ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π. Η Περιφέρεια Αττικής. Έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π. Η Περιφέρεια Αττικής. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 25/06/2013 Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: , Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: Χ. Ροδίτου Τηλ.: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Δ. 242/1996) Η Περιφέρεια Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ Β 2494/2011) 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996, «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την υπ αρ. 1310/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, με τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης. 5. Την υπ αρ. 1208/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν α) η αγορά έτοιμου ακινήτου συνολικής επιφάνειας τ.μ. με απόκλιση 10% και βοηθητικών χώρων (αποθήκες) μέχρι 2.000τ.μ., για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και β) οι όροι Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εν λόγω αγορά. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Μειοδοτική, Φανερή και Προφορική Δημοπρασία για την αγορά ενός έτοιμου κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα, με τους εξής όρους:

2 Άρθρο 1 Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει αυτή, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή καταλληλότητας. Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να είναι έτοιμο κτίριο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 κατάλληλο για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα. 2.2 Το κτίριο πρέπει να έχει πρόσβαση στο οδικό δίκτυο και να ευρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς : Λ. Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Λ. Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδητού, Ηλιουπόλεως, Ηλία Ηλιού, Φραντζή, Λ. Συγγρού, Λ. Βασ. Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Αιόλου, 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λ. Αλεξάνδρας και στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο στις παραπάνω οδούς, σε θέση εγγύς σταθμού του Μετρό ή του ΗΣΑΠ ή λεωφορείου Αστικής Συγκοινωνίας, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 500 μέτρα, σύμφωνα με το οδικό δίκτυο της περιοχής. 2.3 Η επιφάνεια των κύριων χώρων του κτιρίου να είναι τ.μ. με απόκλιση 10% και των βοηθητικών χώρων (αποθήκες) μέχρι 2.000τ.μ Τυχόν εργασίες ανακατασκευής στο κτίριο και στον τυχόν περιβάλλοντα χώρο πριν από την υπογραφή του συμβολαίου θα γίνουν με ευθύνη του πωλητή, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσης και τις κείμενες διατάξεις, ώστε να μη δημιουργείται εις βάρος της Περιφέρειας οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως προερχόμενη από την εφαρμογή της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 2.5 Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται μέχρι την παραλαβή του κτιρίου, έτοιμου για λειτουργία από την Περιφέρεια (δαπάνες εργασιών ανακατασκευής διαρρύθμισης, υλικών, εξοπλισμού, δικαιωμάτων τρίτων, τελών, φόρων, εισφορών κτλ) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη πωλητή του ακινήτου. Άρθρο 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3.1 Το κτίριο πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνομο και να διαθέτει οικοδομική άδεια με χρήση κτιρίου γραφείων ή για χρήση της οποίας να επιτρέπεται σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις η αλλαγή ώστε να δύναται να στεγαστούν νομίμως τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. 3.2 Το κτίριο δεν πρέπει να έχει υποστεί βλάβες από σεισμό και η στατική του επάρκεια να πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών μηχανικών. 3.3 Το κτίριο πρέπει να πληροί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που απαιτούνται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χρήσεων για τις οποίες προορίζεται. 3.4 Το κτίριο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. 3.5 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει χώρους υγιεινής (WC), συμπεριλαμβανομένων αυτών για άτομα με ειδικές ανάγκες. 3.6 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον ανελκυστήρες χωρητικότητας οκτώ (8) ατόμων τουλάχιστον ο καθένας, ένας εκ των οποίων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες. 3.7 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει γραφειακούς χώρους τουλάχιστον 600 θέσεων εργασίας, χώρο υποδοχής, αίθουσες συμβουλίων κ.λ.π. επιφάνειας τμ. συνολικά.

3 3.8 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό που θα εξασφαλίζονται και σε περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων. 3.9 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει ψευδοροφές και ψευδοπατώματα, όπου απαιτείται, για τη διέλευση των σωληνώσεων και αγωγών, όπως καλώδια ισχυρών ασθενών ρευμάτων, αεραγωγών και σωληνώσεων κλιματισμού, ύδρευσης κτλ Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει πλήρες δίκτυο αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς, δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών, πλήρες δίκτυο αυτόματης κατάσβεσης με καταιωνηστήρες, σύστημα τοπικών κατασβέσεων σε ηλεκτροστάσια COMPUTER ROOM με FM 200 τριών ζωνών (ψευδοροφής, κυρίως χώρου, ψευδοπατώματος) Το κτίριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κεντρικό σύστημα κλιματισμού (θέρμανση ψύξη), που θα καλύπτει τις επιμέρους ανάγκες των χρηστών ανά χώρο, σχεδιασμένο για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο θα ελέγχεται από κατάλληλο σύστημα αυτοματισμού της λειτουργίας του Το κτίριο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Το κτίριο πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση δικτύου ισχυρών ρευμάτων, αποτελούμενο από κεντρικό υποσταθμό μέσης τάσεως, τουλάχιστον 600 KVA, και δίκτυο διανομής αποτελούμενο από το δίκτυο φωτισμού στην οροφή, φωτεινής στάθμης 400 LUX στην επιφάνεια εργασίας και εκτεταμένο δίκτυο ρευματοδοτών με 150 τουλάχιστον αναχωρήσεις (ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2) από τους πίνακες Ο χώρος των γενικών πινάκων της χαμηλής τάσης θα περιλαμβάνει πεδίο πυκνωτών για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος Το κτίριο πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων με διπλές κεφαλές λήψης τηλεφώνου και δεδομένων σε κάθε θέση εργασίας, καθώς και κεντρικό COMPUTER ROOM για την υποστήριξη σύγχρονου δικτύου μεταφοράς φωνής και δεδομένων Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Μονάδα Αδιάλειπτης Ισχύος (UPS) για τους χρήστες στις θέσεις εργασίας και άλλη ανεξάρτητη μονάδα για το COMPUTER ROOM τουλάχιστον 100 KVA η κάθε μια Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος τουλάχιστον 400 ΚVA, που θα υποστηρίζει πλήρως όλα τα κρίσιμα φορτία του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος Το κτίριο πρέπει να διαθέτει σύστημα ελέγχου της πρόσβασης (ACCESS CONTROL) για έλεγχο της πρόσβασης και της διακίνησης των ατόμων στο κτίριο Το κτίριο πρέπει να διαθέτει κεντρικό σύστημα ελέγχου κτιρίου (ΒΜS) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου από το Control Room Το κτίριο πρέπει να διαθέτει διαμερισματοποίηση με κινητά χωρίσματα ώστε να εξασφαλίζεται η ευελιξία τυχόν μετατροπών και διαρρυθμίσεων, με παράλληλη διατήρηση της αυτονομίας και της αισθητικής των χώρων Tο κτίριο πρέπει να διαθέτει θέσεις στάθμευσης Για τη σύγκριση των προσφερόμενων ακινήτων, οι επιφάνειες των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης αυτών αντιστοιχούνται σε επιφάνεια κυρίων χώρων, ως ακολούθως: Η επιφάνεια των αποθηκών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5. Η επιφάνεια χώρων στάθμευσης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,3. ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π Ως επιφάνεια κύριων χώρων των προσφερόμενων ακινήτων υπολογίζεται το άθροισμα της επιφάνειας των κύριων χώρων, βάσει της τεχνικής προσφοράς και της επιφάνειας των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης, πολλαπλασιασμένης με τους ως άνω συντελεστές.

4 Άρθρο 4 ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να ανήκει, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό και να είναι ελεύθερο μισθώσεως ή χρησιδανείου. Το ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα ή βάρος ή δικαίωμα τρίτου κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοράς και μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Άρθρο 5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης με νόμιμους τίτλους πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτου που πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3. Ειδικότερα για τις απαιτήσεις 3.4 έως 3.20 του άρθρου 3, σε περίπτωση που αυτές δεν πληρούνται, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες κατασκευές και διαρρυθμίσεις, ώστε οι εν λόγω απαιτήσεις να ικανοποιηθούν εντός τριών (3) μηνών πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς. Άρθρο 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου, όπως κατωτέρω λεπτομερώς ορίζεται, στην οποία θα πρέπει να περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (στοιχεία ταυτότητας, επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, αρμόδιο πρόσωπο, φαξ). Σε περίπτωση υπάρξεως συνιδιοκτησίας στο προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθώς και ο ορισμός αντικλήτου στην περιοχή της Αττικής για την παραλαβή εγγράφων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθύνεται στην Περιφέρεια Αττικής και υπογράφεται: α) από το φυσικό πρόσωπο ιδιοκτήτη ή όλους τους συνιδιοκτήτες, σε περίπτωση συγκυριότητας. β) από τα φυσικά πρόσωπα συνιδιοκτήτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλους τους συγκύριους. Η εξουσιοδότηση αυτή θα καλύπτει την εκπροσώπηση τους στο διαγωνισμό με τις δεσμεύσεις της παρούσης διακήρυξης. γ) σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. δ) από τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εξουσιοδότηση αυτή θα καλύπτει την εκπροσώπηση τους στο διαγωνισμό με τις δεσμεύσεις της παρούσης διακήρυξης. 1. Εφόσον ειδικότερα πρόκειται περί Νομικού Προσώπου υποβάλλονται: Α. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. Β. ΦΕΚ, αν προβλέπεται από το νόμο, όπου δημοσιεύονται η ίδρυση της εταιρείας και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού. Γ. Απόφαση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία να εγκρίνεται η εκποίηση των ακινήτων, η συμμετοχή στο διαγωνισμό, να δηλώνεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης και να ορίζεται το

5 πρόσωπο ή τα πρόσωπα, τα οποία θα υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το διαγωνισμό, θα υποβάλουν την προσφορά και θα είναι αρμόδια για την επικοινωνία και τις συνεννοήσεις με την Περιφέρεια Αττικής για κάθε θέμα σχετικό με το διαγωνισμό και τη λήψη εγγράφων. Δ. Σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας Φ.Ε.Κ. με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θητεία του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ΦΕΚ περί διορισμού διαχειριστή και της θητείας του. 2. Επίσης οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι «το ακίνητο κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης θα είναι ελεύθερο παντός νομικού ή πραγματικού ελαττώματος και δικαιώματος τρίτου (βάρους, χρέους, μεσεγγύησης, δουλείας, μεσοτοιχιών, ορθογωνισμού, πληρωμής φόρων και τελών δημοσίων, δημοτικών, κληρονομικών, τρίτου, δασμών, κάθε διένεξης ή φιλονικίας, μίσθωσης). β) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση σε βάρος τους για πτώχευση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση καθώς και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από εταιρεία πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι (1) το προσφερόμενο κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού (2) ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες του κτιρίου (συγκυριότητα) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη. ε) Τον τίτλο κτήσεως του ακινήτου μετά του οικείου πιστοποιητικού μεταγραφής. Περαιτέρω, πιστοποιητικά ελευθερίας από βάρη τα οποία να έχουν εκδοθεί μέχρι 30 μέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. στ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ), κατατίθεται ως εγγύηση για (1) τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, (2) την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, (3) την υποχρέωση παράδοσης του ακινήτου ελευθέρου παντός βάρους ή ελαττώματος στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Περιφέρειας Αττικής. Η εγγυητική Επιστολή πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτητών, φυσικών ή νομικών προσώπων, τον τίτλο του διαγωνισμού (αγορά ενός έτοιμου κτιρίου για στέγαση των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής) για τον οποίο δίδεται η εγγύηση και τέλος τον όρο της παραίτησης του εγγυητή από το δικαίωμα της διζήσεως και την αναγνώριση απ αυτόν της υποχρέωσης να καταθέσει απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε μέρες από τη σχετική ειδοποίησή του, το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή, μέρος ή σύνολο της εγγύησης. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Αττικής Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι απεριορίστου διάρκειας και θα επιστραφεί σε εκείνον μεν στον οποίο κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός μετά την παραλαβή του ακινήτου, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού. Από τις υποχρεώσεις εγγυοδοσίας απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Εγγυητική Επιστολή που δεν περιέχει όλα τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου, είναι απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 3. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεχνικοί όροι και προδιαγραφές των παρ. 3.4 έως 3.20 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες εργασίες, διαρρυθμίσεις κ.λ.π. εντός τριών (3) μηνών πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, έτσι ώστε να πληρούνται οι ως άνω προδιαγραφές.

6 Τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις κ.λ.π) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα Περιεχομένων, με αύξοντα αριθμό για κάθε ένα από αυτά, με βάση τον οποίο θα καταχωρούνται στο σχετικό φάκελο Δικαιολογητικών. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα με γνήσιο της υπογραφής ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Τα άνευ ρητής ισχύος πιστοποιητικά, πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν το Διαγωνισμό. Β. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Έκθεση περιγραφή του πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής του προσφερόμενου ακινήτου, με περιγραφή της δυνατότητας πρόσβασης από το πρωτεύον οδικό δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας και της δυνατότητας πρόσβασης στον πλησιέστερο σταθμό ΜΕΤΡΟ ή Προαστιακού ή Λεωφορείων ή τρόλεϋ, με οδοιπορικό, όπου να εμφανίζεται και να αναγράφεται η απόσταση του ακινήτου από το σταθμό του ΜΕΤΡΟ ή του Προαστιακού ή του Λεωφορείου ή του τρόλεϋ. Στην έκθεση πρέπει να αναγράφεται επίσης η απόσταση του ακινήτου από τον πλησιέστερο σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου υπάρχει. Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναλυτική Περιγραφή των κτιρίων κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς καθώς και όπως αυτό θα διαμορφωθεί, ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της παρούσης Διακήρυξης και τις κτιριολογικές προδιαγραφές. Θεωρημένο από την Πολεοδομία αντίγραφο της οικοδομικής άδειας (αρχικής και τυχόν αναθεωρήσεων) του κτιρίου με χρήση γραφείων. Θεωρημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή δήλωση ότι θα προσκομιστεί, σύμφωνα με την παρ. Α3 του άρθρου 6. Όλα τα έγγραφα και βεβαιώσεις σε ισχύ που αποδεικνύουν τη νομιμότητα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ανελκυστήρων και σύμβαση συντήρησής τους. Αναφορά περί της αντικειμενικής αξίας των κτιρίων από Συμβολαιογράφο. Αναφορά στον περιβάλλοντα χώρο, αν υπάρχει. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που κατά τη γνώμη του προσφέροντος έχει σημασία για την απόκτηση της πλήρους εικόνας από την Περιφέρεια για τα ακίνητα, όπως Αρχιτεκτονική Προμελέτη (κατόψεις τομές) που θα εναρμονίζεται με το παραπάνω κτιριολογικό πρόγραμμα και την αγοραία αξία τους. Λεπτομερής περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεσθούν, σε ό,τι αφορά δε τα υλικά και εξοπλισμό, θα αναφέρεται αναλυτικά και μονοσήμαντα το συγκεκριμένο είδος, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα παρερμηνείας ή αμφισβήτησης σχετικά με αυτά. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφες, διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα και να μην περιέχουν ξέσματα, διαγραφές, όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις. 7.2 Όροι, αιρέσεις ή επιφυλάξεις καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη και οδηγούν στην απόρριψή της χωρίς καμία άλλη έρευνα ή διατύπωση. 7.3 Όλα τα έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες ιδιοκτήτες υπογράφονται πάντα από τους ιδίους είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου είτε από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και μονογράφονται ανά φύλλο. Στον φάκελο θα

7 αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού, το όνομα ή επωνυμία του διαγωνιζόμενου, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax του. 7.4 Εάν προσφέρονται από τον ιδιοκτήτη περισσότερα από ένα ακίνητα, για κάθε ένα από αυτά θα υποβληθούν ανεξάρτητες προσφορές και σε χωριστούς φακέλους. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1. Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 15/7/13, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2 ος όροφος, από 09.00π.μ έως 14.00μ.μ. Προσφορά μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου δεν θα παραλαμβάνεται. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω Προσφορά μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου δεν θα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία Ο υποβάλλων την προσφορά θα πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναμο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητα του. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1 Μετά τη λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών η αρμόδια επιτροπή ελέγχει όλες τις προσφορές ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6- στην παράγραφο Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και αποστέλλει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 6- στην παράγραφο Β. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ και Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ στην Επιτροπή Καταλληλότητας (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96) για την επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ακινήτων και την εκτίμηση της καταλληλότητας αυτών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 9.2 Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, η άνω Επιτροπή μετά από επιτόπια επίσκεψη και μελέτη του φακέλου συντάσσει Έκθεση η οποία περιέχει πλήρη αιτιολόγηση περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η εν λόγω Έκθεση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή. 9.3 Η Οικονομική Επιτροπή, μετά τη λήψη της εκθέσεως της Επιτροπής Καταλληλότητας και της εισήγησης της Υπηρεσίας περί πληρότητας των προσφορών σε ότι αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνεδριάζει και αποφασίζει περί της νομιμότητας συμμετοχής των προσφερόντων στο διαγωνισμό και της καταλληλότητας ή μη των εξετασθέντων ακινήτων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται μαζί με την έκθεση της Επιτροπής, προς όλους τους υποψηφίους. Στη συνεδρίαση αυτή η Οικονομική Επιτροπή ορίζει την ημέρα, την ακριβή ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όσους τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα και πρόκειται να μετάσχουν σε αυτήν. 9.4 Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν κατάλληλα υποβάλλουν στην Οικονομική Επιτροπή, οικονομική προσφορά με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Στην Οικονομική προσφορά θα αναγράφεται το αιτούμενο τίμημα. Επίσης θα δηλώνεται ότι το κόστος για οποιαδήποτε τυχόν δαπάνη που απαιτείται μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί απολύτως σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης. Η δαπάνη περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο τίμημα και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για κανένα λόγο. Η οικονομική προσφορά θα ισχύει για έξι μήνες.

8 Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν αυτό στην Οικονομική Επιτροπή πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία θα υποβάλλουν την πληρεξουσιότητά τους και έχοντας μαζί ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναμο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητα τους. 9.5 Για την επιλογή μιας προσφοράς ως καταλληλότερης θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων ( / τ.μ.), βάσει των επίσημων πινάκων αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Για τη σύγκριση των προσφερόμενων ακινήτων, οι επιφάνειες των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης αυτών αντιστοιχούνται σε επιφάνεια κυρίων χώρων, ως ακολούθως: Η επιφάνεια των αποθηκών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5. Η επιφάνεια χώρων στάθμευσης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,3. Ως επιφάνεια κύριων χώρων των προσφερόμενων ακινήτων υπολογίζεται το άθροισμα της επιφάνειας των κύριων χώρων, βάσει της τεχνικής προσφοράς και της επιφάνειας των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης, πολλαπλασιασμένης με τους ως άνω συντελεστές. 9.6 Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες μειοδοτούν προφορικά στην αρχική έγγραφη προσφορά. Η προφορική μειοδοτική προσφορά τροποποιεί την ανοιγόμενη προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου. Κάθε προσφορά εγγράφεται στο πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά τη σειρά που εκφωνείται, ταυτόχρονα με το όνομα του μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους. Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προφορικής μειοδοσίας δεν γίνει καμία νέα μειοδοσία, ως αιτούμενο τίμημα θεωρείται αυτό που ζητήθηκε με την αντίστοιχη έγγραφη οικονομική προσφορά. 9.7 Η διαδικασία της προφορικής μειοδοσίας ολοκληρώνεται, όταν ουδείς εκ των διαγωνιζόμενων βελτιώσει την τελευταία του προσφορά. Με τη λήξη της διαδικασίας, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει πίνακα με τις τελικές προσφορές των διαγωνιζομένων. 9.8 Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Οικονομική Επιτροπή και τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του. 9.9 Η Οικονομική Επιτροπή, εφόσον κρίνει συμφέρουσα την προσφορά του μειοδότη, αποφασίζει την κατακύρωση της δημοπρασίας χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός δεκαημέρου από την διενέργειά της. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού αντιρρήσεις υποβάλλονται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευσή της. Αντιρρήσεις κατά των αποτελεσμάτων των διαφόρων φάσεων του διαγωνισμού και κατά της απόφασης κατακύρωσης υποβάλλονται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής δια του πρωτοκόλλου Περιφερειάρχη, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Οι αντιρρήσεις κατά της συμμετοχής, διαγωνιζόμενου στο διαγωνισμό κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο επί ποινή απαράδεκτου, υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11.1 Εάν η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή κρίνει ασύμφορο το τίμημα το οποίο επετεύχθη κατά τη δημοπρασία ή εάν προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό ή ακόμα εάν πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη, επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή, στην Οικονομική Επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει

9 στη δημοπρασία υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη εκείνης η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία, τότε η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με ανώτατο όριο τιμήματος το επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία ή το ποσό της νέας προσφοράς Επίσης, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν εμφανισθεί κανένας μειοδότης Η Περιφέρεια Αττικής σε περίπτωση μη κατακύρωσης ή επανάληψης ή ματαίωσης της δημοπρασίας δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 12.1 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που επελέγη για αγορά, καλώντας τον ταυτοχρόνως να προσκομίσει πλήρεις τίτλους κυριότητας, μαζί με τα πιστοποιητικά μεταγραφής και βαρών, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν επικυρωθεί ή εκδοθεί αντιστοίχως τον τελευταίο μήνα προ της προσκομίσεώς τους Εάν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση κηρύσσεται έκπτωτος ο ιδιοκτήτης, καταπίπτει δε υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η κατατεθείσα εγγύηση και ο Διαγωνισμός επαναλαμβάνεται Εάν οι τίτλοι κυριότητας είναι ελλιπείς προσκαλείται κατά τον τρόπο αυτό ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για τη συμπλήρωση αυτών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με την πάροδο της οποίας απράκτου επέρχονται οι προαναφερθείσες συνέπειες. Κατάπτωση της Εγγυήσεως και επανάληψη του Διαγωνισμού συνεπάγεται και η κρίση ότι τα υποβληθέντα για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή Μετά τον έλεγχο της νομιμότητας των τίτλων κυριότητας, προσκαλείται με έγγραφο και επί αποδείξει ο ιδιοκτήτης του επιλεγέντος ακινήτου για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας καταπίπτει η εγγύηση και ο Διαγωνισμός επαναλαμβάνεται Εάν εντός διμήνου από την προσκόμιση του τελευταίου ζητηθέντος τίτλου κυριότητας η Περιφέρεια Αττικής δεν καλέσει των πωλητή για την υπογραφή του συμβολαίου της αγοραπωλησίας, ο τελευταίος απαλλάσσεται, εφόσον δηλώσει τούτο εγγράφως, από κάθε υποχρέωσή του, οπότε αναλαμβάνει και την εγγύηση που κατέθεσε. ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, ο πωλητής που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει στην Περιφέρεια, επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πλην των άλλων αναγκαίων εκ του νόμου δικαιολογητικών για την υπογραφή του συμβολαίου και τα παρακάτω πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση και περί μη λύσεως της εταιρείας και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 14.1 Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του ακινήτου, έτοιμου προς χρήση από την Περιφέρεια, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την κατακύρωση της δημοπρασίας.

10 14.2 Ο ιδιοκτήτης προκειμένου να λάβει χώρα η παράδοση του ακινήτου, θα πρέπει να υποβάλλει στην Περιφέρεια Αττικής: Α. Όλες τις απαραίτητες μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ κλπ) Β. Όλες τις άδειες που απαιτούνται για τη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς κατασκευή και λειτουργία κτιρίου Η παραλαβή διενεργείται από την Επιτροπή Καταλληλότητας εντός μηνός μετά από τη μεταγραφή του συμβολαίου. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο εις διπλούν εκ των οποίων το ένα αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και το άλλο λαμβάνει ο πωλητής. ΑΡΘΡΟ 15 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για τη μη έγκαιρη και εντός των προθεσμιών παράδοση του ακινήτου, ο πωλητής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης προς το 0,3 «τοις χιλίοις» επί του τιμήματος, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Το τίμημα θα είναι πιστούμενο και θα καταβληθεί ως εξής: Με τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοράς θα καταβληθεί ποσό ίσο με το 50% του τιμήματος. Με την παραλαβή του ακινήτου από την Περιφέρεια, θα καταβληθεί ποσό ίσο με το 50% του τιμήματος (πλήρης εξόφληση). Το τίμημα υπόκειται στις εξής νόμιμες κρατήσεις : Υπέρ του Μ.Τ.Υ.Π. ποσοστό 3% σύμφωνα με το Π.Δ. 422/1981 Υπέρ χαρτοσήμου ποσοστό 2% στην ανωτέρω κράτηση του Μ.Τ.Υ.Π. Ποσοστό 20% υπέρ του Ο. Γ. Α. στο χαρτόσημο Οι κρατήσεις αυτές βαρύνουν τον πωλητή. ΑΡΘΡΟ 17 Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη αποζημιώσεως σε περίπτωση τυπικής ή ουσιαστικής απόρριψης προσφοράς ή τροποποίησης της διαδικασίας συντέλεσης του, δια του παρόντος, διαγωνισμού αγοράς ενός ακινήτου ή ματαίωσης της αγοράς σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αγοράς και για οποιοδήποτε λόγο και κανένας από αυτούς που έλαβαν μέρος σε αυτόν, δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως, άλλως με την αποδοχή των όρων της παρούσας ρητά αποδέχεται όλοι οι διαγωνιζόμενοι ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν υφιστάμενο τέτοιο δικαίωμά τους. ΑΡΘΡΟ 18 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Η επιλογή του συμβολαιογράφου που θα συντάξει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής. Οι δαπάνες για την αμοιβή του συμβολαιογράφου που θα συντάξει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας (αμοιβή ανάλογα με τα φύλλα του συμβολαίου) και των λοιπών τελών και δαπανών για τη σύνταξη του συμβολαίου καθώς και η τυχόν δαπάνη για την παράσταση στο συμβόλαιο Δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής, θα βαρύνουν τον πωλητή. Τον πωλητή βαρύνουν πάσης φύσεως δαπάνες εκτίμησης του ακινήτου, τυχόν φόρων, τελών μεταβίβασης και μεταγραφής κ.λ.π. καθώς και οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης Διακήρυξης, τόσο της αρχικής δημοπρασίας όσο και των τυχών επαναληπτικών της.

11 Αποκλείεται η καταβολή από την Περιφέρεια Αττικής μεσιτικών δικαιωμάτων. ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΩΝ Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από την Περιφέρεια Αττικής, μη τήρηση των υπεσχημένων, σε σχέση με τις εργασίες, την ποιότητα των υλικών και κατασκευών έως και την προθεσμία της παραλαβής και παράδοσης του κτιρίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής μπορεί πέραν της προβλεπομένης κατάπτωσης της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής ή ποινικών ρητρών, να ασκήσει κάθε δικαίωμά της που προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 20 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Περιφέρεια Αττικής μπορούν να γίνουν είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής είτε δια συστημένης επιστολής είτε με FAX, στον αριθμό που έχει δηλώσει ο πωλητής στην προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για οποιαδήποτε διαφορά η οποία τυχόν προκύψει από την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στο συμβόλαιο αγοράς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στον 2 ο όροφο Τμήμα Περιουσίας, τις ώρες 10:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα: , , και , ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Λιλίκα Βασιλάκου

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Ροδίτου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr

E-mail : s.morfogianni@thessaly.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ MΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου Ταχ.Κώδικας: 41 110, Λάρισα Πληροφορίες:Ευτ.Ζησοπούλου Τηλέφωνο: 2413-506226

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα