Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές."

Transcript

1 ISSN (print) ISSN (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές. Αθηνά Ανδροσηζοπούλοσ Σεύτος Αθήνα

2 1 ISSN (print) ISSN (on-line) WORKING PAPERS SERIES Panic attacks in times of crisis: Creating an alliance with supportive and caring voices. Athena Androutsopoulou Issue Αthens

3 2 ΣΙΣΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΡΑ: ειρά Κειμένων Εργαζίας ηοσ Λόγω Ψστής ΕΚΔΟΣΗ: Λόγω Ψστής ΕΠΕ- Ινζηιηούηο Εκπαίδεσζης και Έρεσνας ζηη σζηημική Ψστοθεραπεία ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ: Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΗ ΕΚΔΟΗ: Ιούλιος 2011 ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: Αθηνά Ανδροσηζοπούλοσ, PhD Γιώργος Καλαρρύηης, MMedSci Σζαμπίκα Μπαθίηη, MSc, PhD

4 3 Σηε κλήκε ηεο Peggy Penn (d.2012) Δπραξηζηίεο Η εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε ζε κηα πην πξώηκε κνξθή ηεο ζε Σπκπόζην κε ηίηιν «Νεόηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηε ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία» ζην 4 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ηνπ Κιάδνπ Σπκβνπιεπηηθήο Ψπρνινγίαο ηεο ΔΛΨΔ, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο Πνιιέο επραξηζηίεο γηα ηελ πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Kαζεγήηξηα θπξία Μ. Μαιηθηώζε-Λνίδνπ. Η Αζελά Αλδξνπηζνπνύινπ, PhD είλαη θιηληθόο ςπρνιόγνο θαη ςπρνζεξαπεύηξηα, ζπληδξύηξηα θαη επηζηεκνληθή ζπλππεύζπλε ηνπ Λόγσ Ψπρήο-Ιλζηηηνύην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία.

5 4 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 5 Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζήκεξα... 6 Σπζηεκηθή νπηηθή θαη αθήγεζε... 7 Η πεξίπησζε ηνπ Σηάζε... 8 Αλαγλσξίδνληαο ηηο θπξίαξρεο θσλέο Γίθηπν ππνζηεξηθηώλ θσλώλ Δζσηεξηθεύνληαο ηε θσλή ηνπ ζεξαπεπηή Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία Abstract... 21

6 5 Πεξίιεςε Η εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ην πεξηζηαηηθό ελόο λένπ άληξα κε θξίζεηο παληθνύ. Η αηνκηθή ζπζηεκηθή παξέκβαζε αληιεί από ηελ ηδέα ηνπ εαπηνύ σο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθεπκέλσλ θσλώλ, όπσο δηαηππώζεθε από ηελ Peggy Penn. Σηελ πεξίπησζε ηνπ λεαξνύ άληξα, ην ζύκπησκα γίλεηαη θαηαλνεηό ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη θπξίσο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο θαη κεηαβάζεηο ζηνλ θύθιν δσήο. Η επηβάξπλζε από ηελ αλεξγία πξνζηίζεηαη ζε άιια επηβαξπληηθά γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν. Απηά πιήηηνπλ ηελ εηθόλα ηνπ πξνζώπνπ θαη ελεξγνπνηνύλ έλαλ ππνηηκεηηθό εζσηεξηθό κνλόινγν. Τνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνύ απηνύ κνλόινγνπ, κε έλαλ εζσηεξηθό δηάινγν πνπ ηνλίδεη ηηο πγηείο θαη ιεηηνπξγηθέο πιεπξέο ελόο πξνζώπνπ, θαη παξάιιεια επηηξέπεη ηελ έθθξαζε θαη απνδνρή όισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαηαλνεί, ζπκπνλά θαη ελζαξξύλεη ηνλ εαπηό. Σηελ πξνζπάζεηα απηή ζπκβάιιεη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ, αιιά θαη ελόο ππν-δηθηύνπ πνπ απνηειείηαη από ζπκκάρνπο πξνο ηηο πγηείο θαη ιεηηνπξγηθέο πιεπξέο πνπ ν ζεξαπεπόκελνο παζρίδεη λα αλαδείμεη. Λέμεο θιεηδηά: θξίζε παληθνύ, εζσηεξηθόο δηάινγνο, θσλέο, ππνζηεξηθηηθό δίθηπν.

7 6 Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζήκεξα Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε αλαπηύρζεθε γηα πξώηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αξρηθά γηα λα πξνζθέξεη έλα ζεσξεηηθό πιαίζην ζηελ ζεξαπεία κε νηθνγέλεηεο. Τελ επνρή εθείλε ε θαηλνηόκνο νπηηθή ηεο κεηαηόπηζε ην θέληξν βάξνπο από ην άηνκν ζηηο ζρέζεηο. Τα ζπκπηώκαηα έπαςαλ λα ζεσξνύληαη «αηνκηθέο ππνζέζεηο» θαη άξρηζαλ λα ζεσξνύληαη «ππνζέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο». Από ηόηε σο ζήκεξα ε ζπζηεκηθή νπηηθή αμηνπνηήζεθε θαη αμηνπνηείηαη πνιιαπιώο γηα λα ζπλδπάζεη θαη λα ζπλζέζεη ηδέεο από άιιεο ζεσξίεο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, κεηαλενηεξηθά θηινζνθηθά ξεύκαηα θαη ζύγρξνλα εξεπλεηηθά επξήκαηα. Απνηειεί δε έλα εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε είδνπο ςπρνινγηθώλ δπζθνιηώλ θαη ζπκπησκάησλ κέζσ αηνκηθώλ, νκαδηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ ζπλεδξηώλ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003, 2004). Σην Ιλζηηηνύην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία «Λόγσ Ψπρήο», νη ζπλάδειθνί κνπ θαη εγώ πξνζεγγίδνπκε θάζε πεξηζηαηηθό από κηα εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή νπηηθή πνπ νλνκάζακε SANE - System Attachment Narrative Encephalon θαη ζηελ νπνία εθπαηδεύνπκε επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Απηή ε εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή νπηηθή θάλεη θαηά ην δπλαηό πξάμε ηε ξήζε «from neurons to neighborhoods» (Cozolino, 2006), εθόζνλ ζπλδπάδεη κε ηε βνήζεηα δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο ηέζζεξηο ζεκαληηθέο ζεσξήζεηο κε ζπλαξπαζηηθή αιιεινδηαπινθή. Πξώηε ζεώξεζε, ην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα, πνπ ην εμεηάδνπκε σο θαη ηξεηο γεληέο πίζσ. Σηε κεηαλεoηεξηθή επνρή, έηζη όπσο είζηζηαη λα νλνκάδεηαη, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηηο επηξξνέο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνπιηνύξαο σο θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο θαηαζθεπήο λνεκάησλ άξα θαη πξνβιεκάησλ, όπσο είλαη ηα νηθνγελεηαθά. Γεύηεξε ζεώξεζε, ε αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ηα παηδηθά βηώκαηα, κε θύξην εξγαιείν θαηαλόεζεο ηε ζεσξία ηνπ πξώηκνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ (attachment) θαη ην πώο απηόο αλαπαξάγεηαη θαη επεξεάδεη ηηο ελήιηθεο ζρέζεηο. Τξίηε ζεώξεζε, ε πηνζέηεζε ηεο άπνςεο όηη νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ ηηο αιήζεηεο ηνπο κέζα από ηε γιώζζα θαη όηη πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ λόεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα από ηηο αθεγήζεηο ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό αθνύκε πνιύ πξνζεθηηθά ηόζν ην ηη ιέλε νη άλζξσπνη ή ηη δελ ιέλε (ην πεξηερόκελν ηεο αθήγεζεο) όζν θαη ην πώο κηινύλ γηα απηό πνπ ηνπο απαζρνιεί (ηε κνξθή ηεο αθήγεζεο). Τέηαξηε ζεώξεζε, ηα ζύγρξνλα επξήκαηα ηεο θνηλσληθήο λεπξνβηνινγίαο πνπ

8 7 αθνξνύλ θπξίσο ηνλ εγθέθαιν. Μηα επηθαλεηαθή θαη κόλν γλώζε νξηζκέλσλ ηέηνησλ επξεκάησλ αιιάδεη ηνλ ηξόπν, π.ρ. ηελ ππνκνλή κε ηελ νπνία θαλείο πξνζεγγίδεη έλα πεξηζηαηηθό. Σπζηεκηθή νπηηθή θαη αθήγεζε Σηελ παξνπζίαζε απηή ζα εζηηάζσ ζε δύν κόλν από ηηο ηέζζεξηο ζεσξήζεηο (1, 3) από ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνπκε έλα πεξηζηαηηθό, ζηε ζύλδεζε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο κε ηε ιεγόκελε «αθεγεκαηηθή ζηξνθή». Τν ελδηαθέξνλ ησλ ςπρνιόγσλ γηα ηελ αθήγεζε σο ηνλ ηξόπν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη νξγαλώλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο (Bruner,1990. Monteagudo, Sarbin, 1986), έρεη επεξεάζεη έληνλα ην ρώξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (βι. Αλδξνπηζνπνύινπ, 2004, Σαββίδνπ, 2002). Από ηελ αθεγεκαηηθή νπηηθή ν εαπηόο δελ είλαη κηα νληόηεηα ππαξθηή, είλαη κηα απηνβηνγξαθία ζε εμέιημε, γξάθεηαη θαη αλαζεσξείηαη από εκάο δηαξθώο. Όηαλ ην εύξνο ησλ αθεγεκαηνπνηεκέλσλ εκπεηξηώλ ζε απηήλ ηελ απηνβηνγξαθία είλαη αλαινγηθά πνιύ κηθξό θαη πεξηνξηζηηθό, νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ζπκπηώκαηα. Έρνληαο ηελ αίζζεζε (ςεπδαίζζεζε) όηη απνηεινύληαη από έλα κόλν θαη όρη από πνιιά δηαθνξεηηθά θνκκάηηα, νδεγνύληαη ζε έλαλ αδηέμνδν εζσηεξηθό κνλόινγν από κηα ίδηα πάληνηε, θπξίαξρε, επηθξηηηθή, απαηηεηηθή, απόιπηε θσλή, πνπ δελ ηνπο βνεζά λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, δελ ηνπο πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο νπηηθέο, θαη ζπληεξεί κηα αξλεηηθή εηθόλα εαπηνύ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003). Αληίζεηα, όηαλ ην εύξνο ησλ αθεγεκαηνπνηεκέλσλ εκπεηξηώλ ζηελ απηνβηνγξαθία καο είλαη αλαινγηθά κεγάιν («είκαη θαη απηό θαη ην άιιν») θαη ζπλνδεύεηαη από έλα αληίζηνηρα κεγάιν εύξνο βησκέλσλ, επεμεξγαζκέλσλ θαη επηηξεπηώλ ζπλαηζζεκάησλ («αηζζάλνκαη θαη έηζη θαη αιιηώο»), ε αίζζεζε ηεο ύπαξμεο πνιιώλ, αθόκα θαη αληηθαηηθώλ θνκκαηηώλ εαπηνύ νδεγεί ζε εζσηεξηθό δηάινγν («πνιιέο θσλέο»). Η δηαδηθαζία απηή είλαη δεκηνπξγηθή εθόζνλ επηηξέπεη λα επηθξαηεί εθείλε ε θσλή κέζα καο πνπ νδεγεί θάζε θνξά ζηελ πην πξνζηαηεπηηθή γηα ηνλ εαπηό νπηηθή, ζηελ πην ιεηηνπξγηθή θαη επέιηθηε ιύζε, θαη ζπληεξεί κηα ζεηηθή

9 8 αιιά ηαπηόρξνλα ξεαιηζηηθή εηθόλα εαπηνύ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003). Πξόθεηηαη γηα κηα δπλακηθή θαη ζπλερή, εθόξνπ δσήο δηαδηθαζία. Η ηδέα ελόο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθώλ θσλώλ, θαη ε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνύ κνλόινγνπ θαη δηάινγνπ, πξνέξρεηαη θπξίσο από ηε ζεξαπεπηηθή δνπιεηά ηεο Peggy Penn (Penn, 1998, Penn θαη Frankfurt, 1994) ε νπνία δηεηέιεζε δηεπζύληξηα εθπαίδεπζεο ζην Ιλζηηηνύην Ackerman ζηε Νέα Υόξθε. Βαζίδεηαη δε απηή ε ηδέα ησλ εζσηεξηθώλ θσλώλ ζε θηινζνθηθέο κεηαλενηεξηθέο απόςεηο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ην ρώξν ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο γιώζζαο θαη βιέπνπλ ηνλ εαπηό σο ζρεζηαθό αιιά θαη δηαινγηθό (Bakhtin, Bernstein, 1983). Η δνπιεηά ηεο Penn επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάζπξζε πην ζεηηθώλ εζσηεξηθώλ θσλώλ πνπ έκελαλ πξνεγνπκέλσο ζησπειέο. Αλ απηέο νη θσλέο εληνπηζζνύλ θαη θαιιηεξγεζνύλ, κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο ζε έλαλ εζσηεξηθό δηάινγν πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ κνλόινγν. Υηνζεηώληαο ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηεο Penn, δηαηππώλνπκε ηελ άπνςε πώο ε ύπαξμε κηαο αξλεηηθήο θπξίαξρεο θσλήο ζπλδέεηαη κε ηελ εζσηεξηθεπκέλε επηθξηηηθή ή απαηζηόδνμε θσλή ελόο ή θαη ησλ δύν γνληώλ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003, Androutsopoulou, 2012). Ο εζσηεξηθόο γνληόο είλαη έλα δίθηπν από ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κλήκεο από ηηο πξώηκεο εκπεηξίεο καο κε ηνλ πξαγκαηηθό καο γνληό. Απηέο νη κε ζπλεηδεηέο κλήκεο απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηεο απηνεθηίκεζήο καο, ηε δπλαηόηεηά καο λα θαζεζπράδνπκε ή όρη ηνλ εαπηό καο θαη επεξεάδνπλ ζην κέγηζην βαζκό ηε θύζε θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ελήιηθσλ ζρέζεσλ καο (Cozolino, 2006). Οξηζκέλεο θνξέο πγηείο θσλέο αληίινγνπ απέλαληη ζηελ θπξίαξρε θσλή (κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο θσλώλ άιισλ πξνζώπσλ ζηε δσή ηνπ ζεξαπεπόκελνπ), ππάξρνπλ αιιά είλαη ζπγθξηηηθά αδύλακεο. Η πεξίπησζε ηνπ Σηάζε 1 Ο Σηάζεο, είλαη έλαο άλδξαο 33 εηώλ πξόζραξνο, κε θαιή ςπρνινγηθή ζθέςε θαη ρσξίο εκθαλή ζηνηρεία δηαηαξαρήο πξνζσπηθόηεηαο. Αληηκεηώπηδε θξίζεηο παληθνύ ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξόλν πξηλ απεπζπλζεί ζε κέλα γηα βνήζεηα. Απνθαζίζακε λα ζπλαληεζνύκε δέθα θνξέο θαη θαηόπηλ λα θξίλνπκε γηα ηε ζπλέρηζε ή όρη ηεο ζπλεξγαζίαο καο. Δλληά κήλεο πξηλ εθδεισζνύλ νη θξίζεηο ν Σηάζεο είρε αθήζεη ηελ 1 Στο περιςτατικό αυτό προφυλάςςεται η ανωνυμία μζςω χρήςησ ψευδωνφμου και αλλαγήσ οριςμζνων χαρακτηριςτικϊν ςτοιχείων που ίςωσ να το ζκαναν αναγνωρίςιμο.

10 9 Οδνληηαηξηθή Σρνιή πξηλ νινθιεξώζεη ην ηειεπηαίν έηνο θαη είρε πηάζεη δνπιεηά ζηελ επαξρηαθή πόιε όπνπ είρε κεγαιώζεη. Η ζύκβαζή ηνπ ήηαλ εμάκελε θαη έθηνηε είλαη άλεξγνο. Τν ίδην δηάζηεκα απνγνεηεύηεθε πνιύ από ηε ζπκπεξηθνξά δύν πνιύ ζηελώλ ηνπ θίισλ πνπ είρε βνεζήζεη θαη ζηεξίμεη, θαη από κηα θνπέια πνπ ηνλ απέξξηςε. Αξξώζηεζε θαη παξέκεηλε άξξσζηνο γηα ηξεηο κήλεο κε ζπκπηώκαηα βαξηάο ίσζεο πνπ δελ ππνρσξνύζαλ. Αθνινύζεζαλ νη θξίζεηο παληθνύ. Η εηθόλα ηνπ Σηάζε είρε πιεγεί απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Σηε δεύηεξε ζπλάληεζε καο κνπ έθεξε κηα πεξηγξαθή εαπηνύ (ζύληνκε απηνβηνγξαθία) πνπ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία πνπ ηνπ έδσζα ρξεηαδόηαλ λα γξαθηεί ζε ηξίην πξόζσπν από ηελ νπηηθή ελόο θίινπ πνπ ηνλ μέξεη θαιά θαη ηνλ ζπκπαζεί πνιύ (Androutsopoulou, 2001). Σε απηήλ έγξαςε: «Ο Σηάζεο ήηαλ παιηά έλαο άθνβνο θαη αηξόκεην λένο, πνπ δελ αξξώζηαηλε πνηέ, πνπ ήηαλ ν πην αγαπεηόο ζηηο παξέεο. Απνθεύγνληαο ηηο ζπγθξνύζεηο κε γνλείο θαη θίινπο θαηόξζσλε λα δηαηεξεί πάληα ηελ θαιή ηνπ δηάζεζε. Τώξα ληώζεη ζπλέρεηα κηα ραδνκειαγρνιία θαη θνβάηαη αθόκα θαη ηε ζθηά ηνπ. Είλαη έλα ηίπνηα, έλαο άρξεζηνο ηξηαληάξεο. Παξάηεζε ιίγν πξηλ ην ηέινο ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη αθόκα δελ έρεη θαηαιάβεη γηαηί. Λόγσ ησλ ππεξβνιηθώλ ηνπ θόβσλ δελ κπνξεί λα ςάμεη γηα άιιε δνπιεηά, λα θάλεη ζρέζε, λα βγεη γηα έλα πνηό κε ηνπο θίινπο ηνπ, λα πάεη ζην γπκλαζηήξην. Πάληα ήηαλ γεκάηνο ζην ζώκα, αιιά ηώξα έρεη παρύλεη πνιύ θαη νύηε κηα ζθάια δελ κπνξεί λα αλέβεη. Φνβάηαη όηη ζα ηνλ πηάζεη μαθληθά δαιάδα θαη έηζη κέλεη θιεηζκέλνο ζην ζπίηη. Πάληα ήηαλ λεπξηθό παηδί αιιά ηώξα ηξώγεηαη θπξηνιεθηηθά κε ηα ξνύρα ηνπ». Ο Σηάζεο έρεη έλαλ αδειθό, ν νπνίνο ρώξηζε πξόζθαηα από ηε γπλαίθα ηνπ, θαη είλαη επίζεο ζε κειαγρνιηθή δηάζεζε. Οη δπν ηνπο όκσο έρνπλ πνιύ θαιή επηθνηλσλία θαη ν Σηάζεο ζπδεηνύζε καδί ηνπ ό,ηη θαηαιάβαηλε από ηηο ζπλεδξίεο καο, ρηίδνληαο καδί ηνπ κηα γεξή ζπκκαρία. Ο παηέξαο ηνπ Σηάζε είλαη ζπληαμηνύρνο ππάιιεινο θαη θηελνηξόθνο, ε κεηέξα ηνπ αζρνιείηαη κε ην ζπίηη. Σηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ έγηλε ζαθέο όηη νη γνλείο ηνπ ήηαλ πάληα ππεξβνιηθά απζηεξνί θαη πηεζηηθνί θαη κε ηα δύν ηνπο παηδηά. Τν νηθνγελεηαθό θιίκα ραξαθηεξηδόηαλ από ππεξβνιηθή ξύζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη απνζηαζηνπνίεζε από απηό. Οη γνλείο είραλ πάληα από ην Σηάζε θαη ηνλ αδεξθό ηνπ ελήιηθεο πξνζδνθίεο. Ταπηόρξνλα όκσο θαη σο ζήκεξα ηνπο αληηκεηώπηδαλ σο κηθξά παηδηά, θαη δελ άιιαδαλ ηνπο

11 10 θαλόλεο θαη ην βαζκό παξεκβαηηθόηεηαο ζηε δσή ηνπο όπσο ζα άξκνδε ζηελ ειηθία ηνπο θαη ζηε θάζε ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, δελ ελζάξξπλαλ όζν ζα έπξεπε ηελ απηνλνκία ηνπο (Frey & Oppenheimer, Oppenheimer & Frey, 1993). Όηαλ ν Σηάζεο ζπνύδαδε, ε κεηέξα ηνπ, κε πνιύ παξεκβαηηθνύο ηξόπνπο, κάζαηλε ηα πάληα γηα ηε δσή ηνπ θαη ηα καζήκαηά ηνπ, ηνλ έπαηξλε θάζε κέξα ηειέθσλν λα ηνλ μππλήζεη, ηνλίδνληαο ηνπ ζπλερώο λα κελ θάλεη θακηά βιαθεία θαη ηα παξαηήζεη όπσο άιια άρξεζηα παηδηά. Αξγόηεξα δελ αληηιακβαλόηαλ ηε ζεκαζία ησλ θξίζεσλ παληθνύ θαη πίεδε ζπλερώο ην Σηάζε λα βξεη ηνπιάρηζηνλ κηα δνπιεηά αληί λα ηεκπειηάδεη, λα βξεη θνπέια, λα παληξεπηεί θαη λα ηελ θάλεη λα αηζζαλζεί θαη εθείλε πεξήθαλε ζηα κάηηα ηνπ θνηλσληθνύ ηεο πεξηβάιινληνο. Τη ζπλέβε μαθληθά θαη ν Σηάζεο πάζαηλε θξίζεηο; Απηό αλαξσηηόηαλ θαη ν ίδηνο. Γηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέπεζαλ (εγθαηάιεηςε ηεο ζρνιήο ηνπ, αλεξγία, αίζζεζε πξνδνζίαο από θίινπο, απόξξηςε από κηα θνπέια, ζσκαηηθή αζζέλεηα) έπιεμαλ ηελ εηθόλα ηνπ αηξόκεηνπ θαη άηξσηνπ λένπ θαη ίζσο ηνλ έθεξαλ ζε επαθή κε παηδηθνύο θόβνπο γύξσ από ηελ απηνλνκία αιιά θαη ηελ απόξξηςε από ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο, ιόγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν είρε κεγαιώζεη, είρε θξνληίζεη λα απνζηαζηνπνηεζεί ρσξίο όκσο λα ηνπο έρεη επεμεξγαζηεί. Απηή είλαη θαη ε γεληθόηεξε εμήγεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ θξίζεσλ παληθνύ ηελ νπνία ζπδεηνύκε ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηώλ: δειαδή ε ππξνδόηεζε αλεπεμέξγαζησλ θόβσλ κε αθνξκή γεγνλόηα/εξεζίζκαηα (Cozolino, 2006), θπξίσο ζε θξίζηκεο θάζεηο κεηάβαζεο ζηνλ θύθιν δσήο, πνπ θέξλνπλ ην άηνκν ζε επαθή κε απηά ηα «μεραζκέλα» ζπλαηζζήκαηα θόβνπ απηνλόκεζεο ή/ θαη απόξξηςεο. Όπσο ν Σηάζεο, έηζη θαη νη γνλείο ηνπ έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εηθόλα ηνπο. Ο Σηάζεο όκσο δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη πόζν πηεζηηθό ήηαλ απηό θαη πόζν ζπλέβαιε ζηηο θξίζεηο παληθνύ. Μεηά ηελ πξώηε θξίζε παληθνύ, θάζε θνξά πνπ θνβόηαλ γηα ηελ εηθόλα ηνπ θαη γηα ηελ απόξξηςε αζπλείδεηα πξνέηαζζε ην θόβν ηνπ γηα κηα δεύηεξε θξίζε. Όηαλ επξόθεηην λα πάεη ζε κηα ζπλέληεπμε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θνβόηαλ κήπσο ηνλ ξσηήζνπλ γηα ην κηζνηειεησκέλν πηπρίν. Αληί λα εθθξάζεη ην θόβν ηεο θξηηηθήο θαη ηεο απόξξηςεο έιεγε «θνβάκαη όηη πάιη ζα κε πηάζεη δαιάδα» θαη νξηζκέλεο θνξέο ηνλ έπηαλε πξάγκαηη. Τν ίδην θαη όηαλ ήηαλ θαιεζκέλνο ζε έλα πάξηη όπνπ θνβόηαλ πσο ζα ζπλαληήζεη ηελ θνπέια πνπ ηνλ απέξξηςε, ή κε ηνπο θίινπο ζηελ πιαηεία πνπ ζα ηνλ ξσηνύζαλ αλ βξήθε δνπιεηά θιπ. Ο Σηάζεο έκαζε ζηηο ζπλεδξίεο καο λα αλαξσηηέηαη «ηη είλαη απηό πνπ θνβάκαη

12 11 ζηα αιήζεηα;» Αθόκα θαη αλ εθείλε ηε ζηηγκή δελ κπνξνύζε λα απαληήζεη ζηελ εξώηεζε απηή, θαη κόλν ε ζπλαηζζεκαηηθή απόζηαζε πνπ έπαηξλε θαη ε αίζζεζε πσο ηα ζπκπηώκαηα δελ «ρηππνύλ μαθληθά» αιιά «έρνπλ ηε δηθή ηνπο ινγηθή» ηνπ έδηλε ηελ πνιππόζεηε αίζζεζε ειέγρνπ ζηε δσή ηνπ πνπ λόκηδε πσο είρε νξηζηηθά ράζεη. Μεηά από απηή ηε βαζηθή θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηώκαηνο, πνπ ζπλνπηηθά θαη γεληθά αθνξά (i) ηελ ππξνδόηεζε αλεπεμέξγαζησλ ζπλαηζζεκάησλ θόβνπ, (ii) ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κε επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη (iii) ην θόβν γηα ηελ θξίζε σο απνθπγή επεμεξγαζίαο πξαγκαηηθώλ θόβσλ, αθνινύζεζε ζηηο ζπλεδξίεο καο ε δηεξεύλεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ θσλώλ. Απηέο επαλαιάκβαλαλ ζην Σηάζε όηη είλαη έλαο άρξεζηνο, θαη αδπλαηνύζαλ λα ηνλ εξεκήζνπλ θαη λα ηνλ θξνληίζνπλ. Άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηεί πσο «άρξεζηνο» είλαη ν ραξαθηεξηζκόο πνπ αθνύεη από ηνπο γνλείο ηνπ θαη πσο ηνλ άθνπγε πάληα αλ θαη πνηέ δελ πίζηεπε όηη όια απηά ηνλ άγγηδαλ ζπλαηζζεκαηηθά. Από κηθξόο, όζν ηνλ άθνπγε, ηόζν πξνζπαζνύζε λα ηνπο απνδείμεη πσο δελ είλαη άρξεζηνο κε ην λα δνπιεύεη ζηα ρσξάθηα αδηακαξηύξεηα, λα ηνπο θξνληίδεη ςπρνινγηθά ιύλνληαο ηηο κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεηο, γηλόκελνο εθείλνο γνληόο ησλ γνληώλ ηνπ. Από ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζρνιήο ηνπ θαη κεηά, ε εηθόλα ηνπ θαινύ, πάληα βνεζεηηθνύ θαη άθνβνπ παηδηνύ πνπ είρε ρηίζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ άξρηζε ζηαδηαθά λα θαηαξξέεη. Αλαγλσξίδνληαο ηηο θπξίαξρεο θσλέο Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απειεπζεξσζνύλ από θαηαπηεζηηθέο θσλέο, ν ζεξαπεπηήο θαη ν ζεξαπεπόκελνο κπνξνύλ λα θηλνύληαη ζε ηξία επίπεδα, άηνκν - νηθνγέλεηα θνηλσλία (Schwartz, 1999). Έηζη κπνξνύλ λα (κεηα)θηλεζνύλ ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό επίπεδν θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο («ζπιινγηθέο θαηαζθεπέο»), π.ρ. γηα ηε ζρέζε γνληνύ - παηδηνύ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ξεηώλ, γλσκηθώλ ή ζηεξεόηππσλ θξάζεσλ (π.ρ. «νη γνλείο ζέινπλ πάληα ην θαιό ζνπ», «θακηά αγάπε δελ είλαη ζαλ ηεο κάλαο» θ.ιπ.). Καηόπηλ κπνξνύλ λα δνπλ πώο νη ζπιινγηθέο απηέο θαηαζθεπέο ζπκβάιινπλ ή επηβάιινπλ ηε ινγνθξηζία θάπνησλ άιισλ ελαιιαθηηθώλ θσλώλ κέζα ηνπο.

13 12 Οη ζεξαπεπόκελνη είλαη πνιύ ζπρλά ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ απζόξκεηα ηελ ηαπηόηεηα ηεο θπξίαξρεο θσλήο, όπσο ζπλέβε κε ην Σηάζε. Μηκνύκελνη ηηο εξσηήζεηο ηνπ ζεξαπεπηή «πνηνο κηιάεη ηώξα;», «πνηαλνύ είλαη απηή ε θσλή;», καζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζηαδηαθά θαη ζηνλ εαπηό ηνπο ην ίδην εξώηεκα. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπρλόηεηαο κε ηελ νπνία κηιάκε κε «θσλέο άιισλ» θαληάδεη αξρηθά ζηνπο ζεξαπεπόκελνπο ζαλ κηα ζπγθινληζηηθή απνθάιπςε. Πην δύζθνια είλαη ηα πξάγκαηα γηα ηνπο ζεξαπεπόκελνπο νη νπνίνη πξνζηαηεύνπλ έληνλα ηελ εηθόλα ζεκαληηθώλ πξνζώπσλ ζηα κάηηα ηνπ ζεξαπεπηή θαη θπξίσο ζηα δηθά ηνπο κάηηα. Υπνζηεξίδνπλ όηη ε θπξίαξρε θσλή πξνέξρεηαη άκεζα από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, νη νπνίεο «απνδεηθλύνπλ» ζαθέζηαηα ηελ αλεπάξθεηα ηνπο. Η ακθηζβήηεζή ησλ γνλετθώλ θσλώλ δεκηνπξγεί έληνλα ζπλαηζζήκαηα πξνδνζίαο θαη αλαηξνπήο ηζνξξνπηώλ. Παξαδόμσο, ζεξαπεπόκελνη κε γνλείο πνπ ππήξμαλ αθόκα θαη θαθνπνηεηηθνί, δπζθνιεύνληαη λα απνδερηνύλ ηελ απνδπλάκσζε ηεο θπξίαξρεο θσλήο, ζαλ λα είλαη απηή ε θσλή ε κόλε επαθή πνπ αηζζάλνληαη λα έρνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, ε κόλε θιεξνλνκηά πνπ ηνπο άθεζαλ νη δηθνί ηνπο. Η αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο θπξίαξρεο θσλήο νδεγεί ζηα επόκελα ζηάδηα: ζηνλ εληνπηζκό ελαιιαθηηθώλ θσλώλ γηα ηελ πξόθιεζε εζσηεξηθνύ δηαιόγνπ. Γίθηπν ππνζηεξηθηώλ θσλώλ Δίλαη θαλεξό όηη νη ελαιιαθηηθέο θσλέο έρνπλ ή κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ θαη απηέο πξόζσπν. Μπνξεί λα αλήθνπλ ζηνλ άιινλ γνληό, ζε ζεκαληηθό πξόζσπν όπσο ζπγγελή, δάζθαιν, θίιν, ζύληξνθν. Δίλαη νη θσλέο κε ηηο νπνίεο ν ζεξαπεπηήο ζπκκαρεί αλνηρηά: «ηη ζα απαληνύζε ζε απηό ν αδεξθόο ζνπ;» Η θαηαζθεπή ελόο ράξηε θνηλσληθνύ δηθηύνπ ππνζηήξημεο αλαθέξεηαη σο κηα ζπλήζεο ηαθηηθή ζηε ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία (Velleman & Aris, 2010). Ο ζύκβνπινο ραξηνγξαθεί ην δίθηπν, εμεγεί πώο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αιιά θαη λα αλαπηπρζεί. Τν ζρεδηάγξακκα ηνπ δηθηύνπ απνηειείηαη από 4 νκόθεληξνπο θύθινπο. Ο πξώηνο πιεζηέζηεξα ζην θέληξν είλαη ν εασηός, ν επόκελνο είλαη ην πρωηογενές δίκησο (primary support network) (κέιε νηθνγέλεηαο, άιινη ζπγγελείο, θίινη, ζπλάδειθνη, γείηνλεο), θαηόπηλ ην δεσηερογενές δίκησο (informal support network) (κέιε νκάδσλ π.ρ. ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε (εζεινληηθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή, ζε

14 13 αζιεηηθό θιακπ, ζε θαιιηηερληθή νκάδα θιπ, αιιά θαη ηα κέιε νκάδαο ζε ζπκβνπιεπηηθή/ςπρνζεξαπεία) θαη ν επόκελνο ν θύθινο ησλ επαγγελμαηιών σποζηηρικηών (formal support network) (θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, λνκηθή ππνζηήξημε, εθπαηδεπηέο, δάζθαινη, ζύκβνπινη/ςπρνζεξαπεπηέο). Αλ θαη ην κέγεζνο ηνπ δηθηύνπ (πόζα άηνκα ην απαξηίδνπλ) είλαη ζεκαληηθό, ε πνηόηεηα είλαη πην ζεκαληηθή θαη αθνξά ηελ ένηαζη ησλ δεζκώλ αιιά θαη ηελ πσκνόηηηα, δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειώλ. Σην ζρεδηάγξακκα κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε ππνθεηκεληθή ένηαζη ηνπ δεζκώλ ρξεζηκνπνηώληαο γξακκέο πνπ ελώλνπλ έλα άηνκν ηνπ δηθηύνπ κε ηνλ εαπηό: ρνληξή ή δηπιή γξακκή (ζηελόο δεζκόο), ιεπηή ή κνλή γξακκή (κέηξηνο δεζκόο), πνιύ ιεπηή ή δηαθεθνκκέλε (ραιαξόο δεζκόο). Δπίζεο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα θαη απιή γξακκή κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο ηα άηνκα ηνπ δηθηύνπ πνπ γλσξίδνληαη (πσκνόηηηα ηνπ δηθηύνπ). Δδώ (ζρεδηάγξακκα 1) βιέπνπκε ην ππνζηεξηθηηθό δίθηπν ηνπ Σηάζε κε ηε ζπκβαηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ.

15 14 Σρεδηάγξακκα 1: Κνηλσληθό δίθηπν ππνζηήξημεο Επαγγελματίες Οικογενειακός γιατρός Θεραπεφτρια Μζλος θεατρικοφ 1 Δευτερογενζς δίκτυο Πρωτογενζς δίκτυο Μζλος Θεατρικοφ 2 μητζρα φίλος 1 φίλος 2 φίλη 1 φαρμακοποιός Παλιός προπονητής πατζρας φίλη 2 αδελφός θείος θεία ξάδελφος ξαδζλφη Εαυτός Απεηθνλίδνληαη Μέγεζνο δηθηύνπ Πνηόηεηα i. έληαζε ii. ππθλόηεηα Γξακκέο ζρέζεσλ Σηελόο δεζκόο Μεζαίνο δεζκόο Μέηξηνο δεζκόο

16 15 Καηόπηλ (ζρεδηάγξακκα 2) ζε ελαιιαθηηθό ζρεδηάγξακκα θαηαγξάθνληαη όζνη απνηεινύλ ην δίθηπν ππνζηεξηθηηθώλ θσλώλ, πνπ γηα ην ζηόρν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο/ ζεξαπεπηηθήο δνπιεηάο είλαη πην νπζηαζηηθό, θαη απηό ην απαξηίδνπλ άηνκα πνπ ν εξσηώκελνο απαληά όηη: κε θάλνπλ λα ληώζσ όηη αμίδσ θαη κε δηαβεβαηώλνπλ γηα απηό κε ηα ιόγηα αιιά θαη κε έκπξαθηνπο ηξόπνπο (κε εκπηζηεύνληαη). Νηώζσ όηη κπνξώ λα ηνπο κηιήζσ γηα ό,ηη κε απαζρνιεί θαη όηη ζα κε αθνύζνπλ πξνζεθηηθά ρσξίο λα κε επηθξίλνπλ Αθνύ θαηαγξαθεί ην δίθηπν απηό, εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζεί είηε εμαζθώληαο νηθείνπο ζην λα κηινύλ κε ππνζηεξηθηηθέο θσλέο είηε/θαη επηιέγνληαο θίινπο κε θαηλνύξηα θξηηήξηα, είηε/θαη πξνγξακκαηίδνληαο ηελ είζνδν ζε κηα ππνζηεξηθηηθή/ζπκβνπιεπηηθή/ζεξαπεπηηθή νκάδα.

17 16 Σρεδηάγξακκα 2: Γίθηπν ππνζηεξηθηηθώλ «θσλώλ» Επαγγελματίες Θεραπεφτρια Μζλος θεατρικοφ 1 Δευτερογενζς δίκτυο Πρωτογενζς δίκτυο φίλος 1 φίλη 2 αδελφός ξάδελφος Εαυτός Απεηθνλίδνληαη Μέγεζνο δηθηύνπ Πνηόηεηα iii. έληαζε iv. ππθλόηεηα Γξακκέο ζρέζεσλ Σηελόο δεζκόο Μεζαίνο δεζκόο Μέηξηνο δεζκόο Γλσξίδνληαη

18 17 Δζσηεξηθεύνληαο ηε θσλή ηνπ ζεξαπεπηή Όηαλ ν ζεξαπεπόκελνο δπζθνιεύεηαη λα αλαζύξεη από κέζα ηνπ ή λα εληνπίζεη ζην δίθηπό ηνπ ελαιιαθηηθέο, πην ζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο θσλέο, ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο ή θαη ηα κέιε κηαο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ηνπ δαλείδνπλ πξνζσξηλά ηε θσλή ηνπο. Η θσλή ηνπ ζεξαπεπηή απαληά ζηελ θπξίαξρε θσλή, όρη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο αιιά θαη εθηόο. Ο Σηάζεο κνπ αλέθεξε ζπρλά: «είρα ηε δηθή ζνπ θσλή ζην λνπ κνπ, θαη έιεγα ζηνλ εαπηό κνπ δελ είζαη άρξεζηνο, πνιινί άλζξσπνη είλαη άλεξγνη ηελ επνρή απηή», «ήηαλ ζαλ λα ζε αθνύσ λα κνπ ιεο, ηη ελλνείο όηη είζαη λεπξηθόο Σηάζε, κάιινλ ελλνείο όηη είζαη δξαζηήξηνο. Νεπξηθό, ζθεθηόκνπλ, κε ιέλε νη γνλείο κνπ». Αλαπηύζζεηαη έηζη έλαο δηάινγνο κεηαμύ θσλώλ ηνπ εαπηνύ κε ζηόρν ηελ επηθξάηεζε κηαο ππνζηεξηθηηθήο αλ θαη ξεαιηζηηθήο θσλήο πνπ κπνξεί λα θαζεζπράδεη, λα εξεκεί, λα ελζαξξύλεη, λα ζπκπνλά θαη γεληθά λα θξνληίδεη ηνλ εαπηό σο κηα εζσηεξηθεπκέλε θσλή ελόο ηδαληθνύ γνληνύ. Σηελ ηειεπηαία καο ζπκθσλεκέλε ζπλάληεζε ν Σηάζεο έθεξε κηα λέα πεξηγξαθή εαπηνύ βάζεη ηεο ίδηαο νδεγίαο θαη κεηά από δηθό κνπ θαη πάιη αίηεκα. Σε απηήλ ηελ λέα ζύληνκε απηνβηνγξαθία εκπεξηείρε κηα πεξηζζόηεξν ζύλζεηε θαηαλόεζε ηεο θξίζεο παληθνύ. Έγξαθε επίζεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ κε πεξηζζόηεξν ρηνύκνξ αιιά θαη ηξπθεξόηεηα, θάλνληαο ζαθέο όηη ζηνλ εζσηεξηθό δηάινγν πνπ είρε αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη κηα άιιε, πην θξνληηζηηθή θσλή είρε αξρίζεη λα αθνύγεηαη πεξηζζόηεξν (βι. θαη Sluzki, 1992 γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο βάζεη ηεο αθήγεζεο): «Ο Σηάζεο είλαη έλαο λένο ςειόο. Δελ είλαη παρύο, απιώο κεγαιόζσκνο ζαλ ηνλ Οβειίμ! Είλαη θαινζπλάηνο θαη επαίζζεηνο θαη πνηέ δελ ήζειε λα ραιάζεη ραηίξη ζε θαλέλαλ. Έπαζε ηπραία; δελ λνκίδσ ην ζύλδξνκν ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη ηώξα βξίζθεηαη ζε ελδνζθόπεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκό. Αγαπάεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αιιά ρξεηάδεηαη λα πάξεη απνζηάζεηο από απηή γηαηί ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύλ ηνπ κπιόθαξαλ ηε δσή. Ο Σηάζεο ζηελνρσξηέηαη εύθνια, πιεγώλεηαη εύθνια θαη ηνλ λνηάδεη ηη ζα πνπλ νη άιινη γηα απηόλ. Είλαη όκσο έλαο άλζξσπνο δξαζηήξηνο θαη καρεηήο πνπ από κηθξόο δνύιεπε ζε ρσξάθηα, πνπ δηάβαζε πνιύ θαη κπήθε ζηελ Οδνληηαηξηθή ζρνιή, ηελ νπνία ςηινπαξάηεζε ηειεπηαία Αλ είρε αθεζεί λα θάλεη ην όλεηξό ηνπ πξαγκαηηθόηεηα ζα είρε γίλεη εζνπνηόο. Λαηξεύεη ην ζέαηξν θαη όηαλ αζρνιείηαη κε απηό ληώζεη ραξνύκελνο θαη δσληαλόο. Σε γεληθέο γξακκέο ν Σηάζεο

19 18 είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ζα κπνξνύζεο λα εκπηζηεπζείο ζαλ αδεξθό ζνπ, κόλν πνπ ηώξα θαηάιαβε όηη έρεη θαη απηόο αλάγθε όηαλ πλίγεηαη θαη θνβάηαη λα κπνξεί λα κηιάεη ζε θάπνηνλ πνπ λα ηνλ θαηαιαβαίλεη θαη λα κελ ηνλ θξίλεη απζηεξά.» Σε πεξηπηώζεηο όπσο ηνπ Σηάζε ηα ζπκπηώκαηα ππνρσξνύλ ή ράλνπλ ηελ νμεία θύζε ηνπο κέζα ζε δέθα ζπλαληήζεηο (ελδεηθηηθόο αξηζκόο). Τελ ππνρώξεζε ησλ ζπκπησκάησλ αθνινπζεί ζπλήζσο κηα επίπνλε ζπλεηδεηνπνίεζε όισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βξίζθνληαλ σο ηόηε παγσκέλα θαη αλεπεμέξγαζηα, όρη πηα κόλν ηνπ θόβνπ, αιιά θαη ηνπ ζπκνύ, ηεο ζηελνρώξηαο, ηεο ραξάο. Οη ζεξαπεπόκελνη εμεηάδνπλ καδί κε ην ζεξαπεπηή ηελ πηζαλόηεηα λα ζπλερίζνπλ καδί ηελ επεμεξγαζία απηώλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη άξα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ εαπηνύ ηνπο ζε πην καθξόρξνλε βάζε θαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα κηαο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο. Δπηπξόζζεηεο δπζθνιίεο, ζπλδεδεκέλεο θπξίσο κε ην πξώηκν δηαπξνζσπηθό ηξαύκα ζε νηθνγέλεηεο όπνπ ππήξμε ζπλαηζζεκαηηθή ή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ή παξακέιεζε θάλνπλ όρη απιώο ρξήζηκε αιιά ζρεδόλ επηηαθηηθή ηελ επέθηαζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζπκβνιαίνπ. Δπίινγνο Σε πεξηόδνπο θξίζεσλ, πξνζσπηθώλ/θνηλσληθώλ, νη παιηέο θπξίαξρεο εζσηεξηθέο θσλέο βξίζθνπλ επθαηξία λα θαηαθηήζνπλ ιίγν από ην ρακέλν ηνπο έδαθνο θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηε δπλαηόηεηά ησλ αλζξώπσλ λα ηα βγάδνπλ πέξα θαη λα επηηπγράλνπλ αιιαγέο. Ο Σηάζεο, όπσο θαη όινη νη ζεξαπεπόκελνη, καζαίλνπλ λα κεηώλνπλ ηελ έληαζή ησλ θσλώλ απηώλ κέζα από έλα ζπλερή θξνληηζηηθό εζσηεξηθό δηάινγν. Απνδέρνληαη πσο απνηεινύλ θαη απηέο νη θσλέο θνκκάηηα δηθά ηνπο κε ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηάινγν, αληί λα απνγνεηεύνληαη κε ηελ θαηά θαηξνύο επαλεκθάληζε θαη πηζαλόλ παξνδηθή επηθξάηεζή ηνπο. Με άιια ιόγηα, καζαίλνπλ λα δνπλ κε απηέο ηηο θσλέο, αιιά ρσξίο λα ππνηάζζνληαη ζε απηέο, αληίζεηα λα ηηο αμηνπνηνύλ ώζηε λα θάλνπλ κηθξέο ή κεγάιεο πξνζσπηθέο επαλαζηάζεηο.

20 19 Βηβιηνγξαθία Androutsopoulou, A. (2012). Early recollections as stories: Recognizing themes, developing caring dialogues. Article submitted for publication. Androutsopoulou, Α. (2005). Themes in nested stories: A case in family-oriented synthetic therapy. Journal of Systemic Therapies, 24: Androutsopoulou, A. (2001). The self-characterization as a narrative tool: Applications in therapy with individuals and families. Family Process, 40: Αλδξνπηζνπνύινπ, A. (2004). Σπζηεκηθή θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία: Κξηηηθή αλαζθόπεζε ησλ κεηαλεσηεξηθώλ εμειίμεσλ. ΧΥΦΟΛΟΓΙΑ: Τν Πεξηνδηθό ηεο Ειιεληθήο Χπρνινγηθήο Εηαηξείαο, 11: Αλδξνπηζνπνύινπ, A. (2003). Πνηνο κηιάεη ηώξα; Η αλαγλώξηζε ησλ εζσηεξηθώλ καο θσλώλ θαη ε ζεξαπεπηηθή πξόζθιεζε ζε δηάινγν. Μεηάινγνο-Σπζηεκηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Χπρνζεξαπεία, 3: Bakhtin, M. (1986). Speech, genre and other late essays (W. McGee, Trans.). Austin: University of Texas Press. Bernstein, R. (1983). Beyond objectivism and relativism: Science, hermeneutics, and praxis. Philadelphia: University of Philadelphia Press. Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press. Cozolino, L. (2006). The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain. New York: Norton. Monteagudo, J.G. (2011). Jerome Bruner and the challenges of the narrative turn:then and now. Narrative Inquiry, 21: Oppenheimer, K & Frey, J.,III. (1993). Family transitions and developmental processes in panic-disordered patients. Family Process, 32: Frey, J., III & Oppenheimer, K (1990). Family dynamics and anxiety disorders. Family Systems Medicine, 8:

21 20 Penn, P. (1998). Rape flashbacks: Constructing a therapeutic narrative. Family Process, 37: Penn, P. (2001). Chronic illness: Trauma, language, and writing. Family Process, 40: Penn, P. & Frankfurt, M. (1994). Creating a participant text: Writing, multiple voices, narrative multiplicity. Family Process, 33: Schwartz, R.C. (1999): Narrative therapy expands and contracts family therapy s horizons, Journal of Marital and Family Therapy, 25: Sarbin, T. R. (1986) The narrative as a root metaphor for psychology (pp. 1-37). In: T. R. Sarbin (ed) Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct. New York: Preager. Σαββίδνπ, Ι. (2002). Αθήγεζε γηα κηα αιιαγή ζην ρώξν ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο. Μεηάινγνο, 2: Sluzki, C. (1992). Transformations: A blueprint for narrative changes in therapy. Family Process, 31: Velleman, R. & Aris, S. (2010). Counselling and helping. West Sussex, UK: BPS- Blackwell.

22 21 Abstract This paper presents the case of a young man with panic attacks. The individual systemic intervention draws from the idea of self as a system of internalized voices, as described by Peggy Penn. The symptom is understood in terms of the family characteristics, and in specific, the way that parents deal with emotions, crises and life cycle transitions. The burden of unemployment is added to other burdening events occurring at the same period, which have traumatized the person s self-image and have activated an inner monologue that is strict and diminishing. This monologue needs to be substituted by a dialogue that is caring and that emphasizes the healthy and functional parts of the person. This inner dialogue allows for the expression and acceptance of all emotions, promoting an empathic and encouraging voice. In this effort, creating a social network map is helpful. Another such map may depict those persons in the social network that function as allies to the inner caring voices. Key words: panic attacks, inner dialogue, caring voices, supportive social network

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής

Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δοσλεύονηας με ηα όνειρα ζηη ζσζηημική θεραπεία: Μια περίπηωζη γενικεσμένης αγτώδοσς διαηαρατής Κσριακή Ανηωνάκη Σεύτος 2012.6 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα