Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές."

Transcript

1 ISSN (print) ISSN (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κρίζεις πανικού ζε περιόδοσς κρίζης: Σσμματώνηας με σποζηηρικηικές και θρονηιζηικές θωνές. Αθηνά Ανδροσηζοπούλοσ Σεύτος Αθήνα

2 1 ISSN (print) ISSN (on-line) WORKING PAPERS SERIES Panic attacks in times of crisis: Creating an alliance with supportive and caring voices. Athena Androutsopoulou Issue Αthens

3 2 ΣΙΣΛΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΙΡΑ: ειρά Κειμένων Εργαζίας ηοσ Λόγω Ψστής ΕΚΔΟΣΗ: Λόγω Ψστής ΕΠΕ- Ινζηιηούηο Εκπαίδεσζης και Έρεσνας ζηη σζηημική Ψστοθεραπεία ΣΟΠΟ ΕΚΔΟΗ: Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΣΗ ΕΚΔΟΗ: Ιούλιος 2011 ΤΝΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ: Αθηνά Ανδροσηζοπούλοσ, PhD Γιώργος Καλαρρύηης, MMedSci Σζαμπίκα Μπαθίηη, MSc, PhD

4 3 Σηε κλήκε ηεο Peggy Penn (d.2012) Δπραξηζηίεο Η εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε ζε κηα πην πξώηκε κνξθή ηεο ζε Σπκπόζην κε ηίηιν «Νεόηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηε ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία» ζην 4 ν Παλειιήλην Σπλέδξην ηνπ Κιάδνπ Σπκβνπιεπηηθήο Ψπρνινγίαο ηεο ΔΛΨΔ, Θεζζαινλίθε, Ννέκβξηνο Πνιιέο επραξηζηίεο γηα ηελ πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Kαζεγήηξηα θπξία Μ. Μαιηθηώζε-Λνίδνπ. Η Αζελά Αλδξνπηζνπνύινπ, PhD είλαη θιηληθόο ςπρνιόγνο θαη ςπρνζεξαπεύηξηα, ζπληδξύηξηα θαη επηζηεκνληθή ζπλππεύζπλε ηνπ Λόγσ Ψπρήο-Ιλζηηηνύην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία.

5 4 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε... 5 Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζήκεξα... 6 Σπζηεκηθή νπηηθή θαη αθήγεζε... 7 Η πεξίπησζε ηνπ Σηάζε... 8 Αλαγλσξίδνληαο ηηο θπξίαξρεο θσλέο Γίθηπν ππνζηεξηθηώλ θσλώλ Δζσηεξηθεύνληαο ηε θσλή ηνπ ζεξαπεπηή Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία Abstract... 21

6 5 Πεξίιεςε Η εξγαζία απηή παξνπζηάδεη ην πεξηζηαηηθό ελόο λένπ άληξα κε θξίζεηο παληθνύ. Η αηνκηθή ζπζηεκηθή παξέκβαζε αληιεί από ηελ ηδέα ηνπ εαπηνύ σο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθεπκέλσλ θσλώλ, όπσο δηαηππώζεθε από ηελ Peggy Penn. Σηελ πεξίπησζε ηνπ λεαξνύ άληξα, ην ζύκπησκα γίλεηαη θαηαλνεηό ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη θπξίσο ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο αληηκεησπίδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη δηαρεηξίδνληαη θξίζεηο θαη κεηαβάζεηο ζηνλ θύθιν δσήο. Η επηβάξπλζε από ηελ αλεξγία πξνζηίζεηαη ζε άιια επηβαξπληηθά γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν. Απηά πιήηηνπλ ηελ εηθόλα ηνπ πξνζώπνπ θαη ελεξγνπνηνύλ έλαλ ππνηηκεηηθό εζσηεξηθό κνλόινγν. Τνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ εζσηεξηθνύ απηνύ κνλόινγνπ, κε έλαλ εζσηεξηθό δηάινγν πνπ ηνλίδεη ηηο πγηείο θαη ιεηηνπξγηθέο πιεπξέο ελόο πξνζώπνπ, θαη παξάιιεια επηηξέπεη ηελ έθθξαζε θαη απνδνρή όισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαηαλνεί, ζπκπνλά θαη ελζαξξύλεη ηνλ εαπηό. Σηελ πξνζπάζεηα απηή ζπκβάιιεη ε ραξηνγξάθεζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ, αιιά θαη ελόο ππν-δηθηύνπ πνπ απνηειείηαη από ζπκκάρνπο πξνο ηηο πγηείο θαη ιεηηνπξγηθέο πιεπξέο πνπ ν ζεξαπεπόκελνο παζρίδεη λα αλαδείμεη. Λέμεο θιεηδηά: θξίζε παληθνύ, εζσηεξηθόο δηάινγνο, θσλέο, ππνζηεξηθηηθό δίθηπν.

7 6 Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζήκεξα Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε αλαπηύρζεθε γηα πξώηε θνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αξρηθά γηα λα πξνζθέξεη έλα ζεσξεηηθό πιαίζην ζηελ ζεξαπεία κε νηθνγέλεηεο. Τελ επνρή εθείλε ε θαηλνηόκνο νπηηθή ηεο κεηαηόπηζε ην θέληξν βάξνπο από ην άηνκν ζηηο ζρέζεηο. Τα ζπκπηώκαηα έπαςαλ λα ζεσξνύληαη «αηνκηθέο ππνζέζεηο» θαη άξρηζαλ λα ζεσξνύληαη «ππνζέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο». Από ηόηε σο ζήκεξα ε ζπζηεκηθή νπηηθή αμηνπνηήζεθε θαη αμηνπνηείηαη πνιιαπιώο γηα λα ζπλδπάζεη θαη λα ζπλζέζεη ηδέεο από άιιεο ζεσξίεο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, κεηαλενηεξηθά θηινζνθηθά ξεύκαηα θαη ζύγρξνλα εξεπλεηηθά επξήκαηα. Απνηειεί δε έλα εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε είδνπο ςπρνινγηθώλ δπζθνιηώλ θαη ζπκπησκάησλ κέζσ αηνκηθώλ, νκαδηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ ζπλεδξηώλ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003, 2004). Σην Ιλζηηηνύην Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία «Λόγσ Ψπρήο», νη ζπλάδειθνί κνπ θαη εγώ πξνζεγγίδνπκε θάζε πεξηζηαηηθό από κηα εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή νπηηθή πνπ νλνκάζακε SANE - System Attachment Narrative Encephalon θαη ζηελ νπνία εθπαηδεύνπκε επαγγεικαηίεο ηεο ςπρηθήο πγείαο. Απηή ε εκπινπηηζκέλε ζπζηεκηθή νπηηθή θάλεη θαηά ην δπλαηό πξάμε ηε ξήζε «from neurons to neighborhoods» (Cozolino, 2006), εθόζνλ ζπλδπάδεη κε ηε βνήζεηα δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο ηέζζεξηο ζεκαληηθέο ζεσξήζεηο κε ζπλαξπαζηηθή αιιεινδηαπινθή. Πξώηε ζεώξεζε, ην νηθνγελεηαθό ζύζηεκα, πνπ ην εμεηάδνπκε σο θαη ηξεηο γεληέο πίζσ. Σηε κεηαλεoηεξηθή επνρή, έηζη όπσο είζηζηαη λα νλνκάδεηαη, κεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηηο επηξξνέο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνπιηνύξαο σο θαζνξηζηηθνύο παξάγνληεο θαηαζθεπήο λνεκάησλ άξα θαη πξνβιεκάησλ, όπσο είλαη ηα νηθνγελεηαθά. Γεύηεξε ζεώξεζε, ε αλαπηπμηαθή πνξεία θαη ηα παηδηθά βηώκαηα, κε θύξην εξγαιείν θαηαλόεζεο ηε ζεσξία ηνπ πξώηκνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ δεζκνύ (attachment) θαη ην πώο απηόο αλαπαξάγεηαη θαη επεξεάδεη ηηο ελήιηθεο ζρέζεηο. Τξίηε ζεώξεζε, ε πηνζέηεζε ηεο άπνςεο όηη νη άλζξσπνη θαηαζθεπάδνπλ ηηο αιήζεηεο ηνπο κέζα από ηε γιώζζα θαη όηη πξνζπαζνύλ λα δώζνπλ λόεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα από ηηο αθεγήζεηο ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό αθνύκε πνιύ πξνζεθηηθά ηόζν ην ηη ιέλε νη άλζξσπνη ή ηη δελ ιέλε (ην πεξηερόκελν ηεο αθήγεζεο) όζν θαη ην πώο κηινύλ γηα απηό πνπ ηνπο απαζρνιεί (ηε κνξθή ηεο αθήγεζεο). Τέηαξηε ζεώξεζε, ηα ζύγρξνλα επξήκαηα ηεο θνηλσληθήο λεπξνβηνινγίαο πνπ

8 7 αθνξνύλ θπξίσο ηνλ εγθέθαιν. Μηα επηθαλεηαθή θαη κόλν γλώζε νξηζκέλσλ ηέηνησλ επξεκάησλ αιιάδεη ηνλ ηξόπν, π.ρ. ηελ ππνκνλή κε ηελ νπνία θαλείο πξνζεγγίδεη έλα πεξηζηαηηθό. Σπζηεκηθή νπηηθή θαη αθήγεζε Σηελ παξνπζίαζε απηή ζα εζηηάζσ ζε δύν κόλν από ηηο ηέζζεξηο ζεσξήζεηο (1, 3) από ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνπκε έλα πεξηζηαηηθό, ζηε ζύλδεζε ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο κε ηε ιεγόκελε «αθεγεκαηηθή ζηξνθή». Τν ελδηαθέξνλ ησλ ςπρνιόγσλ γηα ηελ αθήγεζε σο ηνλ ηξόπν κέζσ ηνπ νπνίνπ νη άλζξσπνη νξγαλώλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο (Bruner,1990. Monteagudo, Sarbin, 1986), έρεη επεξεάζεη έληνλα ην ρώξν ηεο ζπζηεκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 (βι. Αλδξνπηζνπνύινπ, 2004, Σαββίδνπ, 2002). Από ηελ αθεγεκαηηθή νπηηθή ν εαπηόο δελ είλαη κηα νληόηεηα ππαξθηή, είλαη κηα απηνβηνγξαθία ζε εμέιημε, γξάθεηαη θαη αλαζεσξείηαη από εκάο δηαξθώο. Όηαλ ην εύξνο ησλ αθεγεκαηνπνηεκέλσλ εκπεηξηώλ ζε απηήλ ηελ απηνβηνγξαθία είλαη αλαινγηθά πνιύ κηθξό θαη πεξηνξηζηηθό, νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ζπκπηώκαηα. Έρνληαο ηελ αίζζεζε (ςεπδαίζζεζε) όηη απνηεινύληαη από έλα κόλν θαη όρη από πνιιά δηαθνξεηηθά θνκκάηηα, νδεγνύληαη ζε έλαλ αδηέμνδν εζσηεξηθό κνλόινγν από κηα ίδηα πάληνηε, θπξίαξρε, επηθξηηηθή, απαηηεηηθή, απόιπηε θσλή, πνπ δελ ηνπο βνεζά λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, δελ ηνπο πξνζθέξεη ελαιιαθηηθέο νπηηθέο, θαη ζπληεξεί κηα αξλεηηθή εηθόλα εαπηνύ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003). Αληίζεηα, όηαλ ην εύξνο ησλ αθεγεκαηνπνηεκέλσλ εκπεηξηώλ ζηελ απηνβηνγξαθία καο είλαη αλαινγηθά κεγάιν («είκαη θαη απηό θαη ην άιιν») θαη ζπλνδεύεηαη από έλα αληίζηνηρα κεγάιν εύξνο βησκέλσλ, επεμεξγαζκέλσλ θαη επηηξεπηώλ ζπλαηζζεκάησλ («αηζζάλνκαη θαη έηζη θαη αιιηώο»), ε αίζζεζε ηεο ύπαξμεο πνιιώλ, αθόκα θαη αληηθαηηθώλ θνκκαηηώλ εαπηνύ νδεγεί ζε εζσηεξηθό δηάινγν («πνιιέο θσλέο»). Η δηαδηθαζία απηή είλαη δεκηνπξγηθή εθόζνλ επηηξέπεη λα επηθξαηεί εθείλε ε θσλή κέζα καο πνπ νδεγεί θάζε θνξά ζηελ πην πξνζηαηεπηηθή γηα ηνλ εαπηό νπηηθή, ζηελ πην ιεηηνπξγηθή θαη επέιηθηε ιύζε, θαη ζπληεξεί κηα ζεηηθή

9 8 αιιά ηαπηόρξνλα ξεαιηζηηθή εηθόλα εαπηνύ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003). Πξόθεηηαη γηα κηα δπλακηθή θαη ζπλερή, εθόξνπ δσήο δηαδηθαζία. Η ηδέα ελόο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθώλ θσλώλ, θαη ε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνύ κνλόινγνπ θαη δηάινγνπ, πξνέξρεηαη θπξίσο από ηε ζεξαπεπηηθή δνπιεηά ηεο Peggy Penn (Penn, 1998, Penn θαη Frankfurt, 1994) ε νπνία δηεηέιεζε δηεπζύληξηα εθπαίδεπζεο ζην Ιλζηηηνύην Ackerman ζηε Νέα Υόξθε. Βαζίδεηαη δε απηή ε ηδέα ησλ εζσηεξηθώλ θσλώλ ζε θηινζνθηθέο κεηαλενηεξηθέο απόςεηο πνπ έρνπλ επεξεάζεη ην ρώξν ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο γιώζζαο θαη βιέπνπλ ηνλ εαπηό σο ζρεζηαθό αιιά θαη δηαινγηθό (Bakhtin, Bernstein, 1983). Η δνπιεηά ηεο Penn επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάζπξζε πην ζεηηθώλ εζσηεξηθώλ θσλώλ πνπ έκελαλ πξνεγνπκέλσο ζησπειέο. Αλ απηέο νη θσλέο εληνπηζζνύλ θαη θαιιηεξγεζνύλ, κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο ζε έλαλ εζσηεξηθό δηάινγν πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ κνλόινγν. Υηνζεηώληαο ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηεο Penn, δηαηππώλνπκε ηελ άπνςε πώο ε ύπαξμε κηαο αξλεηηθήο θπξίαξρεο θσλήο ζπλδέεηαη κε ηελ εζσηεξηθεπκέλε επηθξηηηθή ή απαηζηόδνμε θσλή ελόο ή θαη ησλ δύν γνληώλ (Αλδξνπηζνπνύινπ, 2003, Androutsopoulou, 2012). Ο εζσηεξηθόο γνληόο είλαη έλα δίθηπν από ζσκαηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο κλήκεο από ηηο πξώηκεο εκπεηξίεο καο κε ηνλ πξαγκαηηθό καο γνληό. Απηέο νη κε ζπλεηδεηέο κλήκεο απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηεο απηνεθηίκεζήο καο, ηε δπλαηόηεηά καο λα θαζεζπράδνπκε ή όρη ηνλ εαπηό καο θαη επεξεάδνπλ ζην κέγηζην βαζκό ηε θύζε θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ελήιηθσλ ζρέζεσλ καο (Cozolino, 2006). Οξηζκέλεο θνξέο πγηείο θσλέο αληίινγνπ απέλαληη ζηελ θπξίαξρε θσλή (κέζσ ηεο εζσηεξίθεπζεο θσλώλ άιισλ πξνζώπσλ ζηε δσή ηνπ ζεξαπεπόκελνπ), ππάξρνπλ αιιά είλαη ζπγθξηηηθά αδύλακεο. Η πεξίπησζε ηνπ Σηάζε 1 Ο Σηάζεο, είλαη έλαο άλδξαο 33 εηώλ πξόζραξνο, κε θαιή ςπρνινγηθή ζθέςε θαη ρσξίο εκθαλή ζηνηρεία δηαηαξαρήο πξνζσπηθόηεηαο. Αληηκεηώπηδε θξίζεηο παληθνύ ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζη ρξόλν πξηλ απεπζπλζεί ζε κέλα γηα βνήζεηα. Απνθαζίζακε λα ζπλαληεζνύκε δέθα θνξέο θαη θαηόπηλ λα θξίλνπκε γηα ηε ζπλέρηζε ή όρη ηεο ζπλεξγαζίαο καο. Δλληά κήλεο πξηλ εθδεισζνύλ νη θξίζεηο ν Σηάζεο είρε αθήζεη ηελ 1 Στο περιςτατικό αυτό προφυλάςςεται η ανωνυμία μζςω χρήςησ ψευδωνφμου και αλλαγήσ οριςμζνων χαρακτηριςτικϊν ςτοιχείων που ίςωσ να το ζκαναν αναγνωρίςιμο.

10 9 Οδνληηαηξηθή Σρνιή πξηλ νινθιεξώζεη ην ηειεπηαίν έηνο θαη είρε πηάζεη δνπιεηά ζηελ επαξρηαθή πόιε όπνπ είρε κεγαιώζεη. Η ζύκβαζή ηνπ ήηαλ εμάκελε θαη έθηνηε είλαη άλεξγνο. Τν ίδην δηάζηεκα απνγνεηεύηεθε πνιύ από ηε ζπκπεξηθνξά δύν πνιύ ζηελώλ ηνπ θίισλ πνπ είρε βνεζήζεη θαη ζηεξίμεη, θαη από κηα θνπέια πνπ ηνλ απέξξηςε. Αξξώζηεζε θαη παξέκεηλε άξξσζηνο γηα ηξεηο κήλεο κε ζπκπηώκαηα βαξηάο ίσζεο πνπ δελ ππνρσξνύζαλ. Αθνινύζεζαλ νη θξίζεηο παληθνύ. Η εηθόλα ηνπ Σηάζε είρε πιεγεί απέλαληη ζηνλ εαπηό ηνπ, ηνπο θίινπο ηνπ θαη ηνπο γνλείο ηνπ. Σηε δεύηεξε ζπλάληεζε καο κνπ έθεξε κηα πεξηγξαθή εαπηνύ (ζύληνκε απηνβηνγξαθία) πνπ ζύκθσλα κε ηελ νδεγία πνπ ηνπ έδσζα ρξεηαδόηαλ λα γξαθηεί ζε ηξίην πξόζσπν από ηελ νπηηθή ελόο θίινπ πνπ ηνλ μέξεη θαιά θαη ηνλ ζπκπαζεί πνιύ (Androutsopoulou, 2001). Σε απηήλ έγξαςε: «Ο Σηάζεο ήηαλ παιηά έλαο άθνβνο θαη αηξόκεην λένο, πνπ δελ αξξώζηαηλε πνηέ, πνπ ήηαλ ν πην αγαπεηόο ζηηο παξέεο. Απνθεύγνληαο ηηο ζπγθξνύζεηο κε γνλείο θαη θίινπο θαηόξζσλε λα δηαηεξεί πάληα ηελ θαιή ηνπ δηάζεζε. Τώξα ληώζεη ζπλέρεηα κηα ραδνκειαγρνιία θαη θνβάηαη αθόκα θαη ηε ζθηά ηνπ. Είλαη έλα ηίπνηα, έλαο άρξεζηνο ηξηαληάξεο. Παξάηεζε ιίγν πξηλ ην ηέινο ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη αθόκα δελ έρεη θαηαιάβεη γηαηί. Λόγσ ησλ ππεξβνιηθώλ ηνπ θόβσλ δελ κπνξεί λα ςάμεη γηα άιιε δνπιεηά, λα θάλεη ζρέζε, λα βγεη γηα έλα πνηό κε ηνπο θίινπο ηνπ, λα πάεη ζην γπκλαζηήξην. Πάληα ήηαλ γεκάηνο ζην ζώκα, αιιά ηώξα έρεη παρύλεη πνιύ θαη νύηε κηα ζθάια δελ κπνξεί λα αλέβεη. Φνβάηαη όηη ζα ηνλ πηάζεη μαθληθά δαιάδα θαη έηζη κέλεη θιεηζκέλνο ζην ζπίηη. Πάληα ήηαλ λεπξηθό παηδί αιιά ηώξα ηξώγεηαη θπξηνιεθηηθά κε ηα ξνύρα ηνπ». Ο Σηάζεο έρεη έλαλ αδειθό, ν νπνίνο ρώξηζε πξόζθαηα από ηε γπλαίθα ηνπ, θαη είλαη επίζεο ζε κειαγρνιηθή δηάζεζε. Οη δπν ηνπο όκσο έρνπλ πνιύ θαιή επηθνηλσλία θαη ν Σηάζεο ζπδεηνύζε καδί ηνπ ό,ηη θαηαιάβαηλε από ηηο ζπλεδξίεο καο, ρηίδνληαο καδί ηνπ κηα γεξή ζπκκαρία. Ο παηέξαο ηνπ Σηάζε είλαη ζπληαμηνύρνο ππάιιεινο θαη θηελνηξόθνο, ε κεηέξα ηνπ αζρνιείηαη κε ην ζπίηη. Σηελ πνξεία ησλ ζπλαληήζεσλ έγηλε ζαθέο όηη νη γνλείο ηνπ ήηαλ πάληα ππεξβνιηθά απζηεξνί θαη πηεζηηθνί θαη κε ηα δύν ηνπο παηδηά. Τν νηθνγελεηαθό θιίκα ραξαθηεξηδόηαλ από ππεξβνιηθή ξύζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη απνζηαζηνπνίεζε από απηό. Οη γνλείο είραλ πάληα από ην Σηάζε θαη ηνλ αδεξθό ηνπ ελήιηθεο πξνζδνθίεο. Ταπηόρξνλα όκσο θαη σο ζήκεξα ηνπο αληηκεηώπηδαλ σο κηθξά παηδηά, θαη δελ άιιαδαλ ηνπο

11 10 θαλόλεο θαη ην βαζκό παξεκβαηηθόηεηαο ζηε δσή ηνπο όπσο ζα άξκνδε ζηελ ειηθία ηνπο θαη ζηε θάζε ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, δελ ελζάξξπλαλ όζν ζα έπξεπε ηελ απηνλνκία ηνπο (Frey & Oppenheimer, Oppenheimer & Frey, 1993). Όηαλ ν Σηάζεο ζπνύδαδε, ε κεηέξα ηνπ, κε πνιύ παξεκβαηηθνύο ηξόπνπο, κάζαηλε ηα πάληα γηα ηε δσή ηνπ θαη ηα καζήκαηά ηνπ, ηνλ έπαηξλε θάζε κέξα ηειέθσλν λα ηνλ μππλήζεη, ηνλίδνληαο ηνπ ζπλερώο λα κελ θάλεη θακηά βιαθεία θαη ηα παξαηήζεη όπσο άιια άρξεζηα παηδηά. Αξγόηεξα δελ αληηιακβαλόηαλ ηε ζεκαζία ησλ θξίζεσλ παληθνύ θαη πίεδε ζπλερώο ην Σηάζε λα βξεη ηνπιάρηζηνλ κηα δνπιεηά αληί λα ηεκπειηάδεη, λα βξεη θνπέια, λα παληξεπηεί θαη λα ηελ θάλεη λα αηζζαλζεί θαη εθείλε πεξήθαλε ζηα κάηηα ηνπ θνηλσληθνύ ηεο πεξηβάιινληνο. Τη ζπλέβε μαθληθά θαη ν Σηάζεο πάζαηλε θξίζεηο; Απηό αλαξσηηόηαλ θαη ν ίδηνο. Γηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέπεζαλ (εγθαηάιεηςε ηεο ζρνιήο ηνπ, αλεξγία, αίζζεζε πξνδνζίαο από θίινπο, απόξξηςε από κηα θνπέια, ζσκαηηθή αζζέλεηα) έπιεμαλ ηελ εηθόλα ηνπ αηξόκεηνπ θαη άηξσηνπ λένπ θαη ίζσο ηνλ έθεξαλ ζε επαθή κε παηδηθνύο θόβνπο γύξσ από ηελ απηνλνκία αιιά θαη ηελ απόξξηςε από ηνπο νπνίνπο ν ίδηνο, ιόγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν είρε κεγαιώζεη, είρε θξνληίζεη λα απνζηαζηνπνηεζεί ρσξίο όκσο λα ηνπο έρεη επεμεξγαζηεί. Απηή είλαη θαη ε γεληθόηεξε εμήγεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ θξίζεσλ παληθνύ ηελ νπνία ζπδεηνύκε ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηώλ: δειαδή ε ππξνδόηεζε αλεπεμέξγαζησλ θόβσλ κε αθνξκή γεγνλόηα/εξεζίζκαηα (Cozolino, 2006), θπξίσο ζε θξίζηκεο θάζεηο κεηάβαζεο ζηνλ θύθιν δσήο, πνπ θέξλνπλ ην άηνκν ζε επαθή κε απηά ηα «μεραζκέλα» ζπλαηζζήκαηα θόβνπ απηνλόκεζεο ή/ θαη απόξξηςεο. Όπσο ν Σηάζεο, έηζη θαη νη γνλείο ηνπ έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ εηθόλα ηνπο. Ο Σηάζεο όκσο δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη πόζν πηεζηηθό ήηαλ απηό θαη πόζν ζπλέβαιε ζηηο θξίζεηο παληθνύ. Μεηά ηελ πξώηε θξίζε παληθνύ, θάζε θνξά πνπ θνβόηαλ γηα ηελ εηθόλα ηνπ θαη γηα ηελ απόξξηςε αζπλείδεηα πξνέηαζζε ην θόβν ηνπ γηα κηα δεύηεξε θξίζε. Όηαλ επξόθεηην λα πάεη ζε κηα ζπλέληεπμε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θνβόηαλ κήπσο ηνλ ξσηήζνπλ γηα ην κηζνηειεησκέλν πηπρίν. Αληί λα εθθξάζεη ην θόβν ηεο θξηηηθήο θαη ηεο απόξξηςεο έιεγε «θνβάκαη όηη πάιη ζα κε πηάζεη δαιάδα» θαη νξηζκέλεο θνξέο ηνλ έπηαλε πξάγκαηη. Τν ίδην θαη όηαλ ήηαλ θαιεζκέλνο ζε έλα πάξηη όπνπ θνβόηαλ πσο ζα ζπλαληήζεη ηελ θνπέια πνπ ηνλ απέξξηςε, ή κε ηνπο θίινπο ζηελ πιαηεία πνπ ζα ηνλ ξσηνύζαλ αλ βξήθε δνπιεηά θιπ. Ο Σηάζεο έκαζε ζηηο ζπλεδξίεο καο λα αλαξσηηέηαη «ηη είλαη απηό πνπ θνβάκαη

12 11 ζηα αιήζεηα;» Αθόκα θαη αλ εθείλε ηε ζηηγκή δελ κπνξνύζε λα απαληήζεη ζηελ εξώηεζε απηή, θαη κόλν ε ζπλαηζζεκαηηθή απόζηαζε πνπ έπαηξλε θαη ε αίζζεζε πσο ηα ζπκπηώκαηα δελ «ρηππνύλ μαθληθά» αιιά «έρνπλ ηε δηθή ηνπο ινγηθή» ηνπ έδηλε ηελ πνιππόζεηε αίζζεζε ειέγρνπ ζηε δσή ηνπ πνπ λόκηδε πσο είρε νξηζηηθά ράζεη. Μεηά από απηή ηε βαζηθή θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπκπηώκαηνο, πνπ ζπλνπηηθά θαη γεληθά αθνξά (i) ηελ ππξνδόηεζε αλεπεμέξγαζησλ ζπλαηζζεκάησλ θόβνπ, (ii) ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα ηεο νηθνγέλεηαο ζηε κε επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη (iii) ην θόβν γηα ηελ θξίζε σο απνθπγή επεμεξγαζίαο πξαγκαηηθώλ θόβσλ, αθνινύζεζε ζηηο ζπλεδξίεο καο ε δηεξεύλεζε ηεο ηαπηόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ θσλώλ. Απηέο επαλαιάκβαλαλ ζην Σηάζε όηη είλαη έλαο άρξεζηνο, θαη αδπλαηνύζαλ λα ηνλ εξεκήζνπλ θαη λα ηνλ θξνληίζνπλ. Άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηεί πσο «άρξεζηνο» είλαη ν ραξαθηεξηζκόο πνπ αθνύεη από ηνπο γνλείο ηνπ θαη πσο ηνλ άθνπγε πάληα αλ θαη πνηέ δελ πίζηεπε όηη όια απηά ηνλ άγγηδαλ ζπλαηζζεκαηηθά. Από κηθξόο, όζν ηνλ άθνπγε, ηόζν πξνζπαζνύζε λα ηνπο απνδείμεη πσο δελ είλαη άρξεζηνο κε ην λα δνπιεύεη ζηα ρσξάθηα αδηακαξηύξεηα, λα ηνπο θξνληίδεη ςπρνινγηθά ιύλνληαο ηηο κεηαμύ ηνπο ζπγθξνύζεηο, γηλόκελνο εθείλνο γνληόο ησλ γνληώλ ηνπ. Από ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ζρνιήο ηνπ θαη κεηά, ε εηθόλα ηνπ θαινύ, πάληα βνεζεηηθνύ θαη άθνβνπ παηδηνύ πνπ είρε ρηίζεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ άξρηζε ζηαδηαθά λα θαηαξξέεη. Αλαγλσξίδνληαο ηηο θπξίαξρεο θσλέο Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απειεπζεξσζνύλ από θαηαπηεζηηθέο θσλέο, ν ζεξαπεπηήο θαη ν ζεξαπεπόκελνο κπνξνύλ λα θηλνύληαη ζε ηξία επίπεδα, άηνκν - νηθνγέλεηα θνηλσλία (Schwartz, 1999). Έηζη κπνξνύλ λα (κεηα)θηλεζνύλ ζην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό επίπεδν θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζπιινγηθέο πεπνηζήζεηο («ζπιινγηθέο θαηαζθεπέο»), π.ρ. γηα ηε ζρέζε γνληνύ - παηδηνύ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πνπ παίξλνπλ ηε κνξθή ξεηώλ, γλσκηθώλ ή ζηεξεόηππσλ θξάζεσλ (π.ρ. «νη γνλείο ζέινπλ πάληα ην θαιό ζνπ», «θακηά αγάπε δελ είλαη ζαλ ηεο κάλαο» θ.ιπ.). Καηόπηλ κπνξνύλ λα δνπλ πώο νη ζπιινγηθέο απηέο θαηαζθεπέο ζπκβάιινπλ ή επηβάιινπλ ηε ινγνθξηζία θάπνησλ άιισλ ελαιιαθηηθώλ θσλώλ κέζα ηνπο.

13 12 Οη ζεξαπεπόκελνη είλαη πνιύ ζπρλά ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ απζόξκεηα ηελ ηαπηόηεηα ηεο θπξίαξρεο θσλήο, όπσο ζπλέβε κε ην Σηάζε. Μηκνύκελνη ηηο εξσηήζεηο ηνπ ζεξαπεπηή «πνηνο κηιάεη ηώξα;», «πνηαλνύ είλαη απηή ε θσλή;», καζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζηαδηαθά θαη ζηνλ εαπηό ηνπο ην ίδην εξώηεκα. Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπρλόηεηαο κε ηελ νπνία κηιάκε κε «θσλέο άιισλ» θαληάδεη αξρηθά ζηνπο ζεξαπεπόκελνπο ζαλ κηα ζπγθινληζηηθή απνθάιπςε. Πην δύζθνια είλαη ηα πξάγκαηα γηα ηνπο ζεξαπεπόκελνπο νη νπνίνη πξνζηαηεύνπλ έληνλα ηελ εηθόλα ζεκαληηθώλ πξνζώπσλ ζηα κάηηα ηνπ ζεξαπεπηή θαη θπξίσο ζηα δηθά ηνπο κάηηα. Υπνζηεξίδνπλ όηη ε θπξίαξρε θσλή πξνέξρεηαη άκεζα από ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, νη νπνίεο «απνδεηθλύνπλ» ζαθέζηαηα ηελ αλεπάξθεηα ηνπο. Η ακθηζβήηεζή ησλ γνλετθώλ θσλώλ δεκηνπξγεί έληνλα ζπλαηζζήκαηα πξνδνζίαο θαη αλαηξνπήο ηζνξξνπηώλ. Παξαδόμσο, ζεξαπεπόκελνη κε γνλείο πνπ ππήξμαλ αθόκα θαη θαθνπνηεηηθνί, δπζθνιεύνληαη λα απνδερηνύλ ηελ απνδπλάκσζε ηεο θπξίαξρεο θσλήο, ζαλ λα είλαη απηή ε θσλή ε κόλε επαθή πνπ αηζζάλνληαη λα έρνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, ε κόλε θιεξνλνκηά πνπ ηνπο άθεζαλ νη δηθνί ηνπο. Η αλαγλώξηζε ηεο ηαπηόηεηαο ηεο θπξίαξρεο θσλήο νδεγεί ζηα επόκελα ζηάδηα: ζηνλ εληνπηζκό ελαιιαθηηθώλ θσλώλ γηα ηελ πξόθιεζε εζσηεξηθνύ δηαιόγνπ. Γίθηπν ππνζηεξηθηώλ θσλώλ Δίλαη θαλεξό όηη νη ελαιιαθηηθέο θσλέο έρνπλ ή κπνξνύλ λα απνθηήζνπλ θαη απηέο πξόζσπν. Μπνξεί λα αλήθνπλ ζηνλ άιινλ γνληό, ζε ζεκαληηθό πξόζσπν όπσο ζπγγελή, δάζθαιν, θίιν, ζύληξνθν. Δίλαη νη θσλέο κε ηηο νπνίεο ν ζεξαπεπηήο ζπκκαρεί αλνηρηά: «ηη ζα απαληνύζε ζε απηό ν αδεξθόο ζνπ;» Η θαηαζθεπή ελόο ράξηε θνηλσληθνύ δηθηύνπ ππνζηήξημεο αλαθέξεηαη σο κηα ζπλήζεο ηαθηηθή ζηε ζπκβνπιεπηηθή εξγαζία (Velleman & Aris, 2010). Ο ζύκβνπινο ραξηνγξαθεί ην δίθηπν, εμεγεί πώο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί αιιά θαη λα αλαπηπρζεί. Τν ζρεδηάγξακκα ηνπ δηθηύνπ απνηειείηαη από 4 νκόθεληξνπο θύθινπο. Ο πξώηνο πιεζηέζηεξα ζην θέληξν είλαη ν εασηός, ν επόκελνο είλαη ην πρωηογενές δίκησο (primary support network) (κέιε νηθνγέλεηαο, άιινη ζπγγελείο, θίινη, ζπλάδειθνη, γείηνλεο), θαηόπηλ ην δεσηερογενές δίκησο (informal support network) (κέιε νκάδσλ π.ρ. ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε (εζεινληηθή, ζξεζθεπηηθή, πνιηηηθή, ζε

14 13 αζιεηηθό θιακπ, ζε θαιιηηερληθή νκάδα θιπ, αιιά θαη ηα κέιε νκάδαο ζε ζπκβνπιεπηηθή/ςπρνζεξαπεία) θαη ν επόκελνο ν θύθινο ησλ επαγγελμαηιών σποζηηρικηών (formal support network) (θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηαηξηθέο ππεξεζίεο, λνκηθή ππνζηήξημε, εθπαηδεπηέο, δάζθαινη, ζύκβνπινη/ςπρνζεξαπεπηέο). Αλ θαη ην κέγεζνο ηνπ δηθηύνπ (πόζα άηνκα ην απαξηίδνπλ) είλαη ζεκαληηθό, ε πνηόηεηα είλαη πην ζεκαληηθή θαη αθνξά ηελ ένηαζη ησλ δεζκώλ αιιά θαη ηελ πσκνόηηηα, δειαδή ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειώλ. Σην ζρεδηάγξακκα κπνξεί λα θαηαγξαθεί ε ππνθεηκεληθή ένηαζη ηνπ δεζκώλ ρξεζηκνπνηώληαο γξακκέο πνπ ελώλνπλ έλα άηνκν ηνπ δηθηύνπ κε ηνλ εαπηό: ρνληξή ή δηπιή γξακκή (ζηελόο δεζκόο), ιεπηή ή κνλή γξακκή (κέηξηνο δεζκόο), πνιύ ιεπηή ή δηαθεθνκκέλε (ραιαξόο δεζκόο). Δπίζεο κε δηαθνξεηηθό ρξώκα θαη απιή γξακκή κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κεηαμύ ηνπο ηα άηνκα ηνπ δηθηύνπ πνπ γλσξίδνληαη (πσκνόηηηα ηνπ δηθηύνπ). Δδώ (ζρεδηάγξακκα 1) βιέπνπκε ην ππνζηεξηθηηθό δίθηπν ηνπ Σηάζε κε ηε ζπκβαηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ.

15 14 Σρεδηάγξακκα 1: Κνηλσληθό δίθηπν ππνζηήξημεο Επαγγελματίες Οικογενειακός γιατρός Θεραπεφτρια Μζλος θεατρικοφ 1 Δευτερογενζς δίκτυο Πρωτογενζς δίκτυο Μζλος Θεατρικοφ 2 μητζρα φίλος 1 φίλος 2 φίλη 1 φαρμακοποιός Παλιός προπονητής πατζρας φίλη 2 αδελφός θείος θεία ξάδελφος ξαδζλφη Εαυτός Απεηθνλίδνληαη Μέγεζνο δηθηύνπ Πνηόηεηα i. έληαζε ii. ππθλόηεηα Γξακκέο ζρέζεσλ Σηελόο δεζκόο Μεζαίνο δεζκόο Μέηξηνο δεζκόο

16 15 Καηόπηλ (ζρεδηάγξακκα 2) ζε ελαιιαθηηθό ζρεδηάγξακκα θαηαγξάθνληαη όζνη απνηεινύλ ην δίθηπν ππνζηεξηθηηθώλ θσλώλ, πνπ γηα ην ζηόρν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο/ ζεξαπεπηηθήο δνπιεηάο είλαη πην νπζηαζηηθό, θαη απηό ην απαξηίδνπλ άηνκα πνπ ν εξσηώκελνο απαληά όηη: κε θάλνπλ λα ληώζσ όηη αμίδσ θαη κε δηαβεβαηώλνπλ γηα απηό κε ηα ιόγηα αιιά θαη κε έκπξαθηνπο ηξόπνπο (κε εκπηζηεύνληαη). Νηώζσ όηη κπνξώ λα ηνπο κηιήζσ γηα ό,ηη κε απαζρνιεί θαη όηη ζα κε αθνύζνπλ πξνζεθηηθά ρσξίο λα κε επηθξίλνπλ Αθνύ θαηαγξαθεί ην δίθηπν απηό, εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζεί είηε εμαζθώληαο νηθείνπο ζην λα κηινύλ κε ππνζηεξηθηηθέο θσλέο είηε/θαη επηιέγνληαο θίινπο κε θαηλνύξηα θξηηήξηα, είηε/θαη πξνγξακκαηίδνληαο ηελ είζνδν ζε κηα ππνζηεξηθηηθή/ζπκβνπιεπηηθή/ζεξαπεπηηθή νκάδα.

17 16 Σρεδηάγξακκα 2: Γίθηπν ππνζηεξηθηηθώλ «θσλώλ» Επαγγελματίες Θεραπεφτρια Μζλος θεατρικοφ 1 Δευτερογενζς δίκτυο Πρωτογενζς δίκτυο φίλος 1 φίλη 2 αδελφός ξάδελφος Εαυτός Απεηθνλίδνληαη Μέγεζνο δηθηύνπ Πνηόηεηα iii. έληαζε iv. ππθλόηεηα Γξακκέο ζρέζεσλ Σηελόο δεζκόο Μεζαίνο δεζκόο Μέηξηνο δεζκόο Γλσξίδνληαη

18 17 Δζσηεξηθεύνληαο ηε θσλή ηνπ ζεξαπεπηή Όηαλ ν ζεξαπεπόκελνο δπζθνιεύεηαη λα αλαζύξεη από κέζα ηνπ ή λα εληνπίζεη ζην δίθηπό ηνπ ελαιιαθηηθέο, πην ζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο θσλέο, ν ίδηνο ν ζεξαπεπηήο ή θαη ηα κέιε κηαο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ηνπ δαλείδνπλ πξνζσξηλά ηε θσλή ηνπο. Η θσλή ηνπ ζεξαπεπηή απαληά ζηελ θπξίαξρε θσλή, όρη κόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο αιιά θαη εθηόο. Ο Σηάζεο κνπ αλέθεξε ζπρλά: «είρα ηε δηθή ζνπ θσλή ζην λνπ κνπ, θαη έιεγα ζηνλ εαπηό κνπ δελ είζαη άρξεζηνο, πνιινί άλζξσπνη είλαη άλεξγνη ηελ επνρή απηή», «ήηαλ ζαλ λα ζε αθνύσ λα κνπ ιεο, ηη ελλνείο όηη είζαη λεπξηθόο Σηάζε, κάιινλ ελλνείο όηη είζαη δξαζηήξηνο. Νεπξηθό, ζθεθηόκνπλ, κε ιέλε νη γνλείο κνπ». Αλαπηύζζεηαη έηζη έλαο δηάινγνο κεηαμύ θσλώλ ηνπ εαπηνύ κε ζηόρν ηελ επηθξάηεζε κηαο ππνζηεξηθηηθήο αλ θαη ξεαιηζηηθήο θσλήο πνπ κπνξεί λα θαζεζπράδεη, λα εξεκεί, λα ελζαξξύλεη, λα ζπκπνλά θαη γεληθά λα θξνληίδεη ηνλ εαπηό σο κηα εζσηεξηθεπκέλε θσλή ελόο ηδαληθνύ γνληνύ. Σηελ ηειεπηαία καο ζπκθσλεκέλε ζπλάληεζε ν Σηάζεο έθεξε κηα λέα πεξηγξαθή εαπηνύ βάζεη ηεο ίδηαο νδεγίαο θαη κεηά από δηθό κνπ θαη πάιη αίηεκα. Σε απηήλ ηελ λέα ζύληνκε απηνβηνγξαθία εκπεξηείρε κηα πεξηζζόηεξν ζύλζεηε θαηαλόεζε ηεο θξίζεο παληθνύ. Έγξαθε επίζεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ κε πεξηζζόηεξν ρηνύκνξ αιιά θαη ηξπθεξόηεηα, θάλνληαο ζαθέο όηη ζηνλ εζσηεξηθό δηάινγν πνπ είρε αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη κηα άιιε, πην θξνληηζηηθή θσλή είρε αξρίζεη λα αθνύγεηαη πεξηζζόηεξν (βι. θαη Sluzki, 1992 γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο βάζεη ηεο αθήγεζεο): «Ο Σηάζεο είλαη έλαο λένο ςειόο. Δελ είλαη παρύο, απιώο κεγαιόζσκνο ζαλ ηνλ Οβειίμ! Είλαη θαινζπλάηνο θαη επαίζζεηνο θαη πνηέ δελ ήζειε λα ραιάζεη ραηίξη ζε θαλέλαλ. Έπαζε ηπραία; δελ λνκίδσ ην ζύλδξνκν ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο θαη ηώξα βξίζθεηαη ζε ελδνζθόπεζε θαη επαλαπξνζδηνξηζκό. Αγαπάεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ αιιά ρξεηάδεηαη λα πάξεη απνζηάζεηο από απηή γηαηί ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύλ ηνπ κπιόθαξαλ ηε δσή. Ο Σηάζεο ζηελνρσξηέηαη εύθνια, πιεγώλεηαη εύθνια θαη ηνλ λνηάδεη ηη ζα πνπλ νη άιινη γηα απηόλ. Είλαη όκσο έλαο άλζξσπνο δξαζηήξηνο θαη καρεηήο πνπ από κηθξόο δνύιεπε ζε ρσξάθηα, πνπ δηάβαζε πνιύ θαη κπήθε ζηελ Οδνληηαηξηθή ζρνιή, ηελ νπνία ςηινπαξάηεζε ηειεπηαία Αλ είρε αθεζεί λα θάλεη ην όλεηξό ηνπ πξαγκαηηθόηεηα ζα είρε γίλεη εζνπνηόο. Λαηξεύεη ην ζέαηξν θαη όηαλ αζρνιείηαη κε απηό ληώζεη ραξνύκελνο θαη δσληαλόο. Σε γεληθέο γξακκέο ν Σηάζεο

19 18 είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ ζα κπνξνύζεο λα εκπηζηεπζείο ζαλ αδεξθό ζνπ, κόλν πνπ ηώξα θαηάιαβε όηη έρεη θαη απηόο αλάγθε όηαλ πλίγεηαη θαη θνβάηαη λα κπνξεί λα κηιάεη ζε θάπνηνλ πνπ λα ηνλ θαηαιαβαίλεη θαη λα κελ ηνλ θξίλεη απζηεξά.» Σε πεξηπηώζεηο όπσο ηνπ Σηάζε ηα ζπκπηώκαηα ππνρσξνύλ ή ράλνπλ ηελ νμεία θύζε ηνπο κέζα ζε δέθα ζπλαληήζεηο (ελδεηθηηθόο αξηζκόο). Τελ ππνρώξεζε ησλ ζπκπησκάησλ αθνινπζεί ζπλήζσο κηα επίπνλε ζπλεηδεηνπνίεζε όισλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βξίζθνληαλ σο ηόηε παγσκέλα θαη αλεπεμέξγαζηα, όρη πηα κόλν ηνπ θόβνπ, αιιά θαη ηνπ ζπκνύ, ηεο ζηελνρώξηαο, ηεο ραξάο. Οη ζεξαπεπόκελνη εμεηάδνπλ καδί κε ην ζεξαπεπηή ηελ πηζαλόηεηα λα ζπλερίζνπλ καδί ηελ επεμεξγαζία απηώλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη άξα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηνπ εαπηνύ ηνπο ζε πην καθξόρξνλε βάζε θαη ζπλήζσο ζηα πιαίζηα κηαο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο. Δπηπξόζζεηεο δπζθνιίεο, ζπλδεδεκέλεο θπξίσο κε ην πξώηκν δηαπξνζσπηθό ηξαύκα ζε νηθνγέλεηεο όπνπ ππήξμε ζπλαηζζεκαηηθή ή ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ή παξακέιεζε θάλνπλ όρη απιώο ρξήζηκε αιιά ζρεδόλ επηηαθηηθή ηελ επέθηαζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ ζπκβνιαίνπ. Δπίινγνο Σε πεξηόδνπο θξίζεσλ, πξνζσπηθώλ/θνηλσληθώλ, νη παιηέο θπξίαξρεο εζσηεξηθέο θσλέο βξίζθνπλ επθαηξία λα θαηαθηήζνπλ ιίγν από ην ρακέλν ηνπο έδαθνο θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ηε δπλαηόηεηά ησλ αλζξώπσλ λα ηα βγάδνπλ πέξα θαη λα επηηπγράλνπλ αιιαγέο. Ο Σηάζεο, όπσο θαη όινη νη ζεξαπεπόκελνη, καζαίλνπλ λα κεηώλνπλ ηελ έληαζή ησλ θσλώλ απηώλ κέζα από έλα ζπλερή θξνληηζηηθό εζσηεξηθό δηάινγν. Απνδέρνληαη πσο απνηεινύλ θαη απηέο νη θσλέο θνκκάηηα δηθά ηνπο κε ηα νπνία ζα βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηάινγν, αληί λα απνγνεηεύνληαη κε ηελ θαηά θαηξνύο επαλεκθάληζε θαη πηζαλόλ παξνδηθή επηθξάηεζή ηνπο. Με άιια ιόγηα, καζαίλνπλ λα δνπλ κε απηέο ηηο θσλέο, αιιά ρσξίο λα ππνηάζζνληαη ζε απηέο, αληίζεηα λα ηηο αμηνπνηνύλ ώζηε λα θάλνπλ κηθξέο ή κεγάιεο πξνζσπηθέο επαλαζηάζεηο.

20 19 Βηβιηνγξαθία Androutsopoulou, A. (2012). Early recollections as stories: Recognizing themes, developing caring dialogues. Article submitted for publication. Androutsopoulou, Α. (2005). Themes in nested stories: A case in family-oriented synthetic therapy. Journal of Systemic Therapies, 24: Androutsopoulou, A. (2001). The self-characterization as a narrative tool: Applications in therapy with individuals and families. Family Process, 40: Αλδξνπηζνπνύινπ, A. (2004). Σπζηεκηθή θαη νηθνγελεηαθή ζεξαπεία: Κξηηηθή αλαζθόπεζε ησλ κεηαλεσηεξηθώλ εμειίμεσλ. ΧΥΦΟΛΟΓΙΑ: Τν Πεξηνδηθό ηεο Ειιεληθήο Χπρνινγηθήο Εηαηξείαο, 11: Αλδξνπηζνπνύινπ, A. (2003). Πνηνο κηιάεη ηώξα; Η αλαγλώξηζε ησλ εζσηεξηθώλ καο θσλώλ θαη ε ζεξαπεπηηθή πξόζθιεζε ζε δηάινγν. Μεηάινγνο-Σπζηεκηθέο Πξνζεγγίζεηο θαη Χπρνζεξαπεία, 3: Bakhtin, M. (1986). Speech, genre and other late essays (W. McGee, Trans.). Austin: University of Texas Press. Bernstein, R. (1983). Beyond objectivism and relativism: Science, hermeneutics, and praxis. Philadelphia: University of Philadelphia Press. Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press. Cozolino, L. (2006). The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain. New York: Norton. Monteagudo, J.G. (2011). Jerome Bruner and the challenges of the narrative turn:then and now. Narrative Inquiry, 21: Oppenheimer, K & Frey, J.,III. (1993). Family transitions and developmental processes in panic-disordered patients. Family Process, 32: Frey, J., III & Oppenheimer, K (1990). Family dynamics and anxiety disorders. Family Systems Medicine, 8:

21 20 Penn, P. (1998). Rape flashbacks: Constructing a therapeutic narrative. Family Process, 37: Penn, P. (2001). Chronic illness: Trauma, language, and writing. Family Process, 40: Penn, P. & Frankfurt, M. (1994). Creating a participant text: Writing, multiple voices, narrative multiplicity. Family Process, 33: Schwartz, R.C. (1999): Narrative therapy expands and contracts family therapy s horizons, Journal of Marital and Family Therapy, 25: Sarbin, T. R. (1986) The narrative as a root metaphor for psychology (pp. 1-37). In: T. R. Sarbin (ed) Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct. New York: Preager. Σαββίδνπ, Ι. (2002). Αθήγεζε γηα κηα αιιαγή ζην ρώξν ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο. Μεηάινγνο, 2: Sluzki, C. (1992). Transformations: A blueprint for narrative changes in therapy. Family Process, 31: Velleman, R. & Aris, S. (2010). Counselling and helping. West Sussex, UK: BPS- Blackwell.

22 21 Abstract This paper presents the case of a young man with panic attacks. The individual systemic intervention draws from the idea of self as a system of internalized voices, as described by Peggy Penn. The symptom is understood in terms of the family characteristics, and in specific, the way that parents deal with emotions, crises and life cycle transitions. The burden of unemployment is added to other burdening events occurring at the same period, which have traumatized the person s self-image and have activated an inner monologue that is strict and diminishing. This monologue needs to be substituted by a dialogue that is caring and that emphasizes the healthy and functional parts of the person. This inner dialogue allows for the expression and acceptance of all emotions, promoting an empathic and encouraging voice. In this effort, creating a social network map is helpful. Another such map may depict those persons in the social network that function as allies to the inner caring voices. Key words: panic attacks, inner dialogue, caring voices, supportive social network

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο.

2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. 2 ε ζπλάληεζε: Η ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζύλε ζηα πιαίζηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ παηδηώλ. Δπζθνιίεο, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο θαη δπλαηόηεηεο. Όρια-ευθύνες, ρόλοι (2-τέλους) επιθυμίεςαναγνώριση εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα