ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-6ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5701 / 3577 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-6ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5701 / 3577 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: Α.Π.: 5701 / 3577 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Αποδοχή Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής. 6. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του

2 Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ (Β 540) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 7783/1999/Α2/ με θέμα: «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 15. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 9256/2443/Α2/ με θέμα: «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 16. Tα Πρακτικά 1/[24, ], 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ , 7/ , 8/ , 9/ , 10/ , 11/ , 12/ και 13/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4150/ και 5555/ ) των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Αποφασίζουμε Για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών»: 1. Την αποδοχή των Πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που συγκροτήθηκε με την Σελίδα 2 από 10

3 Aπόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ. για την εξέταση των Αιτημάτων Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» και τη γνωμοδότηση προς την Μονάδα Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. 2. Την, με βάση τα παραπάνω Πρακτικά, αποδοχή εκατό (100) αιτημάτων θεραπείας, σύμφωνα με τον Πίνακα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και την προώθηση αυτών σε διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο 12. «Διαδικασία Αξιολόγησης και Ένταξης έργων» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και στο Παράρτημα ΧΙΙΙ «Αρμόδια Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης». 3. Την απόρριψη, με βάση τα παραπάνω Πρακτικά, εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) αιτημάτων θεραπείας, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τα οποία εμμένουμε στην νομιμότητα της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7783/1999/Α2/ με θέμα: «Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως ισχύει. 4. Την ενημέρωση από τον ΕΦΕΠΑΕ μόνο ηλεκτρονικά των ενδιαφερομένων για την απόφαση αυτή. 5. Τη δημοσίευση της απόφασης στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κοινοποίηση: 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2. Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 3. Επιτροπή Αξιολόγησης Νοτίου Αιγαίου 4. EΦΕΠΑΕ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΠΑΕ Μονάδες Α1, Β2, Γ Γεώργιος Γιαννούσης Σελίδα 3 από 10

4 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΒΕΣ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΒΕΣ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΕ 3 ΒΕΣ LA PERLA VILLAS Α.Ε. 4 ΒΕΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 ΒΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕ 6 ΒΕΣ Θ.ΣΟΥΛΟΣ - Ι.ΚΥΛΑΦΗ Ε.Ε 7 ΒΕΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 8 ΒΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΑΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 9 ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10 ΒΕΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 11 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΑΕ 12 ΒΕΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13 ΒΕΣ ΒΡΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ 14 ΒΕΣ ΑΝΑΦΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΗΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 15 ΒΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΒΕΣ Ν. ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ Ν. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Ο.Ε 17 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΕΠΟΛΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 18 ΒΕΣ Β.ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ-Β.ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ 19 ΒΕΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 20 ΒΕΣ ΖΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 Δ. ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΒΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 23 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24 ΒΕΣ ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΒΕΣ ΣΦΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑ ΚΑΡΕΓΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 26 ΒΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 27 ΒΕΣ ΤΡΙΟΜΑΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 28 ΒΕΣ ΖΑΝ ΜΑΡΙ ΛΕΠΕΖΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 29 ΒΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ VOLCANO VIEW HOTEL - ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 30 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31 ΒΕΣ Ν. ΖΟΥΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 32 ΒΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΒΕΣ ΝΑΞΙΑΚΗ ΓΗ ΙΚΕ 34 ΒΕΣ ΚΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σελίδα 4 από 10

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 35 ΒΕΣ ΜΑΤΣΙΩΤΑΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ GRACE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 36 ΒΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 37 ΒΕΣ ΘΕΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Η. ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 38 ΒΕΣ Α.Ε. 39 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 40 ΒΕΣ STRATOS APARTMENTS AE 41 ΒΕΣ ΔΕΛΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ 42 ΒΕΣ ΜΠΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 43 ΒΕΣ ΘΕΜΕΛΗ ΑΛΕΞΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ 44 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45 ΚΕΡΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46 ΒΕΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ι Κ ΣΙΑ ΟΕ 47 ΒΕΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 48 ΒΕΣ ΣΑΚΕΛΛΗ ΝΤΑΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 49 ΒΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΚΑΛΛΟΥ ΧΑΛΚΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ 50 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε 51 ΒΕΣ ΖΩΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 52 ΒΕΣ Ε ΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 53 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗΣ Ο.Ε. 54 ΒΕΣ ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 55 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 56 ΒΕΣ ΒΕΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 57 ΒΕΣ ΠΑΛΑΒΙΔΗ ΠΑΟΛΑ 58 ΒΕΣ ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΚΛΑΜΠ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε 59 ΒΕΣ ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 60 ΒΕΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ & ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ 61 ΒΕΣ ΜΠΕΛΟΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΡΙΣΤΟΛ 62 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 63 ΒΕΣ ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ 64 ΒΕΣ ΦΡΕΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 65 ΒΕΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 66 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 67 ΒΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 68 ΒΕΣ ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΡΗ Σελίδα 5 από 10

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 69 ΒΕΣ ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΑΕ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 71 ΒΕΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 72 ΒΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 73 ΒΕΣ ΔΑΛΜΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 74 ΒΕΣ ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 75 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΒΙΚ & ΣΙΑ Ο.Ε. 76 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 77 ΒΕΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 78 ΒΕΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΛΟΪΣΙΟΣ Ε.Ε 79 ΔΕΝΑΞΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 80 ΜΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81 ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 82 ΒΕΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΒΙΛΛΑΣ 83 ΒΕΣ ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 84 ΒΕΣ ΒΕΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. 85 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΒΕΚΡΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟ 86 ΒΕΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 87 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε 88 ΒΕΣ MILOS CAVE PRIVATE COMPANY 89 ΒΕΣ AΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΠΑΣΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 90 ΒΕΣ METAS MANOLIS 91 ΑΛΦΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 92 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 93 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 94 ΒΕΣ ΣΙΜΟΝ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΤΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.Ε. 95 ΒΕΣ ΤΡΙΚΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 96 ΒΕΣ Γ. ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 97 ΒΕΣ ΖΟΥΝΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 98 ΒΕΣ ΛΟΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΒΕΣ ΚΑΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 ΒΕΣ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σελίδα 6 από 10

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 ΒΕΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 2 ΒΕΣ ΚΑΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 ΒΕΣ Ι Α Μ ΒΑΣΑΛΑΚΗ Ο.Ε 4 ΒΕΣ ΖΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5 ΒΕΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6 ΒΕΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 7 ΒΕΣ ΑΕ. ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 8 ΒΕΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΕ ΞΤΕΕ' 9 ΒΕΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 10 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΗ 12 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 13 ΒΕΣ ΑΓΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 14 ΒΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 15 ΒΕΣ YIOI ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ Ο.Ε. 16 ΒΕΣ ΓΚΑΤΖΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 17 ΒΕΣ ΜΠΕΤΟΜΑΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 18 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΠΝΗΤΟΣ & ΣΙΑ OE 19 ΒΕΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΒΕΣ ΞΕΤΝΒΕΟΕ Τ.ΚΟΛΛΑΤΟΣ Α.Ε. 21 ΒΕΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κ.-ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ο.Ε 22 ΒΕΣ ΚΟΥΡΤ ΤΖΟΧΑΝΝ ΜΕΝΘ & ΣΙΑ Ο.Ε. 23 ΒΕΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΟΒΒΑΔΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 24 ΒΕΣ ΝΤΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 25 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΣΥΡΟΥ 26 ΒΕΣ ΚΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27 ΒΕΣ Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 28 ΒΕΣ ΚΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 ΒΕΣ ΣΑKΚΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ 30 ΒΕΣ ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΓΙΩΤΗ ΠΙΣΤΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε. 31 ΒΕΣ ΤΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 32 ΒΕΣ Ν. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 33 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΓΚΙΡΙΔΗ 34 ΒΕΣ ΒΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 35 ΒΕΣ ΑΡΜΑΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Σελίδα 7 από 10

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 36 ΒΕΣ ΕΡΓΕΛΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37 ΒΕΣ ΛΑΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 38 ΒΕΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 39 ΒΕΣ Ι. ΚΑΙ Φ. ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 40 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΔΡΑΚΑΚΗ Α.Ε. 41 ΒΕΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 42 ΒΕΣ ΜΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 43 ΒΕΣ ΤΡΑΜΠΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 44 ΒΕΣ ΑΡΤΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 45 ΒΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 46 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47 ΒΕΣ ΤΟΥΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 48 ΒΕΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 49 ΒΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ 50 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 51 ΒΕΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 52 ΒΕΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53 ΒΕΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΡΑ - ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ 54 ΒΕΣ ΓΑΜΒΡΕΛΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ ΝΟΣ ΟΕ 55 ΒΕΣ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 2 ΕΕ 56 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 57 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΣΕΡΓΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 58 ΒΕΣ Λ. Ν. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 59 ΒΕΣ ΒΕΛΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 60 ΒΕΣ ΜΙΛΟΣ ΚΟΟΥΒ Ε.Ε. 61 ΒΕΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ 62 ΒΕΣ ΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α 64 ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ 65 ΒΕΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ MATCH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. 66 ΒΕΣ EIΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΣΥΡΟΥ ΑΕ Σελίδα 8 από 10

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 67 ΒΕΣ ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 68 ΒΕΣ ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΟΛΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 69 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. 70 ΒΕΣ ΒΕΣ ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 72 ΒΕΣ ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑ Α.Ε. NAOUSSA HILLS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Κ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΜΕΠΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΕΡΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 74 ΒΕΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 ΒΕΣ ΣΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 76 ΒΕΣ ΣΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 77 ΒΕΣ ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 78 ΒΕΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 79 ΒΕΣ ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ ΚΟΚΩΝΑ 80 ΒΕΣ Γ. ΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ 81 ΒΕΣ ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ 82 ΒΕΣ ΚΟΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 83 ΒΕΣ ΣΓΟΥΡΟΣ-ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 84 ΒΕΣ ΠΕΝΤΕ ΓΙΑΚΟΥΜΙΝΑ 85 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 86 ΒΕΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 87 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 88 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 89 ΒΕΣ ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑ ΚΟΡΙΝΑ 90 ΒΕΣ ΚΥΡΟΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 91 ΒΕΣ ΓΡΥΛΛΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 92 ΒΕΣ ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 93 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ DIAMANT ΑΕ 94 ΒΕΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 95 ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 96 ΒΕΣ ΓΡΥΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 97 ΒΕΣ ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥΝΗ ΑΝΝΑ ΟΕ 98 ΒΕΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σελίδα 9 από 10

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 99 ΒΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100 ΒΕΣ SUN SHINE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε 101 ΒΕΣ ΖΕΡΒΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΠΕ 102 ΒΕΣ ΧΡ. Ν. ΚΩΤΙΑΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 103 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ 104 ΒΕΣ ΑΡΤΕΜΙΣ G ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ 105 ΒΕΣ ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 106 ΒΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΟΕ 107 ΒΕΣ ΓΙΑΜΑΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 108 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 109 ΒΕΣ ΣΥΜΙΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 110 ΒΕΣ ΣΥΜΙΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 111 ΒΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ 112 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 113 ΒΕΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 114 ΒΕΣ ΜΟΣΧΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 115 ΒΕΣ ΚΑΝΤΙΜΟΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 116 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 117 ΒΕΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 118 ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ο.Ε. 119 ΒΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ 120 ΒΕΣ ΑΡΓΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 121 ΒΕΣ ΧΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 122 ΒΕΣ ΣΑΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 123 ΒΕΣ ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ Β. IKE 124 ΒΕΣ ΒΡΕΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ Σελίδα 10 από 10

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7541 / 4207 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Φ-ΛΥΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7545 / 4211 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-333 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5731 / 3597 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔA Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα