ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 27ης Οκτωβρίου 2007 σε περιοχές του Νομού Ηλείας Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5219/ απόφασης Υφυπουργού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός ερ γασιών μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Ερ γασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δι καιολογητικά Αναγνώριση του νερού «Ζαρός» προέλευσης περι οχής Δήμου Ζαρού πηγής υδροληψίας «Αμάτι» σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαι τα πτωχή σε νάτριο Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ανώτατου ορί ου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση εργα σίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανή σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σύσταση θέσεων στο Δήμο Λεβαδέων Νομ. Βοιωτίας. 5 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού κατηγορίας ΤΕ στην Δροσατάκη Στυλιανή του Ιωάννη και της Ουρανίας Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κής Λειτουργού στην Αναστασοπούλου Λουίζα του Περικλή Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος OLANZAPINE/JACOBSEN Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος LEVOOLIC Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προ ϊόντος TACTROL ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ 87967/9952/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερι κών Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 7254/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8180/Π.Ε./Α32 (1) Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σει σμό της 27ης Οκτωβρίου 2007 σε περιοχές του Νο μού Ηλείας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/ ). 2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) ο οποίος κυρώνει την από πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981 και ρυθ μίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» όπως αυτό τροπο ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α/ ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά φιο του ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α) «Περί οργάνων ασκήσε ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α). 4. Τις διατάξεις του ν. 128/1975 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματοδοτικού συστήματος». 5. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων». 6. Την υπ αριθμ. Δ16α/04/773/ κοινή απόφα ση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλ. Υπουργού

2 12356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 7. Την με υπ αριθμό 50148/542/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομη χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περι στολή δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/Β/ ). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κρά τους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/ ). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμ ματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα των ενάριθμων έργων 2008ΣΕ , 2008ΣΕ και 2008ΣΕ της ΣΑΕ 069. Η προκαλούμενη δαπάνη από την επιδότηση του επι τοκίου βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/1975. Ο λογα ριασμός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπο λογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς του. Το ύψος της δαπάνης αυτής θα είναι της τάξης των Το π.δ. 81/2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α/ ) για συγχώνευ ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 11. Το π.δ. 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/Α/ ) για το διορισμό των Υπουργών και Υφυπουργών. 12. Την υπ αρ /Υ252 (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/ ) Από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί ας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 13. Την με υπ αριθμ. οικ. 7003/Α321/ (Φ.Ε.Κ. 1769/Β/ ) απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Προ θεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για επισκευή, ανακατασκευή και αυτοστέγαση κτισμάτων που επλήγησαν από σεισμό». 14. Τα με υπ αριθμ. οικ. 1917/ και οικ. 1820/ έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ηλείας. 15. Τις αυτοψίες που διενήργησε κλιμάκιο Μηχανικών της Υπηρεσίας μας στις πληγείσες περιοχές, από το σεισμό της 27ης Οκτωβρίου Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους του Ν. Ηλείας, αποφασίζουμε: 1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1. Την επέκταση κατ ανάλογο εφαρμογή των διατά ξεων της από πράξεως νομοθετικού περιεχο μένου «Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορ. Ελλάδος κλπ.», όπως αυτή κυρώ θηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α/ ), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101 Α ), 1133/1981 (Φ.Ε.Κ. 54 Α ) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α/ ) καθώς και των σχετικών κανονιστικών πράξεων όπως ισχύουν σήμερα για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων γενικά, τις οποίες προκάλεσε ο σεισμός της 27ης Οκτωβρίου 2007 στα Τ.Δ. Πύργου, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Ιωάννη, Βυτιναίικων και Κατακόλου του Δήμου Πύργου, στα Τ.Δ. Βουνάργου, Κατσαρού και Πρασίνου του Δήμου Ιαρδάνου, στο Τ.Δ. Γαστούνης του Δήμου Γαστούνης και στο Τ.Δ. Χελιδονίου του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 2. Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστα σης των ζημιών των κτιρίων, από το σεισμό της 27ης Οκτωβρίου 2007 στις πληγείσες περιοχές του Νομού Ηλείας ορίζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Πυρόπλη κτων (Τ.Α.Π.) Nομού Ηλείας. 3. Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημο σίευση της παρούσας Απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναγράφονται στην με υπ αριθμ. οικ. 7003/Α321/ απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., από τους ενδιαφερόμενους: α) Για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίσμα από Μηχανικούς της αρμόδιας Υπηρεσίας και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, ή β) Για τη χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή του κτίσμα τος, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επι θυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυ τόχρονη υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής προκειμένου να εκδοθεί Άδεια Επισκευής. 2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ Ι. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Εγκρίνεται η χορήγηση Σ.Σ. (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) για την αποκατάσταση των ζημιών των κτιρίων που προκάλεσε ο σεισμός της 27ης Οκτωβρίου 2007 στις προαναφερόμενες πληγείσες περιοχές του Νομού Ηλείας, ανάλογα με το χαρακτηρισμό τους: α. Για κτίρια που κατέρρευσαν ή κρίνονται κατεδα φιστέα ή υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα) ή είναι δομημένα από ευτελή υλικά (ωμοπλίνθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες) και τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί κατεδαφιστέα, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της αρ μόδιας Υπηρεσίας, ουσιαστική αποκατάσταση, δηλαδή επισκευή που εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους και η Σ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση. β. Για κτίρια που έχουν κριθεί επισκευάσιμα και οι ζημιές που έχουν υποστεί από το σεισμό δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων ή αφορούν κατα σκευαστικές ελλείψεις και ατέλειες και η Σ.Σ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επισκευή τους, ή ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, εφόσον ο δικαιούχος κατεδαφίσει το πληγέν κτίσμα. Κτίρια εγκαταλελειμμένα, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές και εμφανείς φθορές λόγω εγκατάλειψης (π.χ. μερική ή ολική κατάρρευση στέγης, φθορές στους τοίχους, έλλειψη πατωμάτων, καταστροφή εξωτερικών κουφωμάτων) δεν δικαιούνται Σ.Σ. Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του εγκαταλελειμμένου θα πρέπει το κτίσμα να έχει στέγη, κουφώματα να ήταν στοιχειωδώς κατοικήσιμο και ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαι ολογητικά: 1) Βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ότι είχε ρεύμα τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από το σεισμό. 2) Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και (Ε1) στην οποία να περιλαμβάνεται το πληγέν κτίσμα, για το χρονικό διάστημα πριν από το σεισμό. ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 1. Οι δικαιούχοι της Σ.Σ. θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογη τικά και εντός των προθεσμιών, που καθορίζονται στην

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με αρ. πρωτ. οικ. 7003/Α321/ Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2. Η αρμόδια Υπηρεσία που αναλαμβάνει το έργο της αποκατάστασης θα χορηγεί στους δικαιούχους Άδεια Επισκευής ή Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση ή Απο περάτωση, με την οποία θα προσδιορίζεται το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης επισκευής ή το ποσό που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος για ανακατασκευή ή αυ τοστέγαση ή αποπεράτωση. Στην Άδεια Επισκευής ή στη Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή ή Αυτοστέγαση ή Αποπεράτωση, θα ανα φέρεται το ποσό της δωρεάν κρατικής αρωγής καθώς και του ατόκου δανείου, σύμφωνα με τους όρους, που καθορίζονται παρακάτω. Η δωρεάν κρατική αρωγή θα χορηγείται στους δικαι ούχους από την αρμόδια Υπηρεσία, ενώ το άτοκο δάνειο θα χορηγείται στους δικαιούχους από τα Πιστωτικά Ιδρύματα με βάση την έγγραφη συνηγορία της αρμό διας Υπηρεσίας. 3. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο κτίριο ρυμο τομείται ή δεν μπορεί να ανακατασκευαστεί για οποι αδήποτε άλλη νόμιμη αιτία ή ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί, τότε ο ιδιοκτήτης, ή καθένας από τους συνιδιοκτήτες (εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία), δικαιούται Σ.Σ. για αυτοστέγαση με αγορά ή ανέγερση κατοικίας, ή απο περάτωση κτίσματος ιδιοκτησίας του στην ίδια ή σε άλλη πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Σε περίπτωση που κατέρρευσαν κτίσματα από το σεισμό ή κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από αυτόν με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής (εφόσον ήταν σε χώρους συνάθροισης κοινού ή είχαν επαφή με το δρό μο), χωρίς να έχουν εκδοθεί, από τις νόμιμες Επιτροπές, Εκθέσεις Αυτοψίας Κατεδαφιστέων Κτισμάτων εντός της πληγείσας περιοχής εγκρίνουμε τη χορήγηση Σ.Σ. εφόσον: α. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμα αίτη ση χορήγησης Σ.Σ. για το συγκεκριμένο κτίσμα. β. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της ύπαρξης του κτίσματος, διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του (π.χ. οικοδομική άδεια ανέγερσης της καταστραφείσας οικοδομής, φωτογραφίες, αεροφω τογραφίες κλπ.). γ. Υπάρχουν στοιχεία ότι το κτίσμα δεν ήταν εγκατα λελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Κοινωφελών Οργανισμών ή Δημοτικών ή Κοινοτικών τελών, Ε1, Ε9 κ.λπ.). δ. Η αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Αρχή βεβαιώνει ότι δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτίσματος προς αποτροπή άμεσου κινδύνου μετά το σεισμό ή προσκο μίζεται Βεβαίωση ότι το κτίσμα κατέρρευσε από το σεισμό. ΙΙΙ. ΟΡΟΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 1. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ Ή ΑΠΟΠΕΡΑΤΩ ΣΗ Η Σ.Σ. καθορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν και τη χρήση του πληγέντος κτίσματος και σύμφωνα με τα παρακάτω: α) Για κτίσματα που έχουν χρήση κατοικίας 500 ανά τ.μ. και με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 120 τ.μ., ανά χωριστή ιδιοκτησία. β) Για κτίρια που έχουν χρήση επαγγελματικού χώρου 300 ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας. γ) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από το Γ.Ο.Κ. που είναι διαμορφωμένοι ως διαμερίσματα κατοικιών ή επαγγελματικές στέγες, χορηγείται ποσό Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση των ανακατα σκευαζόμενων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων αντίστοιχα. δ) Για κτίρια που η κατασκευή τους είχε προχωρή σει μόνον μέχρι το σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 30% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση της ανακατασκευαζόμενης επιφάνειας. ε) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσεως στο δώμα οι κοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων κλπ. χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 70% της εκά στοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για τη χρηματοδότηση της ανακατασκευαζόμενης επιφάνειας. στ) Για βοηθητικούς χώρους (π.χ. οικιακές αποθήκες, αποθήκες τροφίμων, κουζίνα, λουτρό, φούρνοι, κ.λ.π.) της αυτής οικοδομής ή ευρισκόμενους στο αυτό οικόπεδο που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της δανειοδοτούμενης επι φάνειας (κύριος και βοηθητικός χώρος) δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ., η ανά τ.μ. τιμή αποζημίωσης είναι η αυτή με της κατοικίας. ζ) Για αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης (εκτός των αναφερομένων στην παρ. (στ)) καθώς και στάβλους, αγροτικά κτίσματα, που είτε βρίσκονται στο ίδιο οικό πεδο με το κυρίως κτίσμα είτε σε άλλο, καθώς και για βοηθητικούς χώρους της προηγούμενης παραγράφου, που βρίσκονται σε άλλο οικόπεδο από το κυρίως κτίσμα, 180 ανά τ.μ. και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ. η) Για την ανακατασκευή αγροτικών κατοικιών (κτισμά των ευτελούς αξίας κατασκευής, που χρησιμοποιούνται εποχιακά) 270 ανά τ.μ. και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ. θ) Για Ιερούς Ναούς, κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, 500 ανά τ.μ. επί του συνόλου της επιφάνειας του πληγέντος κτίσματος. ι) Για την ανακατασκευή κωδωνοστασίων και μόνο 70 ανά κυβικό μέτρο. ια) Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτη σίες (πολυκατοικίες) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται εκτός της Σ.Σ. ανακατασκευής που αντιστοιχεί στην ιδιοκτησία του, επί πλέον Σ.Σ. ανάλογη με το ποσοστό του επί των κοινοχρήστων χώρων και μέχρι εμβαδού 120 τ.μ. αθροι στικά (από ιδιοκτησία και κοινόχρηστο χώρο). ιβ) Η δωρεάν κρατική αρωγή, που αντιστοιχεί στην παραπάνω Σ.Σ. για ανακατασκευή θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και ορίζεται σε (1/3) της Σ.Σ. και μόνο για μία ιδιοκτησία. ιγ) Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν πριν από το σεισμό, περισσότερες της μίας ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, άτοκο δάνειο δικαιούται για κάθε μία από αυτές, ενώ δωρεάν κρατική αρωγή μόνο για τη μία ιδιοκτησία, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δή λωσή του. Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες το σύνολο της Σ.Σ. χορηγείται εξ ολοκλήρου υπό μορφή ατόκου δανείου, χωρίς δωρεάν κρατική αρωγή.

4 12358 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ιδ) Στις περιπτώσεις ανακατασκευής, υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι να ανακατασκευάσει κτίσμα, εμβαδού ίσο τουλάχιστον με το 66% του εμβαδού του κατεδα φιστέου κτίσματος, με βάση το οποίο υπολογίστηκε η Σ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις: i) Επαγγελματικών χώρων όπου υποχρέωση του ιδι οκτήτη είναι να ανακατασκευάσει κτίσμα εμβαδού ή όγκου τουλάχιστον ίσο με το 66% του εμβαδού ή του όγκου του κατεδαφιστέου κτίσματος, με βάση το οποίο υπολογίστηκε η Σ.Σ. ii) Ιερών Ναών, κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Κοινωφελών, Φιλανθρωπικών, ή Ευαγών Ιδρυμάτων ή Σωματείων, η επιφάνεια του ανεγειρόμενου κτίσματος δε θα πρέπει να είναι μικρότερη του 75% του εμβαδού του πληγέντος κτίσματος. ιε) Στην περίπτωση αυτοστέγασης, η Σ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το αναφερόμενο στα συμβόλαια αγορα πωλησίας τίμημα. Το αγοραζόμενο κτίσμα θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο και να έχει εμβαδόν ίσο του λάχιστον με το 40% της δανειοδοτούμενης επιφάνειας του κατεδαφιστέου κτίσματος. Στις περιπτώσεις που το κτίσμα, στο οποίο πραγματοποιείται η αυτοστέγα ση, δεν έχει οικοδομική άδεια (οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923) η στατική επάρκεια του κτιρίου, θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς Μηχανικούς. ιστ) Για ανακατασκευές κτιρίων κάθε χρήσης που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή παραδοσιακά ως προς το σύνολό τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημοσί ευσης της Απόφασης Χαρακτηρισμού), 600 ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν του κτίσματος. ιζ) Για κτίρια που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο η όψη (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της Απόφασης Χαρακτηρισμού) και κρίνονται κατεδαφιστέα, χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης με χρήση του τιμολογίου επισκευής της Υπηρεσίας για διατηρητέα ή παραδοσιακά κτίρια και ανακατασκευής του υπολοίπου κτιρίου με τις τιμές που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία κτιρίου, όπως αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους, χωρίς περιορισμό του εμβαδού. Για να ισχύουν οι περιπτώσεις ιστ) και ιζ) θα πρέπει τα κτίρια να ήταν ήδη χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή παραδοσιακά, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από το Υπουργείο Πολιτισμού, (ημερομηνία Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της Από φασης Χαρακτηρισμού) ή να είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα του σεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση το κτίριο να χρησιμοποιείται και οι ζημιές να προέρχονται από το σεισμό και όχι από εγκατάλειψη. 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ α) Για την αποκατάσταση κτιρίων με βλάβες μόνο στα «μη φέροντα στοιχεία», το ποσό της Σ.Σ., δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 150 ανά τ.μ. και μέχρι συνολι κού εμβαδού 120 τ.μ. ανά χωριστή ιδιοκτησία. β) Για την αποκατάσταση κτιρίων με βλάβες μόνο στον «φέροντα οργανισμό», το ποσό της Σ.Σ., δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 190 ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας. γ) Για την αποκατάσταση κτιρίων με βλάβες τόσο στα «μη φέροντα στοιχεία» όσο και στον «φέροντα οργανι σμό» της ιδίας ιδιοκτησίας, το συνολικό ανά τ.μ. ύψος της Σ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το όριο των 310 ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας. δ) Για τις επισκευές κτιρίων κάθε χρήσης που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή παραδοσιακά ως προς το σύνολό τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημοσί ευσης της Απόφασης Χαρακτηρισμού), το ποσό της Σ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 710 ανά τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας. Απαραίτητη προϋπόθεση το κτίριο να χρησιμοποιείται και οι ζημιές να προέρχονται από το σεισμό και όχι από εγκατάλειψη. ε) Για κτίρια που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέες μόνο οι όψεις τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημο σίευσης της απόφασης Χαρακτηρισμού) και κρίνονται επισκευάσιμες, χορηγείται Σ.Σ. επισκευής διατηρητέου ή παραδοσιακού κτιρίου για τις όψεις, χωρίς όριο δα νειοδότησης. Για το υπόλοιπο κτίριο χορηγείται Σ.Σ. επισκευής ή ανακατασκευής, με τα όρια των τιμών και επιφανειών, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, όπως αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους. Για να ισχύουν οι περιπτώσεις δ) και ε) θα πρέπει τα κτίρια να ήταν χαρακτηρισμένα διατηρητέα ή πα ραδοσιακά, από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από το Υπουργείο Πολιτισμού, (ημερομηνία Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της Από φασης Χαρακτηρισμού) ή να είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα του σεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση το κτίριο να χρησιμοποιείται και οι ζημιές να προέρχονται από το σεισμό και όχι από εγκατάλειψη. στ) Για επισκευή αποθηκών (ανεξάρτητα από τη χρή ση τους), αγροτικών κτισμάτων (πλην οικιών), η Σ.Σ. ανέρχεται μέχρι συνολικού ποσού για κάθε ιδι οκτησία. ζ) Για επισκευή Ιερών Ναών, κτιρίων που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλαν θρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή σε Σωματεία, το ύψος της Σ.Σ. (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) για την αποκατάσταση του «φέροντα οργανισμού» και των λοιπών «μη φερόντων στοιχείων», δεν μπορεί να υπερ βαίνει το ποσό των 320 ανά τ.μ., επί του συνόλου της επιφανείας του κτιρίου. η) Για κτίρια με περισσότερες της μίας ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται, εκτός από τη Σ.Σ. για την αποκατάσταση των ζημιών της ιδιοκτησίας του και πρόσθετη Σ.Σ. για την κάλυψη της δαπάνης, που αναλογεί στην αποκατάσταση των ζημιών των κοινο χρήστων στοιχείων. θ) Η δωρεάν κρατική αρωγή που αντιστοιχεί στην ανωτέρω Σ.Σ. επισκευής, θα καλυφθεί από τον Προϋπο λογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και ανέρχεται σε (1/3) της Σ.Σ. και μόνον για μία ιδιοκτησία. ι) Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν, πριν από το σεισμό, περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες, άτο κο δάνειο δικαιούται για κάθε μία από αυτές, ενώ δωρε άν κρατική αρωγή μόνο για τη μία ιδιοκτησία, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωσή του. Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες το σύνολο της Σ.Σ. χορηγείται υπό μορφή ατόκου δανείου χωρίς δωρεάν κρατική αρωγή. ια) Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που κρίνονται επισκευά σιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ. που αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος για ανακατα σκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση, εφόσον κατε δαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες. Σε αυτήν την περίπτωση το ποσό της Σ.Σ. που χορηγείται στο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δικαιούχο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της Σ.Σ. το οποίο θα χορηγείτο εάν το πληγέν κτίσμα είχε κριθεί κατεδαφιστέο και ανακατασκευαζόταν (ανάλογα με τη χρήση του). IV. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ α) Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή, χορηγείται σε δύο δόσεις, η πρώτη από τις οποίες, περιλαμβάνει ολόκληρη τη δωρεάν κρατική αρωγή και το μισό (1/2) του ατόκου δανείου και καταβάλλεται με την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης, η δε επόμενη, που περιλαμβάνει το υπόλοιπο μισό (1/2) του ατόκου δανείου, καταβάλ λεται με την περαίωση του φέροντα οργανισμού. Στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί αποδεδειγμένα η δωρεάν κρατική αρωγή, θα χορηγείται το σύνολο του ατόκου δανείου και η δωρεάν κρατική αρωγή θα ενέχει θέση β δόσης Σ.Σ. β) Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγο ράζεται έτοιμο κτίσμα, θα χορηγείται εφάπαξ με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποι ητικού μεταγραφής ή προσυμφώνου, με την υποχρέωση της υποβολής οριστικού συμβολαίου και πιστοποιητικού μεταγραφής σε χρόνο που θα ορίζεται στην εγκριτική Aπόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που αγοράζεται κτίσμα υπό ανέγερση, το ποσό της Σ.Σ. θα χορηγείται σε δύο δόσεις, η πρώτη από τις οποίες, περιλαμβάνει ολόκληρη την δωρεάν κρατική αρωγή και το μισό (1/2) του ατόκου δανείου και καταβάλλεται με την προσκόμιση οριστικού συμβολαίου και πιστοποιητικού μεταγραφής ή προσυμφώνου (με την υποχρέωση της υποβολής οριστικού συμβολαίου και πιστοποιητικού μεταγραφής σε χρόνο που θα ορίζεται στην εγκριτική απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας). Η επόμενη δόση που περιλαμβάνει το υπόλοιπο μισό (1/2) του ατόκου δανείου, καταβάλλεται με την περαίωση του φέροντα οργανισμού. γ) Το ποσό της Σ.Σ. για αποπεράτωση θα χορηγείται σε δύο δόσεις, η πρώτη από τις οποίες περιλαμβάνει ολόκληρη τη δωρεάν κρατική αρωγή και το μισό (1/2) του ατόκου δανείου και καταβάλλεται με την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. Η επόμενη δόση που περι λαμβάνει το υπόλοιπο μισό (1/2) του ατόκου δανείου, καταβάλλεται όταν θα έχει εκτελεστεί το 40% των υπολειπόμενων εργασιών. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις α), β), γ) απαιτεί ται η κατεδάφιση του πληγέντος κτίσματος. δ) Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή, χορηγείται σε δύο δόσεις, η πρώτη από τις οποίες, περιλαμβάνει ολόκληρη την δωρεάν κρατική αρωγή και το μισό (1/2) του ατόκου δανείου και καταβάλλεται με την υπογραφή της δανει στικής σύμβασης. Η επόμενη δόση, που περιλαμβάνει το υπόλοιπο μισό (1/2) του ατόκου δανείου, καταβάλλεται με την εκτέλεση εργασιών που καλύπτουν το 80% του εγκεκριμένου ποσού της Σ.Σ. Εφόσον το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι 3.000, χο ρηγείται εφάπαξ. Στις περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί αποδεδειγ μένα η δωρεάν κρατική αρωγή θα χορηγείται το σύνολο του ατόκου δανείου και η δωρεάν κρατική αρωγή θα ενέχει θέση β δόσης Σ.Σ. ε) Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα κατασκευής ή αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης ορίζε ται σε δεκαπέντε (15) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα κατα βληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. στ) Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρί ων ορίζεται σε εικοσιπέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. ζ) Η Σ.Σ. για την αποκατάσταση ζημιών σε πάγιες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώ ρων επιτρέπεται να χορηγηθεί, με τους ίδιους όρους και στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση των εν λόγω χώρων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, εκ μέρους των ιδιοκτητών μέσα σε 45 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την πάροδο των 45 ημερών το δι καίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση Σ.Σ. μπορεί να ασκηθεί και από τον ενοικιαστή για λογαριασμό του αμελούντος ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέω ση για την καταβολή των δόσεων του δανείου βαρύνει τον ιδιοκτήτη. η) Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρ κειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύ ξηση για προμήθεια κλπ., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του ν. 128/1975. θ) Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντί στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. V. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ 1. Είναι δυνατή η χορήγηση Σ.Σ. και στους νέους κτή τορες των ακινήτων, ασχέτως του τρόπου αποκτήσεως και του είδους της ιδιοκτησίας που έχουν επ αυτού (κα θολική διαδοχή, ειδική διαδοχή, επικαρπία, ψιλή κυριότη τα, συνιδιοκτησία κ.λπ.). Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι, οι νέοι κτήτορες να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. Είναι δυνατή η χορήγηση Σ.Σ. και στους νέους κτή τορες, που απέκτησαν τη πλήρη κυριότητα του ακινήτου με γονική παροχή και κληρονομική διαδοχή, μετά την λήξη των προθεσμιών αρχικών αιτήσεων, χωρίς να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση από το νέο κτήτορα. Στην περίπτωση αυτή αρκεί μόνο η εμπρόθεσμη υποβο λή αίτησης από τον αρχικό ιδιοκτήτη του ακινήτου. 3. Δωρεάν κρατική αρωγή δικαιούνται οι νέοι κτήτο ρες μόνον εφόσον τόσο αυτοί όσο και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες, αποδεδειγμένα (με υποβολή Υπευθύνων Δη λώσεων) δεν έχουν λάβει δωρεάν κρατική αρωγή για άλλο πληγέν κτίσμα από το σεισμό. VI. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα. VII. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΣΕΙΣΜΟΔΑΝΕΙΩΝ Για ποσά μέχρι δεν απαιτείται εγγραφή υπο θήκης.

6 12360 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγορά ζεται ή αποπερατώνεται από το προϊόν του άτοκου δανείου ή αντ αυτού επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από το δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το ασφαλιζόμενο δάνειο. Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας. Συνηγορούμε, ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να χορη γούν δάνεια για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πληγέντων από το σεισμό και στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγ γραφή υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου, είναι δυνατή η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρόπολης που ανήκει ο Ιερός Ναός. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς Να ούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γενικώς ισχύουσες περί σεισμοπλήκτων διατάξεις. VIII. ΚΥΡΩΣΕΙΣ Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσεων, θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση υποβολής από τους δικαιούχους δανείων ή νέους κτήτορες, ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρε ώσεων, που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, εκτός από τον τρόπο εξόφλησης τόκων και δόσεων των δανείων, οι συνέπειες από την μη τήρηση των οποίων αντιμετωπίζονται με την Από φαση Εγγύησης, θα υπόκεινται, πέρα από στις νόμιμες κυρώσεις και στις ακόλουθες: α. Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρό θεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του. β. Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου, που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του ποσού του δανείου. γ. Εκτοκισμό του δανείου από τη χορήγησή του με επιτόκιο μεγαλύτερο κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες από το επιτόκιο που καθορίστηκε με τη δανειστική σύμβαση για κάθε περίπτωση. IX. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται: Για δωρεάν κρατική αρωγή, δαπάνη του Προγράμ ματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους για τα επόμενα τέσσερα οικονομικά έτη και θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2008ΣΕ της ΣΑΕ Η προκαλούμενη δαπάνη για την επιδότηση του επι τοκίου, βαρύνει το λογαριασμό του ν. 128/1975, ο οποίος δημιουργείται από παρακράτηση επί των χορηγήσεων των Τραπεζών, με σκοπό την επιδότηση επιτοκίου δανεί ων. Ο λογαριασμός αυτός επιδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μόνο σε περίπτωση ελλειμματικότητάς του. Το ύψος της δαπάνης αυτής είναι Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 της από πράξεως νομοθετικού περιεχομένου που κυ ρώθηκε με το ν. 1190/1981. Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ Aριθμ. οικ (2) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 5219/ απόφασης Υφυπουργού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροτα ξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός εργασιών μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Δια δικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπ όψη: 1. Τα άρθρα 7 παρ.1 και 8 παρ. 1 του ν. 3212/ (ΦΕΚ 308/Α) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Πε ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 44, 4, 16 και 28, 9 παρ. 6 και 22 παρ. 1 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομι κός Κανονισμός, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον ν. 2831/ Την υπ αριθμ. Υ300/2007 (ΦΕΚ 2210/Β/ ) από φαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.». 4. Την με υπ αριθμ. πρωτ. 5219/ απόφαση Υφυ πουργού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 5. Το Άρθρο 2 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/ ) για «Απλοποίηση διαδικασιών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 6. Την Οδηγία 2002/91/ΕΚ της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Συμπληρώνεται το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιε της με υπ αριθμ. 5219/ απόφασης Υφυπουργού Υ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε. ως εξής: 1. ιε. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και φωτο βολταϊκών συστημάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέ σεις της υπ αριθμ. 1945/134/ απόφασης Γενι κού Γραμματέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Άρθρο 2 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί ευσής της. Αθήνα, 8 Απριλίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Aριθμ. ΔΥΓ2ΓΠ41602 (3) Αναγνώριση του νερού «Ζαρός» προέλευσης περιοχής Δήμου Ζαρού πηγής υδροληψίας «Αμάτι» σαν Φυ σικό Μεταλλικό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτω χή σε νάτριο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τους ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197Α) και ν. 3370/2005 (ΦΕΚ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α) για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας. 2. Το π.δ. 95/2000 περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 3. Το π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α/ ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει με τις υπ αριθμ. Υ2/329/ (ΦΕΚ 114/Β/ ) και 56561/ ΦΕΚ 887/Β/ κοινές υπουργικές αποφάσεις. 4. Την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/ΓΠοικ.47045/ απόφα ση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή για την ανα γνώριση νερών ως φυσικών μεταλλικών και την ΔΥ1δ/ Γποικ.50675/ απόφαση με την οποία τροποποι ήθηκε ηδυ1δ/γποικ.47045/ σχετική. 5. Την από αίτηση της Βοτόμος ΑΕ, Ζαρός. 6. Το με υπ αριθμ. 60/ πρακτικό της Επιτρο πής που προβλέπεται από το π.δ. 433/1983 με το οποίο η Επιτροπή γνωμάτευσε για την αναγνώριση του νερού «Ζαρός» ως φυσικού μεταλλικού νερού, αποφασίζουμε: Αναγνωρίζουμε το νερό «Ζαρός» της πηγής υδρολη ψίας «Αμάτι» της Εταιρείας Βοτόμος Α.Ε. στην περιοχή Δήμου Ζαρού της Ν.Α. Ηρακλείου ως Φυσικό Μεταλλι κό Νερό κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, γιατί πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το π.δ. 433/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ αριθμ. Υ2/329/ (ΦΕΚ 114/Β/ ) και 56561/ ΦΕΚ887/Β/ κοινές υπουργικές αποφάσεις. Η ετικέτα στη συσκευασία του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσή της. Αθήνα, 2 Μαΐου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Aριθμ (4) Τροποποίηση απόφασης καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου της Περι φέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημό σια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 18 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τ.Α. και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του π.δ. 30/1996 «Κώ δικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 5. Την υπ αριθμ. 2029/ απόφασή μας (ΦΕΚ 455/Β / ). 6. Το υπ αριθμ. ΔΔΟΥ 3406/ έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου. 7. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη που θα δημιουργηθεί από τις διατάξεις της παρούσας θα αντι μετωπισθεί από πιστώσεις ύψους που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, από πιστώ σεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 8. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποια δήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου για εκτέλεση υπηρεσίας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2029/ απόφασή μας και εγκρίνουμε την αύξηση των εκτός έδρας ημερών για δύο (2) υπαλλήλους της έδρας του Νομού, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, και για δύο (2) υπαλλή λους του Επαρχείου Καρπάθου, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο), κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες έκαστος για το έτος Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2029/ προ ηγούμενη απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ερμούπολη, 12 Μαΐου 2008 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ (5) Σύσταση θέσεων στο Δήμο Λεβαδέων Νομ. Βοιωτίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Με την υπ αριθμ. 90/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006 και ύστε ρα από την υπ αριθμ. 375/2007 όμοια προηγούμενη περί λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (ΔΕΠΑΛ), συνιστώνται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, οι παρακάτω Προσωρινές Προσω ποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για τη μεταφορά του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Α.Λ.: 1. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης (ΔΕ) ειδικότητας Διοικητικών. 2. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ σης ((ΥΕ) ειδικότητας Εργατών Γενικών Καθηκόντων. 3. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευ σης ((ΥΕ) ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας. 4. Μία (1) θέση κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ σης (ΔΕ) ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτου. Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. (Αριθμ. απόφ. Ν. Βοιωτίας 4181/ 2008). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

8 12362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (6) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού κατηγορίας ΤΕ στην Δροσατάκη Στυλι ανή του Ιωάννη και της Ουρανίας. Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 1429/ απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου χορηγείται άδεια Άσκησης επαγγέλματος Κοινων. Λειτουργού στη Δροσατάκη Στυλιανή του Ιω άννη και της Ουρανίας. Με εντολή Νομάρχου Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. ΑΙΚ. ΑΝΔΡΙΩΤΗ (7) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην Αναστασοπούλου Λουίζα του Πε ρικλή. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 1425/ απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού στην Αναστασοπούλου Λουίζα του Περικλή. Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ (8) Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος OLANZAPINE/JACOBSEN. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με τις υπ αριθμ , 27509/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν OLANZAPINE/JACOBSEN. Δραστική ουσία: OLANZAPINE. Μορφές: Δισκίο 5mg/TAB & Δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα 5mg/TAB. Δικαιούχος σήματος: JACOBSEN PHARMAA/S. BROAGER DENMARK. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: JACOBSEN PHARMA A/S. BROAGER DENMARK. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (9) Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος LEVOOLIC. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοι νής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν LEVOOLIC. Δραστική ουσία: LEVOOLINATE DISODIUM. Μορφή: Διάλυμα για ενέση ή έγχυση 50mg/ML. Δικαιούχος σήματος: MEDAC GESELLSCHAT UR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, GERMANY. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: MEDAC GESELLSCHAT UR KLINISCHE SPEZIALPRAPARATE MBH, GERMANY. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ (10) Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος TACTROL. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Με τις υπ αριθμ , 26982/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν TACTROL. Δραστική ουσία: DONEPEZIL HYDROCHLORIDE. Μορφή: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 5mg/TAB & 10mg/TAB. Δικαιούχος σήματος: TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD, JERUSALEM, ISRAEL. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: TEVA PHARMA B.V., MIJDRECHT HOLLAND. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (11) Στην υπ αριθμ. Φ 87967/9952/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 606/ τ.β και αφορά Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Στη σελίδα 7610, στήλη 2η και στίχο 10ο εκ των κάτω, από το λανθασμένο: «ΝΑΤ ΑΣΑ» στο ορθό: «ΝΑΤΑΣΑ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) (12) Στο Φ.Ε.Κ. 2338/Β/2007 δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 7254/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς«αμοιριδου ΔΙΑΝΑ του ΓΚΑΡΙ», διορθώνεται ως προς το κύριο όνομα της ομογενούς από το εσφαλμένο: «ΔΙΑΝΑ» στο ορθό: «ΝΤΙΑΝΑ». (Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14439 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1279 29 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/ 1108/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν δρομής για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Α.Ε. ^ 2? ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ Λ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΑΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα 15 Οκτωβρίου 1999 Αρ. Πρωτ.:οικ/ 5140 /ΤΠ 32 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΩΙΖΑ465ΦΘΘ-Ψ4Ω. Αθήνα, 21 Μαΐου 2015. Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/925 /Α325 Σχετ. :578, 580

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: ΩΙΖΑ465ΦΘΘ-Ψ4Ω. Αθήνα, 21 Μαΐου 2015. Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/925 /Α325 Σχετ. :578, 580 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 456 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ 1578/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συν δρομής για ανακατασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3180 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ 363 /A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41783 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2867 12 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 4690 /Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα 5 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ 6952 /A321 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321

ΑΔΑ: ΒΛΛ11-Τ5Ξ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ 4274/A321 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ4691ΩΓ-ΗΡ8. Αριθ. Πρωτ. Ε41/45 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής.

ΑΔΑ: ΒΙΕΩ4691ΩΓ-ΗΡ8. Αριθ. Πρωτ. Ε41/45 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2819 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 84 20000315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2000 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2000 Τίτλος Ιδρυση Εταιρείας "Ολυμπιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2605 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 55174 Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 781 17 Μαΐου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111136/1234 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 110940/12.4.2006 (ΦΕΚ 509/ Β /20.4.2006) όμοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 5 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της αποζημίωσης παθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1136 6 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση σύνταξης του Κλάδου Κύριας Σύνταξης και της Ειδικής Προσαύξησης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 27 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρυθμίσεις για την Ξένη Γλώσσα στα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ.... 1 Υπέρβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει νής εργασίας της παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1391 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 292313/2622 Καθορισμός Διαδικασίας Υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυ σης Μεταποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα