Κύριοι Μέτοχοι 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύριοι Μέτοχοι 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κύριοι Μέτοχοι Μετά τη λήξη της χρήσης από έως έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας,, τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση αυτή με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές. Με βάση το άρθρο 43 α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ΛΑΓΗΕ συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι κυριότερες θεσμικές μεταβολές που έλαβαν χώρα και επηρέασαν την Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το ημερολογιακό έτος 2014 στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, είναι οι εξής: 1. Με την Απόφαση ΡΑΕ 338/2013 (ΦΕΚ Β 1795/ ) αποφασίστηκε η κατάργηση από την 1 η Ιανουαρίου 2014 του «Κανόνα του 30%», ο οποίος προβλεπόταν στο Άρθρο 25 του ΚΣΗΕ. Πρόκειται για τον κανόνα ο οποίος επέτρεπε η προσφερόμενη τιμή ενέργειας της πρώτης βαθμίδας της τιμολογούμενης προσφοράς έγχυσης μιας θερμικής μονάδας παραγωγής (εξαιρουμένων των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ) να είναι χαμηλότερη του ελάχιστου μεταβλητού της κόστους, εφόσον η ποσότητα ενέργειας της πρώτης βαθμίδας ήταν χαμηλότερη ή ίση του 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της τιμολογούμενης προσφοράς έγχυσης και η σταθμισμένη μέση τιμή ενέργειας της προσφοράς ήταν μεγαλύτερη ή ίση του ελάχιστου μεταβλητού κόστος της μονάδας. Επίσης, με την ίδια απόφαση ΡΑΕ αποφασίστηκε η κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους από την 1 η Ιουλίου Με την Απόφαση ΡΑΕ 339/2013 (ΦΕΚ Β 1795/ ) αποφασίστηκε ο καθορισμός του ποσοστού προσαύξησης του Μεταβλητού Κόστους των Κατανεμόμενων Μονάδων κατά σταθερό κα ενιαίο για όλες τις μονάδες ποσοστό, σε 0%. Ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που προέβλεπε το Άρθρο 159 του ΚΔΕΣΜΗΕ, εξασφάλιζε ότι οι παραγωγοί θα αποζημιώνονται κατ' ελάχιστο για το μεταβλητό κόστος των Μονάδων τους για όλες τις ώρες λειτουργίας τους σε χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας, εφόσον αυτές λειτούργησαν με σχετική εντολή κατανομής του Διαχειριστή Συστήματος, ακόμη και στην περίπτωση που η ΟΤΣ για τη συγκεκριμένες περιόδους κατανομής ήταν χαμηλότερη από την οικονομική προσφορά τους. 3. Με την Απόφαση ΡΑΕ 625/2014 (ΦΕΚ Β 3305/ ) τροποποιήθηκαν τα Άρθρα 72 του ΚΣΗΕ και 175 του ΚΔΕΣΜΗΕ σχετικά με τον Ειδικό Λογαριασμό του Άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, ώστε αφενός να αποσαφηνίζεται ότι οι ρυθμίσεις τους ισχύουν μόνο για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, αφετέρου να συνάδουν και με τις μεταγενέστερες προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 178 του Κώδικα ΜΔΝ. Επιπλέον, σημαντικές θεσμικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά το ημερολογιακό έτος 2014 στα πλαίσια των μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, είναι οι παρακάτω: 4. Με το ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/ ) «New Deal» ρυθμίστηκε η Αγορά των ΑΠΕ με στόχο τον εξορθολογισμό αυτής και την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού. 5. Με την Απόφαση ΑΠΕΗΛ/οικ (ΦΕΚ Β 3304/ ) «Carbon Leakage» ο Λειτουργός της Αγοράς ανέλαβε την υλοποίηση και λειτουργία του Μηχανισμού

2 Αντιστάθμισης Διαρροής Άνθρακα. Πρόκειται για τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης σε Επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ που μετακυλύεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έμμεσο κόστος εκπομπών), προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος αυτό σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 6. Με την Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ (ΦΕΚ Β 3583/ ) «Net Metering» ο Λειτουργός της Αγοράς υπολογίζει την αποζημίωση για το τυχόν πλεόνασμα ενέργειας των Αυτοπαραγωγών και την πιστώνει στον Ειδικό Λογαριασμό για το διασυνδεδεμένο σύστημα. Τέλος, 7. Με την Απόφαση ΥΠΕΚΑ/οικ.4287/ , ο Λειτουργός της Αγοράς ανέλαβε από τις τα καθήκοντα του Εκπλειστηριαστή (Auctioneer) των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κράτος στις δημοπρασίες που πραγματοποιούνται στη μεταβατική κοινή πλατφόρμα πλειστηριασμών του EEX. 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Το 2014 η εγχώρια Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας συνέχισε να χαρακτηρίζεται από δομικές ασυμμετρίες. Η άρση των «ρυθμιστικών στρεβλώσεων» (βλέπε παράγραφοι 1 & 2 της ενότητας Μεταβολές στο Θεσμικό Πλαίσιο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ) βοήθησε στη αποτύπωση μιας υψηλότερης και περισσότερο «αντιπροσωπευτικής/αξιόπιστης» ΟΤΣ, ως προς την προσέγγιση του κόστους παραγωγής των μονάδων που συμμετέχουν καθημερινά στον ΗΕΠ. Παράλληλα, η εγχώρια ζήτηση τηρουμένων αναλλοίωτων των παραγόντων καθορισμού αυτήςκυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με το 2013 με τις ΑΠΕ να αμβλύνουν τις αιχμές της και να ικανοποιούν τη ζήτηση στο δίκτυο απομειώνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση στα όρια του Συστήματος. Η αύξηση της μέσης ετήσιας ΟΤΣ το 2014 κατά 39% σε σχέση με το 2013 οδήγησε στην αύξηση των καθαρών εισαγωγών, γεγονός που ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς η άρση των «ρυθμιστικών στρεβλώσεων» μείωσε την παραγωγή από τις μονάδες Φ.Α. και οι λιγνιτικές μονάδες δεν μπόρεσαν να καλύψουν τη μείωση αυτή της παραγωγής, λόγω αυξημένων βλαβών και έλλειψης διαθεσιμότητας. Στον τετραπλασιασμό των εισαγωγών συντέλεσε και η μείωση της υδραυλικότητας που οδήγησε σε μείωση της παραγωγής των ΥΗΣ. Με αποτέλεσμα τελικά οι εισαγωγές να καλύψουν το 17% της ζήτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυξημένη συμμετοχή των εισαγωγών στο ενεργειακό μείγμα συνέβαλε στον περιορισμό περεταίρω αυξήσεων της ΟΤΣ. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ αυξήθηκε στο σύνολο της επικράτειας μόλις κατά 4%, με τα αιολικά πάρκα να σημειώνουν το μεγαλύτερο βαθμό ανάπτυξης (+8,2% από 4,2% το 2013), ενώ η εγκατεστημένη ισχύς των συμβατικών μονάδων στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα διαφοροποιείται σε σχέση με το 2013 μόνο ως προς την ένταξη σε δοκιμαστική λειτουργία του ΥΗΣ Ιλαρίωνα (εγκατεστημένης ισχύος 151 MW). Το 2015 αναμένεται η ένταξη σε δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας Φ.Α. «Μεγαλόπολη V» εγκατεστημένης ισχύος 800 MW. Τέλος, μέσα στο 2014 σημειώθηκαν προσπάθειες άμβλυνσης των δυσλειτουργιών της αγοράς, τόσο στις ΑΠΕ με την ψήφιση του New Deal και τον εξορθολογισμό των τιμών αποζημίωσης των τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, όσο και στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τη δημιουργία πολλών υπό διαβούλευση ανοιχτών θεμάτων (Market Reform, NOME, ΜΔΕΙ, Μεθοδολογία υπολογισμού του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των ΥΗΣ κα). 3. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2014 Ο ΛΑΓΗΕ μέσα στο 2014 ακολούθησε πιστά τις τρεις βασικές προτεραιότητες (βιωσιμότητα - αυτονομία, σαφής στρατηγική κατεύθυνση εξωστρέφεια, οργανωτική και λειτουργική

3 αναμόρφωση) που έθεσε με το Επιχειρηματικό Σχέδιο 2014 και παράλληλα ενίσχυσε τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας αναλαμβάνοντας καινούρια έργα. Ειδικότερα, μέσα στο 2014 ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε να λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία το μηχανισμό περιορισμού χρηματοπιστωτικού κινδύνου στον ΗΕΠ προστατεύοντας την εταιρεία από επισφαλείς θέσεις συμμετεχόντων και βελτιώνοντας την εξωτερική της εικόνα (ενισχύοντας τη διαφάνεια στις πληρωμές της, δημιουργώντας ένα αντιπροσωπευτικό Μητρώο Συμμετεχόντων και ενισχύοντας την ενημέρωση των συναλλασσομένων της). Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής του New Deal, ο ΛΑΓΗΕ μείωσε το λογιστικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού που διαχειρίζεται από τα 550 εκατ. που ήταν στο τέλος του 2013 στα 157 εκατ. στο τέλος του 2014, χωρίς όμως να καταφέρει να τηρήσει τη σχετική υποχρέωση για μηδενισμό ελλείμματος. Η αστοχία του μηδενισμού του ελλείμματος οφείλεται σε απόκλιση πρόβλεψης του ν. 4254/2014 σχετικά με τα έργα ΑΠΕ που υλοποιήθηκαν με ή χωρίς επιδότηση, σε απόκλιση πρόβλεψης της ΟΤΣ, καθώς και στην απόσυρση δικαιωμάτων CO2 προς δημοπράτηση. Σε αυτό το σημείο, όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι πιθανή μη λήψη νομοθετικών και ρυθμιστικών παρεμβάσεων θα οδηγούσε τον Ειδικό Λογαριασμό σε λογιστικό έλλειμμα της τάξεως των 875 εκατ. και συνεπώς στην πλήρη κατάρρευση του μηχανισμού αποζημίωσης μέσω εγγυημένων τιμών των ΑΠΕ. Ο ΛΑΓΗΕ συμμετείχε ενεργά, κατά το 2014, στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια των πρωτοβουλιών της Ρυθμιστικής Αρχής για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονιστικού Πλαισίου σχετικά με το «Μοντέλο Στόχο» (Target Model) για την ολοκλήρωσης της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρισμού και Φ.Α. Συγκεκριμένα, ο ΛΑΓΗΕ συμμετείχε στη διαμόρφωση των προτάσεων σχεδιασμού της προθεσμιακής αγοράς προϊόντων φυσικής παράδοσης (Forward market), της προ-ημερήσιας αγοράς (Day-ahead market), ώστε αυτή να είναι συμβατή με το μοντέλο Σύζευξης Προ-ημερήσιων Αγορών (Price Coupling of Regions -PCR ) και των ενδο-ημερήσιων συνεχών συναλλαγών (Intra-day market). Σύμφωνα με την πρόταση σχεδιασμού, την οποία κατάθεσε ο σύμβουλος του έργου ο χρόνος αναλυτικού σχεδιασμού και υλοποίησης των προβλέψεων του «Μοντέλου Στόχου» στην Ελληνική αγορά ΗΕ εκτιμάται στους 29 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο ΛΑΓΗΕ θα κληθεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια υβριδική προσέγγιση αγορών φυσικής παράδοσης (semi-compulsory PX & OTC). Η αποδοτική εφαρμογή των προβλέψεων της εν λόγω πρότασης τίθεται υπό την προϋπόθεση διευθέτησης των υπαρχουσών δομικών ασυμμετριών στην αγορά και της λήψης κατάλληλων νομοθετικών και ρυθμιστικών αποφάσεων. Επιπλέον, ο ΛΑΓΗΕ συμμετείχε ενεργά στο έργο σχεδιασμού και υλοποίησης της σύζευξης των προ-ημερήσιων αγορών στα ιταλικά σύνορα (Italian Borders Working Table-IBWT) και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο έργο της σύζευξης πολλαπλών ευρωπαϊκών αγορών (Multi Regional Coupling - MRC) μέσα στο Μέσα στο 2014 ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε να αναπτύσσει και να εφαρμόζει δοκιμαστικά μεθοδολογία για τον υπολογισμό του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους των ΥΗΣ, η τελική εφαρμογή της οποίας αποσκοπεί στην άρση της δυνατότητας χρήσης των ποσοτήτων των υποχρεωτικών νερών για τη ρύθμιση/χειραγώγηση της ΟΤΣ. Παράλληλα, συνέχισε να λειτουργεί το Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης κάνοντας ενέργειες για την εναρμόνισή του με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό και Λειτουργικό Πλαίσιο και ξεκίνησε να εφαρμόζει τον υπολογισμό για το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της Ελληνικής Επικράτειας. Ο ΛΑΓΗΕ από τον Οκτώβριο του 2014 διεκδίκησε και ανέλαβε από το αρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΚΑ το ρόλο του Εκπλειστηριαστή των Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων (EUAs) και παράλληλα ανέλαβε την υλοποίηση και λειτουργία του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Διαρροής Άνθρακα (Carbon Leakage) ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τους Φορείς Επαλήθευσης, τις επιλέξιμες επιχειρήσεις και τους Προμηθευτές, τόσο για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μηχανισμού όσο και για τη λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης που τον υποστηρίζει. Συμμετέχοντας στην προσπάθεια άρσης των δομικών στρεβλώσεων της αγοράς ο ΛΑΓΗΕ, μετά από σχετική πρόσκληση της ΡΑΕ, συνέβαλε στις προτάσεις διαμόρφωσης του υπό διαβούλευση μηχανισμού για το σχέδιο εισαγωγής προϊόντων τύπου «ΝΟΜΕ» στην χονδρεμπορική αγορά

4 ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος του μηχανισμού αυτού είναι η εξασφάλιση όρων βελτίωσης του ανταγωνισμού και σταθερής διείσδυση των Προμηθευτών στην αγορά της λιανικής. Κατά τη διάρκεια του 2014 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) και διαχειριστής του ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠ, ο ΛΑΓΗΕ προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντικατασταθεί το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα από Νέο που θα επιτρέπει τη διακίνηση των Ελληνικών ΕΠ από και προς το εξωτερικό και να εγγραφεί ο ΛΑΓΗΕ ως μέλος στο Association of Issuing Bodies (AIB). Τέλος, ο ΛΑΓΗΕ μέσα στο 2014 συνέχισε να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς του συναλλασσομένους του με τη δημοσιοποίηση πληθώρας στοιχείων στο Διαδίκτυο και με την αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης του από όπου οι Παραγωγοί ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ μπορούν, για πρώτη φορά, να ενημερώνονται για τη λήξη -των καταχωρημένων από το λογιστήριο του ΛΑΓΗΕασφαλιστικών και φορολογικών τους ενημεροτήτων και να υποβάλλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις αναφορικά με το κόστος και την επιδότηση των πάρκων τους και τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του «κατ επάγγελμα αγρότη». Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται λειτουργικά κάνοντας αναθέσεις σε στελέχη του και εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες στις εσωτερικές του διαδικασίες, όπως αυτές αναδεικνύονται από τις μελέτες που αναθέτει. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2015 Ο στρατηγικός προγραμματισμός του ΛΑΓΗΕ θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος αναμόρφωσης της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, όπως αυτός θα εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και ενός γενικότερου Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού με τη συμμετοχή όλων των φορέων της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών / Κανονισμών περί προσαρμογής της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού στα Ευρωπαϊκά δεδομένα (Target Model). Οι οδηγίες αυτές ενισχύουν την απαίτηση διαφάνειας & ρευστότητας στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών εποπτείας αυτής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλουν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους συναλλασσόμενους. Μέσα στο 2015 αναμένεται η έναρξη εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (Capacity Allocation and Congestion Management CACM), που επιβάλει τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη, από τον Φεβρουάριο του 2015 ξεκίνησε η λειτουργία της σύζευξης των προ-ημερήσιων αγορών των χωρών που συνορεύουν με την Ιταλία (Γαλλία, Αυστρία, Σλοβενία πλην Ελλάδος & Ελβετίας). Σύμφωνα με τον CACM απαιτείται επίσης ο διορισμός της οντότητας «NEMO (Nominated Electricity Market Operator)». Ως NEMO ορίζεται η οντότητα που έχει διοριστεί από την αρμόδια αρχή να εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την ενιαία σύζευξη των αγορών ενέργειας της επόμενης ημέρας (Day-Ahead) και την ενιαία ενδο-ημερήσια σύζευξη αγορών ενέργειας (Intra-Day). Επίσης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1227/2011 και τον σχετικό Εκτελεστικό Κανονισμό 1348/2014, από τον Οκτώβριο του 2015 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της απαίτησης του κανονισμού Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency - REMIT, που επιβάλει την αποστολή στον ACER λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις συναλλαγές που εκτελούνται σε «οργανωμένες αγορές». Επιπλέον, αναμένεται και η εφαρμογή του νέου Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος και του Μηχανισμού Διακοψιμότητας που θα εξασφαλίσουν την ικανοποίηση της ζήτησης και των εφεδρειών με πιο ευέλικτες μεθόδους και θα οδηγήσουν στη διαχείριση θεμάτων ταχείας μεταβολής της παραγωγής και δημιουργίας των απαιτούμενων στρατηγικών αποθεμάτων. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των αναμενόμενων μεταβολών ο ΛΑΓΗΕ συνεχίζει και το 2015 να αναπτύσσεται / εξελίσσεται με γνώμονα τις τρείς βασικές προτεραιότητες που έθεσε το 2014: 1. Βιωσιμότητα - αυτονομία 2. Σαφή στρατηγική κατεύθυνση - εξωστρέφεια 3. Οργανωτική και λειτουργική αναμόρφωση

5 Για την αναδιαμόρφωση της Ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΛΑΓΗΕ προετοιμάζει τον επιτυχή μετασχηματισμό του: Συνεχίζει την πιο λεπτομερή ανάλυση & σχεδιασμό των προτεινόμενων από το Market Reform αγορών που ανατίθενται στο ΛΑΓΗΕ (Forward, Day- Ahead, Intraday) και ταυτόχρονα διερευνά μέσα χρηματοδότησης των αναγκαίων πόρων για υποδομές (IT Systems & HR). Εισηγείται το Νομοθετικό Πλαίσιο για την αποτελεσματική και εντός των χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξη του επιχειρησιακού αντικειμένου κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών φορέων (Market Operators/Power Exchanges) και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη οργανωμένων συμπληρωματικών αγορών (αγορά Φ.Α., δημοπρασίες ρύπων, διαχείριση πιστοποιητικών προέλευσης κλπ) για την επιτυχή εφαρμογή του Target Model. Παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις των εν λειτουργία συζευγμένων αγορών δια μέσου της συμμετοχής του στους αντίστοιχους φορείς και έργα (Europex, PCR, IBWT MC/DAOA, MRC MC/DAOA) και υλοποιεί στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή του ως πλήρες μέλος στην Κοινοπραξία PCR. Αναλαμβάνει το ρόλο του Nominated Electricity Market Operator (NEMO) για τη ζώνη προσφορών της Ελλάδας και εφαρμόζει τον Κανονισμό για το Μηχανισμό REMIT. Σχεδιάζει σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΑΠΕΝ και της ΡΑΕ το μηχανισμό ΝΟΜΕ, ώστε να εξασφαλισθεί η σταθερή διείσδυση των Προμηθευτών στην αγορά λιανικής. Αναμορφώνει θέματα των ΑΠΕ (Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης βάσει των αντίστοιχων ευρωπαϊκών μοντέλων, αξιολόγηση προϋποθέσεων ένταξης των ΑΠΕ στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, κτλ.). Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω δημιουργεί σημαντικές και αναγκαίες υποχρεώσεις για τον ΛΑΓΗΕ όπως η επαρκής του στελέχωση, η οικονομική δυνατότητα να παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και η επάρκεια σε τεχνικές υποδομές. Ο ΛΑΓΗΕ σχεδιάζει την οργανωτική, νομική και λειτουργική του αναμόρφωση, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα, με συγκεκριμένα έργα τα οποία συμπεριλαμβάνουν: Υιοθέτηση αποτελεσματικού μηχανισμού περιορισμού του χρηματοπιστωτικού κινδύνου για τα ΑΠΕ και συνολική διαχείριση κινδύνων της Εταιρείας Εύρεση μιας δομικής λύσης για την εξασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά των ΑΠΕ Σημαντική αναβάθμιση τεχνικών υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων Ενδυνάμωση Ανθρώπινου Δυναμικού (βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων, επιμόρφωση, κ.α.) και Ποιοτική εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με την αυτοματοποίηση της πληροφόρησης και μέσω της νέας ιστοσελίδας του ΛΑΓΗΕ 5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Τα έσοδα της χρήσης 2014 από τον ΗΕΠ και τον Ειδικό Λογαριασμό ανήλθαν σε 4,1 δισεκ. έναντι 3,1 δισεκ. κατά την προηγούμενη χρήση, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη αύξηση της μέσης Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) κατά τη διάρκεια του έτους Όπως προαναφέρθηκε, τον Απρίλιο του 2014 ψηφίστηκε ο Νόμος 4254 (ΦΕΚ Α' 85/ ), ο οποίος προέβλεπε, μεταξύ άλλων, και την υποχρέωση έκδοσης από κάθε παραγωγό ΑΠΕ ενός πιστωτικού τιμολογίου για τη χρήση Η ρύθμιση αυτή είχε σαν συνέπεια τα αποτελέσματα των χρήσεων 2013 και 2014 να διαμορφωθούν σε κέρδη ύψους 95,3 και 104,8 εκατ. αντίστοιχα. Επιπρόσθετη συνέπεια ήταν τα ίδια κεφάλαια να μειωθούν σταδιακά από τα -322 εκατ. το 2012, σε -227 εκατ. το 2013 και σε -123 εκατ. το 2014, ενώ αναμένεται ότι στο τέλος του έτους 2015 τα ίδια κεφάλαια θα έχουν θετικό πρόσημο. Οι δικαστικές ενέργειες των παραγωγών ΑΠΕ ενώπιον των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, για την προσβολή των

6 ρυθμίσεων του ν. 4254/2014, σε περίπτωση που ευοδωθούν θα επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Επίσης, σε περίπτωση ευδοκίμησης της εκδικασθείσας στις Προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της εταιρείας «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στρεφόμενης κατά της αναδρομικής, για την περίοδο Μαΐου- Αυγούστου 2013, χρέωσης του προσθέτου εσόδου από την ανάκτηση του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ), που αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ, θα επέλθει αποδυνάμωση της συνολικής απαίτησης, για την ίδια χρονική περίοδο και αιτία (ΜΜΚΘΣΣ) του ΛΑΓΗΕ κατά της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., συνολικού ύψους ,21. Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει ιδιαιτέρως να τονισθεί ότι απαιτείται η λήψη περαιτέρω μέτρων όσον αφορά την ενίσχυση των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν.4001/2011, διαφορετικά η βιωσιμότητα της εταιρείας τίθεται σε κίνδυνο. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να επισημάνουμε και ότι έχουν κατατεθεί αγωγές παραγωγών ΑΠΕ αλλά και αγωγές παραγωγών που συμμετέχουν στο σύστημα συναλλαγών ΗΕΠ για καταβολή τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση δε που ευοδωθούν οι σχετικές αγωγές θα επιδεινωθεί η οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Επιπλέον σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως ακυρώσεως της ΔΕΗ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στρεφόμενης κατά της απόφασης ΡΑΕ 285/2013, με την οποία προβλέφθηκε ρητώς, αφενός η απαγόρευση των συμψηφισμών απαιτήσεων του ΗΕΠ με απαιτήσεις από άλλη αιτία και αφετέρου ο προσωρινός επιμερισμός του υφιστάμενου έλλειμμα συναλλαγών στους συμβατικούς παραγωγούς, θα επηρεαστεί η κατάσταση τόσο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ως προς τον χρόνο πληρωμής των παραγωγών ΑΠΕ, όσο και του Λογαριασμού Εκκαθάρισης ΗΕΠ, ως προς τον χρόνο πληρωμής των ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών που συμμετέχουν στον ΗΕΠ. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει κατ' επανάληψη προβεί σε γραπτά και προφορικά αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς (ΡΑΕ, ΥΠΑΠΕΝ κλπ.) για την αποκατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Παρόλα αυτά, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έχει γίνει στη βάση της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οδικός Χάρτης και Σχέδιο Δράσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πλαίσιο 05.07.2012 Εν όψει της εφαρμογής των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής έσμης, αλλά και του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model

Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model Δρ. Νίκος Βασιλάκος Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω Οπως τόσα άλλα πράγματα στη χώρα μας, έτσι και η «απελευθέρωση» της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού βασίστηκε σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2011-31 Δεκεμβρίου 2011) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (με επισήμανση των αλλαγών ως προς την Έκδοση 1.0) Σχέδιο Α/2.0 29 Απριλίου 2013 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιούνιος 2015

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιούνιος 2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιούνιος 2015 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 11/05/2013 ΕΛΛΑΔΑ Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής Οι εκταμιεύσεις της χρηματοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2008-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2011 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα