ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός A.T. Αρθρου Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\ Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, διαβαθµισµένων χαλίκων (βότσαλα) ποταµού, επιλεγµένης κοκκοµετρίας, ανάλογης της θέσης εφαρµογής, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. Ν\ ΣΠ Κατασκευή και τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων διευθέτησης πρανών ρέµατος ύψους 50 cm, σύµφωνα µε τη µελέτη 4 Εκρίζωση και επαναφύτευση δένδρων Ελιάς, περιµέτρου βάσεως περίπου 1,00 m. 5 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 7 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Ο Ο Ν\Β ΠΡΣ Ν\Ζ Β\ Β\ Β\ Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις Β\ γενικές εκσκαφές 9 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Β\ Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Β\ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Β\ Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο Β\ Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα Β\ γεωυφάσµατος µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm 14 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες ΝΑΟ Ο Α\Α Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) ΝΑΟ Ο Α\Γ Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟ Ο Α\Γ Γαρµπιλόδεµα των 250 kg ανά m3 τσιµέντου, σε στρώσεις µέσου πάχους έως 10 cm. 18 Καθιστικοί πάγκοι υπαίθριου χώρου, κατασκευασµένοι από έγχρωµο γαρµπιλόδεµα των 250 kg λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εξωτερικών διαστάσεων 60Χ42 cm, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 19 Γαρµπιλόδεµα δαπέδων έγχρωµο των 350 kg λευκού τσιµέντου και λευκό λιθοσύντριµµα διαβαθµισµένο, σε στρώσεις συνολικού πάχους 7 cm, ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 2. ΟΜΑ Α Β :ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 20 Σταθερές προκατασκευασµένες περσίδες, σκίασης κουφωµάτων πλάτους 12 cm, από σκυ ρόδεµα C20/25, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΈΛΟΤ ΤΠ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΥΣ Β 21 Πρόχυτα (προκατασκευασµένα επί τόπου), έγχρωµα κράσπεδα πεζοδροµίων ( ευθύγραµµα ή καµπύλα), διατοµής 15Χ30 σε τεµάχια µήκους cm, από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εγκυβωτισµένα στη θέση εφαρµογής, σε βά ση από χυτό επί τόπου σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Ξυλότυποι χυτών τοίχων, παραµένοντες και µετά την σκυροδέτηση. Ν\

2 23 Προσαύξηση τιµής παντός είδους ξυλοτύπων εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, για τη χρησιµοποίηση σανίδων επιµεληµένης κατασκευής, καινούργιων, σταθερού πάχους και πλάτους 10 cm, σε διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. Ν\ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 25 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 26 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Β\ Β\ Β\ Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα Β\ Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. Β\ Ξυλότυποι χυτών τοίχων Β\ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Β\ Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Β\ Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s) Β\ Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s) Β\ Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων Β\ ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 35 Επιχρίσµατα τριπτά αδρής επιφάνειας, δια τσιµεντο-µαρµαροκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου πάχους 36 έως 38 mm, σε τρείς διαστρώσεις. Ν\ ικτυωτό υαλόπλεγµα ενίσχυσης επιχρισµάτων το οποίο στερεώνεται σε λωρίδες αναλό γου πλάτους, στην συµβολή στοιχείων σκυροδέµατος και πλινθοδοµών πριν την κατασ κευή των επιχρισµάτων στις θέσεις του έργου, που υποδεικνύεται στα σχέδια της µε λέτης. Ν\ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 Β\ cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 38 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 Β\ cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 39 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά δροµικών Β\ τοίχων 40 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά µπατικών Β\ τοίχων 41 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων Β\ Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο Β\ Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα Β\ ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 44 Ξύλινος σκελετός πατωµάτων, από ξυλεία πριστή ερυθρο-ελάτης διατοµής 40/55 mm α νά 40 cm, σε διάταξη ανάλογη του ξύλινου πατώµατατος, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 45 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων, µε µοριοσανίδα (MDF) πάχους 22 mm, επί µε ταλλικού ή ξύλινου σκελετού, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ της. 46 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια µε κόντρα πλακέ θαλάσ σης πάχους 14 mm, επί υποστρώµατος µοριοσανίδων επι µεταλλικού σκελετού, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 47 Ξύλινο δάπεδο, από ξυλεία ρυός σε λωρίδες πάχους 22 mm, πλάτους 100 mm και µή κους 1,10-1,80 m, κολλητές και καρφωτές σε διαµορφωµένο υπόστρωµα µοριοσανίδας. 48 Περιθώρια (σοβατεπιά) από ξυλεία ρυός ύψους 10 cm πάχους 15 mm, διαµορφωµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε την µελέτη. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\

3 49 Επένδυση βατήρων (πατηµάτων) βαθµίδων κλιµακοστασίου, µε συµπαγή ξυλεία ρυός πά χους 30 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Επεξεργασία επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος ή γαρµπιλοδέµατος, "ντεσιλίδικο" µε θραπίνα ή µηχανικά µέσα, οποιουδήποτε σχήµατος, σχεδίου. 51 ιαµόρφωση- επιπεδοποίηση και λείανση άνω επιφανείας υποβάσεως δαπέδων από γαρµ πιλόδεµα. 52 ιαχωριστικές ταινίες (αρµοκάλυπτρο) µεταξύ επίστρωσης δαπέδου µε µοκέτα και επί στρωσης µε άλλο υλικό, από διατοµή ορειχάλκινη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 53 Βιοµηχανικό δάπεδο λείο, µε σκληρυντικό υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 NC BASF ή ισοδυνάµου, χρώµατος όπως στη µελέτη καθορίζεται, χωρίς την υπόβαση. 54 Επιστρώσεις δαπέδων δια φύλλων συνθετικών ινών "µοκέτας" αντιστατικής µε πολυαµιδίου ενδεικτικού τύπου Mila by Desso ή ισοδυνάµου, συνολικού βάρους 850 gr/m2. 55 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί, οµοιογενούς Α' διαλο γής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 60Χ60 cm και πάχους 20 mm, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΠ Ν\ Ν\ Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής τύπου Tra vertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 10Χ10 cm και πάχους 15 mm, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 57 Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου Καβάλας Α, πλάτους 40 cm και πά χους 3 cm, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών της µελέ της, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. Ν\ Ν\ Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου "χτενιστού" Καβάλας Α, πλάτους 60 cm και πάχους 3 cm, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερει ών της µελέτης, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. 59 Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διατοµής 10Χ1 cm, τοποετηµένα σύµ φωνα µε τη µελέτη. 60 Επενδύσεις βαθµίδων βατήρων/µετώπων, µε πλάκες πορόλιθου οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου πάχους 3/2cm (πάτηµα/ρίχτι) 61 Ολόσωµες βαθµίδες από ορθογωνισµένo ενιαίο τεµάχιο πορόλιθου οµοιογενούς Α' δια λογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, µήκους τουλάχιστον 1,00 m, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη µελέτη. 62 Περιδένδρια δένδρων στα πλαίσια διαµορφωµένων δαπέδων, τετραγωνικού πλαισίου δια στάσεων 1,00Χ1,00 m, από διατοµή λευκού µαρµάρου ύψους 20 cm και πάχους 7 cm. 63 Επενδύσεις τοίχων µε πλάκες πορόλιθου, οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 30Χ60 cm και πάχους 15 mm. 64 Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου FLOOR & MORE Ν 30 ύψους 75 cm, της ΝΟRΙΤ- LINDER ή ισοδυνάµου, το οποίο δηµιουργεί ενιαία µονολιθική επιφάνεια πάνω στην ο ποία µπορεί να τοποθετηθεί η οποιαδήποτε τελική επιφάνεια, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τη µελέτη. 65 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, στοκαρισµένου και αδιαβροχοποιη µένου, διαστάσεων 10Χ10 cm πάχους 5 cm, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου. 66 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 cm πάχους 5 cm τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιά µατος των 350 kg τσιµέντου. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 Ν\ cm πάχους 5 cm τύπου Travertino Classico/ Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα αµµοκονιάµα τος των 150 kg τσιµέντου 68 Λιθόστρωτα από τεχνητούς συµπαγείς προκατασκευασµένους κυβόλιθους ορθογωνισµένων διαστάσεων 10Χ10 cm πάχους 10 cm, σε υπόστρωµα άµµου θραυστής λατοµείου. Ν\ Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 Β\ cm 70 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm Β\

4 71 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 72 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 73 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 5. ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 74 Ξύλινο υαλοστάσιο δίφυλλο ανασυρόµενο µε σταθερό τµήµα, διαστάσεων 1,70Χ1,20 m βιοµηχανικού τύπου InterScala ή ισοδυνάµου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 75 Ξύλινο υαλοστάσιο σταθερό απόληξης χωρίσµατος γραφείων, διαστάσεων 0,70Χ2,40 m βιοµηχανικού τύπου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 76 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Β\ ΣΠ Β\ Β\ Ν\ Ν\ Ν\ Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ3 διαστάσεων 0,90Χ2,10 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ1, διαστάσεων 1,80Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60', τύπου ΘΞΠΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60', τύπου ΘΞΠΗ1 διαστάσεων 1,80Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες (κρυφές) χωρισµάτων γραφείων, πλάτους ανοίγ µατος 0,90 m, τύπου Berkoral/Quality ή Ν\ Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ1 έως θξ6, µορφής και δια στάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 83 Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ3, µε επένδυση καπλαµά ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Ν\ Εσχάρες χαλύβδινες διαµόρφωσης άνω επιφάνειας Cour anglase, οποιωνδήποτε διαστά σεων, ηλεκτροπεραστές από δοµικό χάλυβα ΕΝ 10025, γαλβανισµένο " εν θερµώ" κατά βο 1461, ενδεικτικού τύπου ASCO ή ισοδυνάµου, αποτελούµενες από λάµα στήριξης 30/3 mm εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους και βροχίδα αξονική 25/76 mm. Ν\ Σταθερά σιδερένια περσιδωτά κουφώµατα, αποτελούµενα από περιµετρικό πλαίσιο από στρατζαριστές γαλβανισµένες διατοµές 150/50/2 mm µε ενδιάµεσο ορθοστάτη, περσί δες από φύλλο στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,2 mm και σίτα, σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Μεταλλικό Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου διαφυγής, από γαλβανισµένες διατοµές µορφοσι δήρου, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 87 Κιγκλίδωµα από διπλά κρύσταλλα ασφαλείας Laminated, συνολικού πάχους 10 mm (5+5) µε εσωτερική µεµβράνη και κουπαστή από ορθογωνική διατοµή 5Χ7 cm από συµπαγή ξυ- λεία ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε το σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 88 Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατι κής βαφής, τύπου ALUMIL σειρά M15000 Prestige ή ισοδυνάµου, τύπου ΘΑ1 περιλαµβα νοµένων και των αντιστοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 89 Υαλοστάσια αλουµινίου σταθερά, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, τύ που ALUMIL σειρά M9400 SoftLine Plus ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ2, ΥΑ5, ΥΑ6, ΥΑ7, ΥΑ8, ΥΑ9, ΥΑ14, ΥΑ17, ΥΑ18, ΥΗ1, και ΥΗ2, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδί ου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 90 Υαλοστάσια σταθερά οροφής γραφείων από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά Μ10800 Skylight ή ισοδυνάµου, περιλαµβανοµένων και των αντισ τοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 91 Υαλοστάσια αλουµινίου συρόµενα επάλληλα µε ή όχι σταθερά τµήµατα, από διατοµές α λουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M12000 Premier ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ3, ΥΑ4 και ΥΑ20, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ ΣΠ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\

5 92 Σύστηµα εξωτερικής σκίασης διαφώτιστων οροφών, µε ηλεκτροκίνητες περσίδες τύπου "Glasscon Shadowings Rectangular" ορθογωνικής διατοµής Ν\ Α µε ανοξείδωτους ηλεκτρι κούς κινητήρες, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη µελέτη. 93 Ελαφρά διαχωριστικά υαλόφρακτα χωρίσµατα, ενδεικτικού τύπου του συστήµατος P 100 Office της Alumil ή ισοδυνάµου πάχους τουχώµατος 70 mm, που αφορούν στους τύπους Υ3, ΥΑ1, ΥΑ10, ΥΑ11, ΥΑ12, ΥΑ13, ΥΑ15 και ΥΑ19, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου σύµφωνα µε τη µελέτη. 94 Ρολλά ασφαλείας υαλοστασίων αλουµινίου,, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M13600 ή ισοδυνάµου, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης Ν\ Ν\ Λαµαρίνα µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις τύπου Symdeck ή ισοδυνάµου, από χαλύβ δινο προφίλ διαµορφωµένο και γαλβανισµένο "εν θερµώ" από δοµικό χάλυβα υψηλής αν τοχής^ E320), πάχους 0,75 mm που χρησιµοποιείται ως µεταλλότυπος σε πλάκα ορο φής, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. ΝΥ Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως ΒΥ ΣΠ mm 97 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 ΒΥ ΣΠ mm 98 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΒΥ ΣΠ Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΒΥ ΣΠ Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα ΒΥ ΣΠ Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης ΒΥ Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, ΒΥ ΣΠ κλάσης πυραντίστασης 60 min 103 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες µε φεγγίτη από ΒΥ ΣΠ πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 104 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm ΒΥ ΣΠ ΟΜΑ Α Ζ:ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 105 Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. 106 Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN-C 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέ δια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. 107 Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδοοροφών, µε αρµοκάλυπ τρο ενδεικτικού τύπου D.W -P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. 108 Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδο-οροφών, µε αρµοκάλυπτ ρο ενδεικτικού τύπου D.W C-P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. ΝΥ ΝΥ ΝΥ ΝΥ Φθορίωση υαλοπινάκων, σε υαλοπίνακες που προσδιορίζονται στην µελέτη. Ν\ ιπλοί θερµοµονωτικοί-ενεργειακοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 29 mm (laminated 4+4 mm, κενό 16 mm, ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 5 mm). 111 ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27 mm Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5 mm, ενδιάµεσο κε νό πάχους 16 mm και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 6 mm. 112 ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5 mm, ενδιάµεσο κε νό πάχους 14 mm και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 6 mm. 113 Καθρέπτες εντοιχισµένοι, από κρύσταλλο Ερωπαϊκής προέλευσης πάχους 4 mm, µε ρον ταρισµένες τις ακµές, µε πλήρη σχετική επεξεργασία, ώστε να είναι απροσβλητοι από την υγρασία. 114 ιαφώτιστη οροφή αιθρίου, αποτελούµενη από ανοξείδωτο σύστηµα στήριξης oντώσεως υαλοπινάκων µε ελκυστήρες και θλιπτήρες τύπου "glasscon Tension Rod System " ανο ξείδωτα σηµειακά εξαρτήµατα τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς δι πλούς υαλοπίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Α

6 115 Υαλοπέτασµα κεντρικής εισόδου, αποτελούµενο από ανοξείδωτο σύστηµα σηµειακής στή ριξης υαλοπινάκων τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς διπλούς υαλο πίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας, τοποθετηµένο 116 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών, δια βερνικοχρώµατος υδροδιαλυτής ριπολίνης ενδεικτικού τύπου AQUACHROM ECO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 117 Βερνίκωµα ξυλίνων επιφανειών, δύο επιστρώσεις ακρυλικού, εµπλουτισµένου µε φίλτ ρα UV βερνικιού, ενδεικτικού τύπου AQUAXYL VARNISH ή 118 Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. 119 Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. 120 Χρωµατισµοί κοινοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων ή ανεπίχριστων ε πιφανειών σκυροδεµάτων, ή γυψοσανίδων, διά πλαστικού χρώµατος, ενδεικτικού τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 121 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων, γυψοσανί δων, διά πλαστικού χρώµατος. 122 Πυροπροστατευτική βαφή µεταλλικών στοιχείων και επιφανειών µε σύστηµα βαφής, τύ που PROMAPAINT-Ε ή ισοδυνάµου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. 123 Προστασία εµφανών εσωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε άγχρωµο διαφανές βερνί- κι, ενδεικτικού τύπου Top Coat T.P ή ισοδυνάµου, σε δύο φάσεις. 124 Προστασία εµφανών εξωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, γαρµπιλοδεµάτων ή τσιµεντο λιθοδοµών, µε ειδικό αδιαβροχοποιητικό υλικό ενδεικτικού τύπου WALL PRESERVER ή 125 Ψευδοροφή, από διάτρητες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm µε κανονική διάτρηση 8/18 R, µε ινώδες φίλτρο, ενδεικτικού τύπου KNAUF ή 126 Ψευδο-οροφή από ανοξείδωτη µεταλλική σίτα, ενδεικτικού τύπου PC Lago- GKD /Carte- co ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 127 Ψευδοοροφή από µεταλλική σχάρα ενδεικτικού τύπου Tetraline b5 -CEIR ή ισοδυνάµου µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Α 6.11 Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ψευδοροφή µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπ λαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n' H A kustik 12/14 "Μ" της Quality ή 129 Ψευδοροφή από ξύλινα διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων, επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά, µε διάτρηση Φ 9 mm CDA 32 τύπου "M" και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου Lambri της Quality ή ισοδυνάµου, ανηρτηµένη από µεταλλικό σκελετό, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 130 Ψευδο-οροφή από ηχοαπορροφητικές διαφανείς µεµβράνες, ενδεικτικού τύπου MICROSOR BER ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 131 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών Φουαγιέ Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, µε ηχοαπορροφητικά διάτρητα και διαφανή πανέλλα πάχους 5 mm τύπου MICROPERFORATED PANEL ABSORBER DEAMP ή 132 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό η χοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n 'H Akustik 12/14 "M" της Quality ή 133 Εξωτερική επένδυση επιφανειών τοίχων τσιµεντοσανίδας, µε συµπαγή πανέλα HPL πά χους 8 mm, µε ζώνες ξύλινες πλάτους 40 cm, τύπου Fundermax Exterior της Quality 134 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm, βάρους 50 kg/ιτι3, µε επένδυση λινάτσας, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σ χέδια της µελέτης. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ν\ Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοιχοπετασµάτων γυψοσανίδας ή τσιµεντοσανί- δας, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, τύπου n 'H Akustik της Quality ή Ν\ ΣΠ

7 136 Σύνθετο πανέλο διαµόρφωσης στηθαίων σύµµεικτης οροφής, µορφής και διαστάσεων σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 137 Επίστρωση θερµοµονωτικού φύλλου ενδεικτικού τύπου Astrofoil πάχους 8mm ή ισοδυ νάµου, τοποθετηµένου κατά την φάση της σκυροδέτησης µεταξύ τοιχείων οπλισµένου σ κυροδέµατος, Ν\ Ν\ Εξασφάλιση οριζόντιων ή κατακόρυφων διαστολικών αρµών πλάτους 50 mm, κατά τη φά ση σκυροδέτησης, µε εφαρµογή προδιαµορφωµένης εύκαµπτης υδροφραγής ειδικής διατο µής από θερµοπλαστικό PVC, τύπου Sika Waterbar Τύπος 0-25L της SIKA ή ισοδύναµης πλάτους 25 cm και πάχους 2 mm. 139 Σφράγιση και πλήρωση αρµών διαστολής στην εξωτερική πλευρά υπογείων τοιχείων, µε κορδόνι πολυαιθυλενίου, µαστίχη ασφαλιτική και επικάλυψη ασφαλτοπάνου. 140 Σφράγιση αρµών διαστολής, µε υλικό ενδεικτικού τύπου SIP 65/50, της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδια γραφές του υλικού. 141 ιπλή πλήρωση και σφράγιση αρµών διαστολής δαπέδων από γαρµπιλόδεµα, µε µαστίχη πολυουρεθάνης τύπου VULKEM 116 ή 142 Πλήρωση, σφράγιση και επικάλυψη αρµών διαστολής δώµατος στις περιοχές της γυάλι νης στέγασης, µε µαστίχη πολυουρεθάνης και φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας. Ν\ Ν\ ΝΥ Ν\ Ν\ Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη Ν\ πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof mate/ της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 6 cm, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. 144 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof mate/της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 cm, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. Ν\ Θερµοµόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυσ τερίνη πάχους 6 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Ν\ Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτι κού τύπου SHAPEMATE της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 cm που στερεώνονται µε κατάλ ληλα ανοξείδωτα µεταλλικά στηρίγµατα. 147 Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 5 cm και βάρους 50 Kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, σύµφωνα µε τη µε λέτη. 148 Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 10 cm και βάρους 50 Kg/m3, µε ή χωρίς 149 Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές χωρίς φύτευση, µε τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων SikaTop Seal 107 SH και Nophadrain ή ισοδυνάµων, σύµφωνα µε την µελέτη. Ν\ ΝΥ Ν\ Ν\ ΣΠ Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές µε φύτευση, µε ασφαλτικό βερνίκι, αντιρριζικές µεβράνες και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων EshaLac 50S, EshaGum Antiroot B2 και Nophadrain 200 ή ισοδυνάµων. Ν\ ΣΠ Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης) και διαµόρφωσης φυτεµένου δώµατος, σύµφω να µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 152 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση κυβολίθων συµ φωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση πλακών πορολί θου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 154 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), δώµατος σύµµεικτης κατασκευής σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 155 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), µη βατού δώµατος κυλικείου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 156 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υδροµόνωσης) εδαφόπλακας µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ενδεικ τικού τύπου EshaCoat 6S ή ισοδυνάµου σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή της µελέτης του έργου. Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ν\ Α 6.52 ΣΠ

8 157 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος πριν την σκυροδέτηση (στον Ν\ ξυλότυπο), µε θερ µοηχοµονωτικές πλάκες ορυκτοβάµβακα και αµφίπλευρη επικάλυψη ξυλοµάλου, πάχους 5 cm, ενδεικτικού TECTALAN ή 158 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, µονόφυλλες από κρύσταλλο Β\ πάχους 8,0 mm 159 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους Β\ ,0 mm 160 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε Β\ ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 161 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων Β\ Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων Β\ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες Β\ Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 Β\ ΣΠ Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους Β\ ΣΠ ,40 mm 171 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές Β\ πολυουρεθανικό υλικό 172 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη Β\ ΟΜΑ Α Η:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 173 Καθίσµατα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τύπου Eidos ή Ν\ Πάγκος Υποδοχής - πληροφοριών και Γραµµατίας, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 175 Πάγκος Control Room, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 176 Πάγκος πολυµέσων, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 177 Πάγκος εργασίας κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 178 Πάγκος σερβιρίσµατος κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 179 Πάγκος µεταφραστών-χώρου προβολής, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 180 Πάγκος καµαρινιών, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 181 Πάγκος βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 182 Πάγκος νιπτήρων W.C., πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 183 Ερµάρια στους χώρους του Κυλικείου και του Βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα 184 Χαµηλό έπιπλο ύψους mm, στη βάση των χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ράφια χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα Ν\ Προκατασκευασµένα φωτιστικά περιβάλλοντα χώρου, από ειδικό έγχρωµο σκυρόδεµα εν δεικτικού τύπου PREMIX ή ισοδυνάµου και κρύσταλλα ασφαλείας laminated πάχους 4+4 mm, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Προµήθεια και τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων κυλινδρικού σχήµατος Φ 406, από φύλ λα ανοξείδωτου χάλυβα µε ανοιγόµενο τµήµα και τασάκι ύψους 85 cm, ενδεικικού τύ που Cima-City Design ή Ν\ Προµήθεια και τοποθέτηση σετ βάσεως στάθµευσης ποδηλάτων ενδεικτικού τύπου Cima- City Design ή ισοδυνάµου από τσιµεντένιες πλευρικές βάσεις και ηµικυκλικές µεταλ λικές µπάρες. 189 Προµήθεια και τοποθέτηση, πινακίδα κατεύθυνσης και διαγραµµατικής ξενάγησης στον υπαίθριο χώρο του έργου, ενδεικτικού τύπου Cima - City Design ή Ν\ Ν\

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 1 Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\20.22.02 1.01 2162 3 1.260

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

ΑΡΘΡΟ 2ο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ:5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 5/2013 ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευής όψεων και αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος.

ΜΟΝΑ Α. τετραγωνικό µέτρο (m2) χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών. Κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΩ.ΑΡ ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. Μ ΑΠΑΝΗ Καθαίρεση πλακοστρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθμός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα

Σελίδα : Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Σκυροδετήσεις ογκωδών κα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 17/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός Μελέτης

Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: Γενικές εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ. Α/Α Είδος Εργασίας ΟΜΑ Α: Ο Ι Κ Ο Ο Μ Ι Κ Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιµέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Αναβάθµιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Ε.Π. Κρήτης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Εργο : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (2014) Αριθμός Μελέτης : 1/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 4 9 9 2 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΑΧΑΡΝΑΙ " ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο ΦΕΚ 363/2013) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ "ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ" ΤΗΣ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη 1 20,25. 2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ 1 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: "Νέο ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 300 μαθητών στην περιοχή Λειβαδά της δημοτικής ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καράτουλας, Ν. Ηλέιας Έργο: Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-05 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 00.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση 05 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης

Εργο. Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Χρήση 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός Αναθεώρη σης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 3 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩ ΕΡΓΟ: ΣΥΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΤΕΧΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Κωδικός Κωδικός Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Άρθρου Αναθεώρησης Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ " 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων

Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2Τ1 31 ΕΛΑΦΡΑ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Χαρακτηριστικά των Ελαφρών Χωρισμάτων Είναι μη φέροντα χωρίσματα Εντάσσονται στην κατηγορία της ξηράς δόμησης Εχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων λοιπών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε m ΝΑΟΙΚ Α\0.0.0 0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, m ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ -

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ 1 ΑΡΧ-000 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 00 2 ΑΡΧ-001α ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 1 00,50, 0 3 ΑΡΧ-001β ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 2 00, 0 4 ΑΡΧ-001γ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 2 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, - 6-2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 59762 /ΤY 1498 / 9-6 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Συνολικός προϋπολογισμός εργασιών ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙΟΥ Α. XΩMATOYPΓIKΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με την μεταφορά των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Αριθµός Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα