ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μια σειρά νομοσχεδίων για σημαντικές τροποποιήσεις σε διάφορους φορολογικούς νόμους. Τα νομοσχέδια στοχεύουν στην παραχώρηση φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων που θα συμβάλουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο, αλλά και την βελτίωση της Κύπρου σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Τα νομοσχέδια ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και ο ΣΕΛΚ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ετοιμασία των νομοσχεδίων που κατατέθηκαν στην Βουλή. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην τελευταία της συνεδρία πριν την διακοπή των εργασιών της για το καλοκαίρι υιοθέτησε μόνο ορισμένες από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, ενώ αναμένεται να εξετάσει τις υπόλοιπες αμέσως με την επανέναρξη των εργασιών της τον Σεπτέμβριο του ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΣΕ ΝΟΜΟ Οι κύριες τροποποιήσεις που έχουν ψηφισθεί από την Βουλή περιλαμβάνουν τα πιο κάτω: 1. Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος (α) παραχώρηση έκπτωσης για λογιζόμενο τόκο πάνω σε νέα κεφάλαια που εισάγονται στην επιχείρηση Με σκοπό την ενθάρρυνση εισροής νέων κεφαλαίων σε επιχειρήσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας τους θα παραχωρείται ετήσια έκπτωση για λογιζόμενο τόκο πάνω σε νέα κεφάλαια που εισάγονται στην εταιρεία μετά την 1 Ιανουαρίου Τα νέα κεφάλαια μπορούν να εισάγονται είτε υπό την μορφή μετρητών είτε υπό την μορφή περιουσιακών στοιχείων σε είδος, όπως για παράδειγμα μετοχές. Στην περίπτωση όπου τα νέα κεφάλαια δεν θα εισάγονται υπό την μορφή μετρητών αλλά σε είδος, το ποσό των κεφαλαίων θα πρέπει να αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη κατά την κρίση του Εφόρου Φορολογίας. Νέα κεφάλαια σημαίνει το μετοχικό κεφάλαιο και το αποθεματικό υπέρ το άρτιο στο βαθμό που αυτά έχουν εξοφληθεί και που έχουν εκδοθεί μετά τη 1 Ιανουαρίου

2 Ο τόκος πάνω στα νέα κεφάλαια υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο αναφοράς, που σημαίνει το επιτόκιο απόδοσης του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου (στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια, αυξημένο κατά 3%. Το επιτόκιο αναφοράς θα έχει σαν κατώτατο όριο το επιτόκιο απόδοσης του αντίστοιχου δεκαετούς Κυπριακού κυβερνητικού ομολόγου, αυξημένου κατά 3%. Το ποσό του λογιζόμενου τόκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, όπως αυτό θα προσδιοριστεί με βάση τις διατάξεις του νόμου, πριν την αφαίρεση του λογιζόμενου αυτού τόκου. Εάν ο λογιζόμενος τόκος είναι κάτω από το 80% του φορολογητέου εισοδήματος, τότε αφαιρείται ολόκληρο το ποσό του λογιζόμενου τόκου. Την έκπτωση αυτή την δικαιούνται τόσο εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου όσο και εταιρείες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αλλά έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο. Η έκπτωση για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος μιας εταιρείας αφαιρείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αφαιρείται και ο πραγματικός τόκος που καταβλήθηκε και ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες και περιορισμοί για την παραχώρηση της έκπτωσης. Έτσι, ο λογιζόμενος τόκος αφαιρείται όταν τα νέα κεφάλαια που εισάγονται χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Για παράδειγμα στην περίπτωση που τα νέα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για αγορά μετοχών, τότε ισχύουν τα ίδια κριτήρια όπως και στην περίπτωση τόκων που καταβάλλονται πάνω σε δάνεια που γίνονται για την απόκτηση των μετοχών. Η νομοθεσία περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων για να εμποδίσουν την διεκδίκηση τέτοιας έκπτωσης δύο φορές ή στην περίπτωση που ο Έφορος Φορολογίας κρίνει ότι έχουν γίνει ενέργειες ή συναλλαγές χωρίς ουσιαστικό οικονομικό ή εμπορικό σκοπό, που αποσκοπούν στην παραχώρηση της έκπτωσης. (β) Σύνταξη χηρείας Με βάση την προηγούμενη νομοθεσία που εισήχθηκε το 2014 (Άρθρο 20Α του νόμου), εισοδήματα από σύνταξη χηρείας φορολογούνται με βάση ειδικές διατάξεις. Έτσι, εισοδήματα από συντάξεις χηρείας μέχρι του ποσού των φορολογούνται με συντελεστή 0% και εισοδήματα που υπερβαίνουν τις φορολογούνται με συντελεστή 20%, ξεχωριστά από άλλα εισοδήματα. Με βάση την τροποποίηση, με σκοπό την αποφυγή πιθανής αδικίας, τα εισοδήματα από συντάξεις χηρείας δύνανται να φορολογούνται είτε όπως αναφέρεται πιο πάνω είτε συμψηφίζονται με άλλα εισοδήματα του φορολογουμένου και φορολογούνται με βάση τις κανονικές διατάξεις του νόμου. Η επιλογή φορολογίας γίνεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο για κάθε φορολογικό έτος ξεχωριστά. Οι πρόνοιες αυτές εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2014 και μετά. 2

3 2. Ο Νόμος για έκτακτη αμυντική εισφορά (α) Απαλλαγή από έκτακτη εισφορά πάνω σε μερίσματα, τόκους και ενοίκια ατόμων που δεν έχουν την κατοικία (domicile) στην Κύπρο. Πριν την τροποποίηση, άτομα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και που λαμβάνουν από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου, εισοδήματα υπό την μορφή μερισμάτων, τόκων ή ενοικίων, καταβάλλουν έκτακτη αμυντική εισφορά με ποσοστό 17% για μερίσματα, 30% για τόκους και 3% πάνω στο 75% των ενοικίων. Μερίσματα και τόκοι που υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, ενώ τα ενοίκια υπόκεινται, πέραν από την έκτακτη αμυντική εισφορά, και σε φόρο εισοδήματος. Με βάση την τροποποίηση της νομοθεσίας, άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους (domicile) στην Κύπρο, δεν καταβάλλουν έκτακτη αμυντική εισφορά στα πιο πάνω εισοδήματα. Η εξαίρεση αυτή καλύπτει πέραν από άτομα δεν έχουν την κατοικία (domicile) στην Κύπρο και: (ι) άτομο που έχει κατοικία καταγωγής την Κύπρο (domicile of origin), με βάση τις πρόνοιες του Περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου, αλλά έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία επιλογής (domicile of choice) σε χώρα άλλη από την Κύπρο, νοουμένου ότι δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων ετών πριν το σχετικό φορολογικό έτος στο οποίο γίνεται φορολογικός κάτοικος Κύπρου (και άρα κανονικά θα υπόκειτο σε έκτακτη αμυντική εισφορά). (ιι) άτομο που έχει κατοικία καταγωγής (domicile of origin) την Κύπρο και την οποία έχει διατηρήσει, αλλά δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστο 20 συνεχόμενα χρόνια πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας (domicile), οποιοδήποτε άτομο είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τουλάχιστο 17 από τα τελευταία 20 χρόνια πριν από το υπό αναφορά φορολογικό έτος θα λογίζεται σαν κάτοικος (domiciled) στην Κύπρο και κατά συνέπεια δεν θα μπορεί να ωφεληθεί από την εξαίρεση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς από το 18ο έτος και μετά. Με την τροποποίηση αυτή άτομα που σήμερα δεν έχουν κατοικία (domicile), στην Κύπρο ((domicile), αλλά ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και έτσι κατέβαλλαν έκτακτη αμυντική εισφορά πάνω σε μερίσματα, τόκους και ενοίκια, από τις 16 Ιουλίου 2015 δεν θα καταβάλλουν έκτακτη αμυντική εισφορά, εφόσον πληρούν τον πιο πάνω περιορισμό των 17 χρόνων. Η πιο πάνω τροποποίηση της νομοθεσίας ισχύει από τις 16 Ιουλίου Κατά συνέπεια, μερίσματα, τόκοι και ενοίκια που εισπράχθηκαν ή πιστώθηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή σε φορολογικό κάτοικο Κύπρου εξακολουθούν να υπόκεινται στην έκτακτη αμυντική εισφορά. Υπενθυμίζεται ότι άτομο θεωρείται ότι είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν βρίσκεται στην Κύπρο για τουλάχιστο 184 μέρες τον χρόνο. 3

4 Άτομα που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν υπόκεινται σε έκτακτη αμυντική εισφορά. (β) Καταβολή μερισμάτων όταν παρεμβάλλονται πέραν των δύο εταιρειών Στην περίπτωση καταβολής πραγματικού μερίσματος από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου σε εταιρεία η οποία δεν ανήκει άμεσα και εξ ολοκλήρου σε φυσικό πρόσωπο ή φυσικά πρόσωπα και κατά τη κρίση του Εφόρου Φορολογίας, η παρεμβολή της εταιρείας αυτής σαν μέτοχο της εταιρείας που κατέβαλε το μέρισμα δεν εξυπηρετεί οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπορικό ή οικονομικό σκοπό, αλλά έχει σαν κύριο σκοπό την αποφυγή, μείωση ή αναβολή της καταβολής της έκτακτης αμυντικής εισφοράς, ο Έφορος μπορεί να θεωρήσει ότι το μέρισμα έχει καταβληθεί από την καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία κατευθείαν στο άτομο ή στα άτομα που ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, και να απαιτήσει την καταβολή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς πάνω στα μερίσματα αυτά, είτε από την εταιρεία που έλαβε το μέρισμα, είτε από το άτομο ή τα άτομα τα οποία άμεσα ή έμμεσα την ελέγχουν. Για παράδειγμα, αν η Εταιρεία Α ανήκει στην Εταιρεία Β, η Εταιρεία Β ανήκει στην Εταιρεία Γ, η Εταιρεία Γ ανήκει στην Εταιρεία Δ και αυτή ανήκει στο φυσικό πρόσωπο Χ και η Εταιρεία Α καταβάλει μέρισμα στην Εταιρεία Β, ο Έφορος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς πάνω στο μέρισμα (εάν κατά την κρίση του ισχύουν οι λόγοι που αναφέρονται πιο πάνω), άσχετα αν με βάση τις υπόλοιπες πρόνοιες της νομοθεσίας δεν γίνεται παρακράτηση έκτακτης αμυντικής εισφοράς στην περίπτωση καταβολής μερίσματος από εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρο σε άλλη εταιρεία φορολογικό κάτοικο Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία αναφορικά με μερίσματα που καταβάλλονται μετά την πάροδο 4 χρόνων από την δημιουργία των σχετικών κερδών, η έκτακτη αμυντική εισφορά θα καταβαλλόταν μόνο όταν στην περίπτωση που στο πιο πάνω παράδειγμα η Εταιρεία Γ κατέβαλλε μέρισμα στην Εταιρεία Δ μετά από 4 χρόνια από τον χρόνο που πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη της Εταιρείας Α. Διευκρινίζεται ότι οι πρόνοιες αυτές δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο άμεσα ή έμμεσα μέτοχος της εταιρείας που καταβάλλει το μέρισμα δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου. 3. Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος Η τροποποίηση της νομοθεσίας αφορά την εξαίρεση από την καταβολή φόρου κεφαλαιουχικών κερδών, κερδών από την πώληση γης, γης με οικοδομή ή γης με οικοδομές που αποκτάται μέχρι το τέλος του 2016, άσχετα από τον χρόνο πώλησης. Έτσι, στην περίπτωση γης, γης με οικοδομή ή γης με οικοδομές που αποκτάται με αγορά ή με συμφωνία αγοράς (εξαιρουμένων ανταλλαγών και δωρεών) στην αγοραία αξία της από μη συνδεδεμένο πρόσωπο στην περίοδο από τις 16 Ιουλίου 2015 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν θα θεωρείται ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς 4

5 φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών όταν αυτά πωληθούν μελλοντικά και έτσι θα απαλλάσσονται της φορολογίας. Η πιο πάνω εξαίρεση δεν ισχύει στη περίπτωση απόκτησης των πιο πάνω ακινήτων λόγω εκποίησης, με βάση το νέο νόμο για τις εκποιήσεις. 4. Ο Περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος Με βάση την τροποποίηση της νομοθεσίας επιβάλλεται μεταβιβαστικό τέλος μειωμένο κατά 50% για οποιαδήποτε μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας, νοουμένου ότι: (i) η μεταβίβαση διενεργείται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνία συνομολόγησης ή κατάθεσης της σύμβασης στο Κτηματολόγιο, ή (ii) η σύμβαση συνομολογήθηκε και κατατέθηκε στο Κτηματολόγιο μεταξύ της περιόδου 2 Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου 2016, ανεξάρτητα από την ημερομηνίας της μεταβίβασης. Η μείωση του τέλους κατά 50% δεν θα ισχύει σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων που αποκτήθηκαν λόγω εκποίησης, με βάση το νέο νόμο για τις εκποιήσεις. Η τροποποίηση ισχύει για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από τις 16 Ιουλίου 2015 και μετά. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στα νομοσχέδια που είχαν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων περιλαμβανόταν μεγαλύτερος αριθμός τροποποιήσεων στην υφιστάμενη νομοθεσία. Αναμένεται ότι η συζήτηση στη Βουλή θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά τη θερινή διακοπή των εργασιών της Βουλής. Οι κύριες εισηγήσεις για τροποποίηση αφορούσαν στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο και στον περί Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο. 1. Ο Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος Οι κυριότερες εισηγήσεις αφορούσαν: (α) στην μη φορολόγηση συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες δεν απορρέουν από την εμπορία συναλλάγματος (β) στην επέκταση της αρχής εμπορικών συναλλαγών, με την παροχή αντίστοιχης έκπτωσης εκεί που γίνεται αύξηση εσόδων για πράξεις μεταξύ συγγενικών εταιρειών. 5

6 (γ) την επέκταση της απαλλαγής του 50% του εισοδήματος από 5 σε 10 χρόνια, αναφορικά με εισόδημα ατόμων με αμοιβή πέραν των από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου τη χρονιά πριν από την έναρξη της εργοδότησης, με ταυτόχρονες αλλαγές στα κριτήρια για να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει την απαλλαγή αυτή. (δ) στην επέκταση της απαλλαγής του 20% του εισοδήματος από 3 σε 5 χρόνια, αναφορικά με εισόδημα ατόμων από εργοδότηση στη Δημοκρατία ατόμων που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου την χρονιά πριν από την έναρξη της εργοδότησης, αλλά και τερματισμό της απαλλαγής αυτής το έτος (ε) στην τροποποίηση του ορισμού του όρου «Δημοκρατία» για να καλύπτει ρητά και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. (στ) σε διευκρινήσεις για τη μεταχείριση της ζημιάς που προκύπτει από την έκπτωση του 80% για εισοδήματα από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας. (ζ) σε παράταση της παροχής αυξημένης απόσβεσης για μηχανήματα και εγκαταστάσεις και βιομηχανικά και ξενοδοχειακά κτίρια που αποκτούνται μέχρι και το τέλος του (η) σε βελτιώσεις στις πρόνοιες για συμψηφισμό ζημιών για συγκροτήματα εταιρειών (θ) στη θεσμοθέτηση της έκδοσης γνωματεύσεων για φορολογικά θέματα και την καταβολή σχετικού τέλους 2. Ο Περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος Προτάθηκε εισαγωγή προνοιών για τη φορολόγηση κερδών που προκύπτουν από την πώληση μετοχών εταιρειών οι οποίες έμμεσα κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο, μέσω της συμμετοχής τους άμεσα ή έμμεσα σε άλλη εταιρεία που κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία στην Κύπρο. 7 Αυγούστου

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος www.pwc.com/cy Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 2 PwC Κύπρου Πρόλογος 3 Φορολογία φυσικών προσώπων 4 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος

Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172-13 Φορολογία εισοδήματος Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9

ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9 ΕΤΟΣ 2013 / ΤΕΥΧΟΣ 8-9 Κώστας Μαρκάζος, Οικονομολόγος, ΜΒΑ Το νέο καθεστώς για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) Κώστας Μαρκάζος Οικονομολόγος, ΜΒΑ Το νέο καθεστώς για τις Ανώνυμες

Διαβάστε περισσότερα