παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο"

Transcript

1 ΣΡ(ΤΓ) ΜΠΔΓΙΟΓΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ηξαηεγέ, Οη παξαηεξήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ θαηαηίζεληαη ζηελ παξαθάησ νκηιία, αληινύληαη από ηελ 9κελε ππεξεζία ζηελ 98 ΑΓΣΔ ζηελ Μπηηιήλε, θαζώο θαη ηελ 6κελε ππεξεζία κνπ ζηελ ΓΑ. θνπόο απηήο ηεο εθθώλεζεο είλαη ε πεξηεθηηθή παξνπζίαζε όςεσλ, πνπ θαλεξώλνπλ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζεζκνύ απηνύ ζηνλ Δ από ηελ κία, θαη ηελ αλάδπζε πξνβιεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηνπ, από ηελ άιιε. Ξεθηλώληαο πάληα από ηελ παξαδνρή ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ςπρηθήο πγείαο ζην ζηξάηεπκα, νη Οκάδεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο αλαιακβάλνπλ ηξεηο ππνρξεώζεηο: Α.- Σνλ εληνπηζκό ΑΥΙΦ, αιιά θαη ηελ γεληθόηεξε ππνζηεξηθηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζε νπιίηεο πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, κέζσ ησλ ζπλεληεύμεσλ. Β.- Σελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ ζηξαηησηώλ θαη εληνπηζκό θαηλνκέλσλ γελεζηνπξγώλ αηηηώλ, πνπ δηεπθνιύλνπλ ή δπζρεξαίλνπλ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο ζηηο Μνλάδεο. Γ.- Σελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή πξνο ηηο Γηνηθήζεηο, αιιά θαη πξνο όιε ηελ Ιεξαξρία ησλ ρεκαηηζκώλ κέζσ ησλ δηκεληαίσλ Αλαθνξώλ.

2 Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά ην θαζέλα από απηά ηα θαζήθνληα. (Όπσο είλαη). Α.- Η δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεύμεσλ απνηέιεζε θαη απνηειεί ην βαζηθό εξγαιείν ησλ ΟΦΜ. Η εκπεηξία έρεη δείμεη όηη ππάξρεη εκπηζηνζύλε ησλ νπιηηώλ πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο εηδηθνύο επηζηήκνλεο θαη ηελ βαζύηαηε αλάγθε γηα ζπδήηεζε θαη επηθνηλσλία κε ζθνπό ηελ επίιπζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ. Ό,ηη αθνξά ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ΑΥΙΦ, παξαηεξνύληαη ζπλνπηηθά κεγάια πνζνζηά ζε νηθνλνκηθά νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, δπζπξνζαξκνζηηθέο εθδειώζεηο ( παξαπησκαηηθόηεηα ), λεπξσζηθέο δηαηαξαρέο θαη ρξήζε ςπρνηξόπσλ νπζηώλ θαη κηθξόηεξα ζε ςπρσζηθέο δηαηαξαρέο, θαηάζιηςε ή άιιεο δηαηαξαρέο πξνζσπηθόηεηαο (αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζε άιιεο νκηιίεο). Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηηο νιηγόιεπηεο ζπλεληεύμεηο δελ κπνξεί λα γίλεη νπνηαδήπνηε ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε, ν ξόινο ησλ ΟΦΜ είλαη είηε παξαπεκπηηθόο, ζηνπο ζηξαηησηηθνύο Φ/ηξνπο ή ζηα ζηξαηησηηθά Ννζνθνκεία αλ πξόθεηηαη γηα ζνβαξέο δηαηαξαρέο, είηε ππνζηεξηθηηθόο ζπκβνπιεπηηθόο, ηδίσο ζε ζηξαηηώηεο κε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα ή ζε ζηξαηηώηεο ρξήζηεο νπζηώλ. Βέβαηα ζηελ 98 ΑΓΣΔ είκαζηε ηδηαίηεξα θεηδσινί ζηνλ ραξαθηεξηζκό θάπνηνπ ζηξαηηώηε σο ΑΥΙΦ. Αλ π.ρ. ραξαθηεξίδνληαλ σο ΑΥΙΦ νπιίηεο πνπ ππέζηεζαλ δηαθνπή ηνπ εξσηηθνύ δεζκνύ ηνπο, κε ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ

3 αληηδξαζηηθήο θαηάζιηςεο, ζα κηινύζακε γηα έλα πνζνζηό 30 40% ηνπ ζπλόινπ ησλ ζηξαηησηώλ. Σν θπξηόηεξν πξόβιεκα πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ είλαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηεο ξνήο ησλ ζηξαηησηώλ από ηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη, ζηνλ ρώξν ησλ ζπλεληεύμεσλ. πρλά, κία δηαηαγή ελόο Γηνηθεηή πξνο εμππεξέηεζε απηήο ηεο αλάγθεο, πεξλά κέζα από πιεζώξα άιισλ ηειερώλ, γηα λα θαηαιήμεη ζε έλαλ (θάπνηεο θνξέο) ζηξαηηώηε ν νπνίνο «ηξέρεη απεγλσζκέλα λα καδέςεη θόζκν γηα ηνπο ςπρνιόγνπο». Έηζη, δπζηπρώο θαηαζπαηαιείηαη ν ρξόλνο θαη πεξηνξίδεηαη δξακαηηθά ν αξηζκόο ησλ ζπλεληεπμηαδόκελσλ νπιηηώλ. Β.- Δίλαη γεληθώο απνδεθηή ε άπνςε όηη ν Δ δελ παξάγεη ν ίδηνο, αιιά ππνδέρεηαη ζηνπο θόιπνπο ηνπ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από πξνεγνύκελεο θνηλσληθέο δνκέο. Απηό πνπ ζα κπνξνύζε λα ιερζεί είλαη όηη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε εθ κέξνπο ησλ νπιηηώλ Δηδηθώλ Δπηζηεκόλσλ ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ ζηξαηησηώλ κέζα ζηα ζηξαηόπεδα, νδεγεί ζην εμήο ζπκπέξαζκα: Τπάξρεη κία ζπλάθεηα ηεο όμπλζεο ή αληίζηνηρα ηεο κεηξίαζεο ησλ πξνβιεκάησλ αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζε κία Μνλάδα: έηζη π.ρ. νη ζπρλέο απαγνξεύζεηο, ε ππεξβνιηθή απζηεξόηεηα θαη νη πνιύ απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ησλ ζηξαηεπκέλσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε αζηηθόηεηαο (απνκόλσζε)

4 κίαο Μνλάδαο, κπνξνύλ λα δπζρεξάλνπλ ηελ πξνζαξκνγή, θπξίσο ησλ λέσλ ζηξαηησηώλ. Οη νκάδεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ ζηξαηησηηθνύ βίνπ ησλ νπιηηώλ ζηηο Μνλάδεο πνπ επηζθέπηνληαη θαη έηζη, έρνληαο επαλαιακβαλόκελεο εκπεηξίεο από όιεο ηηο Μνλάδεο ηνπ ρεκαηηζκνύ πνπ επηιακβάλνληαη, κπνξνύλ λα θάλνπλ ζπγθξίζεηο θαη λα δηαπηζηώζνπλ πνηέο είλαη απηέο νη ζπλζήθεο κέζα ζε θάζε έλα ζηξαηόπεδν, πνπ κπνξνύλ λα επλνήζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνύ ησλ Μνλάδσλ. Γ.- Όηαλ ην έξγν ησλ αηνκηθώλ ζπλεληεύμεσλ θαη ηεο παξαηήξεζεο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζε κία Μνλάδα έρεη ηειεηώζεη, ε ΟΦΜ θαιείηαη λα θαηαζέζεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Μνλάδαο. Οη πξνηάζεηο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα πνπ κπνξεί λα δνζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηξαηηώηεο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζελ νπνία βξίζθνληαη. Δίηε κε ηνλ ηξόπν ρεηξηζκνύ γεληθόηεξσλ πηζαλώλ αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ, είηε κε ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ κέζα ζην ζηξαηόπεδν, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηεο νκαιήο έληαμεο ησλ νπιηηώλ ζηνλ ρώξν δηακνλήο ηνπο. Δίλαη γεληθά παξαδεθηό όηη ε επηηπρία ηνπ ζεζκνύ ηεο ςπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο εμαξηάηαη ζεκαληηθά θαη από ηελ πξνζσπηθή ηνπνζέηεζε ησλ Γηνηθεηώλ ησλ Μνλάδσλ. Οη εηδηθνί επηζηήκνλεο έρνπλ

5 ηελ ηδηόηεηα ησλ ζπκβνύισλ, δίρσο λα είλαη αμησκαηηθνί ή επηζηήκνλεο πνιίηεο ζπλεξγαδόκελνη κε ηνλ ηξαηό, αιιά απινί νπιίηεο. Απηό ην γεγνλόο δηεπθνιύλεη κελ ηελ επαθή κε ηνπο ζηξαηηώηεο ζηηο Μνλάδεο, ελαπόθεηηαη όκσο ζηηο Γηνηθήζεηο ε νξζή εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ θαη ε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ νκάδσλ. Βεβαίσο, νη κεηέρνληεο ζηηο νκάδεο ςπρνιόγνη θνηλσληνιόγνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πξέπεη λα είλαη θνξείο εκπεξηζηαησκέλσλ επηζηεκνληθώλ γλώζεσλ θαη αληηθεηκεληθόηεηαο. Οη ίδηνη, κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ην έξγν ησλ Γηνηθήζεσλ, αξθεί λα γίλεη θαηαλνεηό όηη δελ είλαη νύηε «ζπλδηθαιηζηέο» ζηξαηηώηεο, νύηε ειεγθηέο εθπξόζσπνη ησλ Μεξαξρηώλ. ηελ ζπλέρεηα ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζπγθεθξηκέλα ζην έξγν ησλ ΟΦΜ ζε δύν ηνκείο: Α. ε ζρέζε ινηπόλ κε ηνπο ρξήζηεο ςπρνηξόπσλ νπζηώλ, νη ΟΔΔ αλαιακβάλνπλ ηα εμήο θαζήθνληα: 1. Αλίρλεπζε ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ρξήζηεο ςπρνηξόπσλ νπζηώλ θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε θαη ηνλ Ιαηξό Μνλάδαο γηα ηνλ ζσζηό ρεηξηζκό ηνπο. 2. Δλεκέξσζε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηώλ.

6 3. Δλεκέξσζε ησλ κε ρξεζηώλ γηα ηηο ζπλέπεηεο από ηελ ρξήζε ςπρνηξόπσλ νπζηώλ. Β. ε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε ησλ απηνθηνληώλ νη ΟΔΔ αλαιακβάλνπλ: 1. Αλίρλεπζε ησλ αηόκσλ κε επηθηλδπλόηεηα (ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο, θιπ.) θαη ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε θαη ηνλ Ιαηξό Μνλάδαο γηα ηνλ ζσζηό ρεηξηζκό ηνπο. 2. Φπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ ΑΥΙΦ. 3. πκβνπιεπηηθή ησλ νηθνγελεηώλ αηόκσλ κε ζεκαληηθή επηθηλδπλόηεηα. Κιείλνληαο, δελ κπνξώ παξά λα ζεσξήζσ αλαγθαία ηελ παγίσζε ηνπ ζεζκνύ ηεο Φπρνθνηλσληθήο Μέξηλαο ζηελ ζπλείδεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, ελόο ζεζκνύ πνπ έρεη ήδε ζπληειέζεη ζεκαληηθό έξγν, δηεπξπκέλνπ ζε όιεο ηηο γσληέο ηεο Διιάδαο, εθεί όπνπ βξίζθεηαη ε ζηξαηεπκέλε λενιαία ηεο παηξίδαο καο. αο επραξηζηώ πνιύ.

7

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools

Εργαλεία οπηικοποίηζης ηων επιθέζεων ζε δίκησα Network attack visualization tools Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ΓΠΜΣ Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γίθηπα Υπνινγηζηώλ Καζεγεηήο: Α.Α. Οηθνλνκίδεο University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα