ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 1. Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διέπονται από τις διατάξεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. Οι διατάξεις του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ) του Τμήματος εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές, και ρυθμίζουν με ενιαίο τρόπο θέματα λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία δεν ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά είτε παρέχονται γι αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις από τη νομοθεσία, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 1 Το Γενικό Τμήμα (ΓΤ) του Γ.Π.Α. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992 και του ΦΕΚ 383/ , Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: "Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία" και πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών από την Ιδρυσή του. ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Γ.Τ. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στo πλαίσιo του ΠΜΣ, έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης σε σύγχρονα αντικείμενα για την υποστήριξη θεμάτων πληροφορικής σε τομείς των Γεωεπιστημών, την υποστήριξη θεμάτων σχεδιασμού έργων υποδομής στα οποία σημαντικό ρόλο παίζουν οι γεωλογικοί και ατμοσφαιρικοί παράγοντες και τη μελέτη και αξιοποίηση των ελληνικών φυσικών προϊόντων. Επίσης εκπαιδεύει και παρέχει ερευνητικές γνώσεις σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτό Το Γενικό Τμήμα χορηγεί δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε έναν από τους τρεις κλάδους i) Γεωπληροφορική. ii) Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το σχεδιασμό έργων υποδομής. iii) Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων

2 στo πλαίσιo του ΠΜΣ «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία» Το ΠΜΣ με τίτλο «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία» του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 2083/92 Φ.Ε.Κ. 159/ τ. Α, άρθρα και 28, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των νόμων : Ν. 2327/95 (τροποποιητικός) Φ.Ε.Κ. 156/ τ. Α Ν. 2413/96 (τροποποιητικός) Φ.Ε.Κ. 124/ τ. Α Ν. 2454/97 (τροποποιητικός) Φ.Ε.Κ. 7/ τ.Α καθώς και τις Υπουργικές αποφάσεις : Υπ. Απόφαση Β7/411/96 Φ.Ε.Κ. 659/ τ.β Υπ. Απόφαση Β7/90510 Φ.Ε.Κ. 1209/ Υπ. Απόφαση Β1/99235 Φ.Ε.Κ. 1299/ β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ). 2. Σκοπός του Γ.Τ. είναι: α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους προαναφερθέντες κλάδους εξειδίκευσης στο ΠΜΣ και τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται στο Τμήμα. β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα στο αντικείμενο των εξειδικευμένων κλάδων που προαναφέρθηκαν και να συμβάλλουν έτσι ουσιαστικά στη διαμόρφωση του χώρου και την αειφόρο ανάπτυξη με επιστημονικά κριτήρια. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Για την οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών, αρμόδια όργανα είναι: 1. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) Η ΣΕ απαρτίζεται από έξι (6) μέλη ΔΕΠ, ένα από κάθε εργαστήριο του Τμήματος και τον Διευθυντή των μεταπτυχιακών σπουδών, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών. Η ΓΣΕΣ εκλέγει τον διευθυντή των μεταπτυχιακών σπουδών και ορίζει τα μέλη της ΣΕ, προβλέποντας και αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με τον Ν 2454/97, άρθρο 6 παρ. 1,2 & 3. Ο Διευθυντής ανήκει στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η εκλογή του διευθυντή των μεταπτυχιακών σπουδών και των μελών της ΣΕ γίνεται κάθε δύο έτη». 2. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (ΓΣΕΣ)

3 Η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για τα θέματα που προβλέπονται από τη ισχύουσα Νομοθεσία και τα θέματα τα οποία προκύπτουν και δεν προβλέπονται από αυτήν ή/και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό. Η ΓΣΕΣ απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και δύο (2) ΜΦ (εδαφ. γ της παρ.1 του αρθ.12 του Ν. 2083/92). Άρθρο 4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΦ ΤΟΥ ΠΜΣ 1.Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Τμήμα γίνονται δεκτοί για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν τύχει αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συναφών Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 16 (παρ. 1) του Ν. 2327/95, του Άρθρου 4 (παρ. 1) του Ν. 3685/08 και της υπ. Αρ 297 / αποφ. της Συγκλήτου του ΓΠΑ. Επίσης, αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν όσοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της αξιολόγησης για επιλογή υποψηφίων θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία όλα τα μαθήματα και την πτυχιακή εργασία καθώς και τον βαθμό πτυχίου. 2.Αριθμός των εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων που εγγράφονται κάθε χρόνο στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται από την ΓΣΕΣ, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30). Δηλαδή, 10 ανά κλάδο εξειδίκευσης. Οι ισοβαθμούντες στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ΜΦ, επιλέγονται ως υπεράριθμοι. 3.Προκήρυξη ενός κύκλου λειτουργίας του ΠΜΣ Ένας κύκλος λειτουργίας του ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ αρχίζει με τη δημοσίευση ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο του Τμήματος, με την οποία προσκαλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ΜΦ. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει: 1. Τη γενική περιγραφή του ΠΜΣ. 2. Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. 3. Τις πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και της συνέντευξης με την ΣΕ. 4. Τα απαιτούμενα προσόντα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των υποψηφίων. 5. Τα εξεταζόμενα μαθήματα και ενημέρωση για την εξεταστέα ύλη. 6. Κάθε άλλη πληροφορία που θα κρίνει αναγκαία η ΓΣΕΣ.

4 4. Πιστοποιητικά & Δικαιολογητικά Για την αποδοχή τους από το ΠΜΣ οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα εξής πιστοποιητικά και δικαιολογητικά: 1. Αίτηση Συμμετοχής. 2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις για την λήψη του πτυχίου. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνωρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ (τέως ΔΙΚΑΤΣΑ), ισοτιμία και αντιστοιχία προς τις ημεδαπές Πανεπιστημιακές Σχολές. Ελάχιστος βαθμός πτυχίου ορίζεται το 6,5. 4. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης όπου αυτή απαιτείται. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, περιλαμβάνονται τα μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει και τα μαθήματα που υπολείπονται. 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 6. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από Καθηγητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 7. Βεβαίωση για αποδεδειγμένη επαρκή γνώση της Αγγλικής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος τουλάχιστον επιπέδου «Lower». 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της Αγγλικής, και Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς, όπως αυτή καθορίζεται από το ΙΚΥ. 9. Βεβαίωση γνώσης χρήσης Η/Υ 10. Βεβαίωση για γνώση άλλης ξένης γλώσσας. 11. Πιστοποιητικά ή διπλώματα άλλων πτυχίων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που ο υποψήφιος κατέχει. 12. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, αν υπάρχουν. 5. Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις Η απόφαση για διενέργεια εξετάσεων θα λαμβάνεται από τη ΓΣΕΣ και θα είναι ενιαία και για τους τρεις κλάδους του ΠΜΣ. Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται στις εξής θεματικές ενότητες για τον κλάδο ειδίκευσης της επιλογής τους. ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1) «Πληροφορική» Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Κοινωνία της Πληροφορίας Αριθμητική του Υπολογιστή Αρχιτεκτονική του Υπολογιστή Μικροϋπολογιστές Λογισμικό Αρχές προγραμματισμού Δομημένος και αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αλγόριθμοι Γλώσσες Προγραμματισμού (γραμματικές, συντακτική ανάλυση, μεταφραστές) Visual C++ Αυτοματισμός Γραφείου Βάσεις Δεδομένων Έμπειρα Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Διαδίκτυο Παγκόσμιος Ιστός Πολυμέσα Πληροφοριακά Συστήματα Συστήματα Αποφάσεων Ασφάλεια.

5 2) «Μαθηματικά Στατιστική» Διανύσματα, Πίνακες, Γραμμικά Συστήματα - Ολοκληρώματα, παραγώγιση, Ακολουθίες - Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων - Συναρτήσεις 2 και 3 μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, διπλά ολοκληρώματα - Περιγραφική Στατιστική - Βασικές κατανομές πιθανοτήτων: Διωνυμική, κανονική, Poisson - Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για τo μέσο ενός πληθυσμού και για την σύγκριση δύο πληθυσμών - Ανάλυση διασποράς με έναν ή δύο παράγοντες. ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1) «Γεωλογία Περιβάλλοντος» Οι διαστάσεις της επιστήμης. Φιλοσοφικές αρχές. Θεμελιώδεις έννοιες. Διαδικασίες αλλαγών στη φύση. Σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος. Επίπεδα ανάπτυξης και «αμετάβλητες» συνθήκες. Χρήσεις γης. Φυσικοί πόροι. Επαναδιάθεση υποπροϊόντων. Υδατικό περιβάλλον. Συνδυασμένες υδατικές διαχειρίσεις. Μεταβολές ποιότητας υδάτινων αποδεκτών. Τρωότητα υδάτινων αποδεκτών. Διάθεση αποβλήτων Αλληλεπιδράσεις τεχνικών έργων και περιβάλλοντος. Δάνεια υλικά. Ενδογενείς και εξωγενείς αιτίες μεταβολής του περιβάλλοντος. Φυσικές καταστροφές και περιβάλλον. Αντίληψη και εκτίμηση φυσικού κινδύνου. Αντιμετώπιση επέμβαση. Διαστάσεις κατστροφών. Είδη καταστροφών. Ανάλυση παραγόντων εκδήλωσης φαινομένων. Προσαρμογή στις καταστροφές Σχεδιασμός και μέτρα πρόληψης. Ιατρικός σχεδιασμός. Καταστροφές και Κοινωνικο-Οικονομικά συστήματα. 2) «Καιρός Κλίμα και Ρύπανση Ατμόσφαιρας» Κατακόρυφη διαίρεση της ατμόσφαιρας με βάση τη θερμοκρασία, μεταβολή με το ύψος διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων. Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία-ενεργειακό ισοζύγιο. Θερμοκρασία αέρα, υδάτων και εδάφους. Ατμοσφαιρικές διαταράξεις. Αντίξοα καιρικά φαινόμενα (καύσωνας, παγετός, ξηρασία, χαλαζόπτωση, πυρκαγιές) και επιπτώσεις τους. Μικροκλίματα. Κλιματικές ταξινομήσεις. Κλίμα Ελλάδας. Μεταβολές ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. Ρύπανση ατμόσφαιρας, υδάτων και εδάφους και συσχέτισή τους με μετεωρολογικές παραμέτρους. ΚΛΑΔΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1) «Βασικά Θέματα Οργανικής Χημείας» Στοιχεία στερεοχημείας και φασματοσκοπίας (Εναντιομέρεια, διαστερεομέρεια, ρακεμικά μίγματα, - Φασματοσκοπία υπεριώδους - ορατού, υπέρυθρου, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και μάζης). Καρβονυλικές ενώσεις - Γενικές ιδιότητες καρβονυλίου - Aντιδράσεις καρβονυλίου (αλδεΰδες, κετόνες, οξέα, εστέρες, τριγλυκερίδια). Αζωτούχες και αρωματικές ενώσεις (Αμίνες, αμινοξέα, - Αρωματικός χαρακτήρας βενζολίου, αρωματική υποκατάσταση Φαινολικά παράγωγα). Σάκχαρα (Μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, πολυσακχαρίτες). Τερπένια, Στεροειδή, Βιταμίνες.

6 2) «Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής» ΟΠΤΙΚΗ:Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και το φάσμα της - Ταλαντώσεις και κύματα - Γεωμετρική οπτική Κυματική οπτική περίθλαση ακτίνων Χ - Οπτικά όργανα ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:Οι μοριακές δυνάμεις και η φύση τους -Το ηλεκτρικό δίπολο - Δεσμοί που οφείλονται σε μόνιμη ηλεκτρική ροπή - Δεσμοί λόγω ηλεκτρικής ροπής εξ επαγωγής - Η συνολική διαμοριακή ενέργεια ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ:Θερμότητα και Διάδοσή της - Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα - Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα - Ενθαλπία, Βιο-Χημικά παραδείγματα - Μετατροπές Φάσεων 6. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ΜΦ Η επιλογή των υποψηφίων ΜΦ για τη λήψη ΜΔΕ γίνεται απο την ΣΕ με βάση τον Ν.2083/92 (παρ. 2α του άρθρου 12), τον Ν. 2327/95 (παρ. 1α του άρθρου 16), τον Ν. 2916/2001 (παρ.12 του άρθρου 5), και τον Ν. 3685/08 (άρθρο 4), όπου συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Ο βαθμός πτυχίου, ο οποίος οφείλει να είναι τουλάχιστον Τα αποτελέσματα των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων. Αν δεν διενεργηθούν εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων ανάλογα με τον κλάδο. 3. Η προσωπική συνέντευξη από τη ΣΕ. 4. Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών. 5. Η συνάφεια του θέματος πτυχιακής μελέτης και του βαθμού της. Η ύπαρξη συναφούς πτυχιακής μελέτης ενισχύει την υποψηφιότητα, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική. 6. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 7. Άλλα συναφή επιστημονικά ή επαγγελματικά προσόντα. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων ορίζονται από την ΓΣΕΣ και η βαρύτητά τους έχει ως εξής: Για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (ΜΦ) που επιλέγονται, Η ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής διατηρεί το δικαίωμα, αφού εξετάσει το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης των (ΜΦ), να τους υποχρεώσει να Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ με ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 35 % K1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ % K2. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LOWER 5%, TOEFL και ADVANCED 8% PROFICIENCY 10% ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή 0-5 (Σε περίπτωση εξέτασης) 10 % 10 % 20 % K3. 30 % MAΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (10 % ανά μάθημα) K4. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ % 5 % K5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ % 20 % ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ K6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ % 10 % ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

7 παρακολουθήσουν επιτυχώς ως υπεράριθμα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος προκειμένου να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα που δεν έχουν διδαχθεί. Ειδικά, οι απόφοιτοι ΤΕΙ σύμφωνα με την υπ. Αρ 297 / αποφ. της Συγκλήτου του ΓΠΑ, προεγγράφονται και παρακολουθούν σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα προπτυχιακά μαθήματα που καθορίζει η ΓΣΕΣ και αφού εξεταστούν επιτυχώς εγγράφονται αυτοδίκαια στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ. Η διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων και η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται με ευθύνη της ΣΕ. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιοποιείται τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη του ΠΜΣ. Εντός των επομένων επτά (7) ημερών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων οι επιτυχόντες οφείλουν να γνωρίσουν πιθανή μη αποδοχή της επιλογής τους. Οι εγγραφές των επιτυχόντων πραγματοποιούνται εντός των καθορισμένων από τη ΓΣΕΣ ημερομηνιών. 1. Χρονική Διάρκεια απόκτησης ΜΔΕ ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΔΕ Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση του ΜΔΕ είναι τρείς (3) διδακτικές περίοδοι (ΔΠ). Οι δύο πρώτες ΔΠ αφορούν την ολοκλήρωση των μαθημάτων και η τρίτη διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής εργασίας, καθώς και για την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων. Α Διδακτική Περίοδος: Αρχίζει την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και διαρκεί εβδομάδες. Β Διδακτική Περίοδος: Αρχίζει αμέσως την πρώτη Δευτέρα του Φεβρουαρίου και διαρκεί εβδομάδες. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες κάθε Διδακτικής Περιόδου διατίθενται για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων. Σε αιτιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί κατά δύο το πολύ συνεχόμενες (2) διδακτικές περιόδους μετά από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής (ΣΕ) ή/και αίτηση ΜΦ, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος καθηγητή και έγκριση από τη ΓΣΕΣ. Αν γίνει υπέρβαση του ανωτέρω μεγίστου χρονικού ορίου, χωρίς την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων για τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο ΜΦ διαγράφεται με διαπιστωτική πράξη της ΓΣΕΣ.

8 Η ΓΣΕΣ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου μεταπτυχιακού φοιτητή ΜΔΕ και εισήγηση της ΣΕ, για πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να αποφασίσει την αποδοχή της αναστολής της φοίτησής του μέχρι 12 μήνες. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στη διάρκεια των σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος για την απόκτηση ΜΔΕ δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΠΜΣ, συμπεριλαμβανόμενης και της ενδεχόμενης δωδεκάμηνης αναστολής φοίτησης. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΔΕ 1. Μαθήματα Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά Κλάδο είναι τα εξής : ΚΛΑΔΟΣ Ι Υποχρεωτικά Μαθήματα Τίτλος μαθήματος Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής Διδακτική περίοδος 1η 9 Πιστωτικές μονάδες Το Γεωπεριβάλλον 1η 9 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 2η 9 Γεωστατιστική 2η 9 Μαθήματα Επιλογής Τηλεπισκόπιση 1η 6 Ανάλυση Χωρικών Δεδομένων 1η 6 Ειδικά θέματα Αγρογεωλογίας 1η 6 Γεωμαθηματικά 1η 6 Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση 1η 6 Έμπειρα Συστήματα στις Γεωεπιστήμες 2η 6

9 Αυτοματοποιημένες Μέθοδοι Παρακολούθησης και Διανομής Πολυμεσικών Γεωπληροφοριών 2η 6 Θεματική Χαρτογραφία 2η 6 Μαθηματικά Πρότυπα (Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους) 2η 6 Θεωρία FRACTALS 2η 6 ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ Υποχρεωτικά Μαθήματα Τίτλος μαθήματος Διδακτική περίοδος Γεωλογία και Έργα Υποδομής 1η 10 Σύγχρονες Τεχνικές και Μέθοδοι στην 1η 10 Μετεωρολογία-Κλιματολογία Γεωλογικοί Κίνδυνοι και Καταστροφές 2η 10 Ρύπανση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος 2η 10 Μαθήματα Επιλογής Ιζηματογένεση λεκανών και παρακτίων 1η 10 περιοχών Περιβαλλοντική Γεωχημεία 1η 10 Αντίξοα Καιρικά Φαινόμενα για τα Έργα 1η 10 Υποδομής Τοποκλιματολογία 1η 10 Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία 2η 10 Νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών Για το 2η 10 Σχεδιασμό Έργων Υποδομής Μετεωρολογία Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 2η 10 Κλίμα και Φυτογεωγραφία 2η 10 Ειδικά Θέματα Τεχνικής Υδρολογίας 2η 10 Πιστωτικές μονάδες

10 ΚΛΑΔΟΣ ΙΙΙ Υποχρεωτικά Μαθήματα Τίτλος μαθήματος Διδακτική περίοδος Φυσικά Προϊόντα 1η 10 Προχωρημένη Φασματοσκοπία και 1η 10 Τεχνικές Ενόργανης Ανάλυσης Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων 2η 10 Νανοτεχνολογία-Υπερμοριακή Χημεία 2η 10 Μαθήματα Επιλογής Προχωρημένη Οργανική Χημεία 1η 5 Πρόβλεψη και Σχεδιασμός Μοριακών 1η 5 Προτύπων (3D Modelling and Design) Ανάλυση Στερεοχημικής Δομής Μικρών 1η 5 και Μεγάλων Μορίων Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα 1η 5 Απομόνωση-Καθαρισμός-Αναγνώριση- 1η 10 Πιστοποίηση Φυσικών Προϊόντων Εθνοβοτανική 1η 5 Χημεία-Βιοχημεία Δευτερογενών 2η 5 Μεταβολιτών Αυτοματοποιημένες Μέθοδοι Ανάλυσης 2η 10 Φυσικών Προϊόντων Γεωχημεία-Υδρογεωχημεία 2η 5 Φυσικά Θεραπευτικά-Διατροφικά- 2η 5 Καλλυντικά-Χρωστικά Προϊόντα Χημειομετρία 2η 5 Καλλιέργειες Αρωματικών και 2η 5 Πιστωτικές μονάδες

11 Φαρμακευτικών Προϊόντων Όσον αφορά τα μαθήματα επιλογής, κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει πρόσθετα μαθήματα του ιδίου ή/ και άλλων κλάδων εξειδίκευσης του ΠΜΣ. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να συγκεντρώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) συνολικά Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) Μεταπτυχιακών Μαθημάτων, εκ των οποίων τριάντα ΠΜ (30) αφορούν μαθήματα Α ΔΠ, τριάντα ΠΜ (30) μαθήματα Β ΔΠ και είκοσι πέντε ΠΜ (25) την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και πέντε (5) ΠΜ διαλέξεις και ημερίδες που πραγματοποιούνται στη Γ ΔΠ. 2. Εξετάσεις-Απουσίες Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των σεμιναρίων/διαλέξεων είναι υποχρεωτική. Για απουσίες περισσότερες του 1/5 του μαθημάτος που πραγματοποιήθηκε, γνωμοδοτεί η Σ.Ε. και αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του ΠΜΣ για την παροχή ή όχι δικαιώματος εξέτασης Ο ΜΦ δύναται, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, να παρακολουθήσει το μάθημα άπαξ την αμέσως επόμενη περίοδο που διδάσκεται, διαφορετικά διαγράφεται. Ο ΜΦ πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ που έχει πάρει. Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις σε κάθε διδαχθέν μάθημα. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη που βαθμολογείται με βαθμό τουλάχιστον έξι (6) με άριστα το δέκα (10). Σε περίπτωση αποτυχίας σε αριθμό μαθημάτων έως και δύο (2) για τις δυο ΔΠ συνολικά, ο ΜΦ υποχρεούται να επανεξεταστεί στα ίδια μαθήματα κατά τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας έστω και σε ένα από αυτά, διαγράφεται από τα μητρώα του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, διαγράφεται ο ΜΦ που αποτυγχάνει βαθμολογικά ή λόγω απουσιών σε περισσότερα των δύο μαθημάτων σε μια ακαδημαϊκή περίοδο. Οι οριακές περιπτώσεις εξετάζονται από την ΓΣΕΣ. Ο τρόπος της διενέργειας των εξετάσεων και η αξιολόγηση του ΜΦ γίνεται από τα αρμόδια όργανα και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Τα αποτελέσματα των εξετάσεων εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός 10 ημερών από την διεξαγωγή της εξέτασης. 3.Διαλέξεις από προσκεκλημένους ειδικούς επιστήμονες Η διδασκαλία των μαθημάτων συμπληρώνεται με διαλέξεις και σεμινάρια από προσκεκλημένους επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα σχετικά με τα επιμέρους αντικείμενα του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική. 4. Απαλλαγή από παρακολουθήσεις και εξετάσεις Η ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ και αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΚ μπορεί να απαλλάξει κάποιον ΜΦ από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων,

12 εάν αυτός έχει πιστοποιητικά επαρκούς παρακολούθησης αυτών των μαθημάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο σε αντίστοιχο ΠΜΣ άλλου ΑΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής. 5. Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο Μετά τη λήξη των μαθημάτων του Α εξαμήνου, η ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ αναθέτει στον ΜΦ επικουρικό εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου. Η παροχή επικουρικού έργου δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20 ώρες το μήνα. 6. Μεταπτυχιακή Διατριβή α) Κατά την έναρξη της 2 ης ΔΠ, η ΓΣΕΣ με πρόταση της ΣΕ ορίζει για κάθε ΜΦ Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ). Κάθε μέλος ΔΕΠ που συμμετέχει στο ΠΜΣ μπορεί να είναι ΕΚ σε τέσσερις (4) το πολύ ΜΦ. Είναι δυνατόν ένας ΜΦ με αίτησή του προς τη ΣΕ να ζητήσει μία μόνο φορά αλλαγή ΕΚ, αφού εκθέσει γραπτώς και επαρκώς τους λόγους. Η ΓΣΕΣ αποφασίζει επί του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της ΣΕ και τις απόψεις του ΕΚ. Αλλαγή ΕΚ μπορεί να συνεπάγεται και αλλαγή θέματος της μεταπτυχιακής διατριβής χωρίς αυτό να συνοδεύεται από επιμήκυνση του χρόνου φοίτησης. Ο ΜΦ συνεργάζεται με τον ΕΚ για την επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής διατριβής, το οποίο εγκρίνεται από την ΓΣΕΣ και ανατίθεται μετά την επιτυχή εξέταση όλων των μαθημάτων της 1 ης και 2 ης ΔΠ. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής (ΜΔ) πραγματοποιείται υποχρεωτικά μετά το τέλος των μαθημάτων και πρέπει να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 (τριών) μηνών από την έναρξη της Γ Διδακτικής περιόδου. β) Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής ορίζεται από την ΓΣΕΣ τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη όπως ορίζονται από το άρθρου 5 (παρ. 4) του Ν. 3685/2008. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής. Για την απαρτία της Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται η παρουσία και των τριών μελών. γ) Η δυνατότητα παράτασης πέραν της Γ ΔΠ του χρονικού ορίου ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του ΜΦ μπορεί να είναι μέχρι το πολύ 8 μήνες. Η αίτηση του φοιτητή εξετάζεται και χορηγείται από την ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ και τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚ. Η ΜΔ κατατίθεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής, στην γραμματεία του ΠΜΣ μία εβδομάδα κατ ελάχιστο πριν την εξέταση, συνοδευόμενη από βεβαίωση αποδοχής της εργασίας από τον επιβλέποντα. Η μεταπτυχιακή διατριβή αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από τον ΜΦ σε ανοικτό ακροατήριο μετά από πρόσκληση του Γενικού Τμήματος. Η βαθμολόγηση της διατριβής γίνεται με βάση την κλίμακα Επιτυχής θεωρείται η βαθμολόγηση με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 6,5 αξιολογώντας το περιεχόμενο της εργασίας, τις γνώσεις του ΜΦ και τον τρόπο παρουσίασης του αντικειμένου. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ΜΦ δικαιούται να

13 επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από 1 μήνα ούτε αργότερα από 3 (τρεις) μήνες από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, ο ΜΦ διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της ΓΣΕΣ. Οι διορθώσεις της διατριβής που προτείνονται από την εξεταστική επιτροπή πρέπει να πραγματοποιούνται εντός το πολύ ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασης. Μετά τις τυχόν διορθώσεις της διατριβής από τον υποψήφιο, η Τριμελής Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό αξιολόγησης και βαθμολόγησης της διατριβής, το οποίο κατατίθεται από τον επιβλέποντα σε τρία αντίγραφα.. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΜΦ δεν θεωρείται ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές του. Εάν συντρέχουν λόγοι εμπιστευτικότητας της διατριβής, είναι δυνατόν με απόφαση της ΣΕ να χαρακτηρισθεί «εμπιστευτική», οπότε αναπτύσσεται και υποστηρίζεται μόνο ενώπιον της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και δεν δημοσιεύεται για χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ. δ) Βαθμός του ΜΔΕ Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ προκύπτει από το βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και το βαθμό της μεταπτυχιακής διατριβής. Για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού, ο μέσος όρος βαθμολογίας όλων των μαθημάτων πολλαπλασιάζεται επί 2/3, ενώ ο βαθμός της Μεταπτυχιακής διατριβής επί 1/3. 7. Απονομή τίτλου ΜΔΕ Ύστερα από την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων του ΜΦ και την επιτυχή εξέταση, του απονέμεται το ΜΔΕ στους Κλάδους: - Γεωπληροφορική - Γεωλογικό-Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής - Μελέτη και αξιοποίηση Φυσικών προϊόντων Στο ΜΔΕ αναγράφεται η τελική βαθμολογία ως εξής: Άριστα, για μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 8,50 Λίαν καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας από 6,50 εως και 8,50 Καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 6,50 Σε δημόσια συνεδρίαση της ΓΣΕΣ αναγιγνώσκεται το πρακτικό της επιτυχούς εξέτασης της Εξεταστικής Επιτροπής. Η καθομολόγηση του ΜΦ γίνεται σε ειδική Δημόσια τελετή.το ΜΔΕ υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Πρόεδρο του Τμήματος και σφραγίζεται με την μεγάλη σφραγίδα του Ιδρύματος. Άρθρο 6 Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών

14 Η διαγραφή ΜΦ σε όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιείται με απόφαση της ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ. Το Τμήμα εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη. Άρθρο 7 Γλώσσα μαθημάτων και διατριβών Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Τα σεμινάρια και οι διαλέξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Διδακτορικό Δίπλωμα Άρθρο 8 Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) Συνάφεια 1. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται δεκτοί υποψήφιοι των κατηγοριών που περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΜΔΕ συνφούς με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής (Δ.Δ.) που θα εκπονήσουν. Την συνάφεια του ΜΔΕ με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής αποφασίζει η ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο Τμήμα α) Ανταποκρινόμενοι σε προκήρυξη του Τμήματος. Το Γενικό Τμήμα προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων δύο φορές ετησίως για ορισμένο αριθμό θέσεων Υ.Δ. σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. β) Με πρωτοβουλία του ιδίου του ενδιαφερομένου, σε επιστημονική περιοχή που εμπίπτει στην γνωστική περιοχή του Τμήματος και εντάσσεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες προκήρυξης της Γ.Σ.Ε.Σ. 3. Η ΓΣΕΣ, κατόπιν εισήγησης της ΣΕ, αποφασίζει την επάρκεια των προσόντων των ενδιαφερομένων για εκπόνηση Δ.Δ. με βάση τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά του, σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν. 3685/2008, το άρθρο 4 του εσωτ. Κανονισμού του ΓΠΑ και την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Για τους υποψήφιους με επαρκή δικαιολογητικά ορίζεται από την ΓΣΕΣ τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία εισηγείται με γραπτή τεκμηρίωση την επιλογή ή μη του ενδιαφερόμενου. Για την επιλογή ή μη του υποψηφίου αποφαίνεται η ΓΣΕΣ. 4. Πιστοποιητικά & Δικαιολογητικά Οι υποψήφιοι για εκπόνηση Δ.Δ. οφείλουν, για την αποδοχή τους από το ΠΜΣ, να υποβάλλουν τα εξής πιστοποιητικά και δικαιολογητικά: 7. Έντυπη αίτηση

15 8. Αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένα) 9. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης * (Μ.Δ.Ε.) και Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένα Βαθμός τουλάχιστον 7) 10. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 11. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη). 12. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). 13. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής και άλλης γλώσσας, εφ όσον υπάρχει, νομίμως επικυρωμένα). 14. Δήλωση αποδοχής υποχρεώσεως παροχής επικουρικού έργου. 15. Αντίγραφο Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (έντυπο ή σε cd) 16. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια, εφ όσον υπάρχουν κλπ). *Σε περίπτωση απόκτησης πτυχίου ή/και ΜΔΕ από Ίδρυμα του Εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από τον αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, τέως ΔΙΚΑΤΣΑ). Άρθρο 9 Χρονική Διάρκεια Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) 1. Η χρονική διάρκεια των σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση ΔΔ είναι τριάντα έξι (36) μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο ανώτατος χρόνος για την ολοκλήρωση της ΔΔ για όλες τις περιπτώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εβδομήντα δύο (72) μήνες. Στην περίπτωση που η διδακτορική διατριβή δεν έχει ολοκληρωθεί εντός του ανώτατου χρόνου ολοκλήρωσης, εξετάζεται η δυνατότητα παράτασης από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) το πολύ κατά δώδεκα (12) μήνες. Μετά το πέρας της παράτασης χωρίς ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής ο ΥΔ διαγράφεται με διαπιστωτική πράξη της ΓΣΕΣ. 2. Για τους ΥΔ η ΓΣΕΣ, κατόπιν πρότασης της ΣΕ ή/και της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να ορίσει μαθήματα του ΠΜΣ του Τμήματος που οφείλουν να παρακολουθήσουν επιτυχώς στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα από την ημερομηνία αποδοχής τους από την ΓΣΕΣ. 3. Η ΓΣΕΣ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου υποψήφιου διδάκτορα και εισήγηση της ΣΕ, για πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να αποφασίσει την αποδοχή της αναστολής της φοίτησής του μέχρι 12 μήνες. Ο χρόνος αναστολής δεν προσμετράται στη διάρκεια των σπουδών. Για τους υποψήφιους διδάκτορες η εκπλήρωση των υποχρεώσεων για τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τους 96 μήνες συμπεριλαμβανόμενης και της ενδεχόμενης δωδεκάμηνης αναστολής φοίτησης. Πέραν του ανώτατου αυτού χρονικού ορίου ο ΥΔ διαγράφεται από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της ΣΕ.

16 Άρθρο 10 Εκπόνηση και Εξέταση της Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) 1. Επιβλέπων-Συμβουλευτική Επιτροπή Για την επίβλεψη και καθοδήγηση του ΥΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 (παρ. 2) του Ν. 3685/2008 και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, ορίζεται Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να οριστεί το πολύ εντός τριών (3) μηνών από την επιλογή του ΥΔ. 2. Ορισμός θέματος Εντός δύο (2) μηνών από τον ορισμό της, η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον Υ.Δ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος για έγκριση, το θέμα της Δ.Δ. Ο Υ.Δ., με αίτησή του στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., μπορεί να ζητήσει την τροποποίηση του θέματος της Δ.Δ. μόνο μία φορά, αφού εξηγήσει εγγράφως και επαρκώς τους λόγους της προτεινόμενης μεταβολής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει επί του αιτήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Ε.Κ. χωρίς να παρατείνεται ο ανώτατος χρόνος σπουδών του ΥΔ. 3. Εκθέσεις προόδου Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΥΔ, υποβάλλει ετησίως Έκθεση Προόδου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Οι Εκθέσεις Προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνουν: (1) Καταγραφή των δραστηριοτήτων του Υ.Δ. που αναφέρονται στο Δ.Δ. κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη (παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις κλπ). (2) Περίληψη της προόδου στην έρευνα του Υ.Δ. στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Έκθεση Προόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία που

17 ακολουθήθηκε, στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν. (3) Περιγραφή των στόχων στην έρευνα του Υ.Δ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Έκθεση Προόδου, με ιδιαίτερη αναφορά στη μεθοδολογία που προτείνεται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η συμβουλευτική επιτροπή υποχρεούται να αναφέρει στην Έκθεση Προόδου τυχόν προβλήματα σχετικά με την πρόοδο της Δ.Δ., αλλά και την εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων του Υ.Δ., προτείνοντας τα κατάλληλα μέτρα και προθεσμίες για τη διευθέτηση των προβλημάτων αυτών. Υποχρεώσεις των Υ.Δ. Οι Υ.Δ. έχουν υποχρέωση εφόσον τους ζητηθεί, να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο εργαστήριο στο οποίο εκπονούν τη διατριβή τους. Συγκεκριμένα, να επικουρούν την επιτήρηση των εξεταζομένων στις εξετάσεις των μαθημάτων και των εργαστηρίων του προπτυχιακού κύκλου και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Αξιολόγηση Δ.Δ. Εξεταστική Επιτροπή. 1. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του Υ.Δ., μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταμελής εξεταστική επιτροπή μετά από πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν και τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα. Τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του. 3. Ο ΥΔ καταθέτει επτά (7) αντίγραφα, ένα για κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής, στη Γραμματεία του Τμήματος είκοσι ημέρες τουλάχιστον πριν την παρουσίαση της διατριβής. 4 O Υ.Δ. αναπτύσσει τη διατριβή του, δημόσια, μετά από πρόσκληση του Τμήματος, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και της Ακαδημαϊκής κοινότητας, με συντονιστή τον Επιβλέποντα της Δ.Δ. Ο Υ.Δ. υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της Δ.Δ. πριν ή μετά την υποστήριξη (όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασης), σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξεταστικής επιτροπής. Η εξεταστική επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της διατριβής κρίνοντας κατά πόσο αυτή είναι πρωτότυπη και προάγει την επιστήμη, όπως επίσης και το κατά πόσο αποτελεί συστηματική έρευνα του θέματος και παρουσιάζει επιστημονική ενότητα, αυτοτέλεια και αρτιότητα. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ψηφίζουν υπέρ ή κατά της έγκρισης της διατριβής αιτιολογώντας την ψήφο τους. Για την έγκριση της Δ.Δ. απαιτείται η θετική ψήφος πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής.

18 Η επταμελής εξεταστική επιτροπή οφείλει να συντάξει πρακτικό στο οποίο περιέχονται απαραιτήτως και οι γνώμες όλων των μελών της για την πρωτοτυπία της κρινόμενης διατριβής και για τη συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης. Απαιτείται η αναφορά στη διατριβή των πηγών και της ειδικής βιβλιογραφίας που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας, ώστε να είναι εφικτή η διάγνωση της αυθεντικότητας όσων αναπτύσσονται στη διατριβή, η αξιολόγηση της επιστημονικής προσωπικής συνεισφοράς του συγγραφέα σε έκταση και σε βάθος και η διαμόρφωση της κρίσης περί του εάν η διατριβή αποτελεί πράγματι πρωτότυπη επιστημονική εργασία και προάγει την επιστήμη. Ειδική αιτιολόγηση απαιτείται και στις περιπτώσεις αρνητικής κρίσης μιας διατριβής. Για την υποβολή του πρακτικού της εξεταστικής επιτροπής στο Τμήμα προϋπόθεση αποτελεί η αποδοχή μίας τουλάχιστον δημοσίευσης από την διατριβή, σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή στα πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου με κριτές. Το τελικό πρακτικό υπογράφεται αφού γίνουν όλες οι διορθώσεις που έχουν ζητηθεί από την επταμελής εξεταστική επιτροπή. Εφόσον η εξεταστική επιτροπή εγκρίνει τη Δ.Δ., το πρακτικό με την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής διαβιβάζεται στον Πρόεδρο του Τμήματος και ακολουθεί η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα, η οποία γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Άρθρο 11 Γλώσσα διδακτορικής διατριβής Η συγγραφή της ΔΔ γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Δίνεται όμως η δυνατότητα, μετά από έγκριση από τη ΓΣΕΣ, η γλώσσα συγγραφής να είναι η Αγγλική. Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη λύεται η συνεδρίαση. Η Πρόεδρος του Γενικού Τμήματος Ο Γραμματέας Βιολέττα Κωνσταντίνου-Κόκοτου Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας Ηλίας Γεράκος

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 1. Γενικά Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στην Ο- δοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συντάχθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται στα δύο πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ - ΕΤΥ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ) ΠΑΤΡΑ 12 Νοεμβρίου 2014 Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών"

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ανακοίνωσης για εισαγωγή κατ ανώτατο είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών Πάτρα, 9 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2421/15819 ΠΡΟΣ: Την Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας του Παν/μίου Πατρών ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΟΙΝ.: 1. κ. Γεώργιο Νικηφορίδη Δ/ντή Σπουδών του Προγράμματος 2. Γραμματεία Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

Ο αναμορφωμένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής» Ο αναμορφωμένος

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ του T.E.I ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στα πλαίσια του Ν. 3685/2008 Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Ιδρύματος στη συνεδρίαση 1/2009 της 23/12/09, θέμα 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας

Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Πρωτόκολλο συνεργασίας Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ» ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΜΣ Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Από το Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. (α κύκλος σπουδών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 201 Εσωτερικός κανονισμός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 2 Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη ΓΣΕΣ αριθ 18/24-7-2013 Ισχύει για Διδακτορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαστημική Επιστήμη Τεχνολογίες και Εφαρμογές/Space

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Τµήµατος Μαθηµατικών Α.Π.Θ. Κ ε φ ά λ α ι ο Α ' Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς Σ π ο υ δ έ ς π ρ ώ τ ο υ ε π ι π έ δ ο υ Άρθρο 1 Γενικές ιατάξεις 1. Ο Κανονισµός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα