ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΑ Είδος Εργασιών Κωδικός A.T. Αρθρου Προµήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώµατος Ν\ Προµήθεια, µεταφορά και διάστρωση µε οποιοδήποτε τρόπο, µε προσοχή, πλυµένων, διαβαθµισµένων χαλίκων (βότσαλα) ποταµού, επιλεγµένης κοκκοµετρίας, ανάλογης της θέσης εφαρµογής, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. Ν\ ΣΠ Κατασκευή και τοποθέτηση συρµατοκιβωτίων διευθέτησης πρανών ρέµατος ύψους 50 cm, σύµφωνα µε τη µελέτη 4 Εκρίζωση και επαναφύτευση δένδρων Ελιάς, περιµέτρου βάσεως περίπου 1,00 m. 5 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής 6 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικάκροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 7 Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Ο Ο Ν\Β ΠΡΣ Ν\Ζ Β\ Β\ Β\ Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις Β\ γενικές εκσκαφές 9 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων Β\ Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Β\ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Β\ Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο Β\ Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα Β\ γεωυφάσµατος µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm 14 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες ΝΑΟ Ο Α\Α Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) ΝΑΟ Ο Α\Γ Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) ΝΑΟ Ο Α\Γ Γαρµπιλόδεµα των 250 kg ανά m3 τσιµέντου, σε στρώσεις µέσου πάχους έως 10 cm. 18 Καθιστικοί πάγκοι υπαίθριου χώρου, κατασκευασµένοι από έγχρωµο γαρµπιλόδεµα των 250 kg λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εξωτερικών διαστάσεων 60Χ42 cm, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 19 Γαρµπιλόδεµα δαπέδων έγχρωµο των 350 kg λευκού τσιµέντου και λευκό λιθοσύντριµµα διαβαθµισµένο, σε στρώσεις συνολικού πάχους 7 cm, ΜΕΡΟΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΕΤΕΠ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΟΜΑ Α Α :ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ 2. ΟΜΑ Α Β :ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 20 Σταθερές προκατασκευασµένες περσίδες, σκίασης κουφωµάτων πλάτους 12 cm, από σκυ ρόδεµα C20/25, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΤΕΠ ΈΛΟΤ ΤΠ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΡΟΥΣ Β 21 Πρόχυτα (προκατασκευασµένα επί τόπου), έγχρωµα κράσπεδα πεζοδροµίων ( ευθύγραµµα ή καµπύλα), διατοµής 15Χ30 σε τεµάχια µήκους cm, από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 λευκού τσιµέντου και µεταλλότυπο, εγκυβωτισµένα στη θέση εφαρµογής, σε βά ση από χυτό επί τόπου σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Ξυλότυποι χυτών τοίχων, παραµένοντες και µετά την σκυροδέτηση. Ν\

2 23 Προσαύξηση τιµής παντός είδους ξυλοτύπων εµφανών επιφανειών σκυροδέµατος, για τη χρησιµοποίηση σανίδων επιµεληµένης κατασκευής, καινούργιων, σταθερού πάχους και πλάτους 10 cm, σε διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. Ν\ Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 25 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 26 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Β\ Β\ Β\ Σώµατα πλήρωσης διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα Β\ Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. Β\ Ξυλότυποι χυτών τοίχων Β\ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών Β\ Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων Β\ Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s) Β\ Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s) Β\ Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων Β\ ΟΜΑ Α Γ:ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 35 Επιχρίσµατα τριπτά αδρής επιφάνειας, δια τσιµεντο-µαρµαροκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου πάχους 36 έως 38 mm, σε τρείς διαστρώσεις. Ν\ ικτυωτό υαλόπλεγµα ενίσχυσης επιχρισµάτων το οποίο στερεώνεται σε λωρίδες αναλό γου πλάτους, στην συµβολή στοιχείων σκυροδέµατος και πλινθοδοµών πριν την κατασ κευή των επιχρισµάτων στις θέσεις του έργου, που υποδεικνύεται στα σχέδια της µε λέτης. Ν\ Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 Β\ cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 38 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 Β\ cm, πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 39 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά δροµικών Β\ τοίχων 40 ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα, γραµµικά µπατικών Β\ τοίχων 41 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων Β\ Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο Β\ Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα Β\ ΟΜΑ Α Ε:ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 44 Ξύλινος σκελετός πατωµάτων, από ξυλεία πριστή ερυθρο-ελάτης διατοµής 40/55 mm α νά 40 cm, σε διάταξη ανάλογη του ξύλινου πατώµατατος, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 45 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων, µε µοριοσανίδα (MDF) πάχους 22 mm, επί µε ταλλικού ή ξύλινου σκελετού, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέ της. 46 ιαµόρφωση επιφάνειας έδρασης δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια µε κόντρα πλακέ θαλάσ σης πάχους 14 mm, επί υποστρώµατος µοριοσανίδων επι µεταλλικού σκελετού, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 47 Ξύλινο δάπεδο, από ξυλεία ρυός σε λωρίδες πάχους 22 mm, πλάτους 100 mm και µή κους 1,10-1,80 m, κολλητές και καρφωτές σε διαµορφωµένο υπόστρωµα µοριοσανίδας. 48 Περιθώρια (σοβατεπιά) από ξυλεία ρυός ύψους 10 cm πάχους 15 mm, διαµορφωµένα και τοποθετηµένα σύµφωνα µε την µελέτη. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\

3 49 Επένδυση βατήρων (πατηµάτων) βαθµίδων κλιµακοστασίου, µε συµπαγή ξυλεία ρυός πά χους 30 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Επεξεργασία επιφανειών εµφανούς σκυροδέµατος ή γαρµπιλοδέµατος, "ντεσιλίδικο" µε θραπίνα ή µηχανικά µέσα, οποιουδήποτε σχήµατος, σχεδίου. 51 ιαµόρφωση- επιπεδοποίηση και λείανση άνω επιφανείας υποβάσεως δαπέδων από γαρµ πιλόδεµα. 52 ιαχωριστικές ταινίες (αρµοκάλυπτρο) µεταξύ επίστρωσης δαπέδου µε µοκέτα και επί στρωσης µε άλλο υλικό, από διατοµή ορειχάλκινη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 53 Βιοµηχανικό δάπεδο λείο, µε σκληρυντικό υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 NC BASF ή ισοδυνάµου, χρώµατος όπως στη µελέτη καθορίζεται, χωρίς την υπόβαση. 54 Επιστρώσεις δαπέδων δια φύλλων συνθετικών ινών "µοκέτας" αντιστατικής µε πολυαµιδίου ενδεικτικού τύπου Mila by Desso ή ισοδυνάµου, συνολικού βάρους 850 gr/m2. 55 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί, οµοιογενούς Α' διαλο γής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 60Χ60 cm και πάχους 20 mm, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΠ Ν\ Ν\ Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής τύπου Tra vertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 10Χ10 cm και πάχους 15 mm, τοποθετηµένες, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και την τεχνική περιγραφή. 57 Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου Καβάλας Α, πλάτους 40 cm και πά χους 3 cm, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερειών της µελέ της, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. Ν\ Ν\ Ζώνες διαχωριστικές δαπέδου από πλάκες µαρµάρου "χτενιστού" Καβάλας Α, πλάτους 60 cm και πάχους 3 cm, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια λεπτοµερει ών της µελέτης, σε δάπεδα από γαρµπιλόδεµα. 59 Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλάκες πορόλιθου χρώµατος µπεζ-γκρί A' διαλογής, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διατοµής 10Χ1 cm, τοποετηµένα σύµ φωνα µε τη µελέτη. 60 Επενδύσεις βαθµίδων βατήρων/µετώπων, µε πλάκες πορόλιθου οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου πάχους 3/2cm (πάτηµα/ρίχτι) 61 Ολόσωµες βαθµίδες από ορθογωνισµένo ενιαίο τεµάχιο πορόλιθου οµοιογενούς Α' δια λογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, µήκους τουλάχιστον 1,00 m, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη µελέτη. 62 Περιδένδρια δένδρων στα πλαίσια διαµορφωµένων δαπέδων, τετραγωνικού πλαισίου δια στάσεων 1,00Χ1,00 m, από διατοµή λευκού µαρµάρου ύψους 20 cm και πάχους 7 cm. 63 Επενδύσεις τοίχων µε πλάκες πορόλιθου, οµοιογενούς Α' διαλογής τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου διαστάσεων 30Χ60 cm και πάχους 15 mm. 64 Υπερυψωµένο δάπεδο ενδεικτικού τύπου FLOOR & MORE Ν 30 ύψους 75 cm, της ΝΟRΙΤ- LINDER ή ισοδυνάµου, το οποίο δηµιουργεί ενιαία µονολιθική επιφάνεια πάνω στην ο ποία µπορεί να τοποθετηθεί η οποιαδήποτε τελική επιφάνεια, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τη µελέτη. 65 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, στοκαρισµένου και αδιαβροχοποιη µένου, διαστάσεων 10Χ10 cm πάχους 5 cm, τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου. 66 Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 cm πάχους 5 cm τύπου Travertino Classico/Moschou Group ή ισοδυνάµου σε υπόστρωµα τσιµεντοκονιά µατος των 350 kg τσιµέντου. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Λιθόστρωτα από κυβόλιθους πορολίθου παλαιωµένου, διαστάσεων 10Χ10 Ν\ cm πάχους 5 cm τύπου Travertino Classico/ Moschou Group ή ισοδυνάµου, σε υπόστρωµα αµµοκονιάµα τος των 150 kg τσιµέντου 68 Λιθόστρωτα από τεχνητούς συµπαγείς προκατασκευασµένους κυβόλιθους ορθογωνισµένων διαστάσεων 10Χ10 cm πάχους 10 cm, σε υπόστρωµα άµµου θραυστής λατοµείου. Ν\ Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 Β\ cm 70 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm Β\

4 71 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 72 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 73 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 5. ΟΜΑ Α ΣΤ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 74 Ξύλινο υαλοστάσιο δίφυλλο ανασυρόµενο µε σταθερό τµήµα, διαστάσεων 1,70Χ1,20 m βιοµηχανικού τύπου InterScala ή ισοδυνάµου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 75 Ξύλινο υαλοστάσιο σταθερό απόληξης χωρίσµατος γραφείων, διαστάσεων 0,70Χ2,40 m βιοµηχανικού τύπου, κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 76 Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Β\ ΣΠ Β\ Β\ Ν\ Ν\ Ν\ Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ3 διαστάσεων 0,90Χ2,10 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες ηχοµονωτικές 44 db, τύπου ΘΞΗ1, διαστάσεων 1,80Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60', τύπου ΘΞΠΗ2 διαστάσεων 0,90Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες δίφυλλες ανοιγόµενες πυράντοχες Τ 60', τύπου ΘΞΠΗ1 διαστάσεων 1,80Χ2,40 m, τύπου Bergron-Berfinol/Quality ή Ν\ Θύρες ξύλινες µονόφυλλες ανοιγόµενες (κρυφές) χωρισµάτων γραφείων, πλάτους ανοίγ µατος 0,90 m, τύπου Berkoral/Quality ή Ν\ Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ1 έως θξ6, µορφής και δια στάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 83 Θυρόφυλλα ανοιγόµενα µονόφυλλα πρεσσαριστά των τύπων ΘΞ3, µε επένδυση καπλαµά ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Ν\ Εσχάρες χαλύβδινες διαµόρφωσης άνω επιφάνειας Cour anglase, οποιωνδήποτε διαστά σεων, ηλεκτροπεραστές από δοµικό χάλυβα ΕΝ 10025, γαλβανισµένο " εν θερµώ" κατά βο 1461, ενδεικτικού τύπου ASCO ή ισοδυνάµου, αποτελούµενες από λάµα στήριξης 30/3 mm εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους και βροχίδα αξονική 25/76 mm. Ν\ Σταθερά σιδερένια περσιδωτά κουφώµατα, αποτελούµενα από περιµετρικό πλαίσιο από στρατζαριστές γαλβανισµένες διατοµές 150/50/2 mm µε ενδιάµεσο ορθοστάτη, περσί δες από φύλλο στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,2 mm και σίτα, σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Μεταλλικό Κιγκλίδωµα κλιµακοστασίου διαφυγής, από γαλβανισµένες διατοµές µορφοσι δήρου, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 87 Κιγκλίδωµα από διπλά κρύσταλλα ασφαλείας Laminated, συνολικού πάχους 10 mm (5+5) µε εσωτερική µεµβράνη και κουπαστή από ορθογωνική διατοµή 5Χ7 cm από συµπαγή ξυ- λεία ρυός, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε το σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 88 Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες ανοιγόµενες, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατι κής βαφής, τύπου ALUMIL σειρά M15000 Prestige ή ισοδυνάµου, τύπου ΘΑ1 περιλαµβα νοµένων και των αντιστοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 89 Υαλοστάσια αλουµινίου σταθερά, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής, τύ που ALUMIL σειρά M9400 SoftLine Plus ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ2, ΥΑ5, ΥΑ6, ΥΑ7, ΥΑ8, ΥΑ9, ΥΑ14, ΥΑ17, ΥΑ18, ΥΗ1, και ΥΗ2, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδί ου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 90 Υαλοστάσια σταθερά οροφής γραφείων από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά Μ10800 Skylight ή ισοδυνάµου, περιλαµβανοµένων και των αντισ τοίχων ψευτοκασσών από γαλβανισµένη λαµαρίνα, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 91 Υαλοστάσια αλουµινίου συρόµενα επάλληλα µε ή όχι σταθερά τµήµατα, από διατοµές α λουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M12000 Premier ή ισοδυνάµου, των τύπων ΥΑ3, ΥΑ4 και ΥΑ20, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ ΣΠ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\

5 92 Σύστηµα εξωτερικής σκίασης διαφώτιστων οροφών, µε ηλεκτροκίνητες περσίδες τύπου "Glasscon Shadowings Rectangular" ορθογωνικής διατοµής Ν\ Α µε ανοξείδωτους ηλεκτρι κούς κινητήρες, τοποθετηµένες σύµφωνα µε τη µελέτη. 93 Ελαφρά διαχωριστικά υαλόφρακτα χωρίσµατα, ενδεικτικού τύπου του συστήµατος P 100 Office της Alumil ή ισοδυνάµου πάχους τουχώµατος 70 mm, που αφορούν στους τύπους Υ3, ΥΑ1, ΥΑ10, ΥΑ11, ΥΑ12, ΥΑ13, ΥΑ15 και ΥΑ19, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου σύµφωνα µε τη µελέτη. 94 Ρολλά ασφαλείας υαλοστασίων αλουµινίου,, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής τύπου ALUMIL σειρά M13600 ή ισοδυνάµου, οποιωνδήποτε διαστάσεων µορφής και σχεδίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης Ν\ Ν\ Λαµαρίνα µε τραπεζοειδείς πτυχώσεις τύπου Symdeck ή ισοδυνάµου, από χαλύβ δινο προφίλ διαµορφωµένο και γαλβανισµένο "εν θερµώ" από δοµικό χάλυβα υψηλής αν τοχής^ E320), πάχους 0,75 mm που χρησιµοποιείται ως µεταλλότυπος σε πλάκα ορο φής, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. ΝΥ Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως ΒΥ ΣΠ mm 97 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 ΒΥ ΣΠ mm 98 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΒΥ ΣΠ Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος ΒΥ ΣΠ Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα ΒΥ ΣΠ Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης ΒΥ Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, ΒΥ ΣΠ κλάσης πυραντίστασης 60 min 103 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες µε φεγγίτη από ΒΥ ΣΠ πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 104 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm ΒΥ ΣΠ ΟΜΑ Α Ζ:ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 105 Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. 106 Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής δαπέδων, µε αρµοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου 3FSP-IN-C 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέ δια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. 107 Επικάλυψη ευθύγραµµου αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδοοροφών, µε αρµοκάλυπ τρο ενδεικτικού τύπου D.W -P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. 108 Επικάλυψη γωνιακού αρµού διαστολής τοίχων-οροφών ή ψευδο-οροφών, µε αρµοκάλυπτ ρο ενδεικτικού τύπου D.W C-P 50 της ACP Hellas ή ισοδυνάµου πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές του υλικού. ΝΥ ΝΥ ΝΥ ΝΥ Φθορίωση υαλοπινάκων, σε υαλοπίνακες που προσδιορίζονται στην µελέτη. Ν\ ιπλοί θερµοµονωτικοί-ενεργειακοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 29 mm (laminated 4+4 mm, κενό 16 mm, ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 5 mm). 111 ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 27 mm Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5 mm, ενδιάµεσο κε νό πάχους 16 mm και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 6 mm. 112 ιπλοί θερµοµονωτικοί διαφανείς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm Ευρωπαϊκής π ροέλευσης αποτελούµενοι από ένα (εσωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 5 mm, ενδιάµεσο κε νό πάχους 14 mm και ένα (εξωτερικό) υαλοπίνακα πάχους 6 mm. 113 Καθρέπτες εντοιχισµένοι, από κρύσταλλο Ερωπαϊκής προέλευσης πάχους 4 mm, µε ρον ταρισµένες τις ακµές, µε πλήρη σχετική επεξεργασία, ώστε να είναι απροσβλητοι από την υγρασία. 114 ιαφώτιστη οροφή αιθρίου, αποτελούµενη από ανοξείδωτο σύστηµα στήριξης oντώσεως υαλοπινάκων µε ελκυστήρες και θλιπτήρες τύπου "glasscon Tension Rod System " ανο ξείδωτα σηµειακά εξαρτήµατα τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς δι πλούς υαλοπίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Α

6 115 Υαλοπέτασµα κεντρικής εισόδου, αποτελούµενο από ανοξείδωτο σύστηµα σηµειακής στή ριξης υαλοπινάκων τύπου "Glasscon Spider & Planar" και ενεργειακούς διπλούς υαλο πίνακες ασφαλείας µε σχέδιο µεταξοτυπίας, τοποθετηµένο 116 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών, δια βερνικοχρώµατος υδροδιαλυτής ριπολίνης ενδεικτικού τύπου AQUACHROM ECO της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 117 Βερνίκωµα ξυλίνων επιφανειών, δύο επιστρώσεις ακρυλικού, εµπλουτισµένου µε φίλτ ρα UV βερνικιού, ενδεικτικού τύπου AQUAXYL VARNISH ή 118 Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. 119 Βερνικοχρωµατισµοί γαλβανισµένων σιδηρών διατοµών, µε βερνικόχρωµα αλκυδικών ρη τινών, που δεν περιέχει µόλυβδο και χρωµικά, ενδεικτικού τύπου "EXTRA NEOCHROM" της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή ισοδυνάµου, σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις. 120 Χρωµατισµοί κοινοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων ή ανεπίχριστων ε πιφανειών σκυροδεµάτων, ή γυψοσανίδων, διά πλαστικού χρώµατος, ενδεικτικού τύπου SUPER NEOPAL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ ή 121 Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί νέων επιφανειών εσωτερικών επιχρισµάτων, γυψοσανί δων, διά πλαστικού χρώµατος. 122 Πυροπροστατευτική βαφή µεταλλικών στοιχείων και επιφανειών µε σύστηµα βαφής, τύ που PROMAPAINT-Ε ή ισοδυνάµου, σύµφωνα µε τη µελέτη και την τεχνική περιγραφή. 123 Προστασία εµφανών εσωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε άγχρωµο διαφανές βερνί- κι, ενδεικτικού τύπου Top Coat T.P ή ισοδυνάµου, σε δύο φάσεις. 124 Προστασία εµφανών εξωτερικών επιφανειών σκυροδεµάτων, γαρµπιλοδεµάτων ή τσιµεντο λιθοδοµών, µε ειδικό αδιαβροχοποιητικό υλικό ενδεικτικού τύπου WALL PRESERVER ή 125 Ψευδοροφή, από διάτρητες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm µε κανονική διάτρηση 8/18 R, µε ινώδες φίλτρο, ενδεικτικού τύπου KNAUF ή 126 Ψευδο-οροφή από ανοξείδωτη µεταλλική σίτα, ενδεικτικού τύπου PC Lago- GKD /Carte- co ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 127 Ψευδοοροφή από µεταλλική σχάρα ενδεικτικού τύπου Tetraline b5 -CEIR ή ισοδυνάµου µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Α 6.11 Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ψευδοροφή µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπ λαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n' H A kustik 12/14 "Μ" της Quality ή 129 Ψευδοροφή από ξύλινα διάτρητα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων, επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά, µε διάτρηση Φ 9 mm CDA 32 τύπου "M" και ειδικό ηχοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου Lambri της Quality ή ισοδυνάµου, ανηρτηµένη από µεταλλικό σκελετό, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 130 Ψευδο-οροφή από ηχοαπορροφητικές διαφανείς µεµβράνες, ενδεικτικού τύπου MICROSOR BER ή ισοδυνάµου, τοποθετηµένη σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 131 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών Φουαγιέ Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων, µε ηχοαπορροφητικά διάτρητα και διαφανή πανέλλα πάχους 5 mm τύπου MICROPERFORATED PANEL ABSORBER DEAMP ή 132 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, µε γραµµική διάτρηση και ειδικό η χοαπορροφητικό φίλτρο, τύπου n 'H Akustik 12/14 "M" της Quality ή 133 Εξωτερική επένδυση επιφανειών τοίχων τσιµεντοσανίδας, µε συµπαγή πανέλα HPL πά χους 8 mm, µε ζώνες ξύλινες πλάτους 40 cm, τύπου Fundermax Exterior της Quality 134 Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοίχων, µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm, βάρους 50 kg/ιτι3, µε επένδυση λινάτσας, σε διαστάσεις και διάταξη σύµφωνα µε τα σ χέδια της µελέτης. Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ν\ Ηχοαπορροφητική επένδυση επιφανειών τοιχοπετασµάτων γυψοσανίδας ή τσιµεντοσανί- δας, µε ξύλινα ηχοαπορροφητικά πανέλα ινοσανίδων επενδεδυµένα µε φυσικό καπλαµά ρυός, τύπου n 'H Akustik της Quality ή Ν\ ΣΠ

7 136 Σύνθετο πανέλο διαµόρφωσης στηθαίων σύµµεικτης οροφής, µορφής και διαστάσεων σύµ φωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 137 Επίστρωση θερµοµονωτικού φύλλου ενδεικτικού τύπου Astrofoil πάχους 8mm ή ισοδυ νάµου, τοποθετηµένου κατά την φάση της σκυροδέτησης µεταξύ τοιχείων οπλισµένου σ κυροδέµατος, Ν\ Ν\ Εξασφάλιση οριζόντιων ή κατακόρυφων διαστολικών αρµών πλάτους 50 mm, κατά τη φά ση σκυροδέτησης, µε εφαρµογή προδιαµορφωµένης εύκαµπτης υδροφραγής ειδικής διατο µής από θερµοπλαστικό PVC, τύπου Sika Waterbar Τύπος 0-25L της SIKA ή ισοδύναµης πλάτους 25 cm και πάχους 2 mm. 139 Σφράγιση και πλήρωση αρµών διαστολής στην εξωτερική πλευρά υπογείων τοιχείων, µε κορδόνι πολυαιθυλενίου, µαστίχη ασφαλιτική και επικάλυψη ασφαλτοπάνου. 140 Σφράγιση αρµών διαστολής, µε υλικό ενδεικτικού τύπου SIP 65/50, της ACP Hellas ή ισοδυνάµου, πλήρως τοποθετηµένο σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδια γραφές του υλικού. 141 ιπλή πλήρωση και σφράγιση αρµών διαστολής δαπέδων από γαρµπιλόδεµα, µε µαστίχη πολυουρεθάνης τύπου VULKEM 116 ή 142 Πλήρωση, σφράγιση και επικάλυψη αρµών διαστολής δώµατος στις περιοχές της γυάλι νης στέγασης, µε µαστίχη πολυουρεθάνης και φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας. Ν\ Ν\ ΝΥ Ν\ Ν\ Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη Ν\ πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof mate/ της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 6 cm, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. 144 Θερµοµόνωση δωµάτων και δαπέδων, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη ενδεικτικού τύπου Roof mate/της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 cm, οι οποίες τοποθε τούνται χωρίς στερέωση. Ν\ Θερµοµόνωση τοίχων, οποιασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυσ τερίνη πάχους 6 cm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Ν\ Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος, µε πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης ενδεικτι κού τύπου SHAPEMATE της DOW ή ισοδυνάµου, πάχους 10 cm που στερεώνονται µε κατάλ ληλα ανοξείδωτα µεταλλικά στηρίγµατα. 147 Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 5 cm και βάρους 50 Kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, σύµφωνα µε τη µε λέτη. 148 Θερµοµόνωση-ηχοµόνωση, οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής, µε πλάκες ορυκτοβάµβα- κα πάχους 10 cm και βάρους 50 Kg/m3, µε ή χωρίς 149 Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές χωρίς φύτευση, µε τσιµεντοειδές κονίαµα στεγανοποίησης και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων SikaTop Seal 107 SH και Nophadrain ή ισοδυνάµων, σύµφωνα µε την µελέτη. Ν\ ΝΥ Ν\ Ν\ ΣΠ Στεγανοποίηση και προστασία εξωτερικών επιφανειών υπογείων περιµετρικών τοιχείων του κτιρίου σε περιοχές µε φύτευση, µε ασφαλτικό βερνίκι, αντιρριζικές µεβράνες και προστασία µε αποστραγγιστική µεµβράνη, ενδεικτικών τύπων EshaLac 50S, EshaGum Antiroot B2 και Nophadrain 200 ή ισοδυνάµων. Ν\ ΣΠ Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης) και διαµόρφωσης φυτεµένου δώµατος, σύµφω να µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 152 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση κυβολίθων συµ φωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), βατού δώµατος µε επίστρωση πλακών πορολί θου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 154 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), δώµατος σύµµεικτης κατασκευής σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 155 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υγροµόνωσης), µη βατού δώµατος κυλικείου, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης του έργου. 156 Πλήρης κατασκευή µόνωσης (υδροµόνωσης) εδαφόπλακας µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ενδεικ τικού τύπου EshaCoat 6S ή ισοδυνάµου σύµφωνα µε τη τεχνική περιγραφή της µελέτης του έργου. Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ν\ ΣΠ Ν\ Α 6.52 ΣΠ

8 157 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος πριν την σκυροδέτηση (στον Ν\ ξυλότυπο), µε θερ µοηχοµονωτικές πλάκες ορυκτοβάµβακα και αµφίπλευρη επικάλυψη ξυλοµάλου, πάχους 5 cm, ενδεικτικού TECTALAN ή 158 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, µονόφυλλες από κρύσταλλο Β\ πάχους 8,0 mm 159 Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους Β\ ,0 mm 160 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε Β\ ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 161 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων Β\ Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων Β\ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm Β\ ΣΠ Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες Β\ Γεωυφάσµατα µή υφαντά, βάρους 205 gr/m2 Β\ ΣΠ Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους Β\ ΣΠ ,40 mm 171 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές Β\ πολυουρεθανικό υλικό 172 Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη Β\ ΟΜΑ Α Η:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 173 Καθίσµατα αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, τύπου Eidos ή Ν\ Πάγκος Υποδοχής - πληροφοριών και Γραµµατίας, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 175 Πάγκος Control Room, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 176 Πάγκος πολυµέσων, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 177 Πάγκος εργασίας κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 178 Πάγκος σερβιρίσµατος κυλικείου, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 179 Πάγκος µεταφραστών-χώρου προβολής, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 180 Πάγκος καµαρινιών, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 181 Πάγκος βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 182 Πάγκος νιπτήρων W.C., πλήρως κατασκευασµένος και τοποθετηµένος 183 Ερµάρια στους χώρους του Κυλικείου και του Βεστιαρίου, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα 184 Χαµηλό έπιπλο ύψους mm, στη βάση των χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένο και τοποθετηµένο Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ν\ Ράφια χωρισµάτων γραφείων, πλήρως κατασκευασµένα και τοποθετηµένα Ν\ Προκατασκευασµένα φωτιστικά περιβάλλοντα χώρου, από ειδικό έγχρωµο σκυρόδεµα εν δεικτικού τύπου PREMIX ή ισοδυνάµου και κρύσταλλα ασφαλείας laminated πάχους 4+4 mm, µορφής και διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Ν\ Προµήθεια και τοποθέτηση κάδου απορριµµάτων κυλινδρικού σχήµατος Φ 406, από φύλ λα ανοξείδωτου χάλυβα µε ανοιγόµενο τµήµα και τασάκι ύψους 85 cm, ενδεικικού τύ που Cima-City Design ή Ν\ Προµήθεια και τοποθέτηση σετ βάσεως στάθµευσης ποδηλάτων ενδεικτικού τύπου Cima- City Design ή ισοδυνάµου από τσιµεντένιες πλευρικές βάσεις και ηµικυκλικές µεταλ λικές µπάρες. 189 Προµήθεια και τοποθέτηση, πινακίδα κατεύθυνσης και διαγραµµατικής ξενάγησης στον υπαίθριο χώρο του έργου, ενδεικτικού τύπου Cima - City Design ή Ν\ Ν\

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011. Σεπτέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Σεπτέµβριος 2012 ΤΕ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 00 1/42 ηµιουργήθηκε την 19/11/2011 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Διεύθυνση Μελετών ΤΗΛ 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 5 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Α2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 8 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 9 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 11 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η "ΧΑΡΑ" Έργο: Προσθήκη Κτηρίου με Υπόγειο, Ισόγειο, Α & Β Όροφο στο Οικοτροφείο Παλλήνη Αττικής ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,152 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ)

Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΤΟΕ) Β' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ () ΚΟΝΙΑΙ 020 023 Υδράσβεστος καθαρά μετά της αξίας των χαρτοσάκων kg 0,145 030.9 Διακοσμητικό και στεγανό μαρμαροκονίαμα kg 0,59 030.11 Έτοιμος σοβάς εσωτερικού χώρου με βάση γύψο,

Διαβάστε περισσότερα