ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης Ιωάννινα Πληροφορίες : Γρηγοριάδου Ε.,Μούλια Α. Τηλέφωνο : για Δυτική Μακεδονία για Ήπειρο Προς ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 Αρ. Πρ. Οικ.20745/291 : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ : Οδηγία εφαρμογής ΚΥΑ υπ.αρ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος και άλλες συναφείς διατάξεις» ΣΧΕΤ. : 1)Ο Ν3199/2003 «Προστασία και διαχείριση υδάτων-εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 2)Το ΠΔ51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε συμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23 Οκτωβρίου του 2000» 3)Τα Σχέδια Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας 4)Η υπ.αρ /2014 ΚΥΑ για το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας ΕΜΣΥ όπως ισχύει 5)Η υπ.αρ /2014 ΚΥΑ «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος και άλλες συναφείς διατάξεις» 6)Το υπ.αρ.75704/848/ έγγραφό μας Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, και λόγω των συχνών ερωτήσεων που δέχονται οι Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, τόσο από κάποιες υπηρεσίες υποδοχής όσο και από πολίτες θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε τα εξής : 1) Αναφορικά με την πληρότητα του φακέλου που κατατίθεται στις υπηρεσίες υποδοχής ως προς τα νομιμοποιητικά έγγραφα του Παραρτήματος V του σχετικού (5) (εφεξής νέα ΚΥΑ αδειοδότησης), διευκρινίζεται ότι οι Διευθύνσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ως αδειοδοτούσες αρχές, στα πλαίσια τακτικού ελέγχου κατά την εξέταση φακέλου για άδεια έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (δηλαδή πριν την ενδεχόμενη αδειοδότηση) ζητούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του αιτούντα τόσο για την περιοχή που βρίσκεται η υδροληψία, όσο και για την περιοχή που γίνεται η χρήση του νερού. Παρακαλούνται λοιπόν οι υπηρεσίες υποδοχής, για διευκόλυνση των πολιτών, να ενημερώνουν τους ενδιαφερομένους για την προσκόμιση των παραπάνω εγγράφων προκειμένου να διαβιβάζονται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου στην αδειοδοτούσα αρχή. 1.α Όταν πρόκειται για συμβολαιογραφικού τύπου έγγραφο από το οποίο προκύπτει το εμπράγματο δικαίωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας/κυριότητας. Όταν πρόκειται για ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλου ενοχικού δικαιώματος θα πρέπει να συνοδεύεται από το έντυπο Ε2 (για την περίπτωση που είναι υποχρεωτική η υποβολή του) αλλιώς θα δηλώνεται στο έντυπο της αίτησης ότι δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή Ε2. Τυποποιημένο ιδιωτικό συμφωνητικό με την ελάχιστη απαιτούμενη πληροφορία από την αδειοδοτούσα αρχή μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρούν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοικησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

2 2 Όταν πρόκειται για αντίγραφο του ΟΣΔΕ ως αποδεικτικού έννομου συμφέροντος η δήλωση του ΟΣΔΕ θα αφορά την τρέχουσα περίοδο κατά την οποία υποβάλλεται το αίτημα. Δε θα πρέπει να συγχέεται η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ των τελευταίων πέντε ετών (υποχρεωτικό δικαιολογητικό Β3 παράρτημα ΙΙΙ) με την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ ως αποδεικτικού του παραρτήματος V. Οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των τελευταίων πέντε ετών υποβάλλονται υποχρεωτικά (εκτός εάν δεν δηλώνονταν στον ΟΣΔΕ οπότε και δηλώνεται υπεύθυνα ότι δεν υποβάλλονταν δήλωση ΟΣΔΕ) προκειμένου να εκτιμηθεί η δυναμικότητα της γεώτρησης και κατά συνέπεια το υφιστάμενο δικαίωμα πχ ως προς την καλλιεργούμενη έκταση και ως προς την ποσότητα του νερού, ενώ η δήλωση ΟΣΔΕ της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου δύναται να υποβάλλεται ανεξάρτητα ως αποδεικτικό του έννομου συμφέροντος του παραρτήματος V). 1.β Αντίγραφο Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της έκτασης στην οποία βρίσκεται το σημείο υδροληψίας ή/και γίνεται χρήση του ύδατος υποβάλλονται μόνο ελλείψει των α,β,γ,δ της πρώτης παραγράφου του παρτήματος V της νέας ΚΥΑ. 1.γ Το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα πρέπει να αποδεικνύεται ακόμα και στα δηλούμενα ως ανενεργά σημεία υδροληψίας δεδομένου ότι θα ακολουθήσει η σφράγιση ή καταστροφή τους 1.δ.Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του παραρτήματος V της νέας ΚΥΑ θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής αιτήματος αδειοδότησης στην υπηρεσία υποδοχής. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει νομιμοποιητικά έγγραφα σε ισχύ του έννομου συμφέροντος του Παραρτήματος V ανά πάσα στιγμή. Αν ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει σε ισχύ τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα κατά το χρόνο διενέργειας ελέγχου (τακτικού ή έκτακτου), εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της νέας ΚΥΑ. 2) Αναφορικά με τα Γενικά Δικαιολογητικά των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ταυτοποιείται (με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87) τόσο το σημείο υδροληψίας όσο και η συνολική έκταση χρήσης νερού με ό,τι αναγράφεται στα δικαιολογητικά του παραρτήματος V. Για παράδειγμα στις περιοχές που δεν υπάρχει διανομή ή κτηματολόγιο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή της ιστοσελίδας ktimatologio.gr προκειμένου να εντοπίσουν, να προσδιορίσουν και να εκτυπώσουν (σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα) τόσο το σημείο υδροληψίας όσο και τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος, (με την επισήμανση στην εκτύπωση του ορθοφωτοχάρτη να εκτυπώνονται και οι συντεταγμένες των κορυφών των περιγραμμάτων και τις υδροληψίας) 3) Αναφορικά με τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά Γ (παράρτημα ΙΙ,ΙΙΙ) που κατά περίπτωση απαιτούνται επισημαίνεται ότι αυτά δύναται κατ ελάχιστο να είναι πχ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ, άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας, οικοδομικές-πολεοδομικές άδειες και σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε αποδεικνύει το νομίμως υφιστάμενο πραγματικό σκοπό χρήσης του νερού. (ενδεικτικά πχ η χρήση νερού για πυρασφάλεια συνοδεύεται από μελέτη πυρασφάλειας, ή χρήση νερού για θερμοκηπιακή χρήση συνοδεύεται από έγκριση τύπου θερμοκηπίου και πολεοδομική άδεια) Εννοείται ότι όταν οι προαναφερόμενες διοικητικές πράξεις ενσωματώνονται σε μία, προσκομίζεται η ενιαία διοικητική πράξη (πχ άδεια λειτουργίας με ενσωματωμένα τα ΠΠΔ). Τα παραπάνω αφορούν τόσο τα έργα και τις δραστηριότητες που εμπίπτουν αποκλειστικά στην Ομάδα Υδραυλικά Έργα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσο και έργα και δραστηριότητες που η χρήση του νερού είναι συνοδό έργο ευρύτερης δραστηριότητας, δηλαδή εξυπηρετούν έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α και Β των υπόλοιπων ομάδων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σε όλες τις χρήσεις απαιτείται αναλυτική περιγραφή της χρήσης και της ποσότητας του νερού σε κάθε στάδιο της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζεται νομοθετικά η απαιτούμενη ποσότητα, η αίτηση συνοδεύεται από τις βιβλιογραφικές αναφορές.

3 3 Επισημαίνεται ότι η χρήση νερού τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα έργα δεν τεμαχίζεται, όταν αφορά το ίδιο συνολικό έργο ή/και τον ίδιο φορέα ακόμα και αν η χρήση του νερού είναι πολλαπλή (πχ υδρευτική και ενεργειακή) δηλαδή δεν ανήκει σε μία μόνο κατηγορία..για παράδειγμα ένας ΤΟΕΒ μπορεί να έχει σύνολο υδρογεωτρήσεων που εξυπηρετούν την ίδια δραστηριότητα-έργο και τον ίδιο φορέα και η επέκτασή του να απαιτεί ΑΕΠΟ καθώς εξετάζεται το σύνολο της ποσότητας του νερού όλων των γεωτρήσεων και η συνολική αρδευόμενη έκταση του ΤΟΕΒ και όχι τμηματικά η επέκταση. Επισημαίνεται επίσης ότι η χρήση του νερού θα πρέπει να συμφωνεί με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης. 4) Αναφορικά με τις δηλώσει ΟΣΔΕ (Β3 παράρτημα ΙΙΙ) διευκρινίζονται τα εξής: 4.1.οι δηλώσεις ΟΣΔΕ των προηγούμενων ετών υποστηρίζουν τη μέγιστη χορηγούμενη ποσότητα νερού και την αποφυγή ανάγκης τροποποίησης της άδειας κατά τα επόμενα έτη (τροποποίηση που εξετάζεται ως νέο έργο στην περίπτωση αλλαγής της χρησιμοποιούμενης ποσότητας) 4.2.στην περίπτωση που δεν υποβάλλονταν δήλωση ΟΣΔΕ η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ότι δεν υποβάλλονταν δήλωση ΟΣΔΕ. 4.3.Με εξαίρεση, προφανώς, την έκταση στην οποία βρίσκεται η υδροληψία, δεν είναι υποχρεωτικό τα αρδευόμενα αγροτεμάχια των προηγούμενων ετών να είναι τα ίδια με αυτά που παρουσιάζει ως αρδευόμενα σήμερα, στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος, ούτε και η καλλιέργεια να είναι ίδια κάθε έτος αρκεί η συνολική αρδευόμενη έκταση σε συνδυασμό με το είδος της καλλιέργειας να μην ξεπερνά τη μέγιστη ποσότητα νερού. Πριν από κάθε αλλαγή ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την Δ/νση Υδάτων προκειμένου αυτή εφόσον το κρίνει αναγκαίο να προβαίνει σε τροποποίηση της άδειας 4.4 Δεν επιτρέπεται να εμφανίζεται για το ίδιο αγροτεμάχιο την ίδια καλλιεργητική περίοδο άλλος δικαιούχος στην Δ/νση Υδάτων και άλλος στη δήλωση ΟΣΔΕ Επισημαίνεται ότι η μέγιστη απόσταση των αρδευόμενων αγροτεμαχίων δεν μπορεί να ξεπερνά την έως τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική για την προστασία των υδάτων 4.5 θα πρέπει να σημειώνονται στις δηλώσεις ΟΣΔΕ τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη υδροληψία 5) Μέχρι την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων (άρθρο 5, παρ.6 και άρθρο 11 παρ.3 του Ν3199/2003 όπως ισχύει) για τα αιτήματα αδειών νέων έργων εφαρμόζεται η έως τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική των υδάτων όταν δεν έρχεται σε αντίθεση με τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 6) Στις υπηρεσίες υποδοχής επισημαίνεται ότι η συνοπτική έκθεση της παρ.2.3 του άρθρου 4 της νέας ΚΥΑ θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α2 της υπ.αρ / ΑΔΑ : 69KKO- Z6T εγκυκλίου της ΕΓΥ. και να είναι πλήρης Σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος θα επιστρέφεται στις υπηρεσίες σας χωρίς να εξετάζεται. 7) Αναφορικά με την αυτοδίκαιη παράταση οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτημα ανανέωσης μαζί με υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής ότι : i. Δεν εκκρεμεί διοικητικό πρόστιμο εις βάρος τους αναφορικά με το έργο χρήσης νερού ii. Δεν καλύπτονται οι ανάγκες σε νερό από το συλλογικό δίκτυο iii. Δεν έχουν μεταβληθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και η ποσότητα του χορηγούμενου νερού και δεν συντρέχουν οι συνθήκες των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 10 της νέας ΚΥΑ και δεν έχουν αλλάξει τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της αδειοδότησης

4 4 Το αίτημα υποβάλλεται στην υπηρεσία υποδοχής η οποία αφού εξετάζει αν στο μεταξύ καλύπτονται οι ανάγκες σε νερό από συλλογικό δίκτυο αντίστοιχης χρήσης διαβιβάζει το αίτημα στη Δ/νση Υδάτων 8) Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες ενεργών σημείων υδροληψίας που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης νερού οφείλουν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης νερού μέχρι προκειμένου να αποφύγουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες Με Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ.Η.Δ.Μ Ο Αν. Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης Π.Ε. Μηχανικών Αρχ/νων Με β βαθμό

5 5 Εσωτερική Διανομή 1.Δ/νσεις Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας 2.Ενυπόγραφα οι Υπάλληλοι Δ/νσεων Υδάτων Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Προς : Όλες τις υπηρεσίες υποδοχής Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας Κοιν : 1)Γραφείο Περιφερειάρχη Ηπείρου 2)Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών Ηπείρου 3)Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 4)Γραφεία Αντιπεριφερειρχών Δυτικής Μακεδονίας 5)Γραφείο Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 6)Γραφείο Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΠΔ Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 7)Ε.Γ.Υ

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου ΥΠΕΚΑ «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 145026 Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11108 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6

Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Α/Α ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα