ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46907Κ-Σ4Ρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1. ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3. Ε.Σ.Η. Η.Σ ΡΟ ΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ταχ. /νση: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Τηλ: Fax: Πληροφορίες: Ζαγουρής Ε. ΕΡΓΟ: << ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟ ΟΥ>> ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΕΤΥ 3.13) πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Π..102/87 όπως τροποποιήθηκε µε το Π..103/97 και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ..Ε.αρ. 17γ/14/7/ΦΝ294/2002 για µικρά έργα (µέχρι Ευρώ). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1

2 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου (Γ.Ν.Ρ.) προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό, για την ανάθεση του έργου «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟ ΟΥ». Το έργο θα υλοποιηθεί από το Γ.Ν.Ρ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 102/87 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π 103/97 (Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από Ν.Π... που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας) και την Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Ε. αρ. 17/γ/14/7/ΦΝ294/2002 (Καθορισµός ποσού για απ ευθείας ανάθεση ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού προσκαλουµένων εργοληπτικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση µικρών έργων ή εργασιών συντήρησης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας (ΠεΣΥ) ή άλλων Ν.Π... που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). Το έργο έχει προϋπολογισµό ,00. Στο ανωτέρω ποσό συµπεριλαµβάνονται τα απρόβλεπτα, το εργολαβικό όφελος, ο Φ.Π.Α. (16%), καθώς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν προαιρετικά τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού ( ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π), χωρίς οικονοµική επιβάρυνση, από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Γ.Ν.Ρ. ή να τα εκτυπώσουν από το ΙΑΥΓΕΙΑ όπου έχει αναρτηθεί. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το σύστηµα «κατ αποκοπή εργολαβικού ανταλλάγµατος» και θα διεξαχθεί την 28/6/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. O φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου και θα υποβάλλεται στην γραµµατεία του Νοσοκοµείου µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟ ΟΥ» Η προθεσµία υποβολής λήγει την 27/6/2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού (περιγραφές, σχέδια κλπ) και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Ειδικότερα οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να ενηµερωθούν πλήρως και λεπτοµερώς, και κατόπιν επισκέψεως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Ρόδου, για την κατάσταση των κτιριακών και Η/Μ Εγκαταστάσεων, τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας των χώρων, τις προσβάσεις τους, τη δυνατότητα εισόδου στους χώρους στους οποίους θα γίνει η εκτέλεση του έργου, τις απαιτούµενες παροχές και τα σηµεία σύνδεσης τους µε το έργο κ.λ.π. Οι προµετρήσεις που υπάρχουν στην µελέτη είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες προµετρήσεις εργασιών υπολοίπονται της πραγµατικότητας ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και για εργασίες που δεν επισηµαίνονται στις προµετρήσεις αλλά αναφέρονται σε κάποιο άλλο σηµείο της Τεχνικής Περιγραφής. Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς: Επί ποινή αποκλεισµού ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να συµπεριλάβει στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς του τα ακόλουθα: 1) Έντυπο οικονοµικής προσφοράς που θα αναγράφει αριθµητικώς και ολογράφως το εργολαβικό αντάλλαγµα κατ αποκοπή για ολόκληρο το έργο. 2) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 επικυρωµένη που να δηλώνει ότι: α. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και θα εφαρµόσει πλήρως την εγκεκριµένη µελέτη. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 2

3 β. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του Φορέα Κατασκευής του Έργου, αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. γ. Έχει επισκεφτεί το χώρο εργασιών στο Γ.Ν.Ρόδου, και έχει λάβει γνώση όλων των ιδιαιτεροτήτων και λεπτοµερειών των εργασιών. δ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία. ε. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία. 3) Αν ο υποψήφιος ανάδοχος είναι εργολήπτης δηµοσίων έργων τότε αρκεί να συµπεριλάβει στο φάκελο, αντίγραφο του Εργοληπτικού του πτυχίου. Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να συµπεριλάβουν στον φάκελο αντίγραφα τριών (3) τουλάχιστον συµβάσεων µε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου ή ιδιωτικού διακαίου ή εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα µε αντικείµενο οικοδοµικές εργασίες προϋπολογισµού πάνω από ,00 µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και τα αντίστοιχα τιµολόγιά τους. 4)Εγγυητική επιστολή συµµετοχής σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των εφτακόσια εβδοµήντα έξι (776) Ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου ιαµόρφωση χώρου όπου κυρίως περιλαµβάνονται: 1)Καθαιρέσεις τοιχοπετασµάτων, 2)Κατασκευή νέων τοιχοπετασµάτων µε επένδυση µολυβδόφυλλου, 3)Τοποθέτηση θυρών ακτινοπροστασίας, 4)Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων πλαστικών δαπέδων, 5)Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ψευδοροφών, 5)Τοποθέτηση νέων κλιµατιστικών µονάδων, 6)Κατασκευή καναλιών οροφής-τοίχου-δαπέδου για διέλευση καλωδίων 7)Χρωµατισµοί χώρων κλπ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-χρόνος εγύησης Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των χιλίων εννιακόσια σαράντα (1940) Ευρώ. Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ορίζεται σε 15 µήνες, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα προς τον ανάδοχο. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης. Εξαίρεση αποτελεί η προµήθειατοποθέτηση των κουφωµάτων µε µόλυβδο η οποία θα γίνει εντός πενήντα (50) ηµερολογιακών ηµερών αρχοµένης από την υπογραφή της σύµβασης. Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό τρέχοντος έτους του Νοσοκοµείου. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από το.σ. του Γ.Ν.Ρόδου. Εσωτερική διανοµή Γραµµατεία Οικονοµική Υϖηρεσία Τ.Υ. ο ιοικητής Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου Βασίλειος Παϖανικόλας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΟ ΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 2.2 ΑΠΕ Α 2.3 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ 2.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.5 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 2.6 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2.7 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 2.8 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ 2.9 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2.10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 2.11 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΣ 2.12 ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.13 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.14 ΣΧΕ ΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 5

6 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 1 ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ 2 ΚΑΤΟΨΗ ΝΕΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ 3 ΚΑΤΟΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΚΑΤΟΨΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ 5 ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 6

7 ΣΧΕ ΙΟ 1 B G D A Z E Ð 33 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 7

8 ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 8

9 ΣΧΕ ΙΟ 3 Ð 35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 9

10 ΣΧΕ ΙΟ 4 G D E Ð 36 G B D ÐÖ 17 A Z ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 10

11 ΣΧΕ ΙΟ 5 Ð 37 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 11

12 1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προκειµένου να εγκατασταθεί στο Νοσοκοµείο µας ο νέος ψηφιακός στεφανιογράφος της Εταιρείας SIEMENS απαιτείται να διαµορφωθεί ο χώρος που σήµερα λειτουργεί το ακτινολογικό µηχάνηµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του νέου ψηφιακού στεφανιογράφου. Επίσης απαιτούνται και κάποιες διαµορφώσεις σε γειτονικούς χώρους του µηχανήµατος για την εύρυθµη λειτουργία του ακτινολογικού τµήµατος. 2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ Θα αποξηλωθούν η ψευδοροφή µετά του σκελετού της στον υπό διαµόρφωση χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο νέος ψηφιακός στεφανιογράφος και το χειριστήριο του.οµοίως θα αποξηλωθεί και η ψευδοροφή του χώρου της αίθουσας ακτινοσκόπησης όπου θα µεταφερθεί το ακτινολογικό µηχάνηµα Θα καθαιρεθούν τα πιο κάτω χωρίσµατα-τοίχοι: Τα χωρίσµατα από γυψοσανίδα στον υπό διαµόρφωση χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο ψηφιακός στεφανιογράφος (Σχέδιο 1,Σχέδιο 2) Το τµήµα τοίχου από οπτοπλινθοδοµή κάτω από το παράθυρο στην ανάπαυση των χειριστών προκειµένου να διανοιχθεί µπαλκονόπορτα. (Σχέδιο 3) Τµήµα τοίχου στον χώρο ανάπαυσης προσωπικου του αξονικού τοµογράφου (σχέδιο 5) προκειµένου να διανοιχθεί θύρα. Στις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις των χωρισµάτων τοίχων περιλαµβάνονται και οι αποξηλώσεις µεταλλικών σκελετών,µονώσεων,σενάζ, φύλλων µολύβδου κλπ. Θα αποξηλωθεί µονή γυψοσανίδα από τµήµα τοίχου, στον χώρο του στεφανιογράφου προκειµένου να προστεθεί φύλλο µολύβδου πάχους 1mm και να αυξηθεί η ακτινοπροστασία του. Θα αποξηλωθούν µε προσοχή οι θύρες του υπό διαµόρφωση χώρου όπου θα εγκατασταθεί ο ψηφιακός στεφανιογράφος, δηλαδή 7 θύρες εκ των οποίων οι 4 είναι ακτινοπροστασίας ενώ οι υπόλοιπες 3 είναι κανονικές ξύλινες µε µεταλλική κάσα και θα τοποθετηθούν σε νέες θέσεις όπως περιγράφεται σε επόµενη ενότητα. Θα αποξηλωθούν τα δάπεδα από λινόλεουµ του χώρου όπου θα εγκατασταθεί ο ψηφιακός στεφανιογράφος αλλά και του χώρου προετοιµασίας-ανάνηψης, του χώρου του scrub, του χώρου daylight και του διαδρόµου έξω από τους χώρους προετοιµασίας-ανάνηψης,scrub, µηχανηµάτων Siemens (σχέδιο 2), και του σκοτεινού θαλάµου (σχέδιο 3). Θα καθαιρεθεί <<λωρίδα>> δαπέδου στον χώρο του στεφανιογράφου προκειµένου να γίνει διέλευση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όπως αυτό φαίνεται σε σχέδιο λεπτοµερειών παρακάτω. Η καθαίρεση θα γίνει µε αδιατάρακτη κοπή. Θα αποξηλωθεί η υφιστάµενη µεταλλική κατασκευή οροφής από κοιλοδοκούς του ακτινολογικού µηχανήµατος και θα µεταφερθεί στο νεό χώρο εγκατάστασης του ακτινολογικού µηχανήµατος. Η Εργασία αυτή θα εκτελεστεί µετά την απεγκατάσταση του ακτινολογικού µηχανήµατος από σχετική εταιρεία. Όλα τα άχρηστα θα αποµακρυνθούν από τον χώρο του Νοσοκοµείου προς χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές. Τα υλικά για επαναχρησιµοποίηση είτε πρόκειται για το παρόν έργο είτε όχι θα µεταφερθούν σε αποθηκευτικούς χώρους εντός του Νοσοκοµείου. ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 12

13 2.2 ΑΠΕ Α Τα δάπεδα που θα αντικαταστήσουν αυτά που αποξηλώνονται (περιγράφονται στην πιο πάνω ενότητα) θα είναι από PVC τύπου tarkett. Περιλαµβάνεται το σοβατεπί το οποίο θα τοποθετηθεί σε όλες τις περιπτώσεις µε διαµορφωτή και καπελάκι ενώ οι ενώσεις θα γίνουν µε κορδόνι, και µε ειδικό αρµοκάλυπτρο όπου έχουµε ενώσεις µε δάπεδο από λινόλεουµ. Επίσης θα αποκατασταθούν µε τάπητα από λινόελουµ καθώς και θα τοποθετηθούν σοβατεπιά (µε κορδόνι,διαµορφωτή και καπελάκι) όπου υπάρχουν διανοίξεις θυρών και νέα χωρίσµατα. Επίσης θα διαστρωθεί γαρµπιλοµπετό στο υφιστάµενο κανάλι διέλευσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ακτινολογικού µηχανήµατος το οποίο θα µεταφερθεί. Από πάνω θα διαστρωθεί αυτοεπιπεδούµενο δάπεδο ώστε να έρθει <<πρόσωπο>> µε το υπόλοιπο δάπεδο του χώρου. 2.3 ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Τα νέα χωρίσµατα θα είναι από διπλή αµφίπλευρη γυψοσανίδα 1.2mm άκαυστη µε ορθοστάτες πλάτoυς 7,5 εκατοστών ανά 60 εκατοστά και πετροβάµβακα πάχους 5 εκατοστών. Τα χωρίσµατα τα οποία θα επενδυθούν µε µολυβδόφυλλο θα έχουν ορθοστάτες ανά 40 εκατοστά.θα υπάρξει ενίσχυση του σκελετού µε κοιλοδοκούς στις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν οι πόρτες. Η επένδυση µε µολυβδόφυλλο πάχους 2 χιλιοστών θα γίνει µέχρι το ύψος των 3,00 µέτρων εκτός από το χώρισµα του χειριστή του στεφανιογράφου το οποίο θα φτάσει µέχρι την πλάκα του ορόφου. Όπου ενώνονται δύο διαφορετικά µολυβδόφυλλα, αυτά θα πρέπει να επικαλύπτονται κατά 3 cm τουλάχιστον. Στα σηµεία που διακόπτεται η θωράκιση όπως πόρτες, παράθυρα, κ.λ.π., πρέπει να ληφθεί µέριµνα για την αποκατάσταση της ασυνέχειας, µε επικάλυψη των φύλλων µολύβδου στις διαφορετικές επιφάνειες. Το φύλλο µολύβδου, θα πρέπει να καρφώνεται ή να βιδώνεται σε αποστάσεις ανά 40cm, καθ ύψος και πλάτος. Όπου υπάρχουν βίδες ή καρφιά πρέπει να έχουν πλατύ κεφάλι τα οποία πρέπει να καλύπτονται µε µικρές τάπες µολύβδου. Εναλλακτικά, µπορεί πριν καρφωθούν ή βιδωθούν να φέρουν µικρές λωρίδες φύλλου µολύβδου πάχους 1mm, διαστάσεων 1cm πλάτος και 4cm µήκος περίπου, έτσι ώστε η κάθε λωρίδα να στερεώνεται πάνω από το µολύβι µε το καρφί στην µία άκρη και να γυρνά έτσι ώστε να καλύπτεται το κεφάλι του καρφιού ή της βίδας. Τα χωρίσµατα του χώρου της προετοιµασίας ανάνηψης (προς την πλευρά του διαδρόµου), του χώρου ανάπαυσης του αξονικού τοµογράφου και του χώρου daylight, θα φθάσουν µέχρι την υφιστάµενη ψευδοροφή, αλλά οι ορθοστάτες τους θα φθάσουν και θα πακτωθούν στην πλάκα του ορόφου. Τα µολύβια που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για ακτινοπροστασία και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα 2.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Θα κατασκευσθεί δικτύωµα από µεταλλικά ελάσµατα όπως αυτό φαίνεται στα σχέδια λεπτοµερειών προκειµένου να αναρτηθούν οι ράγες οροφής, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται 2 περίπου εκατοστά κάτω από την ψευδοροφή. 2.5 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Πλην των κουφωµάτων που επανατοποθετούνται (παράγραφος 2.9) θα τοποθετηθεί επιπλέον: -Αλουµίνιο παράθυρο µε µολυβδύαλο ισοδύναµου πάχους 2 mm.η κάσα του παραθύρου θα είναι από ανωδιοµένο αλουµίνιο. ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 13

14 -Συρόµενη θύρα στην αίθουσα του στεφανιογράφου,από σκληρή ξυλεία από µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε πλαστικοποιηµένη µελαµίνη και θα περιέχει φύλλο µολύβδου πάχους 2mm και θα είναι περιµετρικά καλυµένη µε προφίλ από ανωδιοµένο αλουµίνιο και µεταλλική κάσα. H κίνηση της θα γίνεται σε ράγα ανοδιωµένου αλουµινίου υψηλής αντοχής και τα ράουλα θα είναι κατασκευασµένα από συνθετικά υλικά τέλειας εφαρµογής ώστε η κίνηση της θύρας να είναι εύκολη και αθόρυβη. Θα τοποθετηθούν εσωτερικά και εξωτερικά του λαµπά γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο και ο οδηγός θα καλυφθεί και αυτός µε γωνία από ανωδιοµένο αλουµίνιο (30x11εκατοστά). Θα τοποθετηθούν ένα εσωτερικό χωνευτό χερούλι πόρτας και ένα εξωτερικό. -Συρόµενη θύρα στον χώρο προετοιµασίας ανάνηψης όπως παραπάνω χωρίς όµως το φύλλο µολύβδου των 2mm. -Τρεις ανοιγόµενες θύρες µε επένδυση µολύβδου πάχους 2mm στον χώρο του στεφανιογράφου. Το φύλλο θα είναι αµφίπλευρα επενδεδυµένο µε φύλλο φορµάικα η κλειδαριά θα είναι έκκεντρη ενώ τα πόµολα θα είναι inox µε πλακέτα. Η κάσα θα είναι από στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 2,5mm όπως φαίνεται στο σχέδιο λεπτοµερειών. Ειδική µέριµνα πρέπει να δοθεί για τη σωστή θωράκιση στις κάσες µε χρησιµοποίηση αντίστοιχου πάχους µολυβδόφυλλου. εν θα χρησιµοποιηθεί ελαφρύ υλικό π.χ. πολυουρεθάνη, γιατί δεν θα παρέχει την απαιτούµενη θωράκιση που επιτυγχάνεται µε το µόλυβδο. Η κάσα θα στηριχτεί σε κοιλοδοκό ο οποίος θα είναι ήδη τοποθετηµένος κατά την φάση της κατασκευής των χωρισµάτων.η θωράκιση στην πόρτα και στην κάσα θα να φτάνει µέχρι τις άκρες του κινητού φύλλου ώστε να µην υπάρχουν σχισµές απ' όπου µπορεί να έχουµε διαρροή ακτινοβολίας Όλες οι θύρες θα έχουν λωρίδες προστασίας από PVC και από τις δύο τους πλευρές στα πιθανά σηµεία συχνής πρόσκρουσης. Τα µολύβια που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για ακτινοπροστασία και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα -Πέτασµα αλουµινίου στο χειριστήριο του αξονικού τοµογράφου (σχέδιο 5) µε θύρα ανοιγόµενη, υαλοπίνακα triplex από το ύψος του ενός µέτρου και πάνω και πάνελ µε πετροβάµβακα επενδεδυµένο µε µελαµίνη µέχρι του ύψους του ενός µέτρου. - ύο παράθυρα σταθερά αλουµίνια µε υαλοπίνακα triplex στο χειριστήριο του αξονικού τοµογράφου όπου τα ανοίγµατα είναι ήδη διαµορφωµένα. Θα τοποθετηθούν περσίδες µε φυλλαράκια αλουµινίου. -Αλουµίνια θύρα µε φεγγίτες πάνω και δεξιά στην ανάπαυση χειριστών µε διπλούς υαλοπίνακες. -Υαλοπίνακας triplex µε αµµοβολή µε θυρίδα επικοινωνίας στον χώρο πληροφοριών και γραµµατείας όπου θα µετατραπεί σε χώρο αρχείου. 2.6 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Θα χρωµατισθούν εσωτερικά και εξωτερικά ο υπό διαµόρφωση χώρος, για την εγκατάσταση του στεφανιογράφου, ο σκοτεινός θάλαµος,ο χώρος daylight το νέο χώρισµα στην ανάπαυση προσωπικού του αξονικού τοµογράφου και όπου προκύπτει µερεµέτι από τις εργασίες της παρούσας εργολαβίας. Όλες οι νέες επιφάνειες από γυψοσανίδα θα χρωµατισθούν µε 100% ακρυλικό βερνικόχρωµα νερού (χωρίς µόλυβδο) κατόπιν προετοιµασίας σπατουλαρίσµατος. Οι επιφάνειες που υφίστανται στους υπό διαµόρφωση χώρους θα χρωµατισθούν µε 100% ακρυλικό βερνικόχρωµα νερού (χωρίς µόλυβδο). 2.7 ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στον χώρο daylight θα τοποθετηθεί πάγκος εργασίας. ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 14

15 2.8 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ Θα τοποθετηθεί νεροχύτης στον χώρο SCRUB µε 2 µπαταρίες. Όλα θα συνδεθούν µε το πλησιέστερο στους χώρους υφιστάµενο δίκτυο ύδρευσης (κρύο,ζεστό, ανακυκλοφορία ) και αποχέτευσης. Θα αποξηλωθούν δύο fan coil, το ένα στον χώρο ανάπαυσης χειριστών όπου θα διανοιχθεί η πόρτα και θα µεταφερθεί σε όµορη θέση στον ίδιο χώρο, το άλλο από τον χώρο που θα εγκατασταθεί ο στεφανιογράφος του οποίου οι σωλήνες θα µεταφερθούν στον χώρο του χειριστηρίου. 2.9 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Θα τοποθετηθούν οι τρείς πόρτες µε τις κάσες τους που θα ξηλωθούν από τον χώρο του στεφανιογράφου στις νέες θέσεις, οι δύο στον ίδιο χώρο και η άλλη στην διανοιγόµενη θύρα στην ανάπαυση προσωπικού του αξονικού τοµογράφου. Θα τοποθετηθεί η µεταλλική κατασκευή οροφής από κοιλοδοκούς που θα αποξηλωθεί στην οροφή του νέου χώρου εγκατάστασης του ακτινολογικού µηχανήµατος µε όµοιο τρόπο µε την υφιστάµενη στηριξή του ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Θα τοποθετηθούν DEXION στον χώρο daylight και στον χώρο πληροφοριών γραµµατείας του ακτινολογικού τµήµατος (σχέδιο 4) 2.11 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΣ Θα τοποθετηθούν στον διάδροµο έξω από τους υπό διαµόρφωση χώρους σε όσα σηµεία δεν υπάρχει προστατευτική φάσα από PVC µε ειδικά στηρίγµατα ακριβώς ίδια µε τις υπάρχουσες στο Νοσοκοµείο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Θα τοποθετηθούν 3 κλιµατιστικά ως εξής:1)κλιµατιστικό τοίχου στον χώρο µηχανηµάτων της SIEMENS 2) Κλιµατιστικό οροφής στην αίθουσα του στεφανιογράφου 3)Κλιµατιστικό δαπέδου fan coil στο χώρο χειριστηρίου του µηχανήµατος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Θα κατασκευασθούν κανάλια διέλευσης καλωδίων δαπέδου τοίχου και οροφής,και θα τοποθετηθούν καλώδια και νέος πίνακας για τις ανάγκες των µηχανηµάτων και του στεφανιογράφου,όπως αυτά φαίνονται στα σχέδια λεπτοµερειών παρακάτω. Θα επανασυνδεθούν όλα τα φωτιστικά στις νέες ψευδοροφές καθώς και όλοι οι πριζοδιακόπτες που θα χρειαστεί να αποξηλωθούν για την εκτέλεση των εργασιών ΣΧΕ ΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 15

16 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 16

17 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 17

18 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 18

19 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 19

20 ΙΚΤΥΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 20

21 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 21

22 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 22

23 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ε.ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 23

24 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μονά δα 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής Ενδοδαπέδιο κανάλι στον χώρο µηχανηµάτων 4*0,25*0,07 Ενδοδαπέδιο κανάλι στον χώρο εξέτασης = 0,07 (2,63+3,84+2,78)*0,10*0,07 = 0,06 ΣΥΝΟΛΟ 0,13 m ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 ιάνοιξη πόρτας στην ανάπαυση χειριστών 1 = 1.. ΣΥΝΟΛΟ 1 τεµ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων Πόρτες χώρου εξέτασης-αποδυτηρίων 1,30*2,10+1*2,1*5 Πόρτα χειριστηρίου = 13,23 1*2,1 = 2,1 Παράθυρο στην ανάπαυση χειριστών 1,5*1,5 = 2,25.. ΣΥΝΟΛΟ 17,58 m Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου Αίθουσα εξέτασης-χειριστήριο 7*5+4*4 = 51.. Αίθουσα ακτινοσκόπησης 4,8*5+1,8*2 = 27,6.. ΣΥΝΟΛΟ 78,6 m Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών Αναρτηµένη µεταλλική κατασκευή του ακτινολογικού µηχανήµατος 4*1* ΣΥΝΟΛΟ 200 kg Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων Αίθουσα εξέτασης-χειριστήριο 7*5+4*4.. Αναµονή-Αποδυτήρια- ιάδροµος = 51 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 24

25 7,5*4,2+4,6*1,4 = 37,94. Χώρος DAYLIGHT 3*2,4 = 7,2.. ΣΥΝΟΛΟ 96,14 m Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας Χώρος εξέτασης-χειριστήριο 1*2,1+2*3*2+2,5*4,15+4*4,15+4*4,15+1*2,10 = 59,78 Χώρος ανάπαυσης προσωπικού αξονικου 1*2,10 = 2,10. ΣΥΝΟΛΟ 61,88 m2 31. ΧΑΛΙΚΟ ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ ΕΜΑΤΑ Γαρµπιλοδέµατα Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m ΣΧ ΣΧ ΣΧ ΣΧ2 Γέµισµα υφιστάµενου καναλιού δαπέδου στον χώρο εξέτασης 8,5*0,25*0,10.. = 0,212 5 ΣΥΝΟΛΟ 0,21 m3 50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Eσωτερικά διαχωριστικά µε διπλή γυψοσανίδα πυραντίστασης 60 min (κλάσης F60 κατά DIN 18180). Χώρισµα χώρου προετοιµασίας 7,10*4,45+2,10*4,45+0,8*4,45.. = 44,54. Χώρισµα χειριστηρίου-daylight 1,40*3 = 4,2 Ανάπαυση προσωπικού αξονικού 3*2,20 = 6,6. ΣΥΝΟΛΟ 55,34 m2 Eσωτερικά διαχωριστικά µε διπλή γυψοσανίδα πυραντίστασης 60 min (κλάσης F60 κατά DIN 18180) και µε φύλλο µολύβδου πάχους 2mm. Χώρισµα χειριστηρίου 4,00*4,45... = 17,8 Κλείσιµο πορτών αποδυτηρίων 2*0,9*2,2... = 3,96 ΣΥΝΟΛΟ 21,76 m2 54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Θύρες συρόµενες. Πόρτα χώρου προετοιµασίας 1,30*2,1 = 2,73. ΣΥΝΟΛΟ 2,73 m2 Θύρες συρόµενες µε επένδυση φύλλου µολύβδου πάχους 2mm Πόρτα αίθουσας εξέτασης ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 25

26 1,30*2,1 = 2,73. ΣΥΝΟΛΟ 2,73 m ΣΧ Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά µε επένδυση µολύβδου πάχους 2mm 3 Πόρτες αίθουσας εξέτασης 3*1*2,10 = 6,3. ΣΥΝΟΛΟ 6,3 m2 56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ ΣΧ Πάγκος εργασίας Χώρος DAYLIGHT 3 = 3.. ΣΥΝΟΛΟ 3 m 61. ΣΙ ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΙΑΦΟΡΑ ΣΧ Φέροντα στοιχεία από γαλβανισµένα ελάσµατα Κατασκευή στην οροφή της αίθουσας εξετάσεων για ανάρτηση ραγών (4*1,5+4*0,5)*10 = 80.. ΣΥΝΟΛΟ 80 kg Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής Αίθουσα εξέτασης-χειριστήριο (7*5+4*4)*2.. Αίθουσα ακτινοσκόπησης = 102 (4,8*5+1,8*2). = 55,2.. ΣΥΝΟΛΟ 157,2 kg 62. ΣΙ ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΣΧ Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα πάχους 2,5mm 3 Πόρτες αίθουσας εξέτασης 3. = 3. ΣΥΝΟΛΟ 3 τεµχ 65. B Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο βάρους kg/m2 Θύρα µονόφυλλη ανοιγόµενη µε φεγγίτη πάνω και δεξιά στην ανάπαυση χειριστών 1,50*2,50 = 3,75 Θύρα στο χειριστήριο αξονικού τοµογράφου 1*2,20 = 2,2. Παράθυρα στο χειριστήριο αξονικού τοµογράφου 1,3*1,10*2 = 2,86. ΣΥΝΟΛΟ 8,81 m Κουφώµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 Παράθυρο ακτινοπροστασίας χειριστηρίου ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 26

27 1,30*0,8 = 1,04.. ΣΥΝΟΛΟ 1,04 m Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων από αλουµίνιο ΝΑΧ 65 ΝΑΧ 65.1 χειριστήριο αξονικού τοµογράφου 2,10*2,2 = 4,62.. ΣΥΝΟΛΟ 4,62 m2 Περσιδωτά προπετάσµατα Παράθυρα στο χειριστήριο αξονικού τοµογράφου 1,3*1,10*2 = 2,86. ΣΥΝΟΛΟ 2,86 m2 Πλήρωση σκελετού από αλουµίνιο, µε πάνελ πετροβάµβακα αµφίπλευρα επενδεδυµένα µε µοριοσανίδες επικαλυµένες µε µελαµίνη 2,10*1 = 2,1 ΣΥΝΟΛΟ 2,1 m2 73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΧ Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο upvc Νέος τοίχος χώρου προετοιµασίας-ανάληψης 7,5+0,8 = 8,3 ΣΥΝΟΛΟ 8,3 µµ ΣΧ Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυµένο upvc Καινούριες θύρες ακτινοπροστασίας µέσα έξω 1,3*2+3*2 = 7,32 ΣΥΝΟΛΟ 7,32 µµ Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου m2 Ενδοδαπέδιο κανάλι στον χώρο µηχανηµάτων 4*0,25 = 1,00 Ενδοδαπέδιο κανάλι στον χώρο εξέτασης (2,63+3,84+2,78)*0,10 = 0,93 ΣΥΝΟΛΟ 1,93 m Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) Αίθουσα εξέτασης-χειριστήριο 7*5+4*4 = 51.. Αναµονή-Αποδυτήρια- ιάδροµος 7,5*4,2+4,6*1,4 = 37,94. Χώρος DAYLIGHT 3*2,4 = 7,2.. Χώρος σκοτεινού θαλάµου 3*3.. = 9 ΣΥΝΟΛΟ 105, ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ ΣΧ Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο d = 3 cm ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 27 m2

28 Στην νέα θύρα στην ανάπαυση χειριστών 1,50*0,40 = 0,6 ΣΥΝΟΛΟ 0,6 m2 76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + µεµβράνη + 3 mm) Υαλοπίνακας στον χώρο πληροφοριών -γραµµατείας του ακτινολογικού τµήµατος 0,70*1,50 Υαλοπίνακας στο χειριστήριο αξονικού τοµογράφου = 1,05 2*1,30*1,10+2,10*1,20.. = 5,38 ΣΥΝΟΛΟ 6,43 m Υαλοπίνακες µολυβδυάλου ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας ισοδύναµου πάχους 2mm Παράθυρο ακτινοπροστασίας χειριστηρίου 1,30*0,8 = 1,04.. ΣΥΝΟΛΟ 1,04 m ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) Θύρα µονόφυλλη ανοιγόµενη µε φεγγίτη πάνω και δεξιά ΣΧ 1,50*2,50 = 3,75 ΣΥΝΟΛΟ 3,75 m2 77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε ριπολίνη νερού µε σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας Χώρισµα χειριστηρίου 4,00*3,00*2 Κλείσιµο πορτών αποδυτηρίων 2*0,9*2,2*2 Χώρισµα χώρου προετοιµασίας ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 28 m2 = 24 = 7,92 (7,10*3,00+2,10*3,00+0,8*3)*2 = 60. Χώρισµα στον χώρο DAYLIGHT 1,40*3*2 = 8,4 Χώρισµα ανάπαυσης προσωπικού αξονικού 3*2,20*2 = 13,2. ΣΥΝΟΛΟ 113, ΣΧ Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε ριπολίνη νερού Αίθουσα εξέτασης m2

29 (8,7+5+2,5)*3,00 Χώρος Προετοιµασίας - ανάνηψης (4,80+2,1)*3,00. SCRUB 2*2*3.. Χώρος χειριστηρίου (2,2+4)*3,00. χώρος DAYLIGHT 1,20*3+2*3*3 Σκοτεινός θάλαµος 3*4*3. ΣΥΝΟΛΟ 78. ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Γυψοσανίδες Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Κλείσιµο εξωτερικού παραθύρου στην αίθουσα εξετάσεων 1,5*1,5 Τµήµα τοίχου της αίθουσας εξετάσεων που έχει 1mm µολύβι = 48,6 = 20,7 = 12 = 18,6 = 21,6 = 36 = 2,25 157,5 m2 4*1+2*0,3*2 = 5,2 ΣΥΝΟΛΟ 7,45 m Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική ΣΧ Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διαστάσεων 600x600 mm Αίθουσα εξέτασης-χειριστήριο 7*5+4*4.. Αίθουσα ακτινοσκόπησης = 51 4,8*5+1,8*2. = 27,6.. ΣΥΝΟΛΟ 78,6 m ΣΧ Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε φύλλα µολύβδου πάχους 1mm. Τµήµα τοίχου της αίθουσας εξετάσεων που έχει 1mm µολύβι 4*1+2*0,3*2.. = 5,2 ΣΥΝΟΛΟ 5,2 m2 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα 7,10*4,45+2,10*4,45+0,8*4,45... Χώρισµα χειριστηρίου-daylight 1,40*3 Χώρισµα χειριστηρίου = 44,54 = 4,2 4,00*4,45... = 17,8 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 29

30 Κλείσιµο πορτών αποδυτηρίων 2*0,9*2,2... Χώρισµα ανάπαυσης προσωπικού αξονικού = 3,96 3*2,20 = 6,6. ΣΥΝΟΛΟ 77,1 m2 80.ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΑΧ 1 Συστήµατα αποθήκευσης τύπου DEXION Χώρος DAYLIGHT 3 = 3.. χώρος πληροφοριών -γραµµατείας του ακτινολογικού τµήµατος 1,2+3+2 = 6,2. ΣΥΝΟΛΟ 9,2 µµ ΝΑΧ 2 Κλιµατισµός κατ'αποκ. ΝΑΧ 3 Ηλεκτρολογικές εργασίες κατ'αποκ. ΝΑΧ 4 Νιπτήρας scrub κατ'αποκ. ΝΑΧ 5 Μικροεργασίες-Αποκαταστάσεις-αποκοµοιδή άχρηστων υλικών κατ'αποκ. ΟΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕIΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 30

31 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Μονάδα Ποσότητα 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή m3 0,13 διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 τεµ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων m2 17, Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου m2 78, Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών kg Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων m2 96, Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας m2 61, ΧΑΛΙΚΟ ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ ΕΜΑΤΑ Γαρµπιλοδέµατα Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 m3 0, ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΣΧ1 Eσωτερικά διαχωριστικά µε διπλή γυψοσανίδα πυραντίστασης 60 min (κλάσης F60 κατά DIN 18180). m2 55, ΣΧ2 Eσωτερικά διαχωριστικά µε διπλή γυψοσανίδα πυραντίστασης 60 min (κλάσης F60 κατά DIN 18180) και µε φύλλο µολύβδου πάχους 2mm. m2 21, ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Θύρες συρόµενες m2 2,73 ΣΧ Θύρες συρόµενες µε επένδυση φύλλου µολύβδου πάχους 2mm m2 2,73 ΣΧ ΣΧ Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά µε επένδυση µολύβδου πάχους 2mm m2 6,3 56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ ΣΧ Πάγκος εργασίας m 3 ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ Σελίδα 31

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Δ/νση Πλ.& Τ.Υ Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία του GRID (φάση γ ) ΘΕΣΗ: Άγιος Λουκάς, Καβάλα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 2014ΣΕ54300018 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 72.693,54 Ευρώ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΙΤΣΙΟΥ.Ε.ΓΟΥΒΩΝ Προϋπολογισµός: 92.800,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-05.1*Κωδ ΟΙΚ-2227 Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. Για ύψος έως και 4,0 m Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ.Θ.

ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ.Θ. ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ.Θ., ΕΤΟΥΣ 2012 Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 43/2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α Εργο : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

37/2013. 23% : 47.682,93

37/2013. 23% : 47.682,93 37/2013 :. : LEADER : : 205.275,03 : 2.042,05 : 207.317,08. 23% : 47.682,93 : 255.000,00 - - - - - (.) - ( ) - (.) - - -,, 4 ( ) µ.. : 48013/2-7-2015 4 (2007-2013) «2007 2013» 4 «LEADER» 413 321 ( :..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΟ ΑΤΟΕ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 ΟΚΤ 2007 σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ............ ΕΡΓΟ:.......... ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:.. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 50 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 20 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες συντήρησης της αίθουσας 168 και κατασκευή δύο μεταφραστικών θαλάμων των δύο ατόμων στον 1 ο όροφο του Μεγάρου της Βουλής. 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχικά θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης:2/2015 ΕΡΓΟ: Συντήρηση Επισκευή σχολικών κτιρίων ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ NET OIK EKΔΟΣΗ 3.0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πρότυπο επιδεικτικό έργο αξιοποίησης ΑΠΕ 2 ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρθρο: 32.01.06 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα