ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/2007 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,01 Το Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 θα πρέπει να διαβάζεται µαζί µε το ελτίο Παρουσίασης Εκδότη ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 και µε το Περιληπτικό Σηµείωµα ηµεροµηνίας 21 Μαΐου Το έγγραφο αυτό είναι σηµαντικό και απαιτεί την άµεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος εγγράφου 1 µπορείτε να συµβουλευτείτε τους Ανάδοχους Υπεύθυνους Σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου και Σύµβουλους Χρηµατιστές της παρούσας έκδοσης, Κυπριακό Οργανισµό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλους επαγγελµατίες χρηµατιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή σύµβουλους επενδύσεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου 1 µόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού όπως αυτές καθορίζονται στον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµο του 2005 της Κυπριακής ηµοκρατίας που ενσωµατώνει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισµό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο 1 και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξή του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Η έγκριση του παρόντος εγγράφου 1 δεν συνεπάγεται µε παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συµβουλεύεται το σύµβουλο επενδύσεων του. Η επένδυση στους τίτλους του Εκδότη συνεπάγεται κινδύνους οι οποίοι περιγράφονται στο µέρος µε τίτλο ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ του ελτίου Παρουσίασης Εκδότη και του Σηµειώµατος Εκδιδόµενου Τίτλου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίζει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 Το παρόν Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008, το Περιληπτικό Σηµείωµα ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 σε συνδυασµό µε το ελτίο Παρουσίασης Εκδότη ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 υπό τη µορφή χωριστών εγγράφων αποτελούν ισχύον Ενηµερωτικό ελτίο

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 5-6 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 6 Μ Ε Ρ Ο Σ Α ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7-16 ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 17 Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ (Trustees): Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ (CISCO) EuroLife House Εύρου 4 Τ. Θ Λευκωσία Ernst & Young Cyprus Ltd Εγκεκριµένοι Λογιστές Λόρδου Βύρωνος Nicosia Tower Centre 1511 Λευκωσία Χρυσαφίνης & Πολυβίου Μέγαρο Ανεµόµυλος Μιχ. Καραολή 8 Τ.Θ Λευκωσία Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ Alpha House Λεωφόρος Μακαρίου ΙΙΙ 50 Τ.Θ Λευκωσία ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ Στασίνου 51 Αγία Παρασκευή Στρόβολος 2002 Λευκωσία 3

4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Σηµειώµατος Εκδιδόµενου Τίτλου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Σηµειώµατος Εκδιδόµενου Τίτλου µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δηµοσιοποίηση προβλέπεται από τον περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2005 της Κυπριακής ηµοκρατίας και του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αφορά την Εταιρία και την παρούσα έκδοση Αξιογράφων Κεφαλαίου. Έτσι, στο παρόν Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου περιέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιµούν ενήµεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές της Εταιρίας καθώς και τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 12/2007 που εισάγονται για διαπραγµάτευση στην αγορά εταιρικών οµολόγων του ΧΑΚ. Η Εταιρία αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι της Τράπεζας Κύπρου ηµόσιας Εταιρίας Λίµιτεδ είναι επίσης συλλογικά και ατοµικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για τη σύνταξη του, (α) οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύµφωνα µε την πραγµατικότητα, πλήρη και αληθή, (β) δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου, (γ) δεν εκκρεµούν οποιεσδήποτε σηµαντικές δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες σε βάρος της Εταιρίας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρίας οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµου του 2006 το Ενηµερωτικό ελτίο υπογράφηκε από τους ακόλουθους ιοικητικούς Συµβούλους της Τράπεζας Κύπρου: κ. Θεόδωρος Αριστοδήµου, Μη εκτελεστικός Πρόεδρος κ. Αντρέας Ηλιάδης, Εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος κ. Γιάννης Κυπρή, Εκτελεστικός ιοικητικός Σύµβουλος Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης είναι ο Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ο οποίος δηλώνει ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο µέτρο για την σύνταξη του Σηµειώµατος Εκδιδόµενου Τίτλου, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζει, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενο του. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία: Του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Σηµειώµατος Εκδιδόµενου Τίτλου, Κυπριακός Οργανισµός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ , 1660 Λευκωσία, τηλ Της Τράπεζας Κύπρου ηµόσιας Εταιρίας Λίµιτεδ, Υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων, Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ , 1398 Λευκωσία, τηλ

5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Τα ακόλουθα σηµεία αποτελούν περίληψη ορισµένων όρων των Αξιογράφων Κεφαλαίου τα οποία οι επενδυτές προτρέπονται να µελετήσουν. Η αξιολόγηση αυτή δεν είναι εξαντλητική και οι επενδυτές πρέπει να µελετήσουν σοβαρά τα σηµεία αυτά σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Επιτοκιακός Κίνδυνος Το επιτόκιο (και κατ επέκταση η απόδοση) των Αξιογράφων Κεφαλαίου µετά τις πρώτες δύο Περιόδους Τόκου µεταβάλλεται ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του 3 µηνιαίου Euribor. Αναβολή Η Τράπεζα µπορεί να αποφασίσει να αναβάλει την πληρωµή τόκων στους κατόχους των Αξιογράφων Κεφαλαίου, αν κατά τη διακριτική της ευχέρεια κρίνει ότι, οι όροι αναβολής (όπως αυτοί περιγράφονται στο Μέρος Α Όροι Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου ) ισχύουν. Αν η Τράπεζα προχωρήσει στην Αναβολή Πληρωµής, η Αναβαλλόµενη Πληρωµή θα γίνει µόνο κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς των Αξιογράφων Κεφαλαίου. Αν η Τράπεζα προχωρήσει στην Αναβολή Πληρωµής, απαγορεύεται να διανέµει µέρισµα, να εξαγοράσει, να αγοράσει ή να προβεί στην απόκτηση µε άλλο τρόπο του µετοχικού κεφαλαίου ή άλλων αξιών Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου, µέχρι να προβεί στην επόµενη Πληρωµή Τόκων στους Κατόχους των Αξιογράφων Κεφαλαίου. Εξαγορά (Redemption) και Αγορά Η Τράπεζα δεν έχει καµία υποχρέωση εξαγοράς ή αγοράς των Αξιογράφων Κεφαλαίου σε οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα και οι Κάτοχοι δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωµα απαίτησης της εξαγοράς ή αγοράς από την Τράπεζα. Η Τράπεζα όµως έχει την επιλογή να εξαγοράσει ολόκληρο το ποσό των Αξιογράφων Κεφαλαίου στην ονοµαστική τους αξία µαζί µε οποιουσδήποτε δεδουλευµένους τόκους στις 20 εκεµβρίου 2012, ή σε οποιαδήποτε Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου που έπεται καθώς επίσης και να αγοράσει Αξιόγραφα Κεφαλαίου, µε την προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας. Προτεραιότητα Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των Κατόχων των Αξιογράφων Κεφαλαίου έχουν προτεραιότητα µόνο έναντι των µετόχων της Τράπεζας. Καµία Πληρωµή Τόκου ή πληρωµή κεφαλαίου σε σχέση µε τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν θα καθίσταται πληρωτέα εκτός και αν η Τράπεζα είναι φερέγγυα (solvent) και θα µπορεί να συνεχίσει να είναι φερέγγυα (solvent) ευθύς αµέσως µετά την Πληρωµή. Περιορισµοί έκδοσης χρεογράφων Εκτός όπως περιγράφεται στο Μέρος Α, Όροι Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου, δεν υπάρχει περιορισµός στην έκδοση ή στο ύψος της έκδοσης χρεογράφων ή δανειακού κεφαλαίου που µπορεί να εκδώσει η Τράπεζα µε προτεραιότητα έναντι των Αξιογράφων Κεφαλαίου ή που να κατατάσσονται στον ίδιο βαθµό προτεραιότητας µε τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (rank pari passu). Η έκδοση τέτοιων χρεογράφων ή δανειακού κεφαλαίου µπορεί να µειώσει το βαθµό της πληρωµής των Κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου σε περίπτωση διάλυσης, ή µπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες Αναβολής Τόκων προς τους Κατόχους Αξιογράφων Κεφαλαίου. Επάρκεια µετοχικού κεφαλαίου για αποπληρωµή Αναβληθείσας Πληρωµής Τόκων Πληρωµή Τόκων η οποία έχει αναβληθεί µπορεί να διευθετηθεί από την Τράπεζα µε βάση τον Εναλλακτικό Μηχανισµό Ικανοποίησης Πληρωµής Τόκων, όπως αυτός περιγράφεται στο Μέρος Α, Όροι Έκδοσης Αξιογράφων Κεφαλαίου σε συνδυασµό µε την εξαγορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που ο αριθµός Μετοχών της Τράπεζας δεν είναι ικανοποιητικός για τη διευθέτηση της 5

6 πληρωµής στο άρτιο, τότε η εξαγορά των Αξιογράφων αναβάλλεται µέχρι να είναι σε θέση η Τράπεζα να διευθετήσει την πληρωµή µε βάση τον Εναλλακτικό Μηχανισµό Ικανοποίησης Πληρωµής Τόκων. Εµπορευσιµότητα Ο όγκος συναλλαγών και η εµπορευσιµότητα εισηγµένων στο ΧΑΚ αξιών και τίτλων χρηµαταγοράς κυµαίνονται σε σχετικά χαµηλότερα επίπεδα από άλλες αναπτυγµένες κεφαλαιαγορές. Η δυνατότητα διάθεσης µεγάλων πακέτων τίτλων στην κυπριακή αγορά ανά πάσα στιγµή δυνατόν να είναι περιορισµένη. Τόσο η εµπορευσιµότητα όσο και οι τιµές των Αξιογράφων Κεφαλαίου στην αγορά αναµένεται να κυµαίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες, τις συνθήκες της αγοράς, άλλους παράγοντες που γενικά επηρεάζουν τις τιµές αξιογράφων στην αγορά και ιδιαίτερα την οικονοµική κατάσταση και προοπτικές της Τράπεζας. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των ,66 Αξιογράφων Κεφαλαίου, αφαιρουµένων των εξόδων τα οποία ανήλθαν σε ,22, ανέρχεται σε ,44. Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των Αξιογράφων Κεφαλαίου θα χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Συγκροτήµατος, µε βάση τους Κανονισµούς της Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και για την ανάπτυξη και επέκταση των εργασιών. 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/2007 Η έκδοση των Αξιογράφων Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τους πιο κάτω αναφερόµενους όρους έκδοσης, εξουσιοδοτήθηκε σύµφωνα µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας ηµεροµηνίας 8 Νοεµβρίου Μέγεθος έκδοσης, ονοµαστική αξία και υποδιαίρεση (α) Μέγεθος έκδοσης Το µέγεθος της παρούσας έκδοσης θα είναι µέχρι ΛΚ µε δικαίωµα αύξησης του ποσού µέχρι ΛΚ Στην πρώτη τµηµατική έκδοση που πραγµατοποιήθηκε στις 20 εκεµβρίου 2007 εκδόθηκαν Αξιόγραφα Κεφαλαίου ύψους ΛΚ 74 εκ. ( 124,4 εκ.). (β) Ονοµαστική αξία και τιµή έκδοσης Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εκδίδονται στο άρτιο µε ονοµαστική αξία ΛΚ 100 και πολλαπλάσια αυτών. Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου µετατράπηκαν σε Ευρώ την 1/1/2008 µε την αµετάκλητη ισοτιµία Ευρώ:Λίρας Κύπρου 1:0, και κάθε Αξιόγραφο Κεφαλαίου ΛΚ 100 µετατράπηκε σε Αξιόγραφα Κεφαλαίου ονοµαστικής αξίας 0,01 το κάθε ένα. (γ) Τίτλοι Οι Κάτοχοι των Αξιογράφων Κεφαλαίου τηρούνται στο Μητρώο Κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου, από την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων 3 ος Όροφος, Eurolife House, Έβρου 4, Στρόβολος, 2002, Λευκωσία. Η Τράπεζα έχει αιτηθεί την εισαγωγή των Αξιογράφων Κεφαλαίου στο ΧΑΚ και εφόσον ληφθεί η απαραίτητη έγκριση από το ΧΑΚ και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εισαχθούν στο ΧΑΚ για διαπραγµάτευση, το µητρώο κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου θα τηρείται υπό άυλη µορφή από το Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ. 2. Καθεστώς εξασφάλισης (status) (α) Καθεστώς εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης (subordination) των Αξιογράφων Κεφαλαίου Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου αποτελούν άµεσες, µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος διαβάθµισης (subordinated) αξίες της Τράπεζας και κατατάσσονται σε ίση µοίρα (rank pari passu) µεταξύ τους. (β) (i) Όρος Πληρωµής από την Τράπεζα: Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των Κατόχων και των ικαιούχων Τόκων είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) έναντι των αξιώσεων των Πιστωτών σε ότι αφορά πληρωµές σε σχέση µε τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (και την έκδοση Μετοχών της Τράπεζας σε σχέση µε τον Όρο 6) και υπόκεινται στην προϋπόθεση της φερεγγυότητας (solvency) της Τράπεζας κατά την ηµεροµηνία Πληρωµής. Καµία Πληρωµή Τόκου ή πληρωµή κεφαλαίου δεν θα καταβάλλεται ή θα καθίσταται πληρωτέα (συµπεριλαµβανοµένης και της έκδοσης Μετοχών όπως περιγράφεται στον Όρο 6) εκτός στο βαθµό που η Τράπεζα µπορεί να προβεί σε τέτοια καταβολή και συνεχίζει να διατηρεί την απαιτούµενη φερεγγυότητα (solvency) αµέσως µετά από τέτοια πληρωµή. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η Τράπεζα θα θεωρείται ότι διαθέτει την απαιτούµενη φερεγγυότητα (solvency) αν (α) είναι σε θέση να αποπληρώσει τις οφειλές της προς τους Πιστωτές όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες, και (β) τα 7

8 Περιουσιακά Στοιχεία είναι µεγαλύτερα από τις Υποχρεώσεις της (εκτός των υποχρεώσεων της προς µη Πιστωτές). Για τους σκοπούς του Όρου 2 (β) (i) οποιαδήποτε αναφορά σε πληρωµή σε σχέση µε Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα θεωρείται ότι περιλαµβάνει και την αγορά τέτοιων Αξιογράφων Κεφαλαίου από την Τράπεζα. (ii) Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας: Ποσά σε σχέση µε το κεφάλαιο ή πληρωµές σε σχέση µε τους όρους που περιγράφονται στο 2 (β) (i) τα οποία δεν διευθετούνται κατά την ηµεροµηνία που άλλως πως θα είχαν καταστεί πληρωτέα θα πληρωθούν από την Τράπεζα κατά τη διάλυσή της όπως περιγράφεται στον Όρο 3 (νοείται ότι σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας, κανένα ποσό δεν θα είναι πληρωτέο όσον αφορά καταβολή τόκου, συµπεριλαµβανοµένων και ποσών τόκων που προκύπτουν από Aναβολή Πληρωµής) και κατά οποιαδήποτε εξαγορά µε βάση τους Όρους 7 (β), 7 (γ), ή 7 (δ). Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης δεν θα φέρουν τόκο. (iii) Αξίες Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου µε προτεραιότητα (senior): Για όσο χρονικό διάστηµα οποιαδήποτε Αξιόγραφα Κεφαλαίου παραµένουν σε ισχύ, η Τράπεζα δεν θα εκδίδει οποιεσδήποτε προνοµιούχες µετοχές ή άλλες παρόµοιες αξίες (ανεξάρτητα ονοµασίας ή περιγραφής), οι οποίες κατατάσσονται ως Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο, αν τέτοιες προνοµιούχες µετοχές ή παρόµοιες αξίες θα κατατάσσονται µε προτεραιότητα (σε σχέση µε κεφαλαιακές διανοµές ή πληρωµή τόκων ή άλλων ποσών) έναντι των Αξιογράφων Κεφαλαίου. Αυτή η απαγόρευση δεν θα ισχύει αν το Έγγραφο Εµπιστεύµατος και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου τροποποιηθούν ώστε οι Kάτοχοι Αξιογράφων Κεφαλαίου αποκτήσουν τέτοια δικαιώµατα όπως αυτά που θα περιέχονται σε τέτοιες προνοµιούχες µετοχές ή παρόµοιες αξίες όπως θα απαιτείται ώστε να κατατάσσονται τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου στην ίδια µοίρα (rank pari passu) και να περιέχουν ισάξια δικαιώµατα αναφορικά µε διανοµές ή πληρωµές τόκων ή άλλων ποσών όπως οι άλλες πιο πάνω αναφερόµενες αξίες. (iv) Συµψηφισµός: Τηρουµένων των προνοιών της ισχύουσας νοµοθεσίας, κανένας Κάτοχος δεν δύναται να ασκήσει ή να αξιώσει οποιοδήποτε δικαίωµα συµψηφισµού αναφορικά µε οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από την Τράπεζα που προκύπτει από ή σε σχέση µε τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και κάθε Κάτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποποιηθεί οποιωνδήποτε τέτοιων δικαιωµάτων συµψηφισµού. (γ) Αποθεµατικό για κάλυψη ζηµιών Για την αποφυγή αµφιβολιών, αν η Τράπεζα καταστεί µη φερέγγυα (solvent) για τους σκοπούς του Όρου 2 (β) (i), οποιαδήποτε ποσά που θα ήταν σε άλλη περίπτωση πληρωτέα σε σχέση µε τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα παραµείνουν διαθέσιµα για να καλύψουν τις ζηµιές της Τράπεζας. (δ) Εκθέσεις ως προς τη φερεγγυότητα (solvency) Οποιαδήποτε έκθεση ως προς τη φερεγγυότητα της Τράπεζας από το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας, ή από τους Ελεγκτές ή, σε περίπτωση διάλυσης, τον εκκαθαριστή θα θεωρούνται και θα γίνονται αποδεκτές από την Τράπεζα, τον Επίτροπο και τους Κατόχους ως ορθές (εκτός της περίπτωσης αποδεδειγµένου λάθους) και επαρκής απόδειξη για την περίπτωση. 3. Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης Σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας, οι Κάτοχοι δύνανται, µόνο για σκοπούς υπολογισµού των καταβλητέων ποσών για κάθε Αξιόγραφο Κεφαλαίου, να θεωρούνται ως αν ήταν, την ηµέρα που αµέσως προηγείται της έναρξης της διάλυσης και µετέπειτα, κάτοχοι της ψηλότερης σε διαβάθµιση τάξης εκδοµένων µετοχικών αξιών και µε προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων τάξεων εκδοµένων συνήθων Μετοχών της Τράπεζας. Τέτοια τάξη διαβαθµίζεται χαµηλότερα από τους Πιστωτές (όπως ορίζονται στη Ερµηνεία Όρων) όπως θα υπολογίζονται µε βάση το πληρωτέο ποσό κατά τη διάλυση της Τράπεζας. Οι Αξιώσεις των Κατόχων σε περίπτωση διάλυσης θα περιορίζονται στο ονοµαστικό ποσό των Αξιογράφων Κεφαλαίου (και κανένα ποσό δεν θα καταβάλλεται αναφορικά µε τόκο συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε Αναβαλλόµενης 8

9 Πληρωµής Τόκου) ή (σε περίπτωση διάλυσης όπου η Τράπεζα παραµένει φερέγγυα (solvent)) το ονοµαστικό ποσό των σχετικών Αξιογράφων Κεφαλαίου (και ποσά που δεδουλεύονται και δεν πληρώθηκαν αναφορικά µε Τόκο περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε Αναβαλλόµενης Πληρωµής Τόκου). 4. Αναβαλλόµενη Πληρωµή Τόκου Η Τράπεζα πρέπει να καταβάλλει τον Τόκο κατά τη σχετική Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους έκδοσης. Όµως, η Τράπεζα µπορεί να αναβάλει την Πληρωµή Τόκου αν η προϋπόθεση Αναβολής Τόκων πληρούται. Αν, πριν από την ηµεροµηνία οποιασδήποτε Πληρωµής Τόκου, η Τράπεζα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, διαπιστώσει ότι δεν τηρεί τη σχετική Κεφαλαιακή Επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, ή ότι η Πληρωµή Τόκου θα έχει ως αποτέλεσµα η Τράπεζα να παύσει να ικανοποιεί την απαιτούµενη Κεφαλαιακή Επάρκεια, όπως αυτή ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, τότε η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την Πληρωµή τέτοιων Τόκων, στα πλαίσια των περιορισµών που περιγράφονται πιο κάτω. Τότε τέτοια Πληρωµή µπορεί να καθυστερήσει αφού η Τράπεζα δώσει ειδοποίηση στον Επίτροπο και στους Κατόχους όχι µικρότερης των 10 Εργάσιµων Ηµερών πριν από την υπό αναφορά ηµεροµηνία. Η Τράπεζα θα ικανοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια Αναβαλλόµενη Πληρωµή Τόκου µόνο κατά την εξαγορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου. Στις Αναβαλλόµενες Πληρωµές Τόκων δεν θα λογίζεται τόκος. Αν η Τράπεζα δώσει τέτοια ειδοποίηση σύµφωνα µε τον Όρο 4, τότε από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης µέχρις ότου η Τράπεζα προβεί στην επόµενη Πληρωµή Τόκου, θα ισχύουν οι περιορισµοί Μερίσµατος και Κεφαλαίου. Για σκοπούς του παρόντος Όρου, «Περιορισµοί Μερίσµατος και Κεφαλαίου» σηµαίνουν: (α) η Τράπεζα, δεν δύναται να ανακοινώσει, καταβάλει και διανείµει µέρισµα ή να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωµή πάνω στις εκδοµένες συνήθεις µετοχές ή σε οποιοδήποτε Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιό της, (β) η Τράπεζα δεν δύναται να αποπληρώσει, αγοράσει ή άλλως πως αποκτήσει το µετοχικό της κεφάλαιο ή οποιεσδήποτε αξίες Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου (εκτός σε περίπτωση που τέτοιες µετοχές ή αξίες που αποπληρώνονται, αγοράζονται ή αποκτώνται αντικαθίστανται µε έκδοση µετοχών ή αξιών ακριβώς ισόποσου αθροιστικώς ονοµαστικού ποσού και της ίδιας διαβάθµισης (ranking) όσον αφορά απόδοση ενεργητικού (return on assets) σε περίπτωση διάλυσης ή όσον αφορά διανοµή ή καταβολή µερίσµατος / ή οποιωνδήποτε ποσών σε αυτές τις µετοχές ή αξίες που εξαγοράζονται, αγοράζονται ή αποκτώνται). Οποιαδήποτε τέτοια Αναβαλλόµενη Καταβολή Τόκου θα ικανοποιείται µόνο µε έκδοση Μετοχών της Τράπεζας σύµφωνα µε τον Όρο Πληρωµή Τόκων (α) Επιτόκιο Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,00% για τις πρώτες δύο Περιόδους Τόκου (έξη µήνες) και κυµαινόµενο επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας τους το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου και θα ισχύει για τη συγκεκριµένη Περίοδο Τόκου. Το κυµαινόµενο επιτόκιο θα είναι ίσο µε το εκάστοτε επιτόκιο Euribor 3-µηνών που θα ισχύει στην αρχή της Περιόδου Τόκου πλέον 1,25%. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου το Euribor 3-µηνών είναι 4,86%. Πληροφορίες για τις παρελθούσες και µελλοντικές επιδόσεις του επιτοκίου Euribor µπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα 9

10 (β) Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκων Ο τόκος είναι πληρωτέος (στα πλαίσια των όρων 2(β) (i), 4, 6 (γ), 6 (δ) και 8(δ)) σε τριµηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωµής Τόκου µε την πρώτη πληρωµή να καθίσταται πληρωτέα στις 20 Μαρτίου 2008 για την περίοδο από την ηµεροµηνία έκδοσης (περιλαµβάνεται) µέχρι την 20 Μαρτίου 2008 (δεν περιλαµβάνεται). Κάθε Αξιόγραφο Κεφαλαίου θα παύει να φέρει Τόκο από την ηµεροµηνία εξαγοράς. (γ) Βάση υπολογισµού Τόκου Ο Τόκος θα υπολογίζεται στη βάση του αριθµού ηµερών σε κάθε Περίοδο Τόκου διαιρεµένου µε Εναλλακτικός Μηχανισµός Ικανοποίησης Πληρωµής Τόκου (α) Εναλλακτικός Μηχανισµός Ικανοποίησης Πληρωµής Τόκου Η Πληρωµή Τόκου πρέπει να ικανοποιείται σύµφωνα µε τον Όρο 8(α), υπό την προϋπόθεση ότι αν ο Όρος 4 Αναβαλλόµενη Πληρωµή Τόκου ικανοποιείται και η Σχετική Ηµεροµηνία Πληρωµής αναβληθεί, τέτοια Αναβαλλόµενη Ηµεροµηνία Πληρωµής µπορεί να ικανοποιηθεί µόνο κατά οποιαδήποτε εξαγορά και µόνο από το προϊόν έκδοσης Μετοχών της Τράπεζας προς εξασφάλιση του απαιτούµενου ποσού σε µετρητά σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Όρου 6. (β) Εκδοση Μετοχών Οποιαδήποτε Πληρωµή θα ικανοποιηθεί σε µετρητά αφού προηγηθεί έκδοση Μετοχών της Τράπεζας, υπό τους Ορους 6(γ), 6(δ) και 8(δ) και εφόσον τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες όπως προνοούνται από το Καταστατικό της Τράπεζας: (i) κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς η Τράπεζα θα καταβάλει την Πληρωµή Τόκου στους δικαιούχους, (ii) ο Επίτροπος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βεβαιωθεί ότι έχουν καταβληθεί σε µετρητά τα ποσά στους δικαιούχους το γρηγορότερο πρακτικά δυνατόν, (iii) αν, µετά την ακολουθούµενη διαδικασία υπάρχει έλλειµµα κατά τη Σχετική Ηµεροµηνία που η Πληρωµή Τόκου καθίσταται καταβλητέα, τότε θα διενεργηθεί επιπρόσθετη έκδοση ώστε να καλυφθεί το έλλειµµα το γρηγορότερο πρακτικά δυνατόν. Οπου απαιτείται η Τράπεζα να προβεί σε Πληρωµή Τόκου από το προϊόν έκδοσης Μετοχών της Τράπεζας τέτοια έκδοση πρέπει να ικανοποιεί τη σχετική Πληρωµή Τόκου. Η Τράπεζα θα διατηρεί, από καιρό σε καιρό, ανέκδοτο εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο, όσο θεωρεί αρκετό, το οποίο θα µπορεί να εκδοθεί σε σχέση µε τον Όρο 6 για Αναβαλλόµενη Πληρωµή Τόκων. εν θα υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις για τη µη ικανοποίηση του όρου αυτού. (γ) Καθορισµός επάρκειας µετοχικού κεφαλαίου για πληρωµή Αναβληθείσας Πληρωµής Τόκων (i) Αν η Τράπεζα θα ικανοποιήσει την Πληρωµή Τόκου σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ορου 6 και δεν έχει επαρκές ποσό µετρητών, τότε η Τράπεζα θα ειδοποιήσει τον Επίτροπο και τους Κατόχους ότι η σχετική καταβολή δεν θα ικανοποιηθεί λόγω των γεγονότων που παρατίθενται στον παρόντα όρο. Σε αυτή την περίπτωση, η Πληρωµή Τόκου θα ικανοποιείται µετά από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ώστε να ικανοποιείται η καταβολή, υπό την προϋπόθεση ότι το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο θα καλύπτει την έκδοση. Αν το προϊόν της έκδοσης Μετοχών της Τράπεζας δεν είναι ικανοποιητικό για να καλύψει την Πληρωµή τότε η σχετική Πληρωµή δεν θα ικανοποιηθεί µέχρις ότου ικανοποιητικό ποσό µετρητών είναι διαθέσιµο να καλύψει τη σχετική Πληρωµή Τόκου εξ ολοκλήρου και, µέχρις ότου τέτοια Πληρωµή Τόκου καταστεί πλήρως 10

11 ικανοποιηθείσα, η Τράπεζα δεν θα εξαγοράσει οποιοδήποτε Αξιόγραφο Κεφαλαίου. Η Τράπεζα θα ειδοποιήσει τον Επίτροπο για την ηµεροµηνία της σχετικής Πληρωµής Τόκου και την Ηµεροµηνία επίδοσης της σχετικής ειδοποίησης. (ii) Σε περίπτωση που προτεινόµενο ψήφισµα σε γενική συνέλευση ή έκτακτη γενική συνέλευση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου απορριφθεί, τέτοιο ψήφισµα θα προτείνεται στο εξής σε κάθε ετήσια συνέλευση ή οποιαδήποτε έκτακτη γενική συνέλευση και ο Περιορισµός Μερίσµατος και Κεφαλαίου θα ισχύει από την πρώτη αναφερόµενη ειδοποίηση (στην παρ. (i)) µέχρι την ηµεροµηνία που το ψήφισµα θα ψηφιστεί από τους µετόχους και στην περίπτωση που ο Περιορισµός Μερίσµατος και Κεφαλαίου είναι σε ισχύ βάσει του Ορου 4, µέχρι την ηµεροµηνία (αν είναι µεταγενέστερη) που ο περιορισµός αυτός παύει να ισχύει. (δ) Γεγονός ιαταραχής Κεφαλαιαγοράς Χωρίς περιορισµό των προϋποθέσεων του Ορου 6(β), αν κατά τη γνώµη της Τράπεζας υπάρχει, Γεγονός ιαταραχής Κεφαλαιαγοράς, κατά ή µετά τη 15η Εργάσιµη Ηµέρα που προηγείται της ηµεροµηνίας που καθίσταται πληρωτέος ο αναβαλλόµενος Τόκος σύµφωνα µε τον Ορο 6, τότε η Τράπεζα πρέπει να ειδοποιήσει τον Επίτροπο και τους Κατόχους το γρηγορότερο δυνατό µετά που προέκυψε ή επισυνέβη το Γεγονός ιαταραχής Κεφαλαιαγοράς, οπότε η Πληρωµή θα αναβληθεί µέχρι που το Γεγονός ιαταραχής Κεφαλαιαγοράς (κατά τη γνώµη της Τράπεζας) δεν θα υφίσταται πλέον. Οποιαδήποτε τέτοια πληρωµή αναβληθεί θα ικανοποιηθεί µόλις γίνει πρακτικά δυνατό µετά που θα πάψει να υφίσταται το Γεγονός ιαταραχής Κεφαλαιαγοράς. Ο Τόκος δεν θα δεδουλεύεται σε τέτοια πληρωµή που αναβάλλεται εκτός αν, ως απόρροια του Γεγονότος ιαταραχής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα δεν προβαίνει στη σχετική Πληρωµή Τόκου για περίοδο πέραν των 14 ηµερών που καθίσταται καταβλητέος, και σε τέτοια περίπτωση ο τόκος θα δεδουλεύεται αναφορικά µε τέτοια πληρωµή που έχει αναβληθεί από (και συµπεριλαµβανοµένης) της ηµεροµηνίας εξαγοράς, σε περίπτωση της Αναβαλλόµενης Πληρωµής Τόκου ή την ηµεροµηνία κατά την οποία η Πληρωµή καθίσταται καταβλητέα µέχρι (αλλά εξαιρουµένης) της ηµεροµηνίας που καταβάλλεται η Πληρωµή. Ο τόκος σε τέτοια περίπτωση θα δεδουλεύεται όπως προνοείται στον Ορο 5 και θα ικανοποιείται σύµφωνα µε τον Ορο 6 και το ταχύτερο που θεωρείται εύλογο και πρακτικά δυνατό µετά την καταβολή της Αναβαλλόµενης Πληρωµής. 7. Ανταλλαγή µε Αξίες ευτεροβάθµιου Κεφαλαίου, Αλλαγή στους Όρους, Εξαγορά (Redemption) και Αγορά (α) Αόριστη διάρκεια Τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ηµεροµηνία λήξης, όµως, η Τράπεζα (στα πλαίσια των Όρων 2 και 3) έχει το δικαίωµα της εξαγοράς τους από το έτος 2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Όρου 7β ή βάσει των προϋποθέσεων που περιγράφονται στον Όρο 8. (β) ικαίωµα επιλογής εξαγοράς (redemption) από την Τράπεζα Τηρουµένων των προνοιών του Όρου 2 (β) (i) η Τράπεζα µπορεί µετά από ειδοποίηση προς τους Κατόχους µε βάση τις πρόνοιες του Όρου 13 και προς τον Επίτροπο, να αποφασίσει να εξαγοράσει, στο άρτιο µαζί µε οποιαδήποτε πληρωτέα ποσά, το σύνολο, αλλά όχι µέρος, των Αξιογράφων Κεφαλαίου στις 20 εκεµβρίου 2012 ή οποιαδήποτε Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκων έπεται αυτής. Οποιαδήποτε ανακοίνωση εξαγοράς θα διευκρινίζει τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία εξαγοράς. Οποιαδήποτε εξαγορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας και υπό την προϋπόθεση ότι τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα αντικατασταθούν µε Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο εκτός εάν η Κεντρική Τράπεζα κρίνει ότι η Τράπεζα διαθέτει ικανοποιητική επάρκεια κεφαλαίου. 11

12 (γ) Ανταλλαγή µε Αξίες ευτεροβάθµιου Κεφαλαίου, αλλαγή στους όρους έκδοσης ή εξαγορά (redemption) Αν, κατά την κρίση της Τράπεζας, οποιαδήποτε αλλαγή ή προτεινόµενη αλλαγή σε Νόµους, ή σε σχετικούς Κανονισµούς της Κυπριακής ηµοκρατίας έχει δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις, για την Τράπεζα σε ότι αφορά την έκδοση Αξιογράφων Κεφαλαίου ή αν τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν θεωρούνται πλέον από την Κεντρική Τράπεζα ως Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο, η Τράπεζα µπορεί, υπό την προϋπόθεση προηγούµενης έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας (αλλά χωρίς καµία απαιτούµενη έγκριση από τους Κατόχους, έχοντας όµως δώσει ειδοποίηση στον Επίτροπο και τους Κατόχους στα πλαίσια του Όρου 13), να προβεί στις εξής ενέργειες: (i) Να ανταλλάξει τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου µε Αξιόγραφα ευτεροβάθµιου Κεφαλαίου µε όρους οι οποίοι θα διατηρούν οποιαδήποτε δικαιώµατα προκύπτουν από τους παρόντες όρους έκδοσης ως προς πληρωτέες οφειλές, ή (ii) να διαφοροποιήσει τους όρους των Αξιογράφων Κεφαλαίου ώστε να θεωρούνται Αξιόγραφα ευτεροβάθµιου Κεφαλαίου µε όρους οι οποίοι θα διατηρούν οποιαδήποτε δικαιώµατα προκύπτουν από τους παρόντες όρους έκδοσης ως προς πληρωτέες οφειλές, ή (iii) να εξαγοράσει ολόκληρο το ποσό των Αξιογράφων Κεφαλαίου, αλλά όχι µέρος, ή οποιωνδήποτε Αξιογράφων ευτεροβάθµιου Κεφαλαίου τα αντικαταστήσουν µε ανταλλαγή ή διαφοροποίηση των όρων, και των οποιωνδήποτε οφειλόµενων πληρωµών. (δ) Αγορά Η Τράπεζα µπορεί (µε την απαιτούµενη προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας και στα πλαίσια του όρου 2 (β) (i)) σε οποιοδήποτε χρόνο να προβεί σε αγορά Αξιογράφων Κεφαλαίου µε οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε τιµή. (ε) Ακύρωση Όλα τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου που θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα θα ακυρώνονται και δεν θα επαναεκδίδονται ή επαναπωλούνται. Αξιόγραφα Κεφαλαίου που θα αγοραστούν από την Τράπεζα µπορούν να κρατηθούν, επανεκδοθούν, επαναπωληθούν, ή µε επιλογή της Τράπεζας να ακυρωθούν. Αναφορικά µε οποιαδήποτε Αξιόγραφα Κεφαλαίου ακυρωθούν η Τράπεζα παύει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. 8. Πληρωµή (α) Ηµεροµηνίες Αρχείου/περίοδος διαπραγµάτευσης άνευ Τόκου Η πληρωµή των Τόκων θα γίνεται στους Κατόχους που θα είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου (Record Date). Η Ηµεροµηνία Αρχείου θα ανακοινώνεται έγκαιρα πριν από κάθε Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου. Η Τράπεζα θα ανακοινώνει, στα πλαίσια του Όρου 13, την επόµενη Ηµεροµηνία Πληρωµής Τόκου. Οταν τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εισαχθούν στο Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ και διαπραγµατεύονται ως άϋλοι τίτλοι, οι διαδικασίες Πληρωµής Τόκων θα µεταβληθούν ώστε να συνάδουν µε τις διαδικασίες του Κεντρικού Μητρώου του ΧΑΚ. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση µε τις λεπτοµέρειες της διαδικασίας Πληρωµής των Τόκων. Οι εκάστοτε ηµεροµηνίες Πληρωµής Τόκου είναι οι ακόλουθες: 20 Μαρτίου 20 Ιουνίου 12

13 20 Σεπτεµβρίου και 20 εκεµβρίου (β) Τρόπος Πληρωµής Τόκων Η Πληρωµή των Τόκων θα γίνεται µε ένταλµα που θα αποστέλλεται ταχυδροµικώς στη διεύθυνση του Κατόχου ή θα κατατίθεται σε πίστη τραπεζικού λογαριασµού του, κατόπιν σχετικών οδηγιών του. Σε περίπτωση που τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου είναι εγγεγραµµένα στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων προσώπων ως συνιδιοκτητών, το ένταλµα θα ταχυδροµείται στη διεύθυνση του προσώπου που το όνοµα του παρουσιάζεται πρώτο στο Μητρώο Κατόχων ή θα κατατίθεται στο λογαριασµό που έχουν ορίσει οι συνιδιοκτήτες. ικαιούχοι Τόκου για οποιαδήποτε Περίοδο Τόκου θα θεωρούνται οι Κάτοχοι που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Κατόχων Αξιογράφων Κεφαλαίου κατά την Ηµεροµηνία Αρχείου. Όταν τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου εισαχθούν στο ΧΑΚ, όσοι επενδυτές αγοράσουν ή επενδύσουν ή άλλως πως αποκτήσουν Αξιόγραφα Κεφαλαίου µετά την έναρξη της περιόδου διαπραγµάτευσης χωρίς δικαίωµα Τόκου (ex-interest date) δεν έχουν δικαίωµα Τόκου για την περίοδο Τόκου που λήγει την ηµεροµηνία καταβολής Τόκου και αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώµατος ή απαίτησης πληρωµής από την Τράπεζα Τόκου για την περίοδο αυτή. Το δικαίωµα Τόκου για τους πιο πάνω επενδυτές αρχίζει από τη νέα περίοδο καταβολής Τόκου. (γ) Αποκοπές Όλες οι πληρωµές, στα πλαίσια αυτού του όρου, θα γίνονται πάντοτε σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµους και τους περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµους (ή οποιουσδήποτε άλλους Νόµους που τυχόν θα τους αντικαταστήσουν ή προστεθούν για το σκοπό αυτό) και θα αποκόπτονται οι ανάλογες εισφορές ή/και φορολογίες σύµφωνα µε τον Όρο 10. (δ) Αναστολή Τόκου Κατόπιν οποιασδήποτε πρότασης εξαγοράς ή συγχώνευσης ή οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης ή σχεδίου διευθέτησης, η Τράπεζα έχει το δικαίωµα αφού δώσει ειδοποίηση στον Επίτροπο και στους Κατόχους να αναστείλει την υποχρέωσή της για Πληρωµή σύµφωνα µε τον Όρο 6. Σε τέτοια περίπτωση η Τράπεζα θα αξιολογήσει τις τροποποιήσεις που δυνατό να πρέπει να πραγµατοποιηθούν στους παρόντες όρους έκδοσης (και σε άλλα έγγραφα) ώστε να διατηρηθούν σε µεγάλο βαθµό τα συµφέροντα των Κατόχων ενός Αξιογράφου Κεφαλαίου ως είχαν πριν από την Αναστολή. Αφού ληφθεί απόφαση της αξιολόγησης η Τράπεζα, χωρίς τη συγκατάθεση των Κατόχων, θα προβεί στις σχετικές αλλαγές στους όρους έκδοσης και στα άλλα σχετικά έγγραφα, οπότε η υποχρέωση της Τράπεζας να ικανοποιήσει οποιαδήποτε Πληρωµή σύµφωνα µε τον Όρο 6 δεν θα υπόκειται πλέον στον όρο αυτόν της Αναστολής. 9. Μη έγκαιρη Πληρωµή Έκτος των πιο κάτω προνοιών του Όρου 9, το δικαίωµα αίτησης διάλυσης περιορίζεται σε περιπτώσεις µη έγκαιρης Πληρωµής. Σε συνδυασµό µε τον Όρο 2(β) και όπως προνοεί η ακόλουθη πρόταση, καµία Πληρωµή Τόκου ή κεφαλαίου δεν θα θεωρείται ως µη έγκαιρη από την Τράπεζα αν η Τράπεζα δεν είναι φερέγγυα (solvent) ή δεν θα είναι φερέγγυα (solvent) αν προχωρήσει στην Πληρωµή. Επίσης, στην περίπτωση οποιασδήποτε Πληρωµής, τέτοια Πληρωµή δεν θα καθίσταται πληρωτέα αν η Τράπεζα επιλέξει να αναβάλει την Πληρωµή, στα πλαίσια του Όρου 4 ή αν τηρούνται οποιοιδήποτε από τους Όρους 6(γ), 6 (δ) και 8 (δ). Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος περιέχει πρόνοιες που επιτρέπουν στον Επίτροπο να διεκδικήσει από την Τράπεζα, µεταξύ άλλων, τα έξοδα και υποχρεώσεις που υπέστη κατά την τήρηση των καθηκόντων του όπως αυτά περιγράφονται στο Έγγραφο Εµπιστεύµατος. Οι περιορισµοί στο δικαίωµα αίτησης διάλυσης που περιγράφονται πιο κάτω δεν ισχύουν για τέτοιες απαιτήσεις. (α) Αν η Τράπεζα δεν προβεί σε πληρωµή σε σχέση µε τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (στην περίπτωση πληρωµής του κεφαλαίου ή στην περίπτωση Πληρωµής Τόκου, Αναβαλλόµενης Πληρωµής ή 13

14 άλλης πληρωµής που περιέχεται στις πρόνοιες του Εγγράφου Εµπιστεύµατος σε σχέση µε µη πλήρη καταβολή) για περίοδο 30 ηµερών ή περισσότερο από την καθορισµένη Ηµεροµηνία Πληρωµής η Τράπεζα θα θεωρείται ότι περιήλθε σε κατάσταση υπερηµερίας (default) στα πλαίσια των όρων του Εγγράφου Εµπιστεύµατος και οι Κάτοχοι Αξιογράφων Κεφαλαίου, οι ικαιούχοι Τόκου και ο Επίτροπος µπορούν, πέραν των προνοιών της παραγράφου (β) αυτού του Όρου, να προβούν σε αίτηµα διάλυσης σε δικαστήριο της Κυπριακής ηµοκρατίας (αλλά όχι αλλού), µε την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει το δικαίωµα αίτησης διάλυσης της Τράπεζας αν η Τράπεζα παρακρατήσει ή αρνηθεί την καταβολή τέτοιας πληρωµής (i) προς συµµόρφωση µε τις πρόνοιες οποιοασδήποτε φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας ή δικαστικού διατάγµατος που έχει ως αντικείµενο τη συγκεκριµένη πληρωµή, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου, την Τράπεζα, ή τον Κάτοχο Αξιογράφων Κεφαλαίου ή δικαιούχο Τόκου, ή (ii) σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς την ισχύ ή εφαρµογή τέτοιου νόµου ή κανονισµού ή διατάγµατος, σύµφωνα µε γνωµοδότηση που θα ληφθεί από ανεξάρτητους νοµικούς συµβούλους (σε διάστηµα 30 ηµερών) ως προς την ισχύ ή εφαρµογή τέτοιου νόµου, κανονισµού ή διατάγµατος. (β) Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Όρου 6, ο Επίτροπος µπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια και χωρίς άλλη ειδοποίηση να θέσει τέτοιο αίτηµα εναντίον της Τράπεζας όπως ο ίδιος αποφασίσει για εφαρµογή οποιουδήποτε όρου που να δεσµεύει την Τράπεζα στα πλαίσια του Εγγράφου Εµπιστεύµατος, των Αξιογράφων Κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων Τόκου, εκτός και αν τέτοιος όρος υποχρεώνει την Τράπεζα να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά, τοις µετρητοίς ή άλλως πως, σε ενωρίτερο χρόνο από ότι θα πληρώνονταν στην απουσία αυτού του όρου. (γ) Ο Επίτροπος δεν δεσµεύεται να πάρει καµία από τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) ή (β) πιο πάνω εναντίον της Τράπεζας για να επιβάλλει όρους του Εγγράφου Εµπιστεύµατος, των Αξιογράφων Κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων Τόκου εκτός και αν (i) του ζητηθεί από Έκτακτο Ψήφισµα ή γραπτώς από τους Kατόχους τουλάχιστον του ενός πέµπτου του ονοµαστικού κεφαλαίου των Αξιογράφων Κεφαλαίου που είναι εκδοµένα και (ii) ο Επίτροπος καλύπτεται πλήρως (indemnified) σε βαθµό που να τον ικανοποιεί. (δ) Κανένας Κάτοχος ή ικαιούχος Τόκου δεν επιτρέπεται να κινηθεί απευθείας εναντίον της Τράπεζας, ή να ζητήσει τη διάλυση της Τράπεζας, ή να προχωρήσει σε τέτοια πράξη εκτός και αν ο Επίτροπος, δεσµευόµενος να προχωρήσει σε αίτηση διατάγµατος διάλυσης, δεν το πράξει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και σε τέτοια περίπτωση τα δικαιώµατα του Κατόχου ή δικαιούχου ψήφου για το σκοπό αυτό περιορίζονται στα δικαιώµατα που κατέχει ο Επίτροπος. 10. Φορολογικό Καθεστώς Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου ισχύουν οι πιο κάτω διατάξεις σύµφωνα µε τους νόµους περί φορολογίας. Νοείται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της νοµοθεσίας θα ισχύουν οι εκάστοτε διατάξεις. (α) Επενδυτές Στις περιπτώσεις όπου το εισόδηµα από τόκους υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα, το υπολογιζόµενο ποσό έκτακτης εισφοράς για την άµυνα θα παρακρατείται στην πηγή και θα αποκόπτεται από το πληρωθέν ποσό τόκου. (i) Φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο του 2002 απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήµατος όλο το εισόδηµα από τόκους. Τόκοι που αποκτά πρόσωπο από τη συνήθη διεξαγωγή επιχείρησης, περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν απαλλάσσονται αλλά συµπεριλαµβάνονται στον υπολογισµό του κέρδους από την επιχείρηση. Σύµφωνα µε τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα της ηµοκρατίας Νόµο του 2002, κάθε πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος στη ηµοκρατία, το οποίο λαµβάνει ή πιστώνεται µε ποσό τόκων, υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε ποσοστό 10%. Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή µιας επιχείρησης περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα. 14

15 Φυσικά πρόσωπα µε συνολικό ετήσιο εισόδηµα που δεν υπερβαίνει τις ΛΚ συµπεριλαµβανοµένων και τόκων, έχουν δικαίωµα επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσού που αντιστοιχεί στο 3%. (ii) Ταµεία Προνοίας Τόκοι που αποκτούνται από Ταµείο Προνοίας υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 3%. (iii) Νοµικά πρόσωπα κάτοικοι Κύπρου Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο του 2002 απαλλάσσεται το 50% του εισοδήµατος από τόκους. Τόκοι που προκύπτουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της εταιρίας περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν απαλλάσσονται αλλά συµπεριλαµβάνονται στα κέρδη της εταιρίας για σκοπούς φόρου εισοδήµατος. Από 1η Ιανουαρίου 2003 σύµφωνα µε τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα της ηµοκρατίας Νόµο του 2002 κάθε πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος στη ηµοκρατία, το οποίο λαµβάνει ή πιστώνεται µε ποσό τόκων υπόκειται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα σε ποσοστό 10%. Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή µιας επιχείρησης περιλαµβανοµένων τόκων που συνδέονται στενά µε τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης, δεν υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άµυνα. (iv) Μη κάτοικος Κύπρου Σε περίπτωση επενδυτών µη φορολογικών κατοίκων της ηµοκρατίας, ο τρόπος φορολογίας στη χώρα στην οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι εξαρτάται από το φορολογικό καθεστώς έκαστου επενδυτή. Σε περίπτωση που υπάρχει Συµφωνία για Αποφυγή ιπλής Φορολογίας (Double Taxation Avoidance Treaty) µεταξύ της Κύπρου και της χώρας του επενδυτή, το εισόδηµα από τόκους θα φορολογείται σύµφωνα µε τις πρόνοιες της σχετικής συµφωνίας. Μη κάτοικοι της ηµοκρατίας δικαιούνται να εισπράττουν τον τόκο χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και έκτακτης εισφοράς για την άµυνα. (β) Τράπεζα Η Τράπεζα έχει συσταθεί στην Κυπριακή ηµοκρατία ως Νοµικό Πρόσωπο (δηµόσια Εταιρία). Η Τράπεζα φορολογείται µε βάση τις διατάξεις των εκάστοτε περί Φορολογίας Νόµων της ηµοκρατίας και στις άλλες χώρες όπου αυτή ή οι εξαρτηµένες της εταιρίες δραστηριοποιούνται, σύµφωνα µε τις φορολογικές νοµοθεσίες των χωρών αυτών. 11. ιάθεση Αξιογράφων Κεφαλαίου σε µη µόνιµους κατοίκους Κύπρου Πρόσωπα που έχουν τη µόνιµη διαµονή τους εκτός της Κυπριακής ηµοκρατίας δικαιούνται να αγοράσουν Αξιόγραφα Κεφαλαίου σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς περί Ελέγχου Συναλλάγµατος της Κεντρικής Τράπεζας. 12. Έγγραφο Εµπιστεύµατος Με Εγγραφο Εµπιστεύµατος (Trust Deed) ηµεροµηνίας 5 εκεµβρίου 2007 η Τράπεζα διόρισε την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ ως Επίτροπο (Trustee) των υπό έκδοση Αξιογράφων Κεφαλαίου, για όλη τη διάρκεια των Αξιογράφων Κεφαλαίου. Το Εγγραφο Εµπιστεύµατος θα είναι διαθέσιµο για επιθεώρηση στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Τράπεζας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002, Λευκωσία. Ο Επίτροπος, µε βάση το Εγγραφο Εµπιστεύµατος, είναι επιφορτισµένος µε την ευθύνη διαφύλαξης των δικαιωµάτων των Κατόχων των Αξιογράφων Κεφαλαίου. Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος περιέχει πρόνοιες για κάλυψη (indemnification) του Επιτρόπου και για την απαλλαγή του από ευθύνη. 13. Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις που θα αφορούν τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.bankofcyprus.com) και σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες ηµερήσιας κυκλοφορίας. Οι ανακοινώσεις θα αποστέλλονται στο ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για δηµοσίευση. 15

16 14. Επιπρόσθετες Εκδόσεις Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωµα να προχωρήσει χωρίς την έγκριση των Κατόχων των Αξιογράφων Κεφαλαίου στην έκδοση περαιτέρω Αξιογράφων Κεφαλαίου που κατατάσσονται σε ίση µοίρα (rank pari passu) µε τα Αξιόγραφα της παρούσας έκδοσης. Τα επιπρόσθετα Αξιόγραφα Κεφαλαίου µπορούν να αποτελούν επέκταση της παρούσας έκδοσης ούτως ώστε να θεωρούνται ότι αποτελούν κοινή έκδοση. Οποιαδήποτε τέτοια επιπρόσθετη έκδοση θα καλύπτεται µε προσθήκη εµπιστεύµατος στο Έγγραφο Εµπιστεύµατος που διέπει το παρόν έγγραφο. Τηρουµένων των προνοιών του όρου 2(β)(iii), η Τράπεζα έχει επίσης το δικαίωµα, χωρίς την έγκριση των Κατόχων των Αξιογράφων Κεφαλαίου, να προβεί σε έκδοση οποιωνδήποτε άλλων αξιογράφων κεφαλαίου ή χρεογράφων ή άλλων τίτλων µε όρους ως προς τη διαβάθµιση, επιτόκιο, υπέρ το άρτιο ποσό/µε έκπτωση, ή εξαγορά/αποπληρωµή ή άλλως πως, όπως η Τράπεζα ήθελε κρίνει σκόπιµο. 15. Αλλαγή Νοµίσµατος Κατά την 1 η Ιανουαρίου 2008, ηµεροµηνία αλλαγής νοµίσµατος σε ευρώ, η ονοµαστική αξία των Αξιογράφων Κεφαλαίου µετατράπηκε σε Ευρώ µε την επίσηµη τιµή µετατροπής της κυπριακής λίρας σε ευρώ, 1:0, και κάθε Αξιόγραφο Κεφαλαίου ονοµαστικής ΛΚ 100 µετατράπηκε σε Αξιόγραφα Κεφαλαίου ονοµαστικής αξίας 0,01 το κάθε ένα. 16. ιαπραγµάτευση/μεταβίβαση Η Τράπεζα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή των Αξιογράφων Κεφαλαίου έκδοσης 12/2007 στο ΧΑΚ. Μετά την έγκριση του Ενηµερωτικού ελτίου 2 για εισαγωγή των Αξιογράφων Κεφαλαίου στο ΧΑΚ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της λήψης της σχετικής έγκρισης από το ΧΑΚ, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Μέχρι την έγκριση της αίτησης της εισαγωγής και έναρξης διαπραγµάτευσης στο ΧΑΚ, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου δεν θα εµπορεύονται. Εν τω µεταξύ για οποιαδήποτε µεταβίβαση των Αξιογράφων Κεφαλαίου ήθελε διενεργηθεί, ο Κάτοχος πρέπει να αποταθεί στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας για εκτέλεση της απαιτούµενης διαδικασίας. 17. Νοµοθεσία Η χρηµατιστηριακή αγορά στην Κύπρο λειτουργεί σύµφωνα µε τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς. Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ Η κοινοποίηση πληροφοριών και στοιχείων θεωρείται αρκετά ικανοποιητική. Τα λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται είναι τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Το Έγγραφο Εµπιστεύµατος και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου διέπονται από τους εν ισχύ Νόµους της Κυπριακής ηµοκρατίας. Τα δικαστήρια της Κυπριακής ηµοκρατίας έχουν τη µοναδική εξουσιοδότηση να δικάσουν οποιεσδήποτε διαφορές που µπορεί να προέλθουν ή έχουν σχέση µε το Έγγραφο Εµπιστεύµατος και τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου. 2 Το παρόν Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008, το Περιληπτικό Σηµείωµα ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 σε συνδυασµό µε το ελτίο Παρουσίασης Εκδότη ηµεροµηνίας 21 Μαΐου 2008 υπό τη µορφή χωριστών εγγράφων αποτελούν ισχύον Ενηµερωτικό ελτίο 16

17 ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε Οδηγία προς τις εγχώριες τράπεζες τον εκέµβρίο του 2006 σε σχέση µε τον υπολογισµό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έθεσε σε ισχύ τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/48 και 2006/49 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υιοθετούν τους κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας της Βασιλείας ΙΙ. Η Τράπεζα Κύπρου συµµορφώνεται µε τους νέους κανονισµούς κεφαλαιακής επάρκειας από την 1η Ιανουαρίου Η Τράπεζα υιοθετεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον Πιστωτικό και Λειτουργικό Κίνδυνο. Σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Μέθοδο εφαρµόζονται συντελεστές στάθµισης στα περιουσιακά στοιχεία και ανοίγµατα σε σχέση µε την πιστοληπτική τους διαβάθµιση και την κατηγορία ανοίγµατος στην οποία βρίσκονται. Σχετικά µε ανοίγµατα µε τραπεζικά ιδρύµατα και εταιρίες οι συντελεστές στάθµισης εξαρτώνται και από τη χρονική διάρκεια του ανοίγµατος. Για παράγωγα προϊόντα (όπως swaps, forwards και options) η αξία ανοίγµατος υπολογίζεται µε τη µέθοδο βάσει προσφυγής στην αγορά. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου απαιτεί από την κάθε τράπεζα να διατηρεί ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 8%. Η Κεντρική Τράπεζα µπορεί να ζητήσει περαιτέρω κεφάλαια για κάλυψη των κινδύνων που δεν καλύπτονται κάτω από τον Πυλώνα Ι. Σηµειώνεται ότι το ποσοστό 8% εφαρµόζεται από τον Ιανουάριο 2007 όταν τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι κανονισµοί κεφαλαιακής επάρκειας. Ελάχιστο όριο δείκτη 10% συνεχίζει να εφαρµόζεται για τράπεζες οι οποίες δεν εφαρµόζουν τους νέους κανονισµούς. Τουλάχιστον 50% του κεφαλαίου που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό πρέπει να είναι Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο και το υπόλοιπο ευτεροβάθµιο κεφάλαιο. Το Πρωτοβάθµιο κεφάλαιο περιλαµβάνει: Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως συνήθεις και προνοµοιούχες µετοχές, Αποθεµατικά Λογαριασµού Κερδοζηµιών, Ορισµένα άλλα αποθεµατικά, και Υβριδικά Αξιόγραφα Κεφαλαίου (µέχρι 15 τοις εκατόν του Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου) Το ευτεροβάθµιο κεφάλαιο, ή συµπληρωµατικό κεφάλαιο περιλαµβάνει: Αποθεµατικά Επανεκτίµησης, Χρεόγραφα Ελάσσονος Προτεραιότητας και ιαβάθµισης, και Γενικές προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες, νοουµένου ότι δεν είναι αφαιρετέες για φορολογικούς σκοπούς. Το ευτεροβάθµιο κεφάλαιο µιας τράπεζα δεν µπορεί να υπερβαίνει το Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο της. Επιπρόσθετα υπάρχουν περιορισµοί σχετικά µε το µέγιστο ύψος συγκεκριµένων στοιχείων ευτεροβάθµιου κεφαλαίου τα οποία µπορούν να συµπεριληφθούν στον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειας. Συγκεκριµένα το συνολικό ύψος ληξιπρόθεσµων ελάσσονος προτεραιότητας χρεογράφων δεν µπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν του Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου. 17

18 ΜΕΡΟΣ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Αναµένεται ότι τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν και θα διαπραγµατεύονται στο ΧΑΚ µετά την έγκριση του Ερωτηµατολογίου Καταλληλότητας που υποβλήθηκε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 2. Η έκδοση των Αξιογράφων Κεφαλαίου της Τράπεζας έχει εξουσιοδοτηθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. εν υπάρχουν σε εκκρεµότητα οποιεσδήποτε επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές του Συγκροτήµατος καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Συγκροτήµατος. 5. Οι ελεγκτές του Συγκροτήµατος Εrnst & Young, έχουν διενεργήσει τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος για τα έτη που έληξαν στις 31 εκεµβρίου 2005, 31 εκεµβρίου 2006 και 31 εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και η έκθεση τους ήταν χωρίς επιφύλαξη. 6. Σύµφωνα µε τις σχετικές πρόνοιες των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ισολογισµό της Τράπεζας ως ανειακό Κεφάλαιο. 7. Στα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου δεν έχουν δοθεί βαθµοί πιστοληπτικής ικανότητας. Την Τράπεζα Κύπρου, που είναι ο εκδότης των Αξιογράφων, οι Moody s Investor Services, Inc. την κατέταξαν στη βαθµίδα Α2 (stable outlook) για τη µακροχρόνια πιστοληπτική της ικανότητα. Οι Fitch Ratings Ltd κατέταξαν την Τράπεζα Κύπρου στη βαθµίδα Α- (stable outlook). ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Αντίγραφα των ακολούθων εγγράφων θα είναι διαθέσιµα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9.00 π.µ το µεσηµέρι στα γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Σηµειώµατος Εκδιδόµενου Τίτλου: (1) του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού της, (2) των συγκαταθέσεων και βεβαιώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.0 πιο πάνω, (3) των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων του Συγκροτήµατος, της Εταιρίας και των θυγατρικών της για τα έτη 2005, 2006 και (4) του εγγράφου εµπιστεύµατος ηµεροµηνίας 5 εκεµβρίου Όλα τα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου, δηλαδή το Περιληπτικό Σηµείωµα, το Σηµείωµα Εκδιδόµενου Τίτλου και το ελτίο Παρουσίασης του Εκδότη θα είναι διαθέσιµα σε ηλεκτρονική µορφή ως εξής: 1. στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, 2. στην ιστοσελίδα του Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου, Κυπριακού Οργανισµού Επενδύσεων και Αξιών Λίµιτεδ, CISCO, 3. στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, 4. στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 18

19 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για τα έτη 2005, 2006 και 2007 ενσωµατώνονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο µέσω παραποµπής (incorporated by reference) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδυτές δύνανται να προµηθευτούν δωρεάν αντίγραφο των: (i) ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2005 (ii) ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2006 (iii) ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 2007 κατά τις συνήθεις εργάσιµες ηµέρες µεταξύ των ωρών 9:00 π.µ. 12:00 το µεσηµέρι από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Λευκωσία µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος Σηµειώµατος Εκδιδόµενου Τίτλου καθώς και στην ιστοσελίδα του Συγκροτήµατος (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/ Ετήσιες Εκθέσεις). 19

20 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ Οι ακόλουθοι όροι που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο έχουν την πιο κάτω ερµηνεία: Άλλες Αξίες Πρωτοβάθµιου Κεφαλαίου: Αναβαλλόµενη Πληρωµή Τόκου: Αναβολή Τόκου: Αξίες (Αξιόγραφα) ευτεροβάθµιου Κεφαλαίου: Αξιόγραφα Κεφαλαίου: σηµαίνει άλλες αξίες που αποτελούν Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο για την Τράπεζα και σε περίπτωση διάλυσης, ή διανοµής µερίσµατος ή κερδών, ή άλλων πληρωµών που κατατάσσονται στην ίδια τάξη προτεραιότητας µε τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (rank pari passu), δεδοµένου ότι τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου κατατάσσονται ακόµα ως Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο. σηµαίνει οποιαδήποτε Πληρωµή Τόκου, ή µέρος αυτής, την οποία, σύµφωνα µε τον Όρο 4, η Τράπεζα επέλεξε να αναβάλει και η οποία δεν ικανοποιήθηκε. ο όρος αυτός θα θεωρείται ότι εφαρµόζεται αν, κατά τη διακριτική εξουσία της Τράπεζας, τη Σχετική Ηµεροµηνία, η Τράπεζα δεν θα, ή η καταβολή της σχετικής Πληρωµής από την Τράπεζα θα έχει ως αποτέλεσµα η Τράπεζα να µην, συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες Κανονισµούς της Κεντρικής Τράπεζας περί Κεφαλαιακής Επάρκειας. σηµαίνει αξίες που εκδίδονται από την Τράπεζα και κατατάσσονται ως ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο. σηµαίνει µέχρι ΛΚ 100 εκατ., (µε δικαίωµα αύξησης του ποσού σε ΛΚ 150 εκ) Αξιόγραφα Κεφαλαίου έκδοσης 12/2007, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε επιπρόσθετων Αξιογράφων Κεφαλαίου που δυνατό να εκδοθούν µε βάση τον Όρο 14 και που θα αποτελούν επέκταση της παρούσας σειράς Αξιογράφων Κεφαλαίου. Ο όρος Αξιόγραφα Κεφαλαίου περιλαµβάνει επίσης τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου Σειρά Β. Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης: Γεγονός ιαταραχής Κεφαλαιαγοράς: ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο: ικαιούχοι Τόκου: έχει τη σηµασία που αποδίδεται στον Όρο 2 (β) (ii). σηµαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση λειτουργίας του εναλλακτικού µηχανισµού ικανοποίησης πληρωµής τόκων την ύπαρξη τέτοιων συνθηκών που παρεµποδίζουν σε σηµαντικό βαθµό την έκδοση Μετοχών. έχει τη σηµασία που αποδίδεται στους Κανονισµούς Κεφαλαιακής Επάρκειας. σηµαίνει εκτός από τους Κατόχους και τους Κατόχους που έχουν πωλήσει Αξιόγραφα Κεφαλαίου σε περίοδο διαπραγµάτευσης χωρίς τον Τόκο (exinterest) και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται Κάτοχοι αλλά διατηρούν τα δικαιώµατά τους ως προς την Πληρωµή του Τόκου. Έγγραφο Εµπιστεύµατος: σηµαίνει το έγγραφο εµπιστεύµατος ηµεροµηνίας 5 εκεµβρίου 2007 µεταξύ της Τράπεζας και του Επιτρόπου. Ελεγκτές: Ενηµερωτικό ελτίο: σηµαίνει τους ελεγκτές της Τράπεζας ή άλλους λογιστές που καθορίζει η Τράπεζα µε την έγκριση του Επιτρόπου από καιρό σε καιρό. σηµαίνει το Ενηµερωτικό ελτίο δυνάµει του οποίου τα Αξιόγραφα Κεφαλαίου θα εισαχθούν στο ΧΑΚ. Εξαρτηµένη εταιρία: έχει τη σηµασία που αποδίδεται στον περί Εταιριών Νόµο, Κεφάλαιο 113. Επίτροπος: σηµαίνει την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ 20

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιριών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 25 Ιουνίου 2008 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2013 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 70(1) ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ, ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE.

Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της AUTOHELLAS ATEE. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν.3401, άρθρο 4, παρ.1 ε. 2στ. AUTOHELLAS ATEE / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ( STOCK OPTIONS PLAN) Κανονισµός για τη λειτουργία και τη συµµετοχή στο πρόγραµµα ιάθεσης Μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/11/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Στο +2,04% η ΕΗ, στο -2,40% η ΕΤΕ. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.141,33 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 80,05 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 727,38 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,30%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 39,30 εκατ. εκ των οποίων 3,45 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 867,84 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,97 εκατ. εκ των οποίων 8,12 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα