτη άπό κινδύνους^ δσον ή άλλη είναι ωφέλιμος και αναγκαία* ή αγαμία δηλαδή τοΰ έγωϊσμοΰ καί τής ακολασίας, ή, ψεύτικη άγ αμ ί α τών ά σ^ε λ γ ώ ν, μέ άλλα λόγια ή ψ ευ δ ή ς αγαμία. Τήν γνωρίζουσι, μάλιστα δέ τήν εφαρμόζουν περισσότερον άπό τήν άληθινήν. Είναι τρΰ συρμοΰ καΐ τήν ευνοεί ό κόσμος, Τρίχει είς δλους τοός δρόμους καί κατορθώνει τοός ακάθαρτους αότής σαοπο^ς πανταχοΰ, σπείρουσα πλουσίως τήν κ α τ ασ τ ρ ο φ ή ν καί τήν άτι μ ί αν έίς τάς καρδίας καί τάς οίκογενείας. Καί ποίος ποτέ θά ήδύνατο, ποίος: θά έ-,τόλμα νά σύγχυση αότήν μέ τήν άληθινήν άγαμίαν, ή δποία θεμελιώνεται επάνω είς τήν άρετήν καί κατορθώνεται μέ μεγάλα$ θυσίας ; Έκτος τοΰ ^^ομίμοί) γάμου, τοΰ γινομένου πρό του θεοΰ, υ πάρχει όπήρξε πάντοτε ή "^ ογ^ο ς συζυγία, ή π.α ρ ά ν ο- μ ο ς, Ιχουσα βαθμ^ός διαφόρους, άπό τής συνήθους παλλακείας, άπό τής ψεύδους ο ί κ ο γ ε ν ε ί α ς, μέχρι τών ελαφρών καί εφήμερων σχέσεων. Τό Κράτος έπί πολό διετήρησεν, ώς φραγμόν κατά της ακολασίας τών ηθών, τό άδιάλυτον τοΰ γάμου, τ^ όποιον διδάσκει κάί απαιτεί ή Εκκλησία (^) άλλ' υ πεχώρησε σήμερον είς τ^ν χείμαρρον τής ασεβείας τής άσελγοΰς, παραδεχθείσα τόν άπαίσιον δρόμον τοΰ δ ι α ζ υ γ ί ου. Νυμ- (') 2.Ε. Μόνον ή Δυτική Εκκλησία διδάσκει τό άδιάλυτον τοδ γάμου. Ή Όρθόδοξος ήμων εκκλησία ακολουθούσα την ρητήν έντολήν τοϋ Κυρίου ήμόδν. Ιτιιτρέπβι τήν διάλυσιν τοϋ γοίμου εις περιπτώσεις μοιχείας {πρβλ. Ματθ ιθ' 9),

20 18 Α'. «Η ΑΓΑΜΙΑ φεύονται καί διαχωρίζονται κάτι τάς ορέξεις αότών. Ή έ λ ε υ- θέρασυμβίωσις άλλως τε προτιμάται περισσότερον άπό τοός νομίμους γάμους, άν καί αυτοί εόκολύνθησαν μέ τήν ελπίδα τοΰ διαζυγίου. "Εχομεν λοιπόν δύο είδη ενώσεων, τάς όπό τής Εκκλησίας καί τοΰ νόμου καθιερωθείσας, καί δσας δημιουργεί καί διαλύει έλε'υθέρως τό πάθος. Ή συνύπαρξις δύο αγαμιών συμβαδίζει μετά τών ποικιλιών τούτων τών γάμων. Άγαμος, νομικώς καί επισήμως, δέν είναι δ μή Ιχων γυναίκα καί φυλάττων δι' αυστηράς έγκρατείας τά θεία παραγγέλματα, άλλ' απλώς εκείνος, τοΰ δποίου δ γάμος δέν είναι εγγεγραμμένος" είς τά ληξιαρχικά βιβλία. 'Ιδοό ήψευδήςάγα- μ ί α, περί τής δποίας έγράφομεν ανωτέρω καί τήν δποίαν εόρίσκομεν πανταχοΰ. Τήν αίσχράν διαγωγή ν καί τά κακά ταύτης παραδείγματα είναι ανάγκη αυστηρότατα νά στιγματίσωμεν* διότι αΰτη είναι εκείνη ή δποία αναζητεί καί προτιμεί τήν έλευθέραν ενωσιν, παρά οεονδήποτε άλλον σύνδεσμον, Ιστω καί τόν γλυκύτερον. Ανευρίσκει είς αότήν τά κα>ά καί τάς απολαύσεις τοΰ γάμου, χωρίς τών αυστηρών αότοΰ καθηκόντων καί τών βαρέων φορτίων* αναλόγως τής ηδονής αότοΰ, άνάχογοί δίδει καί τήν έμπιστοσύνην, τήν μεγαλοδωρίαν αότοΰ. Τοιαύτη είναι ή τιμή τοΰ πολιτικοΰά γ ά μου, τοΰ ψ ε υ δ ο ΰ ς ά γ ά- μ ο υ, δ δηοίος έχει τήν άξίωσιν νά άπολαύη^ τοΰ συζυγικοΰ βίου, χωρίς δ μω ς κ α ί ν ά γ ί ν η τ α ι εμπράκτως πατ ή ρ, δστίς είναι φυγάς τοΰ γάμου, δουλεύει είς μόνην τήν ήδυπάθειαν καί πίπτει είς τήν πορνείαν! Ό νέος, δ φρόνιμος, ουδέποτε θά σύγχυση τήν άληθι νήν άγαμίαν μέ τήν βδελυράν αότήν παραποίησίν της. Άποφασίσας νά άν.ολοχ>^ί^ τόν νόμον τοΰ Θεοΰ καί συμφώνως προς αότόν νά ζή, θά κατανόηση δτι ή εγκράτεια είναι αότή ή οόσία τής αγαμίας καί δτι είναι Ιντιμον καί ώφέλιμον νά διατήρηση τάς πηγάς της ζωής καί νά διαφύλαξη τήν παρθενίαν μέχρι τής ημέρας τοΰ γάμου. Άν ή φωνή τής Ηθικής δέν έξαρκή νά καταπείση αότόν, ή τής Έ π ι σ τ ή μ η ς δμως δέν θά

21 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΕΑ» 19 κατορθώση τοΰτο, διότι αΰτη διδάσκει δτι ή άσωτε ία, είς τάς αρχάς τής νεανικής ζωής, είναι ή άίτία βαρύτατων φυσικών αρρωστιών.. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ΊΙ νεανική έγκ^τ^ά'^ε^ίΐ. Ισχυρά έκ μακράς πείρας, στηριζομένη έπί πειστικωτάτων αποδείξεων, ή Επιστήμη διδάσκει δτι μόνον είς τόγ γάμον πρέ* πει νά γνωρίσωμεν τήν συζυγικήν ζωήν καΐ δτί μαν^αν έπικίν- δυνον πάσχουσιν οε.νέοι ριπτόμενοι είς τήν πορνείαν... Απατηλός είναι δ ^ρδμος ο\)τος, είς τόν δκοΐο^/ οί ανόητοι νέοι φαντάζονται δτι" εό^ίσκουσι τήν ήδονήν, άλλ' δπου συναντώσιν, άλλοίμονον! άναποφεΰκτως, τόν κόρον, τήν άπάτην, τήν άπελπισίαν, πάθη ποικίλα, ενίοτε μάλιστα καί αυτόν τόνμνατον. 'Ιδθ;ό ή αυστηρά διδασκαλία τής επιστήμης. Συμπληρώνει άκριβέστα-τα τήν διδασκαλίαν τής'εκκλησίας καί είναι σπουδαιότατη ή τελική αυιη συμφωνία. Διά νά άκολουθήσωμεν τήν έπιστημονικήν πρόοδον τής σήμερον, ή δποία τόσον επαινείται, διά νά Ιμμένωμεν^ πιστοί είς τά διδάγματα τών διδασκάλων τής Φυσιολογίας, πρέπει νά έπιστρίψωμεν είς τό γράμμα τής τ α π ε ι ν ής Κ α τ γ^ χ ή σ'ε ω ς, ε''ς τήν τόσον άναγκαίαν καί τό σον υβριστικώς παραγνωρΐζομένην έντολήν έκείνην τοΰ Θεοΰ. Οό μοιχεύσεις.. Όόκ επιθυμήσεις τήν γυναίκα τοΰ πλησίον σου. Πόρνους καί μοιχούς κρίνει δ θεός(έβρ. ιγ' 4). ^Πριρήλθον πλέον άνεπιστρεπτεί οι χρόνοι Ικείνοι είς τοΐ!)ς ο ποίους διά νά καταπολεμήσωσι τήν Έκκλησίαν καί διά νά κα τακρημνίσωσι τό έργον τών λειτουργών αότής,οε οοψοί δοΰλοι τοΰ όλισμοΰ^άδιστάητως κατεπολέμουν τήν καθαρότητα, τήν ά- γνείαν δλας τάς εξαίρετους άρετάς δσας παραγγέλλει καί εξωθούν τάς νέας γενεάς είς τήν άκρασίαν έν ονόματι δήθεν κάποιας επιστήμης. Είδομεν τήν πλάνην καί τοός κινδύνους τοιαύτης τι-

22 20 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ> νός διδασκαλίας καί δλοι οε φρόνιμοι άναγνωρίζουσι σήμερον δχι πολό δικαία καί ευλογδς είναι ή άδιάλυτος συμμαχία καί ο Ε συνηνωμένοι αμφοτέρων αγώνες, τής θρησκείας καί τής Επιστήμης, προς άναστολήν τής αόξανούσης άνηθικότητος καί προς όποστήί^ιξιν τών αλληλέγγυων άρχων τής Υγιεινής καί τής Ηθικής. Έ πείρα Ιδειξεν δτι ή Τγιεινή στηρίζεται έπί τής Ηθικής, ή δποία Ιχει ανάγκην τής θρησκευτικής επικυρώσεως καί επιδοκιμασίας, καί οριστικώς άπέδειξεν δτι τό κτήνος τό ό ποιον όπάρχει μέσα είς τόν Μρωπο^^ είναι άγριον καί άκαταδάμαστον, έάν άφήσωμεν ελευθέρας τάς ορέξεις τών ενστίκτων αότοΰ, έάν δέν έπιβάλωμεν είς αότό τόν ζυγόν τοΰ λογικοΰ, φωτιζόμενου καί ένδυναμουμένου όπό τής πίστεως. Ή ανάγκη τής έγκρατείας' είναι φανερά είς \8λας τάς ηλικίας, άλλ' επιβάλλεται πρώτη καί ίδιαίταΐα είς τοός νέους, ά πό τής στιγμής-τής εφηβείας, (εφηβικής ηλικίας), μέχρι τής ώ ρας τοΰ γάμου. Είναι πρώτον τό αληθές έχέγγυον υ γ ι οΰς καί γονίμου γάμου, είναι δέ συγχρόνως καί ή τιμή τών συζύγων καί ή βάάις^αλής καί στερεάς ομοφωνίας. Πρό παντός δέ διά τοΰ τρόπου τούτομ έξασφαλίζομεν τήν π λ ή ρ,η τοΰ ό ρ γ α ν ι σ μ ο ΰ ά ν ά π τ υ ξ ι ν (^) δ δποιος τοίουτ1>τρόπως, ανεμπόδιστος φθάνει είς τήν νεανικήν ήλικίαν, πράγμα τό δκοΐο"^ ή Τγιεινή θεωρεί ώς καθήκον αόστηρόν καί σπουδαιότατον. ΟΕ νέοι, δσους δ χαλινός τής πίστεως δέν συγκρατεί, είναι, σχεδόν μοιραίως, προωρισμένοι νά άπολέσωσι τά καλά ήθη* μή άκούοντες τήν έγκυρον φωνήν τής θρησκείας, αποκρούοντες τάς τρυφεράς συμβουλάς τών μητέρων, δέν εχουσι διάθεσιν νά όπακούωσι είς τήν σοβαράν διδασκαλίαν τής έτριστήμης καί δμως αε άρχαί αυταί δλαι μέ μίαν φωνήν δεικνύουσιν είς αότοός τόν εόθόν δρόμον καί διαφυλάττουσιν αότοός άπό τοός κρημνούς τής καταστροφής. (') Σ.Ε. Ώς γνωστόν οί φυσιολόγοι ερίζουν ώς οριον μέχρι τοϋ οποίοι) συμπληροΰται ή άνάπτυξις τοϋ οργανισμού, τό '2ο 25 έτος τής ηλικίας. Ι

23 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ» ^1 Εόθός ώς αίσθανθή τά κεντήματα τής γενετησίου δρμής, εόθός ώ; κινηθή όπό τής σαρκικής ορέξεως ή δυστυχής αΰτη νεότης^ ιεέρνει φωτιάν, παράφέρεται, περιφρονεί κάθε συμβουλήν, δέν ακούει πλέον ουτε λογικόν, ουιε συνείδησιν καί παραδίδεται είς τό πάθος μέ-δρμήν^"άκρά^ίητον* τοιουτοτρόπως όχι μόνον* παραβαίνει τόν νόμον τοΰ θεοΰ, άλλα καί προετοιμάζει είς έαυτήν φοβερά πάθη καί γ,δροί πρώϊμον, παρά φύσιν. ΑΕ πρόωροι καταχρήσεις άποτέλ^μα ταχό καί βέβαιον Ιχουσι τήν έξασθένισιν καί άλλοίωσιν τοΰ όργανισ.' οΰ, ενίοτε μάλ.στα προξενοΰσιν είς τό τέλος βαρυτάτας ασθενείας καί προσβάλλουσι καί αότάς τάς πηγάς της, ζωής. -Ή 'έπανάστασις, ή. άναστάτωσις τοΰ οργανισμού είναι συνέπεια αναπόφευκτος. 'Ο έ φ η β ο ς είναι προωρισμένος είς κοινωνίαν γάμου, άλλα δέν τφέπει νά ένέρυή τήν κλήσιν ταύτην.αμέσως* αίσθάνεται τήν έξέγ,ερσιν τήςσαρκδς καΐ πρέπει νά άναβάλλή τήν πράξιν* δέν είναι τοιμος διά τόν γάμον, άφ' οό έχει ανάγκην τελείας τών οργάνων αναπτύξεως, μέ άλλα λόγια δέγ είναι ^ίς ώραν γάμου, δέν είναι έπίγαμος. Συνήθω^ συγχέουσι τήν είς γάμον ωριμότητα μέ τήν έμφάνισιν τών σαρκικών ορέξεων, τήν εφ η β ε ία ν μέ τήν έπίγαμόν ή λ ικ ία ν. Ό Ιρως είναι δή^εν κατά πολλούς το κριτήριον τής προς γάμόν ωρίμου ηλικίας, ή αλάνθαστος τής φύσεως φωνή, ή προσκαλοΰσα τά'δύο γένη νά ένωθοΰν καί είς τήν δποίαν δέν είναι δήθεν έπιτετραμμένον νά άνθιστάμεθα. ^Ή πολό διαδεδομένη άΰτη γνώμη είναι παράδοξος* αντίκειται είς τό λογικόν ^καί διαψεύδεται δλοτελώς υπ' αότών τών τΐραγμάτων. ; 'Ιί εφηβική ηλικία εξελίσσεται, βραδέως* τά γεννητικά όργανα, διά νά άναπτυχθώσι τελείως, εχουσιν ανάγκην ετών πολλών, καί ή ενέργεια αότών έπί πολό" μένει δ υ ν ά μ ε ι μόνον τοιαύτη (ένδύναμος, αυτοδύναμος) {^) Οι όρχεις αυξάνονται βαθμηδόν καί κατ^ ολίγον* τά σπερματοζωΐδια αναφαίνονται κατ' - ' - ν (1) Σ. Ε. ΚαΙ βέβαια Ινας καρπός μόλις παρουσιασθγ/ δέν σημαίνει καΐ πώς είναι έτοιμος διά τροφήν. ~,

24 22 Β'. «Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΓΚΡΑΤΕ1Α> αρχάς σπάνια, δέν κινοΰται πολό καί αργά μόλις αύξάνουσι καί ώριμάζουσιν. 'Η έξέλιξις αυτή τών οργάνων, ή βραδεία καί βαθμιαία, δέν πρέπει νά διαταραχθή δι' ενεργείας π ρ ο ώ ρ ου καί άκαίρου. Έν γένει ή Εκανότης προς γονιμοποίησιν εμφανίζεται μόλις εν ή δύο ϊτη μετά τήν προς συνουσίαν Εκανότητα. Μεταξό τών δύο τούτων δρίων ή εγκράτεια συνιστάται καί έπιβάλλεταί πως ύπ' αότής τής φύσεως* αε συγκοιμήσεις καί συνουσίαι απαγορεύονται είς τόν μή δυνάμενον νά γονιμοποίηση. Ά ν δ ρ ό τ η ς λοιπόν καί έπίγαμος ηλικία δέν, είναι τό αότό καί δέν πρέπει νά συγχέηται μετ' εκείνης. (^) Ό νεανίας, δ" όποιος ρίπτεται μόλις ά ν δ ρ^ ο ύ μ ενός είς τήν πορνείαν, θέλει δι' αότοΰ νά δείξη τήν ικανότητα του, νά δικαιολόγηση τάς αξιώσεις του, δτι είναι πλέον άνήρ. Είς τήν τΐαιδικήν ταύτην τής ματαιότητος έξαψιν είναι βέβαιον δτι θά καταχρασθή τάς αίσθήσεις καί δχι θά καταντήση είς κακίστας ακολασίας. Είναι ολίγοι δι' αότόν τό νά δειχθή άνήρ, άν δέν άποδείξη άνδρότητα διαρκή καί σταθεράν. Ώς έκ τής απειρίας αότοΰ, προτιμι^ νά συχνάζη είς τάς πόρνας, είς τάς κόρας τοΰ π&ζο^ρομίοό, είς τάς γραίας καί πεπαλαιωμένας εταίρας καί νά συλλαμβάνηται ενωρίς είς τήν «έρωτικήν άσθένειαν», έκείνην, τήν δποίανοε έξ επαγγέλματος ασελγείς -γνωρίζουσι νά άποφεύγωσιν, άπαραίτητον δμως θεωρουσι διά τήν τελειοποίησιν τοΰ υποψηφίου. Έ βλεννορραγία (^) δέν είναι καί τόσον ελαφρά, δσον νομίζομεν καί αι συνέπειαι αυτής είναι πολλάκις σοβαραί. Ό νέος Ιχει μέγα συμφέρον νά άποφεύγη'αότήν, ακολουθών τήν ά- στείαν συμβουλήν τοΰ ίατροΰ Ρικόρδου (Ηίοοη!)" «φύλαττε ά- (Ι) Σ.Ε. «Κατά τήν έφηβε(αν (17 21)έτ. ήλ. άρχεται ή εκκρισις της γονής καίτοι τά σπερματογόνα - δργανα δέν είναι ακόμη τελείως άνεπτυγμένχ* αΐ έπιθυμίαι άν^αφαίνονται (αλλά) ευτυχείς οΐ νέοι οί δποϊοι δεν παρασύρονται... διότι θέλουσιν ευτυχήσει νά διχτηρήσωσιν άκεραίαν τήν γενετικήν των δύναμιν εις ήλικίαν κατά τήν οποίαν'οΐ καταχρασθέντες άποβάλλουσι ταύτην άνεπιστρεπτεί.» (ϋβ1)αγ.) (2) Κοινώς «σκουλαμέντο».

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αντώνιος Γ. Γαλίτης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Αντ. Γαλίτης Εισαγωγή Σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιγνάτιος

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ελλεν Γ. Ωηιτε. ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς.

ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Ελλεν Γ. Ωηιτε. ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. ΖΩΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Ελλεν Γ. Ωηιτε 1991 ὃπψριγητ c 2015 Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε, Ινς. Ινφορματιον αβουτ τηις Βοοκ Ο ερ ιεω Τηις εβοοκ ις προ ιδεδ βψ τηε Ελλεν Γ. Ωηιτε Εστατε. Ιτ ις ινςλυδεδ ιν τηε λαργερ φρεε

Διαβάστε περισσότερα

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ

CICERO DE FINIBUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ CICERO DE FINIBUS BONORUM ET MALORUM LIBER PRIMUS ΚΙΚΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΕΡΤΑΤΑ ΚΑΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 1ο Μετάφραση Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης www.epicuros.gr Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΗΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΗΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΗΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΜΕΡΟΣ 1. Η ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΗΠΤΙΚΩΝ Η «Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών» είναι συλλογή πατερικών κειμένων, τα οποία έχουν ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23)

«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) 1 «ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ» (σελ. 13-23) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να ξέρει κανείς ποια ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετάνοια Εξομολόγηση ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Ä É Ì Ç Í É Á É Ï Ê Á È Ï Ë É Ê Ï Ð Å Ñ É Ï Ä É Ê Ï È Ñ Ç Ó Ê Å Õ Ô É Ê Ï Õ & Ê Ï É Í Ù Í É Ê Ï Õ Ð Ñ Ï Â Ë Ç Ì Á Ô É Ó Ì Ï Õ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Êùäéê üò:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μάιος 2010 ΜΕΡΟΣ 1ο ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ Μιλήσαμε πέρυσι λίγο για την ενθάρρυνση, για το πόση σημασία έχει στην αγωγή του παιδιού, αλλά και γενικά στη ζωή του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ

Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ Ρ Ο Ζ Α Λ Ο Υ Ξ Ε Μ Π Ο Υ Ρ Γ Κ ΠΑΟΥΛ ΦΡΕΛΙΧ ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Τόμος 1oc Μετάφραση &πό τα γαλλικά Χ.Α. ΝΙΤΣΑ ΑΘΗΝΑ 1972 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό οημ»(ωμα τοο συγγραφέα Πρόλογο;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΙΝΕΣΗ Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΜΟ του Πάπα Φραγκίσκου ΕΚΔΟΣΗ Ιεράς Συνόδου Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος 2014 ISBN: 978-960-87124-1-6

Διαβάστε περισσότερα

MARCUS TULLIUS CICERO. Για τη φύση των θεών

MARCUS TULLIUS CICERO. Για τη φύση των θεών MARCUS TULLIUS CICERO DE NATURA DEORUM ΚΙΚΕΡΩΝ Για τη φύση των θεών Βιβλίο 1ο Μετάφραση Λεωνίδας Α. Αλεξανδρίδης 2012 www.epicuros.gr Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης 1 Πρόλογος της έκδοσης Η παρούσα έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Μια από τις πλέον δημοφιλείς λέξεις στην καθημερινότητά μας είναι αυτή της Αγάπης. Ως Έλληνες τη χρησιμοποιούμε αρχαιόθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISSN 1792-1953 OΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISSN 1792-1953 OΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Tεύχος 6 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISSN 1792-1953 Υγείας Όραμα: Δελβινιώτη 6-8, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΑΪΤ Μετάφραση - Εκδοση Έλλης Οικονόμου Κομπιούτερ - Επιμέλεια Κατερίνας Ερευνίδου Πρώτη Έκδοση 1999 HELLENIC PUBLICATIONS 8785 University Boulevard Berrien Springs,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ο Καλόγερος

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ο Καλόγερος Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης Ο Καλόγερος Α Οσάκις ηνοίγετο η θύρα του μικρού οικίσκου, δυσμόθεν, απέναντι της πύλης του ναού, και δύο νεάνιδες, ισχναί, χλωμαί, η μία ολίγον τι νοστιμούλα, η άλλη σχεδόν άσχημη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ Τα πολιτικά κόµµατα 172 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Η σχέση πελατείας είναι µια σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

HENRYK SIENKIEWICZ. Quo Vadis. Μυθιστόρημα

HENRYK SIENKIEWICZ. Quo Vadis. Μυθιστόρημα HENRYK SIENKIEWICZ Quo Vadis Μυθιστόρημα 2 H e n r y k S i e n k i e w i c z Q u o V a d i s 3 HENRYK SIENKIEWICZ Quo Vadis Μυθιστόρημα 4 H e n r y k S i e n k i e w i c z Henryk Sienkiewicz, «Quo Vadis»

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ι Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Η Η ΤΕΧΝΗ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ι Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Η Η ΤΕΧΝΗ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΑΜΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Tεύχος 13 ΙΑΝ. - ΜΑΡ. 2013 ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ISSN 1792-1953 Υγείας Όραμα: Κομπίτσι, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: 26610 22551,

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΗΒΕΥΩ! Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Δεμοιράκου Μαρία ΣΠΑΡΤΗ

1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΗΒΕΥΩ! Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Δεμοιράκου Μαρία ΣΠΑΡΤΗ 1 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΦΗΒΕΥΩ! Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Δεμοιράκου Μαρία ΣΠΑΡΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.5 1.1. Στόχοι...5 1.2. Τι είναι εφηβεία..5

Διαβάστε περισσότερα

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες:

Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έργα του Φρί%'τριχ Νίτσε σε νέες μεταφράσεις από τις εκδόσεις Νησίδες: Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα Πέρα από το καλό και το κακό Το λνκόφίος των ειδώλων - Αντίχριστος - Ίδε ο άνθρωπος Η θέληση για δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ 52 ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ

ΟΙ 52 ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ ΟΙ 52 ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑΣ ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συ, αναγνώστα, που θα διάβασης αυτό το βιβλίο για τη χαρτοπαιξία, ασφαλώς θα πης μέσα σου: Αυτός που τα γράφει, για να τα κατέχη

Διαβάστε περισσότερα