Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ"

Transcript

1 Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ι. Φύσις καὶ σύστασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου II. Ὀργάνωσις καὶ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Α'. Ἱερὰ Σύνοδος α) Φύσις καὶ σύστασις β) Ἁρμοδιότητες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Β'. Ἐπίσκοποι καὶ Ἐπισκοπικαὶ περιφέρειαι α) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀρχιεπισκοπὴ β) Μητροπολίται Μητροπολιτικαὶ περιφέρειαι γ) Καθήκοντα καὶ δικαιώματα τῶν Ἐπισκόπων III. Ἐκλογὴ Ἐπισκόπων Α'. Ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου Β'. Ἐκλογὴ Μητροπολιτῶν Γ'. Χωρεπίσκοποι Δ'. Γενικοὶ διατάξεις περὶ Ἐπισκόπων IV. Προσωπικὸν τῶν Θρόνων V. Ναοὶ Ἐνορίαι - Ἐφημέριοι - Ψάλται - Νεωκόροι Α'. Ναοὶ Β'. Ἐνορίαι Γ'. Ἐφημέριοι Δ'. Ψάλται καὶ Νεωκόροι

2 VI. Μοναὶ Α'. Φύσις καὶ σύστασις Β'. Μοναχοὶ Γ'. Διοίκησις Μονῶν Ἡγουμενοσυμβούλιον VII. Διαχείρισις ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας Α'. Κεντρικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον Β'. Ἐλεγκτικὸν Τμῆμα Γ'. Ἐκκλησιαστικὸν Οἰκονομικὸν Συμβούλιον Δ'. Θρονικαὶ Ἐπιτροπαὶ Ε'. Θρονικὰ Ταμεῖα ΣΤ'. Ἐνοριακαὶ Ἐπιτροπαὶ Ζ'. Διαχείρισις τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας Η'. Φιλανθρωπικὰ καὶ ἄλλα εὐαγῆ ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα Θ'. Γενικαὶ διατάξεις ἀφορῶσαι εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας VIII. Οἰκογενειακοὶ θεσμοί Α'. Μνηστεία Γάμος α) Σύναψις β) Ἀκυρώσιμοι καὶ ἄκυροι γάμοι γ) Λύσις μνηστείας Λύσις γάμου (Διαζύγιον) δ) Γενικαὶ διατάξεις ἀφορῶσαι εἰς τὴν λύσιν τοῦ γάμου. Β'. Υἱοθεσία

3 IX. Ἐκκλησιαστικὰ Δικαστήρια Α'. Σύστασις Β'. Ἁρμοδιότης Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων Γ'. Διάδικοι Δ'. Ἐμφάνισις διαδίκων Ε'. Ἔναρξις διαδικασίας ΣΤ'. Συζήτησις Ζ'. Ἀποδεικτικὰ μέσα Η'. Ἔφεσις Θ'. Συζήτησις ἐφέσεων Ι'. Ἔξοδα ΙΑ'. Γενικαὶ διατάξεις περὶ Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων

4 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου, καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί, παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἁγιωτάτης ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας, χάριν καὶ εἰρήνην ἀπὸ Θεοῦ Πατρός. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἀπαραίτητος προϋπόθεσις πρὸς ὁμαλὴν λειτουργίαν μιᾶς κοινωνίας εἶναι ἡ ψήφισις νόμων καὶ κανονισμῶν, οἵτινες νὰ διέπωσι τὴν κοινωνικὴν συμβίωσιν καὶ νὰ ρυθμίζωσι τὰς σχέσεις τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς αὐτήν. Καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καίπερ θεῖον καὶ πνευματικὸν καθίδρυμα, ζῶσα ὅμως καῖ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καὶ ὡς κοινωνία ἀνθρώπων, τῶν πιστευόντων εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀλλὰ καὶ ὡς ὀργανισμός, ἔχει ἀνάγκην νόμων καὶ κανονισμῶν, οἵτινες νὰ διέπωσι τὴν ἐν αὐτῇ ζωήν τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ νὰ ρυθμίζωσι τὰς σχέσεις αὐτῶν πρὸς ἄλληλα καὶ πρὸς αὐτήν. Τὴν ἀνάγκην ταύτην διαπιστώσαντες ἅμα τῇ ἱδρύσει αὐτῆς ὁ Ἱερὸς τῶν Ἀποστόλων Σύλλογος καὶ μετὰ ταῦτα οἱ Θεοφόροι Πατέρες ἐψηφίσαντο τούς ἱεροὺς Κανόνας, αἱ δὲ ἐπὶ μέρους Ἐκκλησίαι πρὸς ἀντιμετώπισιν ἰδιαζούσης μορφῆς ἀναγκῶν καὶ προβλημάτων ἐψηφίσαντο καὶ ἰδίας κανονιστικὰς διατάξεις, τοὺς Καταστατικοὺς Χάρτας αὐτῶν. Ὁ μέχρι σήμερον ἰσχύων Καταστατικὸς τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Χάρτης, ψηφισθεὶς τὸ 1914, καίτοι ὑπηρέτησε τὴν Ἐκκλησίαν ἐπωφελῶς καὶ ἐπιτυχῶς ἐπὶ ἐξήκοντᾳ καὶ πέντε ὁλόκληρα ἔτη, εἴς τινα τμήματα αὐτοῦ ἤρχισε νὰ μὴ ἀνταποκρίνηται πλήρως εἰς τὰς διαμορφωθείσας νέας συνθήκας ζωῆς. Διὰ τοῦτο ἀπὸ πολλοῦ χρόνου διεπιστώθη ἡ ἀνάγκη τῆς ἀναθεωρήσεως τούτου. Πρὸς θεραπείαν τῆς ἀνάγκης ταύτης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐκπληροῦσα καὶ ἐπιθυμίαν τοῦ ἀειμνήστου μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ', προέβη, θεία συνάρσει καὶ χάριτι, εἰς τὴν σύνταξιν καὶ ψήφισιν τοῦ ἐν τῷ παρόντι δημοσιευομένου νέου Καταστατικοῦ Χάρτου, ὁ ὁποῖος, καρπὸς ἀφ' ἑνὸς προσευχῆς καὶ ἀφ' ἑτέρου μακρᾶς καὶ βαθείας μελέτης και ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, θὰ ἀποτελῆ μετὰ τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τὴν βασικὴν νομοθεσίαν πρὸς τὸ οἰκονομεῖσθαι τὰ τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας πράγματα. Ἐν τῇ ἱερᾷ πεποιθήσει ὅτι ὁ νέος οὗτος Καταστατικὸς Χάρτης θὰ ὑπηρετήση τὴν Ἁγιωτάτην ἡμῶν Ἐκκλησίαν θεοφιλῶς καὶ φιλανθρώπως, θέτομεν τοῦτον ἐν ἰσχύι ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου τοῦ ἐρχομένου ἔτους 1980 καὶ πατρικῶς προτρεπόμεθα πιστὴν τούτου ὑφ' ὅλων ἐφαρμογὴν χάριν τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, πρὸς δόξαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ πληρώματος αὐτῆς, κλήρου τε καὶ λαοῦ. Ἐπὶ τούτοις ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας πλουσίαν τὴν παρὰ τοῦ Δομήτορός τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ χάριν καὶ εὐλογίαν. Ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κύπρου, τῇ 23ῃ Νοεμβρίου Εὔχεται πρὸς Κύριον Ο ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΠΑΦΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Ο ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΛΕΜΕΣΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΜΟΡΦΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ο ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

5 Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ι. ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΟΝ 1. Ἡ Ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἱδρυθεῖσα ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τῶν Ἀποστόλων Παύλου καὶ Βαρνάβα καὶ μέλος οὖσα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, εἶναι αὐτοκέφαλος, τοῦ αὐτοκέφαλου αὐτῆς κατοχυρωθέντος καὶ δι' ἄλλων καὶ δὴ καὶ διὰ τοῦ η' κανόνος τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. ΑΡΘΡΟΝ 2. Μέλη τοῦ πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου εἶναι πάντες οἱ ἐν Κύπρῳ μονίμως διαμένοντες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ ὅσοι, ἕλκοντες τὴν καταγωγὴν αὐτῶν ἐκ Κύπρου καὶ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον αὐτῆς Ἐκκλησίαν ἐνταχθέντες διὰ τοῦ βαπτίσματος, παροικοῦσι νῦν ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ. ΑΡΘΡΟΝ 3. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, ἔχουσα αἰώνιον καὶ ὑπερτάτην κεφαλὴν Αὐτὸν τὸν Θεῖον Ἰδρυτὴν αὐτῆς, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ κατευθυνομένη ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοῦντος Παρακλήτου Πνεύματος, κυβερνᾶται ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν ἐπινεύσει τοῦ Παρακλήτου διατυπωθέντων καὶ κυρωθέντων ὑπὸ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων Ἀποστολικῶν καὶ Συνοδικῶν Κανόνων, τῶν Ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας Παραδόσεων καὶ τοῦ συνῳδὰ τούτοις θεσπισθέντος παρόντος Καταστατικοῦ Χάρτου. ΑΡΘΡΟΝ 4. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Κύπρου διοικητικῶς διαχωρίζεται εἰς ἓξ Ἐπισκοπικὰς περιφερείας: α') Τὴν Ἀρχιεπισκοπήν, ἔχουσαν τὴν ἕδραν αὐτῆς ἐν Λευκωσίᾳ. β') Τὴν Μητρόπολιν Πάφου, ἔχουσαν τὴν ἕδραν αὐτῆς ἐν Πάφῳ.

6 γ') Τὴν Μητρόπολιν Κιτίου, ἔχουσαν τὴν ἕδραν αὐτῆς ἐν Λάρνακι. δ') Τὴν Μητρόπολιν Κυρηνείας, ἔχουσαν τὴν ἕδραν αὐτῆς ἐν Κυρηνείᾳ. ε') Τὴν Μητρόπολιν Λεμεσού, ἔχουσαν τὴν ἕδραν αὐτῆς ἐν Λεμεσῷ. στ') Τὴν Μητρόπολιν Μόρφου, ἔχουσαν τὴν ἕδραν αὐτῆς ἐν Μόρφου. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Μητροπόλεων δύναται νὰ αὐξηθῇ ἢ νὰ ἐλαττωθῇ καὶ τὰ ὅρια αὐτῶν νὰ ἀναθεωρηθῶσι κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, παρόντων πάντων τῶν μελῶν καὶ συμφωνούντων τῶν Μητροπολιτῶν, τῶν ὁποίων ἐπηρεάζεται ἡ Μητροπολιτικὴ περιφέρεια.

7 II. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ Α'. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ α) ΦΥΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΑΡΘΡΟΝ 5. Τὴν ἀνωτάτην ἐξουσίαν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κύπρου ἀσκεῖ γενικῶς μὲν ἡ συμφώνως πρὸς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τὴν Ἱερὰν Παράδοσιν ἐκφραζομένη συνείδησις τοῦ πληρώματος αὐτῆς, κλήρου τε καὶ λαοῦ, εἰδικῶς δὲ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. ΑΡΘΡΟΝ 6. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπαρτίζεται ἐκ τῶν κανονικῶς ἐκλεγέντων, χειροτονηθέντων, ἐγκατασταθέντων καὶ ἐν ἐνεργείᾳ ὄντων Ἀρχιεπισκόπου, Μητροπολιτῶν καὶ Χωρεπισκόπων. ΑΡΘΡΟΝ 7. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποτελεῖ τὴν ἀνωτάτην πνευματικήν, νομοθετικήν, διοικητικὴν καὶ δικαστικὴν ἀρχὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ ἔχει τὰ ὑπὸ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ταῖς Συνόδοις τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν χορηγούμενα δικαιώματα καὶ ἐπιβαλλόμενα καθήκοντα καὶ τὰ ἐπὶ τῇ βάσει τούτων ἐν τῷ παρόντι Καταστατικῷ ἀναγραφόμενα. ΑΡΘΡΟΝ 8. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὅστις εἶναι καὶ ὁ κανονικὸς Πρόεδρος αὐτῆς, κωλυομένου δὲ τούτου ἢ εὑρισκομένου ἐκτὸς Κύπρου, γνώμῃ καὶ ἐντολῇ αὐτοῦ, συγκαλεῖται καὶ προεδρεύεται ὑπὸ τοῦ πρώτου τῇ τάξει τῶν ἐν Κύπρῳ ὑπαρχόντων Μητροπολιτῶν, καὶ ἐν περιπτώσει χηρείας τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου ὑπὸ τοῦ Τοποτηρητοῦ. ΑΡΘΡΟΝ 9. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος συνέρχεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ, ἤ, ὑπάρχοντος ἀποχρῶντος λόγου, ὅπου ἂν ὁ συγκαλῶν ὁρίση, τακτικῶς μὲν τρίς τοῦ ἔτους, κατὰ τὴν πρώτην μετὰ τὴν διακαινήσιμον ἑβδομάδα καὶ κατὰ τὸ πρῶτον δεκαπενθήμερον τῶν μηνῶν Φεβρουαρίου καὶ Σεπτεμβρίου, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ὁ ἔχων τὸ δικαίωμα τῆς συγκλήσεως κρίνη εὔλογον ἢ δύο τῶν μελῶν αὐτῆς ζητήσωσι παρ' αὐτοῦ τὴν σύγκλησιν ταύτης πρὸς μελέτην καθωρισμένου θέματος. Ἡ πρόσκλησις διὰ σύγκλησιν εἰς συνεδρίαν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀποστέλλεται πρὸς τὰ μέλη αὐτῆς ὀκτὼ

8 τουλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδρίας. ΑΡΘΡΟΝ 10. Ἐάν, παρὰ τὴν αἴτησιν δύο συνοδικῶν μελῶν, ὁ ἔχων το δικαίωμα τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀρνηθῆ νά συγκάλεση ταύτην ἐντὸς δεκαπενθημέρου, ἄνευ ἀποχρῶντος λόγου, καὶ ἐὰν τὸ θέμα, δι' ὅ αἰτοῦνται τὴν σύγκλησιν, εἶναι λίαν ἐπεῖγον καὶ σοβαρόν, δύνανται οἱ αἰτοῦντες νὰ ζητήσωσι τὴν προσυπογραφήν τῆς αἰτήσεώς των ὑπὸ τῶν λοιπῶν συνοδικῶν καί, ἐὰν τὰ δύο τρίτα τῶν Μητροπολιτῶν προσυπογράψωσι τὴν αἴτησιν, τότε ὁ ἔχων τό δικαίωμά τῆς συγκλήσεως ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῇ τὴν Ἱεράν Σύνοδον ἐντὸς δεκαπενθημέρου τὸ ἀργότερον ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς αἰτήσεως. ΑΡΘΡΟΝ 11. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ, ὅταν εἶναι παρόντα τὰ ἣμιση τῶν μελῶν αὐτῆς, ἐν οἷς ὁ κατὰ τὸ ἄρθρον ὀκτώ (8) Πρόεδρος καὶ δύο τουλάχιστον Μητροπολίται. Οὐδενί τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπιτρέπεται νά ἀπουσιάζη συνοδικῆς συνεδρίας, εἰμή λόγῳ ἀσθενείας ἢ ἄλλης εὐλόγου αἰτίας, ἀδεία τῆς Συνόδου. Συνοδικὸν μέλος, μὴ μετέχον ἄνευ εὐλόγου αἰτίας τῶν συνοδικῶν ἐργασιῶν, καλεῖται εἰς ἀπολογίαν ὑπὸ τοῦ Προέδρου καί, ἂν ἡ προβαλλομένη αἰτία ἀπουσίας δὲν κριθῆ εὔλογος, ἐπιτιμᾶται ὑπὸ τοῦ Προέδρου, μένον δὲ ἀμεταμέλητον στερεῖται τοῦ δικαιώματος τοῦ μετέχειν τῆς Συνόδου, μέχρις ὅτου ἡ Σύνοδος ἄλλως ἤθελεν ἀποφασίσει, καὶ ὑπόκειται εἰς οἱανδήποτε ἄλλην, κατὰ τὴν κρίσιν τῆς Συνόδου, κανονικὴν ποινήν. ΑΡΘΡΟΝ 12. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου λαμβάνονται ὁμοφώνως ἢ κατὰ πλειοψηφίαν, εἶναι δὲ αὐταὶ ὑποχρεωτικαὶ εἴς τε τὰ συνοδικὰ μέλη καὶ εἰς πάντα τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἐφ' ὅσον δὲν ἀντίκεινται εἰς τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας καὶ εἰς τὸ παρὸν Καταστατικόν. Εἰς ἰσοψηφίας, ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων ὑποθέσεων τὸ κύρος δίδοται τῇ ψήφῳ τοῦ Προέδρου, ἐπὶ δὲ δίκης κληρικοῦ κρατεῖ ἡ ἐπιεικεστέρα γνώμη. Ἐπὶ θεμάτων ἀφορώντων εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας οἱ Χωρεπίσκοποι ἐκφράζουσι συμβουλευτικὴν μόνον γνώμην, χωρὶς νὰ ψηφίζωσιν. ΑΡΘΡΟΝ 13. Ἂν ἡ ἔλλειψις συνοδικῆς ἀπαρτίας ὀφείλεται εἰς ἐπίμονον ἄρνησιν Μητροπολιτῶν καὶ τῶν Χωρεπισκόπων αὐτῶν νὰ μετάσχωσι τῶν συνοδικῶν ἐργασιῶν πρὸς σχηματισμὸν ἀπαρτίας, παρέχεται δικαίωμα ψήφου καὶ ἐπὶ διοικητικῶν θεμάτων εἰς τοὺς Χωρεπισκόπους τῶν μὴ ἀπεχόντων ἀπὸ τὰς συνοδικάς ἐργασίας Μητροπολιτῶν κατὰ τὴν σειρὰν προτεραιότητός τῶν Θρόνων.

9 ΑΡΘΡΟΝ 14. Ἂν ποτὲ ἤθελε συμβῆ νά μὴ ἀποτελεσθῆ ἀπαρτία κατὰ τὸ ἄρθρον ἕνδεκα (11), εἴτε λόγω μὴ ὑπάρξεως ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν, εἴτε ἐὰν καλούμενοι δὲν προσέρχωνται εἰς τὰς συνοδικάς συνεδρίας καὶ δὲν ὑπάρχωσι Χωρεπίσκοποι πρὸς ἀναπλήρωσιν τούτων, τότε πρὸς σχηματισμὸν ἀπαρτίας καλοῦνται κατὰ τὴν περίστασιν εἷς ἢ δύο Ἀρχιερεῖς ἔξωθεν, ζητούμενοι παρὰ τοῦ Προέδρου τῆς Συνόδου, κατὰ σειρὰν πρωτείων παρὰ τινος τῶν τεσσάρων παλαιφάτων Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Οἱ τοιουτοτρόπως καὶ ἐπὶ τοιούτῳ σκοπῷ καλούμενοι νὰ μετάσχωσι τῶν συνοδικῶν ἐργασιῶν κέκτηνται πάντα τὰ δικαιώματα καὶ ὑπέχουσι πάσας τὰς εὐθύνας συνοδικοῦ μέλους, μέχρις ὅτου λάβη πέρας ἡ ὑπόθεσις, δι' ἣν ἐκλήθησαν. ΑΡΘΡΟΝ 15. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁρίζει τὸν Γραμματέα αὐτῆς, εὐπαίδευτον κληρικόν, καὶ τὰς ἀπολαβὰς αὐτοῦ. Τὰ καθήκοντα τούτου εἶναι: α) Ἡ καταγραφὴ τῶν πρακτικῶν καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν συνεδριῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἡ καταχώρησις αὐτῶν ἐν εἰδικῷ βιβλίῳ. β') Ὁτιδήποτε ἄλλο ἤθελεν ἀνατεθῆ αὐτῷ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. ΑΡΘΡΟΝ 16. Τὰ πρακτικὰ καὶ αἱ ἀποφάσεις ἑκάστης συνεδρίας τίθενται ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὴν ἀμέσως ἑπομένην συνεδρίαν, ἐγκρίνονται ὑπ' αὐτῆς καί, ἀφοῦ καταχωρηθῶσιν ὑπὸ τοῦ Γραμματέως ἐν τῷ εἰδικῷ κώδικι τῶν πρακτικῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν λοιπῶν μετασχόντων τῆς συνεδρίας ἐκείνης Ἀρχιερέων. ΑΡΘΡΟΝ 17. Ἡ ἐκτέλεσις τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐνεργεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου, ὅστις καί κατατοπίζει σχετικῶς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον εἰς τὴν ἑπομένην περίοδον τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς.

10 β) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΡΘΡΟΝ 18. α') Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διασκέπτεται καὶ ἀποφασίζει περὶ πασῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Συνοδικῶν κανόνων καὶ προνοιῶν τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ. β') Διαφυλάττει τὴν δογματικήν, τὴν κανονικὴν καὶ τὴν τῆς λατρείας τάξιν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κύπρου καὶ διατηρεῖ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. γ') Ρυθμίζει τὰς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μετὰ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. δ') Μεριμνᾶ καὶ ἐπαγρυπνεῖ ἐπὶ τῆς θρησκευτικῆς διδασκαλίας τῶν πιστῶν, ὅπως ἡ σύμφωνος τοῖς δόγμασι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ ἀποφασίζει περὶ τῶν ληπτέων μέτρων διὰ τὴν στερέωσιν καὶ τελείωσιν ἐν τῇ πίστει, τὴν προαγωγὴν καὶ ἀνύψωσιν τῆς κατὰ Χριστὸν ζωῆς παντὸς τοῦ πληρώματός τῆς ἐν Κύπρῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. ε ) Κέκτηται τὴν ἀνωτάτην ἐν τῇ νήσῳ ἐκκλησιαστικὴν δικαιοδοσίαν. στ') Κέκτηται καὶ ἐνασκεῖ τὴν ἀνωτάτην ἐν τῇ νήσῳ ἐκκλησιαστικὴν δικαστικὴν ἐξουσίαν ἐπὶ κανονικῶν παραπτωμάτων κλήρου καὶ λαοῦ. ζ') Μεριμνᾶ διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ τὴν κατάρτισιν τοῦ κλήρου καὶ πάντων τῶν εἰς τὴν λατρείαν διακονούντων καὶ ἐποπτεύει τὴν λειτουργίαν πάσης εἰδικῆς πρὸς τοῦτο Σχολῆς. η') Ἐπιβλέπει τὴν κανονικὴν ἐπιτέλεσιν τῶν μυστηρίων καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικὼν τελετῶν καὶ τύπων λατρείας καὶ φροντίζει ὅπως ἑκάστη τάξις τοῦ κλήρου ἐπιτελῆ δεόντως τὰ ἑαυτῆς καθήκοντα. θ') Προνοεῖ περὶ διατηρήσεως καὶ ἐξασφαλίσεως τῶν ἀρχαιολογικῆς ἄξιας ἱερῶν ἀντικειμένων. ι') Παρακολουθεῖ καὶ ἐλέγχει τὴν παρεχομένην θρησκευτικὴν διδασκαλίαν καὶ ἀγωγὴν εἰς τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ σχολεία τῆς νήσου, πασῶν τῶν βαθμίδων, καὶ τὰ εἰς ταῦτα χρησιμοποιούμενα θρησκευτικὰ διδακτικὰ βιβλία. iα') Ἐγκρίνει τὰ πρὸς χρῆσιν εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς λειτουργικὰ βιβλία. ιβ') Μεριμνᾶ διὰ τὴν πλήρωσιν τῶν χηρευόντων Θρόνων συμφώνως πρὸς τὰ εἰδικὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ ἀποφασίζει περὶ συγχωνεύσεως, διαιρέσεως ἢ

11 ἐπανασυστάσεως Ἐπισκοπῶν - Μητροπόλεων ἐν τῇ νήσῳ καὶ καθορίζει ἢ ἀναθεωρεῖ τὰ ὅρια αὐτῶν. ιγ') Ἀποφασίζει περὶ ἐκλογῆς καὶ ἐκλέγει τοὺς Χωρεπισκόπους. ιδ') Ἀποφασίζει περὶ τῶν αἰτήσεων παραιτήσεως τῶν Ἀρχιερέων καὶ ἐπὶ τῶν αἰτήσεων παροχῆς ἀδείας συνεχοῦς ἀπουσίας πέραν τοῦ ἑνὸς μηνὸς ἐκ τῶν Θρόνων αὐτῶν. ιε') Ἀποφασίζει συμφώνως πρὸς τὴν Ἁγίαν Γραφὴν καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας ἐπὶ τῶν πάσης φύσεως ζητημάτων τόσον τῶν ρητῶς ἐμπιπτόντων εἰς τὴν ἁρμοδιότητα αὐτῆς ὅσον καὶ ἐπὶ οἰωνδήποτε ἄλλων ζητημάτων, περὶ τῶν ὁποίων δὲν προβλέπεται ἄλλη ἀρχὴ ἢ διαδικασία. ιστ') Ἑρμηνεύει αὐθεντικῶς καὶ κατὰ τρόπον δεσμευτικὸν καὶ ὑποχρεωτικὸν δι' ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τὰ ἄρθρα τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ ἄλλας ἰδίας κανονιστικὰς διατάξεις καὶ ἐποπτεύει τὴν ἀκριβῆ τήρησιν τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ. ιζ') Συντάσσει καὶ ψηφίζει νόμους καὶ διατάξεις πρὸς ρύθμισιν πνευματικῶν, διοικητικών, δικαστικῶν ἢ ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν ὑποθέσεων, περὶ τῶν ὁποίων δὲν γίνεται ἢ ἐλλιπὼς γίνεται πρόνοια ἐν τῷ παρόντι Καταστατικῷ καὶ ἐκδίδει κατὰ κανονικὴν ἁρμοδιότητα καὶ εὐθύνην διατάξεις ἰσχύουσας καθ' ἅπασαν τὴν ἐν Κύπρῳ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἀναφερομένας εἰς ζητήματα πίστεως, λατρείας, ἐκκλησιαστικῆς πειθαρχίας, ὀργανώσεως καὶ ἐσωτερικῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. ΑΡΘΡΟΝ 19. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὡς ἔχουσα τὴν ἀνωτάτην δικαστικὴν δικαιοδοσίαν ἐπὶ κανονικῶν παραπτωμάτων κλήρου καὶ λαοῦ, δικάζει τελεσιδίκως, πρωτοδίκως μὲν ἐπὶ πασῶν τῶν ὑποθέσεων τῶν διαφευγουσῶν τὴν ἀρμοδιότητα τοῦ Ἐπισκόπου, κατ' ἔφεσιν δὲ ἐπὶ πασῶν τῶν πρὸς αὐτὴν ἐκκαλουμένων ἀποφάσεων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων, ἐφ' ὅσον ἡ τοιαύτη ἔκκλησις προβλέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ. ΑΡΘΡΟΝ 20. Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνεδριαζούσης ὅπως ἀποφανθῇ ἐπὶ κατηγορίας κατὰ συνοδικοῦ μέλους, τὸ τοιοῦτον συνοδικὸν μέλος δὲν μετέχει τῆς συνοδικῆς ταύτης συνεδρίας. ΑΡΘΡΟΝ 21. Αἱ πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐκκαλούμεναι ἀποφάσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν

12 Δικαστηρίων προσάγονται ἐνώπιον αὐτῆς πρὸς ἐκδίκαση κατὰ τὰς τακτικὰς συνεδρίας αὐτῆς, μόνον δὲ ἐν ἐπειγούσῃ ἀνάγκῃ δύναται νὰ συγκληθῇ ἔκτακτος Σύνοδος κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Προέδρου ἢ δυό τῶν μελῶν αὐτῆς κατὰ τὰ ἄρθρα ὀκτὼ (8) καὶ δέκα (10). ΑΡΘΡΟΝ 22. ἐν τῇ ἐνασκήσει τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας αἱ ἐπιβαλλόμενοι ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποιναὶ εἶναι αἱ ἀκόλουθοι: Α'. Ἐπὶ λαϊκῶν: α') Ἐκκλησιαστικὰ ἐπιτίμια. β') Ἀφορισμός. γ') Στέρησις ἐκκλησιαστικῆς κηδεύσεως. Β'. Ἐπὶ πρεσβυτέρων, διακόνων καὶ μοναχῶν: α') Ἐπίπληξις. β') Ἀργία ἀπὸ ἱεροπραξίας ἢ στέρησις, γενικὴ ἢ μερική, τῶν ἀπὸ τῆς θέσεως δικαιωμάτων ἢ καὶ ἀμφότερα. γ') Παῦσις ἀπὸ τῆς θέσεως. δ') Ἔκπτωσις ἀπὸ τοῦ ἀξιώματος. ἐ') Στέρησις τοῦ δικαιώματος τοῦ προαχθῆναι εἰς ἀνώτερον βαθμόν. στ') Περιορισμὸς ἐν μοναστηρίῳ. ζ') Καθαίρεσις. η') Ἀπόθεσις τοῦ μοναχικοῦ σχήματος καὶ ἐκκοπὴ ἐκ τοῦ σώματός τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος. θ') Ἀφορισμός. Γ'. Ἐπὶ Ἐπισκόπων: α) Μομφή.

13 β') Στέρησις τοῦ δικαιώματος συνοδικοῦ μέλους. γ') Στέρησις τῆς ἀδελφικῆς κοινωνίας. δ') Περιορισμὸς ἐν μοναστηρίῳ, τοῦ ὁποίου περιορισμοῦ τὴν χρονικὴν διάρκειαν ὁρίζει ἡ Ἱερὰ Συνοδός. ε ) Ἀργία ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας, τῆς ὁποίας τὴν χρονικὴν διάρκειαν ὁρίζει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος. στ') Ἔκπτωσις. ΑΡΘΡΟΝ 23. Ὁ καταδικασθεὶς Ἀρχιερεὺς εἰς οἰανδήποτε ἄλλην ποινήν, πλὴν τῆς μομφῆς, ὁριζομένην δυνάμει τοῦ προηγουμένου ἄρθρου, δὲν δύναται νὰ ἀσκήσει συνοδικὰ καθήκοντα, εἰμὴ μόνον ἀφοῦ ἐκτίςῃ τὴν ἐπιβληθεῖσαν αὐτῶ ποινήν. ΑΡΘΡΟΝ 24. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δικαιοῦται μόνη αὐτὴ νὰ ἐλαττώςῃ ἢ καὶ νὰ ἄρῃ, ἀπονέμουσα χάριν, ἐπιβληθεῖσαν ἢ ἐγκριθεῖσαν ὑπ' αὐτῆς ποινήν. ΑΡΘΡΟΝ 25. Ἐπὶ παραπτώματος Ἀρχιερέως, συνεπαγομένου καθαίρεσιν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁρίζει τρία τῶν μελῶν αὐτῆς, τὰ ὁποῖα ἐνεργοῦσιν ὡς ἀνακριτικὸν σῶμα καὶ ἐν ἧ περιπτώσει ἐκ τοῦ πορίσματος τοῦ ἀνακριτικοῦ τούτου σώματος προκύψωσι κατὰ τὴν κρίσιν αὐτῆς στοιχεῖα ἐνοχῆς, παραπέμπει τὸν κατηγορούμενον Ἐπίσκοπον εἰς δίκην ἐνώπιον Συνοδικοῦ Δικαστηρίου ἐκ δεκατριῶν τουλάχιστον Ἐπισκόπων. Πρὸς συγκρότησιν τοῦ Δικαστηρίου τούτου, ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ἐν Κύπρῳ ἱκανὸς ἀριθμὸς Ἀρχιερέων, ἐχόντων ἀκώλυτον τὴν Ἀρχιερωσύνην αὐτῶν (Μητροπολιτῶν, Χωρεπισκόπων καὶ Σχολαζόντων), ὁ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου παρακαλεῖ κατὰ σειρὰν τὰ Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀποστείλωσιν ἀνὰ ἕνα ἢ περισσοτέρους Ἐπισκόπους μέχρι συμπληρώσεως τοῦ ἀπαιτουμένου ἀριθμοῦ Ἐπισκόπων. Οἱ ἐκ τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων ἐλθόντες Ἐπίσκοποι μετὰ τῶν Ἐπισκόπων τῆς νήσου, ἔκτακτον Σύνοδον ἀπαρτίζοντες, δικάζουσιν ὡς οἱ Ἱεροὶ Κανόνες διακελεύουσιν. Ἐὰν δὲ τὶς ἢ τινὲς τῶν ὡς ἄνω ἀναφερομένων Ἐκκλησιῶν δὲν ἀνταποκριθῶσιν εἰς τὴν παράκλησιν, παρακαλοῦνται κατὰ σειρὰν αἱ ἀνταποκριθεῖσαι Ἐκκλησίαι, ὅπως ἀποστείλωσι πλείονας Ἐπισκόπους. Τοῦ ἐκτάκτου τούτου Δικαστηρίου ἡ ἀπόφασις εἶναι ὁριστικὴ καὶ τελεσίδικος. Μόνον δὲ ἔκτακτον

14 Συνοδικὸν Δικαστήριον, καταρτιζόμενον κατὰ τὰ ὡς ἄνω, δύναται νὰ μεταβάλῃ ἢ νὰ ἄρῃ τὴν ἐπιβληθεῖσαν εἰς Ἐπίσκοπον ποινὴν τῆς καθαιρέσεως, ἐφ' ὅσον τὸ παράπτωμα, δι' ὁ ἐπεβλήθη, εἶναι πειθαρχικόν, ὁ δὲ καθαιρεθεὶς μετεμελήθη εἰλικρινὼς καὶ ἐμπράκτως. Πρόεδρος τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τοῦ τὲ Κανονικοῦ καὶ τοῦ Μείζονος, εἶναι ὁ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκτὸς ἐὰν παρίσταται εἷς τῶν Πατριαρχῶν τῶν τεσσάρων παλαιφάτων Πατριαρχείων, ὅτε τιμητικῶς ἐκχωρεῖται αὐτῷ ἡ προεδρία. ΑΡΘΡΟΝ 26. Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, καλούμενοι κατὰ τὰ προηγούμενα ἄρθρα πρὸς συμπλήρωσιν τῆς συγκροτήσεως τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων καὶ μὴ προσερχόμενοι ἄνευ εὐλόγου δικαιολογίας κατὰ τὴν ὁρισθεῖσαν διὰ τῆς προσκλήσεως ἡμερομηνίαν, ὑπόκεινται εἰς δίωξιν ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου τούτου ἐπὶ ἀρνήσει ἐκτελέσεως καθήκοντος, ἐκδικαζομένου τοῦ παραπτώματος παρακοῆς αὐτῶν συνοπτικῶς, ἄνευ περαιτέρω ἀποδεικτικῆς διαδικασίας, δικαιουμένου τοῦ Δικαστηρίου νὰ ἐπιβάλῃ τὰς προνοουμένας ποινὰς ἐπὶ Ἐπισκόπου πλὴν τῆς ἐκπτώσεως καὶ τῆς καθαιρέσεως. Νόμιμος δικαιολογία θεωρεῖται: α') Νόσος τοῦ Ἀρχιερέως τοιαύτη μὴ ἐπιτρέπουσα τὴν προσέλευσιν αὐτοῦ, βεβαιουμένη διὰ δηλώσεως δύο ἰατρῶν ὁριζομένων ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. β') Λόγοι σπουδαῖοι καὶ ἀποχρώντως μεμαρτυρημένοι, καταστήσαντες ἀδύνατον τὴν προσέλευσιν τοῦ Ἀρχιερέως ἐνώπιον τοῦ Συνοδικοῦ Δικαστηρίου. ΑΡΘΡΟΝ 27. Αἱ δικαστικαὶ ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου δέον νὰ εἶναι ἠτιολογημέναι μετὰ παραθέσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν ἄρθρων, ἐφ' ὧν στηρίζονται. Τὸ αἰτιολογικὸν μέρος αὐτῶν καταχωρεῖται εἰς τὸ βιβλίον τῶν ἀποφάσεων, ἐκδίδεται δὲ τὸ δικαστικὸν μέρος αὐτῶν. Νοεῖται ὅτι οἱ διάδικοι δικαιοῦνται νά ζητήσωσιν ἀντίγραφον καὶ τοῦ αἰτιολογικοῦ μέρους τῆς ἀποφάσεως. ΑΡΘΡΟΝ 28. Οὐδεμία διάταξις τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ δύναται νά μεταβληθῇ ἡ νά διαγραφῇ, εἰμὴ μόνον ἐὰν ἡ ἀπόφασις περὶ μεταβολῆς ἢ διαγραφῆς διατάξεως ληφθῆ διὰ πλειοψηφίας τῶν τριῶν τετάρτων (3/4) τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου πλήρως συγκεκροτημένης. Πλήρως δὲ συγκεκροτημένη Σύνοδος θεωρεῖται, ὅταν εἶναι πεπληρωμένοι πάντες οἱ Θρόνοι καὶ παρίστανται πάντες οἱ Ἀρχιερεῖς.

15 ΑΡΘΡΟΝ 29. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκδίδει ἐπίσημον δελτίον ἢ περιοδικὸν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἀπόστολος Βαρνάβας», ἐν ᾧ δημοσιεύονται ἐκκλησιαστικοὶ κανονισμοί, διατάξεις, πράξεις, ἀποφάσεις, ἐγκύκλιοι αὐτῆς, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν Μητροπολιτῶν, καὶ ἐποικοδομητικὰ ἄρθρα, μελέται, κ.λ.π. ΑΡΘΡΟΝ 30. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει ἰδίαν σφραγίδα, ἔχουσαν ἐν τῷ μέσῳ τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα καὶ κύκλῳ τὴν ἐπιγραφὴν «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ». ΑΡΘΡΟΝ 31. Ἅπασαι αἱ ὑπηρεσίαι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στεγάζονται ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ. Β'. ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ α) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΝ 32. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου εἶναι ὁ Ἀρχηγός τῆς ἐν Κύπρῳ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔχει δὲ τὰ ἀνέκαθεν ἰστορικῶς καὶ κανονικῶς ἀνεγνωρισμένα αὐτῷ προνόμια καὶ δικαιώματα. ΑΡΘΡΟΝ 33. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰς ἑξῆς ἀρμοδιότητας : α') Συγκαλεῖ καὶ προεδρεύει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. β') Μνημονεύεται κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν ὑπὸ τῶν Μητροπολιτῶν τῆς ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίας. γ') Ἀπευθύνει ἐορτίους ἐγκυκλίους κατὰ τὰς ἑορτὰς τῶν Χριστουγέννων καὶ τοῦ Πάσχα πρὸς ἅπασαν τὴν ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίαν, αἴτινες ἀναγινώσκονται ἐπ' Ἐκκλησίας. δ') Ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἔκκλησιάν τῆς Κύπρου εἰς τὰς σχέσεις αὐτῆς μετὰ τῶν λοιπῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀποτελεῖ σύνδεσμον εἰς τὰς σχέσεις αὐτῆς μετ' αὐτῶν, καλλιεργεῖ σχέσεις μετὰ τῶν Προκαθημένων τῶν λοιπῶν

16 Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καὶ διατηρεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴν κοινωνίαν μετ' αὐτῶν. ε') Προΐσταται, κατὰ τὰς ἐκκλησιαστικὰς διατάξεις, εἰς τὰς χειροτονίας τῶν ἑκάστοτε ἐκλεγομένων Ἀρχιερέων καὶ μόνον κωλυομένου καὶ ἐντολῇ αὐτοῦ δύναται νὰ προστῇ εἰς ταύτας ἕτερος Ἀρχιερεύς. στ') Διατηρεῖ τὴν ἑνότητα ἐν τῇ Ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καὶ ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἐκκλησίαν εἰς τὰς σχέσεις αὐτῆς μετὰ τῆς Πολιτείας. ζ') Φέρει πορφυροῦν μανδύαν καὶ σκῆπτρον ἀντὶ τῆς συνήθους ποιμαντορικῆς ράβδου καὶ ὑπογράφει διὰ κινναβάρεως. η') Δύναται νά ἱερουργῇ ὄχι μόνον ἐν τῇ Ἀρχιεπισκοπικῇ περιφερείᾳ ἀλλὰ καθ' ἅπασαν τὴν νῆσον, τῇ ἁπλῇ μέντοι ἀνακοινώσει τοῖς οἰκείοις Μητροπολίταις. θ') Εἶναι ὁ κατ' ἐξοχὴν Ἐπίσκοπος τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς περιφερείας. ι') Ἀναλαμβάνει τὴν προσωρινὴν διοίκησιν ὡς Τοποτηρητὴς χηρεύοντος ἢ χηρευόντων μητροπολιτικῶν Θρόνων, τὴν ὁποίαν ἀσκεῖ εἴτε αὐτοπροσώπως εἴτε δι' ἀντιπροσώπου αὐτοῦ. ΑΡΘΡΟΝ 34. Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ περιλαμβάνει τὰς κάτωθι πόλεις, κοινότητας καὶ μονάς: Πόλις Λευκωσίας: 1) Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου (Καθεδρικὸς Ναός) 2) Ἐνορία Ἁγίας Βαρβάρας Καϊμακλίου 3) Ἐνορία Ἁγίου Ἀνδρέου 4) Ἐνορία Ἁγίου Ἀντωνίου 5) Ἐνορία Ἁγίου Δημητρίου 6) Ἐνορία Ἁγίου Κασσιανοῦ 7) Ἐνορία Ἁγίου Λουκᾶ 8) Ἐνορία Ἁγίου Σάββα 9) Ἐνορία Ἁγίων Ὁμολογητῶν 10) Ἐνορία Ἀποστόλου Βαρνάβα 11) Ἐνορία Παναγίας Παλλουριωτίσσης 12) Ἐνορία Προδρόμου 13) Ἐνορία Φανερωμένης 14) Ἐνορία Τρυπιώτου 15) Ἐνορία Χρυσαλινιωτίσσης

17 Πόλις Ἀμμοχώστου: 1) Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου (Καθεδρικός Ναός) 2) Ἐνορία Ἁγίας Ζώνης 3) Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος 4) Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου 5) Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου 6) Ἐνορία Ἁγίου Λουκᾶ 7)Ἐνορία Ἁγίου Μέμνονος 8) Ἐνορία Τιμίου Σταυροῦ 9) Ἐνορία Χρυσοσπηλιωτίσσης Κοινότητες Λευκωσίας: 1) Ἁγία Βαρβάρα 2) Ἅγιοι Τριμιθιᾶς 3) Ἅγιος Βασίλειος 4) Ἅγιος Δομέτιος α) Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου β) Ἐνορία Ἁγίου Παύλου 5) Ἅγιος Ἐπιφάνιος 6) Ἅγιος Ἰωάννης Μαλούντας 7) Ἀγκαστίνα 8) Ἀγλαντζιά 9) Ἀγροκηπηκιά 10) Ἀθηαίνου 11) Ἀλάμπρα 12) Ἀνάγια 13) Ἀναλυώντας 14) Ἀπλήκι 15) Ἀρεδιοῦ 16) Ἄρσος 17) Ἀσκᾶς 18) Ἄσσια ἅ) Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου β) Ἐνορία Προδρόμου 19) Ἀφάνεια 20) Βατυλὴ 21) Βιτσάδα 22) Βώνη

18 23) Γέρι 24) Γερόλακκος 25) Γούρρι 26) Δευτερὰ Ἄνω 27) Δευτερὰ Κάτω 28)Ἔγκωμη α) Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου β) Ἐνορία Ἅγιων Πάντων 29) Ἔξω Μετόχι 30) Ἐπισκοπειὸν 31) Ἐργάτες 32) Ἰδάλιον 33) Καλὸν Χωρίον Κλήρου 34) Καμπιὰ 35) Καμπὶ Φαρμακᾶ 36) Καπέδες 37) Κάτω Μονὴ 38) Κλήρου 39) Κοντέα 40) Κυθραία α) Ἐνορία Ἅγιας Ἄννης (Συργανιᾶς) β) Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης γ) Ἐνορία Ἁγίου Ἀνδρονίκου δ) Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου ἔ) Ἐνορία Παναγίας (Χαρδακιωτίσσης) στ) Ἐνορία Τιμίου Σταυροῦ (Χρυσίδος) 41) Λαζανιά 42) Λακατάμια Ἄνω 43) Λακατάμια Κάτω 44) Λατσιὰ 45) Λευκόνοικο α) Ἐνορία Ἀρχαγγέλου β) Ἐνορία Σωτῆρος 46) Λυθροδόντας 47) Λύμπια 48) Λύση 49) Μαθιάτης 50) Μαλούντα 51) Μάμμαρι

19 52) Μαραθόβουνος 53) Μιὰ Μηλιά 54) Μιτσερό 55) Νέον Χωρίον 56) Νήσου 57) Ὀμορφίτα 58) Παλαίκυθρο 59) Παλαιομέτοχο 60) Παλαιχώρι α) Ἐνορία Ἁγίου Λουκᾶ β) Ἐνορία Παναγίας 61) Πέρα 62) Πέρα Χωρίον 63) Πολιτικὸ 64) Ποταμιὰ 65) Πυρόι 66) Σιὰ 67) Σκυλλούρα 68) Στρόβολος α) Ἐνορία Ἁγίου Βασιλείου β ) Ἐνορία Χρυσελεούσης 69) Τράχωνας 70) Τραχώνι 71) Τρεμετουσιὰ 72) Τριμηθιὰ 73) Τσέρι 74) Τύμβου 75) Φαρμακᾶς 76) Φικάρδου 77) Φτερικούδι 78) Ψημολόφου Κοινότητες Ἀμμοχώστου: 1) Ἁγία Νάπα 2) Ἅγιος Ἀνδρόνικος 3) Ἅγιος Γεώργιος Σπαθαρικοῦ 4) Ἅγιος Ἠλίας 5) Ἅγιος Θεόδωρος Καρπασίας 6) Ἅγιος Νικόλαος Λευκονοίκου

20 7) Ἅγιος Σέργιος 8) Αἰγιαλούσα α) Ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης β) Ἐνορία Ἅγιας Τριάδος γ) Ἐνορία Ἀρχαγγέλου 9) Ἀκανθοῦ 10) Ἄρδανα 11) Ἀρναδί 12) Αὐγόρου 13) Ἀχερίτου 14) Ἄχνα 15) Βαθύλακας 16) Βασίλι 17) Βουκολίδα 18) Βοῦφες 19) Γαϊδουρᾶς ἢ Νέα Σπάρτη 20) Γαστριὰ 21) Γέναγρα 22) Γεράνι 23) Γύψου 24) Δαυλὸς 25) Δερύνεια Ἄνω 26) Δερύνεια Κάτω 27) Ἔγκωμη Ἀμμοχώστου 28) Ἐπτακώμη 29) Καλοψίδα 30) Κοιλάνεμος 31) Κώμη - Αἰγιαλοῦ 32) Κώμη - Κεπὴρ 33) Λάπαθος 34) Λεονάρισσος 35) Λιμνιά 36) Λιοπέτρι 37) Λυθράγκωμη 38) Μακράσυκα 39) Μάνδρες 40) Μελάναργα 41) Μηλιά 42) Νέτα 43) Παραλίμνι 44) Πατρίκι 45) Περιστερώνα 46) Πηγὴ

21 47) Πραστειὸν 48) Πυργᾶ 49) Ριζοκάρπασον α) Ἐνορία Ἁγίας Τριάδος β) Ἐνορία Ἁγίου Συνεσίου 50) Σπαθαρικὸν 51) Στρογγυλὸς 52) Σύγκρασις 53) Σωτήρα 54) Ταύρου 55) Τρίκωμο α) Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου β) Ἐνορία Παναγίας 56) Τρυπημένη 57) Φλαμούδι 58) Φρέναρος ε') Μοναὶ : Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἀποστόλου Βαρνάβα (ἀνδρώα) καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἠρακλειδίου (γυναικεία). Ὑπὸ τὴν πνευματικὴν ἐποπτείαν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς εὑρίσκονται ἐπίσης αἱ Βασιλικαὶ Σταυροπηγιακαὶ Μοναὶ τοῦ Κύκκου, τοῦ Μαχαιρᾶ καὶ τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου. β) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ ΑΡΘΡΟΝ 35. Μητρόπολις Πάφου: Κατέχει τὴν πρώτην θέσιν μεταξὺ τῶν Μητροπόλεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ δὲ Μητροπολίτης αὐτῆς εἶναι ὁ πρῶτος τῇ τάξει μετὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἐν τῇ ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. ΑΡΘΡΟΝ 36. Πόλεις, Κοινότητες καὶ Μοναί, ὑπαγόμεναι εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν περιφέρειαν Πάφου, εἶναι:

22 Πόλις Πάφου: Ἐνορία Ἁγίου Θεοδώρου (Καθεδρικὸς Ναός) Ἐνορία Ἁγίου Κενδέου Ἐνορία Ἁγίου Παύλου Ἐνορία Θεοσκεπάστης Κάτω Πάφου Κοινότητες Πάφου: 1)Ἁγία Βαρβάρα 2) Ἁγία Μαρίνα Κελοκεδάρων 3) Ἁγία Μαρίνα Χρυσοχοῦς 4) Ἁγία Μαρινούδα 5) Ἅγιος Ἀμβρόσιος 6) Ἅγιος Δημητριανός 7) Ἀκουρδάλια Ἄνω 8) Ἀκουρδάλια Κάτω 9) Ἀκουρσός 10) Ἁμαργέτη 11) Ἀναβαργός 12) Ἀναρίτα 13) Ἀνώγυρα 14) Ἀργάκα 15) Ἀρμίνου 16) Ἅρμου 17) Ἀρόδες 18) Ἄρσος 19) Ἀρχιμανδρίτα Ἄνω 20) Ἀρχιμανδρίτα Κάτω 21) Ἀσπρογιά 22) Ἀχέλεια 23) Βᾶσα 24) Γαλαταριά 25) Γεροσκήπου - Κολώνη 26) Γιόλου 27) Γουδί 28) Δορὰ - Μούσαρε 29) Δρούσια 30) Δρύμου 31) Δρυνιά 32) Ἐλεδιὼ

23 33) Ἔμπα 34) Ἐπισκοπῆ 35) Θελέτρα 36) Ἴννια 37) Κάθηκας 38) Καλλέπεια 39) Κανναβιοῦ 40) Κέδαρες 41) Κελοκέδαρα 42) Κινοῦσα 43) Κισσόνεργα 44) Κοίλη 45) Κοιλίνια 46) Κονιά 47) Φιλούσα Χρυσοχοῦς 48) Φοινί 49) Φοίτη 50) Χλώρακα 51) Κούκλια 52) Κρήτου Μαρόττου 53)Κρήτου Τέρρα 54) Λάσα 55) Λεμόνα 56) Λετύμπου 57) Λυσὸς 58) Μαλιὰ 59) Μαμώνια 60) Μαραθούντα 61) Μέσανα 62) Μέσα Χωρίον 63) Μεσόγη 64) Μηλιὰ 65) Μηλιοῦ 66) Νατᾶ 67) Νέον Χωρίον 68) Νικόκλεια 69) Ὅμοδος 70) Παναγιὰ 71) Πάχνα Ἄνω 72) Πάχνα Κάτω 73) Παχύαμμος 74) Πέγεια 75) Πενταλιὰ 76) Περιστερώνα 77) Πισσούρι

24 78) Πολέμι 79) Πόλις Χρυσοχοῦς 80) Ποταμιοῦ 81) Πραιτῶρι 82) Πραστειὸν Αὐδήμους 83) Προδρόμι 84) Πωμὸς 85) Σαλαμιοῦ 86) Στατὸς - Ἅγιος Φώτιος 87) Στενῆ 88) Στρουμπὶ 89) Σύμου 90) Τάλα 91) Τίμη 92) Τορνάρηδες 93) Τραχυπέδουλα 94) Τρεμιθοῦσα 95) Τσάδα 96) Φιλοῦσα Κελοκεδάρων 97) Χολέτρια 98) Χόλη - Σκούλλι 99) Χούλου 100) Ψάθι γ') Μοναὶ : Αἱ ἀνδρῶαι Μοναὶ τῆς Τροοδιτίσσης, τῆς Χρυσορροϊατίσσης καὶ τοῦ Σταυροῦ τῆς Μύθθης. ΑΡΘΡΟΝ 37. Μητρόπολις Κιτίου: Κατέχει τὴν δευτέραν θέσιν μεταξὺ τῶν Μητροπόλεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ δὲ Μητροπολίτης αὐτῆς εἶναι ὁ δεύτερος τῇ τάξει μετὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἐν τῇ ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. ΑΡΘΡΟΝ 38. Πόλεις, Κοινότητες καὶ Μοναί, ὑπαγόμεναι εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν περιφέρειαν Κιτίου, εἶναι:

25 α') Π όλις Λάρνακος: Ἐνορία Μεταμορφώσεως Σωτῆρος (Καθεδρικὸς Ναός) Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Κοντοῦ Ἐνορία Ἁγίου Ἰωάννου Ἐνορία Ἁγίου Λαζάρου Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Δροσιᾶς Ἐνορία Χρυσοπολιτίσσης β') Κοινότητες Λάρνακος: 1) Ἀβδελλερόν 2) Ἀγγλισίδες 3) Ἁγία Ἄννα 4) Ἅγιοι Βαβατσινιᾶς 5) Ἅγιος Θεόδωρος 6) Ἀλαμινὸς 7) Ἀλεθρικὸν 8) Ἀναφωτία 9) Ἀραδίππου 10) Βαβατσινιά 11) Βάβλα 12) Δρομολαξιὰ 13) Καλαβασὸς 14) Καλὸν Χωρίον 15) Κάτω Δρῦς 16) Κίτι 17) Κόρνος 18) Λάγια 19) Λειβάδια 20) Λεύκαρα Ἄνω 21)Λεύκαρα Κάτω 22) Μαζωτὸς 23) Μαρῶνι 24) Μελίνη 25) Μενεοῦ 26) Μοσφιλωτὴ 27) Ξυλοτύμβου 28) Ξυλοφάγου

26 29) Ὁδοῦ 30) Ὁρὰ 31) Ὀρμήδεια 32) Ὀρόκλινη 33) Περβόλια 34) Πύλα 35) Πυργὰ 36) Σκαρίνου 37) Τερσεφάνου 38) Τόχνη 39) Τροῦλλοι 40) Χοιροκοιτία 41) Ψεματισμένος 42) Ψευδᾶς γ') Μοναί: Ἡ Ἱερὰ Μονὴ Σταυροβουνίου (ἀνδρώα) καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Μηνᾶ (γυναικεία). ΑΡΘΡΟΝ 39. Μητρόπολις Κυρηνείας: Κατέχει τὴν τρίτην θέσιν μεταξὺ τῶν Μητροπόλεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ὁ δὲ Μητροπολίτης αὔτης εἶναι ὁ τρίτος τῇ τάξει μετὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἐν τῇ ἱεραρχίᾳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. ΑΡΘΡΟΝ 40. Πόλεις, Κοινότητες καὶ Μοναί, ὑπαγόμεναι εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν περιφέρειαν Κυρηνείας, εἶναι: α') Πόλις Κυρήνειας: Ἐνορία Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ (Καθεδρικὸς Ναὸς) Ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Κοινότητες Κυρηνείας: 1) Ἁγία Εἰρήνη 2) Ἅγιος Ἀμβρόσιος 3) Ἅγιος Γεώργιος

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή -

ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ ΠΛΗΡΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΛΜ 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1240 Αγίοι Τριµιθιάς 77 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 5124 Άγιος Τύχωνας 12 5127 Αγ. Ανάργυροι Λ/σού (Μονή - Μοναγρούλι) 1102 Αλάµπρα 45 5127

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 8 & 12) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 2 & 3) Α/Α ΟΜΑΔΑ Γ' (δίκτυα 5 & 7 & 13) 1 Απόστολος Λουκάς 1 Λατσιά Δ 1 Έγκωμη Α (ΚΑ) 2 Άγιος Βασίλειος (ΚΒ) 2 Δάλι

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές 1. 07 June 2011 Page 1 of 15 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ 43 27 28 ΜΑΚΕ ΟΝΙΤΙΣΣΑ 76 59 60 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ 64 45 46 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 45 38 36 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 92 61 62

Περιοχές 1. 07 June 2011 Page 1 of 15 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ 43 27 28 ΜΑΚΕ ΟΝΙΤΙΣΣΑ 76 59 60 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ 64 45 46 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 45 38 36 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 92 61 62 Περιοχές 1 1-001 187 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 310 199 201 161 117 112 114 1-002 497 ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ 655 541 532 476 405 390 383 1-003 670 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 987 718 719 628 496 483 482 1-004 24 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ 43 27 28 25 17 22 17 1-005 59

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο:

του βασικού νόμου. 3. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου Τροποποίηση αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: Ε.Ε. Παρ. 1(1) 379 Ν. 123(I)/99 Αρ. 3358, 22.10.99 Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία, Δομή, Αρμοδιότητες και Αλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1999 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

GAP AKIS EXPRESS 18.5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ

GAP AKIS EXPRESS 18.5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΩΝ ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ 7501 ΛΑΡΝΑΚΑ Β ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4100 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4101 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4102 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4103 ΛΕΜΕΣΟΣ Α ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π. ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Α/Α ΟΜΑΔΑ Α' (δίκτυα 1 & 2) Α/Α ΟΜΑΔΑ Β' (δίκτυα 3 & 4) Α/Α ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Δ1 Α Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Δημοτικό Αγίου Αθανασίου / Λεμεσός 1 1

ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Δ1 Α Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου Δημοτικό Αγίου Αθανασίου / Λεμεσός 1 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ / ΑΙΘΟΥΣΕΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΟΠΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμό ACS Περιοχή ΤΚ. Page 1 of 9

Σταθμό ACS Περιοχή ΤΚ. Page 1 of 9 LC Αγγλισίδες 7571 D1 ΚΟΦΙΝΟΥ LC Αγία 'Αννα 7641 D2 ΛΑΡΝΑΚΑ NI Αγία Βαρβάρα 2560 D1 ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ ΝΗΣΟΥ PF Αγία Βαρβάρα Πάφου 8501 D1 ΠΑΦΟΣ NI Αγία Ειρήνη 2820 D2 ΕΥΡΥΧΟΥ PF Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων 8641 D2

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία

Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Υλοποίηση μονοήμερης ενδοσχολικής επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου στα Νηπιαγωγεία Ενδοσχολική επιμόρφωση: Στην ενδοσχολική επιμόρφωση θα λάβουν μέρος τόσο τα Δημόσια όσο και τα Κοινοτικά Νηπιαγωγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Έφη Παπαριστοδήμου 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Αγία Μαρίνα (ΚΑ+ΚΒ) Ελένη Δεληγιάννη 2 Άγιος Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Φακ.: Οκτωβρίου Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Φακ.: Οκτωβρίου Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Φακ.: 7.11.12.8.2 15 Οκτωβρίου 2007 Διευθυντές/ Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ. 16 Σεπτεμβρίου 2013. Έχει ετοιμαστεί. Πληροφορικής. αξιοποίηση των. ημοτικής Εκπαίδευσης : Ο.Ε..Ε : Π.Ο.Ε..

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ. 16 Σεπτεμβρίου 2013. Έχει ετοιμαστεί. Πληροφορικής. αξιοποίηση των. ημοτικής Εκπαίδευσης : Ο.Ε..Ε : Π.Ο.Ε.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.8.2 Αρ. Τηλ. : 22800876 Αρ. Φαξ : 22800888 E-mail : dde-tpe@schools.ac.cy 16 Σεπτεμβρίου 2013 ιευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 23.7.2014 ΘΕΜΑ: Κύριε Υπουργέ,

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 23.7.2014 ΘΕΜΑ: Κύριε Υπουργέ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.7.2014 C(2014) 5045 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΘΕΜΑ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Α) ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ Αργυροχοΐα Αστρονομία-Αστροφυσική Γεωπονικά/Κηπουρική Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013, ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13.

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013, ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.I.2007 E(2007)125 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 814/2006 Κύπρος Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Θέμα: Στήριξη των σχολείων στα θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.8.2 Αρ. Τηλ. : 22800875 Αρ. Φαξ : 22800888 E-mail : dde@moec.gov.cy 30 Οκτωβρίου 2007 Διευθυντές/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 405/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4816 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 1975 Αριθμός 405 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΕΡΕΩΝ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ 2015 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΕΝΟΡΙΑ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ 1. Διάκ. Αλέξανδρος Motrea 96817324 2. Οικ. Αναστάσιος Π"Γεωργίου Πέγεια 8560 26621268 99427373 3. Π/ Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 159/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4872 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 1039 Αριθμός 159 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 587/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3738 της 18ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 587 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 25.6.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αγία Βαρβάρα Αγία Βαρβάρα Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου Αλάμπρα Αλάμπρα Γέρι Α Γέρι Α Γέρι Β Γέρι Β άλι Α άλι Α - Αντρέας Παναγίδης άλι Β άλι Β άλι Γ άλι Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολική χρονιά 2015-16 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 Άγιος Ανδρέας (ΚΑ) Νικολέτα Αυγουστή 2 Άγιος Ανδρέας (ΚΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ -------------------------------------------------

ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΗΜΩΝ ------------------------------------------------- Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι πρόσφυγες/εκλογείς των κατεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου Επιλεξιμότητα Περιοχών

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου Επιλεξιμότητα Περιοχών Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της Κύπρου 2014-2020 Επιλεξιμότητα Περιοχών Κώδικας Δήμος/Κοινότητα Πληθυσμός Επιλέξιμη (Ναι / Όχι) Σύνολο Πληθυσμού 840,407 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1000 Δήμος Λευκωσίας 55,014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β ΣΧ. ΧΡ. 2014-2015 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β ΣΧ. ΧΡ. 2014-2015 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β ΣΧ. ΧΡ. 2014-2015 Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ιεράρχηση με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, ανά επαρχία)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προληπτικά Προγράμματα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για τη σχολική χρονιά 2013-14

Θέμα: Προληπτικά Προγράμματα Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για τη σχολική χρονιά 2013-14 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.:21.8.01/2 Aρ. Τηλ.:22800729 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες ημόσιων Νηπιαγωγείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικής για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού φωτοτυπικής για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.22.20.1/6 Αρ. Τηλ. : 22800663 Αρ. Φαξ : 22428277 E-mail : dde@moec.gov.cy - Προέδρους Σχολικών Εφορειών -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011. Ανακήρυξη εκλεγέντων Κοινοταρχών

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011. Ανακήρυξη εκλεγέντων Κοινοταρχών ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Ανακήρυξη εκλεγέντων Κοινοταρχών Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι οι Έφοροι Εκλογής Κοινοταρχών/Μελών Κοινοτικών Συμβουλίων, έχουν ανακηρύξει ως εκλεγέντες Κοινοτάρχες χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 31.8.2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ

77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ 77 Εκλογικά Κέντρα για τις εκλογές ΔΗΣΥ Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανακοινώνει ότι ενόψει της 6 ης Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Απριλίου 2013 και μέσα από την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

28.5.1883: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Μιχαήλ Σιακαλλής

28.5.1883: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Μιχαήλ Σιακαλλής S-167 28.5.1883: ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Στις 25 Μαϊου 1883 με διάταγμα του Υπατου Αρμοστή της Κύπρου Ρόμπερτ Βίδδωλφ, που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy

e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 2252 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: ΠΙ 13.25.08.18 Αρ. Τηλ.: 22 402346 Αρ. Φαξ: 22 402398 e-mail: infotpe@cyearn.pi.ac.cy 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 26.5.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS express ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Kronos Express. 77777808 www.kronosexpress.com

KRONOS express ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Kronos Express. 77777808 www.kronosexpress.com KRONOS express ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 77777808 www.kronosexpress.com Kronos Express Προσφέρουµε τις πιο κάτω υπηρεσίες: 1 Υπηρεσία Door to Door: υνατότητα παραλαβής από οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 30.8.2012 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.06.13.3 Αρ. Tηλ.: 22402300 Aρ. Φαξ: 22480505 e-mail: eisagogiki@cyearn.pi.ac.cy ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία 5 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1 Β' ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 10 2612 ΜΑΛΟΥΝΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22634654 22634652 22634653 gym-perifereiako2-lef@schools.ac.cy 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Σ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 30 Σεπτεμβρίου 2014

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.16 Αρ. Tηλ.: 22402485 Aρ. Φαξ: 22480505 Ηλ. Διεύθυνση: info@cyearn.pi.ac.cy 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011: KOINOTIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2011: KOINOTIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011: KOINOTIKA ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2011 14:05 ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΟΜΜΑ/ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΙ KOINOTHTA ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΜΥΡΙΛΛΗ ΕΛΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 109 ΑΓΚΑΣΤΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 18.5.2015 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Α' ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ Β' ΚΑ/ΚΒ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΟ 1 Α ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ 2 ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΟΥΣ 3 ΑΧΝΑΣ 4 Β ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 5 Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ιεράρχηση με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, ανά επαρχία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. (ιεράρχηση με βάση την ημερομηνία πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, ανά επαρχία) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Επιμορφωτική Ημερίδα για τη Διδασκαλία των Ελληνικών (Φεβρουάριος 2016 - Απρίλιος 2016), για Διευθυντές/Διευθύντριες (Δίκτυα Σχολείων ΕΔΕ): Ενσωμάτωση Δεικτών στη Γλωσσική Διδασκαλία Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Είδος καυσίμου για τη θέρμανση χώρων μονίμων κατοικιών...4 Σχήμα 2: Προμήθεια ξυλείας για την θέρμανση των χώρων στις μόνιμες κατοικίες...

Σχήμα 1: Είδος καυσίμου για τη θέρμανση χώρων μονίμων κατοικιών...4 Σχήμα 2: Προμήθεια ξυλείας για την θέρμανση των χώρων στις μόνιμες κατοικίες... Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Έρευνα για τη χρήση βιομάζας ξυλείας στις Κοινότητες της Κύπρου (υψόμετρο >500m) Πρόταση για παροχή επιχορήγησης της μετατροπής/αντικατάστασης των υφιστάμενων παραδοσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 4 Φεβρουαρίου 2014

Aρ. Φακ.: ΠΙ Αρ. Tηλ.: Aρ. Φαξ: Ηλ. Διεύθυνση: 4 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ 2252 Λευκωσία Aρ. Φακ.: ΠΙ 7.7.09.16 Αρ. Tηλ.: 22402480 Aρ. Φαξ: 22480505 Ηλ. Διεύθυνση: info@cyearn.pi.ac.cy 4 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας για τους αποφοίτους/τελειοφοίτους Κυπριακών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Μ.Ε.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνοµα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ (που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑ/ΚΒ Μαθηματικά - Εκπαιδευτικοί Ε' - ΣΤ τάξη ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑ/ΚΒ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΒ Αναφορά και Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. Επωνυμία και Έδρα Το Ταμείο φέρει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και εν τοις μετέπειτα θα αναφέρεται ως το «Ταμείον».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 14.8.2014 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ) Δήμητρα Νικολαΐδου Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22459510 22459509 dim-ag-andreas-ka-lef@schools.ac.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ) Δήμητρα Νικολαΐδου Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22459510 22459509 dim-ag-andreas-ka-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ) Δήμητρα Νικολαΐδου Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22459510 22459509 dim-ag-andreas-ka-lef@schools.ac.cy ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΒ) Θεοδώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 29/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2292 της 22ας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1988 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 29 Οι περί Εμπορικών Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. Ἀπόφασις

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ. Ἀπόφασις Δ Π Ρ Ο Σ Υ Ν Ο Δ Ι Κ Η Π Α Ν Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο Σ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ι Σ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΡΧΕΊΟΥ Σαμπεζύ, 6-13 Ἰουνίου 2009 Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ Ἀπόφασις Ἡ Δ Προσυνοδική Πανορθόδοξος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" ΚΑΙ δ.τ. " VELL GROUP Α.Ε." ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 15 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα