ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/ Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής «ΕΠΑ Αττικής») καλεί κάθε ενδιαφερόμενο (στο εξής ο «Ενδιαφερόμενος») να υποβάλει Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. «Εξουσιοδοτημένος Εμπορικός Συνεργάτης» Φυσικού Αερίου είναι η επιχείρηση στην οποία θα μπορεί να απευθύνεται ο δυνητικός καταναλωτής, για να λαμβάνει κάθε πληροφορία σχετική με το Φυσικό Αέριο, να υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, αίτηση σύνδεσηςσύμβαση παροχής Φυσικού Αερίου με την ΕΠΑ Αττικής και σε περίπτωση που επιθυμεί, να διενεργεί τις απαραίτητες εργασίες για την μελέτη ή και κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης, την προμήθεια μηχανημάτων Φυσικού Αερίου, τη ρύθμισή τους, τη συντήρησή τους κλπ. Οι Ενδιαφερόμενοι, στους οποίους απευθύνεται η ΕΠΑ Αττικής και οι οποίοι θα υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μπορεί να είναι Ατομικές Επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που δραστηριοποιούνται και έχουν εμπειρία στην αγορά Φυσικού Αερίου. Αποκλείονται οι Κοινοπραξίες και εταιρείες που περιλαμβάνουν στη μετοχική τους σύνθεση, στην οργανωτική τους δομή και στον κατάλογο των δηλωμένων συνεργατών τους, φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με συγγενική σχέση έως και 3 ου βαθμού με υπαλλήλους της ΕΠΑ Αττικής. Οι Ενδιαφερόμενοι που θα συμπεριληφθούν στον πίνακα Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Να χρησιμοποιούν ως κέντρο των επιχειρήσεων τους τουλάχιστον ένα (1) εμπορικό κατάστημα με βιτρίνα, το οποίο θα αποτελεί σημείο πώλησης. Στο/α κατάστημα/τα αυτό/ά θα πρέπει να διαθέτουν έκθεση μηχανημάτων Φυσικού Αερίου (κατ ελάχιστο κουζίνα, επίτοιχο λέβητα, καυστήρα και λέβητα). Το/α κατάστημα/τα δεν μπορεί να είναι υπόγειο ενώ παράλληλα είναι επιθυμητό να βρίσκεται σε πολυσύχναστη εμπορική οδό για εύκολη αναγνωρισιμότητα από τους καταναλωτές. Το κατ ελάχιστον αποδεκτό εμβαδόν

2 καταστήματος είναι τα σαράντα (40) τετραγωνικά μέτρα (m²) στα οποία περιλαμβάνονται έκθεση μηχανημάτων και χώρος υποδοχής πελατών. Από το απαιτούμενο αυτό εμβαδόν εξαιρούνται κλίμακες, ανελκυστήρες, αποθήκες, χώροι υγιεινής και κουζίνας. Διευκρινίζεται ότι οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν περισσότερα του ενός καταστημάτων και σε περίπτωση επιλογής τους στο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών θα υπογραφεί μία Σύμβαση με την ΕΠΑ Αττικής, ενώ κατόπιν ελέγχου και έγκρισης μπορούν να σηματοδοτηθούν και τα υπόλοιπα καταστήματα. Προκειμένου να αποδεικνύονται και να βεβαιούνται τα ανωτέρω, η ΕΠΑ Αττικής θα διενεργήσει αυτοψία σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Ενδιαφερόμενο σε χρόνο που θα ανακοινωθεί στον Ενδιαφερόμενο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα συνυπογράφονται και από την ΕΠΑ Αττικής και από τον Ενδιαφερόμενο. 2) Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) εξωτερικό πωλητή ο οποίος θα συνδέεται με τον Ενδιαφερόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στους όρους της Σύμβασης. 3) Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο καταστήματος (ανά κατάστημα), ο οποίος θα συνδέεται με τον Ενδιαφερόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στους όρους της Σύμβασης. 4) Να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με γραμμή υψηλής ταχύτητας. 5) Να διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο που θα λειτουργεί με προσωπικό ώρες καταστημάτων και με μηχανικό τηλεφωνητή τις υπόλοιπες ώρες. 6) Να διαθέτουν αδειούχο μελετητή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, ο οποίος θα συνδέεται με τον Ενδιαφερόμενο είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση. 7) Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρη συνεργεία εγκαταστατών τα μέλη των οποίων θα συνδέονται με τον Ενδιαφερόμενο είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση. 8) Να διαθέτουν αδειούχο τεχνικό καυστήρων ο οποίος θα συνδέεται με τον Ενδιαφερόμενο είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική σχέση. 9) Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία από 1 ης Ιανουαρίου 2004 μέχρι και την ημερομηνία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στη μελέτη και κατασκευή έργων Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. 10) Να έχουν κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο των Εκατό Χιλιάδων Ευρώ ( ,00), για την οικονομική χρήση 2011 ή 2012 ή Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν τα παρακάτω: 1. Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί συμμετοχής, υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου.

3 2. Κατάλογο ογδόντα (80) κατ ελάχιστον, εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, συνοδευόμενων από τους αντιστοιχούντες αριθμούς συμβολαίων καθώς και το όνομα του μελετητή και του εγκαταστάτη της εκάστοτε εσωτερικής εγκατάστασης, που έχουν εκτελεστεί και ενεργοποιηθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2004 μέχρι και την ημερομηνία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας διακρίβωσης οποιασδήποτε δηλωθείσας εγκατάστασης, είναι στη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΑ Αττικής να ζητήσει από τον Ενδιαφερόμενο να υποβάλλει το Δελτίο Παροχή Υπηρεσιών (ΔΠΥ) των εργασιών για το συγκεκριμένο έργο, εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση μη υποβολής του ΔΠΥ, η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του Ενδιαφερόμενου. Σημειώνεται ότι είναι επιθυμητή η ηλεκτρονική υποβολή του καταλόγου των αριθμών συμβάσεων στην ΕΠΑ Αττικής. 3. Πλήρη νομιμοποιητικά έγγραφα σχετικά με την εκπροσώπηση του Ενδιαφερόμενου από τον υπογράφοντα την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. 4. Οικονομικές καταστάσεις ή/και βεβαιώσεις από αρμόδιες αρχές (π.χ. Ορκωτοί Ελεγκτές, Λογιστές, Φοροτεχνικοί, κλπ.) με τις οποίες να πιστοποιείται ο ζητούμενος κύκλος εργασιών σύμφωνα με τα ανωτέρω. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ότι ο Ενδιαφερόμενος διαθέτει: α) δύο (2) πλήρη συνεργεία εγκαταστατών, β) αδειούχο μελετητή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, γ) αδειούχο τεχνικό καυστήρων και δ) ότι το προσωπικό αυτό θα διατίθεται στα έργα με το αντικείμενο της παρούσας. 6. Κατάλογο ο οποίος να περιλαμβάνει τα ονόματα των εγκαταστατών, αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους Β τάξης, 3 ης ειδικότητας αερίων καυσίμων ή τεχνικοί αερίων καυσίμων με πιστοποίηση (όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 55/2000 ΦΕΚ 44/Α 1/3/2000) ή μηχανικοί ΑΕΙ, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, χημικοί, ναυπηγοί, ή μηχανικοί ΤΕΙ, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι και ενεργειακοί και κατάσταση ασφάλισης τους σε αρμόδιο φορέα ούτως ώστε να αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας τους με την επιχείρηση. 7. Σε περίπτωση άλλης μορφής συμβατικής συνεργασίας, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν1599/86 υπογεγραμμένης από τον συνεργαζόμενο εγκαταστάτη, όπου θα περιγράφεται η μορφή συνεργασίας με τον Ενδιαφερόμενο και η διάρκεια συνεργασίας με την επιχείρηση. 8. Τα πλήρη στοιχεία του αδειούχου μελετητή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και κατάσταση ασφάλισης του σε αρμόδιο φορέα ούτως ώστε να αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας του με την επιχείρηση. 9. Σε περίπτωση άλλης μορφής συμβατικής συνεργασίας, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν1599/86 υπογεγραμμένης από τον συνεργαζόμενο αδειούχο μελετητή εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, όπου θα περιγράφεται η μορφή συνεργασίας με τον Ενδιαφερόμενο και η διάρκεια συνεργασίας με την επιχείρηση.

4 10. Τα πλήρη στοιχεία του αδειούχου τεχνικού καυστήρων, αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος και κατάσταση ασφάλισης του σε αρμόδιο φορέα ούτως ώστε να αποδεικνύεται η εξαρτημένη σχέση εργασίας του με την επιχείρηση. 11. Σε περίπτωση άλλης μορφής συμβατικής συνεργασίας, απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν1599/86 υπογεγραμμένη από τον συνεργαζόμενο αδειούχο τεχνικό καυστήρων, όπου θα περιγράφεται η μορφή της συνεργασίας με τον Ενδιαφερόμενο και η διάρκεια συνεργασίας με την επιχείρηση. 12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ο/οι υπάλληλος/οι που θα απασχολείται/ούνται στο/α κατάστημα/τα για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση, καθώς και ότι ο/οι συγκεκριμένος/οι υπάλληλος/οι θα απασχολείται/ούνται με την εξυπηρέτηση καταναλωτών σε περίπτωση σύναψης Σύμβασης με την ΕΠΑ Αττικής. Επίσης θα δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο προσωπικό δεν πρόκειται να μεταβληθεί χωρίς την έγκριση της ΕΠΑ Αττικής. Εφόσον ο Ενδιαφερόμενος επιλεγεί να συμμετάσχει στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής υποχρεούται πριν την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς που να αποδεικνύουν την εξαρτημένη σχέση εργασίας του υπαλλήλου/ων με την επιχείρηση. Αν ο/οι υπάλληλος/οι συνεργάζονται μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών, απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, το οποίο θα περιγράφει την αναφερόμενη συνεργασία με ελάχιστη διάρκεια της έως το τέλος της Συμβατικής περιόδου που ορίζεται στην παρούσα. 13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ο/οι εξωτερικός/οί πωλητής/ές που θα ασχολείται/ούνται αποκλειστικά με το αντικείμενο της Σύμβασης. Εφόσον ο Ενδιαφερόμενος επιλεγεί να συμμετάσχει στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής υποχρεούται, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να υποβάλει έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς που να αποδεικνύουν την εξαρτημένη σχέση εργασίας του εξωτερικού/ών πωλητή/ών με την επιχείρηση. Αν ο/οι πωλητής/ές συνεργάζονται μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών, απαιτείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, το οποίο θα περιγράφει την αναφερόμενη συνεργασία με ελάχιστη διάρκεια έως το τέλος της Συμβατικής περιόδου που ορίζεται στην παρούσα. 14. Δικαιολογητικά και Πιστοποιητικά από τις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές αρχές τα οποία θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα πιστοποιούν ότι: - Ο Ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό καθώς επίσης και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. - Ο Ενδιαφερόμενος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος του, δεν έχει καταδικαστεί για παράπτωμα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και συμπεριφορά (αρκεί απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπρόσωπου).

5 15. Σε ισχύ πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που έχει την έδρα του ο Ενδιαφερόμενος, τα οποία να αποδεικνύουν ότι η εταιρεία είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκαταστημένη. 16. Σε ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή/και άλλον αρμόδιο φορέα το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 17. Καταστατικό ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του Ενδιαφερόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. 18. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνεται ότι δεν περιλαμβάνουν στη μετοχική τους σύνθεση, στην οργανωτική τους δομή και στον κατάλογο των δηλωμένων συνεργατών τους, φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με συγγενική σχέση έως και 3ου βαθμού με υπαλλήλους της ΕΠΑ Αττικής. 19. Επικυρωμένο αντίγραφο πολεοδομικού μηχανολογικού σχεδίου κάτοψης του/των καταστήματος/των, όπου θα είναι διακριτοί οι χώροι έκθεσης και υποδοχής πελατών, αποθηκών, υγιεινής και κουζίνας, διαφορετικά έγγραφα από δημόσιες αρχές που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω. 20. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας του και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο με γραμμή υψηλής ταχύτητας. 21. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα δηλώνει το μοντέλο του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και βεβαίωση της προμηθεύτριας εταιρίας, όπου θα επιβεβαιώνει τη δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου να παρέχει την υπηρεσία του αυτόματου τηλεφωνητή. 22. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν Ν1599/86 υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου όπου θα δεσμεύεται, εφόσον επιλεγεί, για τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου κάλυψης αστικής ευθύνης κατά παντός κινδύνου έναντι τρίτων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στη Σύμβαση. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η Ένορκη Δήλωση που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, τη σαφήνεια και δυνατότητα έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών. Για τους Ενδιαφερόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί

6 από υπεύθυνη δήλωση στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 31/01/2014 και ώρα 15:00, στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., Λ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, Τ.Κ Αθήνα, Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων, φέροντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του Ενδιαφερόμενου και την ένδειξη: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. S12/122013». Οι Ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής, Λ. Αθηνών & Σπ. Πάτση, Τ.Κ Αθήνα, Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων από τις 13/01/2014 μέχρι και τις 24/01/2014 και ώρα 9.00π.μ για να παραλάβουν αντίγραφο της Σύμβασης που θα κληθούν να υπογράψουν με την ΕΠΑ Αττικής σε περίπτωση που ο φάκελος συμμετοχής τους κριθεί επιτυχής. Μετά την κατάθεση των Φακέλων θα ακολουθήσει αξιολόγησή τους από αρμόδια Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί ειδικά προς το σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησή της στους Ενδιαφερόμενους και στην περίπτωση που ο φάκελος συμμετοχής τους κριθεί επιτυχής, οι Ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΠΑ Αττικής, Λ.Αθηνών & Σπ. Πάτση, Τ.Κ Αθήνα, Διεύθυνση Προμηθειών & Συμβάσεων ύστερα από προηγούμενη ενημέρωσή τους προκειμένου να υπογράψουν Σύμβαση με την ΕΠΑ Αττικής. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που δεν πληρούν έναν ή περισσότερους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα απορρίπτονται. Ομοίως θα απορρίπτονται Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση. Η ΕΠΑ Αττικής θα ανακοινώσει γραπτώς σε όλους τους υποψήφιους το αποτέλεσμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται να ζητήσει από τους Ενδιαφερομένους συμπληρωματικές πληροφορίες, έγγραφα και πιστοποιητικά προς απόδειξη των ανωτέρω κατά την κρίση της και οι Ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν εντός τριών (3) ημερών. Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσοτέρων των ανωτέρω δικαιολογητικών η ΕΠΑ Αττικής δικαιούται να τα ζητήσει και οι Ενδιαφερόμενοι υποχρεούται να τα προσκομίσουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω συνεπάγεται αποκλεισμό. Στον πίνακα Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών θα συμπεριληφθούν όλοι οι Ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα προσκομίσουν όλα τα ως άνω στοιχεία και θα πληρούν όλες τις ως άνω προϋποθέσεις. Οι συνεργάτες που θα προκύψουν θα αποτελούν δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών σε μη αποκλειστική βάση. Οι Εξουσιοδοτημένοι Εμπορικοί Συνεργάτες θα αναλάβουν την προώθηση των πωλήσεων Φυσικού Αερίου οικιακών και επαγγελματιών καταναλωτών µε ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου μέχρι 1100MWh, με το δίκτυο Φυσικού Αερίου Αττικής, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να επιτυγχάνουν ελάχιστο αριθμό συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Σύμβασης τους και σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά

7 αναφέρονται σε αυτή. Οι Εξουσιοδοτημένοι Εμπορικοί Συνεργάτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαθέτουν στους ανωτέρω καταναλωτές έντυπα αιτήσεων σύνδεσης Φυσικού Αερίου και λοιπά έγγραφα και στοιχεία και να τους παρέχουν κάθε πληροφορία, επεξήγηση, ενημέρωση, διευκόλυνση και υποστήριξη ώστε οι καταναλωτές αυτοί να συμβληθούν με την ΕΠΑ Αττικής με σύμβαση παροχής Φυσικού Αερίου. Οι Εξουσιοδοτημένοι Εμπορικοί Συνεργάτες δικαιούνται, εφόσον το επιθυμούν, να προσφέρουν υπηρεσίες για την τοποθέτηση εσωτερικής εγκατάστασης, σωληνώσεις, επιμέρους υλικά, τεχνικές εργασίες, συσκευές Φυσικού Αερίου, οδηγίες χρήσεως κλπ. Οι Εξουσιοδοτημένοι Εμπορικοί Συνεργάτες θα αμείβονται για τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στη Σύμβαση και οι οποίοι θα εξειδικευθούν και προσδιορισθούν αναλυτικότερα κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Οι εταιρείες που θα αναδειχθούν ως Εξουσιοδοτημένοι Εμπορικοί Συνεργάτες και θα συμπεριληφθούν στον πίνακα Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών, θα κληθούν να υπογράψουν Σύμβαση συνεργασίας διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με την ΕΠΑ Αττικής με την επιφύλαξη των όσων αναλυτικά αναφέρονται στους συμβατικούς όρους. Η διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους με κοινή συμφωνία των μερών τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της Σύμβασης. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης οι Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες θα κληθούν να υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ύψους Δέκα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00). Διευκρινίζεται ότι η ΕΠΑ Αττικής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει από τον πίνακα Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών οποιαδήποτε εγγεγραμμένη εταιρεία, εφόσον διαπιστωθεί ότι η τελευταία απώλεσε τα οριζόμενα από την παρούσα ως αναγκαία προσόντα για την εγγραφή στον πίνακα Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς στην ως άνω διεύθυνση αποστέλλοντας φαξ στο: (+30) Για την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. Ο Γενικός Διευθυντής Χρήστος Μπαλάσκας

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 & 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδικας. : 66100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

( Απόφαση Δ.Σ. 786 της συνεδρίασης της 139/25.4.2013) Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης: 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

( Απόφαση Δ.Σ. 786 της συνεδρίασης της 139/25.4.2013) Προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης: 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Koλοβού Χριστίνα Αθήνα, 30/4/2013 Τηλέφωνο: 210-9282153

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 641.523.73 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α. : 147.550.46 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 789.074.19 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 3 / 2014 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΠ ECIO tender for Credit Info Σελίδα 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ _ 3/2014 Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 Aρ.Πρωτ. 4142/30.06.15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα