ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» η οποία εντάσσεται στην δράση 7 : «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις ενδιαφερόμενες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) γυναίκες, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργες - εγγεγραμμένες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ β) νέες γυναίκες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα 1 της παρούσης (σελ. 2-3) γ) γυναίκες, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ασφαλισμένες στον Ο.Γ.Α., εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ενότητα 1 της παρούσης (σελ. 3) δ) κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. 1

2 1. ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ "ΘΡΙΑΣΙΑ-ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" Η Α.Σ. "ΘΡΙΑΣΙΑ-ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" απαρτίζεται από τους κάτωθι εταίρους: την ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά»-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ το N.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου, τον Σύλλογο Επιστημόνων Μεγάρων, τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΑΚΜΩΝ ΑΕ» την «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών -ΣΟΛ Α.Ε.» την «Π. Περδικούρης Αξιοποίηση Ακινήτων Διαδικτύου Τηλεφωνίας ΑΕ -TENP SA» 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Άνεργες γυναίκες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 1. Άνεργες, εγγεγραμμένες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ 2. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3. Κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου β) Νέες γυναίκες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών) 1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την και μετά. 2. Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή. 3. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου. 4. Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται 2

3 υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των ,00. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. 6. Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. 7. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). 8. Κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου Στις ωφελούμενες δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες. γ) Γυναίκες, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ασφαλισμένες στον Ο.Γ.Α. 1. Το ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει τις για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος. 2. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3. Κάτοικοι των Δήμων Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου 3. ΣΤΟΧΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αντικείμενο της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Η Πράξη αφορά την προετοιμασία μιας επιλεγμένης ομάδας ανέργων ωφελουμένων (νέες γυναίκες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Στόχος είναι η ένταξη στην απασχόληση 78 ωφελουμένων ανέργων γυναικών από τους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, υπηρεσίες σύζευξης με αγορά εργασίας κ.λπ.), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελούμενων σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη. Με βάση τη φυσιογνωμία και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Θριάσιου Πεδίου, η Πράξη δομείται στους ακόλουθους τρείς βασικούς άξονες στους οποίους θα κατευθυνθούν οι ωφελούμενες: ανάγκες βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος και συμμετοχή σε, μικρής κλίμακας, έργα πράσινης ανάπτυξης και αναπλάσεων με βιοκλιματικές μεθόδους 3

4 ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής του αστικού πληθυσμού, με έμφαση στην ανάδειξη πολιτισμικής δημιουργίας, την ψυχαγωγία, την εξυπηρέτηση ομάδων πληθυσμού κλπ ανάγκες υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ενσωμάτωσης και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την μετάβαση στην κοινωνία της γνώσης Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι: μέρος των ωφελουμένων θα αναπτύξει ατομική η συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα μέρος των ωφελουμένων θα τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης Ο βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής: 1. για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης, 2. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης επιχείρησης από την εφορία, 3. για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κλπ) η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος. Ειδικότερα για την κατηγορία ωφελουμένων β) Νέες γυναίκες επιστήμονες, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα, o βαθμός επίτευξης του στόχου της πράξης βεβαιώνεται ως εξής: 1. με επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης του ωφελούμενου σε αντικείμενο σχετικό με το επιχειρησιακό σχέδιο της πράξης. Η εν λόγω επέκταση θα αποδεικνύεται από την «βεβαίωση μεταβολής εργασιών επιτηδευματία» που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ, με την πρόσθεση τουλάχιστον μια δευτερεύουσας δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο της πράξης. Για την επιχείρηση του ωφελούμενου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται με την επέκταση των νέων δραστηριοτήτων θα συνταχθεί το αντίστοιχο business plan. 2. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ωφελούμενοι δεν προβούν σε επέκταση δευτερεύουσας δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους και διατηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες τους, ο βαθμός επίτευξης της πράξης θα βεβαιώνεται, με την σύνταξη business plan και με ανάληψη εκτέλεσης ενός τουλάχιστον έργου, σχετικού με το αντικείμενο της πράξης, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους. Η ανάληψη του έργου αυτού θα αποδεικνύεται με την έκδοση οριζόμενου από τον νόμο φορολογικού παραστατικού, όπως σχετική σύμβαση, ιδιωτικό συμφωνητικό κ.ά., και θα πρέπει να βεβαιώνεται εντός του τριμήνου από ολοκλήρωση των δράσεων προετοιμασίας του ωφελούμενου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο δράσης της πράξης. 3. με την αναγγελία πρόσληψης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, 4. με τη σύνταξη business plan και την αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κλπ), 5. με τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις ανά κατηγορία/ κωδικό επιλέξιμων ενεργειών: 4

5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (κωδ. 327) Ενέργειες πληροφόρησης - προσέλκυσης δυνητικών ωφελούμενων και κοινωνικών ομάδων. Ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, επαγγελματικών και εργοδοτικών φορέων και επιχειρήσεων. Ενέργειες διάχυσης στόχων, αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών έργου. KΑΤΑΡΤΙΣΗ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (κωδ. 349) Θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα 4 προγράμματα κατάρτισης 125 ωρών το καθένα: «Περιβαλλοντικές Μελέτες και Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Παραμέτρων» (100 ώρες θεωρία και 25 πρακτική άσκηση) «Νομική και Οικονομική συμβουλευτική Επιχειρήσεων» (100 ώρες θεωρία και 25 πρακτική άσκηση) «Επιχειρηματικότητα σε τεχνικά και ενεργειακά ζητήματα» (85 ώρες θεωρία και 40 πρακτική άσκηση) «Επιχειρηματικότητα στις υπηρεσίες» (85 ώρες θεωρία και 40 πρακτική άσκηση) Το εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί στις υπηρεσίες κατάρτισης είναι 5 (μικτά) ανά ώρα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (κωδ. 351) Επιλογή ωφελουμένων - Διάγνωση αναγκών. Επαγγελματική συμβουλευτική, τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας και παρακολούθηση των ωφελουμένων - Υποστήριξη και διευκόλυνση διεκπεραίωσης συναφών θεμάτων. Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας / Εκπόνηση business plan και συμπλήρωση απαιτούμενης αίτησης υπαγωγής - Υποστήριξη και διευκόλυνση διεκπεραίωσης συναφών θεμάτων. Υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και πληροφόρησης για εκκίνηση και ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας - Υποστήριξη και διευκόλυνση διεκπεραίωσης συναφών θεμάτων. Ευαισθητοποίηση & ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. ΔΙΚΤΥΩΣΗ (κωδ. 320) Δημιουργία και συντήρηση portal της αναπτυξιακής σύμπραξης και του σχεδίου. Ενέργειες δικτύωσης για δημιουργία τοπικών συμμαχιών με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης. Ενέργειες δικτύωσης ωφελουμένων - νέων επιχειρηματιών, υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων. Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των αναπτυξιακών συμπράξεων. ΜΕΛΕΤΕΣ (κωδ. 319) Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας. Υποστηρικτική μελέτη - έρευνα πεδίου για τις ψυχοπαθολογικές συνέπειες και ποιότητα ζωής ανέργων γυναικών υψηλών προσόντων στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Τρόποι παρέμβασης. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (κωδ. 348) Συντονισμός και Διαχείριση. 5

6 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής στάδια: Αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών από τους δυνητικά ωφελούμενους εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Έλεγχος επιλεξιμότητας ωφελουμένων Σύνταξη καταλόγου με όλους τους υποψηφίους οι οποίοι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για να συμμετέχουν στο Σχέδιο Πραγματοποίηση συνεδριών εξατομικευμένης διάγνωσης αναγκών Εφαρμογή κριτηρίων επιλογής από την Πενταμελή Επιτροπή Επιλογής και σύνταξη καταλόγου των ωφελουμένων, που επιλέγονται για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, καθώς και των επιλαχόντων. Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών φαίνεται στον παρακάτω: Ατομικά χαρακτηριστικά: Ηλικία: ετών 10 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ετών ετών 6 50 ετών και άνω 4 Ανεργία: Διάρκεια ανεργίας (για άνεργες, εγγεγραμμένες στον ΟΑΕΔ): κάτω από 12 μήνες 10 άνω από 12 μήνες 6 Έτος έναρξης επιτηδεύματος (για νέες επιστήμονες): ή Έτος ασφάλισης στον ΟΓΑ (για ασφαλισμένες στον ΟΓΑ): ή Οικογενειακές ευθύνες: Μονογονεϊκή οικογένεια/ προστάτης ή σύζυγος ΑμεΑ/ πολύτεκνη οικογένεια: 10 3 παιδιά 8 2 παιδιά 6 1 παιδί 4 Τυπικά προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών; 4 Γνώση ξένης γλώσσας; 1 Γνώση χρήσης υπολογιστών; 1 Προϋπηρεσία: 3 έτη και πάνω 4 1 έως 3έτη 2 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΣΤΑΣΕΙΣ Η βαθμολογία θα προκύπτει από τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων κατά τις συνεδρίες των ωφελουμένων με τους επαγγελματικούς συμβούλους. 6

7 Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους και εξέταση τυχόν ενστάσεων από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΙΑ» Οριστικοποίηση του καταλόγου των τελικών ωφελουμένων και προγραμματισμός των επόμενων δράσεων που αφορούν την συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση και εν τέλει την προώθηση στην απασχόληση ή την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ωφελουμένων 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. α) Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες 1.1. Αίτηση συμμετοχής (αντίγραφο ηλεκτρονικής υποβολής) υπογεγραμμένη από τον αιτούντα 1.2. Πρόσφατη φωτογραφία 1.3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.), ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς), άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών) 1.4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με επισύναψη αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει 1.5. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση) 1.6. Αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (με αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ή το Σ.Α.E.Ι.Τ.Τ.Ε. -Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής ή το Ι.Τ.Ε. - Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή τον Ο.Ε.Ε.Κ. - Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπου απαιτείται) 1.7. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (όπου απαιτείται) β) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής Ατομικά χαρακτηριστικά Το κριτήριο της ηλικίας προκύπτει από τα υποχρεωτικώς προσκομισθέντα δικαιολογητικά (1.3) Στοιχεία απασχόλησης Διάρκεια ανεργίας (για άνεργες, εγγεγραμμένες στον ΟΑΕΔ) Προκύπτει από τα υποχρεωτικώς προσκομισθέντα δικαιολογητικά (2.1) Έτος έναρξης επιτηδεύματος (για νέες επιστήμονες): Προκύπτει από τα υποχρεωτικώς προσκομισθέντα δικαιολογητικά (3.1) Έτος ασφάλισης στον ΟΓΑ (για ασφαλισμένες στον ΟΓΑ): Προκύπτει από τα υποχρεωτικώς προσκομισθέντα δικαιολογητικά (4.1) Οικογενειακές ευθύνες 1.8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 1.9. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ. (εφόσον υπάρχει) 7

8 1.10. Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ από την οποία να προκύπτει η αναπηρία για μέλος της οικογενείας, σύζυγος ή τέκνα (εφόσον υπάρχει) Τυπικά προσόντα Αντίγραφα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει) Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Υπολογιστών (εφόσον υπάρχει) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει) Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει και το είδος της εμπειρίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. και υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 2. Επιπλέον για τις άνεργες, πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2.1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ 3. Επιπλέον για τις Νέες Επιστήμονες 3.1. Έναρξη Επιτηδεύματος 3.2. Βεβαίωση Μεταβολής Έδρας (εάν απαιτείται) 3.3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ [να αναγράφεται και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε] 3.4. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την ΔΟΥ [να αναγράφετε και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε] 3.5. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας 3.6. Αντίγραφο της άδειας Ιατρικής 3.7. Υπεύθυνη δήλωση απόκτησης εισοδήματος από πρακτική άσκηση ή άσκηση ειδικότητας. 4. Επιπλέον για τις ασφαλισμένες στον Ο.Γ.Α., πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 4.1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ 4.2. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση) 8

9 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ» προκειμένου να κατεβάσουν την παρούσα πρόσκληση καθώς και να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Πράξη. Επιπλέον, παραλαβή του απαραίτητου πληροφοριακού υλικού για την υποβολή αίτησης δύναται να πραγματοποιηθεί στα κάτωθι σημεία: ΑμΚΕ «Αθηνά» - Συντονιστής Φορέας: Αγαθουπόλεως 5, Αθήνα (έδρα Αναπτυξιακής Σύμπραξης), τηλ.: , Δευτέρα έως Παρασκευή, ωράριο 10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. N.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας: Παγκάλου και Κίμωνος 11, Ελευσίνα, τηλ.: , Δευτέρα έως Παρασκευή, ωράριο 10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπροπύργου: Αλέκου Παναγούλη 13, Ασπρόπυργος, (γραφείο προέδρου & βιβλιοθήκη Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ασπροπύργου - 3 ος όροφος), τηλ , Δευτέρα έως Παρασκευή, ωράριο 10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. Σύλλογος Επιστημόνων Μεγάρων: 28 ης Οκτωβρίου 56 και Μάρκελου, Μέγαρα (γραφείο ΣΕΜ), κάθε Τρίτη, ωράριο 10:00 π.μ. με 14:00 μ.μ. Για τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες: Info desk: Ωράριο: 10:00-14:00 Αγαθουπόλεως 5, 11257, Αθήνα Τηλ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Όσες δυνητικά ωφελούμενες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν να υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση από Δευτέρα, 17/02/2014 έως Δευτέρα, 03/03/2014 μέσω της ιστοσελίδας της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ» Οι δυνητικά ωφελούμενες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από την ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ επιλέγοντας το κουμπί «Κάνε αίτηση σήμερα!» το οποίο οδηγεί στην σελίδα «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» όπου επιλέγουν την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, ή από το μενού επιλέγουν την κατηγορία «Ωφελούμενοι», στην συνέχεια επιλέγουν την κατηγορία «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» και τέλος επιλέγουν την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι δυνητικά ωφελούμενες καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην έδρα της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ» στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγαθουπόλεως 5, 11257, Αθήνα απευθύνοντας την στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» με την ένδειξη «ΑΜΚΑ:...» (αναγράφεται ο ΑΜΚΑ ως αναγνωριστικός αριθμός της αίτησης), υπόψιν κας Ρ. Φιλοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: )», εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τον πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών καθώς και την ηλεκτρονικά υποβεβλημένη αίτηση τους, η 9

10 οποία ενέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης για τα δηλωθέντα στοιχεία, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη. Το εμπρόθεσμο του φακέλου των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 5, 11257, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , ΦΑΞ url. . Υπεύθυνος για πληροφορίες: Ράνια Φιλοπούλου, Υπ. Φυσικού Αντικειμένου ΤοπΣΑ Η παρούσα πρόσκληση δημοσιοποιείται σύμφωνα με το από 27/01/2014 Πρακτικό υπ αριθμό 4 του Δ.Σ. της Α.Σ. «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση». Η Πρόεδρος του ΔΣ Αθηνά Πάσσιου 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013

2 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ως τις 19/07/2013 Θεσσαλονίκη, 30-05-2013 Α.Π.: 39 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ.: 58200 Τηλέφωνο: 2381024858 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρµοσµένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των ήµων Αµαρουσίου, Αγίας Παρασκευής και Βριλησσίων» εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τρίκαλα, 5 Νοεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Ανάδειξης & Αξιοποίησης του Τοπικού Πολιτισμού» με εταίρους : Την Αναπτυξιακή Τρικάλων Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

t 210-9273118 f 210-9273119 e asset@asset-tec.gr, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «MEΣΟΓΑΙΑ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο

Σύμπραξη. Αναπτυξιακή. Ν. Κόσμος. 2 η. Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο. λόγω Πράξη: αντικείμενο η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2 η Η «Αναπτυξιακή Επισκευαστών Αυτοκινήτου» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για τον κλάδο των Επισκευαστών Αυτοκινήτου» το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Σελίδα1 Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr, 18/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.:424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537

Ανακοινώνει. ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»( 50) ΑΘΗΝΑ 28-3-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 08/03/Ε1537 Πληροφορίες: Δέσπ. Κοντορίζου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2418/27.2.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 02/04/202 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 700 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ (66) Ταχ. Δ/νση: Αλκαμένους 8 και Χαρίσης, Τ.Κ.: 0439 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Τώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (5) Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 20, 26221 ΠΑΤΡΑ Τηλέφωνο: 2610624755 Fax: 2610226340 E-mail: inedytel@otenet.gr Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδη Πάτρα, 09/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.702 / 01 / 2012. Η ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 47.702 / 01 / 2012. Η ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ Αριστοτέλους 38, Τ.Κ 104 33, Αθήνα Αθηνα, 6-4- 2012 Email: info@dionet.gr Αριθμ. Πρωτ.: 7543-4- 12 Πληροφορίες: κα Κατερίνα.Κουρουνάκου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Θεσσαλονίκη, 15/09/2014

PRAKSIS Θεσσαλονίκη, 15/09/2014 PRAKSIS Θεσσαλονίκη, 15/09/2014 Αρκαδιουπόλεως 1, γωνία Αγ. Δημητρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. : 546 32, Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL:d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Ο δδ ηη γγ ί εε ςς σ υυ μμπ λλ ήήρωσ ηη ςς αί ττ ηησ ηη ςς σ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς & υυπ οο ββ οο λλ ήή ςς δδ ι κκα ι οο λλ οο γγ ηη ττ ι κκώ νν σ εε πρ όό γγρα μμ μμα ΚΟι ννωφ εε λλ οο ύύ ςς Χαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού Καπετάν Βάρδα 26 Νέος Κόσμος, ΤΚ 117 44, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 9016677 www.tacthellas.org tacthellas@gmail.com Αθήνα, 19-10-2012 Αρ.Πρωτ. 96 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα