ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ CYPRUS AND GEOLOGY ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ SCIENCE-ENVIRONMENT-CULTURE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ CYPRUS AND GEOLOGY ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ SCIENCE-ENVIRONMENT-CULTURE"

Transcript

1 ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ CYPRUS AND GEOLOGY SCIENCE-ENVIRONMENT-CULTURE

2 Χαλκανθίτης Chalcanthite

3

4 Εισαγωγή Η έκθεση παρουσιάζει µε σύντοµα, απλά και κατανοητά κείµενα, πανοραµικές φωτογραφίες, κατατοπιστικά διαγράµµατα και χάρτες, τη γένεση και ανάδυση της Κύπρου καθώς και τις γεωλογικές διεργασίες οι οποίες δηµιούργησαν ένα νησί µε ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιάζουσες µικρο - κλιµατολογικές συνθήκες, γόνιµα εδάφη, καλυµµένα µε πυκνά δάση και µεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, πλούσιο σε ορυκτούς πόρους και υδρογονάνθρακες, ένα νησί µε εξαιρε - τικό φυσικό περιβάλλον για ανθρώπινη διαβίωση, πολιτιστική δηµιουργία και κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη. Ίσως να µην υπάρχει άλλο µέρος στη γη όπου η γεωλογία αποτελεί τον καθοριστικότερο παράγοντα όχι µόνο στη διαµόρφωση του φυσικού του περιβάλλοντος, αλλά και στην ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικοοικονοµική του εξέλιξη τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τους νεότερους χρόνους. Η Κύπρος παρουσιάζει µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γεωλογία. Η γένεση της, είναι το αποτέλεσµα µιας σειράς µακραίωνων και πολύπλοκων γεωλογικών διεργασιών. Οι άφθονες και θεαµα τικές γεωλογικές εµφανίσεις που υπάρχουν στο νησί αποτελούν ένα υπέροχο και πλούσιο φυσικό αρχείο γεωλογικών διεργα σιών, που κατέστησαν την Κύπρο γεωλογικό πρότυπο για τους Η Οροσειρά του Τροόδους. The Troodos Mountain range. 3 Introduction By means of panoramic photographs, enlightening diagrams and maps, supplemented by short, uncomplicated, comprehensible texts, the exhibition showcases the genesis and emergence of Cyprus, as well as the geological processes which have created an island with specific topographic features, peculiar microclimatic conditions, fertile soils, covered by thick forests and a large variety of flora and fauna, rich in mineral resources and hydrocarbons an island boasting an excellent natural environment for human habitation, cultural output and socioeconomic development. In fact, Cyprus could well be the only place on earth where geology has been the predominant factor not only Ο Πενταδάκτυλος. Pentadaktylos.

5 γεωεπιστήµονες όλου του κόσµου, συµβάλλοντας έτσι στην κατανόηση της εξέλιξης των ωκεανών και του πλανήτη Γη γενικότερα. Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της Κύπρου καθορίζονται από τις δύο µεγάλες οροσειρές, του Τροόδους που δεσπόζει στο κεντρικό τµήµα του νησιού και του Πενταδάκτυλου που βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του. Μεταξύ των δύο αυτών οροσειρών εκτείνεται η πεδιάδα της Μεσαορίας. Η οροσειρά του Τροόδους είναι το κυρίαρχο µορφολογικό στοιχείο και το θεµέλιο πάνω στο οποίο έχει «κτισθεί» η Κύπρος. Η Οροσειρά του Τροόδους Το Τρόοδος ή το Οφιολιθικό Σύµπλεγµα του Τροόδους όπως είναι γνωστό στη γεωλογική ορολογία, σχηµατίσθηκε µε υπο - θαλάσσια ηφαιστειακή δράση στον άξονα διάνοιξης, µεταξύ των λιθοσφαιρικών πλακών της Ευρασίας και της Αφρικής στο βυθό ενός µεγάλου αρχαίου ωκεανού γνωστού ως Τηθύς Θάλασσα πριν από 90 εκατ. περίπου, χρόνια. Στον άξονα διάνοιξης µάγµα από τον ανώτερο µανδύα της γης ανήλθε και χύθηκε στο βυθό της θάλασσας σχηµατίζοντας τις υποθαλάσ - σιες πίλλοου λάβες. Τα κανάλια ανόδου του µάγµατος αντιπροσωπεύονται από το σύστηµα πολλαπλών φλεβών γνωστό ως ιάβασης. Το µάγµα που προήλθε από τη µερική τήξη του ανώτερου µανδύα της γης και συγκεντρώθηκε σε θαλάµους, σταδιακά κρυσταλ λώθηκε (στερεοποιήθηκε) σε µεγάλα βάθη 4 Ο ορεινός όγκος του Τροόδους είναι το κυρίαρχο µορφολογικό στοιχείο της Κύπρου. Τhe Troodos Massif is the dominant morphological feature of Cyprus. in shaping its natural environment, but also in its historical, cultural and socioeconomic evolution during ancient and modern times alike. The geology of Cyprus is unique. The birth of the island is the result of a series of long and complex geological processes. The abundance of spectacular geological occurrences on the island make up a wonderful and rich natural archive of geological processes rendering Cyprus a geological model for earth-scientists the world over, thereby contributing to the understanding of

6 και έδωσε τα πλουτώνια πετρώµατα στη βάση των οποίων βρίσκεται το δύστηκτο κατάλοιπο του τηγµένου ανώτερου µανδύα της γης που καλείται Χαρτζβουργίτης. Μετά τη δηµιουργία του ωκεάνιου φλοιού, η Αφρικανική Λιθοσφαιρική Πλάκα κινήθηκε προς βορρά και άρχισε να Πίλλοου λάβες και φλέβες. Pillow lavas and dykes. 5 how oceans and, by extension, how the Earth itself evolved. The morphological features of Cyprus are determined by its two large mountain ranges, namely Troodos which dominates the central part of the island, and Pentadaktylos on its northern part. Between these two ranges lies the Messaoria plain. The Troodos mountain range is the dominant morphological feature and the foundation on which Cyprus has been evolved. Troodos Mountain Range Troodos or the Troodos Ophiolite Complex in geological terms, was created by submarine volcanic activity at the spreading axis between the lithospheric plates of Eurasia and Africa, on the floor of a large ancient ocean known as the Tethys Sea, 90 million years ago. At the spreading axis, magma from the earth s upper mantle emerged and extruded into the sea floor, forming submarine pillow lavas. The magma s intrusion channels are represented by a system of multiple dykes known as Multiple Sheeted Complex or Diabase. The magma, which was derived from the partial melt of the earth s upper mantle and assembled in chambers, was gradually crystallized (solidified) at great depths and produced Plutonic Rocks, below the base of which lies the refractory residual of the molten upper mantle of the earth, called harzburgite. After the formation of the oceanic crust, the African Lithospheric Plate moved northwards and began colliding with and subducting

7 συγκρούεται και να καταβυθίζεται κάτω από τον ωκεάνιο φλοιό του Τροόδους µε αποτέλεσµα τη σταδιακή ανύψωση και ανάδυση του 2000 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η σύγκρουση της Αφρικανικής Πλάκας µε τον ωκεάνιο φλοιό του Τροόδους και η σταδιακή καταβύθισή της κάτω από αυτόν είχε ως αποτέλεσµα και την προσκόλληση τεράστιων τεµαχίων πετρωµάτων της καταβυθιζόµενης Αφρικανικής Πλάκας επάνω στα Πετρώµατα του Τροόδους. Τα τεµάχια αυτά δεν είναι άλλα από τα πετρώµατα του Συµπλέγµατος των Μαµωνιών. Η εντυπωσιακή τοπογραφία που δηµιουργήθηκε από τη ανύψωση του Τροόδους επηρέασε άµεσα ή έµµεσα το περιβάλλον και κάθε άποψη της ζωής στο νησί. Πρωταρχικά επηρέασε το κλίµα του νησιού, ιδιαίτερα τη βροχόπτωση, η οποία µε τη σειρά της επηρέασε την ανάπτυξη των δασών, τη γεωργική παραγωγή, τη φυσική οµορφιά και γενικά κατέστησε την Κύπρο ένα εξαιρετικό τόπο διαβίωσης για τον άνθρωπο και βιότοπο πλούσιας χλωρίδας και πανίδας. Η φύση προίκισε πλουσιοπάροχα το Τρόοδος µε ορυκτό πλούτο. Το οφιολιθικό σύµπλεγµα του Τροόδους συγκαταλέγεται µεταξύ των πέντε πλουσιότερων περιοχών του κόσµου σε χαλκό, ανά µονάδα επιφάνειας, έχει το µεγαλύτερο κοίτασµα χρυσοτιλικού αµιάντου στην Ευρώπη και πλούσια κοιτάσµατα χρωµίτη, έχει επίσης µεγάλα κοιτάσµατα φυσικών ορυκτών χρωµάτων και εκτεταµένα κοιτάσµατα µπεντονιτών. below the oceanic crust of Troodos, which resulted to its gradual uplift and emergence at 2000 m. above mean sea level. The collision of the African Plate with the Troodos oceanic crust and its gradual subduction below it also caused immense fragments of rocks from the subducting African Plate to attached onto the rocks of Troodos. These fragments are none other than the rocks of the Mamonia Complex. The impressive topography formed from the uplift of Troodos had an either direct or indirect effect on the environment and every aspect of life on the island. Primarily it influenced the island s climate, especially the rainfall, which in its turn had an effect on the development of forests, agricultural production and natural beauty; on the whole, it made Cyprus an excellent place for humans to live in and a habitat with abundant flora and fauna. Nature endowed Troodos with a wealth of mineral resources. The Troodos Ophiolite Complex ranks among the five areas in the world that are the richest in copper per unit of area; it has the largest deposit of chrysotile asbestos in Europe and rich deposits of chromite. It also has large deposits of natural mineral pigments and extensive deposits of bentonites. Pentadaktylos Mountain Range TThe Pentadaktylos Range is Cyprus northernmost orographic unit. It is a narrow, steep-sided chain of mountains, which consist 6

8 of allochthonous recrystallized hard limestones, rising abruptly from the surrounding lowlands, which are made of autochthonous sedimentary rocks. The range s prevalent geological feature is the massive masses of recrystallized limestones, dolomites and marbles, which make up its main topographical elements. These allochthonous limestone formations have been thrust southwards from the north and over the range s younger autochthonous sedimentary formations. Κουρτελλόροτσος ή Πέτρες των Χασαµπουλιών (Σύµπλεγµα Μαµωνιών). Kourtellorotsos or Hasamboulia rocks (Mamonia Complex) Η Οροσειρά του Πενταδακτύλου Η Οροσειρά του Πενταδακτύλου, αποτελεί τη βορειότερη ορογραφική ενότητα της Κύπρου. Είναι µια στενή, κρηµνώδης αλυσίδα βουνοκορφών που αποτελούνται από αλλόχθονες σκληρούς ανακρυσταλλωµένους ασβεστόλιθους που αναδύονται απότοµα από τις περιβάλλουσες πεδιάδες που αποτελούνται από αυτόχθονα ιζηµατογενή πετρώµατα. Βασικό γεωλογικό χαρακτηριστικό της οροσειράς είναι οι τεράστιοι όγκοι ανακρυσταλλωµένων ασβεστόλιθων, δολοµιτών και µαρµάρων που αποτελούν τα κύρια τοπογραφικά της στοιχεία. Οι αλλόχθονες αυτοί ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί έχουν επωθηθεί από το βορρά προς το νότο πάνω στους νεότερους αυτόχθονες ιζηµατογενείς σχηµατισµούς της οροσειράς. Η Οροσειρά του Πενταδακτύλου. The Pentadaktylos range. 7

9 Χαρακτηριστική γεωµορφολογία της πεδιάδας της Μεσαορίας Typical geomorphology of the Mesaoria plain. Η πεδιάδα της Μεσαορίας Η πεδιάδα της Μεσαορίας αντιπροσωπεύει µια τοπογραφικά χαµηλή, επίπεδη επιφάνεια που επεκτείνεται µεταξύ των οροσειρών του Τροόδους και του Πενταδακτύλου. Βασικό γεωλογικό χαρακτηριστικό της Μεσαορίας είναι ότι όλα τα πετρώµατα στο χώρο αυτό αντιπροσωπεύονται από αυτόχθονα ιζήµατα που εναποτέθηκαν πάνω στις λάβες του Τροόδους. Η Ανύψωση της Κύπρου Η τελική µορφολογία και το σχήµα της Κύπρου είναι το αποτέλεσµα του συνδυασµού των τελικών σταδίων ανύψωσης του Τροόδους και της διακύµανσης της στάθµης της Μεσογείου κατά τις παγετώδεις και µεσοπαγετώδεις περιόδους. Κατά την περίοδο των παγετώνων η στάθµη της Μεσογείου κατέβαινε περισσότερο 8 The Messaoria plain The Messaoria plain represents a topographically low, even surface which extends between the ranges of Troodos and Pentadaktylos. Its main geological characteristic is that all rocks in this area are represented by autochthonous sediments deposited over the lavas of Troodos. The Uplift of Cyprus The eventual morphology and shape of Cyprus resulted from the final stages of the Troodos uplift, combined with the fluctuation of the Mediterranean sea level during the ice and interglacial periods. During the glacial age, the level of the Mediterranean fell more than 100 m. beneath its present-day level. Under these circumstances, small islands rose at some

10 Σχηµατική παλαιογεωγραφική ανακατασκευή του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Κύπρου. Schematic paleogeographic presentation of the broader geographic region of Cyprus Σχηµατική απεικόνιση της δηµιουργίας του Οφιόλιθου του Τροόδους και της γένεσης της Κύπρου. Schematic presentation of the genesis of the Troodos Ophiolite and the geological evolution of Cyprus. Απλοποιηµένη γεωλογική τοµή της Κύπρου. Simplified geological section of Cyprus. 9

11 από 100 µέτρα κάτω από το σηµερινό της επίπεδο. Υπό τις συνθήκες αυτές µικρά νησιά πρόβαλλαν σε αρκετή απόσταση ανατολικά του σηµερινού ανατολικότερου άκρου της Κύπρου. Τα νησιά αυτά χρησιµοποιήθηκαν από τα διάφορα θηλαστικά, περιλαµβανοµένων ελεφάντων και ιπποπόταµων, που ζούσαν στις γειτονικές ακτές της Ασίας, για να εποικίσουν την Κύπρο. Ορυκτοί πόροι Το κυπριακό τοπίο και γεω-περιβάλλον, όπως διαπλάστηκαν µέσα από τις γεωλογικές διεργασίες, όχι µόνο µε την εξωτερική, ορατή τους όψη, αλλά και µε την κρυµµένη στο υπέδαφος σύστασή τους, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία οικοδοµήθηκε η ιστορία και ο πολιτισµός µας. Το νησί µας κέρδισε τη θέση του στην ιστορία ταυτιζόµενο µε τα δώρα της γης του, είτε αυτά είναι γεωργικά προϊόντα, είτε δάση, κυρίως όµως µε τον πλούτο του υπεδάφους του, ιδιαίτερα τον χαλκό. Ο πρόσφατος εντοπισµός του πλούτου που χάρισε στο νησί µας η φύση σε υδρογονάνθρακες, αναβαθµίζει τη γεωστρατηγική του σηµασία και το εισάγει στον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη. ίνεται έτσι η ευκαιρία η Κύπρος να διαδραµατίσει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραµάτισε στην Αρχαιότητα, και παράλληλα διανοίγονται καινούριες, ευοίωνες οικονοµικές προοπτικές για το µέλλον του νησιού. Το µεταλλείο Σκουριώτισσας. The Scouriotissa mine. 10

12 distance to the east of what is today Cyprus easternmost edge. These islands were used by various mammals, including elephants and hippopotami living on the neighbouring shores of Asia, in order to settle in Cyprus. Mineral resources The Cypriot landscape and geo-environment, in the form they came to acquire through geological processes, not only in their external, visible aspect, but also in their underground composition, have provided the base upon which our history and culture have been developed. Our island has won its place in history as a land identified with the gifts of the earth, whether they be agricultural products or forests but mainly with the richness of its subsoil, copper especially. The recent discovery of the wealth nature has offered our island in hydrocarbons upgrades its geostrategic importance and introduces it into the international energy map. In this manner, an opportunity presents itself for Cyprus to play the essential role it played in Antiquity, whilst at the same time new, propitious economic perspectives are opening up for the future of the island. Πεδία φυσικού αερίου µεταξύ Κύπρου και Ισραήλ. Gas fields between Cyprus and Israel. 11

13 Έκδοση: Κύπρος και Γεωλογία. Επιστήµη-Περιβάλλον-Πολιτισµός Η έκθεση αποτελεί µια περιδιάβαση στο περιεχόµενο της οµότιτλης έκδοσης του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τραπέζης Κύπρου και µε αυτή δίνεται η ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν την «άγνωστη» Κύπρο. Συγγραφείς της έκδοσης είναι οι ρ Γιώργος Κωνσταντίνου και Ιωάννης Παναγίδης. Στην έκδοση παρουσιάζονται πληροφορίες για την επιστήµη της γεωλογίας, τη γένεση και ανύψωση της Κύπρου, την παλαιογεωγραφική της εξέλιξη, τον εποικισµό της από τα πρώτα ζώα και φυτά, τους ορυκτούς και τους υδατικούς πόρους καθώς και τους υδρο γονάνθρακες. Παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες και στοιχεία για τη συµβολή της γεωλογίας και των φυσικών πόρων στην ιστορική, πολιτιστική, κοινωνικοοικονοµική και τεχνολογική εξέλιξη του νησιού. Στόχος της έκθεσης και της έκδοσης είναι να παρακινήσει τον επισκέπτη να γνωρίσει κα λύτε ρα το νησί µας και παράλ λη λα να τον προβληµατίσει, να τον ευαισθητοποιήσει και να τον ωθήσει να αναζητήσει τρόπους για την διάσωση, την διατήρηση και την αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πό ρων και του περιβάλλοντος. ΓΕΩΡΓIΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ ΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 12 Publication: Cyprus and Geology. Science-Environment-Culture The exhibition is a tour around the content of the homonymous publication of the Bank of Cyprus Cultural Foundation, offering everyone the opportunity to know the unknown Cyprus. The book was authored by Dr George Constantinou and Ioannis Panayides. It presents information on the science of geology, the origin and uplift of Cyprus, its palaeogeographic evolution, its colonization by the first animals and plants, its mineral and water resources, as well as its hydrocarbons. Also put forward is information and evidence for the contribution of geology and natural resources to the island s historical, cultural, socioeconomic and technological development. Both the exhibition and the publication aim to urge visitors to acquire a better knowledge of our island; at the same time the goal is to make visitors think, to sensitize and encourage them to seek ways to rescue, preserve and exploit natural resources and the environment in a sustainable manner.

14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Κώστας Παπαλεοντίου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΚΕΙΜΕΝΑ: Γεώργιος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Παναγίδης ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Εν Τύποις Βούλα Κοκκίνου Λτδ ΙΑΡΚΕΙΑ: 12 Ιουνίου Ιουνίου 2014 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ευτέρα Κυριακή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Tηλ.: , BANK OF CYPRUS CULTURAL FOUNDATION EXHIBITION DESIGN: Costas Papaleontiou CURATORS-TEXTS: George Constantinou, Ioannis Panayides BROCHURE DESIGN: En Typois Voula Kokkinou Ltd TRANSLATION: Despina Pirketti DURATION: 12 June June 2014 OPENING HOURS: Monday to Sunday INFORMATION: Tel.: ,

15 Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου Φανερωµένης 86-90, 1515 Λευκωσία, Kύπρος Tηλ.: Φαξ: Bank of Cyprus Cultural Foundation Phaneromenis str Nicosia, Cyprus Tel.: Fax:

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ The islands of the province of Thera Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: Golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines,

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ABOUT SANTORINI/ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 24 25 Welcome to the province of Thera! Each of the islands of the province of Thera has certain characteristics in common: golden, black, and red sandy beaches, steep coastlines, pathways leading to the

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Konstantinos Papakonstantinou Vice President of D.B. of Hellenic Centre for Marine Research

Dr. Konstantinos Papakonstantinou Vice President of D.B. of Hellenic Centre for Marine Research Η δημιουργία ενός μεγάλου και σύγχρονου θαλάσσιου Eνυδρείου στην Κρήτη ήταν μια πρόκληση και ένα όραμα της τοπικής ερευνητικής κοινότητας, αλλά και της κοινωνίας της Κρήτης. Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, Santorini Guidebook 2008, the edition that is the first of the red guidebooks series, is ready to accompany you at every step you take in the beautiful island of Santorini. It includes

Διαβάστε περισσότερα

PRESPA - KORCA BIOTOURISM GUIDE. CROSS-BORDER REGION of. ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας - Κορυτσάς

PRESPA - KORCA BIOTOURISM GUIDE. CROSS-BORDER REGION of. ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας - Κορυτσάς BIOTOURISM GUIDE CROSS-BORDER REGION of PRESPA - KORCA ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας - Κορυτσάς UDHËZUES I BIOTURIZMIT Rajoni ndër-kufitarë i Prespës - Korçës ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, We welcome you in Santorini and we present you the Santorini Guidebook 2007 that we hope to accompany you for the second year in a row in every activity you will take on the island.

Διαβάστε περισσότερα

Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών

Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών Definitive Localities of Plate Tectonic Theory Καθοριστικές θέσεις για την ανάπτυξη της θεωρίας των τεκτονικών πλακών Μέχρι το τέλος της επόµενης δεκαετίας, το φαράγγι του ποταµού Αλιάκµονα της υτικής

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May Πέμπτη 28 Μαΐου 9.00 11.00 Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May /

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα

Καθηγητή Γιώργου Τσιότρα. Geography. Γεωγραφία. Ιστορία. History. Αξιοθέατα. Attractions. Τουρισμός. Tourism. Πρόγραμμα «Θησέας» Σημαντικά έργα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ανάπτυξη Ποιότητα Συνοχή Region of Central Macedonia Development Quality Cohesion Κεντρική Μακεδονία: Η Περιφέρεια του Μέλλοντος του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Local quality products of Crete

Local quality products of Crete Ελλάς Greece Τοπικά Ποιοτικά Προϊόντα της Κρήτης Η Κρήτη υπήρξε πάντοτε ένας ελκυστικός προορισµός για τους επισκέπτες, κι αυτό για πολλούς λόγους: το ήπιο κλίµα και το γραφικό τοπίο, οι καταπληκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER +

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Λεύκωμα για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Album about the intervention region of the Prefecture of Pella in LEADER+ C.I.O.P. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ SYMBOLS EXPLANATION ένα φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds.

Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου. of the Peloponnesos. David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Πελοποννήσου of the Peloponnesos David Gilman Romano and Mary E. Voyatzis, eds. Philadelphia 2010 αποστολή Ένα Ζωντανό Πάρκο Ζωντανές κοινότητες που ζουν

Διαβάστε περισσότερα

santorini guidebook Geography Γεωγραφία

santorini guidebook Geography Γεωγραφία Santorini Óáíôïñßíç Great poets have sung its praises, a 4.000 year old history. And the eternal rock continues to stand, strong and majestic, rising proudly from the sea and guarding well the secrets

Διαβάστε περισσότερα

δωρεάν έκδοση / free press BEST OF MILOS in responsible tourism 2014 Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα τον βιώσιμο τουρισμό

δωρεάν έκδοση / free press BEST OF MILOS in responsible tourism 2014 Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα τον βιώσιμο τουρισμό δωρεάν έκδοση / free press BEST OF MILOS in responsible tourism 2014 Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα τον βιώσιμο τουρισμό Η ταυτότητά μας ένας οδηγός που προσφέρει «Επιλεγμένες προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

δωρεάν έκδοση / free press BEST OF MILOS in responsible tourism 2010 Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα το βιώσιμο τουρισμό

δωρεάν έκδοση / free press BEST OF MILOS in responsible tourism 2010 Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα το βιώσιμο τουρισμό δωρεάν έκδοση / free press BEST OF MILOS in responsible tourism 2010 Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα το βιώσιμο τουρισμό Η ταυτότητά μας ένας οδηγός που προσφέρει «Επιλεγμένες προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i

Μεταπτυχιακή Εργασία Ελένη Χρυσικού i ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in the Cyclades,

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL Dear readers, We present you the Paros Guidebook 2007 that we hope to be a useful tool for you to schedule your visit in Paros or to guide you during your stay on the island. We would like to

Διαβάστε περισσότερα

Γόππα Bogue Boops boops. Καταδύσεις στα νησιά μας Dive in our islands

Γόππα Bogue Boops boops. Καταδύσεις στα νησιά μας Dive in our islands Γόππα Bogue Boops boops 1 Καταδύσεις στα νησιά μας Dive in our islands ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΛΕΣΒΟΥ, ΛΗΜΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΜMΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BEST OF MILOS. in responsible tourism 2011. δωρεάν έκδοση / free press. Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα το βιώσιμο τουρισμό

BEST OF MILOS. in responsible tourism 2011. δωρεάν έκδοση / free press. Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα το βιώσιμο τουρισμό δωρεάν έκδοση / free press BEST OF MILOS in responsible tourism 2011 Επιλεγμένες προτάσεις για τη Μήλο με γνώμονα το βιώσιμο τουρισμό Η ταυτότητά μας ένας οδηγός που προσφέρει «Επιλεγμένες προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβατο Οδοιπορικό στον Ποιμενικό Βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη. Τhe sheep Celebrating Pastoral Life: Architecture and Art ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Το πρόβατο Οδοιπορικό στον Ποιμενικό Βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη. Τhe sheep Celebrating Pastoral Life: Architecture and Art ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το πρόβατο Οδοιπορικό στον Ποιμενικό Βίο: Αρχιτεκτονική και Τέχνη EXHIBITION GUIDE Τhe sheep Celebrating Pastoral Life: Architecture and Art Χορηγός smartphones ATHENS 2013 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ Geography Mykonos is located in the middle of the Aegean sea between Tinos and Naxos and constitutes a single administrative area with Delos, Rhenia and the surrounding islets. It is 94 nautical miles

Διαβάστε περισσότερα

EDITORIAL. Machi Synodinou Editor-in-Chief

EDITORIAL. Machi Synodinou Editor-in-Chief ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ EDITORIAL Αγαπητοί αναγνώστες, Η κόκκινη σειρά οδηγών φέτος αποφάσισε να ανέβει στα βουνά, έτσι μετά τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Πάρο, τη Νάξο, τη Σύρο και τη Μήλο, ο κόκκινος οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector

Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Economic impact of Climate Change on the Cypriot agricultural sector Working Paper Markou Marinos, Stylianou Andreas Agricultural Research Institute Adriana Bruggeman*, Christos Zoumides+, Stelios Pashiardis,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Περσεφόνη Σέξτου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc, Δ/νση Δασών Πέλλας. Οδηγός Υπαίθρου Field excursion guide

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS. Περσεφόνη Σέξτου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc, Δ/νση Δασών Πέλλας. Οδηγός Υπαίθρου Field excursion guide ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 1. Πρόλογος.2 2. Ελληνικά δάση 3 3. Πιερία & Εθνικός Δρυμός Ολύμπου 8 4. Πέλλα (Υπομεσογειακά δάση) 14 5. Χαλκιδική (Μεσογειακά δάση) 27 6. Δράμα (Ελληνική Ροδόπη, Ψυχρόβια δάση)...43

Διαβάστε περισσότερα

Agriturismo Casacchella

Agriturismo Casacchella Agriturismo Casacchella Contrada San Nico 87064 Cantinella di Corigliano Calabro (Cosenza) Calabria Italy telefono +39 0983 851 169 cell. +39 333 5399 420 fax +39 0983 851 147 e-mail info@salicevacanze.it

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Byzantine monuments of Naxos By Irene Gratsia* In Naxos, churches that were built during the Byzantine period, between the 6th and the 15th century, were scattered in plains, plateaus and massifs. Very

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Sustainable Island Farming A Case Study of Organic Agriculture in Cyprus 2006 Copyright Ariana Salvo [2006] All Rights Reserved

Διαβάστε περισσότερα