Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους"

Transcript

1 1. Γενικά χαρακτηριστικά τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τοῦ Ἑλληνισμοῦ Τό ζήτημα τῆς ὀργανώσεως, τῆς ποιότητας καί τῆς λειτουργίας τῆς παιδείας στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους εἶναι ἕνα πολύπλοκο ζήτημα καί παρουσιάζει σημαντικές ἰδιαιτερότητες σέ κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Οἱ ἰδιαιτερότητες κάθε περιοχῆς προσδιορίζονται, σέ μεγαλύτερο ἤ μικρότερο βαθμό, ὄχι μόνο ἀπό τή γενικώτερη στάση τῶν κατακτητῶν ἔναντι τῶν ὀρθοδόξων ὑποτελῶν, ἡ ὁποία καθόριζε καί τά πλαίσια τῶν ἐλευθεριῶν τους, ἀλλά καί ἀπό τήν ἀντικειμενική εὐχέρεια τῶν ὀρθοδόξων κάθε συγκεκριμένης περιοχῆς νά κινοῦνται ἀκώλυτα πρός τίς ἐλεύθερες περιοχές τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Στίς περιοχές αὐτές συνέρρεαν συνήθως γιά εὐνόητους λόγους οἱ σημαντικώτεροι λόγιοι ἀπό κάθε φραγκοκρατούμενη περιοχή, ἀφοῦ μόνο σέ αὐτές μποροῦσαν νά ἀξιοποιηθοῦν σέ ὑψηλές θέσεις τοῦ δημοσίου ἤ τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνισμοῦ. Τέτοιες προοπτικές δέν ὑπῆρχαν βεβαίως στίς ἐλεγχόμενες ἀπό τούς Σταυροφόρους περιοχές, ἀφοῦ οἱ ὑποτελεῖς ὀρθόδοξοι δέν εἶχαν τίς ἀναγκαῖες ἐλευθερίες, ἀλλ οὔτε καί τά ἀντικειμενικά ἰσχυρά κίνητρα γιά νά ἐπιμείνουν στήν ἀνάπτυξη ἑνός φιλόδοξου προγράμματος σπουδῶν στήν ἀνώτερη κυρίως βαθμίδα τοῦ παραδοσιακοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. Οἱ σχηματικές αὐτές παρατηρήσεις γιά τή θέση τῶν ὀρθοδόξων στίς φραγκοκρατούμενες περιοχές ὑπῆρξαν τό ἄμεσο ἀποτέλεσμα τῶν ριζικῶν μεταβολῶν ἀπό τούς Σταυροφόρους σέ ὅλες σχεδόν τίς θεσμικές ἐκφράσεις τοῦ δημοσίου, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, τοῦ πνευματικοῦ καί τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ὑποτελῶν ὀρθοδόξων. Ὅλες οἱ θεσμικές μεταβολές καθορίσθηκαν σέ αὐστηρό τρόπο τόσο ἀπό τή νομοθεσία, ὅσο καί Βλασίου Ἰω. Φειδᾶ * Ἡ Ἑλληνική Παιδεία τῆς Κύπρου κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους ἀπό τόν διοικητικό μηχανισμό τῶν κατακτητῶν καί ἀποσκοποῦσαν στήν ἀπονεύρωση τοῦ συμπαγοῦς ὀρθοδόξου πληθυσμοῦ κάθε συγκεκριμένης περιοχῆς. Τό πνεῦμα του ἐκφράζεται μέ ἰδιαίτερη σαφήνεια στίς σχετικές διατάξεις τῆς νομοθεσίας τῶν Σταυροφόρων, ἡ ὁποία συνδύαζε κυρίως τίς γενικές ἀρχές τοῦ φεουδαρχικοῦ δικαίου τῆς Γαλλίας γιά τήν ἀπονομή τῆς δικαιοσύνης, μέ ὁρισμένες ἀρχές τῆς βυζαντινῆς νομοθεσίας καί τῶν τοπικῶν ἐθιμικῶν παραδόσεων σέ κάθε φραγκοκρατούμενη περιοχή. Οἱ νομικές αὐτές συλλογές εἶναι γνωστές μέ τήν ὀνομασία Ἀσσίζες (assisiae) καί κωδικοποιοῦν τή νομολογία κατά τομεῖς τοῦ δημοσίου καί τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου κυρίως μέ τή γνωστή ταξική διάκριση τῆς νομοθεσίας σέ Κούρτη τῶν εὐγενῶν (Cour de barons) καί σέ Κούρτη τῶν ἀστῶν (Cour de bourgois), ἀφοῦ κυρίως γιά τήν τάξη τῶν ἀστῶν υἱοθετήθηκαν πολλές διατάξεις τοῦ βυζαντινοῦ καί τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου τῶν ὀρθοδόξων πληθυσμῶν. 2. Οἱ θεσμικές μεταβολές στό δημόσιο, ἐκκλησιαστικό και πνευματικό βίο τῆς Κύπρου. Στήν Κύπρο ἐφαρμόσθηκαν οἱ Ἀσσίζες τῶν βασιλέων τῆς Ἱερουσαλήμ καί τῆς Κύπρου, οἱ ὁποῖες κωδικοποιήθηκαν καί κατέγραψαν «τά ἔθιμα πού ἔπρεπε νά ἰσχύουν καί νά ἐφαρμόζονται στό βασίλειο τῆς Ἱερουσαλήμ» (Μία ἑλληνική μορφή τοῦ κειμένου τῶν Ἀσσιζῶν δημοσιεύθηκε ἀπό τόν Κ. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. ς, ἐν Παρισίοις 1877, σ , ἐνῶ ἡ συνέχεια τῶν Ἀσσιζῶν ἀποτυπώνεται σέ δημώδη γλώσσα στόν Χρονικόν τοῦ Λεοντίου τοῦ Μαχαιρᾶ καί τοῦ Βουστρωνίου κ.λπ.). Ἡ νέα αὐτή πραγματικότητα ἦταν ἰδιαίτερη ἐπαχθής γιά τήν Κύπρο, ἡ ὁποία παραχωρήθηκε τελικῶς στόν Φράγκο βασιλιά τῆς Ἱερουσαλήμ Γουΐδο Λουζινιάν, ἀλλά δέν ἀπαλλάχθηκε ἀπό τή λη- * Ὁ κ. Φειδᾶς εἶναι Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Κοσμήτωρ τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας, Σαμπεζύ Γενεύης. 18 Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο

2 στρική μανία τοῦ ἱπποτικοῦ τάγματος τῶν Ἰωαννιτῶν, τό ὁποῖο διατήρησε ὁρισμένα σημαντικά φέουδά του στή νῆσο. Ἡ ἐγκαθίδρυση λατινικῆς ἱεραρχίας στίς μεγάλες πόλεις (Ἀμμόχωστο, Λεμεσό, Πάφο) μέ ἐπικεφαλής τόν λατίνο ἀρχιεπίσκοπο Λευκωσίας, ἡ ἐγκατάσταση στή νῆσο λατινικῶν μοναστικῶν ταγμάτων καί ἡ παραχώρηση στή λατινική ἱεραρχία καί στά μοναστικά τάγματα σημαντικῶν ἀκινήτων καί ἐκτάσεων τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπῆρξαν καίρια πλήγματα γιά τήν εὐρύτερη πνευματική της ἀποστολή σέ ἰδιαίτερα χαλεπούς καιρούς. Τά πλήγματα αὐτά ὁλοκληρώθηκαν τόσο μέ τήν ἱκανοποίηση τῆς ἀξιώσεως τοῦ πάπα Κελεστίνου Γ γιά τήν καθιέρωση τῆς φορολογίας τῆς «δεκάτης» τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ ὑπέρ τῆς λατινικῆς συνόδου τῆς Ἀμμοχώστου (1222), ἡ ὁποία συγκλήθηκε ἀπό τόν περιώνυμο παπικό λεγάτο καρδινάλιο Πελάγιο μέ τή συμμετοχή τῶν λατίνων ἀρχιερέων καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν λατινικῶν μοναστικῶν ταγμάτων τῆς Κύπρου. Οἱ ἀποφάσεις τῆς λατινικῆς αὐτῆς συνόδου περιόρισαν τήν ὀρθόδοξη ἱεραρχία ἀπό 14 σέ 4 ἐπισκοπές, ἐπέβαλαν τελικῶς τή μετάθεση τῆς ἕδρας τῶν ὀρθοδόξων ἐπισκοπῶν ἀπό τίς μεγάλες πόλεις σέ μικρές κωμοπόλεις τῆς δικαιοδοσίας τους, εἰσήγαγαν σκληρά μέτρα καταπιέσεως γιά τήν ὑποταγή τοῦ ὀρθοδόξου ἐνοριακοῦ κλήρου στόν λατίνο ἀρχιεπίσκοπο καί ἔπληξαν μέ κάθε πρόσφορο μέσο τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό. Βεβαίως, ἡ σθεναρή ἀντίδραση τῆς ὀρθοδόξου ἱεραρχίας, τοῦ κλήρου καί τοῦ μοναχισμοῦ γιά τά σκληρά αὐτά μέτρα περιόρισαν μέν τήν ἔκταση ἤ τήν ἔνταση τῆς ἐφαρμογῆς τους, ἀλλά δέν ἀκυρώθηκαν μέ νεώτερες ἀποφάσεις, γι αὐτό καί ἐφηρμόσθηκαν σέ κάθε κρίσιμη ἔνταση τῶν σχέσεων τῶν κατακτητῶν μέ τόν ὀρθόδοξο λαό τῆς Κύπρου. 3. Οἱ ἰδιαιτερότητες τῆς παιδείας στή φραγκοκρατούμενη Κύπρο. Ἡ ἑλληνική παιδεία στήν Κύπρο κατά τήν ἐπαχθῆ περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας ( ) ὑπέστη τίς ἄμεσες καί ὁδυνηρές συνέπειες τῶν βιαίων πολιτικῶν, ἐκκλησιαστικῶν καί κοινωνικῶν μεταβολῶν, οἱ ὁποῖες ἐπισωρεύθηκαν ἀπό τούς κατακτητές στόν ὀρθόδοξο λαό τῆς νήσου. Ἰδιαίτερα ὅμως τά βίαια μέτρα τοῦ παπικοῦ λεγάτου καρδιναλίου Πελαγίου, τά ὁποῖα ἐξέφρασαν τήν ἐπίσημη πολιτική τοῦ παπικοῦ θρόνου σέ ὅλες τίς φραγκοκρατούμενες ὀρθόδοξες χῶρες, ἄφησαν ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τους σέ σημαντικούς τομεῖς τοῦ ἐθνικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καί πνευματικοῦ βίου τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Ἐπαχθέστερες ὅμως ὑπῆρξαν οἱ συνέπειες στόν τομέα τῆς παιδείας ὄχι μόνο ἀπό τήν εὐνόητη παρακμή τοῦ ὅλου συστήματος τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἀλλά καί ἀπό τήν παράλληλη ἀνάπτυξη τοῦ ἀνταγωνιστικοῦ συστήματος τῆς ὀργανωμένης λατινικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε κυρίως ἀπό τά λατινικά μοναστικά τάγματα γιά προπαγανδιστικούς λόγους καί ὑποστηρίχθηκε ἀπό τούς κατακτητές μέ κάθε θεμικό ἤ ἀθέμιτο τρόπο. Ὁ βίαιος διχασμός καί ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμός στόν καθορισμό τῶν σκοπῶν τῆς παιδείας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ ἀποτυπώνεται μέ χαρακτηριστική τραγικότητα στό περίφημο Χρονικόν Λεοντίου τοῦ Μαχαιρᾶ: «Καί διατί δύο φυσικοί ἀφένταις εἶναι εἰς τόν κόσμον, ὁ ἕνας κοσμικός καί ὁ ἄλλος πνευματικός, τούς εἶχεν τό νησάκιν τοῦτον, τόν βασιλέα τῆς Κωνσταντινούπολης καί τό Πατριάρχην τῆς μεγάλης Ἀντιοχείας, πρίν τήν πάρουν οἱ Λατινοι. Διά τοῦτον ἦτον χρήσι νά ξεύρωμεν ῥωμαίικα καθολικά, διά νά πέψουν γραφαῖς τοῦ βασιλέως, καί συριάνικα σωστά, καί οὕτως ἐμαθητεύγαν τά παιδιά τους, καί τό σύγκριτον οὗτος ἐδιάβαινεν μέ τά συριάνικα καί ῥωμαίικα, ὥς που καί ἐπῆραν τόν τόπον οἱ Λαζανιάδες, καί ἀπό τόσες ἀρκέψας νά μαθάνουν φράνγκικα καί βαρβαρίσαν τά ῥωμαίικα, ὡς γίον καί σήμερον καί γράφομεν φράνγκικα καί ῥωμαίικα, ὅτι εἰς τόν κόσμον δέν ἠξεύρουν ἴντα συντυχάνομεν» 1. Ἡ σύγχυση ὅμως γλωσσῶν καί ἐκπαιδευτικῶν συστημάτων σέ ἕναν καταπιεζόμενο καί ἐμπερί- 1. Κ. Σαθᾶ, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Β, ἐν Βενετίᾳ 1873, σ Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο 19

3 στατο λαό διαφοροποίησαν σέ μεγαλύτερο ἤ μικρότερο βαθμό ὄχι μόνο τούς σκοπούς, ἀλλά καί τό περιεχόμενο τῆς παρεχόμενης παιδείας. Ὅπως παρατηρεῖ ὀρθῶς ὁ πρωτοπόρος στήν ἔρευνα τῶν σχετικῶν πηγῶν Κ. Σάθας, «ὅταν μία μερίς λαοῦ πολιτικῶς συζῶντος ἀποτμηθῆ βιαίως τῆς ἐθνικῆς ὁλομελείας, ἡ πολιτική ἐκείνη ὑποδούλωσις ἀναγκαίως συνεπάγεται καί τόν πνευματικόν ἐξανδραποδισμόν...» 2. Ἡ διαπίστωση αὐτή θά μποροῦσε νά ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογή καί στόν κυπριακό λαό, ἄν αὐτός δέν διέθετε δοκιμασμένες παραδοσιακές δομές καί θεσμικές ἐκφράσεις τῆς ἰδιαίτερης ἐθνικῆς καί πνευματικῆς του ταυτότητας. Ἡ ταυτότητα αὐτή συνδεόταν ἄρρηκτα μέ τήν ἰδιαιτερότητα τῆς λατρευτικῆς ἐμπειρίας καί τῆς ὅλης πνευματικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σέ σύγκριση πρός τίς ἀντίστοιχες ἐπιλογές τῶν χριστιανῶν κατακτητῶν. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή εἶναι ἐπίσης ὀρθή ἡ παρατήρηση τοῦ ἔγκριτου ἱστοριοδίφη Κ. Σάθα, ὅτι οἱ «Γάλλοι καί Ἐνετοί μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς κατακτήσεως βιάσαντες τούς ὑποδούλους εἰς θρησκευτικήν ἐξωμοσίαν, ἀποτυχόντες τοῦ σκοποῦ περιωρίσθησαν εἰς τήν πολιτικήν κυριαρχίαν. Ἀντικαταστήσαντες ὅμως τά ἑλληνικά σχολεῖα καί δικαστήρια διά λατινικῶν οὐ μόνον κατέστρεψαν τήν ἐπί τῶν βυζαντινῶν ἐπικρατοῦσαν κοινήν γλῶσσαν, ἀλλά καί τό ταύτην ἀντικαταστῆσαν ἐγχώριον ἰδίωμα ἐπί τοσοῦτον σύν τῷ χρόνῳ ἐξεβαρβάρωσαν, ὥστε ἐπί τέλους τοῦτο ἀνεγνωρίσθη ὡς ἡ κοινή γλῶσσα τοῦ τε ὑπηκόου καί τοῦ κυριάρχου» 3. Οἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις συνάγονται ἀπό τήν περιεκτική καί, παρά τίς ἐπί μέρους ἀνακρίβειες, ἀξιόπιστη περιγραφή τοῦ χρονικογράφου Λεοντίου τοῦ Μαχαιρᾶ, ὁ ὁποῖος διασώζει ὄχι μόνο τή διαχρονική ἱστορική μνήμη, ἀλλά καί τή συνειδητή ἀξιολόγηση τῶν ἱστορικῶν ἐπιλογῶν στόν τομέα τῆς ἐκπαιδεύσεως. Ἡ μέχρι τά τέλη τοῦ ιβ αἰώνα ἐμμονή τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ στήν ἑλληνοκεντρική παιδεία τῆς βυζαντινῆς παραδόσεως δέν ἀπέκλειε τήν τάση γιά τήν ἐκμάθηση τῆς καθιερωμένης γλώσσας τῆς Συρίας, μέ τήν ὁποία ἦσαν ὑποχρεωμένοι οἱ Κύπριοι νά διατηροῦν συνεχεῖς πολιτικές, ἐμπορικές καί πνευματικές σχέσεις. Ἡ ἐπέκταση ὅμως στήν Κύπρο τῆς κυριαρχίας τῆς δυναστείας τῶν Λουζινιάν τοῦ βασιλείου τῆς Ἱερουσαλήμ κατέστησε ἀναγκαία τήν ἐκμάθηση καί τῆς φράγκικης γλώσσας, ὄχι μόνο γιατί ἐπιβλήθηκε ἀπό τούς κατακτητές μέ τή συστηματική ὑποστήριξη τῶν λατινικῶν σχολείων, ἀλλά καί γιατί ἦταν πλέον χρήσιμη γιά τήν ἐπικοινωνία μέ τίς ἀρχές τῶν κατακτητῶν. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ὁ χρονικογράφος ἐπισημαίνει τή στροφή τῶν Κυπρίων πρός τήν ἐκμάθηση καί τῆς φράγκικης γλώσσας, ὥστε νά μποροῦν νά τήν ὁμιλοῦν καί νά τή γράφουν, ἀφοῦ, ὅπως τονίζει, οἱ Κύπριοι εἶχαν πλήρη συνείδηση «ὅτι εἰς τόν κόσμον δέν ἠξεύρουν ἴντα συντυχάνομεν». Ἔτσι, παράλληλα πρός τήν ἑλληνική ἀναπτύχθηκε κυρίως γιά χρηστικούς λόγους καί ἡ λατινική παιδεία μέ ὅλες τίς ἀναπόφευκτες καί ὁπωσδήποτε ἀρνητικές συνέπειες ὄχι μόνο γιά τήν ἐσωτερική παραδοσιακή ἑνότητα τῶν σκοπῶν τῆς παιδείας, ἀλλά καί γιά τήν ἴδια τήν καθαρότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Πράγματι, ἡ παράλληλη χρήση τῆς φράγκικης γλώσσας ὁδήγησε σταδιακά στόν «ἐκβαρβαρισμό» τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας («βαρβαρίσαν τά ῥωμαϊκά»). Ἡ ἑλληνική συνείδηση τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ ἀποδοκίμαζε τήν ἱστορική ἀναγκαιότητα τῆς παράλληλης ἐκμάθησης τῆς φραγκικῆς γλῶσσας, ὄχι βεβαίως μόνο ἐπειδή ἦταν ἡ γλώσσα τῶν «βαρβάρων» κατακτητῶν, ἀλλά καί ἐπειδή ἀποδυνάμωνε τόν καθοριστικό ρόλο τῆς ὑπερέχουσας ἑλληνικῆς γλώσσας γιά τήν ἀπρόσκοπτη συνέχεια τῆς παραδοσιακῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Κύπρο. Τό αἴσθημα αὐτό τῆς ὑπεροχῆς τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ἔναντι τῆς φραγκικῆς ἐκφράζει ἀφ ἑνός μέν τούς ἀκατάλυτους δεσμούς τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως μέ τήν ἑλληνική γλώσσα, ἀφ ἑτέρου δέ τήν ἐξαιρετική σπουδαιότητα τῆς καθαρῆς ἑλληνικῆς γλώσσας γιά τήν ποιότητα τῆς παρεχόμε- 2. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. ς, ἐν Παρισίοις 1877, σ. ιθ. 3. Ὅ.π., σ. κ. 20 Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο

4 νης παιδείας, ἡ ὁποία περιέπεσε σέ εὐνόητη κρίση σκοπῶν καί περιεχομένου κατά τήν περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας. Τά βασικά λοιπόν στοιχεῖα τῆς ποιοτικῆς παρακμῆς τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Κύπρο κατά τή μακρά περίοδο τῆς Φραγκοκρατίας συνδέονται ἄμεσα πρός τήν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ἀφοῦ ἡ φεουδαρχική πολιτική τῶν κατακτητῶν ἐπιβλήθηκε μέ βίαιο τρόπο σέ ὅλες τίς πτυχές τοῦ δημόσιου καί τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν Κυπρίων. Πράγματι, ὅπως συνάγεται ἀπό τίς ἐπαχθεῖς διατάξεις τῶν Ἀσσιζῶν τῆς Κύπρου, ἡ ξένη κυριαρχία εἶχε ὡς ἄμεσο ἀποτέλεσμα ὄχι μόνον τόν ἀποκλεισμό τῶν Κυπρίων ἀπό τή δημόσια διοίκηση, ἀλλά καί τήν ἀποδυνάμωση τῶν οἰκονομικῶν τους δραστηριοτήτων, τά ὁποῖα περιόριζαν σοβαρά τά ἀντικειμενικά κίνητρα γιά ὀλοκληρωμένες σπουδές. Μόνον ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶχε πλέον σοβαρούς λόγους νά ἐνδιαφέρεται ὡς θεσμικός φορέας γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἡ ὁποία ἦταν ἀναγκαία γιά τή μόρφωση τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς ἐκπαιδεύσεως τοῦ λαοῦ σέ μία κρίσιμη περίοδο γιά τά πεπρωμένα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. 4. Κριτική ἀξιολόγηση τῆς κυπριακῆς παιδείας ἀπό τόν Πατρ. Γρηγόριο Κύπριο. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Β ὁ Κύπριος ( ), μία ἀπό τίς πλέον ἐξέχουσες πνευματικές μορφές τῆς ἐποχῆς του, στόν περίφημο αὐτοβιογραφικό λόγο του Διήγησι μερική παρουσιάζει ἀνάγλυφη τήν εἰκόνα τόσο τῆς οἰκονομικῆς δυσπραγίας τῶν παλαιῶν πλουσίων ὁμογενῶν τῆς Κύπρου, ὅσο καί τήν ἀδυναμία ἤ καί τήν ἀπροθυμία τους νά ἐνθαρρύνουν τίς ἀνώτερες σπουδές τῶν παιδιῶν τους ἔξω ἀπό τήν Κύπρο, ἀφοῦ γιά τούς ἴδιους λόγους δέν λειτουργοῦν στή νῆσο ἀξιόλογες ἀνώτερες σχολές ἑλληνικῆς παιδείας. Ὅπως ὁμολογεῖ ὁ Οἱκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερόμενος στήν οἰκογένειά του, τά παλαιά πλούτη χάθηκαν, καίτοι δέν παρήκμασε τελείως ὁ οἰκονομικός βίος στή νῆσο: «πατέρες δέ καί πατέρων πατέρες καί ὅλως ἡ ἄνω τοῦ γένους σειρά, οἱ πλούτου τε τά πρῶτα καί τῆς πατρίδος ἔχοντες, ἕως οὔπω βαρβάροις ἔλαχεν Ἰταλοῖς τό ἐκεῖσε δουλεύειν ἑλληνικόν. Ἐπεί δ ἐδούλευσαν καί τῆς κοινῆς συμφορᾶς καί αὐτοί γε μετέσχον, μέτρια καί ἔχοντες καί τιμώμενοι, καί ὅσα μήτ εἰς πένητας αὐτούς καί τούς πολλούς καί ἀδόξους ἐνέγραφε, μήτ εἰς τούς ἀδρούς καί βαθυπλούτους συνέταττε» 4. Εἶναι λοιπόν προφανές ὅτι ἡ Φραγκοκραία ἔπληξε καίρια καί τήν οἰκονομική ζωή τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνικοῦ, ἡ ὁποία δέν ἐπέτρεπε, τουλάχιστον κατά τόν ιγ αἰώνα, τήν ἀνάληψη σημαντικῶν πρωτοβουλιῶν γιά τή λειτουργία κυρίως ἀνωτέρων σχολῶν ἐκπαιδεύσεως, ἀφοῦ οὔτε οἱ ἀντικειμενικές συνθῆκες, οὔτε ἡ οἰκονομική κατάσταση τῶν Κυπρίων ἦσαν ἐλκυστικές γιά τήν προσέλκυση σπουδαίων διδασκάλων στή δοκιμαζόμενη Κύπρο. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ἡ οὐσιαστική μέριμνα ἐπικετρώθηκε στή συντήρηση μέ κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον τῆς στοιχειώδους καί τῆς ἐγκύκλιας παιδείας ὄχι μόνο γιά τή διάσωση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀλλά καί γιά τήν προετοιμασία τῶν ἀναγκαίων στελεχῶν γιά ὅλες τίς θεσμικές λειτουργίες τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Πράγματι, στήν Κύπρο ἀκόμη καί κατά τούς χαλεπούς καιρούς τοῦ ιγ αἰώνα λειτουργοῦσαν σέ κάθε περιοχή πολλά ἑλληνικά σχολεῖα στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως («γραμματιστῶν»), στά ὁποῖα συνέρρεαν οἱ μαθητές ἤδη ἀπό τήν ἡλικία τῶν ἕξι ἐτῶν καί παρακολουθοῦσαν γιά μιά τριετία περίπου τά καθιερωμένα κατά τή βυζαντινή περίοδο μαθήματα (ἀνάγνωση, γραφή, γραμματική, ἀριθμητική, κείμενα κλασσικῆς ἤ βυζαντινῆς ἑλληνικῆς γραμματείας, στοιχεῖα ἱερᾶς ἱστορίας κ.λπ.), ὅπως ἐπίσης καί ὁρισμένα μαθήματα τῆς ἐπιλογῆς τῶν διδασκόντων «γραμματιστῶν». Μετά τήν περάτωση τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως, στήν ἡλικία τῶν ἐννέα ἐτῶν περίπου, ὅσοι μαθητές ἐπιθυμοῦσαν νά λάβουν μία εὐρύτερη μόρφωση συνέχιζαν τίς σπουδές τους σέ σχολεῖα ἐγκύκλιας παιδείας, τά ὁποῖα λειτουργοῦσαν στίς μεγαλύτερες συνήθως πόλεις κάθε περιοχῆς μέ ἀξιολογώτερους διδασκάλους («γραμματικούς») 4. PG 142, 20A. Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο 21

5 καί ἐφάρμοζαν τά καθιερωμένα στή βυζαντινή παράδοση διδακτικά προγράμματα γλώσσας, ρητορικῆς, φιλοσοφίας κ.λπ. 5 Οἱ διαπιστώσεις αὐτές συνάγονται καί ἀπό τήν αὐτοβιογραφική Διήγηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου, ὁ ὁποῖος παρακολούθησε τά μαθήματα τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως στόν τόπο τῆς καταγωγῆς του («τρέφεται παρά τοῖς γονεῦσιν, ἕως αὐτόν ἔδει φοιτᾶν εἰς γραμματιστῶν»). Ὅταν ὅμως περάτωσε τή στοιχειώδη ἐκπαίδευση σέ ἡλικία ἐννέα ἐτῶν («ὡς δέ τῆς τούτων ἐπιστήμης παρῆλθε τήν χρείαν») καί εἶχε τήν ἔφεση γιά εὐρύτερη μόρφωση, «δοκῶν εὐ πεφυκέναι τήν ψυχήν πρός μαθήματα καί ἀδιοίσθ ἄν μή τούτοις ἐμβιβαζόμενος», μετέβη στήν πόλη τῶν Καλλινικισέων, «πλείοντας παιδεύσεως ἕνεκεν». Πράγματι, στήν πόλη αὐτή ὑπῆρξε ἕνα περίφημο σχολεῖο ἐγκύκλιας παιδείας, «δοκοῦσάν τε ὡς τήν πόλιν ἐκείνην ἀνδρῶν εὐτυχεῖν, πολύ πλέον εἰδότων παρά τούς ἐξ ἀρχῆς παιδευτάς». Ἐν τούτοις, τό ἐπίπεδο τῆς παρεχόμενης ἐγκυκλίας παιδείας ἀπό τούς διαφημισμένους διδασκάλους τῆς πόλεως δέν ἦταν ὑψηλό ἤ τουλάχιστον δέν ἦταν ἱκανοποιήτικό γιά ἕναν ἀπαιτητικό μαθητή. Ὁ πολύ ἀπαιτητικός Γρηγόριος ὁ Κύπριος παρατηρεῖ μέ πικρία ὅτι δέν βρῆκε κάποιον ἀξιόλογο δάσκαλο στό σχολεῖο αὐτό («κἄν εὐτύχει ταῖς ἀληθείαις ἑνός οὐδενός») καί ὅτι ἡ παρακμή αὐτή συνδεόταν ἀπό τούς παλαιότερους διδασκάλους πρός τήν ἤδη ἑξηκονταετῆ Φραγκοκρατία, ἀφοῦ «ἐξ οὗπερ εἰς ἑτερογλώσσους τάτῆς νήσου κράτη μετετέθη καί παρ ὅλον τουτονί τόν χρόνον μηδένα φανῆναι ἄλλο τι παρά τά συνήθη ταῦτα καί ταπεινά τῶν γραμμάτων ἀσκήσαντα» 6. Τήν ἴδια ὅμως ἀπογοήτευση εἶχε καί ἀπό τή στροφή του πρός τήν ἐγκύκλια ἐκπαίδευση τῶν Φράγκων «γραμματικῆς ἐν τούτοις τῆς κατά τήν πάτριον Λατίνων παραδιδομένης φωνῆς». Ἡ ἀπογοήτευσή του ὀφειλόταν ὄχι μόνον στόν σύντομο χρόνο τῆς μαθητείας («χρόνον οὐχί συχνόν»), ἀλλά καί στό μή ἱκανοποιήτικό ἐπίπεδο τῶν σπουδῶν, ἀφοῦ οἱ μέν δάσκαλοι δέν γνώριζαν ἐπαρκῶς τήν ἑλληνική γλώσσα, οἱ δέ μαθητές εἶχαν μόνον στοιχειώδεις γνώσεις τῆς λατινικῆς («σκιᾶς δέ ἔδοξε γραμματικῆς, ἀλλ οὐκ αὐτῆς γε τῆς τέχνης ἀπόνασθαι»). Πράγματι, τό πρόβλημα τῆς γλώσσας ἦταν καταλυτικό γιά τήν λατινική ἐκπαίδευση, ἀφοῦ «ἡ τῶν διδασκάλων φωνή, ἀλλόθρους τις οὖσα καί νόθος, καί τῷ νέῳ σύν πολλῷ καί μεγάλῳ καταλαμβανομένη τῷ μόχθῳ», δέν ἦταν καί δέν μποροῦσε νά εἶναι ἑλκυστική γιά τούς Κυπρίους μαθητές, οἱ ὁποῖοι ἔπρεπε «διπλοῦν ἀνθ ἁπλοῦ τόν πόνον ὑφίστασθαι, τοῦτο μέν τάς φωνάς ὅ,τι δή καί σημαίνοιεν ζη- Σφραγίδα Πατριάρχη Γρηγορίου Κυπρίου ( ). Μουσεῖο Μπενάκη ἀρ Βλ. Φειδᾶ, Βυζάντιο, Ἀθῆναι 1977, σ. 340 κ.ἑξ. 6. PG 142,21A. 22 Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο

6 τοῦντι μαθεῖν, τοῦτο δέ καί τάς τῆς ὑποκειμένης τέχνης περινοίας καταλαβεῖν... Δυσχέρεια γάρ ἐμβαθύνειν τοῖς λεγομένοις τους καί τῶν φωνῶν αὐτῶν ὡς ἐλάχιστα ἐπαΐοντας». Τό πρόβλημα λοιπόν τῆς γλώσσας ἦταν ἀξεπέραστο γιά τούς συνήθεις μαθητές, ἀλλά καί ἡ προσφερόμενη παιδεία δέν δικαιολογοῦσε τόν ἀπαιτούμενον μόχθο τῶν φιλομαθῶν μαθητῶν, ἀφοῦ, ὅπως παρατηρεῖ Γρηγόριος ὁ Κύπριος, «οὐδέ τῆς λογικῆς Ἀριστοτέλους ἐνταῦθα διδασκομένης ἄξιόν τι λόγου παρείληφε, πλήν ὅσον τά εἰς εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος εἰδέναι, καί ταὐτά πως ἀμυδρῶς» Κριτική τῶν ἀπόψεων Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου. Βεβαίως, οἱ κριτικές ἀξιολογήσεις Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου γιά τήν κατάσταση τῆς ἐγκύκλιας παιδείας στήν Κύπρο κατά τόν ιγ αἰώνα θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν τουλάχιστοσν ὑπερβολικές, ἄν ὄχι ἄδικες, ὄχι μόνο γιατί ὁ ἴδιος ἦταν πολύ ἀπαιτητικός μαθητής, ἀλλά καί γιατί προέβαλλε πάντοτε ὡς ἀπόλυτο κριτήριο τίς ὑποκειμενικές του ἀναζητήσεις, οἱ ὁποῖες δέν ἦταν δυνατόν νά καλυφθοῦν ἀπό τά «συνήθη» καί «ταπεινά» γι αὐτόν μαθήματα τῆς ἐγκύκλιας παιδείας. Ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ ἦταν ἀπόλυτος στίς ἐπιλογές του, γι αὐτό καί «αὐθάδους λαχών φύσεως καί πονεῖν οὐκ ἀνεχομένης, ἤ γάρ ἔδει τό πᾶν ἔχειν καταληφθέν, ἤ καθάπαξ ὀλιγορεῖν τοῦ σπουδάσματος» 8. Εἶναι τό χαρακτηριστικό ὅτι μέ τήν ἴδια περιφρονητική διάθεση κατακρίνει τήν ποιότητα τῶν ἀνωτέρων σπουδῶν στή Νίκα τῆς Βιθυνίας τήν πρωτεύουσα τοῦ κράτους τῆς Νίκαις, ἐπειδή τά διδακτικά προγράμματα δέν ἱκανοποιοῦσαν τίς προσωπικές του προτιμήσεις γιά τήν ἐπικέντρωση τῆς διδασκαλίας στήν ἀνάπτυξη τῶν ἀρχῶν τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας. Ὁ ἴδιος ἐξηγεῖ τίς ἀπόλυτες ἀντικειμενικές του ἀξιολογήσεις, τονίζοντας ὅτι «τό δ ἴσως αἴτιον ὅτι τῆς περιπατητικῆς φιλοσοφίας ἄγαν ἐρῶν, καί ταύτη ἑαυτόν ἐπινείμας, Ἀριστοτέλην τε ὡς οὐδένα φιλοσοφῶν ἐκθειάζων τῶν ἄλλων, ἦττον τήν ῥητορικήν δεξιός καί λογογράφος ἀκούειν ἐφρόντιζεν» 9. Ἡ ἀναγωγή λοιπόν τῶν ὑποκειμενικῶν του προτιμήσεων σέ ἀπόλυτα κριτήρια ἐξηγεῖ τή βίαιη ἀποδοκιμασία τοῦ περιεχομένου τῶν ἀνώτερων σπουδῶν στή Νίκα τῆς Βιθυνίας, «ὅπου καί λόγος ἐκράτει, γενομένῳ τινί αὐτάς ἐξεῖναι δοκεῖν τά γ ἐς σοφῶν ἀνδρῶν ἀφθονίαν τά παλαιάς Ἀθήνας ὁρᾶν», ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ 10. Ἐν τούτοις, ὁ ἴδιος δέν βρῆκε τίποτε ἀξιόλογο στά προγράμματα διδασκαλίας τῆς ἀνωτέρας ἐκπαιδεύσεως καί ὁμιλεῖ περιφρονητικά γιά τή διδασκαλία ἔργων τῆς κλασσικῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, ἀφοῦ «πλήν γραμματικῆς τε καί ποιητικῆς, ἐπιπολαίων καί τούτων, εὗρεν αὐτούς ἐκεῖσε σοφούς ἕτερον διδάσκειν εἰδότας οὐδέν. Φάσκειν δέ ῥητορικῆς καί φιλοσοφίας, καί τῶν ἄλλων ὅσα μαθήματα διαφερόντως μετιέναι καί εἰδέναι ἀνθρώπῳ προσήκει κλέος οἷον ἀκούειν, γινώσκειν μέντοι αὐτούς ὅ,τι ποτέ εἰσιν, εἰ ἄρα καί εἰσίν, οὐδαμῶς» Συμπεράσματα Συνεπῶς, ἡ περιφρονητική κριτική ὅλων τῶν παραδοσιακῶν προγραμμάτων σπουδῶν σέ ὅλες τίς βαθμίδες τῆς ἑλληνικῆς παιδείας (στοιχειώδους, ἐγκύκλιας, ἀνωτέρας), τά ὁποῖα ἔδιναν προτεραιότητα στήν καθιερωμένη ρητορική τέχνη ἔναντι τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν μαθημάτων καί στήν πλατωνική ἔναντι τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας, ἀσκεῖται ὄχι βεβαίως μέ ἀντικειμενικά ἐκπαιδευτικά κριτήρια, ἀλλά μέ τά ὑποκειμενικά κριτήρια τῶν προσωπικῶν κλίσεων ἤ καί ἀδυναμιῶν Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου. Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ διδασκαλία τῆς ρητορικῆς τέχνης ἦταν ὁ κύριος ἄξονας τῶν διδακτικῶν προγραμμάτων τοῦ παραδοσιακοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τῆς βυ- 7. PG 142,21BC. 8. PG 142,21C 9. PG 142,28A. 10. PG 142,21D 11. PG 142,24D-25A. Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο 23

7 ζαντινῆς περιόδου, καίτοι τά προγράμματα αὐτά δέν ἱκανοποιοῦσαν τίς προσωπικές κλίσεις τοῦ θιασώτη τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας, γι αὐτό προφανῶς κατέφυγε καί στά λατινικά σχολεῖα τῆς Κύπρου, στά ὁποῖα ἡ διδασκαλία τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας εἶχε κεντρική θέση στό ὅλο πρόγραμμα διδασκαλίας. Οἱ ἀνωτέρω παρατηρήσεις καί κρίσεις θά μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν σέ ὁρισμένα χρήσιμα συμπεράσματα γιά τήν κατάσταση τῆς ἑλληνικῆς παιδείας στήν Κύπρο κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά συνοψισθοῦν ὡς ἑξῆς: Πρῶτον, ἡ περίοδος τῆς Φραγκοκρατίας τῆς Κύπρου ( ), ὑπῆρξε ὀδυνηρή γιά τήν ὀργάνωση, τή λειτουργία καί τίς προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἀφοῦ ἡ ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας ἔπληξε ὅλους τούς τομεῖς τοῦ ἐθνικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ, κοινωνικοῦ καί πνευματικοῦ βίου τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Δεύτερον, ὁ κυπριακός ἑλληνισμός, παρά τίς ἀντιξοότητες ἀπό τή δυναστική πολιτική τῶν κατακτητῶν, διατήρησε ζωντανές τίς ἑστίες τῆς στοιχειώδους καί τῆς ἐγκύκλιας ἑλληνικῆς παιδείας συνδεόταν ἄρρηκτα μέ τίς συγκεκριμένες ἐπιτακτικές ἀνάγκες κάθε συγκεκριμένης περιοχῆς τῆς νήσου, ὥστε νά εἶναι εὐχερής καί ὄχι πολυδάπανη ἡ συμμετοχή τῶν μαθητῶν. Τέταρτον, ἡ ἀνώτερη ἐκπαίδευση ἔχασε τήν παλαιότερη ὀργανωμένη μορφή καί ἦταν δυνατή μόνο σέ περίπτωση ἀνευρέσεως κάποιου σοφοῦ διδασκάλου ἤ μεταβάσεως τῶν φιλομαθῶν μαθητῶν σέ καθιερωμένα διδασκαλεῖα τῶν ἐγγυτέρων ἐλεύθερων περιοχῶν τοῦ Βυζαντίου. Πέμπτον, ἡ παράλληλη ἀνάπτυξη τῶν λατινικῶν σχολείων γιά τήν προωθηση τῆς λατινικῆς προπαγάνδας στόν ὀρθόδοξο κυπριακό λαό, καίτοι ὑποστηρίχθηκε συστηματικά ἀπό τούς Φράγκους κατακτητές, δέν βρῆκε σοβαρή ἀπήχηση στήν Κύπρο ὄχι μόνο ἐπειδή ἦσαν προφανεῖς οἱ προπαγανδιστικές σκοπιμότητες, ἀλλά καί ἐπειδή ἡ γλώσσα δέν καθιστοῦσε τά λατινικά σχολεῖα ἑλκυστικά γιά τόν μεγάλο ἀριθμό τῶν Κυπρίων μαθητῶν, καίτοι ὁρισμένοι φιλομαθεῖς μαθητές, ὅπως ὁ Γρηγόριος ὁ Κύπριος, δέν εἶχαν πρόβλημα νά φοιτήσουν σέ λατινικά σχολεῖα. Ἕκτον, τά ἀναλυτικά προγράμματα τῶν λατινικῶν σχολείων, τά ὁποῖα εἶχαν ὡς κύριο ἄξονα τῆς ἀριστοτελική φιλοσοφία, ἐνίσχυσαν κατά τούς ὑστεροβυζαντινούς χρόνους τήν ἤδη γενικώτερη στροφή τῆς ἑλληνικῆς παιδείας πρός τή σπουδή τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας, παράλληλα ὅμως πάντοτε πρός τήν παραδοσιακή προσήλωση στήν πλατωνική φιλοσοφία. Ἕβδομον, ἡ ἑλληνική γλώσσα τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ δέν ἀπέφυγε τίς σοβαρές ἐπιδράσεις τῆς γλώσσας τῶν Φράγκων κατακτητῶν, τήν ὁποία ἄλλωστε ἦσαν ὑποχρεωμένοι οἱ Κύπριοι νά χρησιμοποιοῦν κυρίως γιά νά διευκολύνουν τήν ἐπικοινωνία τους μέ τίς ἀρχές τῶν κατακτητῶν, γι αὐτό καί πολλά στοιχεῖα της ἐπιβίωσαν στήν ἐξέλιξη τῶν κυπριακῶν διαλεκτικῶν μορφῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὄγδοον, ἡ ἑλληνική παιδεία καί ἡ νοθευμένη ἤ μή ἑλληνική γλώσσα παρέμειναν, μέ τήν ὁλόθυμη ὑποστήριξη τῆς Ἐκκλησίας, οἱ δύο σταθεροί πόλοι τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ κατά τούς χαλεπούς καιρούς τῆς Φραγκοκρατίας. Αὐτόγραφος κώδικας Πατριάρχη Γρηγορίου Κυπρίου (β μισό 13ου αἰ.) 24 Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο

8 Κωστῆ Κοκκινόφτα * Ἐκκλησία καί Παιδεία κατά τήν Τουρκοκρατία ( ) Ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους κινδύνους πού ἀντιμετώπισε ὁ Ἑλληνισμός τῆς Κύπρου κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας ἦταν αὐτός τῆς ἄμβλυνσης τῶν πνευματικῶν του ἀντιστάσεων, ἐξαιτίας τῆς σχεδόν παντελοῦς ἔλλειψης σχολείων. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν, μεγάλο μέρος του νά ζεῖ στήν ἀμάθεια καί σημαντικό τμῆμα του, νά γίνει φορέας δεισιδαιμονικῶν ἀντιλήψεων, ἐνῶ ἕνα ἄλλο, σέ συνδυασμό μέ τίς αὐθαιρεσίες τῶν τοπικῶν διοικητῶν καί τή βαριά φορολογία, νά ἐξισλαμισθεῖ καί σταδιακά νά ἐκτουρκισθεῖ. Μοναδικό καταφύγιο καί πηγή τῆς παραμυθίας τῶν ὑποδούλων, καθόλο τό χρονικό διάστημα τῆς περιόδου αὐτῆς, ἦταν ἡ Ἐκκλησία, στήν πνευματική ζωή τῆς ὁποίας διασφάλιζαν τήν ἐθνική τους ὑπόσταση. Στό φιλόξενο περιβάλλον τῶν πολυάριθμων μοναστηριῶν, πού ἦταν διάσπαρτα στό νησί -γιά παράδειγμα, καταμετρήθηκαν ἀπό ἀνέκδοτο κατάστιχο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς νά εἶναι σέ λειτουργία ἑξήντα ἑπτά μοναστήρια, τό εὕρισκαν καταφύγιο καί ἐνισχύονταν γιά νά ἀντέξουν τά δεινά τῆς σκλαβιᾶς. Σέ αὐτά καλλιεργήθηκαν ἡ ἁγιογραφία, ἡ ξυλογλυπτική, ἡ βυζαντινή μουσική, οἱ τέχνες καί τά ἑλληνικά γράμματα. Ἤδη ἀπό τόν 18ο αἰώνα σέ ὁρισμένες Μονές, ὅπως στήν ἱστορική Μονή τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου, λειτουργοῦσαν σχολεῖα μέ κύρια μαθήματα διδασκαλίας τά ἑλληνικά γράμματα καί τή βυζαντινή μουσική καί μαθητές, κυρίως, τούς νεαρούς δοκίμους, καθώς καί ἄλλους νέους ἀπό τά γύρω χωριά. H Σχολή αὐτή διέκοψε γιά μερικά χρόνια τή λειτουργία της, ἐξαιτίας τῶν τραγικῶν γεγονότων τοῦ 1821, καί ἐπαναλειτούργησε γύρω στά 1840, ἤ, κατά τήν προφορική παράδοση τῶν μελῶν τῆς ἀδελφότητάς της, τό 1856, καί ἐξακολούθησε νά προσφέρει συνεχῶς τίς ὑπηρεσίες της μέχρι τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ Ἄς σημειωθεῖ, ὅτι κατά τή διάρκεια τοῦ 19ου αἰώνα, πολλοί ἀπό τούς ἀποφοίτους της ὑπηρέτησαν ὡς ἱεροδιδάσκαλοι σέ διάφορα χωριά τοῦ νησιοῦ, ὅπως ὁ μοναχός Σάββας στό Πολέμι, οἱ ἱερομόναχοι Παΐσιος στό Κίτι, Δοσίθεος στήν Ἀμμόχωστο καί τή Γύψου, Ἰεζεκιήλ στά Κελοκέδαρα, Δαμασκηνός στόν Ἅγιο Δομέτιο, Ἀγαθάγγελος στό Ἄρσος Λεμεσοῦ καί Κύριλλος στόν Στρόβολο. Εἰδικότερα, ἀπό τά μέσα περίπου τοῦ 18ου αἰώνα, καταβλήθηκε ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας προσπάθεια γιά ἵδρυση μερικῶν σχολείων, κυρίως στίς πόλεις, ὥστε νά διαδοθεῖ τό ἀγαθό τῆς παιδείας καί νά ἐνισχυθεῖ πνευματικά ὁ λαός. Τέτοια σχολεῖα ἵδρυσαν ὁ Μητροπολίτης Κιτίου Ἰωαννίκιος Γ στή Λάρνακα τό 1733, μέ δάσκαλο τόν διάκονο Φιλόθεο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Φιλόθεος στή Λευκωσία τό 1742, μέ δάσκαλο τόν Ἐφραίμ τόν Ἀθηναῖο, μετέπειτα Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος στή Λευκωσία, γύρω στό 1774 καί ξανά τό 1808, ὁ διάδοχός του, Ἀρχιεπίσκοπος Κυπριανός, ἐπίσης στή Λευκωσία, τό 1812, ὁ ἐπίσης Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος A τό Παρθεναγωγεῖο Λευκωσίας τό 1859, καί πολλοί ἄλλοι Ἀρχιερεῖς σέ διάφορες περιοχές τοῦ νησιοῦ. Σταδιακά, καί κυρίως στά τελευταῖα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, μετά τήν ἔκδοση τῶν μεταρρυθμιστικῶν διαταγμάτων Χάττι Σιερίφ (1839) καί Χάττι Χουμαγιοῦν (1856), ἱδρύθηκαν, μέ πρωτοβουλία τῆς Ἐκκλησίας καί πάλιν, ἀρκετά σχολεῖα στίς πόλεις καί τά χωριά τοῦ νησιοῦ. Ἀπό τήν ἔκθεση πρός τήν Πύλη πού ὑπέβαλε τό 1860 ὁ κυβερνήτης Ἰσχαάκ πασάς πληροφο- * Ὁ κ. Κωστῆς Κοκκινόφτας εἶναι Ἐρευνητής στό Κέντρο Μελετῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου. Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο 25

9 ρούμαστε ὅτι τά περισσότερα ἀπό τά εἴκοσι δύο σχολεῖα, πού ὑπῆρχαν τότε, λειτουργοῦσαν μέ συνδρομή τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν οἰκείων Μητροπόλεων. Ἐπίσης, τήν ἴδια περίοδο λειτούργησαν σχολεῖα σέ κελλιά Μονῶν, ὅπως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, τῆς Καντάρας, τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου καί τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα γιά τίς ἐκπαιδευτικές ἀνάγκες τῶν παρακείμενων κοινοτήτων Ὅμοδος, Φοινί, Ἅγιος Ἠλίας, Περιστερωνοπηγή καί Μύρτου ἀντιστοίχως, καί σέ αἴθουσες ἐκκλησιῶν στά χωριά Καϊμακλί, Κυθρέα, Λύμπια, Μόρφου, Στρόβολος, Λεύκαρα, Ὀρόκλινη, Χοιροκοιτία, Βουνί, Κολόσσι, Τριμίκλινη, Κάθηκας, Κῶμα τοῦ Γιαλοῦ καί Λύση, καθώς καί τοῦ Ἁγίου Λαζάρου στή Λάρνακα, Ἁγίας Νάπας στή Λεμεσό, Ἁγίου Κενδέα στήν Πάφο, Χρυσοπολίτισσας καί Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ στήν Κερύνεια, πού κάλυπταν καί τίς δαπάνες λειτουργίας τους. Σέ ἀρκετά ἀπό τά πρῶτα σχολεῖα δίδασκαν, κυρίως ἀνάγνωση, ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἦταν στήν πλειονότητά τους ὀλιγογράμματοι. Ἡ ἀμοιβή τούς περιοριζόταν σέ λίγα χρήματα πού τούς προσφέρονταν ἀπό τούς γονεῖς τῶν παιδιῶν ἤ, μερικές φορές, ἀποτελεῖτο ἀπό διάφορα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Ἀργότερα, ὅμως, στά σχολεῖα ἐργοδοτοῦνταν ἔμμισθοι δάσκαλοι, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦσαν κάποιο ὑποτυπῶδες πρόγραμμα διδασκαλίας, ὅπου ἐνσωματώθηκαν καί ἄλλα μαθήματα, ὅπως γραφή, βυζαντινή μουσική καί ἀριθμητική. Στά τελευταῖα χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, ἀρκετοί κληρικοί, ἐνισχύοντας τίς προσπάθειες γιά τή διάδοση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων στό νησί, ἀνήγειραν σχολεῖα στίς γενέτειρές τους, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας Μελέτιος A στόν Πεδουλά τό 1855, ὁ Οἰκονόμος Χρύσανθος στό Δάλι τό 1860, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακάριος A στόν Πρόδρομο τό 1863, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γάζης τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Φιλήμων στήν Ἀθηαίνου γύρω στό 1865, ὁ Μητροπολίτης Πέτρας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Μελέτιος Ματτέος στή Λεμύθου τό 1867 καί ὁ Ἱερομόναχος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μελέτιος στόν Λυθροδόντα τό 1872, ἀναδεικνύοντας τήν Ἐκκλησία ὡς τόν μεγαλύτερο εὐεργέτη τῆς ἑλληνικῆς παιδείας τῆς Κύπρου. 26 Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο

10 Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καί ἡ Παιδεία Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς πρότυπα ἁγιότητας καὶ ὡς ἀληθινοὺς ἐργάτες τῆς ἀλήθειας. Αὐτοὶ μὲ τὴ βαθειά τους πίστη, τὴν ὑψηλὴ θεολογικὴ γνώση, τὴ φιλοσοφική τους κατάρτιση, ὅπως βέβαια καὶ τὸ σύνολο τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, πέτυχαν νὰ συνδέσουν τὴν ἀλήθεια τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀνθρώπινη Ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ σκέψη καὶ νὰ ὁρίσουν, ἔτσι, τὴ σωστικὴ πορεία τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπὸ τὸν κόσμο καὶ πέραν τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, μὲ ἀπόφαση τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1842) ὅρισε τὴν 30 ην Ἰανουαρίου ὡς ἡμέρα τῶν Γραμμάτων καὶ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, Βασίλειο τὸν Μέγα, Γρηγόριο τὸν Θεολόγο καὶ Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ὡς «προστάτες τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας», δὲν ξέρουμε ὅμως μέχρι πότε καὶ κατὰ πόσο συνειδητοποιοῦμε τὸ μέγεθος τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς. Τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται σήμερα, ὄχι τότε, τὸν 11 ο αἰῶνα, ὅταν ἡ Ἐκκλησία ὅρισε τὴν ἀπὸ κοινοῦ τιμή τους καὶ τὸ σκοπό της, ὄχι τότε ποὺ ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία ὅρισε τοῦ Τρεῖς Ἱεράρχες ὡς «προστάτες» της, εἶναι κατὰ πόσο γίνεται ἀντιληπτὸ εἴτε τὸ θεολογικὸ, ἐκκλησιαστικὸ καὶ παιδευτικὸ ἔργο τους, εἴτε ἡ ἔννοια καὶ ἡ διάσταση τῆς ἀλήθειας τὴν ὁποία προβάλλουν. Ἐπειδὴ ἀνοίξαμε τὸ κεφάλαιο «ἀλήθεια», θεωροῦμε ἀναγκαῖο νὰ διευκρινίσουμε τὸν ὅρο ἀλήθεια. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὸ ἐγχείρημα καὶ νὰ μὴ καταντήσουμε ὅπως ὁ Πιλάτος, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἄκουσε ἀπὸ τὸν Χριστὸ ὅτι ἦλθε στὸν κόσμο γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὴν ἀλήθεια, ὑπέβαλε μηχανικά το ἐρώτημα: «τί ἐστιν ἀλήθεια;» χωρὶς νὰ ἀναμένει ἀπάντηση, γιατί γιὰ ἐκεῖνον ἡ ἀλήθεια ἡ δική του, ἢ καὶ τῆς Ρώμης, ἦταν ἡ ἐξουσία, ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ κάνουμε μία θεολογικὴ ἀναδρομή. Ἡ ἀναδρομὴ αὐτὴ ἀφορᾶ τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸν Θεό. Αὐτὸ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς διδασκαλίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς τὴν ὁποία ἐπεξεργάστηκαν, ὡς σοφοὶ ἀρχιτέκτονες, οἱ Τρεῖς μεγάλοι Ἱεράρχες, χωρὶς ἀμφιβολία δὲ καὶ τὸ σύνολο τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἡ διδασκαλία ἀποτελεῖ τὴν ἀλήθεια, τόσο γιὰ τὸν κόσμο, ὅσο καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἀναφερόμαστε βεβαίως στὴ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό, ἐκ τοῦ μηδενὸς (ex nihilo). Ἐξειδικευμένα, γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ εἰκόνα καὶ καθ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Οἱ θεολογικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς προεκτάσεις αὐτῆς τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἀνεξάντλητες. Θὰ περιορίσουμε τὸ σχολιασμό μας στὸ γεγονὸς ποὺ προβάλλει ὡς ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ προκειμένη ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ Πνευµατική ιακονία, τεῦχος 3ο 27

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ

Δύο πράγματα θά ἤθελα νά τονίσω ἐξ «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ I 2010 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 54 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α. Δημοτικού. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚ Α Δημοτικού & Γυμνασίου Αθήνα 2011 2 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, μιά νέα ἀπειλή γιά τό Ὀρθόδοξο φρόνημα στήν Ἑλλάδα καί στούς Ἀποδήμους Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός Τά χαρακτηριστικά τοῦ προβλήματος Ὁ ὅρος αἵρεση συνειρμικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 64 διάλογος ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑ Ε ΤΙΑ ΤΟΥ 1990 (ιδ μέ ρος) τοῦ π. Ἀν τω νί ου Ἀ λε βι ζο πο ύ λου ( ) 1 γ) Ἄλλες χῶρες τοῦ Ἀνατολικοῦ Συνασπισμοῦ Οἱ διάφορες ὀργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου. Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 5 ο (2012) Τεῦχος 14 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησία Κύπρου Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα Πρεσβυγενῆ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ

ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ ΤΟ ΜΆΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗ ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ Φυσιογνωμία, σκοποί, περιεχόμενο, νέα βιβλία, διαθεματική προσέγγιση, ευρωπαϊκή προοπτική, θεολογία της ετερότητας ΣΤΑΎΡΟΥ ΓΙΑΓΚΆΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΒΟΎΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ E Μέρος 1 ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2014

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ E Μέρος 1 ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2014 1 1 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ E Μέρος 1 ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2014 2 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ

ΠΩΣ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

Η ΛΕΓΕΩΝ ΤΟΥ Π.Σ.Ε. ΘΕΡΙΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης. Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης

Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης. Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης 1 Ο ορθόδοξος ιερέας απέναντι στην σύγχρονη οικονομική κρίση προβλήματα, προβληματισμοί, και προοπτικές με βάση τη θεολογική διδασκαλία του Χριστιανισμού 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης Λέκτορας της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011

Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Στον απόηχο της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιανουαρίου 2011 Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η εφετινή Γεν. Συνέλευση της 16 ης Ιαν. 2011. Τα μέλη που προσήλθαν ξεπέρασαν σε αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 737 Ἀναδρoμή στήν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς: Ἀναφορές στόν Ὅμηρο, Ἱπποκράτη καί Μέγα Βασίλειο Ἡ γιορτή τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1

ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀρχιερεῖς, Αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ ξεκινήσω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ Αλλάζουν τα φώτα στο αλφάβητο ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 182-183 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιουλιοσ - αυγουστοσ 2012 MNHMONIO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα