Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αἰσχύλος. Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης. (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ"

Transcript

1 Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης (ed. Herbert Weir Smyth, Cambridge 1926) ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ Ἐτεοκλῆς Ἀγγελιοφόρος ἢ Κατάσκοπος [Κήρυκας ] ΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος αʹ ἐπεισόδιο αʹ στάσιµο βʹ ἐπεισόδιο βʹ στάσιµο γʹ ἐπεισόδιο γʹ στάσιµο ἔξοδος Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης πρόλογος Κάδµου πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύµνῃ πόλεως οἴακα νωµῶν, βλέφαρα µὴ κοιµῶν Λαέ του Κάδµου, πρέπει σύµφωνα τα λόγια νάχη µε τους καιρούς εκείνος πού απ' την πρύµνα

2 ὕπνῳ. εἰ µὲν γὰρ εὖ πράξαιµεν, αἰτία θεοῦ 5 εἰ δ αὖθ, ὃ µὴ γένοιτο, συµφορὰ τύχοι, Ἐτεοκλέης ἂν εἷς πολὺς κατὰ πτόλιν ὑµνοῖθ ὑπ ἀστῶν φροιµίοις πολυρρόθοις οἰµώγµασίν θ, ὧν Ζεὺς ἀλεξητήριος ἐπώνυµος γένοιτο Καδµείων πόλει. 10 ὑµᾶς δὲ χρὴ νῦν, καὶ τὸν ἐλλείποντ ἔτι ἥβης ἀκµαίας καὶ τὸν ἔξηβον χρόνῳ, βλαστηµὸν ἀλδαίνοντα σώµατος πολύν, ὥραν τ ἔχονθ ἕκαστον ὥστε συµπρεπές, πόλει τ ἀρήγειν καὶ θεῶν ἐγχωρίων 15 βωµοῖσι, τιµὰς µὴ ξαλειφθῆναί ποτε τέκνοις τε, Γῇ τε µητρί, φιλτάτῃ τροφῷ ἡ γὰρ νέους ἕρποντας εὐµενεῖ πέδῳ, ἅπαντα πανδοκοῦσα παιδείας ὄτλον, ἐθρέψατ οἰκητῆρας ἀσπιδηφόρους 20 πιστοὺς ὅπως γένοισθε πρὸς χρέος τόδε. καὶ νῦν µὲν ἐς τόδ ἦµαρ εὖ ῥέπει θεός χρόνον γὰρ ἤδη τόνδε πυργηρουµένοις καλῶς τὰ πλείω πόλεµος ἐκ θεῶν κυρεῖ. νῦν δ ὡς ὁ µάντις φησίν, οἰωνῶν το τιµόνι κρατόντας κυβερνάει µια χώρα, δίχως ν' αφήνη ο ύπνος να του κλή το µάτι γιατί αν το πράµα πάη καλά, ο θεός η αιτία µα αν πάλι ό µη γένοιτο συµφορά λάχη, ένας ο Ετεοκλής, πολλά στην πόλη θάχη να του ψάλλουν µυριόστοµα όλοι µοιρολόγια καί θρήνους, πού άµποτε απ' αυτό, στ' αλήθεια ο ίας διαφεντευτής, τη χώρα µας άς διαφεντεύη. Μα τώρα πρέπει εσείς, κι όποιος του λείπει ακόµα της νιότης του ή ακµή, κι ο πού έχει πια πέραση, να βάζη όλο το δρίµωµα της δύναµής του παίρνοντας πάνω του ο καθείς ό,τι του πέφτει, για να βοηθήση την πατρίδα, τους θεούς µας, τους βωµούς των µην ποτέ χάσουν τίς τιµές των τα παιδιά του, τη µάννα Γη γλυκειά θροφό µας γιατ' είν' αυτή, πού όταν µικροί σερνόσαστ' έτσι στο καλόβολο χώµα της, πάνω της όλο φορτώθηκε το βάρος της αναθροφής σας καί πολίτες σας τράνεψεν ασπιδοφόρους να σας έχη πιστούς σ' αυτή της την ανάγκη. Ναί, βέβαια ως σήµερα ο θεός δεξιά τα φέρνει γιατί όλον τούτο τον καιρό, που είναι ζωσµένα τα κάστρα µας, η τύχη του πολέµου κλίνει το πιότερο σε µας µε του θεού τη

3 βοτήρ, 25 ἐν ὠσὶ νωµῶν καὶ φρεσίν, πυρὸς δίχα, χρηστηρίους ὄρνιθας ἀψευδεῖ τέχνῃ οὗτος τοιῶνδε δεσπότης µαντευµάτων λέγει µεγίστην προσβολὴν Ἀχαιίδα νυκτηγορεῖσθαι κἀπιβουλεύσειν πόλει. 30 ἀλλ ἔς τ ἐπάλξεις καὶ πύλας πυργωµάτων ὁρµᾶσθε πάντες, σοῦσθε σὺν παντευχίᾳ, πληροῦτε θωρακεῖα, κἀπὶ σέλµασιν πύργων στάθητε, καὶ πυλῶν ἐπ ἐξόδοις µίµνοντες εὖ θαρσεῖτε, µηδ ἐπηλύδων 35 ταρβεῖτ ἄγαν ὅµιλον εὖ τελεῖ θεός. σκοποὺς δὲ κἀγὼ καὶ κατοπτῆρας στρατοῦ ἔπεµψα, τοὺς πέποιθα µὴ µατᾶν ὁδῷ καὶ τῶνδ ἀκούσας οὔ τι µὴ ληφθῶ δόλῳ. Ἄγγελος Ἐτεόκλεες, φέριστε Καδµείων ἄναξ, 40 ἥκω σαφῆ τἀκεῖθεν ἐκ στρατοῦ φέρων, αὐτὸς κατόπτης δ εἴµ ἐγὼ τῶν πραγµάτων ἄνδρες γὰρ ἑπτά, θούριοι λοχαγέται, ταυροσφαγοῦντες ἐς µελάνδετον σάκος καὶ θιγγάνοντες χερσὶ ταυρείου φόνου, χάρη µα τώρα, όπως ο µάντης λέει ο πουλολόγος, που µε το νου καί µε τ' αυτί µονάχα, δίχως θυσίας φωτιές, τα µαντικά σηµάδια κρίνει καί δε λαθεύει ή τέχνη του αυτός των τέτοιων κυβερνήτης χριησµών, µας λέει πως νυχτοκλώθουν φοβερήν έφοδο οί εχθροί γι' αφανισµό µας. Μα όλοι στις πολεµίστρες αρµατοζωσµένοι στίς πύλες των φρουρίων ριχτήτε, πεταχτήτε, γεµίστε τα προστήθια, στίς σκεπές των πύργων σταθήτε καί ριζώνοντας στα έβγα των κάστρων έχετε θάρρος καί καθόλου µή φοβάστε το πλήθος των εχθρών ο θεός µαζί µας θάναι. Μα έχω κι εγώ του στρατού στείλη κατασκόπους κι ανιχνευτές, πού βέβαιος είµαι πως του κάκου δε θάν' ο δρόµος των, κι αφού έρθουν καί µου πούνε, φόβο δεν θάχω µες στα δίχτυα τους µην πέσω. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Έρχοµαι, δοξασµένε βασιλιά της Θήβας, ξεδιαλυµένα φέρνοντας σου από τακείθε νέα του στρατού, πού ο ίδιος µε τα µάτια µου είδα. Εφτά καπετανέοι, πολεµόχαροι άντρες, σφάζοντας µες σε µαυροσίδερην ασπίδα ταύρο καί στο αίµα του τα χέρια τους βουτόντας 45 Ἄρη τ, Ἐνυώ, καὶ φιλαίµατον Φόβον στον Άρη, Ενυώ καί Φόβο, πού

4 ὡρκωµότησαν ἢ πόλει κατασκαφὰς θέντες λαπάξειν ἄστυ Καδµείων βίᾳ, ἢ γῆν θανόντες τήνδε φυράσειν φόνῳ µνηµεῖά θ αὑτῶν τοῖς τεκοῦσιν ἐς δόµους 50 πρὸς ἅρµ Ἀδράστου χερσὶν ἔστεφον, δάκρυ λείβοντες οἶκτος δ οὔτις ἦν διὰ στόµα. λείβοντες οἶκτος δ οὔτις ἦν διὰ στόµα. σιδηρόφρων γὰρ θυµὸς ἀνδρείᾳ φλέγων ἔπνει, λεόντων ὡς Ἄρη δεδορκότων. καὶ τῶνδε πύστις οὐκ ὄκνῳ χρονίζεται 55 κληρουµένους δ ἔλειπον, ὡς πάλῳ λαχὼν ἕκαστος αὐτῶν πρὸς πύλας ἄγοι λόχον. πρὸς ταῦτ ἀρίστους ἄνδρας ἐκκρίτους πόλεως πυλῶν ἐπ ἐξόδοισι τάγευσαι τάχος ἐγγὺς γὰρ ἤδη πάνοπλος Ἀργείων στρατὸς 60 χωρεῖ, κονίει, πεδία δ ἀργηστὴς ἀφρὸς χραίνει σταλαγµοῖς ἱππικῶν ἐκ πλευµόνων. σὺ δ ὥστε ναὸς κεδνὸς οἰακοστρόφος φράξαι πόλισµα, πρὶν καταιγίσαι πνοὰς Ἄρεως βοᾷ γὰρ κῦµα χερσαῖον στρατοῦ σφαγές διψούνε, όρκο δώσανε: ή αφού µε βία τη διαγουµίσουν την πόλη τέλεια των Καδµείων να ξολοθρέψουν, ή µε το γαίµα τους νεκροί τη γης ναργάσουν. κι απής στού Άδραστου τ άρµα κρέµαγαν σηµάδια θυµητικά για τους γονιούς των στην πατρίδα, χύνοντας δάκρυ, µ' απ' τ' αχείλι τους ουτ' άχνα παράπονου δεν έβγαινε γιατ' ή ατσαλένια καρδιά τους λάβριζε απ' αντρεία καί φυσσοµάναε σα λιονταριών, πού πόλεµο σπιθάει ή µατιά των. Καί δε θ' άργήση ώραν την ώρα να το δείξουν κλήρους τους άφησα να ρίχτουν, σε ποιά πύλη θα λάχη καθενός να φέρη το στρατό του. Λοιπόν καί συ διαλέγοντας τους πιο σου αντρείους πολεµάρχους γοργά, τάξε τους µπρος στίς πύλες γιατί, όπου νάσαι, ολάρµατοι κοντοζυγώνουν οι Αργείτες, κορνιαχτό σηκώνουν καί τους κάµπους χραίνει ο άσπρος στάζοντας αφρός απ' των αλόγων το λεχοµάνισµα µα εσύ, σαν τιµονιέρης άξιος του καραβιού, το κάστρο να στεριώσης πρίν να µανίση η µπόρα του πολέµου κι άκου! κύµα το στεριανό βρουχιέται του στρατού των. 65 καὶ τῶνδε καιρὸν ὅστις ὤκιστος λαβέ Άδραξε τον καιρό πού πρέπει χέρι κἀγὼ τὰ λοιπὰ πιστὸν ἡµεροσκόπον χέρι, ὀφθαλµὸν ἕξω, καὶ σαφηνείᾳ λόγου καί γω για τάλλα πιστό µάτι εἰδὼς τὰ τῶν θύραθεν ἀβλαβὴς ἔσῃ. ηµεροσκόπου

5 θέ νάχω, κι όταν µ' όλη την αλήθεια ξέρης τί τρέχει έξω απ' τα τείχη µας, φόβο δε θάχης. ὦ Ζεῦ τε καὶ Γῆ καὶ πολισσοῦχοι θεοί, Ώ ία καί Γη καί Θεοί προστάτες της πατρίδας, 70 Ἀρά τ Ἐρινὺς πατρὸς ἡ µεγασθενής, κι ω Κατάρα, τρανή Ερινύα του µή µοι πόλιν γε πρυµνόθεν πατέρα, πανώλεθρον µη µου απ' τη ρίζα σύγκορµα ἐκθαµνίσητε δῃάλωτον, Ἑλλάδος ξεθεµελιώστε φθόγγον χέουσαν, καὶ δόµους αφανισµένη απ' τους εχθρούς µια ἐφεστίους πολιτεία ἐλευθέραν δὲ γῆν τε καὶ Κάδµου πού κραίνει γλωσσά Ελληνικιά, µηδέ πόλιν τα σπίτια πού τίς εστίες σας έχουνε, καί µην αφήστε µια χώρα ελεύτερη, την πόλη αυτή του Κάδµου, 75 ζυγοῖσι δουλίοισι µήποτε σχεθεῖν γένεσθε δ ἀλκή ξυνὰ δ ἐλπίζω λέγειν πόλις γὰρ εὖ πράσσουσα δαίµονας τίει. να πέση σε σκλαβιάς ζυγό, µα σώσετέ µας, πούν' καί δικό σας διάφορο γιατί µια χώρα µόν' όταν ευτυχή, τιµά καί τους θεούς της. Αἰσχύλος Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας Μετάφραση Γιάννης Γρυπάρης πάροδος θρέοµαι φοβερὰ µεγάλ ἄχη µεθεῖται στρατός στρατόπεδον λιπὼν 80 ῥεῖ πολὺς ὅδε λεὼς πρόδροµος ἱππότας αἰθερία κόνις µε πείθει φανεῖσ, ἄναυδος σαφὴς ἔτυµος ἄγγελος. ἔτι δὲ <γᾶς> ἐµᾶς πεδί ὁπλόκτυπ Τροµάρα µου, κακά µεγάλα φοβερά! Μολύθηκε ο στρατός απ' τα χαράκια, νά, κύµα χυµίζει κατά δω αρίφνητ' η καβαλλαριά µου το µαθαίνει ο κορνιαχτός π' ασκώθηκε ως τον ουρανό, δίχως µιλιά, µα µηνυτής βέβαιος κι

6 ὠτὶ αληθινός. χρίµπτει βοάν ποτᾶται, βρέµει δ Τής γής µου παίρνει ο οµπλόχτυπος τους κάµπους πού κι όλο µπρος πετάει, ζυγώνει καί βροντά, 85 ἀµαχέτου δίκαν ὕδατος ὀροτύπου. ωσάν τ' ακράτηγο νερό πού δέρνει τα γκρεµνά. ἰὼ ἰὼ ἰὼ θεοὶ θεαί τ ὀρόµενον Άλλοί µου, αλλοί, θεοί, θεές, κακὸν το κακό πού µας πλάκωσε βοᾷ τειχέων ὕπερ ἀλεύσατε. µακρύνετ' από µας! ὁ λεύκασπις ὄρνυται λαὸς εὐτρεπὴς Βουή τα τείχη ξεπερνά καί καλοσύνταχτος ό οχτρός µε τα λευκά σκουτάρια του τραβώντας όλο µπρος 90 ἐπὶ πόλιν διώκων [πόδα]. πάνω στα κάστρα µας χυµά. τίς ἄρα ῥύσεται, τίς ἄρ ἐπαρκέσει θεῶν ἢ θεᾶν; πότερα δῆτ ἐγὼ <πάτρια> ποτιπέσω 95 βρέτη δαιµόνων; ἰὼ µάκαρες εὔεδροι, ἀκµάζει βρετέων ἔχεσθαι τί µέλλοµεν ἀγάστονοι; 100 ἀκούετ ἢ οὐκ ἀκούετ ἀσπίδων κτύπον; πέπλων καὶ στεφέων πότ εἰ µὴ νῦν ἀµφὶ λιτάν ἕξοµεν; κτύπον δέδορκα πάταγος οὐχ ἑνὸς δορός. τί ῥέξεις; προδώσεις, παλαίχθων 105 Ἄρης, τὰν τεάν; ἰὼ χρυσοπήληξ δαῖµον ἔπιδ ἔπιδε πόλιν ἅν ποτ εὐφιλήταν ἔθου. θεοὶ πολιάοχοι πάντες ἴτε χθονὸς 110 ἴδετε παρθένων ἱκέσιον λόχον δουλοσύνας ὕπερ. κῦµα [γὰρ] περὶ πτόλιν δοχµολόφων ἀνδρῶν Ποιος θα µε σώση; ποιος θα µου είναι βοηθός απ' τους θεούς, απ' τίς θεές; τί άλλο µπορώ ή γονατιστή να πέσω ευτύς µπροστά στ' αγάλµατα τα θεϊκά; Ώ µάκαρες καλόθρονοι, ώρα, καί βιάζει το κακό, να σας σφιχτοπεριπλεχτώ. Καιρό τί χάνουµε µ' αυτούς τους µάταιους οδυρµούς; Ακούτε ή δεν ακούγετε οι ασπίδες πού χτυπούν; τους πέπλους καί τα στέφανα, αν όχι τώρα πια, πότε θα τα φυλάξωµε της λιτανείας µας προσφορά; Είδες τί χτύπος; όχι ενού βρόντηµα κονταριού. Τί έχεις σκοπό; τη χώρ' αυτή, δικιά σου απ' τα παλιά, θ' αφήσης, Άρη, να χαθή, µε το χρυσό το κράνος θεέ; στρέψε το µάτι σου καί ιδέ καί ιδέ τη γης π' αγάπαγες πολύ από µια φορά. Προστάτες µας θεοί, προφτάσετ' όλοι δήτε µας τίς παρθένες, πού πεσµένες µπρος σας, σκλαβιάς ζητούµε λυτρωµό.

7 115 καχλάζει πνοαῖς Ἄρεος ὀρόµενον. ἀλλ, ὦ Ζεῦ <> πάτερ παντελές, πάντως ἄρηξον δαΐων ἅλωσιν. Κύµα τριγύρ' απ' την πόλη µε λοξές φούντες οχτρών µε του πολέµου τίς πνοές κοχλάζει. Πατέρα, ία παντέλειε, µα βοήθησε µε κι απ' των οχτρών διαγούµισµα διαφέντεψε µε. 120 Ἀργέιοι δὲ πόλισµα Κάδµου Την πολιτεία περίζωσαν του Κάδµου κυκλοῦνται φόβος δ ἀρῄων ὅπλων Αργείτες. [δονεῖ], διὰ δέ τοι γενύων ἱππίων Τ άρµατα τα πολεµικά βροντούν, κινύρονται φόνον χαλινοί. βροντούνε ἑπτὰ δ ἀγάνορες πρέποντες κι απ' τα σαγώνια των ατιών δετά στρατοῦ τα γκέµια πώς φονικά στριγγολογούνε! Κ' εφτά τρανοί µες στο στρατό ξεχωριστοί πολέµαρχοι αρµατοζωσµένοι, 125 δορυσσοῖς σαγαῖς πύλαις ἑβδόµαι * προσίστανται πάλῳ λαχόντες. σύ τ, ὦ ιογενὲς φιλόµαχον κράτος, ῥυσίπολις γενοῦ, 130 Παλλάς, ὅ θ ἵππιος ποντοµέδων ἄναξ ἰχθυβόλῳ Ποσειδάων µαχανᾷ, ἐπίλυσιν φόβων, ἐπίλυσιν δίδου. 135 σύ τ, Ἄρης, φεῦ, φεῦ, πόλιν ἐπώνυµον Κάδµου φύλαξον κήδεσαί τ ἐναργῶς. 140 καὶ Κύπρις, ἅτ εἶ γένους προµάτωρ, ἄλευσον σέθεν γὰρ ἐξ αἵµατος γεγόναµεν λιταῖσί σε θεοκλύτοις ἀυτοῦσαι πελαζόµεσθα. 145 καὶ σύ, Λύκει ἄναξ, Λύκειος γενοῦ στρατῷ δαΐῳ στόνων ἀντίτας. σύ τ, ὦ Λατογένεια κούρα, τόξον εὐτυκάζου [Ἄρτεµι όπως τους έτυχε ό λαχνός, στίς εφτά πύλες προχωρούν. Μα ώ πολεµόχαρη θεά, κόρη του ία, γίνε της πόλης µας, εσύ Παλλάδα, ή σωτηρία κι ώ καβαλλάρη βασιλιά, θαλασσοκράτορα µε το ψαροκαµάκι, Ποσειδώνα θεέ µας, απ'τίς τροµάρες τούτες γλύτωνε µας, γλύτωνε µας! Καί συ Άρη, αλλοί µου αλλοί, την πόλη αυτή πόχει απ' τον Κάδµο τόνοµά της, δικιά σου φύλαξέ τηνε, σωστός προστάτης. Κι ώ της γενιάς µας, Κύπριδα, προστάτισσα µάκρυνε το κακό, γιατί αίµα εµείς δικό σου µε λιτανείες καί θρήνους τη θεότη σου κράζαµε πέφτοντας εµπρός σου. Κι' ώ Λύκειε βασιλιά ξολόθρεψε καί τους εχθρούς µας σαν τους λύκους, να πλερώσουν τους στεναγµούς µας. Κι ώ συ κόρη

8 φίλα]. ἒ ἒ ἒ ἔ, 150 ὄτοβον ἁρµάτων ἀµφὶ πόλιν κλύω ὦ πότνι Ἥρα. ἔλακον ἀξόνων βριθοµένων χνόαι. Ἄρτεµι φίλα, ἒ ἒ ἒ ἔ, 155 δοριτίνακτος αἰθὴρ δ ἐπιµαίνεται. τί πόλις ἄµµι πάσχει, τί γενήσεται; ποῖ δ ἔτι τέλος ἐπάγει θεός; της Λητώς µε τ' αλάθευτο δοξάρι σου αρµατώσου. Αά, Αά! Αρµάτων βρόντηµα γύρω στην πόλη γρικώ, Ήρα µου δέσποινα, στρίζουν βαρύφορτα τ' αξόνια, να, των τροχών. Γλυκειά µου Αρτέµιδα, κονταροτίναχτος, άκου, φρενιάζει ό ουρανός τί κακό βρήκε την πόλη µας; τ' είναι να γένη; ποιό τέλος τάχα, άπ' τους θεούς µας περιµένει; ἒ ἒ ἒ ἔ, Αά, Αά! 158b ἀκροβόλων δ ἐπάλξεων λιθὰς Στίς ψηλές έπαλξες χαλάζ' οί πέτρες ἔρχεται πετούν, ὦ φίλ Ἄπολλον ώ φίλε Απόλλωνα, 160 κόναβος ἐν πύλαις χαλκοδέτων κι άπ' τα χαλκόδετα σκουτάρια οί σακέων, πύλες βροντούν. παῖ ιός, ὅθεν Μα ώ συ, που σ' έταξε πολεµόκραντον ἁγνὸν τέλος ἐν ο ίας στον πόλεµο να δίνης τέλος µάχᾳ. καλό, σύ τε, µάκαιρ ἄνασσ Ὄγκα, πρὸ καί συ, Όγκα δέσποινα, µπροστ' άπ' πόλεως την πόλη στηµένη, 165 ἑπτάπυλον ἕδος ἐπιρρύου. την σωτηρία η Εφτάπυλη από σας προσµένει. ἰὼ παναρκεῖς θεοί, Ώ παντοδύναµοι Θεοί, τρανοί ἰὼ τέλειοι τέλειαί τε γᾶς θεοί, τᾶσδε πυργοφύλακες, τρανές θεές, αυτής πόλιν δορίπονον µὴ προδῶθ πυργοφυλάχτορες της γης, µην παραδώσετε από εχθρού κοντάρι καταπονεµένα 170 ἑτεροφώνῳ στρατῷ. κλύετε παρθένων κλύετε πανδίκως χειροτόνους λιτάς. τα κάστρα µας σ' αλλόγλωσσο στρατό, µ' ακούστε µας πού µε υψωµένα τα χέρια τα παρθενικά σας κράζοµε θλιφτά, ευλαβητικά! ἰὼ φίλοι δαίµονες, 175 λυτήριοί <τ > ἀµφιβάντες πόλιν, δείξαθ ὡς φιλοπόλεις, µέλεσθέ θ ἱερῶν δηµίων, Ώ η µόνη µας εσείς απαντοχή, το χέρι σας απλώσετε θεοί, πάνω στην πόλη να σωθή, δείξετε πώς την αγαπάτε

9 µελόµενοι δ ἀρήξατε θυµάστε τις θυσίες µας τις φιλοθύτων δέ τοι πόλεος ὀργίων πάνδηµες γνοιαστήτε µας και βοηθάτε τ' άγια µυστήρια µε τίς πλούσιες 180 µνήστορες ἐστέ µοι. τις προσφορές µη µου ξεχνάτε. αʹ ἐπεισόδιο ὑµᾶς ἐρωτῶ, θρέµµατ οὐκ ἀνασχετά, ἦ ταῦτ ἄριστα καὶ πόλει σωτήρια, στρατῷ τε θάρσος τῷδε πυργηρουµένῳ, Εσάς ρωτώ, ανυπόφερτα πλάσµατα, µα είναι καλά πράµατ' αυτά για να σωθή µια πόλη καί δώσουν θάρρος σε λαό πολιορκηµένο, 185 βρέτη πεσούσας πρὸς πολισσούχων να πέφτετε µπρος στων θεών τ' θεῶν αγάλµατα έτσι αὔειν, λακάζειν, σωφρόνων µε τ' άγρια αυτά ξεφωνητά και τις µισήµατα; στριγγιές σας, µήτ ἐν κακοῖσι µήτ ἐν εὐεστοῖ φίλῃ πού κάνουνε σε γνωστικούς ξύνοικος εἴην τῷ γυναικείῳ γένει. ανθρώπους φρίκη; κρατοῦσα µὲν γὰρ οὐχ ὁµιλητὸν Ά! και στις συµφορές καί στη θράσος, δείσασα δ γλυκειά ευτυχία νάδιν' ο Θεός καί νάλειπε από µε η γυναίκα! γιατί αν της έρθουνε δεξιά, καί ποιός την πιάνει στην έπαρση της! µ' αν την κυριεύση ο φόβος, 190 οἴκῳ καὶ πόλει πλέον κακόν. τότε είναι πού είναι µιά πληγή για τους δικούς της. καὶ νῦν πολίταις τάσδε διαδρόµους φυγὰς θεῖσαι διερροθήσατ ἄψυχον κάκην τὰ τῶν θύραθεν δ ὡς ἄριστ ὀφέλλεται, αὐτοὶ δ ὑπ αὐτῶν ἔνδοθεν πορθούµεθα. 195 τοιαῦτά τἂν γυναιξὶ συνναίων ἔχοις. κεἰ µή τις ἀρχῆς τῆς ἐµῆς ἀκούσεται, ἀνὴρ γυνή τε χὤ τι τῶν µεταίχµιον, ψῆφος κατ αὐτῶν ὀλεθρία Σαν τώρα εσείς µ' αυτά τα ξώφρενα τρεχιά σας δεξά ζερβά δειλία κακόψυχη σκορπάτε µες στο στρατό µας, κ' έτσ' οί εχθροί, πόχοµ' απόξω, βρίσκουνε µια χαρά το πιο µεγάλο κέρδος, ενώ εµείς µέσα φτείροµε τους εαυτούς µας. Να τί κερδίζει όταν κανείς ζή µε γυναίκες. Μα όποιος την προσταγή µου, τώρα, δεν ακούση,

10 βουλεύσεται, λευστῆρα δήµου δ οὔ τι µὴ φύγῃ µόρον. 200 µέλει γὰρ ἀνδρί, µὴ γυνὴ βουλευέτω, τἄξωθεν ἔνδον δ οὖσα µὴ βλάβην τίθει. ἤκουσας ἢ οὐκ ἤκουσας, ἢ κωφῇ λέγω; ὦ φίλον Οἰδίπου τέκος, ἔδεισ ἀκούσασα τὸν ἁρµατόκτυπον ὄτοβον ὄτοβον, 205 ὅτε τε σύριγγες ἔκλαγξαν ἑλίτροχοι, ἱππικῶν τ ἀπύαν πηδαλίων διὰ στόµα πυριγενετᾶν χαλινῶν. άντρας, γυναίκα, ή ό,τι κι άλλο πάει νάναι, απόφαση θανατική τον περιµένει, κι από τίς πέτρες του λαού δε θα ξεφύγη. Έχει έγνοια ο άντρας, η γυναίκα ας µη φροντίζη για τα όξω µέσ' ας κάθεται, χωρίς να βλάφτη. Άκουσες, ή δεν άκουσες, ή σε κουφή τα λέω; Ώ καλογυιέ του Οιδίποδα, επήρα φόβο π' άκουσα το βρόντηµα, το βρόντηµ' απ' τ' αµάξια τα βαρύχτυπα και πόκριξαν ταξόνια τροχοκίνητα κι άκουσα στων αλόγων ν' αναδεύουν γύρω το στόµα, της φωτιάς γεννήµατα, τα γκέµια, πού τά τιµονεύουν. τί οὖν; ὁ ναύτης ἆρα µὴ ς πρῷραν Καί τί; µην τάχα ο ναύτης, αν από φυγὼν την πρύµνα πρύµνηθεν ηὗρε µηχανὴν σωτηρίας, στην πλώρη τρέξη, θαβρή τρόπο να γλυτώση, 210 νεὼς καµούσης ποντίῳ πρὸς κύµατι; σάν πάρη πια το κύµα δίπλα το καράβι; ἀλλ ἐπὶ δαιµόνων πρόδροµος ἦλθον Μα ήρθα µ' ασπούδα τρέχοντας ἀρ- προς των θεών µας τα παλιά τ' χαῖα βρέτη, θεοῖσι πίσυνος, νιφάδος αγάλµατα ὅτ ὀλοᾶς νειφοµένας βρόµος ἐν πόχω σ' αυτούς µονάχα όλα τα πύλαις θάρρη µου, δὴ τότ ἤρθην φόβῳ πρὸς µακάρων όταν πάνω στίς πύλες µας λιτάς, πόλεως µανίζοντας 215 ἵν ὑπερέχοιεν ἀλκάν. τ' άγριο τουφάνι της χιονιάς βροντούσε τότ' απ' το φόβο να προσπέσω πέταξα στη θεότη, νάθε µε βοηθούσε. πύργον στέγειν εὔχεσθε πολέµιον δόρυ. οὐκοῦν τάδ ἔσται πρὸς θεῶν ἀλλ Εύχεστε να βαστά στού εχθρού το δόρυ ο πύργος, κι αυτό συµφέρει τους θεούς γιατί

11 οὖν θεοὺς τοὺς τῆς ἁλούσης πόλεος ἐκλείπειν λόγος. µήποτ ἐµὸν κατ αἰῶνα λίποι θεῶν 220 ἅδε πανάγυρις, µηδ ἐπίδοιµι τάνδ ἀστυδροµουµέναν πόλιν καὶ στράτευµ ἁπτόµενον πυρὶ δαΐῳ. µή µοι θεοὺς καλοῦσα βουλεύου κακῶς πειθαρχία γάρ ἐστι τῆς εὐπραξίας 225 µήτηρ, γυνὴ σωτῆρος ὧδ ἔχει λόγος. ἔστι θεοῦ δ ἔτ ἰσχὺς καθυπερτέρα πολλάκι δ ἐν κακοῖσι τὸν ἀµάχανον κἀκ χαλεπᾶς δύας ὕπερθ ὀµµάτων κρηµναµενᾶν νεφελᾶν ὀρθοῖ. 230 ἀνδρῶν τάδ ἐστί, σφάγια καὶ χρηστήρια θεοῖσιν ἕρδειν πολεµίων πειρωµένους σὸν δ αὖ τὸ σιγᾶν καὶ µένειν εἴσω δόµων. διὰ θεῶν πόλιν νεµόµεθ ἀδάµατον, δυσµενέων δ ὄχλον πύργος ἀποστέγει. δε λένε πως σαν µια πολιτεία χαθή, πάν κι οι θεοί της; Άµποτ' όσο που ζω µην ποτέ µου µ' αφήση των θεών αυτή η σύναξη, µήτε να δω εχθρού πόδι την πόλη µου αυτή να πατήση καί να την διαγουµίση κι από φλόγες ζωσµένο εχθρικές το λαό. Μπορείς να κράζης τους θεούς, µα δίχως κ' έτσι το νου να χάνης γιατί, ξέρε, η πειθαρχία της νίκης είναι καί της σωτηρίας µητέρα. Ναί, µα πιο του θεού τρανή η δύναµη ακόµα καί συχνά κ' έναν όπου δε βλέπει σωσµό στη φορτούνα καί πια του σκεπάζει µαύρο νέφος τα µάτια, απ' τον άγριο χαµό τον σηκώνει µε µιας καί γερό τόνε βγάζει. ουλειά 'ναι των αντρών στους θεούς θυσίες να κάνουν καί τη βουλή τους να ρωτούν πρίν πιάση η µάχη δουλειά σου εσένα, να σωπάς καί να µένης σπίτι. Νάν' αδάµαστ' η πόλη µας, στους θεούς το χρωστούµε κι απ' τα πλήθη του εχθρού να µας σκέπουν οι πύργοι 235 τίς τάδε νέµεσις στυγεῖ; ποια γι' αυτά µου λοιπόν κατηγόρια φοβούµαι; οὔτοι φθονῶ σοι δαιµόνων τιµᾶν Τους θεούς για να τιµάς εγώ δε σ'

12 γένος ἀλλ ὡς πολίτας µὴ κακοσπλάγχνους τιθῇς, εὔκηλος ἴσθι µηδ ἄγαν ὑπερφοβοῦ. ποτίφατον κλύουσα πάταγον ἀνάµιγα 240 ταρβοσύνῳ φόβῳ τάνδ ἐς ἀκρόπτολιν, τίµιον ἕδος, ἱκόµαν. µή νυν, ἐὰν θνῄσκοντας ἢ τετρωµένους πύθησθε, κωκυτοῖσιν ἁρπαλίζετε. τούτῳ γὰρ Ἄρης βόσκεται, φόνῳ βροτῶν. 245 καὶ µὴν ἀκούω γ ἱππικῶν φρυαγµάτων. µή νυν ἀκούουσ ἐµφανῶς ἄκου ἄγαν. στένει πόλισµα γῆθεν, ὡς κυκλουµένων. οὐκοῦν ἔµ ἀρκεῖ τῶνδε βουλεύειν πέρι. δέδοικ, ἀραγµὸς δ ἐν πύλαις ὀφέλλεται. 250 οὐ σῖγα µηδὲν τῶνδ ἐρεῖς κατὰ πτόλιν; εµποδίζω, µα για να µη λιγόκαρδους τους άλλους κάνης, κάθου ήσυχη κι ας µη σε παραπαίρνει ό φόβος. Σύσµιχτο άκουσα πάταγο τώρα πρί λίγην ώρα καί διωγµένη απ' τον τρόµο στην ακρόπολη τούτη, των θεών άγιαν έδρα, ήρθα τρέχοντας φόρα. Μη λοιπόν τώρ' αν τύχη ή σκοτωµούς κι ακούτε ή λαβωµούς, σ' άγρια ξεφωνητά ξεσπάτε, κι ο Άρης µ' αυτά 'ναι πού µεθά, µ' ανθρώπινο αίµα. Θέ µου, καί να, γρικώ να φρουµανίζουν τ' άτια. Κι αν τα γρικάς κάνε πώς δε γρικάς καί τόσο. Απόβαθα στενάζει η γης µας περιζώνουν. Εγώ 'µαι δω τα µέτρα µου γι' αυτά να πάρω. Τρέµω, το τράνταγµα στις πύλες κι όλο αυξαίνει. Σώπα, δεν παύεις πια να λες τέτοια στην πόλη; ὦ ξυντέλεια, µὴ προδῷς πυργώµατα. Άγιοι θεοί, τα κάστρα µας µην παρατάτε. οὐκ ἐς φθόρον σιγῶσ ἀνασχήσῃ τάδε; θεοὶ πολῖται, µή µε δουλείας τυχεῖν. Κακή ώρα νάχης! δε θα πής πια να λουφάξης; Από σκλαβιά φυλάχτε µε, ώ θεοί της χώρας!

13 αὐτὴ σὺ δουλοῖς κἀµὲ καὶ πᾶσαν πόλιν. 255 ὦ παγκρατὲς Ζεῦ, τρέψον εἰς ἐχθροὺς βέλος. Συ ρίχτεις στη σκλαβιά καί σε κι όλη την πόλη. ία, στρέψε στους εχθρούς τα βέλη της οργής σου. ὦ Ζεῦ, γυναικῶν οἷον ὤπασας γένος. ία, πράµα πού ηύρες να µας δώσης, τίς γυναίκες! µοχθηρόν, ὥσπερ ἄνδρας ὧν ἁλῷ πόλις. παλινστοµεῖς αὖ θιγγάνουσ ἀγαλµάτων; ἀψυχίᾳ γὰρ γλῶσσαν ἁρπάζει φόβος. 260 αἰτουµένῳ µοι κοῦφον εἰ δοίης τέλος. λέγοις ἂν ὡς τάχιστα, καὶ τάχ εἴσοµαι. σίγησον, ὦ τάλαινα, µὴ φίλους φόβει. σιγῶ σὺν ἄλλοις πείσοµαι τὸ µόρσιµον. τοῦτ ἀντ ἐκείνων τοὔπος αἱροῦµαι σέθεν. 265 καὶ πρός γε τούτοις, ἐκτὸς οὖσ ἀγαλµάτων, εὔχου τὰ κρείσσω, ξυµµάχους εἶναι θεούς κἀµῶν ἀκούσασ εὐγµάτων, ἔπειτα σὺ ὀλολυγµὸν ἱερὸν εὐµενῆ παιώνισον, Ἑλληνικὸν νόµισµα θυστάδος βοῆς, 270 θάρσος φίλοις, λύουσα πολέµιον φόβον. Τρισάθλιο, σαν τους άντρες πού τους παίρνουν σκλάβους. Πάλι κακογλωσσάς, ενώ αγγίζεις τ' αγάλµατα; Τη γλώσσα, της λιγόψυχης, µού αρπάζει ο φόβος. Αν σου ζητούσα, µια µικρή µούκανες χάρη; Όσο µπορείς πιο γρήγορα λέγε να δούµε. Σώπα, δυστυχισµένη καί µη δειλιάζεις τους δικούς σου. Σωπαίνω κι ότι 'ναι γραφτό µ' όλους ας πάθω. Αντίς εκείνα, αυτό σου προτιµώ το λόγο. καί τούτο ακόµα από τ' αγάλµατα τραβήξου καί στους θεούς τη µόνη ευχή π' αξίζει κάνε, νά ναι µαζί µας σύµµαχοι κι όταν θα κούσης τα τάµµατά µου εµένα, ψάλλ' εσύ κατόπι τον άγιο ολολυγµό σαν αίσιο παιάνα, συνήθειο ελληνικό στίς θυσίες επάνω, θάρρος στους φίλους, πού σκορπά του εχθρού το φόβο.

14 ἐγὼ δὲ χώρας τοῖς πολισσούχοις θεοῖς, πεδιονόµοις τε κἀγορᾶς ἐπισκόποις, ίρκης τε πηγαῖς, ὕδατί τ Ἰσµηνοῦ λέγω εὖ ξυντυχόντων καὶ πόλεως σεσωµένης, 275 µήλοισιν αἱµάσσοντας ἑστίας θεῶν, [ταυροκτονοῦντας θεοῖσιν, ὧδ ἐπεύχοµαι] θύσειν τροπαῖα, δαΐων δ ἐσθήµατα, στέψω λάφυρα δουρίπληχθ ἁγνοῖς δόµοις. [στέψω πρὸ ναῶν, πολεµίων δ ἐσθήµατα.] 280 τοιαῦτ ἐπεύχου µὴ φιλοστόνως θεοῖς, µηδ ἐν µαταίοις κἀγρίοις ποιφύγµασιν οὐ γάρ τι µᾶλλον µὴ φύγῃς τὸ µόρσιµον. ἐγὼ δέ γ ἄνδρας ἓξ ἐµοὶ σὺν ἑβδόµῳ ἀντηρέτας ἐχθροῖσι τὸν µέγαν τρόπον 285 εἰς ἑπτατειχεῖς ἐξόδους τάξω µολών, πρὶν ἀγγέλους σπερχνούς τε καὶ ταχυρρόθους λόγους ἱκέσθαι καὶ φλέγειν χρείας ὕπο. Λοιπόν, στης χώρας τους θεούς τους πολιούχους, στους προστάτες των κάµπων καί της αγοράς µας, στης ίρκης τίς πηγές καί στού Ισµηνού το ρέµµα τάζω, αν µας έρθουν δεξιά καί σωθή η πόλη, ποτάµι το αίµα από τ' αρνιά να τρέξη απάνω στους βωµούς των θεών, γιορτάζοντας τη νίκη, καί τους αγίους των τους ναούς θέ να στολίσω µ' εχθρών αρµατωσιές κονταροκαρφωµένες. Τέτοιες ευχές καί συ να κάνης δίχως θρήνους, µηδέ µε µάταια κι άγρια σκούγµατα τρόµου, πού δε γλυτώνεις πιότερο µ' αυτά απ' τη µοίρα. Μα εγώ θα πάω στίς εφτά του κάστρου πύλες έξ πολεµάρχους καί µε µένα εφτά να στήσω αντίκρυ στους εχθρούς µεγάλους αντιµάχους, πρίν νάρθουν βιαστικά µηνύµατα καί λόγια γοργόσπαρτα κ' ή φωτιά 'νάψη απ' την ανάγκη. αʹ στάσιµο µέλει, φόβῳ δ οὐχ ὑπνώσσει κέαρ γείτονες δὲ καρδίας 290 µέριµναι ζωπυροῦσι τάρβος τὸν ἀµφιτειχῆ λεών, δράκοντας ὥς τις τέκνων Νάθε ηµπόρου! µα πού ό φόβος δεν αφήνει την καρδιά µου µες στα στήθεια να ήσυχάση... Η έγνοια, πόχει στη ψυχή µου εµπρός θρονιάσει, των εχθρών τον τρόµο ανάβει καί δε

15 ὑπερδέδοικεν λεχαίων δυσευνάτορας σβήνει. πάντροµος πελειάς. Τους φοβούµαι, σαν τους όφιους περιστέρι το πασίτροµο για τ' άλουβα πουλιά του, π' ολοτρίγυρα στη δόλια τη φωλιά του 295 τοὶ µὲν γὰρ ποτὶ πύργους έχουν στήσει κακοσύντυχο καρτέρι. πανδαµεὶ πανοµιλεὶ Γιατί ορµούν άλλοι στους πύργους, στείχουσιν. τί γένωµαι; σµάρια, στάρια, τοὶ δ ἐπ ἀµφιβόλοισιν πλήθια ολάκερα- καί τί θα γενώ; ἰάπτουσι πολίταις κι άλλοι ρίχνουνε χαλάζι τα λιθάρια 300 χερµάδ ὀκριόεσσαν. στο λαό µας το γυροζωσµένο. παντὶ τρόπῳ, ιογενεῖς θεοί, πόλιν καὶ στρατὸν Καδµογενῆ ῥύεσθε. ποῖον δ ἀµείψεσθε γαίας πέδον 305 τᾶσδ ἄρειον, ἐχθροῖς ἀφέντες τὰν βαθύχθον αἶαν, ὕδωρ τε ιρκαῖον, εὐτραφέστατον πωµάτων ὅσων ἵησιν Ποσειδᾶν 310 ὁ γαιάοχος Τηθύος τε παῖδες. πρὸς τάδ, ὦ πολιοῦχοι θεοί, τοῖσι µὲν ἔξω πύργων ἀνδρολέτειραν 315 κῆρα, ῥίψοπλον ἄταν, ἐµβαλόντες ἄροισθε κῦδος τοῖσδε πολίταις. καὶ πόλεως ῥύτορες <ἔστ > εὔεδροί τε στάθητ Σώσετε, ώ θεοί ιογέννητοι όλοι, το στρατό µε κάθε τρόπο καί την πόλη. Γιατί τάχα ποια θα βρήτε κι άλλη χώρα πιο καλή, σαν θέλετε την παραδώση στους εχθρούς αυτή τη γη την πλουτοφόρα καί της ίρκης το νερό, πού όσοι κι αν όσοι ποταµοί τον κόσµο τρέχουν, το πιοτό της το καλόθροφο δεν έχουν; Καί γι' αυτό, θεοί της πόλης µας προστάτες, στους εχθρούς, πού µας περίζωσαν τα κάστρα, ρίχτ' απάνω συµφορά ανθρωποχαλάστρα, πού να παίρνουνε τα πόδια τους στίς πλάτες και χαρίζετε τη νίκη στο στρατό µας καί στην πόλη σωτηρία καί σταθήτε καλοθρόνιαστοι όπως είστε ανάµεσο µας 320 ὀξυγόοις λιταῖσιν. τίς πικρές τίς λιτανείες µας σπλαχνιστήτε. οἰκτρὸν γὰρ πόλιν ὧδ ὠγυγίαν Τόσο µια πανάρχαια πόλη, ώ τί Ἀίδᾳ προϊάψαι, δορὸς ἄγραν κρίµα, δουλίαν ψαφαρᾷ σποδῷ να τη στείλετε στον Άδη κουρσεµένη ὑπ ἀνδρὸς Ἀχαιοῦ θεόθεν απ' ενού Αχαιού κοντάρι καί να γένη 325 περθοµέναν ἀτίµως, έτσι ανάξια απ' τους θεούς της

16 τὰς δὲ κεχειρωµένας ἄγεσθαι, ἒ ἔ, νέας τε καὶ παλαιὰς ἱππηδὸν πλοκάµων, περιρρηγνυµένων φαρέων. βοᾷ 330 δ ἐκκενουµένα πόλις, λαΐδος ὀλλυµένας µιξοθρόου βαρείας τοι τύχας προταρβῶ. κλαυτὸν δ ἀρτιτρόποις ὠµοδρόποις νοµίµων προπάροιθεν διαµεῖψαι 335 δωµάτων στυγερὰν ὁδόν τί; τὸν φθίµενον γὰρ προλέγω βέλτερα τῶνδε πράσσειν πολλὰ γάρ, εὖτε πτόλις δαµασθῇ, ἒ ἔ, δυστυχῆ τε πράσσει. 340 ἄλλος δ ἄλλον ἄγει, φονεύει, τὰ δὲ πυρφορεῖ καπνῷ [δὲ] χραίνεται πόλισµ ἅπαν µαινόµενος δ ἐπιπνεῖ λαοδάµας µιαίνων εὐσέβειαν Ἄρης. 345 κορκορυγαὶ δ ἀν ἄστυ, προτὶ [πτόλιν] δ ὁρκάνα πυργῶτις πρὸς ἀνδρὸς δ ἀνὴρ <ἀµφὶ> δορὶ κλίνεται βλαχαὶ δ αἱµατόεσσαι τῶν ἐπιµαστιδίων 350 ἀρτιτρεφεῖς βρέµονται. ἁρπαγαὶ δὲ διαδροµᾶν ὁµαίµονες ξυµβολεῖ φέρων φέροντι, καὶ κενὸς κενὸν καλεῖ, ξύννοµον θέλων ἔχειν, στάχτη θρύµα. Κ' οί γυναίκες σκλαβωµένες, ωϊµένα, νιές καί γριές σαν τάλογα να τίς τραβάνε απ' τις χήτες, µε τα ρούχα ξεσκισµένα, ενώ η πόλη θε ν' αδειάζη όλη αντάρα καί βουή σύσµιχτη των σκλάβων πού χαλάνε βαρείες τύχες πού προσµένω µε τροµάρα! Κι ώ τί κλάµα, που οι αθώες οι κορασίδες, πρίν την ώρα καί την τίµια τη χαρά τους, µαύρη στράτα θε να πάρουν, αγουρίδες ωµοτρύγητες, µακρυά απ' τα γονικά τους. Ώ µακάριοι πού πεθαίνουν, πρίν να δούνε όσα ή πόλη µαύρα κι άραχλα παθαίνει µια που πάρθηκε εδώ σφάζουν, κεί τραβούνε, φωτιά βάζουν καί τα πάντα καπνός χραίνει κι ο θεός του ολέθρου ό Άρης, πού δριµώνει µ' άγρια λύσσα, πάσα ευσέβεια βεβηλώνει. Μες στίς ρούγες βρουχισµός καί γύρω µάντρες από πύργους εχθρικούς την πόλη ζώνουν, οί άντρες σφάζονται απ' τους άντρες κι άθλια σκούζοντας τα βρέφη πού σκοτώνουν µε το γαίµα το βυζί πού πίνουν βρέχουν. Χέρι χέρι οί αρπαγές κ' οί κούρσες τρέχουν, φορτωµένους απαντούνε οί φορτωµένοι κι ό άδειος κράζει τ' αδειανού νάχη κολλήγα,

17 355 οὔτε µεῖον οὔτ ἴσον λελιµµένοι. τἀκ τῶνδ εἰκάσαι λόγος πάρα. παντοδαπὸς δὲ καρπὸς χαµάδις πεσὼν ἀλγύνει κυρήσας πικρὸν δ ὄµµα θαλαµηπόλων 360 πολλὰ δ ἀκριτόφυρτος γᾶς δόσις οὐτιδανοῖς ἐν ῥοθίοις φορεῖται. δµωίδες δὲ καινοπήµονες νέαι τλάµον εὐνὰν αἰχµάλωτον 365 ἀνδρὸς εὐτυχοῦντος ὣς δυσµενοῦς ὑπερτέρου ἐλπίς ἐστι νύκτερον τέλος µολεῖν, παγκλαύτων ἀλγέων ἐπίρροθον. µα ό καθένας στο µεράσι ούτε πιο λίγα ούτε κι ίδια θέλει νάχη. - Ώ, τί 'ν' να γένη! Χύµα χάµου όλ' οί καρποί λύπη σου φέρνουν, µε πικρό οί νοικοκυρές µάτι κοιτάζουν πλήθια ανάκατα της γης τα δώρ' αρπάζουν τ' αδιαφόρετα τα κύµατα καί σέρνουν. Καί πρωτόπαθες νέες σκλάβες µε γιοµάτη την καρδιά απ' της συµφοράς τη νέα την τύχη περιµένουν κάποιου αφέντη εχθρού κρεββάτι, όποιος νάναι ο νικητής πού θα τους τύχη µόνη ελπίδα, του θανάτου ή νύχτα αν σώση απ' τα ολόκλαυτα δεινά να µας γλυτώση. βʹ ἐπεισόδιο Ἡµιχόριον Α ὅ τοι κατόπτης, ὡς ἐµοὶ δοκεῖ, στρατοῦ 370 πευθώ τιν ἡµῖν, ὦ φίλαι, νέαν φέρει, σπουδῇ διώκων ποµπίµους χνόας ποδῶν. Ἡµιχόριον Β καὶ µὴν ἄναξ ὅδ αὐτὸς Οἰδίπου τόκος εἰς ἀρτίκολλον ἀγγέλου λόγον µαθεῖν σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ οὐκ ἀπαρτίζει πόδα. Ἄγγελος 375 λέγοιµ ἂν εἰδὼς εὖ τὰ τῶν ἐναντίων, ὥς τ ἐν πύλαις ἕκαστος εἴληχεν Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Να του στρατού ό κατάσκοπος, αν δε γελιούµαι, κάποια καινούργιαν είδηση, φίλες, µας φέρνει µε βία τ' αδράχτια στρέφοντας των ποδαριώ του. Μα να κι ό ίδιος ό βασιλιάς ό γυιός του Οιδίπου φτάνει να µάθη σε καιρό τα νέα µαντάτα κι από τη βία κι αυτός δεν πάει τα πόδια ταίρια. ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Όλα τα ξέρω να σας πω για τους εχθρούς µας καί για ποια πύλη τράβηξε καθένας

18 πάλον. Τυδεὺς µὲν ἤδη πρὸς πύλαισι Προιτίσιν βρέµει, πόρον δ Ἰσµηνὸν οὐκ ἐᾷ περᾶν ὁ µάντις οὐ γὰρ σφάγια γίγνεται καλά. 380 Τυδεὺς δὲ µαργῶν καὶ µάχης λελιµµένος µεσηµβριναῖς κλαγγαῖσιν ὡς δράκων βοᾷ θείνει δ ὀνείδει µάντιν Οἰκλείδην σοφόν, σαίνειν µόρον τε καὶ µάχην ἀψυχίᾳ. τοιαῦτ ἀυτῶν τρεῖς κατασκίους λόφους 385 σείει, κράνους χαίτωµ, ὑπ ἀσπίδος δ ἔσω χαλκήλατοι κλάζουσι κώδωνες φόβον ἔχει δ ὑπέρφρον σῆµ ἐπ ἀσπίδος τόδε, φλέγονθ ὑπ ἄστροις οὐρανὸν τετυγµένον λαµπρὰ δὲ πανσέληνος ἐν µέσῳ σάκει, 390 πρέσβιστον ἄστρων, νυκτὸς ὀφθαλµός, πρέπει. τοιαῦτ ἀλύων ταῖς ὑπερκόµποις σαγαῖς βοᾷ παρ ὄχθαις ποταµίαις, µάχης ἐρῶν, ἵππος χαλινῶν ὣς κατασθµαίνων µένει, ὅστις βοὴν σάλπιγγος ὁρµαίνει µένων. 395 τίν ἀντιτάξεις τῷδε; τίς Προίτου πυλῶν κλῄθρων λυθέντων προστατεῖν φερέγγυος; κόσµον µὲν ἀνδρὸς οὔτιν ἂν κλήρο. Πρώτα στου Προίτου εµπρός τίς πύλες απ' τα τώρα βροντάει ό Τυδέας µα ό µάντης του Ισµηνού το ρέµµα δεν τον αφήνει να περάση, γιατί δείχνουν όχι καλά οί θυσίες µ' απ' τη λύσσα εκείνος καί του πολέµου τη µανία ξεφρενιασµένος, σαν όφιος στο µεσηµερνό χουγιάζει κάµµα καί λούζει µε βρισιές το σοφό µάντη Οικλείδη, πώς µπρος στη µάχη καί στο θάνατο ζαρώνει από ανανδρία καί τέτοια κράζοντας τινάζει τρείς δασές χήτες πού του κρέµουνται απ' το κράνος, καί κάτω άπ' την ασπίδα χάλκινα κουδούνια τροµάρα ηχολογούν κ' έχει σ' αυτήν απάνω τέτοια περήφανα σηµάδια δουλεµένα: τον ουρανό πού αστράφτει άπ' άστρα καί στη µέση βασίλισσα των άστρων σ' όλη της τη δόξα λάµπ' η Σελήνη ολόγιοµη, της νύχτας µάτι. Με τέτοια ξώφρεν' άρµατα σα ξεπαρµένος χουγιάζει εµπρός στον ποταµό διψόντας µάχη, σαν τ' άτι πού τη ζώρη του ξαφράει στα γκέµια καί φρουµανίζει ως πού τη σάλπιγγα ν' ακούση. Ποιό θενά στείλης µπρος σ' αυτόν; ποιος, σα θ' ανοίξουν του Προίτου οί πύλες, άξιος να τίς διαφεντέψη; εν ειµ' εγώ που οί αρµατωσιές να

19 τρέσαιµ ἐγώ, οὐδ ἑλκοποιὰ γίγνεται τὰ σήµατα λόφοι δὲ κώδων τ οὐ δάκνουσ ἄνευ δορός. 400 καὶ νύκτα ταύτην ἣν λέγεις ἐπ ἀσπίδος ἄστροισι µαρµαίρουσαν οὐρανοῦ κυρεῖν, τάχ ἂν γένοιτο µάντις ἡ ἀνοία τινί. εἰ γὰρ θανόντι νὺξ ἐπ ὀφθαλµοῖς πέσοι, τῷ τοι φέροντι σῆµ ὑπέρκοµπον τόδε 405 γένοιτ ἂν ὀρθῶς ἐνδίκως τ ἐπώνυµον, καὐτὸς καθ αὑτοῦ τήνδ ὕβριν µαντεύσεται. ἐγὼ δὲ Τυδεῖ κεδνὸν Ἀστακοῦ τόκον τῶνδ ἀντιτάξω προστάτην πυλωµάτων, µάλ εὐγενῆ τε καὶ τὸν Αἰσχύνης θρόνον 410 τιµῶντα καὶ στυγοῦνθ ὑπέρφρονας λόγους. αἰσχρῶν γὰρ ἀργός, µὴ κακὸς δ εἶναι φιλεῖ. σπαρτῶν δ ἀπ ἀνδρῶν, ὧν Ἄρης ἐφείσατο, ῥίζωµ ἀνεῖται, κάρτα δ ἔστ ἐγχώριος, Μελάνιππος ἔργον δ ἐν κύβοις Ἄρης κρινεῖ 415 ίκη δ ὁµαίµων κάρτα νιν προστέλλεται εἴργειν τεκούσῃ µητρὶ πολέµιον δόρυ. µε τροµάζουν, ουδέ ξέρω πληγές ν' ανοίγουν τα σηµάδια καί δίχως δόρυ να δαγκούν κουδούνια η φούντες. Μα όσο γι' αυτή τη Νύχτα, πούναι, λες, απάνω στην ασπίδα κι αστράφτει µε τ' ουράνια τ' άστρα, ίσως µε νόηµα µάντης να γενή για κάποιον. Γιατ' αν ή νύχτα στα νεκρά τα µάτια πέση αυτού, πού το περήφανο κρατάει σηµάδι, µ' όλα τα δίκια αληθινά θα του ταιριάση κι ό ίδιος την ίδια του ποµπή θάχει µαντέψει. Μα εγώ τον άξιο αντίκρυ στον Τυδέα θα στήσω γυιό του Αστακού, να διαφεντεύη αυτή την πύλη από πολύ τρανή γενιά τιµάει το θρόνο της ντροπής κι αποστρέφεται τίς κοµποφάνειες, αργός στα αισχρά, δειλός δε συνηθίζει νάναι κ' η ρίζα του από των Σπαρτών κρατάει το γένος π' άφησε ό Άρης ζωντανούς ντόπιο βλαστάρι µε τα όλα του, ό Μελάνιππος το τέλος βέβαια ό Άρης θα κρίνη µε τα ζάρια του, αυτόν όµως το δίκιο της συγγένειας παρά καθ' άλλον στέλνει, για ν' αποδιώξη το εχθρικό κοντάρι µακρυά άπ' τη µάννα γη, πού τον γεννούσε. τὸν ἁµόν νυν ἀντίπαλον εὐτυχεῖν Είθε να δώσουν οί θεοί θεοὶ δοῖεν, ὡς δικαίως πόλεως στο δικό µου τον πρόµαχο τη νίκη, πρόµαχος ὄρνυται τρέµω δ αἱµατη- πού µ' όλα του τα δίκια ξεκινά

20 για την πατρίδα του να πολεµήση 420 φόρους µόρους ὑπὲρ φίλων µα τρέµω, µη µου γράφεται να ιδώ ὀλοµένων ἰδέσθαι. τον θάνατο δικούς µας να θερίζη. Ἄγγελος ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ τούτῳ µὲν οὕτως εὐτυχεῖν δοῖεν Είθε λοιπόν σ' αυτόν τη νίκη ό θεός θεοί να δώση. Καπανεὺς δ ἐπ Ἠλέκτραισιν εἴληχεν Έπειτα, ό Καπανέας στην πύλη πύλαις, Ηλέχτρα πήρε γίγας ὅδ ἄλλος τοῦ πάρος θέση απ' τον κλήρο, αντίθεος πάλι λελεγµένου αυτός άλλος 425 µείζων, ὁ κόµπος δ οὐ κατ ἄνθρωπον φρονεῖ, πύργοις δ ἀπειλεῖ δείν, ἃ µὴ κραίνοι τύχη θεοῦ τε γὰρ θέλοντος ἐκπέρσειν πόλιν καὶ µὴ θέλοντός φησιν, οὐδὲ τὴν ιὸς ἔριν πέδοι σκήψασαν ἐµποδὼν σχεθεῖν. κι από τον πρί χειρότερος, πού ή έπαρση του δεν έχει µέτρο ανθρώπινο τέτοιες φοβέρες ρίχτει στους πύργους µας, πού ή τύχη ας µη αληθέψη: Θέλει δε θέλει, λέει, ό θεός, θα την κουρσέψη την πόλη µας αυτός κι ούτ' αν στα πόδια µπρος του σκάση του ία η συνερισιά, θα τον κρατήση 430 τὰς δ ἀστραπάς τε καὶ κεραυνίους γι' αυτόνα, λέει, κι οί αστραπές κ' οί βολὰς κεραυνοί του µεσηµβρινοῖσι θάλπεσιν µε του ήλιου του µεσηµερνού την προσῄκασεν κάψα µοιάζουν. ἔχει δὲ σῆµα γυµνὸν ἄνδρα Κ' έχει σηµάδι άντρα γυµνό πού πυρφόρον, κρατεί φλόγα φλέγει δὲ λαµπὰς διὰ χερῶν καί λάµπ' η δάδα αρµατωµένη στη ὡπλισµένη δεξιά του χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράµµασιν "πρήσω καί µε χρυσά ψηφιά, "Θα κάψω, πόλιν." λέει, την πόλη." 435 τοιῷδε φωτὶ πέµπε τίς ξυστήσεται, τίς ἄνδρα κοµπάζοντα µὴ τρέσας µενεῖ; καὶ τῷδε κέρδει κέρδος ἄλλο τίκτεται. τῶν τοι µαταίων ἀνδράσιν φρονηµάτων ἡ γλῶσσ ἀληθὴς γίγνεται κατήγορος Καπανεὺς δ ἀπειλεῖ, δρᾶν παρεσκευασµένος, 440 θεοὺς ἀτίζων, κἀπογυµνάζων στόµα χαρᾷ µαταίᾳ θνητὸς ὢν εἰς οὐρανὸν Πάνω σε τέτοιον άντρα στείλε... ποιό να στείλης; ποιός νάβγη εµπρός του αδείλιαστος στίς καυχησές του; Κέρδος για µας κι αυτό πάνω στο κέρδος τάλλο γι' ανθρώπους, πόχει πάθει ό νους καί παραδέρνουν, αληθινός κατήγορος γίνεται ή γλώσσα. Κι ό Καπανέας είν' έτοιµος άπ' τίς φοβέρες στα έργα να 'ρθή καί τους θεούς καταφρονόντας

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ετεοκλής Χορός Αγγελιαφόρος Αντιγόνη Ισμήνη Κήρυκας ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ετεοκλής Χορός Αγγελιαφόρος Αντιγόνη Ισμήνη Κήρυκας ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ετεοκλής Χορός Αγγελιαφόρος Αντιγόνη Ισμήνη Κήρυκας ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ πρόλογος πάροδος α' επεισόδιο α' στάσιμο β' επεισόδιο β' στάσιμο γ' επεισόδια γ' στάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ Κάδμου πολῖται, χρὴ λέγειν τὰ καίρια ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ πόλεως οἴακα νωμῶν, βλέφαρα μὴ κοιμῶν ὕπνῳ. εἰ μὲν γὰρ εὖ πράξαιμεν, αἰτία θεοῦ εἰ δ αὖθ, ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΛΛΕΡ Α.Μ 29 «Στοιχεία προσωκρατικής φιλοσοφίας στους Επτά επί Θήβας του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης

Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης Με της αφής τα μάτια Χρήστος Τουμανίδης www.24grammata.com σελ. 1 Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Φαρφουλάς, Τεύχος 15 (Αθήνα 2012) στα πλαίσια του αφιερώματος για την Αφή. Δημοσιεύεται κατόπιν αδείας του

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Η ΠΙΝΔΟΣ ΜΑΣ Πάνω κει στης Πίνδου μας τις κορφές, που θαρρείς τ αστέρια φιλούνε, της Πατρίδας λίγες αγνές μορφές, τα πυκνά σκοτάδια ερευνούν. Της πατρίδας πάντα πιστοί φρουροί τον εχθρό ναρθεί καρτερούνε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ... Πάνου Νακόπουλου. www.metatheatron.wordpress.com www.facebook.com/metatheatron

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ... Πάνου Νακόπουλου. www.metatheatron.wordpress.com www.facebook.com/metatheatron ... Πάνου Νακόπουλου metatheatro@gmail.com tel. 24315 50 188 * 698 111 96 77 www.metatheatron.wordpress.com www.facebook.com/metatheatron ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ Μετάφραση Π.Ι. Νακοπουλος ΗΧΟΣ Μουζενίτκον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2009 Το σπίτι του Θεού Με αχνό το φως που µπαίνει στ Άγιο Βήµα και ξεθάρρεψε στου τέµπλου τις εικόνες πόσα χρώµατα ξεσπάνε κύµα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ;

Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (στ. 441-581) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΡΕΩΝ: Σε σένα, σε σένα μιλώ, που σκύβεις το κεφάλι στο έδαφος,ομολογείς ή αρνείσαι ότι τα έκανες αυτά εδώ; ΑΝΤΙΓΟΝΗ: Και ομολογώ ότι τα έκανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (από μετάφραση) Α : Κείμενο: Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1 η Σκηνή (στ.26-58)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (από μετάφραση) Α : Κείμενο: Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1 η Σκηνή (στ.26-58) http://glotta.ntua.gr/opal/announcements ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (από μετάφραση) Α : Κείμενο: Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 1 η Σκηνή (στ.26-58) Tα βάσανά μου θα σας ιστορήσω. Oι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών $ηµοτικού Μακρυνίτσα 2014 1 του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα Όπως φωτίζει το πρωί τα χρώµατά του σαν το λουλούδι

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ

ΕΚΕΙΝΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΓΙΑ ΤΟΝ Γ Πέρος Ζαχαρίας Ζαχαρίας Πέρος ψευδώνυμο, του σπουδαστή της Αντιρύπανσης Ζαχαρία Περογαμβράκη. Στην Κοζάνη ασχολήθηκε με το Θέατρο σαν ερασιτέχνης ηθοποιός σε αρκετές παραστάσεις, συμμετείχε σε μία ταινία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των έντρων Απ τους Κέδρους του Λιβάνου στην ελιά της προσευχής απ του «εγώ» την άδεια χώρα ως την

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301.

Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: Αριθμός δίσκου: Kal-301. Απόψε μες στο καπηλειό :: Τσιτσάνης Β. - Καβουράκης Θ. :: 1953 Αριθμός δίσκου: Kal-301 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=9248 Απόψε μες, απόψε μες στο καπηλειό που τα μπουζού-, που τα μπουζούκια

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ. Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό και στη μέση χαραγμένο έναν κάτασπρο σταυρό

ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ. Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό και στη μέση χαραγμένο έναν κάτασπρο σταυρό ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα γαλανό και στη μέση χαραγμένο έναν κάτασπρο σταυρό Κυματίζει με καμάρι δε φοβάται τον εχθρό σαν τη θάλασσα είναι γαλάζια και λευκή σαν τον αφρό ΟΧΙ Μια

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1 Κύπρος Χρυσάνθης 17 του Νοέµβρη 1973 (Χαράµατα) Το ποίηµα δηµοσιεύτηκε στον τόµο Αντιφασιστικά 67-74 (1984) και αναφέρεται στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, στις

Διαβάστε περισσότερα

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος???

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος??? "Mythodea" ["Μυθοδία", δηλαδή "Λόγος Δία" ή "Μυθωδία", δηλαδή "Ωδή (προς) Δία"] συναυλία η οποία έλαβε χώρα στις 28.06.2001, στον ενεργειακό χώρο των στηλών του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ στην Αθήνα. Αλλά ας τα πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος

Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Τα πολύτιμα πετράδια του θεϊκού Μου στέμματος Πρόλογος Αυτά φωνάζει και λέει συνέχεια ο μοναδικός πραγματικός Πατέρας όλου του κόσμου, ο ουράνιος Θεός μας. Λέει σ όλο τον κόσμο, σε όλα τα παιδιά Του: «Αφήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού )

ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ( Ακούγεται κλάμα μωρού ) ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σκηνικό : Υπόγειο. Γύρω τραυματίες και γυναικόπαιδα. Πρόσωπα : Χρήστος Καψάλης ( γερο-πρόκριτος ) Παπα-Θανάσης Λένω, Κατίνα, Μαριγώ, Βαγγέλιώ, Νικολιός, Χρηστάκης, Τούρκος 1 ος, Τούρκος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα

«Η Μάνα του Αγνοούμενου», τα δικά μας ποιήματα Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», τα δικά μας ποιήματα Τμήμα: Στ 3 Σχολική χρονιά: 2014-2015 Μάνα που εσταυρώθηκες τζιαι έχασες τον γιο σου, ποσιερέτα τη Γιαλούσα σου τους τάφους των γονιών

Διαβάστε περισσότερα

Είσαι ένας φάρος φωτεινός

Είσαι ένας φάρος φωτεινός Είσαι ένας φάρος φωτεινός Του Προμηθέα η φωτιά βάζει τη σπίθα στην καρδιά και θα γεμίσει απ αυτή λάμψη ολόκληρη η γη φιλόξενα την πόρτ ανοίγεις κι απλόχερα το φως σου δίνεις αθάνατη εσύ θα μείνεις κρατάς

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Το Ελληνόπουλο - L' enfant Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Η Χίο, τ` όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 151 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. 441-457 Σὲ δή σὲ τὴν νεύουσαν εἰς πέδον κάρα φῄς ἢ καταρνῇ μὴ δεδρακέναι τάδε; Καὶ φημὶ δρᾶσαι κοὐκ ἀπαρνοῦμαι τὸ μή. Σὺ μὲν κομίζοις ἂν σεαυτὸν ᾗ θέλεις ἔξω βαρείας

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq

https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq https://www.youtube.com/watch?v=p3lhq_keyxq Όλα όσα ζήσαμε, όλα όσα αγαπήσαμε, όλα όσα είπαμε δικά μας, θα επαναλαμβάνονται στην απουσία μας μ άλλους να τα ζουν, άλλους να τ αγαπούν, άλλους να τα λεν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Α Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Λα Λα Λα Λα (2x) Ύµνος της οµάδας «Aγ. Γρηγόριος Παλαµάς» Όµορφος ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου

εν θέλω να µου δέσετε τα µάτια Αδερφέ Ισραηλίτη τον ήλιο π' ανατέλλει να χαρώ κι αν κάνετε τα στήθια µου ε θέλω να µου δέσετε τα µάτια Το αστέρι που φοράς Φως ανέσπερο θα ρίχνει Στους βωµούς της λευτεριάς Το αστέρι που φοράς Θα ναι σάλπισµα ειρήνης Που για εκείνη µαρτυράς Όσες πίκρες κι αν γευτείς εν σε νίκησε

Διαβάστε περισσότερα

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που''

''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Μιλω ντας επιγραμματικα για την ανα γκη δημιουργι ας του νε ου ανθρω που'' ''Ο άνθρωπος δεν αρκείται πια στις μέχρι τώρα θεωρήσεις φιλοσοφικές και μη και νιώθει την ανάγκη δημιουργίας μιας δικής του

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα