ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ 1 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 1 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ 1 ΑΙΤΗΣΗ 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 3 ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 7.1. Απαιτούµενα Προσόντα και ικαιολογητικά Υποψηφίων Μεταπτυχιακού 4 Διπλώματος Ειδίκευσης 7.2. Κριτήρια επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 6 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Αριθµός µαθηµάτων Χρόνος Περάτωσης Μαθηµάτων Παρακολούθηση- Διδασκαλία Μαθημάτων Αξιολόγηση Μαθηµάτων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών Θέματα λογοκλοπής Βαθμός Μ.Δ.Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Π.Μ.Σ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Μ.Δ.Ε ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 19

3 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Περιβάλλοντος διέπονται από: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/08 2. Tις διατάξεις της παραγρ.11 του άρθρου 80 των μεταβατικών διατάξεων του Ν.4009/ Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 4. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Μηχανικής. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και των εφαρμογών τους στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική: Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του Ελλαδικού χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης πόρων και ποιότητας περιβάλλοντος και στην προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των πόρων της χώρας Στη συμβολή στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία οικολογικών και μηχανικών περιβαλλοντικών συστημάτων Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό της ίδρυσης του. 3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Το ΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο στην «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή», «MSc in Ecological Engineering and Climatic Change» 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβαλλοντικών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων πανεπιστημίων 1

4 της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές των ανωτέρω ιδρυμάτων στο τελευταίο έτος σπουδών τους υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι την τελευταία ημέρα της προβλεπόμενης προθεσμίας για την εγγραφή τους στο σχετικό ΠΜΣ. 2. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από γραπτή εξέταση σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική και συνέντευξη με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ορίζονται σύμφωνα με το Ν.3685/08. Λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής καθώς και συμπληρωματικά κριτήρια καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Περιβάλλοντος. Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος που συγκροτείται μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. 3. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, αποφασίζει ανάλογα µε το Τµήµα προέλευσης των υποψηφίων, τα τυχόν επιπλέον µαθήµατα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν και στα οποία θα πρέπει να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Τα µαθήµατα αυτά επιλέγονται από τον πίνακα µαθηµάτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος µπορεί επίσης µε τεκμηριωμένη απόφασή της να απαλλάσσει υποψηφίους από την παρακολούθηση υποχρεωτικών και κατ επιλογήν µαθηµάτων του Π.Μ.Σ., εφόσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς συναφή µαθήµατα σε άλλες μεταπτυχιακές τους σπουδές. 5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε ορίζεται ως η λήξη του χειμερινού εξαμήνου (απόφαση Συγκλήτου Παν/μιου Αιγαίου) του επόμενου ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής. 2

5 6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η λειτουργία του Π.Μ.Σ. διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/ , τ. Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/ , τ. Α ) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/ τ. Α ) και την Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/ τ. Β ), διατάξεις της παραγρ.11 του άρθρου 80 των μεταβατικών διατάξεων του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 159/ , τ. Α ), τις αποφάσεις της Σ.Ε.Σ. και από τις ειδικότερες λεπτομέρειες του παρόντος Κανονισµού. Ζητήματα που δεν καλύπτονται από τις προβλέψεις και αποφάσεις των ανωτέρω νόμων και οργάνων ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι: α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. β) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Περιβάλλοντος γ) Ο Διευθυντής Σπουδών του Π.Μ.Σ. ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνεται µε βάση τα κριτήρια του Ν. 3685/2008 και την διαδικασία που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ και περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό. Προς το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους οι Τοµείς ανακοινώνουν στη Γ.Σ.Ε.Σ. των Τμημάτων τον αριθµό νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης που μπορεί ο Τοµέας να προσφέρει µε βάση: Τις δυνατότητες επίβλεψης διπλωματικών από µέλη ΕΠ λαµβάνοντας υπόψη τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, Τις υπάρχουσες υλικοτεχνικές δυνατότητες του Τμήματος H Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνει την προκήρυξη Μάρτιο-Απρίλιο κάθε έτους. Η προκήρυξη ορίζει και τον συνολικό αριθµό νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Διπλώματος 3

6 Ειδίκευσης που µπορούν να γίνουν δεκτοί από το Τμήμα στα πλαίσια του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. Το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης θέσεων και επιλογής για το Π.Μ.Σ. εναρμονίζεται µε τον χρονισµό που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει ως εξής: 1. Προκήρυξη θέσεων και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης : Απρίλιος Μάιος 2. Υποβολή αιτήσεων για υποψηφιότητα στο Π.Μ.Σ.: Μάιος - Ιούνιος 3. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς από επιβλέποντες και έγκριση από Τοµείς: Ιούνιος - Σεπτέμβριος 4. Τελική απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ.: Ιούλιος - Σεπτέμβριος Η τελική επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών/τριων για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης ολοκληρώνεται πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ώστε να µπορούν οι υποψήφιοι να εγγράφονται στα µεταπτυχιακά µαθήµατα του χειμερινού εξαµήνου, Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε εφημερίδες και στις ιστοσελίδες του ΠΜΣ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καταβάλλεται προσπάθεια για να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα Απαιτούμενα Προσόντα και ικαιολογητικά Υποψηφίων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Συγκεκριμένα: Αίτηση προς το Π.Μ.Σ. Τρεις (3) φωτογραφίες Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος - Σε περίπτωση τελειόφοιτου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, η φόρμα των οποίων είναι καθορισμένη από το ΠΜΣ 4

7 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται/διαπιστώνεται: - από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική -με την προσκόμιση ενός από τα Αποδεικτικά Αγγλικής Γλώσσας, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Α, ή -με την προσκόμιση αποδεικτικού λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σχετική με το ΠΜΣ (εάν υπάρχουν) Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. Η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΠΜΣ. Για την εξεταστέα ύλη στo αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας, και τη φόρμα της συστατικής επιστολής καθώς και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία και στον ιστότοπο του ΠΜΣ Κριτήρια επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Η επιλογή των υποψηφίων για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνεται βάσει των ακολούθων κριτηρίων: Βαθμός Πτυχίου, Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση, Καλή γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας), Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, Αξιολόγηση συστατικών επιστολών, Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Απόδοση κατά τη γραπτή εξέταση Απόδοση κατά την προσωπική συνέντευξη Διευκρινίζεται ότι για τους υποψηφίους που προβλέπουν να έχουν λάβει το πτυχίο τους έως την τελευταία ημέρα των εγγραφών στο ΠΜΣ, ως "βαθμός πτυχίου" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί. 5

8 7.3. Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 1. Υποβολή Αιτήσεων: Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλονται στις Γραμματείες των Π.Μ.Σ. Η πρόταση επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων. Διευκρινίζεται ότι για τους υποψηφίους που εκτιμούν ότι θα έχουν λάβει το πτυχίο τους έως την τελευταία ηµέρα των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. ως "βαθµός πτυχίου" µπορεί να χρησιμοποιηθεί ο µέσος όρος της βαθµολογίας µαθηµάτων που έχουν ολοκληρωθεί. Αν τέτοιοι υποψήφιοι επιλεγούν, μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. υπό τον όρο ότι θα έχουν λάβει το πτυχίο τους έως την τελευταία µέρα των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. 2. Έγκριση από Γ.ΣΕ.Σ.: Οι συνολικές επιλογές της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων πρέπει να εγκριθούν από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 8.1. Αριθµός µαθηµάτων Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό εαρινό χειμερινό). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών δέκα (10) μαθήματα από τα δεκαέξι (16) που προσφέρονται συνολικά. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως: α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) προσφερόμενων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα. Β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) 6

9 προσφερόμενων μαθημάτων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα. Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως: Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑTA ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS Περιβαλλοντική Υδραυλική 6 Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης 6 Εφαρμοσμένη Οικολογία και Μηχανική 6 Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση Λήψη Αποφάσεων 6 Σεμινάριο Μέθοδοι Έρευνας (Personal Project) 6 Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή Ι 6 Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας 6 Οικοτοξικολογία 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων 6 Μέθοδοι Εκτίμησης και Τεχνολογία Μείωσης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 6 Περιβαλλοντική Χημεία και Ανάλυση 6 Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή ΙΙ 6 Περιβαλλοντικά Τεχνικά Έργα (Personal Project) Εκπαιδευτική Εκδρομή 6 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σχεδιασμός Έργων 6 Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 6 Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ΣΥΝΟΛΟ Α, Β & Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90 ECTS Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 μονάδων ECTS σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορούν να αναγνωριστούν πιστωτικές μονάδες από άλλα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλα 7

10 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (Άρθρο 38, παρ. 4 του Ν. 4009/2011). Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση της Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων Χρόνος Περάτωσης Μαθηµάτων Η µέγιστη χρονική διάρκεια επιτυχούς περάτωσης του υποχρεωτικού κύκλου µαθηµάτων του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάµηνα σε τρεις (3) εξεταστικές περιόδους. Συγκεκριμένα: Περάτωση υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Ιανουάριος Δήλωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής (θέμα, Επιβλέπων Καθηγητής) : τέλος Μαρτίου Περάτωση υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Ιούνιος Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου: Φεβρουάριος Εξεταστική εαρινού εξαμήνου: Ιούνιος Δεύτερη εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας: Σεπτέμβριος Υποβολή της πρότασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής για έγκριση στον επιβλέποντα και τη ΓΣΕΣ : Σεπτέμβριος Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής και Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής: οι δύο (2) τελευταίες εβδομάδες της εξεταστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το ΠΜΣ ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό αποφασίζεται κάθε έτος από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στο ΠΜΣ και έχει δικαίωμα να ζητήσει με αίτησή του: άδεια αναστολής της φοίτησης, για την οποία προβλέπεται ανώτερο χρονικό όριο αυτό των 12 μηνών, παρακολούθησης των μαθημάτων, εκπόνησης της μεταπτυχιακής του εργασίας και άλλων υποχρεώσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στην Γ.Σ.Ε.Σ. 2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. όπου θα αναφέρεται ότι κατά την διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του. Η φοιτητική ιδιότητα, αποκτάται μετά την λήξη της αναστολής αυτόματα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια δε δικαιούνται αναστολή φοίτησης. 8

11 Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή και είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται στην χρονική διάρκεια φοίτησης 8.3. Παρακολούθηση-Διδασκαλία Μαθημάτων Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών δέκα (10) μαθήματα από τα δεκαέξι (16) που προσφέρονται συνολικά. Η δήλωση των μαθημάτων αυτών πραγματοποιείται μαζί με την εγγραφή τους σε κάθε εξάμηνο και η παρακολούθηση τους είναι υποχρεωτική. Σε κάθε εξάμηνο δικαιολογούνται μόνο έξι (6) ωριαίες απουσίες για κάθε μάθημα. Σε περίπτωση υπέρβασης των απουσιών αυτών, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει ξανά το συγκεκριμένο μάθημα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος καταβάλλοντας δίδακτρα. Εκτός από τον υποχρεωτικό αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, οι φοιτητές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν και όποιο άλλο μάθημα προσφέρεται ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους: - ως απλοί ακροατές, χωρίς υποχρεώσεις απέναντι στο ΠΜΣ - ως κανονικά εγγεγραμμένοι φοιτητές με υποχρεωτική παρουσία στις διαλέξεις του μαθήματος και υποχρέωση αξιολόγησής και βαθμολόγησής τους. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος δεν συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου. Με την επιτυχή αξιολόγηση του μαθήματος χορηγείται στους φοιτητές αντίστοιχη βεβαίωση (Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης) η οποία αναφέρει τον τελικό βαθμό του μαθήματος και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) που του αναλογούν. Σε περίπτωση υπέρβασης των δικαιολογημένων απουσιών του μαθήματος οι φοιτητές, ΜΟΝΟ εάν το επιθυμούν, το παρακολουθούν εκ νέου το επόμενο ακαδημαϊκό έτος καταβάλλοντας δίδακτρα. Στην περίπτωση που δεν το επιθυμούν δεν χορηγείται η Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται είτε αυτόνομα ανά ΠΜΣ είτε, κατά περίπτωση, σε συνδιδασκαλία με άλλα ΠΜΣ του Τμήματος ή της Σχολής Περιβάλλοντος καθώς και με το 9

12 Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος 8.4. Αξιολόγηση Μαθηµάτων Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κλπ.). Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών και φοιτητριών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10). Σε περίπτωση αποτυχίας σε µάθηµα παρέχεται η δυνατότητα δεύτερης εξέτασης το Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα το οποίο έχει δηλωθεί για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης διακόπτεται η συνεργασία του φοιτητή με το ΠΜΣ. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα το οποίο έχει δηλωθεί ως επιπλέον των προαπαιτούμενων για την απόκτηση ΜΔΕ, δεν χορηγείται η Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν εκπληρώσει τις συνολικές υποχρεώσεις του εντός της προβλεπόμενης μέγιστης χρονικής διάρκειας διακόπτεται η συνεργασία του φοιτητή με το ΠΜΣ, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα µαθήµατα που παρακολούθησε κατά την διάρκεια της φοίτησης του. 8.5 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής (ΜΔΔ). Η ΜΔΔ είναι μια προσεκτικά διαρθρωμένη ακαδημαϊκή εργασία, 100 περίπου σελίδων, η οποία παρουσιάζει μια πρωτότυπη ερευνητική υπόθεση, επαρκώς τεκμηριωμένη από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Θα πρέπει να έχει σημαντική ερευνητική διάσταση και να εντάσσεται στα πλαίσια και σκοπούς του ΠΜΣ Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή. Η συγγραφή της γίνεται κάτω από τη καθοδήγηση του επιβλέποντος. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει με τη ΜΔΔ να αποδείξει ότι διαθέτει ικανοποιητική εμπειρία και επάρκεια στην επιλεγείσα ερευνητική περιοχή, πειραματική ή/και θεωρητική. 10

13 Υποχρεώσεις του φοιτητή 1. Αναζήτηση επιβλέποντος καθηγητή κατά την αρχή του εαρινού εξαμήνου. 2. Δήλωση θέματος και επιβλέποντος καθηγητή στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέχρι το τέλος Μαρτίου για έγκριση από ΓΣΕΣ. 3. Προετοιμασία πρότασης σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 4. Υποβολή της πρότασης για έγκριση στον επιβλέποντα και τη ΓΣΕΣ του Σεπτεμβρίου 5. Ανάπτυξη σχεδίου εργασιών και χρονοδιαγράμματος 6. Προετοιμασία τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης και υποβολή στον επιβλέποντα 7. Ολοκλήρωση πειραματικών ή/και θεωρητικών εργασιών 8. Αναζήτηση ημερομηνίας υποβολής και εξεταστών 9. Ολοκλήρωση συγγραφής 10. Υποβολή και αναζήτηση ημερομηνίας δημόσιας υποστήριξης 11. Δημόσια υποστήριξη Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής του διατριβής αποτιμάται μεταξύ επτακοσίων πενήντα (750) και εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου, η μέση ωριαία απασχόληση την εβδομάδα υπολογίζεται τριάντα δυο (32) έως τριάντα έξι (36) ώρες κατά προσέγγιση. Η βαθμολόγηση της διπλωματικής αρθρώνεται στις εξής ενότητες (σε παρένθεση το ποσοστό βαρύτητας στην βαθμολόγηση): στόχος διάρθρωση- βιβλιογραφική έρευνα ( 20% ) ανάπτυξη μοντέλου, πειράματος, πλαισίου ανάλυσης ( 30% ) ανάλυση αποτελεσμάτων και συζήτηση ( 20% ) συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική επέκταση ( 10% ) παρουσίαση εργασίας (20%) Η διπλωματική διατριβή δύναται να είναι, εκτός της Ελληνικής και στην Αγγλική γλώσσα. 11

14 Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή - όπου αναφέρει το θέμα της διπλωματικής εργασίας, και τα ονόματα των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.. Στην τριμελή αυτή επιτροπή συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Μετά το πέρας της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, οι υποψήφιοι παραδίδουν το τελικό αντίτυπό της στα μέλη της εξεταστικής Επιτροπής και στη Γραμματεία του ΠΜΣ και προβαίνουν στη δημόσια υποστήριξη της τις δύο (2) τελευταίες εβδομάδες της εξεταστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος κάθε ακαδημαϊκού έτους. Καθυστέρηση ΔΕΝ επιτρέπεται. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ πριν την υποστήριξή της υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι ΚΑΝΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που καταθέτουν δεν είναι προϊόν λογοκλοπής. Επίσης θα πρέπει να δηλώσουν ότι κατανοούν ότι, εάν διαπιστωθεί λογοκλοπή από την τριμελή επιτροπή, αυτεπάγγελτα διακόπτεται η συνεργασία τους με το ΠΜΣ. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής γίνεται από την παραπάνω Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μ.Δ.Ε. διακόπτεται η συνεργασία του φοιτητή με το Π.Μ.Σ. Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο cd σε μορφή (pdf) και ένα (1) αντίτυπο cd σε μορφή (pdf) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 12

15 8.6 Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους πρόσφατους απόφοιτους του ΠΜΣ δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχουν σε Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση, σε πανεπιστήμια ή φορείς του εξωτερικού, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής κάθε Προγράμματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής: 1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές - Η μετακίνηση του φοιτητή στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος των δυο πρώτων εξαμήνων και εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ΠΜΣ (επιτυχής ολοκλήρωση συνόλου μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, πλήρης τακτοποίηση διδάκτρων κ.τ.λ.), - Η σύμφωνη γνώμη του Τμηματικού Υπευθύνου του Προγράμματος Ανταλλαγής, του Επιβλέποντα Καθηγητή της ΜΔΔ, του Δ/ντη του ΠΜΣ καθώς και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ως ελάχιστος χρόνος συμμετοχής ορίζονται οι δυο (2) μήνες και ως μέγιστος οι έξι (6) μήνες. Για τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής παρέχεται από τη ΓΣΕΣ παράταση των σπουδών του χωρίς επιπρόσθετη καταβολή διδάκτρων στο ΠΜΣ, η οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το μέγιστο χρονικό διάστημα της Σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ φοιτητή, Παν/μιου Αιγαίου και φορέα υποδοχής. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει το τελικό κείμενο της ΜΔΔ και να υποστηρίξει δημόσια την εργασία του το αργότερο μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από τη λήξη του Προγράμματος και την επιστροφή του στο Παν/μιο. Η ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης και της επιτυχούς εξέτασης από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής ορίζεται ως ημερομηνία ανακήρυξης του μεταπτυχιακού φοιτητή. 2. Απόφοιτοι Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι πρόσφατα απόφοιτοι, στο 1 ο έτος αποφοίτησης τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτηση τους, την οποία έχουν υποβάλλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών τους. Στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους απονέμονται: - 20 μονάδες ECTS για τρίμηνη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 13

16 - 30 μονάδες ECTS για εξάμηνη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 8.7. Θέματα Λογοκλοπής Λογοκλοπή θεωρείται η ιδιοποίηση μιας ιδέας, μιας εργασίας, ενός γραπτού κ.τ.λ., χωρίς να υπάρχει πλήρης βιβλιογραφική αναφορά στο δημιουργό του. Λογοκλοπή επίσης θεωρείται η οποιαδήποτε παρέµβαση τρίτων στο περιεχόμενο ή τη δοµή της εργασίας (χωρίς σχετική αναφορά) ή η ανάθεση της συγγραφής της εργασίας σε τρίτους. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό παράπτωµα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και συνεπάγεται κυρώσεις, που, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του παραπτώματος, την οποία κρίνει η ΓΣΕΣ, µπορεί να κυµαίνονται από το µηδενισµό της συγκεκριμένης εργασίας, την αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα, μέχρι και την οριστική διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το μητρώο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Επίσης, σε περίπτωση λογοκλοπής ή άλλης μείζονος σημασίας παράβασης των ισχυόντων κανονισμών, (π.χ. αντιγραφή σε γραπτές εξετάσεις κλπ), το Τμήμα με τα θεσμοθετημένα όργανά του και κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του επιβλέποντος ή/και του Διευθυντή του ΠΜΣ διατηρεί το δικαίωμα στέρησης απονεμηθέντος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης για πέντε (5) χρόνια. Για την ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και την αποφυγή οποιονδήποτε θεμάτων λογοκλοπής, στο Παράρτημα Β παρατίθεται ένας οδηγός (Κώδικας Ηθικής και Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας) στον οποίο οι φοιτητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή Βαθμός Μ.Δ.Ε. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 10 μαθήματα και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής. Ο τελικός βαθμός ανακήρυξης του Μ.Δ.Ε. προκύπτει διαιρώντας το άθροισμα των γινομένων των διδασκόμενων μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές τους, με το άθροισμα των συντελεστών αυτών. Συγκεκριμένα: τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε τρεις και άνω εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και στα οποία αποδίδονται έξι (6) πιστωτικές μονάδες, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή ένα (1), 14

17 η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή στην οποία αποδίδονται τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή πέντε (5) Όσον αφορά στα μαθήματα που αναγνωρίζονται, με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα ο βαθμός τους συνυπολογίζεται στο βαθμό του Μ.Δ.Ε. Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. 9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων κατ έτος για το Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε (30). 10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). 11. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Π.Μ.Σ. Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. είναι: Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ ανά φοιτητή Μ.Δ.Ε. ανά έτος και καταβάλλονται ως εξής: o 500,00 ως προκαταβολή με την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο. Καθώς το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται απαραίτητο για την κατοχύρωση της θέσης του υποψηφίου στο ΠΜΣ δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη παρακολούθησης. o 750,00 με την εγγραφή στο χειμερινό εξάμηνο o 750,00 με την εγγραφή στο εαρινό εξάμηνο Το ύψος των διδάκτρων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και έγκριση από τη Σ.Ε.Σ. του Π.Α. Ερευνητικά προγράμματα και παροχή υπηρεσιών Ο τακτικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου Επιχορηγήσεις και δωρεές 15

18 12. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Μ.Δ.Ε Στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. μπορεί να χορηγούνται υποτροφίες ο συνολικός αριθμός των οποίων, καθώς και το ύψος αυτών θα καθορίζονται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντη του ΠΜΣ. Επίσης σε κάθε πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι ήδη υπότροφός του, υποτροφία ποσού 1900 ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., Ν.2083/92 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2413/96 άρθρο 41 παρ. 5 και τις επιφυλάξεις του Π.Δ. 188/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται με νεώτερες αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος στα πλαίσια του νόμου, του ΕΚΛ του Π.Α. και των αποφάσεων της Σ.Ε.Σ. του Π.Α. 16

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας Καλή γνώση: Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. BULATS English Language Test, βαθμολογία 60 74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) The British Council IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES). (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL. CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) COMMUNICATOR και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL COMMUNICATOR και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL COMMUNICATOR (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2). ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 17

20 Michigan State University Certificate of English Language Competency (MSU CELC): CEF B2. Test of Interactive English, B2 + Level. Test of Interactive English, B2 Level 18

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, το οποίο πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό ς Κ α ν ο ν ι σ μ ό ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Σ π ο υ δ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών

Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ» Κανονισμός σπουδών Σκοπός Το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΤΟΣ 2015-2016 Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος Κόρινθος, 6 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική»

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής. Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα Μέρος Ι... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/29633 (ΦΕΚ 801/ τ.β /28.5.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα).

Διαβάστε περισσότερα