ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π. Η Περιφέρεια Αττικής. Έχοντας υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π. Η Περιφέρεια Αττικής. Έχοντας υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 25/06/2013 Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: , Αθήνα Αρ. Πρωτ.: Πληροφορίες: Χ. Ροδίτου Τηλ.: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Δ. 242/1996) Η Περιφέρεια Αττικής Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ Β 2494/2011) 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 242/1996, «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την υπ αρ. 1310/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, με τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης. 5. Την υπ αρ. 1208/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν α) η αγορά έτοιμου ακινήτου συνολικής επιφάνειας τ.μ. με απόκλιση 10% και βοηθητικών χώρων (αποθήκες) μέχρι 2.000τ.μ., για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής και β) οι όροι Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την εν λόγω αγορά. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Μειοδοτική, Φανερή και Προφορική Δημοπρασία για την αγορά ενός έτοιμου κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα, με τους εξής όρους:

2 Άρθρο 1 Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διενεργήσει αυτή, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή καταλληλότητας. Άρθρο 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Το προς αγορά ακίνητο θα πρέπει να είναι έτοιμο κτίριο, σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 κατάλληλο για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα. 2.2 Το κτίριο πρέπει να έχει πρόσβαση στο οδικό δίκτυο και να ευρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς : Λ. Αλεξάνδρας, Πανόρμου, Λ. Κηφισίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδητού, Ηλιουπόλεως, Ηλία Ηλιού, Φραντζή, Λ. Συγγρού, Λ. Βασ. Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Αιόλου, 28 ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λ. Αλεξάνδρας και στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο στις παραπάνω οδούς, σε θέση εγγύς σταθμού του Μετρό ή του ΗΣΑΠ ή λεωφορείου Αστικής Συγκοινωνίας, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 500 μέτρα, σύμφωνα με το οδικό δίκτυο της περιοχής. 2.3 Η επιφάνεια των κύριων χώρων του κτιρίου να είναι τ.μ. με απόκλιση 10% και των βοηθητικών χώρων (αποθήκες) μέχρι 2.000τ.μ Τυχόν εργασίες ανακατασκευής στο κτίριο και στον τυχόν περιβάλλοντα χώρο πριν από την υπογραφή του συμβολαίου θα γίνουν με ευθύνη του πωλητή, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσης και τις κείμενες διατάξεις, ώστε να μη δημιουργείται εις βάρος της Περιφέρειας οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως προερχόμενη από την εφαρμογή της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 2.5 Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται μέχρι την παραλαβή του κτιρίου, έτοιμου για λειτουργία από την Περιφέρεια (δαπάνες εργασιών ανακατασκευής διαρρύθμισης, υλικών, εξοπλισμού, δικαιωμάτων τρίτων, τελών, φόρων, εισφορών κτλ) βαρύνουν τον ιδιοκτήτη πωλητή του ακινήτου. Άρθρο 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 3.1 Το κτίριο πρέπει να είναι αυτοτελές και αυτόνομο και να διαθέτει οικοδομική άδεια με χρήση κτιρίου γραφείων ή για χρήση της οποίας να επιτρέπεται σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις η αλλαγή ώστε να δύναται να στεγαστούν νομίμως τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. 3.2 Το κτίριο δεν πρέπει να έχει υποστεί βλάβες από σεισμό και η στατική του επάρκεια να πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών μηχανικών. 3.3 Το κτίριο πρέπει να πληροί τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που απαιτούνται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των χρήσεων για τις οποίες προορίζεται. 3.4 Το κτίριο πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ. 3.5 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει χώρους υγιεινής (WC), συμπεριλαμβανομένων αυτών για άτομα με ειδικές ανάγκες. 3.6 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει δύο τουλάχιστον ανελκυστήρες χωρητικότητας οκτώ (8) ατόμων τουλάχιστον ο καθένας, ένας εκ των οποίων να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με ειδικές ανάγκες. 3.7 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει γραφειακούς χώρους τουλάχιστον 600 θέσεων εργασίας, χώρο υποδοχής, αίθουσες συμβουλίων κ.λ.π. επιφάνειας τμ. συνολικά.

3 3.8 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό που θα εξασφαλίζονται και σε περίπτωση εσωτερικών διαρρυθμίσεων. 3.9 Το κτίριο πρέπει να διαθέτει ψευδοροφές και ψευδοπατώματα, όπου απαιτείται, για τη διέλευση των σωληνώσεων και αγωγών, όπως καλώδια ισχυρών ασθενών ρευμάτων, αεραγωγών και σωληνώσεων κλιματισμού, ύδρευσης κτλ Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας, που περιλαμβάνει πλήρες δίκτυο αυτόματης ανίχνευσης πυρκαγιάς, δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών, πλήρες δίκτυο αυτόματης κατάσβεσης με καταιωνηστήρες, σύστημα τοπικών κατασβέσεων σε ηλεκτροστάσια COMPUTER ROOM με FM 200 τριών ζωνών (ψευδοροφής, κυρίως χώρου, ψευδοπατώματος) Το κτίριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κεντρικό σύστημα κλιματισμού (θέρμανση ψύξη), που θα καλύπτει τις επιμέρους ανάγκες των χρηστών ανά χώρο, σχεδιασμένο για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, το οποίο θα ελέγχεται από κατάλληλο σύστημα αυτοματισμού της λειτουργίας του Το κτίριο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Το κτίριο πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση δικτύου ισχυρών ρευμάτων, αποτελούμενο από κεντρικό υποσταθμό μέσης τάσεως, τουλάχιστον 600 KVA, και δίκτυο διανομής αποτελούμενο από το δίκτυο φωτισμού στην οροφή, φωτεινής στάθμης 400 LUX στην επιφάνεια εργασίας και εκτεταμένο δίκτυο ρευματοδοτών με 150 τουλάχιστον αναχωρήσεις (ΝΥΜ 3Χ2,5 mm2) από τους πίνακες Ο χώρος των γενικών πινάκων της χαμηλής τάσης θα περιλαμβάνει πεδίο πυκνωτών για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος Το κτίριο πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων με διπλές κεφαλές λήψης τηλεφώνου και δεδομένων σε κάθε θέση εργασίας, καθώς και κεντρικό COMPUTER ROOM για την υποστήριξη σύγχρονου δικτύου μεταφοράς φωνής και δεδομένων Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Μονάδα Αδιάλειπτης Ισχύος (UPS) για τους χρήστες στις θέσεις εργασίας και άλλη ανεξάρτητη μονάδα για το COMPUTER ROOM τουλάχιστον 100 KVA η κάθε μια Το κτίριο πρέπει να διαθέτει Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) ισχύος τουλάχιστον 400 ΚVA, που θα υποστηρίζει πλήρως όλα τα κρίσιμα φορτία του κτιρίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία του, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος Το κτίριο πρέπει να διαθέτει σύστημα ελέγχου της πρόσβασης (ACCESS CONTROL) για έλεγχο της πρόσβασης και της διακίνησης των ατόμων στο κτίριο Το κτίριο πρέπει να διαθέτει κεντρικό σύστημα ελέγχου κτιρίου (ΒΜS) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου από το Control Room Το κτίριο πρέπει να διαθέτει διαμερισματοποίηση με κινητά χωρίσματα ώστε να εξασφαλίζεται η ευελιξία τυχόν μετατροπών και διαρρυθμίσεων, με παράλληλη διατήρηση της αυτονομίας και της αισθητικής των χώρων Tο κτίριο πρέπει να διαθέτει θέσεις στάθμευσης Για τη σύγκριση των προσφερόμενων ακινήτων, οι επιφάνειες των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης αυτών αντιστοιχούνται σε επιφάνεια κυρίων χώρων, ως ακολούθως: Η επιφάνεια των αποθηκών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5. Η επιφάνεια χώρων στάθμευσης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,3. ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π Ως επιφάνεια κύριων χώρων των προσφερόμενων ακινήτων υπολογίζεται το άθροισμα της επιφάνειας των κύριων χώρων, βάσει της τεχνικής προσφοράς και της επιφάνειας των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης, πολλαπλασιασμένης με τους ως άνω συντελεστές.

4 Άρθρο 4 ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να ανήκει, κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό και να είναι ελεύθερο μισθώσεως ή χρησιδανείου. Το ακίνητο πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα ή βάρος ή δικαίωμα τρίτου κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου αγοράς και μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Άρθρο 5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης με νόμιμους τίτλους πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής ακινήτου που πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 2 και 3. Ειδικότερα για τις απαιτήσεις 3.4 έως 3.20 του άρθρου 3, σε περίπτωση που αυτές δεν πληρούνται, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να αναλάβει την υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες κατασκευές και διαρρυθμίσεις, ώστε οι εν λόγω απαιτήσεις να ικανοποιηθούν εντός τριών (3) μηνών πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς. Άρθρο 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου, όπως κατωτέρω λεπτομερώς ορίζεται, στην οποία θα πρέπει να περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής: Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (στοιχεία ταυτότητας, επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, αρμόδιο πρόσωπο, φαξ). Σε περίπτωση υπάρξεως συνιδιοκτησίας στο προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συνιδιοκτησίας καθώς και ο ορισμός αντικλήτου στην περιοχή της Αττικής για την παραλαβή εγγράφων. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος απευθύνεται στην Περιφέρεια Αττικής και υπογράφεται: α) από το φυσικό πρόσωπο ιδιοκτήτη ή όλους τους συνιδιοκτήτες, σε περίπτωση συγκυριότητας. β) από τα φυσικά πρόσωπα συνιδιοκτήτες που έχουν εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από όλους τους συγκύριους. Η εξουσιοδότηση αυτή θα καλύπτει την εκπροσώπηση τους στο διαγωνισμό με τις δεσμεύσεις της παρούσης διακήρυξης. γ) σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. δ) από τρίτο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η εξουσιοδότηση αυτή θα καλύπτει την εκπροσώπηση τους στο διαγωνισμό με τις δεσμεύσεις της παρούσης διακήρυξης. 1. Εφόσον ειδικότερα πρόκειται περί Νομικού Προσώπου υποβάλλονται: Α. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. Β. ΦΕΚ, αν προβλέπεται από το νόμο, όπου δημοσιεύονται η ίδρυση της εταιρείας και όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού. Γ. Απόφαση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, με την οποία να εγκρίνεται η εκποίηση των ακινήτων, η συμμετοχή στο διαγωνισμό, να δηλώνεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης και να ορίζεται το

5 πρόσωπο ή τα πρόσωπα, τα οποία θα υπογράφουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το διαγωνισμό, θα υποβάλουν την προσφορά και θα είναι αρμόδια για την επικοινωνία και τις συνεννοήσεις με την Περιφέρεια Αττικής για κάθε θέμα σχετικό με το διαγωνισμό και τη λήψη εγγράφων. Δ. Σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας Φ.Ε.Κ. με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θητεία του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ΦΕΚ περί διορισμού διαχειριστή και της θητείας του. 2. Επίσης οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη Δήλωση, ότι «το ακίνητο κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης θα είναι ελεύθερο παντός νομικού ή πραγματικού ελαττώματος και δικαιώματος τρίτου (βάρους, χρέους, μεσεγγύησης, δουλείας, μεσοτοιχιών, ορθογωνισμού, πληρωμής φόρων και τελών δημοσίων, δημοτικών, κληρονομικών, τρίτου, δασμών, κάθε διένεξης ή φιλονικίας, μίσθωσης). β) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση σε βάρος τους για πτώχευση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση καθώς και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από εταιρεία πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι (1) το προσφερόμενο κτίριο δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού (2) ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες του κτιρίου (συγκυριότητα) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη. ε) Τον τίτλο κτήσεως του ακινήτου μετά του οικείου πιστοποιητικού μεταγραφής. Περαιτέρω, πιστοποιητικά ελευθερίας από βάρη τα οποία να έχουν εκδοθεί μέχρι 30 μέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. στ) Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ ( ), κατατίθεται ως εγγύηση για (1) τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, (2) την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί, (3) την υποχρέωση παράδοσης του ακινήτου ελευθέρου παντός βάρους ή ελαττώματος στην κυριότητα, νομή και κατοχή της Περιφέρειας Αττικής. Η εγγυητική Επιστολή πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτητών, φυσικών ή νομικών προσώπων, τον τίτλο του διαγωνισμού (αγορά ενός έτοιμου κτιρίου για στέγαση των κεντρικών διοικητικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής) για τον οποίο δίδεται η εγγύηση και τέλος τον όρο της παραίτησης του εγγυητή από το δικαίωμα της διζήσεως και την αναγνώριση απ αυτόν της υποχρέωσης να καταθέσει απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε μέρες από τη σχετική ειδοποίησή του, το ποσό που θα ζητηθεί, δηλαδή, μέρος ή σύνολο της εγγύησης. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Περιφέρεια Αττικής Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι απεριορίστου διάρκειας και θα επιστραφεί σε εκείνον μεν στον οποίο κατακυρώθηκε ο Διαγωνισμός μετά την παραλαβή του ακινήτου, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση του διαγωνισμού. Από τις υποχρεώσεις εγγυοδοσίας απαλλάσσονται το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Εγγυητική Επιστολή που δεν περιέχει όλα τα στοιχεία της παρούσας παραγράφου, είναι απαράδεκτη και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 3. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τεχνικοί όροι και προδιαγραφές των παρ. 3.4 έως 3.20 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση ότι ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες εργασίες, διαρρυθμίσεις κ.λ.π. εντός τριών (3) μηνών πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς, έτσι ώστε να πληρούνται οι ως άνω προδιαγραφές.

6 Τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις κ.λ.π) για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταγράφονται αναλυτικά σε πίνακα Περιεχομένων, με αύξοντα αριθμό για κάθε ένα από αυτά, με βάση τον οποίο θα καταχωρούνται στο σχετικό φάκελο Δικαιολογητικών. Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα με γνήσιο της υπογραφής ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα. Τα άνευ ρητής ισχύος πιστοποιητικά, πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν το Διαγωνισμό. Β. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Έκθεση περιγραφή του πολεοδομικού χαρακτήρα της περιοχής του προσφερόμενου ακινήτου, με περιγραφή της δυνατότητας πρόσβασης από το πρωτεύον οδικό δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας και της δυνατότητας πρόσβασης στον πλησιέστερο σταθμό ΜΕΤΡΟ ή Προαστιακού ή Λεωφορείων ή τρόλεϋ, με οδοιπορικό, όπου να εμφανίζεται και να αναγράφεται η απόσταση του ακινήτου από το σταθμό του ΜΕΤΡΟ ή του Προαστιακού ή του Λεωφορείου ή του τρόλεϋ. Στην έκθεση πρέπει να αναγράφεται επίσης η απόσταση του ακινήτου από τον πλησιέστερο σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου υπάρχει. Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αναλυτική Περιγραφή των κτιρίων κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς καθώς και όπως αυτό θα διαμορφωθεί, ώστε να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της παρούσης Διακήρυξης και τις κτιριολογικές προδιαγραφές. Θεωρημένο από την Πολεοδομία αντίγραφο της οικοδομικής άδειας (αρχικής και τυχόν αναθεωρήσεων) του κτιρίου με χρήση γραφείων. Θεωρημένο αντίγραφο του πιστοποιητικού ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή δήλωση ότι θα προσκομιστεί, σύμφωνα με την παρ. Α3 του άρθρου 6. Όλα τα έγγραφα και βεβαιώσεις σε ισχύ που αποδεικνύουν τη νομιμότητα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης ανελκυστήρων και σύμβαση συντήρησής τους. Αναφορά περί της αντικειμενικής αξίας των κτιρίων από Συμβολαιογράφο. Αναφορά στον περιβάλλοντα χώρο, αν υπάρχει. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που κατά τη γνώμη του προσφέροντος έχει σημασία για την απόκτηση της πλήρους εικόνας από την Περιφέρεια για τα ακίνητα, όπως Αρχιτεκτονική Προμελέτη (κατόψεις τομές) που θα εναρμονίζεται με το παραπάνω κτιριολογικό πρόγραμμα και την αγοραία αξία τους. Λεπτομερής περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και των εργασιών που θα εκτελεσθούν, σε ό,τι αφορά δε τα υλικά και εξοπλισμό, θα αναφέρεται αναλυτικά και μονοσήμαντα το συγκεκριμένο είδος, έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα παρερμηνείας ή αμφισβήτησης σχετικά με αυτά. ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφες, διατυπωμένες στην Ελληνική γλώσσα και να μην περιέχουν ξέσματα, διαγραφές, όρους, αιρέσεις ή επιφυλάξεις. 7.2 Όροι, αιρέσεις ή επιφυλάξεις καθιστούν την προσφορά απαράδεκτη και οδηγούν στην απόρριψή της χωρίς καμία άλλη έρευνα ή διατύπωση. 7.3 Όλα τα έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες ιδιοκτήτες υπογράφονται πάντα από τους ιδίους είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου είτε από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και μονογράφονται ανά φύλλο. Στον φάκελο θα

7 αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού, το όνομα ή επωνυμία του διαγωνιζόμενου, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax του. 7.4 Εάν προσφέρονται από τον ιδιοκτήτη περισσότερα από ένα ακίνητα, για κάθε ένα από αυτά θα υποβληθούν ανεξάρτητες προσφορές και σε χωριστούς φακέλους. ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.1. Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 15/7/13, στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 2 ος όροφος, από 09.00π.μ έως 14.00μ.μ. Προσφορά μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου δεν θα παραλαμβάνεται. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς ταχυδρομικώς, η αποστολή γίνεται με απόδειξη (συστημένο) και πρέπει να περιέλθει στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται ανωτέρω Προσφορά μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου δεν θα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία Ο υποβάλλων την προσφορά θα πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναμο στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητα του. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9.1 Μετά τη λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών η αρμόδια επιτροπή ελέγχει όλες τις προσφορές ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6- στην παράγραφο Α. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και αποστέλλει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 6- στην παράγραφο Β. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ και Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ στην Επιτροπή Καταλληλότητας (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/96) για την επί τόπου εξέταση των προσφερομένων ακινήτων και την εκτίμηση της καταλληλότητας αυτών σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 9.2 Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών, η άνω Επιτροπή μετά από επιτόπια επίσκεψη και μελέτη του φακέλου συντάσσει Έκθεση η οποία περιέχει πλήρη αιτιολόγηση περί της καταλληλότητας ή μη των προσφερόμενων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η εν λόγω Έκθεση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή. 9.3 Η Οικονομική Επιτροπή, μετά τη λήψη της εκθέσεως της Επιτροπής Καταλληλότητας και της εισήγησης της Υπηρεσίας περί πληρότητας των προσφορών σε ότι αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνεδριάζει και αποφασίζει περί της νομιμότητας συμμετοχής των προσφερόντων στο διαγωνισμό και της καταλληλότητας ή μη των εξετασθέντων ακινήτων. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται μαζί με την έκθεση της Επιτροπής, προς όλους τους υποψηφίους. Στη συνεδρίαση αυτή η Οικονομική Επιτροπή ορίζει την ημέρα, την ακριβή ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όσους τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα και πρόκειται να μετάσχουν σε αυτήν. 9.4 Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που κρίθηκαν κατάλληλα υποβάλλουν στην Οικονομική Επιτροπή, οικονομική προσφορά με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Στην Οικονομική προσφορά θα αναγράφεται το αιτούμενο τίμημα. Επίσης θα δηλώνεται ότι το κόστος για οποιαδήποτε τυχόν δαπάνη που απαιτείται μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί απολύτως σύμφωνο με τους όρους της διακήρυξης. Η δαπάνη περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο τίμημα και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση για κανένα λόγο. Η οικονομική προσφορά θα ισχύει για έξι μήνες.

8 Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές δεν υποβάλλονται από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν αυτό στην Οικονομική Επιτροπή πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία θα υποβάλλουν την πληρεξουσιότητά τους και έχοντας μαζί ταυτότητα ή διαβατήριο ή ισοδύναμο στοιχείο, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητα τους. 9.5 Για την επιλογή μιας προσφοράς ως καταλληλότερης θα ληφθεί υπόψη η προσφερόμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο κύριων χώρων ( / τ.μ.), βάσει των επίσημων πινάκων αντικειμενικών αξιών ακινήτων. Για τη σύγκριση των προσφερόμενων ακινήτων, οι επιφάνειες των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης αυτών αντιστοιχούνται σε επιφάνεια κυρίων χώρων, ως ακολούθως: Η επιφάνεια των αποθηκών πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5. Η επιφάνεια χώρων στάθμευσης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,3. Ως επιφάνεια κύριων χώρων των προσφερόμενων ακινήτων υπολογίζεται το άθροισμα της επιφάνειας των κύριων χώρων, βάσει της τεχνικής προσφοράς και της επιφάνειας των αποθηκών και των χώρων στάθμευσης, πολλαπλασιασμένης με τους ως άνω συντελεστές. 9.6 Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες μειοδοτούν προφορικά στην αρχική έγγραφη προσφορά. Η προφορική μειοδοτική προσφορά τροποποιεί την ανοιγόμενη προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου. Κάθε προσφορά εγγράφεται στο πίνακα μειοδοτικού διαγωνισμού κατά τη σειρά που εκφωνείται, ταυτόχρονα με το όνομα του μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους. Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της προφορικής μειοδοσίας δεν γίνει καμία νέα μειοδοσία, ως αιτούμενο τίμημα θεωρείται αυτό που ζητήθηκε με την αντίστοιχη έγγραφη οικονομική προσφορά. 9.7 Η διαδικασία της προφορικής μειοδοσίας ολοκληρώνεται, όταν ουδείς εκ των διαγωνιζόμενων βελτιώσει την τελευταία του προσφορά. Με τη λήξη της διαδικασίας, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει πίνακα με τις τελικές προσφορές των διαγωνιζομένων. 9.8 Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Οικονομική Επιτροπή και τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του. 9.9 Η Οικονομική Επιτροπή, εφόσον κρίνει συμφέρουσα την προσφορά του μειοδότη, αποφασίζει την κατακύρωση της δημοπρασίας χωρίς καθυστέρηση και πάντως εντός δεκαημέρου από την διενέργειά της. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού αντιρρήσεις υποβάλλονται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία δημοσίευσή της. Αντιρρήσεις κατά των αποτελεσμάτων των διαφόρων φάσεων του διαγωνισμού και κατά της απόφασης κατακύρωσης υποβάλλονται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής δια του πρωτοκόλλου Περιφερειάρχη, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Οι αντιρρήσεις κατά της συμμετοχής, διαγωνιζόμενου στο διαγωνισμό κοινοποιούνται από τον ενιστάμενο επί ποινή απαράδεκτου, υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφονται. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 11.1 Εάν η αρμόδια Οικονομική Επιτροπή κρίνει ασύμφορο το τίμημα το οποίο επετεύχθη κατά τη δημοπρασία ή εάν προβλέπει περαιτέρω συναγωνισμό ή ακόμα εάν πριν κοινοποιηθεί η έγκριση στον τελευταίο μειοδότη, επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή, στην Οικονομική Επιτροπή νέα προσφορά από πρόσωπο δικαιούμενο να συμμετάσχει

9 στη δημοπρασία υπό την προϋπόθεση ότι η νέα αυτή προσφορά είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερη εκείνης η οποία έχει επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία, τότε η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με ανώτατο όριο τιμήματος το επιτευχθέν κατά τη δημοπρασία ή το ποσό της νέας προσφοράς Επίσης, η δημοπρασία επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν εμφανισθεί κανένας μειοδότης Η Περιφέρεια Αττικής σε περίπτωση μη κατακύρωσης ή επανάληψης ή ματαίωσης της δημοπρασίας δεν υποχρεούται σε καμία αποζημίωση. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 12.1 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου που επελέγη για αγορά, καλώντας τον ταυτοχρόνως να προσκομίσει πλήρεις τίτλους κυριότητας, μαζί με τα πιστοποιητικά μεταγραφής και βαρών, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. Οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν επικυρωθεί ή εκδοθεί αντιστοίχως τον τελευταίο μήνα προ της προσκομίσεώς τους Εάν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση κηρύσσεται έκπτωτος ο ιδιοκτήτης, καταπίπτει δε υπέρ της Περιφέρειας Αττικής η κατατεθείσα εγγύηση και ο Διαγωνισμός επαναλαμβάνεται Εάν οι τίτλοι κυριότητας είναι ελλιπείς προσκαλείται κατά τον τρόπο αυτό ο ιδιοκτήτης του ακινήτου για τη συμπλήρωση αυτών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με την πάροδο της οποίας απράκτου επέρχονται οι προαναφερθείσες συνέπειες. Κατάπτωση της Εγγυήσεως και επανάληψη του Διαγωνισμού συνεπάγεται και η κρίση ότι τα υποβληθέντα για την απόδειξη της κυριότητας του ακινήτου στοιχεία κρίνονται ανεπαρκή Μετά τον έλεγχο της νομιμότητας των τίτλων κυριότητας, προσκαλείται με έγγραφο και επί αποδείξει ο ιδιοκτήτης του επιλεγέντος ακινήτου για την υπογραφή του πωλητηρίου συμβολαίου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας καταπίπτει η εγγύηση και ο Διαγωνισμός επαναλαμβάνεται Εάν εντός διμήνου από την προσκόμιση του τελευταίου ζητηθέντος τίτλου κυριότητας η Περιφέρεια Αττικής δεν καλέσει των πωλητή για την υπογραφή του συμβολαίου της αγοραπωλησίας, ο τελευταίος απαλλάσσεται, εφόσον δηλώσει τούτο εγγράφως, από κάθε υποχρέωσή του, οπότε αναλαμβάνει και την εγγύηση που κατέθεσε. ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Κατά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας, ο πωλητής που θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει στην Περιφέρεια, επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πλην των άλλων αναγκαίων εκ του νόμου δικαιολογητικών για την υπογραφή του συμβολαίου και τα παρακάτω πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών ότι δεν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση και περί μη λύσεως της εταιρείας και ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση ή για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 14.1 Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του ακινήτου, έτοιμου προς χρήση από την Περιφέρεια, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την κατακύρωση της δημοπρασίας.

10 14.2 Ο ιδιοκτήτης προκειμένου να λάβει χώρα η παράδοση του ακινήτου, θα πρέπει να υποβάλλει στην Περιφέρεια Αττικής: Α. Όλες τις απαραίτητες μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ κλπ) Β. Όλες τις άδειες που απαιτούνται για τη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς κατασκευή και λειτουργία κτιρίου Η παραλαβή διενεργείται από την Επιτροπή Καταλληλότητας εντός μηνός μετά από τη μεταγραφή του συμβολαίου. Για την παραλαβή συντάσσεται Πρωτόκολλο εις διπλούν εκ των οποίων το ένα αντίγραφο υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας και το άλλο λαμβάνει ο πωλητής. ΑΡΘΡΟ 15 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για τη μη έγκαιρη και εντός των προθεσμιών παράδοση του ακινήτου, ο πωλητής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας ίσης προς το 0,3 «τοις χιλίοις» επί του τιμήματος, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Το τίμημα θα είναι πιστούμενο και θα καταβληθεί ως εξής: Με τη μεταγραφή του συμβολαίου αγοράς θα καταβληθεί ποσό ίσο με το 50% του τιμήματος. Με την παραλαβή του ακινήτου από την Περιφέρεια, θα καταβληθεί ποσό ίσο με το 50% του τιμήματος (πλήρης εξόφληση). Το τίμημα υπόκειται στις εξής νόμιμες κρατήσεις : Υπέρ του Μ.Τ.Υ.Π. ποσοστό 3% σύμφωνα με το Π.Δ. 422/1981 Υπέρ χαρτοσήμου ποσοστό 2% στην ανωτέρω κράτηση του Μ.Τ.Υ.Π. Ποσοστό 20% υπέρ του Ο. Γ. Α. στο χαρτόσημο Οι κρατήσεις αυτές βαρύνουν τον πωλητή. ΑΡΘΡΟ 17 Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει καμία ευθύνη αποζημιώσεως σε περίπτωση τυπικής ή ουσιαστικής απόρριψης προσφοράς ή τροποποίησης της διαδικασίας συντέλεσης του, δια του παρόντος, διαγωνισμού αγοράς ενός ακινήτου ή ματαίωσης της αγοράς σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αγοράς και για οποιοδήποτε λόγο και κανένας από αυτούς που έλαβαν μέρος σε αυτόν, δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημιώσεως, άλλως με την αποδοχή των όρων της παρούσας ρητά αποδέχεται όλοι οι διαγωνιζόμενοι ότι παραιτούνται από κάθε τυχόν υφιστάμενο τέτοιο δικαίωμά τους. ΑΡΘΡΟ 18 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Η επιλογή του συμβολαιογράφου που θα συντάξει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια Αττικής. Οι δαπάνες για την αμοιβή του συμβολαιογράφου που θα συντάξει το συμβόλαιο αγοραπωλησίας (αμοιβή ανάλογα με τα φύλλα του συμβολαίου) και των λοιπών τελών και δαπανών για τη σύνταξη του συμβολαίου καθώς και η τυχόν δαπάνη για την παράσταση στο συμβόλαιο Δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής, θα βαρύνουν τον πωλητή. Τον πωλητή βαρύνουν πάσης φύσεως δαπάνες εκτίμησης του ακινήτου, τυχόν φόρων, τελών μεταβίβασης και μεταγραφής κ.λ.π. καθώς και οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης Διακήρυξης, τόσο της αρχικής δημοπρασίας όσο και των τυχών επαναληπτικών της.

11 Αποκλείεται η καταβολή από την Περιφέρεια Αττικής μεσιτικών δικαιωμάτων. ΑΔΑ: ΒΕΖΧ7Λ7-Η4Π ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΕΣΧΗΜΕΝΩΝ Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από την Περιφέρεια Αττικής, μη τήρηση των υπεσχημένων, σε σχέση με τις εργασίες, την ποιότητα των υλικών και κατασκευών έως και την προθεσμία της παραλαβής και παράδοσης του κτιρίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η Περιφέρεια Αττικής μπορεί πέραν της προβλεπομένης κατάπτωσης της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής ή ποινικών ρητρών, να ασκήσει κάθε δικαίωμά της που προβλέπεται από τον Αστικό Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 20 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Περιφέρεια Αττικής μπορούν να γίνουν είτε με δικαστικό επιμελητή είτε με υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής είτε δια συστημένης επιστολής είτε με FAX, στον αριθμό που έχει δηλώσει ο πωλητής στην προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για οποιαδήποτε διαφορά η οποία τυχόν προκύψει από την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στο συμβόλαιο αγοράς αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για περισσότερες πληροφορίες, όπως και για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, στον 2 ο όροφο Τμήμα Περιουσίας, τις ώρες 10:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα: , , και , ή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Λιλίκα Βασιλάκου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 13 ΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 14-10-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 15935 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Ροδίτου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 16/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25169 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/03/2011, Πέμπτη, 11:00 πμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ιωάννινα 2/10/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7553 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ελ. Βενιζέλου 4 - Ιωάννινα 45444 2651054500 fax:2651054547 ΜΙΣΘΩΣΗ: «Ενοικίαση γραφείων ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΟΙΚ. 3772/09-09-2009 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Β Ν.Ε. 31/07-09-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ύδρα 3/12/2015 Αρ. Πρωτ. 4342 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Δ/Ξ Υ/Φ «ΥΔΡΑ ΙΙ» Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακηρύττει Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς

Διακηρύττει Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 11 / 06 /2015 Αρ. Πρωτ.: 119694 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59 100 Πληροφορίες : Πεντεφούντα

Διαβάστε περισσότερα

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας

1. Να βρίσκεται στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μερόπης του Δήμου Οιχαλίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελιγαλά 13-03-2015 ΝΟΜΟΣ: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 2460 ΔΗΜΟΣ: ΟΙΧΑΛΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου Τηλέφωνο:2724360300/

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 1 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 4/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 27707 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜ. : 509 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 104009 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 15-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.οικ.506155/6602 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Πύργος 06-02-2015 Α.Π.: 128Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Τ.Κ.: 117 43, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Ροδίτου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΥΜ7Λ1-ΛΩΑ Τρίπολη 15-02-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΑΔΑ: ΩΔΒ7ΩΞ0-ΔΜ5 Καναλλάκι:30-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.:14238 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΓΑΣ Λαμβάνοντας υπ όψιν: Την υπ αριθμ. 125/2015

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αργοστόλι 14/06/2013 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 26363 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 2-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 24432 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας : 23-08-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 21614 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ.Διεύθυνση: Οινόης 6 Ταχ.Κώδικας : 19007 Μαραθώνας Τηλέφωνο : (22940) - 69258, 67777

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 20/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 20/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π & Α» ΚΥΡΙΑΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Ταχ Διεύθ : Μεσογείων 24 Τ.Κ 115 27 Αθήνα 26/05/2015 Τηλ & Fax : 2107752180 Αριθμ.Πρωτ. 7298 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Π Ο Λ Υ Γ Υ Ρ Ο Υ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 26-09-2013 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ. : 19755 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» (βάσει της υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Διακηρύττει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Διακηρύττει ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 11/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 119733 Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Σελ. 1/8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 4903/30-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ(ΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖ4691ΩΓ-Ζ0Φ ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΑΠ: Γ31/661/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ ΕΤΑΜ 1.Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ιακηρύσσει ότι:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ιακηρύσσει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες: 13-8-2013 Αριθµ. πρωτ.: 22715 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιακηρύσσει ότι: ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης 08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλλύρα 07-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 97 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Φιλλύρα Ταχ. Κώδικας : 69 300 : 25313 52802 & 52800 Fax : 25313 52808 E-mail : filyra@0924.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ. α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) και τον Ν.3130/2003. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝΔΟΣ 15-4-2011 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ Αριθ.πρωτ : 10537 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός ακινήτου στην

Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση ενός ακινήτου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Λάρισα 22-05-2012 Αριθμ. Πρωτ: 45152 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΝΟΣ (1) ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ

«Διακήρυξη διενέργειας δημόσιας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση σιδηρού εξοπλισμού της Π.Ε. Ημαθίας». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΖΔ7ΛΛ-ΖΗΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Βέροια 18-06 -2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 14/10/2015 Αρ. Πρωτ: 5097 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 1122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΑΩΗΟ-ΤΛΤ. Ερμούπολη 15-5-2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ κ.ε.ε. ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦΑΩΗΟ-ΤΛΤ. Ερμούπολη 15-5-2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ κ.ε.ε. ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΑΩΗΟ-ΤΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σύρος. 15-05-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 13902 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι :

Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου Ηγουμενίτσας Διακηρύσσει ότι : ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΑΚΠΠΟ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ο Πρόεδρος του ΠΑΚΠΠΟ Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 08 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ. : 44082 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ THΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κροκιδά 2 Ταχ.Κώδικας: 20100 Πληροφορίες: Αγλαΐα Κεφάλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα