λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για"

Transcript

1 Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον διά τό γε σθαι παντί µετε ναι α τ ς, τα τα λέγω τι δέ α τήν ο φύσει γο νται ε ναι ο δ πό το α τοµάτου, λλά διδακτόν τε καί ξ πιµελείας παραγίγνεσθαι ν παραγίγνηται, το τό σοι µετά το το πειράσοµαι ποδε ξαι. σα γάρ γο νται λλήλους κακά χειν νθρωποι φύσει τύχ, ο δείς θυµο ται ο δέ νουθετε ο δέ διδάσκει ο δέ κολάζει τούς τα τα χοντας, να µή τοιο τοι σιν, λλ λεο σιν ο ον τούς α σχρούς σµικρούς σθενε ς τίς ο τως νόητος στε τι τούτων πιχειρε ν ποιε ν; Τα τα µέν γάρ ο µαι σασιν τι φύσει τε καί τύχ το ς νθρώποις γίγνεται, τά καλά καί τ ναντία τούτοις σα δέ ξ πιµελείας καί σκήσεως καί διδαχ ς ο ονται γίγνεσθαι γαθά νθρώποις, άν τις τα τα µή χ, λλά τ ναντία τούτων κακά, πί τούτοις που ο τε θυµοί γίγνονται καί α κολάσεις καί α νουθετήσεις. ν στιν ν καί δικία καί σέβεια καί συλλήβδην π ν τό ναντίον τ ς πολιτικ ς ρετ ς. νθα δή π ς παντί θυµο ται καί νουθετε, δ λον τι ς ξ πιµελείας καί µαθήσεως κτητ ς ο σης. Ε γάρ θέλεις ννο σαι τό κολάζειν, Σώκρατες, τούς δικο ντας τί ποτε δύναται, α τό σε διδάξει τι ο γε νθρωποι γο νται παρασκευαστόν ε ναι ρετήν. Ο δείς γάρ κολάζει τούς δικο ντας πρός τούτ τόν νο ν χων καί τούτου νεκα, τι δίκησεν, στις µή σπερ θηρίον λογίστως τιµωρε ται δέ µετά λόγου πιχειρ ν κολάζειν ο το παρεληλυθότος νεκα δικήµατος τιµωρε ται-ο γάρ ν τό γε πραχθέν γένητον θείη- λλά το µέλλοντος χάριν, να µή α θις δικήσ µήτε α τός ο τος µήτε λλος το τον δών κολασθέντα. Καί τοιαύτην διάνοιαν χων διανοε ται παιδευτήν ε ναι ρετήν ποτροπ ς γο ν νεκα κολάζειν. Ταύτην ο ν τήν δόξαν πάντες χουσιν σοιπερ τιµωρο νται καί δί καί δηµοσί. Τιµωρο νται δέ καί κολάζονται ο τε λλοι νθρωποι ο ς ν ο ωνται δικε ν, καί ο χ κιστα θηνα οι ο σοί πολ ται στε κατά το τον τόν λόγον καί θηνα οί ε σι τ ν γουµένων παρασκευαστόν ε ναι καί διδακτόν ρετήν. ς µέν ο ν ε κότως ποδέχονται ο σοί

2 πολ ται καί χαλκέως καί σκυτοτόµου συµβουλεύοντος τά πολιτικά, καί τι διδακτόν καί παρασκευαστόν γο νται ρετήν, ποδέδεικταί σοι, Σώκρατες, καν ς, ς γέ µοι φαίνεται. Παρατηρήσεις: Α. Από το κείµενο που σας δίνεται, να αποδώσετε στη νέα ελληνική το απόσπασµα : «σα δε ξ πιµελείας τιµωρε ται». Μονάδες10 Β. Να γράψετε τις απαντήσεις των παρακάτω ερωτήσεων. Β1. Με ποιους τρόπους (µέσα) είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η πολιτική αρετή στον άνθρωπο σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα; Ποια είναι η συµβολή των φορέων αγωγής; Μονάδες 15 Β2. Να καταγράψετε και να αξιολογήσετε τα επιχειρήµατα µε τα οποία ο Πρωταγόρας αποδεικνύει το διδακτό της αρετής. Β3. Τι γνωρίζετε για το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στη Σικελία; Μονάδες 15 Μονάδες 10 Β4.α. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείµενο τα συνώνυµα των παρακάτω λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. Μονάδες 4 β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για καθεµία από τις λέξεις που σας δίνονται να γράψετε και µία ετυµολογικώς συγγενή από το αρχαίο κείµενο. Μονάδες 6

3 Αδίδακτο κείµενο: σοκράτους περί ντιδόσεως Πρ τον µέν ο ν ρίσασθαι δε τίνων ρεγόµενοι καί τινος τυχε ν βουλόµενοι τολµ σί τινες δικε ν ν γάρ τα τα καλ ς περιλάβωµεν, µεινον γνώσεσθε τάς α τίας τάς καθ µ ν λεγοµένας, ε τ ληθε ς ε σιν ε τε ψευδε ς. γώ µέν ο ν δον ς κέρδους τιµ ς νεκα φηµί πάντας πάντα πράττειν ξω γάρ τούτων ο δεµίαν πιθυµίαν ρ το ς νθρώποις γγιγνοµένην. Ε δή τα θ ο τως χει, λοιπόν στι σκέψασθαι, τί τούτων ν µ ν γίγνοιτο διαφθείρουσι τούς νεωτέρους. Πότερον ν σθε µεν ρ ντες καί πυνθανόµενοι πονηρούς α τούς ντας καί δοκο ντας το ς συµπολιτευοµένοις; Καί τίς ο τως στίν ναίσθητος, στις ο κ ν λγήσειε τοιαύτης διαβολ ς περί α τόν γιγνοµένης; λλά µήν ο δ ν θαυµασθε µεν ο δέ τιµ ς µεγάλης τύχοιµεν τοιούτους τούς συνόντας ποπέµποντες, λλά πολύ ν µ λλον καταφρονηθε µεν καί µισηθε µεν τ ν τα ς λλαις πονηρίαις νόχων ντων. Λεξιλόγιο: περιλαµβάνω=εκθέτω ο συνόντες= οι µαθητές Παρατηρήσεις: Α. Να µεταφραστεί το κείµενο Μονάδες 20 Β1.α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους: τίνων: αιτιατική πληθυντικού του ίδιου γένους µεινον: το θετικό βαθµό του επιρρήµατος ληθε ς: την ίδια πτώση στον άλλο αριθµό κέρδους: τη δοτική πληθυντικού ναίσθητος: την ονοµαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους ντων: τη δοτική πληθυντικού του ουδετέρου γένους Μονάδες 3 β. µεγάλης: να αντικαταστήσετε παραθετικά το επίθετο, διατηρώντας το γένος, την πτώση και τον αριθµό. Μονάδες 2

4 γ. περιλάβωµεν, λγήσειε, καταφρονηθε µεν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό πρόσωπο, στο χρόνο που βρίσκονται τα ρήµατα. Μονάδες 3 δ. γνώσεσθε, σκέψασθαι, τύχοιµεν: να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους στον ενεστώτα και τον παρακείµενο Μονάδες 2 2.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: τινός, γγιγνοµένην, τα θ (α), σκέψασθαι, τ ν ντων. Μονάδες 5 β. γιγνοµένης: να αναλύσετε τη µετοχή στην αντίστοιχη υποθετική πρόταση και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. Μονάδες 2 γ. «Καί τίς ο τως στίν ναίσθητος περί α τόν γιγνοµένης»: Να µετατρέψετε τον ευθύ λόγο σε πλάγιο µε ρήµα εξάρτησης «ο τος ρετο». Μονάδες 3 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ιδαγµένο κείµενο: Α. Όσα όµως προτερήµατα νοµίζουν ότι τα αποκτούν οι άνθρωποι µε φροντίδα, άσκηση και διδασκαλία, αν κανείς δεν τα έχει αυτά, αλλά έχει τα αντίθετά τους ελαττώµατα, σ αυτές τις περιπτώσεις βέβαια προκαλούνται και οι θυµοί και οι τιµωρίες και οι συµβουλές. Απ αυτά (τα ελαττώµατα) ένα είναι και η αδικία και η ασέβεια και, γενικά, καθετί το αντίθετο προς την πολιτική αρετή. Σ αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν ο καθένας θυµώνει µε τον καθένα και τον συµβουλεύει, επειδή δηλαδή κατά τη γνώµη του (η αρετή) µπορεί να αποκτηθεί µε φροντίδα και µάθηση. Γιατί αν θέλεις, Σωκράτη, να καταλάβεις τι τάχα σηµαίνει να τιµωρεί κανείς αυτούς που αδικούν, αυτό το ίδιο θα σε διδάξει ότι οι άνθρωποι τουλάχιστον νοµίζουν ότι η αρετή είναι πράγµα που µπορεί να αποκτηθεί. Γιατί

5 κανείς δεν τιµωρεί αυτούς που αδικούν έχοντας το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή αδίκησε, εκτός αν κάποιος τιµωρεί χωρίς λογική, όπως ακριβώς ένα θηρίο. Β1. Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα η πολιτική αρετή καλλιεργείται στον άνθρωπο από την παιδική του ηλικία µέσω της φροντίδας (εξ επιµελείας), της άσκησης (καί σκήσεως), της διδασκαλίας (καί διδαχ ς), αλλά και της µίµησης που στο συγκεκριµένο απόσπασµα η αναφορά σε αυτήν παραλείπεται. Ο νέος, αρχικά, διαπαιδαγωγείται µέσα στην οικογένεια η οποία οφείλει να τον καθοδηγήσει, να καλλιεργήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα και να τον εξοικειώσει µε τους κανόνες της σωστής συµπεριφοράς. Με την φροντίδα, την άσκηση και τη διδασκαλία η οικογένεια επιδιώκει να γαλουχήσει το νέο στις αξίες που διέπουν την πολιτική αρετή και να τον αναγκάσει να αφοµοιώσει τους κανόνες µιας ορθής και υγιούς κοινωνικής συµπεριφοράς. Ακόµη και η µίµηση, που παραλείπεται από τον Πρωταγόρα, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση του νέου, αφού το παιδί µιµείται τους τρόπους και τη συµπεριφορά των γονέων του, οι οποίοι στην αντίληψή του λειτουργούν ως πρότυπα ζωής. Αργότερα το σχολείο µέσω της διδακτέας ύλης και του αυστηρού εκπαιδευτικού του προγράµµατος αναλαµβάνει να ολοκληρώσει τη διαπαιδαγώγηση του νέου. Έτσι, ο νέος µέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία οφείλει να χρησιµοποιεί ως µέσα αγωγής τη φροντίδα, την άσκηση, τη διδασκαλία αλλά και τη µίµηση -, αντιλαµβάνεται καλύτερα τον κοινωνικό και πολιτικό του ρόλο και µαθαίνει να ζει ως ενεργός πολίτης, σεβόµενος τους κοινωνικούς θεσµούς και τις αξίες της δικαιοσύνης και της ευσέβειας που θεµελιώνουν την έννοια της πολιτικής αρετής. Τέλος, η πόλη αναλάµβανε την υποχρέωση της «διά βίου» αγωγής του νέου µε τους νόµους της. Η πόλη µε το θεσµικό της πλαίσιο αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς διαπαιδαγώγησης επιδιώκοντας να προσανατολίσει σωστά τη συµπεριφορά των νέων. Β2. Ο Πρωταγόρας προκειµένου να αντικρούσει τη σωκρατική θέση ότι η πολιτική αρετή δεν είναι διδακτή αναφέρει επιχειρήµατα που σχετίζονται αφενός µε τη διάκριση των µειονεκτηµάτων σε φυσικά ή τυχαία και σε επίκτητα και αφετέρου µε τη σκοπιµότητα της τιµωρίας.

6 Συγκεκριµένα, όσον αφορά το πρώτο επιχείρηµα, υποστηρίζει ότι, όταν κάποιος έχει ένα φυσικό ή τυχαίο µειονέκτηµα π.χ. ασχήµια, ασθενικό σώµα κτλ., η στάση των ανθρώπων απέναντί του είναι στάση συµπόνοιας οίκτου επειδή θεωρούν ότι δεν ευθύνεται γι αυτά και ούτε επιδέχεται βελτίωση. Αντίθετα, αν κάποιος έχει ένα επίκτητο ελάττωµα όπως να στερείται µιας αρετής και να έχει την αντίθετή της (αδικία, ασέβεια) σ αυτήν την περίπτωση θυµώνουµε, διδάσκουµε, τιµωρούµε προκειµένου να διορθωθεί και να αποκτήσει την αντίστοιχη αρετή. Του αποδίδουµε λοιπόν, προσωπική ευθύνη και θεωρούµε ότι επιδέχεται βελτίωση. Εποµένως από τη στιγµή που µε την επιµέλεια, την άσκηση και τη διδαχή οδηγούµε κάποιον στην αρετή αυτό σηµαίνει πως η αρετή είναι διδακτή. Αξιολογώντας, βέβαια, την επιχειρηµατολογία του Πρωταγόρα διαπιστώνουµε ότι δεν είναι πειστική. Αρχικά οι δύο φράσεις του κειµένου «ν παραγίγνηται» και «άν τις τα τα µή χει» έρχονται σε αντίφαση µε την καθολικότητα της πολιτικής αρετής και υποδηλώνουν πως υπάρχουν άνθρωποι που δεν µετέχουν σ αυτή. Επιπλέον, χρησιµοποιεί την αποδεικτέα θέση του («σα ξ πιµελείας γαθά νθρώποις») ως αποδεικτικό επιχείρηµα. Με άλλο λόγια λαµβάνει ως δεδοµένο το γεγονός ότι η αρετή είναι επίκτητη και ως εκ τούτου αποτέλεσµα διδαχής (σόφισµα της λήψεως του αιτουµένου ζητουµένου). Στη συνέχεια χρησιµοποιεί την παιδευτική σηµασία της τιµωρίας για να αποδείξει το διδακτό της αρετής («παρασκευαστόν»). Υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι µε το να επιβάλλουν ποινές για παραδειγµατισµό και σωφρονισµό πιστεύουν ότι η αρετή µπορεί να διδαχτεί. Η έλλογη τιµωρία αποδεικνύει πως ο άνθρωπος που έχει περιπέσει σε κάποιο αδίκηµα επιδέχεται βελτίωση. Εποµένως η αρετή είναι διδακτή. Άλλωστε, αν δεν ίσχυε αυτό, τότε ο άνθρωπος θα ήταν καλός ή κακός εκ φύσεως. Τότε, όµως, θα ήταν αδύνατον να αλλάξει, δεν θα ήταν υπεύθυνος για την αδικία και ούτε θα µπορούσε να του επιβληθεί ποινή. Το συµπέρασµα όµως στο οποίο καταλήγει ο Πρωταγόρας είναι αβάσιµο. Ξεκινά από τη βάση ότι η επιβολή της τιµωρίας λειτουργεί σωφρονιστικά και το προβάλλει απόλυτα. Εποµένως η θέση που χρειάζεται απόδειξη χρησιµοποιείται παράλληλα και ως αποδεικτικό επιχείρηµα (σόφισµα της λήψεως του αιτουµένου ζητουµένου). Επιπλέον η έλλογη τιµωρία που προτάσσει είναι σχετική, ανήκει στην

7 σφαίρα της δεοντολογίας και το κυριότερο δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα εκείνης της εποχής. Β3. Απάντηση: «Στα χρόνια τον έστειλε ο ιόνυσιος». Σχολικό βιβλίο σελίδα Β4.α. φηµί λέγω γιγνώσκουσιν σασιν φανερόν δ λον ποδείκνυται φαίνεται β. βαλλιστικός σύµβουλον δείγµα ποδε ξαι σχεδόν χ θετικός θείη διόπτρα δών τράπεζα ποτροπ ς. Αδίδακτο κείµενο: Α. Πρώτα λοιπόν πρέπει να ορίσω τι επιθυµώντας και τι θέλοντας να επιτύχουν τολµούν µερικοί να αδικούν γιατί αν εκθέσουµε αυτά µε σαφήνεια, θα κατανοήσετε καλύτερα τις κατηγορίες οι οποίες διατυπώνονται εναντίον µας, αν είναι αληθινές ή ψεύτικες. Εγώ λοιπόν ισχυρίζοµαι ότι όλοι κάνουν τα πάντα ή λόγω ευχαρίστησης ή κέρδους ή τιµής γιατί χωρίς αυτά δεν βλέπω καµία επιθυµία να γεννιέται στους ανθρώπους. Αν λοιπόν έτσι έχουν αυτά, αποµένει να εξετάσουµε, τι απ αυτά θα µπορούσε να γίνει σε εµάς διαφθείροντας ψυχικά τους νέους. Τι από τα δύο θα νιώθαµε ευχαρίστηση βλέποντας ή και πληροφορούµενοι ότι αυτοί είναι πονηροί και ότι δίνουν αυτή την εντύπωση στους συµπολίτες τους; Και ποιος είναι τόσο αναίσθητος, ο οποίος δε θα αισθανόταν ψυχικό πόνο εάν τέτοια συκοφαντία στρεφόταν εναντίον του; Αλλά όµως ούτε θα γίνουµε αντικείµενο θαυµασµού ούτε θα τύχουµε µεγάλης τιµής αν αποστέλουµε τέτοιους µαθητές, αλλά πολύ

8 περισσότερο θα περιφρονηθούµε και θα µισηθούµε παρά αυτοί που είναι ένοχοι άλλων ηθικών εκτροπών. Β1.α. τίνα, ε, ληθής, το ς κέρδεσι, α ναίσθητοι, το ς ο σι(ν). β. µεγάλης, µείζονος, µεγίστης. γ. περιέλαβες περιλάβ ς περιλάβοις περίλαβε λγησας λγήσ ς λγήσαις ή λγήσειας - λγησον κατεφρονήθης καταφρονηθ ς καταφρονηθείης καταφρονήθητι δ. ενεστώτας: γιγνώσκετε σκοπε ν, σκοπε σθαι τυγχάνοιµεν παρακείµενος: γκώκατε σκέφθαι τετυχηκότες υ αι ότα ε ηµεν-ε µεν 2.α. τινός: αντικείµενο στο «τυχε ν» γγιγνοµένην: κατηγορηµατική µετοχή που αναφέρεται στο αντικείµενο τα θ : υποκείµενο στο «χει», αττική σύνταξη σκέψασθαι: υποκείµενο στο «λοιπόν εστί», τελικό απαρέµφατο τ ν ντων: επιθετική µετοχή, γενική συγκριτική β. γιγνοµένης: ε γίγνοιτο Υπόθεση: ε τοιαύτη διαβολή γίγνοιτο (ε + ευκτική) Απόδοση: ο κ ν λγήσειε (δυνητική ευκτική) Απλός υποθετικός λόγος που δείχνει την απλή σκέψη του λέγοντος. γ. Ο τος ρετο τίς ο τως ε η ναίσθητος, στις ο κ ν λγήσειε τοιαύτης διαβολ ς περί α τόν γιγνοµένης. Τα θέµατα επιµελήθηκαν τα φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Φλωρόπουλου. Κακολύρη Κ. Σιταρά Φ.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο,

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας. Tρ ες, στε το ς σφετέροις σώμασι κα το ς τέκνοις κα τ π λει κινδυνε ειν ο λοντο, ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Α. ΚΕΙΜΕΝΟ E ν Iλί ω Ελένη ν, πέδοντο ν α τ ν το ς Eλλησιν ο Tρ ες, κ ντος γε κοντος Aλεξάνδρου. O γ ρ δ ο τω γε φρενο λα ς ν Πρίαμος ο δ ο λλοι Tρ ες, στε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο ηµοσθένους, π ρ τ ς οδ ων λευθερ ας, (18-20) 18 στ' γωγ' ο κ ν κν σαιµ' ε πε ν µ λλον γε σθαι

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α) 1) «Οὕτω δή παρεσκευασμένοι...δεσμοί φιλίας συναγωγοί»:να μεταφραστεί το απόσπασμα αυτό. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερμηνευτικές λεξιλογικές παρατηρήσεις και στην ερώτηση της εισαγωγής.

Απαντήσεις στις ερμηνευτικές λεξιλογικές παρατηρήσεις και στην ερώτηση της εισαγωγής. Απαντήσεις στις ερμηνευτικές λεξιλογικές παρατηρήσεις και στην ερώτηση της εισαγωγής. Β1. Η άποψη ότι η πολεμική τέχνη αναπτύσσεται σε πολιτικά οργανωμένες κοινωνίες, φαίνεται ενδεχομένως περίεργη, αφύσικη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΛΑΤΩΝ, ΛΑΧΗΣ, 179 C-D Ευστάθιος Φανιάδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02 - Φιλολόγων Μόνικα Α. Παπά, Πτυχιούχος Φιλολογίας, ρ. Επιστηµών Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 1. Να βρείτε τα δομικά στοιχεία της «χ» παραγράφου ή (εναλλακτική διατύπωση) Να βρείτε τη δομή της «χ» παραγράφου. (βλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPIOY E. A XA I H

HMHTPIOY E. A XA I H HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα